Vous êtes sur la page 1sur 2

Katowice, dnia 31 stycznia 2011 r.

WOJEWODA LSKI NR NP/II/0911/11/11 ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) stwierdzam niewano uchway Nr III/13/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 grudnia 2010 r., w czci okrelonej w zaczniku nr 6 jako sprzecznej z art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z pn. zm.) zwanej dalej ustaw oraz z art. 7 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997, Nr 78, poz. 483). Uzasadnienie Na sesji w dniu 28 grudnia 2010 roku Rada Gminy Rudziniec przyja uchwa Nr III/13/2010 w sprawie ustalenia sztandaru i weksyliw Gminy Rudziniec. Jako podstaw do podjcia uchway o takiej treci wskazano art. 3 ustawy o odznakach i mundurach oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorzdzie gminnym. Jako zacznik nr 6 do przedmiotowej uchway doczono ceremonia pocztu sztandarowego. Zauway jednak naley, e delegacja ustawowa z art. 3 ustawy upowania jednostki samorzdu terytorialnego do ustanawiania, w drodze uchway organu stanowicego danej jednostki, wasnych herbw, flag, emblematw oraz insygniw i innych symboli. aden ze wskazanych podstawie prawnej przepisw nie zawiera upowanienia dla Rady Gminy Rudziniec do zawarcia w uchwale o sztandarze ceremoniau pocztu sztandarowego. Ponadto aden z powszechnie obowizujcych przepisw nie zawiera upowanienia do podjcia uchway o takiej treci. Oznacza to, e uchwaa Nr III/132/2010 Rady Gminy Rudziniec zostaa podjta bez podstawy prawnej. Z treci art. 7 Konstytucji RP, ktry stanowi, e organy administracji publicznej dziaaj na podstawie i w granicach prawa, wynika bezsprzecznie, i organy administracji publicznej obowizuje zasada: co nie jest prawem dozwolone jest zakazane. Organom jednostek samorzdu terytorialnego wolno bowiem jedynie to, na co zezwalaj przepisy prawa i mog dziaa tylko tam i o tyle, o ile prawo je do tego upowania (por. W. Skrzydo Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej komentarz, Zakamycze 1999 rok, str. 15). Innymi sowy, jeeli organ administracji publicznej podejmuje dziaanie w sprawie, co do ktrej przepis prawa wyranie lub porednio nie wskazuje jego waciwoci, dziaanie takie stanowi naruszenie konstytucyjnej zasady legalizmu. Poniewa Zacznik Nr 6 przedmiotowej uchway zosta podjty bez podstawy prawnej, zachodzi konieczno stwierdzenia jego niewanoci.

Tym samym uchwa Nr III/13/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 grudnia 2010 r. ze wzgldu na wyej opisane nieprawidowoci, naley uzna za wadliw, co czyni stwierdzenie jej niewanoci we wskazanej czci uzasadnionym i koniecznym. Na niniejsze rozstrzygnicie nadzorcze suy skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Gliwicach, za porednictwem Wojewody lskiego, w terminie 30 dni od dnia dorczenia rozstrzygnicia. Otrzymuj: 1) Rada Gminy Rudziniec - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 2) aa.

wz. WOJEWODY LSKIEGO I WICEWOJEWODA Stanisaw Dbrowa