Vous êtes sur la page 1sur 3

UCHWAA NR XXXII/161/2009

RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST


zdnia22wrzenia 2009 r.
wsprawiezmianwbudecie na 2009 rok.
Napodstawieart.18ust.2pkt.4ustawyz8marca1990r.osamorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142
poz.1591z2001rzpniejszymizmianami)orazart.166,art.184,ustawyzdnia30czerwca2005r.ofinansach
publicznych(Dz.U.Nr249poz.2104z2005r.zpniejszymi zmianami)- Rada Miejska Zawichost uchwala co nastpuje:
1.Zwiksza siplandochodwokwot53.473 zwnastpujcych dziaach, rozdziaachiparagrafach:
-dz.

-600

-rozdz.

-60016

-6260

-o kwot

-40.000 z

-dz.

-756

-rozdz.

-75616

-0910

-o kwot

-5.000 z

-dz.

-900

-rozdz.

-90017

-0970

-o kwot

-8.473 z

2.Zmniejsza siplanwydatkwokwot326.196 zwnastpujcych dziaach, rozdziaachiparagrafach


-dz.

-600

-rozdz.

-60016

-6050

-o kwot

-20.000 z

-dz.

-600

-rozdz.

-60078

-4270

-o kwot

-72.102 z

-dz.

-710

-rozdz.

-71004

-4300

-o kwot

-100.000 z

-dz.

-750

-rozdz.

-75023

-4010

-o kwot

-60.000 z

-dz.

-754

-rozdz.

-75411

-6620

-o kwot

-10.000 z

-dz.

-754

-rozdz.

-75412

-4170

-o kwot

-2.000 z

-dz.

-758

-rozdz.

-75818

-4810

-o kwot

-20.000 z

-dz.

-801

-rozdz.

-80104

-3020

-o kwot

-500 z

-dz.

-801

-rozdz.

-80104

-4170

-o kwot

-1.000 z

-dz.

-801

-rozdz.

-80104

-4270

-o kwot

-5.494 z

-dz.

-801

-rozdz.

-80104

-4410

-o kwot

-200 z

-dz.

-801

-rozdz.

-80104

-4750

-o kwot

-300 z

-dz.

-852

-rozdz.

-85203

-4210

-o kwot

-14.000 z

-dz.

-852

-rozdz.

-85203

-4440

-o kwot

-540 z

-dz.

-853

-rozdz.

-85395

-4218

-o kwot

-57 z

-dz.

-853

-rozdz.

-85395

-4219

-o kwot

-3 z

-dz.

-900

-rozdz.

-90017

-6210

-o kwot

-20.000 z

3.Zwiksza siplanwydatkwokwot379.669zwnastpujcych dziaach rozdziaachiparagrafach:


-dz.

-600

-rozdz.

-60016

-4170

-o kwot

-1.900 z

-dz.

-600

-rozdz.

-60016

-4270

-o kwot

-1.490 z

-dz.

-600

-rozdz.

-60016

-6050

-o kwot

-81.600 z

ID: SWYDV-KQIPW-FWNQH-POBMS-CZJEX.
Podpisany.
-dz.
-600
-rozdz.
-60078

-6050

-o kwot

-204.985 z

-dz.

-700

-rozdz.

-70005

-4270

-o kwot

-2.000 z

-dz.

-710

-rozdz.

-71035

-4300

-o kwot

-1.000 z

Strona 1 / 3

-dz.

-600

-rozdz.

-60016

-6050

-o kwot

-81.600 z

-dz.

-600

-rozdz.

-60078

-6050

-o kwot

-204.985 z

-dz.

-700

-rozdz.

-70005

-4270

-o kwot

-2.000 z

-dz.

-710

-rozdz.

-71035

-4300

-o kwot

-1.000 z

-dz.

-750

-rozdz.

-75023

-4210

-o kwot

-6.000 z

-dz.

-750

-rozdz.

-75023

-4260

-o kwot

-6.000 z

-dz.

-750

-rozdz.

-75023

-4300

-o kwot

-5.000 z

-dz.

-750

-rozdz.

-75023

-4410

-o kwot

-3.000 z

-dz.

-750

-rozdz.

-75095

-4210

-o kwot

-1.600 z

-dz.

-754

-rozdz.

-75412

-4210

-o kwot

-3.000 z

-dz.

-801

-rozdz.

-80104

-4210

-o kwot

-5.994 z

-dz.

-801

-rozdz.

-80104

-4220

-o kwot

-1.500 z

-dz.

-801

-rozdz.

-80113

-4300

-o kwot

-20.000 z

-dz.

-852

-rozdz.

-85203

-4270

-o kwot

-19.000 z

-dz.

-852

-rozdz.

-85203

-4300

-o kwot

-540 z

-dz.

-853

-rozdz.

-85395

-4758

-o kwot

-57 z

-dz.

-853

-rozdz.

-85395

-4759

-o kwot

-3 z

-dz.

-900

-rozdz.

-90002

-4300

-o kwot

-3.000 z

-dz.

-900

-rozdz.

-90004

-4300

-o kwot

-4.000 z

-dz.

-900

-rozdz.

-90015

-4270

-o kwot

-1.500 z

-dz.

-900

-rozdz.

-90095

-4270

-o kwot

-1.500 z

-dz.

-900

-rozdz.

-90095

-4300

-o kwot

-2.000 z

-dz.

-921

-rozdz.

-92116

-2480

-o kwot

-3.000 z

4 . Zacznikinr3aZadaniainwestycyjnerocznew2009r,nr9Planprzychodwiwydatkwzakadw
budetowychna2009r,nr12dotacjepodmiotowew2009roraznr13dotacjecelowedoUchway Nr XXV/120/2009
RadyMiejskiejwZawichociezdnia23stycznia2009rwsprawieuchwaleniabudetu Gminy Zawichost na 2009 rok
otrzymujnowebrzmieniezgodniezzacznikaminr1,2,3i4doniniejszejUchway.
5.Wykonanie uchway powierza siBurmistrzowiMiastaiGminyZawichost.
6 . UchwaawchodziwyciezdniempodjciaipodlegaogoszeniuwDziennikuUrzdowymWojewdztwa
witokrzyskiego.
Zacznik do Uchway Nr
XXXII/161/2009
Rady Miejskiej Zawichost
zdnia22wrzenia 2009 r.
Zalacznik1.xls
zalaczniki do uchway XXXII-161 -22-09. 2009
ID: SWYDV-KQIPW-FWNQH-POBMS-CZJEX. Podpisany.

Strona 2 / 3

witokrzyskiego.
Zacznik do Uchway Nr
XXXII/161/2009
Rady Miejskiej Zawichost
zdnia22wrzenia 2009 r.
Zalacznik1.xls
zalaczniki do uchway XXXII-161 -22-09. 2009

ID: SWYDV-KQIPW-FWNQH-POBMS-CZJEX. Podpisany.

Strona 3 / 3