Vous êtes sur la page 1sur 2

Katowice, dnia 29 kwietnia 2011 r.

WOJEWODA LSKI NR NP/II/0911/189/11 ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) stwierdzam niewano Nr 36/V/2011 Rady Miejskiej w Wonikach z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie podziau soectwa Kamienica na dwa odrbne soectwa: Kamienica i Drogobycza, w czci okrelonej w 1 ust. 2 uchway, jako sprzecznej z art. 36 w zw. z art. 5 ustawy o samorzdzie gminnym, zwanej dalej "ustaw". Uzasadnienie Przedmiotow uchwa Rada Miejska w Wonikach dokonaa podziau soectwa Kamienica na dwa odrbne soectwa: Kamienica i Drogobycza. Uchwaa ta podjta zostaa na podstawie art. 5 ustawy o samorzdzie gminnym oraz na podstawie 39 Statutu Gminy, wprowadzonego uchwa Rady Miejskiej w Wonikach nr 44/IV/2003 z dnia 26 lutego 2003 r. Naley zauway, i aktem tym Rada utworzya dwa odrbne soectwa, ktre w momencie wejcia w ycie uchway zaczn samodzielnie funkcjonowa, za dotychczas istniejce soectwo Kamienica zostanie zniesione. Zatem, w momencie zniesienia dotychczasowego soectwa Kamienica, ulegaj rwnie rozwizaniu, z mocy prawa, jego organy. Tymczasem 1 ust. 2 uchway Rada postanowia, i do czasu wyboru nowych organw soectw, dziaaj obecne organy soectwa Kamienica. Nie istnieje aden przepis prawa pozwalajcy na przeduenie dziaania organw ju zniesionego soectwa, jak to zrobia Rada Miejska, do czasu wyboru organw nowo powstaych soectw. Zgodnie z art. 36 ustawy organami soectwa s zebranie wiejskie jako organ uchwaodawczy oraz sotys jako organ wykonawczy. Trudno uzna za zgodne z prawem to, i w momencie powstania dwch odrbnych soectw nadal organem uchwaodawczym obu soectw byoby jedno zebranie wiejskie, za organem wykonawczym dwch soectw byby jeden sotys i to sotys ju nie istniejcego soectwa. Dziaanie takie nie znajduje uzasadnienia w obowizujcych przepisach prawa. Artyku 7 Konstytucji RP stanowi bowiem, i organy wadzy publicznej dziaaj na podstawie i w granicach prawa. Konsekwencj tego jest stwierdzenie, e organy, o ktrych mowa, mog dziaa tylko tam i o tyle, o ile prawo je do tego upowania (por. W. Skrzydo Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej komentarz Zakamycze 1999 r., str. 15).

Id: JEZRS-MCDAF-VCORG-HTNMN-JPJOO. Podpisany

Strona 1

Biorc powysze pod uwag uniewanienie przedmiotowej uchway, we wskazanej czeci, jest uzasadnione i konieczne. Na niniejsze rozstrzygnicie nadzorcze suy skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Gliwicach, za porednictwem Wojewody lskiego, w terminie 30 dni od dnia dorczenia rozstrzygnicia. Otrzymuj: 1) Rada Miejska w Wonikach - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 2) aa.

WOJEWODA LSKI Zygmunt ukaszczyk

Id: JEZRS-MCDAF-VCORG-HTNMN-JPJOO. Podpisany

Strona 2