Vous êtes sur la page 1sur 3

Uchwaa Nr XXXVIII/223/2010 Rady Gminy Michaowie zdnia7kwietnia2010r. w sprawie staychobwodwgosowaniadlaprzeprowadzaniawyborw Napodstawieart.30ust.2i3ustawyzdnia16lipca1998r.Ordynacjawyborczado radgmin,radpowiatwisejmikwwojewdztw(tekstjednolityDz.U.z2003r.Nr 159,pz.1547zezmianami),RadaGminyuchwala,conastpuje: 1.

Tworzy sinastpujce stae obwody gosowania na terenie Gminy Michaw: 1)Obwdgosowania nr l, obejmujcy obszar soectw:Gry,Zagajw.Wchadw, Tomaszw,Przecawka,Karolw,Kokw,Polichno,Sadkwka 2)Obwdgosowania nr 2, obejmujcy obszar soectw: Michaw,Pawowice, Zagajwek 3)Obwdgosowania nr 3, obejmujcy obszar soectw:TurDolny,TurGrny,Tur Piaski, Zawale Niegosawskie; 4)Obwdgosowania nr 4, obejmujcy obszar soectw; Jelcza Maa, Jelcza Wielka, Sdowice, Wrociery. 2.Upowania siWjtaGminydoustaleniasiedzibobwodowychkomisji wyborczychwdrodzezarzdzenia. 3.Wykonanie uchway powierza siWjtowiGminy. 4.Traci moc uchwaa Nr XXVI/143/2002 Rady Gminy Michawzdnia28czerwca 2002r.wsprawiezmianwpodzialegminynaobwodygosowania. 5.UchwaawchodziwyciezdniempodjciaipodlegaogoszeniuwDzienniku UrzdowymWojewdztwawitokrzyskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoci przez wywieszenie na tablicach ogoszeiumieszczeniewBiuletynieInformacji Publicznej. Po jednym egzemplarzu uchway przekazuje siniezwocznie Wojewodzie witokrzyskiemuiKomisarzowiWyborczemuwKielcach.

Przewodniczcy Rady Gminy Michaw Zygmunt Mika


ID: MJYOP-VKUWU-GHACM-PHXWV-YAAWV. Podpisany. Strona 1 / 3

UZASADNIENIE

4.Traci moc uchwaa Nr XXVI/143/2002 Rady Gminy Michawzdnia28czerwca 2002r.wsprawiezmianwpodzialegminynaobwodygosowania. 5.UchwaawchodziwyciezdniempodjciaipodlegaogoszeniuwDzienniku UrzdowymWojewdztwawitokrzyskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoci przez wywieszenie na tablicach ogoszeiumieszczeniewBiuletynieInformacji Publicznej. Po jednym egzemplarzu uchway przekazuje siniezwocznie Wojewodzie witokrzyskiemuiKomisarzowiWyborczemuwKielcach.

Przewodniczcy Rady Gminy Michaw Zygmunt Mika

UZASADNIENIE dpprojektu uchwaywsprawiestaychobwodwgipsowaniadlaprzeprowadzania wyborw

W przedoonym projekcie uchway nie dokonuje siadnychzmianwdotychczas obowizujcym podziale gminy na obwody gosowaniaigranicachtychobwodw. Podjcie uchway podyktowane jest koniecznociuaktualnienia nazw.' siedzib obwodowychkomisjiwyborczychNr3iNr4,ktrezostay przeniesione do innych budynkwwceluzapewnienialepszegodostosowanialokalidopracObwodowych Komisji Wyborczych oraz poprawienia dostpuwyborcwdolokaliwyborczych. Dlatego, mimo inie zachodzprzesankiustawowedodokonaniazmianwpodziale gminy Michawnaobwodygosowania proponuje siRadzie Gminy Michaw przyjcie nowej uchwaywprzedoonym brzmieniu, porzdkujcej wyej opisany probier, ktratymSamymuchylidotychczasobowizujcuchwawsprawie staychobwodwgosowania. Uchwalenie niniejszej uchway nie pociga za sob skutkwfinansowychdlabudetu gminy. Biorc powysze pod uwag, podjcie uchwaywpowyszym zakresie jest zasadne.

ID: MJYOP-VKUWU-GHACM-PHXWV-YAAWV. Podpisany.

Strona 2 / 3

Zygmunt Mika

UZASADNIENIE dpprojektu uchwaywsprawiestaychobwodwgipsowaniadlaprzeprowadzania wyborw

W przedoonym projekcie uchway nie dokonuje siadnychzmianwdotychczas obowizujcym podziale gminy na obwody gosowaniaigranicachtychobwodw. Podjcie uchway podyktowane jest koniecznociuaktualnienia nazw.' siedzib obwodowychkomisjiwyborczychNr3iNr4,ktrezostay przeniesione do innych budynkwwceluzapewnienialepszegodostosowanialokalidopracObwodowych Komisji Wyborczych oraz poprawienia dostpuwyborcwdolokaliwyborczych. Dlatego, mimo inie zachodzprzesankiustawowedodokonaniazmianwpodziale gminy Michawnaobwodygosowania proponuje siRadzie Gminy Michaw przyjcie nowej uchwaywprzedoonym brzmieniu, porzdkujcej wyej opisany probier, ktratymSamymuchylidotychczasobowizujcuchwawsprawie staychobwodwgosowania. Uchwalenie niniejszej uchway nie pociga za sob skutkwfinansowychdlabudetu gminy. Biorc powysze pod uwag, podjcie uchwaywpowyszym zakresie jest zasadne.

ID: MJYOP-VKUWU-GHACM-PHXWV-YAAWV. Podpisany.

Strona 3 / 3