Vous êtes sur la page 1sur 3

UCHWAA NR IV/24/11 RADY POWIATU W KIELCACH z dnia 28 marca 2011 r.

w sprawie zmian w budecie powiatu na 2011 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 214 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pn.zm.) uchwala si co nastpuje: 1. 1. czn kwot planowanych dochodw budetu powiatu na 2011 rok zwiksza si ogem o kwot 620.453z w tym: dochody biece zwiksza si o kwot 620.453z (zgodnie z zacznikiem Nr 1) 2. czn kwot planowanych wydatkw budetu powiatu na 2011 rok zwiksza si ogem o kwot 620.453z w tym: wydatki biece zwiksza si o kwot 503.453z wydatki majtkowe zwiksza si o kwot 117.000z (zgodnie z zacznikiem Nr 2) 2. 1. Zacznik Nr 4 do uchway Nr III/3/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budetu Powiatu Kieleckiego na 2011 rok otrzymuje brzmienie jak w zaczniku Nr 3 do niniejszej uchway. 3. 1. 2 ust. 5 uchway Nr III/3/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budetu Powiatu Kieleckiego na 2011 rok otrzymuje brzmienie: Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych rde zagranicznych, niepodlegajcych zwrotowi realizowane w roku budetowym w wysokoci: 32.224.145 z a) wydatki biece 1.740.609 z b) wydatki majtkowe 30.483.536 z zgodnie z zacznikiem nr 5, 5a i 5b. 2. Zacznik Nr 5 do uchway Nr III/3/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budetu Powiatu Kieleckiego na 2011 rok otrzymuje brzmienie jak w zaczniku Nr 4 do niniejszej uchway. 3. Zacznik Nr 5a do uchway Nr III/3/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budetu Powiatu Kieleckiego na 2011 rok otrzymuje brzmienie jak w zaczniku Nr 4a do niniejszej uchway. 4. 1. Zacznik Nr 10 do uchway Nr III/3/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budetu Powiatu Kieleckiego na 2011 rok otrzymuje brzmienie jak w zaczniku Nr 5 do niniejszej uchway. 5. 1. Zacznik Nr 11 do uchway Nr III/3/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budetu Powiatu Kieleckiego na 2011 rok otrzymuje brzmienie jak w zaczniku Nr 6 do niniejszej uchway. 6. Wykonanie uchway powierza si Zarzdowi Powiatu w Kielcach. 7. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa witokrzyskiego.

Przewodniczcy Rady Jzef Szczepaczyk

Id: ZDAEY-SUOHC-JRMFG-MJDME-FBDUY. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr IV/24/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik1.doc

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr IV/24/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik2.doc

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr IV/24/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik3.xls

Zacznik Nr 4 do Uchway Nr IV/24/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik4.xls

Zacznik Nr 4a do Uchway Nr IV/24/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik4a.xls

Zacznik Nr 5 do Uchway Nr IV/24/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik5.xls

Id: ZDAEY-SUOHC-JRMFG-MJDME-FBDUY. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 6 do Uchway Nr IV/24/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik6.xls

Id: ZDAEY-SUOHC-JRMFG-MJDME-FBDUY. Podpisany

Strona 3

Centres d'intérêt liés