Vous êtes sur la page 1sur 1

UCHWAA Nr XLIV/331/09 RADY MIEJSKIEJ W JDRZEJOWIE z dnia 28 maja 2009r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jdrzejw Na podstawie 18 ust. 2 pkt. 1, art. 22 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z pn. zm.) Rada Miejska w Jdrzejowie uchwala co nastpuje: 1. W Statucie Gminy Jdrzejw stanowicym zacznik do uchway Nr II/9/02 Rady Miejskiej w Jdrzejowie z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jdrzejw zmienionym uchwa Nr XVIII/185/04 Rady Miejskiej w Jdrzejowie z dnia 26 lutego 2004 roku, uchwa Nr L/423/06 z dnia 29 czerwca 2006 roku uchwa Nr XVI/87/07 Rady Miejskiej w Jdrzejowie z dnia 27 wrzenia 2007 roku oraz uchwa Nr XXIX/217/08 z dnia 11 wrzenia 2008 roku wprowadza si nastpujce zmiany: 1) 21 ust 4 otrzymuje brzmienie: Na wniosek burmistrza lub co najmniej 1/4 ustawowego skadu rady przewodniczcy obowizany jest zwoa sesj na dzie przypadajcy w cigu 7 dni od dnia zoenia wniosku. Wniosek o zwoanie sesji powinien spenia wymogi okrelone w 22 ust. 1 zdanie drugie statutu. 2) W 26 w ust. 2 dodaje si drugie zdanie w brzmieniu: Do zada sekretarza obrad naley prowadzenie listy mwcw, rejestrowanie zgoszonych wnioskw, obliczanie wynikw gosowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynnoci o podobnym charakterze. 3) Do 28 dodaje si lit. g w brzmieniu: g) zoenie informacji o realizacji interpelacji i zapyta z poprzedniej sesji, 4) 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 35.1. Projekt uchway skada si w formie pisemnej przewodniczcemu rady do 15 dnia miesica. Projekt uchway przewodniczcy zobowizany jest umieci w porzdku obrad najbliszej sesji. 5) 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 38.1. Obliczenia gosw w gosowaniu jawnym dokonuje sekretarz obrad. 6) W 79: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Skarbnik jest zatrudniony na podstawie powoania dokonanego przez rad gminy na wniosek burmistrza. b) dodaje si ust. 3 w brzmieniu: 3. Sekretarz jest zatrudniony na podstawie umowy o prac. 7) 80 otrzymuje brzmienie: 1. Osoby zatrudnione na podstawie mianowania przed dniem wejcia w ycie niniejszego statutu zachowuj swe uprawnienia do 31 grudnia 2011 roku. 2. Stosunek pracy osb wymienionych w ust. 1 przeksztaca si z dniem 1 stycznia 2012 roku w stosunek pracy na podstawie umowy o prac na czas nieokrelony, 8) W 81 ust. 2 wyrazy oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy zastpuje si wyrazami oraz na zasadach okrelonych w zarzdzeniu burmistrza. 2. Zobowizuje si Burmistrza Miasta Jdrzejowa do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Jdrzejw uwzgldniajc wszystkie jego zmiany. 3. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa witokrzyskiego. 4. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia Przewodniczcy Rady Miejskiej: P. Baszkiewicz