Vous êtes sur la page 1sur 2

SPRAWOZDANIE STAROSTY WOSZCZOWSKIEGO z dziaalnoci Komisji Bezpieczestwa i Porzdku Publicznego za 2008 rok Zgodnie ze znowelizowan ustaw z dnia 05 czerwca

1998 roku o samorzdzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z pn. zm. oraz na podstawie art. 38a ust. 1, 5, 7), w celu realizacji zada w zakresie zwierzchnictwa nad pastwowymi subami, inspekcjami i straami, oraz zada okrelonych w ustawach w zakresie porzdku publicznego i bezpieczestwa obywateli Zarzdzeniem Nr 17/08 Starosty Woszczowskiego z dnia 04 lipca 2008 roku zosta powoany skad Komisji Bezpieczestwa i Porzdku Publicznego: 1. Ryszard Maciejczyk - Przewodniczcy Komisji - Starosta Woszczowski 2. Marian Mysior - radny Rady Powiatu Woszczowskiego 3. Pawe Chrabszcz - radny Rady Powiatu Woszczowskiego 4. Marian Baa - przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji 5. Artur Szkot - przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji 6. Krzysztof Ciosek - przedstawiciel Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej 7. Artur Pawlusiski - przedstawiciel Urzdu Gminy Woszczowa 8. Pawe Wodarski - przedstawiciel Urzdu Gminy Krasocin 9. Jzef Wodarczyk - przedstawiciel Starostwa Powiatowego we Woszczowie Zgodnie z uchwalonym przez Rad Powiatu Woszczowskiego uchwa Nr XXXV/187/06 z dnia 27 stycznia 2006 roku Powiatowym Programem zapobiegania przestpczoci Ochrony Bezpieczestwa Obywateli i Porzdku Publicznego w roku 2008 skoncentrowano si na nastpujcych zagadnieniach: - Skuteczne zapobieganie i zdecydowana eliminacja przestpstw i wykrocze szczeglnie uciliwych dla spoecznoci lokalnych we wsppracy z administracj rzdow, samorzdami, straami i inspekcjami, organizacjami pozarzdowymi i mieszkacami. - Rozpoznawanie i zwalczanie przestpczoci kryminalnej, gospodarczej i korupcyjnej, w tym przede wszystkim o charakterze zorganizowanym. - Doskonalenie przygotowa Policji do dziaa w sytuacjach kryzysowych. - Modernizacja Policji ukierunkowana na popraw rodowiska pracy policjantw i pracownikw Policji. - Utrzymanie wysokiej spoecznej oceny pracy Policji i poprawa spoecznego poziomu poczucia bezpieczestwa. Poprawa bezpieczestwa w ruchu drogowym. Przeciwdziaanie patologiom spoecznym (narkomania, alkoholizm, przemoc domowa, przemoc rwienicza), ze szczeglnym uwzgldnieniem ochrony dzieci i modziey. Dziaania podejmowane przez Komend Powiatow Policji Woszczowa w zakresie zapewnienia bezpieczestwa mieszkacom wspierane byy wielokrotnie przez samorzdy lokalne. Przejawem tego byo po raz kolejny opracowania i wdroenie do realizacji gminnych strategii bezpieczestwa na 2008 rok. W dziaania te zaangaowani byli: Burmistrz Gminy Woszczowa, Wjtowie Gmin Powiatu Woszczowskiego, Stra Miejska, Stra Poarna, Stra Lena, Suba Ochrony Kolei, Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, placwki owiatowe, Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Woszczowski. W ramach przyjtych strategii Komenda Powiatowa Policji we Woszczowie realizowaa przedsiwzicia polegajce na zwikszaniu widocznoci patroli policyjnych w miejscach zagroonych, objto nadzorem niebezpieczne odcinki drg, z wykorzystaniem radarowych miernikw prdkoci oraz urzdze typu fotoradar. Wsplnie ze Stra Miejsk, funkcjonariuszami Suby Ochrony Kolei i Stray Lenej peniono sub na terenie powiatu, w miejscach i czasie wystpowania najwikszego zagroenia oraz w trakcie imprez masowych. Powysza dziaalno ukierunkowana na zwikszenie bezpieczestwa kadego mieszkaca powiatu bya dobrze oceniona na tegorocznej debacie spoecznej ktra odbya si w dniu 22 padziernika 2008 roku powicona bezpieczestwu na terenie powiatu woszczowskiego. Jej celem byo zdiagnozowanie problemw i oczekiwa mieszkacw w zakresie poprawy bezpieczestwa publicznego a take okrelenie kierunkw, metod, konkretnych przedsiwzi zmierzajcych do ograniczenia aktualnie wystpujcych zagroe. Oprcz wadz samorzdowych powiatowych, gminnych, spoecznoci lokalnej, przedstawicieli duchowiestwa oraz instytucji i organizacji dziaajcych na rzecz poprawy bezpieczestwa publicznego, w debacie wzili udzia zaproszeni gocie z ramienia Urzdu Wojewdzkiego, Marszakowskiego, Komendy Wojewdzkiej Policji oraz Komendy Wojewdzkiej Pastwowej Stray Poarnej. Przyjto nastpujce kierunki dziaa:

1. Kierowanie patroli policyjnych w miejsca zagroone wskazane w czasie debaty. 2. Dyslokowanie Policjantw Ruchu Drogowego na odcinkach ulic i drg wskazanych przez spoeczestwo, w tym nieoznakowanymi radiowozami celem prowadzenia pomiarw prdkoci i kontroli przewonikw komunikacji samochodowej. 3. Edukacja dzieci i modziey w szkoach w zakresie znajomoci prawa, w tym karnego i ewentualna ich odpowiedzialno za popenienie czynu zabronionego. 4. Podejmowanie inicjatyw zwizanych z popraw bezpieczestwa na terenie powiatu woszczowskiego w formie wsplnych przedsiwzi czcych samorzdy gmin i powiatu oraz instytucji dziaajcych na rzecz bezpieczestwa. Z informacji przesanej przez Prokuratur Rejonow we Woszczowie wynika, i na terenie powiatu woszczowskiego wzrosa liczba przestpstw przeciwko bezpieczestwu w komunikacji ale nie zwikszya si liczba wypadkw drogowych. Odnotowano natomiast kilka wypadkw drogowych ze skutkiem miertelnym, ktrych przyczyn nie by jednak stan nietrzewoci ich uczestnikw. Odnotowano wzrost liczby przestpstw naruszajcych przepisy ustawy o przeciwdziaaniu narkomanii. Nie ulega wzrostowi liczba kradziey i oszustw. Za szczeglnie zadawalajcy naley uzna brak kradziey z uyciem przemocy (rozbojw). W konkluzji naley stwierdzi, e poziom bezpieczestwa na terenie powiatu w roku 2008 jest zadawalajcy. Ze sprawozdania Urzdu Gminy we Woszczowie w zakresie porzdku i spokoju w miejscach publicznych wynika, i w okresie 11 miesicy odbyto 103 wsplne suby z Sekcj Prewencji Policji i Ogniwem Ruchu Drogowego. Dziaaniami objto: 1. Patrolowanie miejsc szczeglnie zagroonych (dworce PKS, PKP, placwki handlowe, placwki owiatowe, parkingi)

2. Bezpieczestwo dzieci i modziey 3. Kontrolowanie miejsc gromadzenia si modziey 4. Kontrolowanie miejsc sprzeday alkoholu 5. Zabezpieczanie adu i porzdku podczas imprez sportowych, festynw, uroczystoci pastwowych, kocielnych Stra Miejska na dzie 31.10. wystawia 210 mandatw. Powysze dziaania s wspierane przez samorzdy lokalne. Gminy opracoway Strategi Bezpieczestwa oraz harmonogram wdroe ktrego celem jest systematyczna poprawa bezpieczestwa i porzdku publicznego. W prasie lokalnej: Echo Powiatu Woszczowskiego, Echo Dnia, systematycznie ukazuj si artykuy powicone problematyce bezpieczestwa i porzdku publicznego. Starosta Woszczowski: R. Maciejczyk