Vous êtes sur la page 1sur 2

UCHWAA NR VI/34/11 RADY GMINY SECEMIN z dnia 14 kwietnia 2011 r.

w sprawie: zmian budetu gminy na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) w zwizku z art. 94 ust. 1,art. 211, art.212 ust.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2 art. 214 pkt 1,2,3 art. 222 ust. 1, ust.2 pkt 1, 2, 3,art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art.237 ust.1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pn. zm.) Rada Gminy uchwala: 1. 1. Zwikszy dochody budetu gminy 2011 roku w kwocie - 29 519,00 z w zgodnie z Zacznikiem Nr 1 do uchway ustalajc oglne dochody w kwocie 16 458 439,00 z . 2. Zwikszy wydatki budetu gminy 2011 roku w kwocie - 29 519,00 z zgodnie z Zacznikiem Nr 2 do uchway ustalajc oglne wydatki w kwocie 19 098 748,00 z. 3. Wprowadza si zmian w zaczniku Nr 5 do uchway Rady Gminy Secemin Nr V/30/11 z dnia 16 marca 2011 roku pod nazw Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych rde zagranicznych, nie podlegajcych zwrotowi na 2011 rok zgodnie z Zacznikiem Nr 3. 4. Wprowadza si zmian w zaczniku Nr 7 do uchway Rady Gminy Secemin Nr V/30/11 z dnia 16 marca 2011 roku pod nazw Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami w 2011 r. zgodnie z Zacznikiem Nr 4 do uchway. 5. Wprowadza si zmian w zaczniku Nr 8 do uchway Rady Gminy Secemin Nr V/30/11 z dnia 16 marca 2011 roku pod nazw Dotacje celowe w 2011 roku zgodnie z Zacznikiem Nr 5 do uchway. 6. Wprowadza si zmian w Zaczniku Nr 3 do uchway Rady Gminy Secemin Nr V/30/11 z dnia 16 marca 2011 roku pod nazw Limity wydatkw na wieloletnie przedsiwzicia planowane do poniesienia w 2011 roku zgodnie z Zacznikiem Nr 6 do uchway. 2. Wprowadza si do budetu gminy rodki dotacji celowej wedug decyzji Wojewody witokrzyskiego Nr FN.I.3111.5.24.2011 z dnia 28 marca 2011 roku na zwikszenie w dziale 854, rozdziale 85415 2030 w kwocie 29 519,00 z. 3. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy. 4. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa witokrzyskiego.

Przewodniczcy Rady Gminy Secemin mgr Bogdan Wasik

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr VI/34/11 Rady Gminy Secemin

Id: XEREZ-RMKQT-AJGXU-KHJWY-SNQOA. Podpisany

Strona 1

z dnia 14 kwietnia 2011 r. Zalacznik1.xls zalacznik nr 1 Zacznik Nr 2 do Uchway Nr VI/34/11 Rady Gminy Secemin z dnia 14 kwietnia 2011 r. Zalacznik2.xls zalacznik nr 2 Zacznik Nr 3 do Uchway Nr VI/34/11 Rady Gminy Secemin z dnia 14 kwietnia 2011 r. Zalacznik3.xls zalacznik nr 3 Zacznik Nr 4 do Uchway Nr VI/34/11 Rady Gminy Secemin z dnia 14 kwietnia 2011 r. Zalacznik4.xls zalacznik nr 4 Zacznik Nr 5 do Uchway Nr VI/34/11 Rady Gminy Secemin z dnia 14 kwietnia 2011 r. Zalacznik5.xls zalacznik nr 5 Zacznik Nr 6 do Uchway Nr VI/34/11 Rady Gminy Secemin z dnia 14 kwietnia 2011 r. Zalacznik6.xls zalacznik nr 6

Id: XEREZ-RMKQT-AJGXU-KHJWY-SNQOA. Podpisany

Strona 2