Vous êtes sur la page 1sur 5

Uchwaa Nr XXIX/185/2009 Rady Gminy Bliyn zdnia28padziernika 2009 r. wsprawiewprowadzeniazmianwbudecie gminy na rok 2009. Napodstawieart.18ust.2pkt4ustawyzdnia8marca1990rokuosamorzdzie gminnym /Dz. U. z2001r.Nr142,poz.1591zpn.zm./orazart.165iart.

184ustawyzdnia30czerwca2005roku ofinansachpublicznych/Dz.U.z2005r.Nr249,poz.2104zpn. zm./ Rada Gminy uchwala, co nastpuje: 1.WuchwaleNrXX/138/2008RadyGminywBliyniezdnia9grudnia2008rokuwsprawie uchwalenia budetu gminy Bliyn na 2009 rok wprowadza sinastpujce zmiany: 1) W z acznikuNr1 Dochody budetu gminy na 2009 rok wprowadza si zmiany zgodnie zzacznikiemNr1doniniejszejuchway, 2) W z acznikuNr2- Wydatki budetu gminy na 2009 rok wprowadza si zmiany zgodnie zzacznikiemNr2doniniejszejuchway, 3) ZacznikNr3 Limitywydatkwnawieloletnieprogramyinwestycyjnewlatach2009-2011 otrzymujebrzmieniezgodniezzacznikiemNr3doniniejszejuchway. 4) Z a c z n i k N r 3 a Zadaniainwestycyjnerocznew2009r.otrzymujebrzmieniezgodnie zzacznikiemNr4doniniejszejuchway. 5) Z acznikiNr4i4a- Wydatki majtkowenaprogramyiprojektyrealizowanezerodkw pochodzcychzbudetu Unii Europejskiej oraz innych rdezagranicznych niepodlegajcych zwrotowi na 2009 rok otrzymujbrzmieniezgodniezzacznikamiNr5i5adoniniejszejuchway. 2.Wykonanie uchway powierza siWjtowiGminy. 3.UchwaawchodziwyciezdniempodjciaipodlegaogoszeniuwDziennikuUrzdowym Wojewdztwawitokrzyskiego. Zacznik nr 1 do Uchway Nr XXIX/185/2009 Rady Gminy Bliyn zdnia28padziernika 2009 r.
Dzia Rozdz. 801 80195 Owiataiwychowanie Pozostaa dziaalno 2030 Dotacjeceloweotrzymanezbud etu pastwa na realizacj wasnych zadabiecych gmin 852 85212 Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, wiadczeniazfunduszualimentacyjnego o r a z s k a d k i n a u b e z p i e c z e n i a e m e r y t a l n e i r e n t o w e zubezpieczeniaspoecznego
ID: KPPFX-DCYTL-MUQQN-VZOOW-RTAEX. Podpisany.

Tre

Zmniejszenia Zwikszenia 8.081 8.081 8.081

8.115 8.115

2360 D o c h o d y j e d n o s t e k s a m o r zdu terytorialnego zwizane zrealizacj zadazzakresuadministracjirzdowej oraz innych zadazleconych ustawami

Strona 1 / 5

8.115

900 900

Gospodarkakomunalnaiochronarodowiska Gospodarka odpadami

7.200 7.200

3.UchwaawchodziwyciezdniempodjciaipodlegaogoszeniuwDziennikuUrzdowym Wojewdztwawitokrzyskiego. Zacznik nr 1 do Uchway Nr XXIX/185/2009 Rady Gminy Bliyn zdnia28padziernika 2009 r.
Dzia Rozdz. 801 80195 Owiataiwychowanie Pozostaa dziaalno 2030 Dotacjeceloweotrzymanezbud etu pastwa na realizacj wasnych zadabiecych gmin 852 85212 Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, wiadczeniazfunduszualimentacyjnego o r a z s k a d k i n a u b e z p i e c z e n i a e m e r y t a l n e i r e n t o w e zubezpieczeniaspoecznego 2360 D o c h o d y j e d n o s t e k s a m o r zdu terytorialnego zwizane zrealizacj zadazzakresuadministracjirzdowej oraz innych zadazleconych ustawami 900 900 Gospodarkakomunalnaiochronarodowiska Gospodarka odpadami 2020 Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na zadania biece realizowane przez gminna podstawie porozumiezorganami administracji rzdowej Ogem 8.081 15.315 7.200 7.200 7.200 8.115 8.115 8.115 Tre Zmniejszenia Zwikszenia 8.081 8.081 8.081

Zacznik nr 2 do Uchway Nr XXIX/185/2009 Rady Gminy Bliyn zdnia28padziernika 2009 r. Zalacznik2.doc

Zacznik nr 3 do Uchway Nr XXIX/185/2009 Rady Gminy Bliyn zdnia28padziernika 2009 r. Zalacznik3.xls Limitywydatkwnawieloletnieprogramyinwestycyjnewlatach2009- 2011 Zacznik nr 4 do Uchway Nr XXIX/185/2009 Rady Gminy Bliyn zdnia28padziernika 2009 r. Zalacznik4.xls
ID: KPPFX-DCYTL-MUQQN-VZOOW-RTAEX. Podpisany. Strona 2 / 5

Zadaniainwestycyjnerocznew2009r. Zacznik nr 5

do Uchway Nr XXIX/185/2009 Rady Gminy Bliyn zdnia28padziernika 2009 r. Zalacznik4.xls Zadaniainwestycyjnerocznew2009r. Zacznik nr 5 do Uchway Nr XXIX/185/2009 Rady Gminy Bliyn zdnia28padziernika 2009 r. Zalacznik5.xls Wydatkinaprogramyiprojektyrealizowanezerodkwpochodzcychzbudetu Unii Europejskiej oraz innych rdezagranicznych, niepodlegajcych zwrotowi na 2009 rok Zacznik nr 5a do Uchway Nr XXIX/185/2009 Rady Gminy Bliyn zdnia28padziernika 2009 r. Zalacznik5a.xls Wydatki majtkowenaprogramyiprojektyrealizowanezerodkwpochodzcychzbudetu Unii Europejskiej oraz innych rdezagranicznych, niepodlegajcych zwrotowi na 2009 rok UZASADNIENIE W budecie gminy dokonuje sinastpujcych zmian: - zmniejsza si dochodywdziale801 Owiataiwychowanieokwot8.081zwzwizku ze zmian zasad finansowania ksztacenia modocianychpracownikwzjednoczesnymzmniejszeniemplanu wydatkw - z w iksza si dochodywdziale852 Pomoc spoecznaokwot8.115zpochodzcze zwrotu funduszu alimentacyjnego od dunikwalimentacyjnychprzeznaczajc rodki na koszty zwizane zwindykacjtych nalenoci, - z w iksza sidochodyztytuudotacjicelowejwkwocie7.200zotrzymanej od Ministra Gospodarki jako zwrotkosztwopracowaniaprogramuusuwaniaazbestu. Wzakresiewydatkwbudetowych dokonuje sinastpujcych zmian : - wdziale010 Rolnictwoiowiectwo dokonuje siprzeniesienia kwoty 16.000zwramachrodkw wasnych dotyczcych zada wodocigowychGrkiPrzysiek Olszyny-PodgrkiaGrkiBarwinek wzwizkuzwystpieniemrobtdodatkowychnatrasiebudowywodociguwprzysiku Olszyny Podgrki.Zzadaniainwestycyjnego:"RewitalizacjacentrumwsiBliyn - Ietap"wydzielasikwot 29.890 z na opracowanie studium wykonalno ci dla zadania "Rewitalizacja centrum wsi Bliyn wybranezadaniazLPR"przewidzianegodorealizacjiwlatach2009-2013. - wdziale400 Wytwarzanieizaopatrywaniewenergielektryczn, gaziwodzwiksza siplan okwot 103.765zwzwizkuzewzrostemkosztwutrzymaniawodocigu gminnego tj. opatzapobr energii elektrycznej, wystpujce awarie oraz koniecznozakupu pompy gbinowej, jej montaoraz remont pompy ze studni nr 2. - wdziale600 Transporticznona zadaniu PrzebudowadrogigminnejwKucbowiedokonuje si zmianwklasyfikacjibudetowej poprzez przeniesienie kwoty 11.712zdowydatkw,ktrewinnyby zabezpieczone ze rodkwwasnych. Dokonuje siprzeniesienia kwoty 62.195zzabezpieczonej 5na ID: KPPFX-DCYTL-MUQQN-VZOOW-RTAEX. Podpisany. Strona 3 / zagospodarowaniekostkizrozbirkichodnikwcelemuzupenienia brakujcych rodkwnazakup pompyijejmonta na ujciuwodywGostkowie.Wzwizkuzprzebudowdrogi krajowej na odcinku wBliyniezachodzipotrzebazakupuimontau nowej wiaty przystankowej przy ogrodzeniu kocielnym za kwot16.000z.

Wydatki majtkowenaprogramyiprojektyrealizowanezerodkwpochodzcychzbudetu Unii Europejskiej oraz innych rdezagranicznych, niepodlegajcych zwrotowi na 2009 rok UZASADNIENIE W budecie gminy dokonuje sinastpujcych zmian: - zmniejsza si dochodywdziale801 Owiataiwychowanieokwot8.081zwzwizku ze zmian zasad finansowania ksztacenia modocianychpracownikwzjednoczesnymzmniejszeniemplanu wydatkw - z w iksza si dochodywdziale852 Pomoc spoecznaokwot8.115zpochodzcze zwrotu funduszu alimentacyjnego od dunikwalimentacyjnychprzeznaczajc rodki na koszty zwizane zwindykacjtych nalenoci, - z w iksza sidochodyztytuudotacjicelowejwkwocie7.200zotrzymanej od Ministra Gospodarki jako zwrotkosztwopracowaniaprogramuusuwaniaazbestu. Wzakresiewydatkwbudetowych dokonuje sinastpujcych zmian : - wdziale010 Rolnictwoiowiectwo dokonuje siprzeniesienia kwoty 16.000zwramachrodkw wasnych dotyczcych zada wodocigowychGrkiPrzysiek Olszyny-PodgrkiaGrkiBarwinek wzwizkuzwystpieniemrobtdodatkowychnatrasiebudowywodociguwprzysiku Olszyny Podgrki.Zzadaniainwestycyjnego:"RewitalizacjacentrumwsiBliyn - Ietap"wydzielasikwot 29.890 z na opracowanie studium wykonalno ci dla zadania "Rewitalizacja centrum wsi Bliyn wybranezadaniazLPR"przewidzianegodorealizacjiwlatach2009-2013. - wdziale400 Wytwarzanieizaopatrywaniewenergielektryczn, gaziwodzwiksza siplan okwot 103.765zwzwizkuzewzrostemkosztwutrzymaniawodocigu gminnego tj. opatzapobr energii elektrycznej, wystpujce awarie oraz koniecznozakupu pompy gbinowej, jej montaoraz remont pompy ze studni nr 2. - wdziale600 Transporticznona zadaniu PrzebudowadrogigminnejwKucbowiedokonuje si zmianwklasyfikacjibudetowej poprzez przeniesienie kwoty 11.712zdowydatkw,ktrewinnyby zabezpieczone ze rodkwwasnych. Dokonuje siprzeniesienia kwoty 62.195zzabezpieczonej na zagospodarowaniekostkizrozbirkichodnikwcelemuzupenienia brakujcych rodkwnazakup pompyijejmonta na ujciuwodywGostkowie.Wzwizkuzprzebudowdrogi krajowej na odcinku wBliyniezachodzipotrzebazakupuimontau nowej wiaty przystankowej przy ogrodzeniu kocielnym za kwot16.000z. - wdziale700 Gospodarkamieszkaniowawzwizkuzbrakiemmoliwoci wykorzystania rodkw zaplanowanychnawspfinansowanie oczyszczalni ciekwprzyblokachwSotykowie zmniejsza si planokwot27.000z, - wdziale710 Dziaalnousugowa zmniejsza siplan rodkwokwot26.600zprzeznaczonych na zmianymiejscowegoplanuzagospodarowaniaprzestrzennegowzwizkuzzezmianterminw wykonania, - wdziale750 Administracja publiczna dokonuje sizmniejszenia planu wynagrodzeosobowych okwot 29.800z zabezpieczon na wypatodprawyemerytalnejinagrodyjubileuszowej,natomiast z w iksza si rodkinazakupimonta piecacentralnegoogrzewaniawbudynkuadministracyjnym okwot8.000z, - wdziale754 Bezpieczestwopubliczneiochronaprzeciwpoarowawzwizkuzbrakiemmoliwoci wykorzystania zabezpieczonej na dofinansowanie dokumentacji siedziby Komendy Powiatowej Policji wSkarysku Kamiennej kwot10.000zprzeznacza sina realizacjinnych zada, - wdziale755 Wymiar sprawiedliwoci przewidywankwotoszczdnociwwysokoci 2.000z przeznacza si nazabezpieczenieplanunabadaniaosbuzalenionych do dziau 851 Ochrona zdrowia, - wdziale852 Pomoc spoeczna zmniejsza siplanzabezpieczonynazakupyinwestycyjneokwot ID: KPPFX-DCYTL-MUQQN-VZOOW-RTAEX. Podpisany. Strona 4 / 5 9.885z celem uzupenienia planu na biece wydatki orodka oraz zwiksza siplan rodkwnazakup usugwdomachpomocyspoecznejokwot43.230zze wzgldu na wzrost liczby uprawnionych, - wdziale853 Pozostaezadaniawzakresiepolitykispoecznej na wniosek Kierownika GOPS dokonuje siprzeniesienia kwoty 1.238zwramachrodkwnarealizacjeprojektuKapitaLudzki,

- wdziale755 Wymiar sprawiedliwoci przewidywankwotoszczdnociwwysokoci 2.000z przeznacza si nazabezpieczenieplanunabadaniaosbuzalenionych do dziau 851 Ochrona zdrowia, - wdziale852 Pomoc spoeczna zmniejsza siplanzabezpieczonynazakupyinwestycyjneokwot 9.885z celem uzupenienia planu na biece wydatki orodka oraz zwiksza siplan rodkwnazakup usugwdomachpomocyspoecznejokwot43.230zze wzgldu na wzrost liczby uprawnionych, - wdziale853 Pozostaezadaniawzakresiepolitykispoecznej na wniosek Kierownika GOPS dokonuje siprzeniesienia kwoty 1.238zwramachrodkwnarealizacjeprojektuKapitaLudzki, - wdziale900 GospodarkakomunalnaiochronarodowiskawzadaniuinwestycyjnymOdbudowa irozbudowazalewuBli yskiegozwiksza siwydatki roku biecegookwot3.000zna wykonanie tablicinformacyjnychodofinansowaniuprojektuzerodkwUE, - wdziale921 Kulturaiochronadziedzictwanarodowegozmniejszasirodki zabezpieczone na sfinansowaniepobytudelegacjizGminyGradwSoweniiwzwizkuzodwoaniem wizyty, - wdziale926 Kulturafizycznaisportzwiksza siplan rodkwnainwestycjMoje Boisko Orlik 2012okwot13.300zze wzgldu na wzrost wartoci zadania.

ID: KPPFX-DCYTL-MUQQN-VZOOW-RTAEX. Podpisany.

Strona 5 / 5