Vous êtes sur la page 1sur 3

UCHWAA NR BRM.0007.00014.2011 RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie : Regulaminu przyznawania Nagrd i Wyrnie Burmistrza Radlina za osignicia w dziedzinie kultury fizycznej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zmianami) i art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z pn. zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji spoecznych Rada Miejska w Radlinie uchwala, co nastpuje: 1. Przyjmuje si Regulamin przyznawania Nagrd i Wyrnie Burmistrza Radlina za osigniecia w dziedzinie kultury fizycznej okrelony w zaczniku nr 1 stanowicym integraln cz uchway. 2. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Radlina. 3. Trac moc Uchway Rady Miejskiej w Radlinie: - Nr BRM-0150/XLV/321/2006 z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie: Regulaminu przyznawania Wyrnie i Nagrd Burmistrza Radlina za osignicia w dziedzinie kultury fizycznej, - Nr BRM-0150/X/67/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie: zmiany Regulaminu przyznawania Wyrnie i Nagrd Burmistrza Radlina za osignicia w dziedzinie kultury fizycznej, - Nr BRM.150/XL/317/09 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchway w sprawie Regulaminu przyznawania Wyrnie i Nagrd Burmistrza Radlina za osignicia w dziedzinie kultury fizycznej. 4. Uchwaa wchodzi w ycie z upywem 14 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Miejskiej w Radlinie mgr in. Jacek Sobik

Id: QHBET-JYCKM-ZTKEZ-WIBYP-JQBBO. Podpisany

Strona 1

Zacznik do Uchway Nr BRM.0007.00014.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 marca 2011 r. Regulamin przyznawania Nagrd i Wyrnie Burmistrza Radlina za osigniecia w dziedzinie kultury fizycznej 1. Burmistrz Radlina moe przyznawa nagrody i wyrnienia zawodnikom i trenerom klubw sportowych z siedzib w Radlinie. 2. Nagrody i wyrnienia przyznawane s za osignicia indywidualne i druynowe. 3. Nagrod mona przyzna zawodnikom i trenerom za wybitne wyniki sportowe osignite we wspzawodnictwie krajowym i midzynarodowym 4. Nagroda Burmistrza ma charakter pieniny lub rzeczowy. 5. Najwysza warto jednej przyznawanej nagrody pieninej brutto stanowi rwnowarto 80% przecitnego miesicznego wynagrodzenia za rok poprzedni, ogoszonego przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego w Dzienniku Urzdowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakadowym funduszu wiadcze socjalnych (Dz.U. 1996r. Nr 70, poz. 335 z pniejszymi zmianami). 6. Maksymaln warto nagrody rzeczowej ustala si do kwoty 400 zotych brutto. 7. Wyrnieniem dla zawodnikw i trenerw s: listy gratulacyjne, dyplomy, puchary lub statuetki. 8. Wyrnienie mona przyzna zawodnikom i trenerom za osignicie bardzo dobrych wynikw sportowych we wspzawodnictwie krajowym i midzynarodowym. 9. Nagrody i wyrnienia s wrczane corocznie na sesji Rady Miejskiej lub w inny uroczysty sposb w terminie i miejscu wyznaczonym przez Burmistrza Radlina. 10. Burmistrz Radlina moe przyznawa nagrody i wyrnienia z inicjatywy wasnej lub na wniosek: a) Stowarzysze kultury fizycznej, b) Komisji merytorycznej ds. sportu Rady Miejskiej, 11. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyrnienia powinien w szczeglnoci zawiera: a) imi i nazwisko, adres zamieszkania, miejsce i dat urodzenia kandydata, b) szczegow informacj dotyczc osignitego wyniku sportowego, za ktre nagroda lub wyrnienie maj by przyznane, c) okrelenie dyscypliny sportowej oraz kategorii wiekowej zawodnika, d) informacje na temat trenera zawodnika, ktry przyczyni si do osignicia sportowego, za ktre ma zosta przyznana zawodnikowi nagroda lub wyrnienie, e) uzasadnienie wniosku, zawierajce wskazanie wyrniajcego charakteru osignicia oraz jego znaczenia dla spoecznoci lokalnej, f) wyraenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz przekazanie do publicznej wiadomoci faktu otrzymania nagrody lub wyrnienia, g) owiadczenie kandydata (rodzica lub opiekuna prawnego) o rozliczeniu si, w przypadku przyznania nagrody pieninej z waciwym urzdem skarbowym, zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa a tym zakresie. 12. Wnioski w sprawie przyznania nagrd i wyrnie skada si w Kancelarii Urzdu Miasta Radlin, w terminie do 31 stycznia nastpujcego po roku, w ktrym wysoki wynik sportowy zosta osignity. Wnioski za osignicia w 2010 roku skada si w Kancelarii Urzdu Miasta Radlin, w terminie do 30 czerwca 2011 roku. 13. Burmistrz przekazuje zoone mu wnioski powoanej przez siebie Komisji ds. nagrd i wyrnie sportowych, zwanej dalej Komisj, w celu ich zaopiniowania.
Id: QHBET-JYCKM-ZTKEZ-WIBYP-JQBBO. Podpisany Strona 1

14. W skad komisji wchodzi: a) dwch przedstawicieli organu prowadzcego, b) dwch radnych Rady Miejskiej wskazanych przez Rad Miejsk w Radlinie. 15. Pierwsze posiedzenie komisji zwouje Burmistrz. 16. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera spord swoich czonkw Przewodniczcego i sekretarza. 17. Posiedzenie komisji uwaa si za wane, jeeli uczestniczy w nim, co najmniej poowa czonkw. 18. Skad Komisji moe by zmieniony lub uzupeniony zarzdzeniem Burmistrza Miasta. 19. Do zada komisji w szczeglnoci naley: a) opiniowanie wnioskw, b) przedstawienie Burmistrzowi wraz z uzasadnieniem osoby kandydata na laureata lub laureatw. c) przedstawienie propozycji, co do wysokoci nagrd pieninych i rzeczowych oraz rodzaju wyrnie. 20. W razie stwierdzenia przez komisj brakw formalnych wnioskodawca jest zobowizany do ich usunicia w terminie 7 dni od dnia wezwania. 21. Burmistrz przyznajc nagrod lub wyrnienie z wasnej inicjatywy, nie stosuje trybu okrelonego w ust. 12. Inicjatywa Burmistrza wymaga jednake zaopiniowania o ktrym mowa w ust. 13 i 19. 22. Wniosek pozostawia si bez rozpatrzenia w przypadku: a) zoenia po terminie, b) wycofania przez wnioskodawc, c) rezygnacji kandydata, d) brakw formalnych, jeeli nie usunito ich w terminie. 23. Uchway komisji podejmowane s w gosowaniu jawnym, wikszoci gosw obecnych na posiedzeniu. W przypadku rwnej iloci gosw decyduje gos przewodniczcego komisji. Z posiedzenia komisji sporzdza si protok. 24. Burmistrz Radlina zatwierdza kandydatw do nagrd i wyrnie wyonionych przez komisj. 25. Czonkowie komisji nie otrzymuj wynagrodzenia za swoj prac. 26. Informacje o przyznanych nagrodach i wyrnieniach podaje si do publicznej wiadomoci w formie informacji prasowej. 27. Zmiany niniejszego Regulaminu wymagaj waciwej formy dla jego przyjcia.

Id: QHBET-JYCKM-ZTKEZ-WIBYP-JQBBO. Podpisany

Strona 2