Vous êtes sur la page 1sur 3

UCHWAA NR XLIX/249/10 RADYGMINYWKIJACH zdnia30marca2010r.

w sprawie podziawrodkwwyodrbnionychwbudecie organu prowadzcego szkoy na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowegonauczycielizatrudnionychwZespolePlacwekOwiatowychwKijach. Napodstawieart.70aust1ustawyzdnia26stycznia1982r.- KartaNauczyciela(Dz.U.z2006rNr97,poz. 674zpn. zm.), RozporzdzeniaMinistraEdukacjiNarodowejiSportuzdnia29marca2002rwsprawiesposobu podziau rodkwnawspieraniedoskonaleniazawodowegonauczycielipomidzy budetyposzczeglnych wojewdztw,formdoskonaleniazawodowegodofinansowanychzerodkwwyodrbmnionychwbudecieorganw prowadzcych szkoy,wojewodw,ministrawaciwego do spraw owiatyiwychowaniaorazszczegowych kryteriwitrybuprzyznawaniatychrodkw(Dz.U.z2002r.Nr46,poz.430)wzwizkuzart.18ust.2pkt15 ustawyzdnia8marca1990r.osamorzdziegminnym(Dz.U.z2001r.Nr142,poz.1591zpn. zm.)uchwala sico nastpuje: 1. 1.Wyodrbnia sifundusznadofinansowaniedoskonaleniazawodowegonauczycielizuwzgldnieniem doradztwametodycznegowwysokoci1planowanychrocznychrodkwprzeznaczonychnawynagrodzenie osobowe nauczycieli. 2.Funduszprzeznaczonynadofinansowaniedoskonaleniazawodowegonauczycielidzielisina: 1) 0,2dyspozycjiorganuprowadzcego,zprzeznaczeniemnadoskonaleniezawodowenauczycieli,ktrym powierzono funkcje kierownicze, 2) 0,8wdyspozycjidyrektoraszkoy,zprzeznaczeniemnadoskonaleniezawodowenauczycielizatrudnionych wZespolePlacwekOwiatowychwKijach. 2.Zasady podziaufunduszuoktrymmowaw1orazkorzystaniazerodkwnadoskonaleniezawodowe okrela Regulamin przyznawania rodkwnadofinansowaniedoskonaleniazawodowegonauczycielizatrudnionych wZespolePlacwekOwiatowychwKijach,stanowicy zacznik do niniejszej uchway. 3. 1) Ustala simaksymalnkwotdofinansowania opat za ksztacenie pobierane przez szkoy wysze, zakady ksztacenianauczycieliwwysokocido40opaty rocznej na osob. 2) Dofinansowanieoktrymmowawust.1przyznajesina ksztaceniewnastpujcych formach:studia podyplomowewzakresiespecjalnoci nadajcychuprawnieniadonauczaniadrugiegoprzedmiotuikursy kwalifikacyjne. 4.Wykonanie uchwaypowierzasieWjtowiGminyKijeiDyrektorowiZespouPlacwekOwiatowych wKijach. 5. Uchwaawchodziwycie po upywie 14 dni od dnia ogoszeniawDziennikuUrzdowymWojewdztwa witokrzyskiego.

ID: ZQIOM-BVFLK-YQARM-IHAME-NRZKP. Podpisany.

Strona 1 / 3

Przewodniczcy Rady Gminy

wKijach. 5. Uchwaawchodziwycie po upywie 14 dni od dnia ogoszeniawDziennikuUrzdowymWojewdztwa witokrzyskiego.

Przewodniczcy Rady Gminy Ryszard Chrobot Zacznik do uchway Nr XLIX/249/10 RadyGminywKijach zdnia30marca2010r. Zalacznik1.doc Zacznik do uchwayNrXLIX/249/10RadyGminywKijachzdnia30marca2010r.

ID: ZQIOM-BVFLK-YQARM-IHAME-NRZKP. Podpisany.

Strona 2 / 3

Zacznik do uchway Nr XLIX/249/10 RadyGminywKijach zdnia30marca2010r. Zalacznik1.doc Zacznik do uchwayNrXLIX/249/10RadyGminywKijachzdnia30marca2010r.

ID: ZQIOM-BVFLK-YQARM-IHAME-NRZKP. Podpisany.

Strona 3 / 3

Centres d'intérêt liés