Vous êtes sur la page 1sur 3

UCHWAA NR VII/70/09 RADY GMINY NOWA SUPIA zdnia24wrzenia 2009 r. zmieniajca uchwaNrI/11/09zdnia3lutego2009r.

wsprawieprzyjcia Gminnego ProgramuProfilaktykiiRozwizywaniaProblemwAlkoholowychwgminieNowa Supia na 2009 rok Napodstawieart.18ust.2pkt15iart.41ust.1ustawyzdnia8marca1990r. osamorzdziegminnym(t.j.Dz.U.z2001r.Nr142,poz.1591zpn. zm.) oraz art. 4 ust.2i ust.5ustawyzdnia26padziernika1982r.owychowaniuwtrzewociiprzeciwdziaaniu alkoholizmowi(t.j.Dz.U.z2007r.Nr70,poz.473zpn. zm.) Rada Gminy Nowa Supia uchwala, co nastpuje: 1.Wpreliminarzuwydatkwfinansowychzabezpieczajcych realizacjGminnego ProgramuProfilaktykiiRozwizywaniaProblemwAlkoholowychw2009rokuorazGminnego Programu Przeciwdziaania Narkomanii na lata 2008-2010izadawynikajcychzdziaalnoci GKRPAwNowejSupi, bdcym zacznikiem do ww. Gminnego Programu zmienia siplan wydatkw: zmniejsza siwpkt8 okwot1686,50z caoroczne koszty zwizanezdziaalnoci GKRPA zwiksza si 1) w pkt 1, lit. d okwot32,70 z dziaaniaorganizowanewramachoglnopolskiej kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzewy Umys, 2) w pkt 3, lit. b okwot1084,86z wsparcie finansowe organizacji spotka trzewociowychiinnychorganizowanychzudziaemosbzterenugminy(take ich rodzin) uczestniczcychwterapiiorazabsolwentwoddziawodwykowych, 3) wpkt7 okwot568,94 z zakup wyposaenia biurowego, materiawinformacyjnych iinnych. 2.Wykonanie uchway powierza siWjtowiGminy. 3.Uchwaa podlega ogoszeniuwDziennikuUrzdowymWojewdztwawitokrzyskiego iwchodziwycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia.

ID: BTUOYBEKNNLZKJGEQXVHXOCDW. Podpisany.

Przewodniczcy Strona 1 / 3 Rady Gminy

Przewodniczcy Rady Gminy

mgr Ewa Guz Zacznik do Uchway Nr VII/70/09 Rady Gminy Nowa Supia zdnia24wrzenia 2009 r. Preliminarz Zalacznik1.doc UZASADNIENIE Podjcie uchwaywsprawiezmianwGminnymProgramieProfilaktykiiRozwizywania ProblemwAlkoholowychwgminieNowaSupia podyktowane jest zwikszeniemwydatkwna zadanie zorganizowania spotkania trzewociowego Zdrowa rodzina trzewa rodzinadla absolwentwodziawodwykowychorazichrodzin.Zmianywynikajrwnieze zwikszenia wydatkwnazakupwyposaenia biurowego oraz dziaaniaorganizowanewramach oglnopolskiejkampaniiprofilaktycznejZachowaj Trzewy Umys.

ID: BTUOYBEKNNLZKJGEQXVHXOCDW. Podpisany.

Strona 2 / 3

Zalacznik1.doc UZASADNIENIE Podjcie uchwaywsprawiezmianwGminnymProgramieProfilaktykiiRozwizywania ProblemwAlkoholowychwgminieNowaSupia podyktowane jest zwikszeniemwydatkwna zadanie zorganizowania spotkania trzewociowego Zdrowa rodzina trzewa rodzinadla absolwentwodziawodwykowychorazichrodzin.Zmianywynikajrwnieze zwikszenia wydatkwnazakupwyposaenia biurowego oraz dziaaniaorganizowanewramach oglnopolskiejkampaniiprofilaktycznejZachowaj Trzewy Umys.

ID: BTUOYBEKNNLZKJGEQXVHXOCDW. Podpisany.

Strona 3 / 3

Centres d'intérêt liés