Vous êtes sur la page 1sur 9

Uchwaa Nr LV/256/09 RadyGminyPacanw zdnia29grudnia2009r. wsprawie:zmianwbudecieGminyPacanwna2009rok Napodstawieart.18ust.2pkt4ustawyzdnia8marca1990r.osamorzdzie gminnym(j.t.wDz.U.z2001r.Nr142poz.1591zpz.zm.),art.165ust.1i184 ustawyzdnia30czerwca2005r.ofinansachpublicznych,(Dz.U.Nr249poz. 2104zpn.zm.)RadaGminyPacanwuchwalaconastpuje: 1.Dokonuje sizmianwplaniedochodwbudetowych na 2009 rok zgodniezzacznikiem Nr 1. 2.

Dokonuje sizmianwplaniewydatkwbudetowych na 2009 rok zgodniezzacznikiem Nr 2. 3.ZacznikNr3douchwayRadyGminyPacanwNrLIV/246/09zdnia09 grudnia 2009 otrzymuje brzmienie jak zacznikNr3doniniejszejuchway, zawierajcywszystkiedotychczasowezmianywzakresieinwestycjiwieloletnich. 4.Ustala sidochodywkwocie101.172,95zztytuu wydania zezwolena sprzedanapojwalkoholowychorazwydatkiwkwocie101.172,95zna realizacjzadaokrelonychwgminnymprogramieprofilaktykiirozwizywania problemwalkoholowychorazgminnymprogramieprzeciwdziaania narkomanii. 5.ZacznikNr4douchwayRadyGminyPacanwNrLIII/239/09zdnia27 listopada 2009 otrzymuje brzmienie jak zacznikNr4doniniejszejuchway, zawierajcywszystkiedotychczasowezmianywzakresiewydatkwnaprogramy iprojektyrealizowanezerodkwpochodzcychzbudetu Unii Europejskiej oraz innych rdezagranicznych, niepodlegajcych zwrotowi na 2009 rok. 6.Zacznik Nr 4b do uchwayRadyGminyPacanwNrLIII/239/09zdnia 27 listopada 2009 otrzymuje brzmienie jak zacznik Nr 4b do niniejszej uchway, zawierajcywszystkiedotychczasowezmianywzakresiewydatkwmajtkowych naprogramyiprojektyrealizowanezerodkwpochodzcychzbudetu Unii Europejskiej oraz innych rdezagranicznych, niepodlegajcych zwrotowi na 2009 rok. 7.Zaczniknr6douchwayRadyGminyPacanwNrLIII/239/09zdnia27 Strona listopada 2009 otrzymuje brzmienie jak zacznikNr6doniniejszejuchway, 1 / 9 zawierajcywszystkiedotychczasowezmianywzakresiedochodwiwydatkw zwizanychzrealizacjzadazzakresuadministracjirzdowejiinnychzada zleconych odrbnymiustawamiw2009roku.
ID: GAOIH-YCJVZ-GALCK-HDJEU-HRSBI. Podpisany.

2009 rok. 7.Zaczniknr6douchwayRadyGminyPacanwNrLIII/239/09zdnia27 listopada 2009 otrzymuje brzmienie jak zacznikNr6doniniejszejuchway, zawierajcywszystkiedotychczasowezmianywzakresiedochodwiwydatkw zwizanychzrealizacjzadazzakresuadministracjirzdowejiinnychzada zleconych odrbnymiustawamiw2009roku. 8.Zaczniknr7douchwayRadyGminyPacanwNrLII/231/09zdnia28 padziernika 2009 otrzymuje brzmienie jak zacznikNr7doniniejszejuchway, zawierajcywszystkiedotychczasowezmianywzakresiedochodwiwydatkw zwizanychzrealizacjzadazzakresuadministracjirzdowej realizowanych na podstawie porozumiezorganamiadministracjirzdowejw2009roku. 9.ZacznikNr9douchwayRadyGminyPacanwNrL/225/09zdnia22 wrzenia 2009 otrzymuje brzmienie jak zacznikNr9doniniejszejuchway, zawierajcywszystkiedotychczasowezmianywzakresieplanuprzychodw iwydatkwzakadwbudetowych na 2009 rok. 10.Zacznik Nr 10 do uchwayRadyGminyPacanwNrL/225/09zdnia 22 wrzenia 2009 otrzymuje brzmienie jak zacznik Nr 10 do niniejszej uchway, zawierajcywszystkiedotychczasowezmianywzakresiedotacjiprzedmiotowych na 2009 rok. 11.Zacznik Nr 11 do uchwayRadyGminyPacanwNrL/225/09zdnia 22 wrzenia 2009 otrzymuje brzmienie jak zacznik Nr 11 do niniejszej uchway, zawierajcywszystkiedotychczasowezmianywzakresiedotacjipodmiotowych na 2009 rok. 12.Zacznik Nr 12 do uchwayRadyGminyPacanwNrLIII/239/09zdnia 27 listopada 2009 otrzymuje brzmienie jak zacznik Nr 12 do niniejszej uchway, zawierajcywszystkiedotychczasowezmianywzakresiedotacjicelowychna 2009 rok. 13.Wykonanie uchway powierza siWjtowiGminyPacanw. 14.Uchwaawchodziwyciezdniempodjciaipodlegapublikacji wDziennikuUrzdowymWojewdztwawitokrzyskiego.

Przewodniczcy Rady Gminy


ID: GAOIH-YCJVZ-GALCK-HDJEU-HRSBI. Podpisany. Strona 2 / 9

Jan Nowicki UZASADNIENIE

Przewodniczcy Rady Gminy Jan Nowicki UZASADNIENIE Uzasadnienie do UchwayRadyGminyPacanwNrLV/256/09zdnia29grudnia 2009r.wsprawiezmianwbudecieGminyPacanwna2009r.Wcelu peniejszego wykonania budetudokonanozmianwplanachdochodw iwydatkwnarok2009.Postroniedochodwdokonanozmianmidzy paragrafami,uaktualnionoplandochodwdofinansowaniezRPOdoSali GimnastycznejwRatajach.Naskutekwprowadzonychzmiandochody zmniejszyy, zwikszyy siokwot0z. Postroniewydatkwdokonanozmian midzy dziaami, rozdziaamiiparagrafami- wdziale600dokonanozmianmidzy rozdziaami - wdziale710dokonanozmianmidzy paragrafami - zdziau 750 przeniesiono rodki do dziau 801, 852, 900 - wdziale,801dokonanozmian midzyparagrafamizgodniezpismamiDyrektorwSzk: SP Rataje S., ZPPO Wjczy,GimnazjumRataje,SPObleko, SPPacanw,SPKomorw, GimnazjumPacanw,PrzedszkolePacanw,uaktualnionoplanwydatkwna budowSaliGimnastycznejwRatajach-w dziale 854 dokonano zmian zgodnie zpismamiDyrektorwSzk-wdziale852i853dokonanozmianmidzy paragrafamizgodniezpismemkierownikaGOPS,dodatkowozabezpieczono rodkinaDPSzdziau 750 przeniesiono kwot3649 z-w dziale 851 dokonano zmian midzy paragrafami -w dziale 900 zabezpieczono rodki dla ZUWiK Pacanw-w dziale 921 przeniesiono rodkidlaECBzgodniezpismemPani Dyrektor Na skutek wprowadzonych zmian wydatki zmniejszyy, zwikszyy si okwot0z. Dokonanozmianwzacznikach: -wieloletni program inwestycyjny, wydatkinaprogramyiprojektyrealizowanezerodkwpochodzcychzbudetu Unii Europejskiej oraz innych rdezagranicznych, niepodlegajcych zwrotowi na 2009 rok, -wydatki majtkowenaprogramyiprojektyrealizowanezerodkw pochodzcychzbudetu Unii Europejskiej oraz innych rdezagranicznych, niepodlegajcych zwrotowi na 2009 rok, -dochodyiwydatkizwizanezrealizacj zadazzakresuadministracjirzdowejiinnychzadazleconych odrbnymi ustawami na 2009 rok, -dochodyiwydatkizwizanezrealizacjzadazzakresu administracji rzdowej realizowanych na podstawie porozumiezorganami administracji rzdowej na 2009 rok, -planprzychodwiwydatkwzakadw budetowych na 2009 rok -dotacji przedmiotowych na 2009 rok -dotacji podmiotowych na 2009 rok -dotacjicelowychna2009rok.Zmianywbudecie / 9 ID: GAOIH-YCJVZ-GALCK-HDJEU-HRSBI. Podpisany. Strona 3 wprowadzonowoparciuoprzepisyart.184ustawyzdnia30czerwca2005r. ofinansachpublicznych,(Dz.U.Nr249poz.2104zpn. zm.)

Jan Nowicki UZASADNIENIE Uzasadnienie do UchwayRadyGminyPacanwNrLV/256/09zdnia29grudnia 2009r.wsprawiezmianwbudecieGminyPacanwna2009r.Wcelu peniejszego wykonania budetudokonanozmianwplanachdochodw iwydatkwnarok2009.Postroniedochodwdokonanozmianmidzy paragrafami,uaktualnionoplandochodwdofinansowaniezRPOdoSali GimnastycznejwRatajach.Naskutekwprowadzonychzmiandochody zmniejszyy, zwikszyy siokwot0z. Postroniewydatkwdokonanozmian midzy dziaami, rozdziaamiiparagrafami- wdziale600dokonanozmianmidzy rozdziaami - wdziale710dokonanozmianmidzy paragrafami - zdziau 750 przeniesiono rodki do dziau 801, 852, 900 - wdziale,801dokonanozmian midzyparagrafamizgodniezpismamiDyrektorwSzk: SP Rataje S., ZPPO Wjczy,GimnazjumRataje,SPObleko, SPPacanw,SPKomorw, GimnazjumPacanw,PrzedszkolePacanw,uaktualnionoplanwydatkwna budowSaliGimnastycznejwRatajach-w dziale 854 dokonano zmian zgodnie zpismamiDyrektorwSzk-wdziale852i853dokonanozmianmidzy paragrafamizgodniezpismemkierownikaGOPS,dodatkowozabezpieczono rodkinaDPSzdziau 750 przeniesiono kwot3649 z-w dziale 851 dokonano zmian midzy paragrafami -w dziale 900 zabezpieczono rodki dla ZUWiK Pacanw-w dziale 921 przeniesiono rodkidlaECBzgodniezpismemPani Dyrektor Na skutek wprowadzonych zmian wydatki zmniejszyy, zwikszyy si okwot0z. Dokonanozmianwzacznikach: -wieloletni program inwestycyjny, wydatkinaprogramyiprojektyrealizowanezerodkwpochodzcychzbudetu Unii Europejskiej oraz innych rdezagranicznych, niepodlegajcych zwrotowi na 2009 rok, -wydatki majtkowenaprogramyiprojektyrealizowanezerodkw pochodzcychzbudetu Unii Europejskiej oraz innych rdezagranicznych, niepodlegajcych zwrotowi na 2009 rok, -dochodyiwydatkizwizanezrealizacj zadazzakresuadministracjirzdowejiinnychzadazleconych odrbnymi ustawami na 2009 rok, -dochodyiwydatkizwizanezrealizacjzadazzakresu administracji rzdowej realizowanych na podstawie porozumiezorganami administracji rzdowej na 2009 rok, -planprzychodwiwydatkwzakadw budetowych na 2009 rok -dotacji przedmiotowych na 2009 rok -dotacji podmiotowych na 2009 rok -dotacjicelowychna2009rok.Zmianywbudecie wprowadzonowoparciuoprzepisyart.184ustawyzdnia30czerwca2005r. ofinansachpublicznych,(Dz.U.Nr249poz.2104zpn. zm.)
ID: GAOIH-YCJVZ-GALCK-HDJEU-HRSBI. Podpisany. Strona 4 / 9

Zacznik nr 1 do Uchway Nr LV/256/09

wprowadzonowoparciuoprzepisyart.184ustawyzdnia30czerwca2005r. ofinansachpublicznych,(Dz.U.Nr249poz.2104zpn. zm.) Zacznik nr 1 do Uchway Nr LV/256/09 RadyGminyPacanw zdnia29grudnia2009 r. Zalacznik1.doc Zalacznik nr 1 Zacznik nr 2 do Uchway Nr LV/256/09 RadyGminyPacanw zdnia29grudnia2009 r. Zalacznik2.doc Zalacznik nr 2 Zacznik nr 3 do Uchway Nr LV/256/09 RadyGminyPacanw zdnia29grudnia2009 r. Zalacznik3.xls Zalacznik nr 3 Zacznik nr 4 do Uchway Nr LV/256/09 RadyGminyPacanw zdnia29grudnia2009 Strona 5 / 9 r. Zalacznik4.xls

ID: GAOIH-YCJVZ-GALCK-HDJEU-HRSBI. Podpisany.

ofinansachpublicznych,(Dz.U.Nr249poz.2104zpn. zm.) Zacznik nr 1 do Uchway Nr LV/256/09 RadyGminyPacanw zdnia29grudnia2009 r. Zalacznik1.doc Zalacznik nr 1 Zacznik nr 2 do Uchway Nr LV/256/09 RadyGminyPacanw zdnia29grudnia2009 r. Zalacznik2.doc Zalacznik nr 2 Zacznik nr 3 do Uchway Nr LV/256/09 RadyGminyPacanw zdnia29grudnia2009 r. Zalacznik3.xls Zalacznik nr 3 Zacznik nr 4 do Uchway Nr LV/256/09 RadyGminyPacanw zdnia29grudnia2009 r. Strona 6 / 9 Zalacznik4.xls Zalacznik nr 4

ID: GAOIH-YCJVZ-GALCK-HDJEU-HRSBI. Podpisany.

RadyGminyPacanw zdnia29grudnia2009 r. Zalacznik4.xls Zalacznik nr 4 Zacznik nr 4b do Uchway Nr LV/256/09 RadyGminyPacanw zdnia29grudnia2009 r. Zalacznik4b.xls Zalacznik nr 4b Zacznik nr 6 do Uchway Nr LV/256/09 RadyGminyPacanw zdnia29grudnia2009 r. Zalacznik6.xls Zalacznik nr 6 Zacznik nr 7 do Uchway Nr LV/256/09 RadyGminyPacanw zdnia29grudnia2009 r. Zalacznik7.xls Zalacznik nr 7 Zacznik nr 9 Strona 7 / 9 do Uchway Nr LV/256/09 RadyGminyPacanw

ID: GAOIH-YCJVZ-GALCK-HDJEU-HRSBI. Podpisany.

Zalacznik nr 7 Zacznik nr 9 do Uchway Nr LV/256/09 RadyGminyPacanw zdnia29grudnia2009 r. Zalacznik9.xls Zalacznik nr 9 Zacznik nr 10 do Uchway Nr LV/256/09 RadyGminyPacanw zdnia29grudnia2009 r. Zalacznik10.xls Zalacznik nr 10 Zacznik nr 11 do Uchway Nr LV/256/09 RadyGminyPacanw zdnia29grudnia2009 r. Zalacznik11.xls Zalacznik nr 11 Zacznik nr 12 do Uchway Nr LV/256/09 RadyGminyPacanw zdnia29grudnia2009 r. Strona 8 / 9 Zalacznik12.xls Zalacznik nr 12

ID: GAOIH-YCJVZ-GALCK-HDJEU-HRSBI. Podpisany.

RadyGminyPacanw zdnia29grudnia2009 r. Zalacznik12.xls Zalacznik nr 12

ID: GAOIH-YCJVZ-GALCK-HDJEU-HRSBI. Podpisany.

Strona 9 / 9