Vous êtes sur la page 1sur 2

UCHWAA NR LI/337/2010 RADY GMINY W NAGOWICACH z dnia 28 padziernika 2010 r. w sprawie zmian w budecie gminy na 2010r. Na podstawie 18 ust.

2 pkt. 4, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z p. zm.) oraz w zwizku z art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z pn. zm.) Rada Gminy uchwala co nastpuje: 1. Dokonuje si zmian w planie wydatkw w nastpujcy sposb: 1. Zmniejsza si plan dochodw o kwot 1 180 621 z 2. Zmniejsza si plan wydatkw o kwot 1 180 621 z 3. Dokonuje si przeniesienia pomidzy dziaami, rozdziaami i paragrafami Szczegy klasyfikacji zmian w budecie stanowi zacznik nr 1 2. Dokonuje si zmian w zaczniku nr 3 Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 2012 do Uchway Nr XL/280/2010 Rady Gminy w Nagowicach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budetu Gminy Nagowice na 2010 rok, zgodnie z zacznikiem nr 2 do uchway. 3. Dokonuje si zmian w zaczniku nr 4b Wydatki majtkowe na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych rde zagranicznych, niepodlegajcych zwrotowi na 2010 rok do Uchway Nr XL/280/2010 Rady Gminy w Nagowicach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budetu Gminy Nagowice na 2010 rok, zgodnie z zacznikiem nr 3 do uchway. 4. Dokonuje si zmian w zaczniku nr 4a Wydatki biece na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych rde zagranicznych, niepodlegajcych zwrotowi na 2010 rok do Uchway Nr XL/280/2010 Rady Gminy w Nagowicach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budetu Gminy Nagowice na 2010 rok, zgodnie z zacznikiem nr 4 do uchway. 5. Dokonuje si zmian w zaczniku nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych rde zagranicznych, niepodlegajcych zwrotowi na 2010 rok do Uchway Nr XL/280/2010 Rady Gminy w Nagowicach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budetu Gminy Nagowice na 2010 rok, zgodnie z zacznikiem nr 5 do uchway. 6. Dokonuje si zmian w zaczniku nr 3a Zadnia inwestycyjne roczne w 2010r. do Uchway Nr XL/280/2010 Rady Gminy w Nagowicach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budetu Gminy Nagowice na 2010 rok, zgodnie z zacznikiem nr 6 do uchway. 7. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Nagowice 8. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa witokrzyskiego. 9. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem powzicia.

Id: OCEPL-EZAXL-TLQVF-NDEHG-DJRCX. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr LI/337/2010 Rady Gminy w Nagowicach z dnia 28 padziernika 2010 r. Zalacznik1.rtf Zacznik nr 1 Zacznik Nr 2 do Uchway Nr LI/337/2010 Rady Gminy w Nagowicach z dnia 28 padziernika 2010 r. Zalacznik2.xls Zalaczniki

Id: OCEPL-EZAXL-TLQVF-NDEHG-DJRCX. Podpisany

Strona 2