Vous êtes sur la page 1sur 14

UCHWAA Nr XXVIII/191/09 RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budecie na 2009 rok Na podstawie art.

18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z pniejszymi zmianami) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych) Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z pniejszymi zmianami) Rada Miejska w Osieku uchwala co nastpuje: 1. Zwiksza si dochody budetowe o kwot 1.197.440 z zgodnie z zacznikiem Nr 1. 2. Zwiksza si wydatki budetowe o kwot 1.197.440 z zgodnie z zacznikiem Nr 2. 3. Dokonuje si zmian w budecie po stronie wydatkw zgodnie z zacznikiem Nr 3. 4.1. Dokonuje si zmian w zaczniku Nr 4 do uchway Nr XXII/149/08 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budetu Miasta i Gminy Osiek na 2009 rok pod nazw Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych rde zagranicznych, nie podlegajcych zwrotowi na 2009 rok w brzmieniu ustalonym w zaczniku Nr 4 do niniejszej uchway. 2. Dokonuje si zmian w zaczniku Nr 4a do uchway Nr XXII/149/08 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budetu Miasta i Gminy Osiek na 2009 rok pod nazw Wydatki biece na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych rde zagranicznych, nie podlegajcych zwrotowi na 2009 rok w brzmieniu ustalonym w zaczniku Nr 4a do niniejszej uchway. 3. Dokonuje si zmian w zaczniku Nr 6 do uchway Nr XXII/149/08 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budetu Miasta i Gminy Osiek na 2009 rok pod nazw Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami w 2009 roku w brzmieniu ustalonym w zaczniku Nr 6 do niniejszej uchway. 4.. Dokonuje si zmian w zaczniku Nr 8 do uchway Nr XXII/149/08 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budetu Miasta i Gminy Osiek na 2009 rok pod nazw Plan przychodw i wydatkw zakadw budetowych na 2009 rok w brzmieniu ustalonym w zaczniku Nr 8 do niniejszej uchway. 5. Dokonuje si zmian w zaczniku Nr 9 do uchway Nr XXII/149/08 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budetu Miasta i Gminy Osiek na 2009 rok pod nazw Dotacje przedmiotowe w 2009 roku w brzmieniu ustalonym w zaczniku Nr 9 do niniejszej uchway. 6. Dokonuje si zmian w zaczniku Nr 7 do uchway Nr XXII/149/08 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budetu Miasta i Gminy Osiek na 2009 rok pod nazw Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada realizowanych na podstawie porozumie /umw/ midzy jednostkami samorzdu terytorialnego w 2009 roku w brzmieniu ustalonym w zaczniku Nr 7 do niniejszej uchway. 7. Dokonuje si zmian w zaczniku Nr 10 do uchway Nr XXII/149/08 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budetu Miasta i Gminy Osiek na 2009 rok pod nazw Dotacje podmiotowe w 2009 roku w brzmieniu ustalonym w zaczniku Nr 10 do niniejszej uchway. 5. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek. 6. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa witokrzyskiego. 7. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.

Przewodniczcy Rady Miejskiej: W. Kope

Zaczniki do uchway Nr XXVIII/191/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 19 sierpnia 2009r.

Zacznik Nr 1

Zacznik Nr 2

Zacznik Nr 3

Zacznik Nr 4

Zacznik Nr 4a

Zacznik Nr 6

Zacznik Nr 7

Zacznik Nr 8

Zacznik Nr 9

Zacznik Nr 10