Vous êtes sur la page 1sur 3

UCHWAA NR RG.0007.11.2011 RADY GMINY LYSKI z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie okrelenia warunkw tworzenia, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zada z zakresu sportu na terenie Gminy Lyski Na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pn. zm.), w zwizku z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z pn. zm) Na wniosek Wjta Gminy Rada Gminy Lyski uchwala, co nastpuje: Rozdzia 1. Przepisy oglne 1. 1. Postanawia si wspiera rozwj sportu na terenie Gminy Lyski poprzez wspfinansowanie wspzawodnictwa sportowego organizowanego lub prowadzonego przez polski zwizek sportowy w okrelonych dyscyplinach sportu. 2. Wsparciu podlegaj stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby sportowe lub uczniowskie kluby sportowe oraz spki akcyjne i spki z ograniczon odpowiedzialnoci oraz kluby sportowe bdce spkami dziaajcymi na podstawie przepisw ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z pn. zm.), ktre: nie dziaaj w celu osignicia zysku oraz przeznaczaj cao dochodu na realizacj celw statutowych oraz nie przeznaczaj zysku do podziau midzy swoich czonkw, udziaowcw, akcjonariuszy i pracownikw. 3. Przez sport rozumie si wszelkie formy aktywnoci fizycznej, ktre przez uczestnictwo dorane lub zorganizowane wpywaj na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwj stosunkw spoecznych lub osiganie wynikw sportowych na wszelkich poziomach. 4. Przepisw niniejszej uchway nie stosuje si do dotacji udzielanych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873, z pn. zm.). 5. Wspieranie finansowe rozwoju sportu nastpuje w formie dotacji celowej, zwanej dotacj, przyznawanej klubowi sportowemu na warunkach i w trybie okrelonych w niniejszej uchwale. 6. Przyjmuje si, e sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Lyski bdzie suyo realizacji celu publicznego, w zakresie: a) poprawy warunkw uprawiania sportu na terenie Gminy Lyski, b) zwikszenia dostpnoci spoecznoci lokalnej do dziaalnoci sportowej prowadzonej przez organizacje sportowe. Rozdzia 2. Warunki otrzymania wsparcia 2. 1. Przedmiotem dotacji moe by przedsiwzicie klubu sportowego w zakresie projektu o charakterze sportowym obejmujce dofinansowanie wydatkw biecych z tytuu: a) przygotowa klubu do udziau we wspzawodnictwie w okrelonej dyscyplinie sportu; b) udziau klubu w rozgrywkach, zawodach w okrelonej dyscyplinie sportu;
Id: CSPPQ-FAGMD-BGOIP-AFCGD-KVQOC. Podpisany Strona 1

c) zakupu sprztu sportowego oraz strojw sportowych dla zawodnikw lub ulepszenie posiadanego sprztu sportowego. 2. Z dotacji nie mog by finansowane ani dofinansowane: a) wypaty wynagrodze dla zawodnikw; b) transfery zawodnika z innego klubu sportowego; c) zapaty kar, mandatw i innych opat sankcyjnych naoonych na klub sportowy lub zawodnika danego klubu; d) zobowizania klubu sportowego z tytuu zacignitej poyczki, kredytu lub wykupu papierw wartociowych oraz kosztw obsugi zaduenia; e) koszty, ktre wnioskodawca ponis na realizacj przedsiwzicia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji; f) zakup nagrd dla zawodnikw lub dziaaczy klubu sportowego; g) wypaty stypendiw przyznawanych przez klub sportowy zawodnikom. 3. Przy realizacji danego projektu wnioskodawca jest zobowizany zapewni wkad wasny, ktrego wysoko zostanie kadorazowo okrelona w drodze ogoszenia konkursowego. 4. Form wypaty dotacji przyznanej z budetu bdzie przekazanie klubom sportowym rodkw finansowych na poczet kosztw przedsiwzicia, jednorazowo lub w transzach. 5. Kolejne konkursy mog by ogaszane w miar potrzeb i moliwoci finansowych Gminy. 6. W danym roku budetowym klub sportowy, w trybie niniejszej uchway, moe otrzyma z budetu Gminy Lyski dotacj na wicej ni jeden projekt, pod warunkiem, e kady z projektw objty bdzie oddzielnym wnioskiem, umow, sprawozdaniem. 7. Jeden projekt nie moe by jednoczenie dofinansowany dotacj udzielon na warunkach i w trybie niniejszej uchway oraz dotacj udzielon z budetu Gminy Lyski na zasadach, o ktrych mowa w 1 ust.4. Rozdzia 3. Tryb udzielenia dotacji 3. 1. Organem przyznajcym dotacj na projekt z zakresu sportu jest Wjt Gminy Lyski. 2. W celu wyboru projektw, Wjt Gminy Lyski w drodze Zarzdzenia ogasza konkurs, w ktrym okrela: a) przedmiot zgaszanych projektw; b) wysoko kwoty rodkw przeznaczonych na dotacje w ramach ogoszonego konkursu; c) warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spenia kady ze zoonych wnioskw; d) terminu skadania wnioskw; e) terminu realizacji przedsiwzi. 3. Ogoszenie zamieszcza si na okres 14 dni na stronie internetowej Gminy Lyski z jednoczesnym wywieszeniem na tablicy ogosze w Urzdzie Gminy Lyski. 4. W celu oceny zoonych wnioskw, Wjt Gminy Lyski powouje Komisj Konkursow. 5. Wjt Gminy Lyski moe uzaleni rozpatrzenie wniosku od zoenia w okrelonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentw, a w przypadku stwierdzenia uchybie formalno prawnych lub innych wad wniosku, wyznacza termin i wzywa wnioskodawc do ich usunicia lub uzupenienia wniosku. 6. Wniosek, ktrego wad nie usunito lub ktry nie zosta uzupeniony pozostawia si bez rozpatrzenia. 7. Przy rozpatrywaniu wnioskw o przyznanie dotacji bierze si pod uwag w szczeglnoci: a) wpyw projektu na popraw warunkw uprawiania sportu na terenie Gminy,
Id: CSPPQ-FAGMD-BGOIP-AFCGD-KVQOC. Podpisany Strona 2

b) przedstawion kalkulacj kosztw; c) moliwo realizacji zadania przez podmiot; d) dotychczasow wspprac podmiotu z Gmin; e) wysoko rodkw finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w danym konkursie. 8. Warunkiem przyznania dotacji na realizacj przedsiwzicia jest zaplanowanie wydatku w budecie gminy. 4. 1. Wjt Gminy Lyski dokonuje wyboru wnioskw z jednoczesnym okreleniem kwoty dotacji na wybrany projekt, a nastpnie zawiadamia zainteresowane podmioty o wynikach konkursu. 2. Wyniki konkursu zamieszcza si na stronie internetowej Gminy Lyski. Rozdzia 4. Umowa o dotacj i rozliczenie dotacji 5. 1. Z kadym wnioskodawc, ktrego projekt zosta wybrany do dofinansowania, Wjt Gminy Lyski zawiera umow o realizacj przedsiwzicia, ktrej podstawow tre okrela art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pn. zm.). 2. W treci umowy zamieszcza si postanowienia dopuszczajce jej zmian w drodze dwustronnego aneksu pisemnego, z zastrzeeniem, e zmiana umowy nie moe powodowa zwikszenia kwoty przyznanej dotacji, ani istotnego odstpstwa od zaoe projektu. 3. W treci umowy zamieszcza si postanowienie dopuszczajce prawo kontroli przez zleceniodawc podmiotu realizujcego zadanie. 4. Integralnym elementem umowy jest wniosek, a w przypadku przyznania dotacji innej ni wnioskowana ostateczny projekt przedsiwzicia. 5. W uzasadnionych przypadkach w umowie mona zawrze postanowienie dopuszczajce dokonanie przez wnioskodawc przesuni pomidzy propozycjami kosztorysu projektu do 20% istniejcej pozycji kosztorysowej. 6. 1. Do rozliczania dotacji stosuje si ustalenia umowy, o ktrej mowa w 5 oraz przepisy art. 168 i art. 252 ustawy okrelonej w 5 ust. 1. Rozdzia 5. Przepisy przejciowe i kocowe 7. 1. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Lyski. 2. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego. Przewodniczcy Rady Gminy Lyski in. Krystian Widenka

Id: CSPPQ-FAGMD-BGOIP-AFCGD-KVQOC. Podpisany

Strona 3