Vous êtes sur la page 1sur 3

UCHWAA NR XLI/354/10 RADY MIASTA RYDUTOWY zdnia26lutego2010r.

w sprawie: okreleniawarunkwitrybuwspieraniafinansowegorozwojusportukwalifikowanegonaterenie Miasta Rydutowy. Na podstawie: art.18ust.2pkt15,art.40ust.1,art.41ust.1iart.42ustawyzdnia8marca1990r.osamorzdzie gminnym(t.j.Dz.U.z2001r.Nr142,poz.1591,zpn.zm.),wzwizkuz art.2ust.3ustawyzdnia29lipca2005r. osporciekwalifikowanym(Dz.U.Nr155,poz.1298,zpn. zm.) Rada Miasta Rydutowy uchwala, co nastpuje: 1.1. Postanawia siwspiera rozwjsportukwalifikowanegonaterenieMiastaRydutowypoprzezwspfinansowanie wspzawodnictwa sportowego organizowanego lub prowadzonego przez polski zwizeksportowywokrelonych dyscyplinachsportu,ktregouczestnikamis zawodnicyzrzeszeniwstowarzyszeniachkulturyfizycznej,lubklubach sportowychwrozumieniuprzepiswustawyzdnia18stycznia1996r.okulturzefizycznej(t.j.Dz.U.z2007r.Nr226, poz.1675zpn. zm.) zwanych dalej klubami sportowymi. 2. Klub sportowy ubiegajcy siowsparciefinansowepowinienspenianastpujce warunki: 1) siedziba klubu mieci sina terenie Miasta Rydutowy, 2) klub posiada licencj przyznan p r z e z wac i w y p o l s k i z w izek sportowy uprawniajc do uczestnictwa wzorganizowanymwspzawodnictwie sportowym, 3) trenerzy klubu posiadajlicencjtrenera uprawniajcdo prowadzenia zajwzakresiesportukwalifikowanego, 3.Przepiswniniejszejuchway nie stosuje sidodotacjiudzielanychnapodstawieustawyzdnia24kwietnia2003r. odziaalnoci poytkupublicznegoiowolontariacie(Dz.U.Nr96,poz.873,zpn. zm.). 2 . Wspieranie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego nastpujewformiedotacjicelowej,zwanejdotacj, przyznawanejklubowisportowemunawarunkachiwtrybieokrelonychwniniejszejuchwale. 3 . 1. Przedmiotem dotacji moe b y przedsiwziciewzakresieprojektuobejmujcedofinansowaniewydatkw biecychztytuu: 1) przygotowado udziauwewspzawodnictwiewokrelonejdyscypliniesportukwalifikowanego,awszczeglnoci: a) zatrudnieniainstruktorw,trenerw,masaystwilekarzy,gospodarzyobiektw, b) zakupu sprztu sportowego, c) szkoleinstruktorskichitrenerskich, d) wynajmuobiektwsportowych 2) udziauwzawodachwokrelonejdyscypliniesportukwalifikowanego,awszczeglnoci: a) organizowaniaiprzeprowadzaniazawodwimeczw opaty sdziowskie, obsuga techniczna obiektu, b) finansowania opatstartowych,wpisowychiinnychkosztwzwizanychzwspzawodnictwem sportowym, c) ubezpieczeniazawodnikw czonkwklubuizapewnieniaodpowiedniejopiekimedycznej, d) pokryciakosztwtransportunamecze,zawodyiobozysportowe, e) udostpniania bazy sportowej niezbdnejdoprzeprowadzaniatreningw, f) zakupu wody mineralnej; 3) utrzymania,remontulubmodernizacjiobiektwiurzdzesportowych sucych uprawianiu sportu kwalifikowanego. 2.Zdotacjiniemogbyfinansowaneanidofinansowanewszczeglnoci: 1) wypaty wynagrodzedlazawodnikwlubdziaaczy klubu sportowego, 2) wypatystypendiwprzyznanychprzezklubsportowyzawodnikom, 3) transferzawodnikazinnegoklubusportowego, 4) zapatykar,mandatwiinnychopat Podpisany. ID: QRGCL-ZEBMA-WDXXD-XCPUW-KZRSY. sankcyjnych naoonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
Strona 1 / 3

5) zobowizaniaklubusportowegoztytuu zacignitej poyczki,kredytulubwykupupapierwwartociowych oraz kosztwobsugi zaduenia, 6) koszty,ktrewnioskodawcaponisna realizacjprzedsiwziciaprzedzawarciemumowyoudzieleniedotacji.

3) transferzawodnikazinnegoklubusportowego, 4) zapatykar,mandatwiinnychopat sankcyjnych naoonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu, 5) zobowizaniaklubusportowegoztytuu zacignitej poyczki,kredytulubwykupupapierwwartociowych oraz kosztwobsugi zaduenia, 6) koszty,ktrewnioskodawcaponisna realizacjprzedsiwziciaprzedzawarciemumowyoudzieleniedotacji. 3. Formwypatydotacjiprzyznanejzbudetu bdzie przekazanie klubom sportowym rodkwfinansowychnapoczet kosztwprzedsiwzicia,jednorazowolubwtranszach. 4. Kwota dofinansowania nie moe przekroczy 70%wydatkwokrelonychwkalkulacjikosztwrealizacji przedsiwzicia. Minimalny finansowy wkad wasny klubu okrela sinapoziomie30%kosztwrealizacjiprzedsiwzicia. 5. Warunkiem otrzymania wsparcia jest prowadzenie przez klub sportowy szkolenia modziey. 6.Warunkiemotrzymaniadotacjijestrwnie brak zadueniaiinnychzobowiza klubu sportowego wobec gminy, Zakadu UbezpieczeSpoecznychiUrzdu Skarbowego. 4.1. Dotacja na realizacjprzedsiwziwzakresiesportukwalifikowanegomoe by przyznana przez Burmistrza Miasta Rydutowy zwanego dalej Burmistrzem, na wniosek klubu sportowego. 2.Wzrwniosku,oktrymmowawust.1ustalaBurmistrzwdrodzezarzdzenia. Wszystkie kopie zaczonych do wnioskudokumentwwinnyby potwierdzone za zgodno zoryginaem przez osob upowanion do reprezentowania klubu. Do wniosku doc z a s i aktualnyodpiszKRSlubodpiszRejestruStarostwaPowiatowego,dokumenty potwierdzajce spenieniewarunkwokrelonychw3ust.5i6. 3.Wcelunaboruwnioskw,oktrychmowawust.1,Burmistrz,wdrodzezarzdzenia, ogaszakonkurs,wktrym okrela m. in. : 1) przedmiot zgaszanychprojektw 2) wysokorodkwprzeznaczonychnadotacjewramachogoszonego konkursu, 3) termin realizacji przedsiwzi; 4) warunkimerytoryczneifinansowejakiepowinienspeniakady ze zoonychwnioskw 5) termin skadaniawnioskw. 4.Conajmniejz14-dniowymwyprzedzeniemwstosunkudoterminuwskazanegowust.3pkt5,ogoszenie zamieszcza sina stronie internetowej Miasta RydutowyiwywieszanatablicyogoszewUrzdzie Miasta Rydutowy. 5. Burmistrz moe uzaleni rozpatrzenie wniosku od zoeniawokrelonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentw. 6.Wprzypadkustwierdzeniauchybie formalno prawnych lub innych wad wniosku, Burmistrz wyznacza termin iwzywawnioskodawcdo ich usunicia lub uzupenienia wniosku. 7.Wniosek,ktregowadnieusunitolubktryniezostauzupeniony, pozostawia sibez rozpatrzenia. 8.Burmistrz,wdrodzezarzdzenia, powouje KomisjOpiniujc, ktrejcelemjestopiniowaniewszystkichwnioskw zoonychwzwizkuzkonkursem,oktrymmowawust.3,iprzedstawienieBurmistrzowiswojejpropozycjiwyboru najlepszychprojektwwrazzpropozycjwysokoci dotacji. 9.Przyrozpatrywaniuwnioskwoprzyznaniedotacjibierzesipod uwagwszczeglnoci: 1) znaczenie zgoszonegoprojektudlarozwojusportukwalifikowanegoorazpoziomwspzawodnictwa sportowego, 2) wysokorodkwprzeznaczonychnadotacjewramachogoszonego konkursu, 3) przedstawionkalkulacjkosztwwodniesieniudozakresurzeczowegoiceluprzedsiwzicia, 4) moliworealizacji przedsiwzicia przez wnioskodawc; 5) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcdotacjizbudetu Miasta Rydutowy. 10. Decyzj oudzieleniudotacjipodejmujeBurmistrzwdrodzezarzdzenia, po zapoznaniu si zopini Komisji Opiniujcej. 11. Skad Komisji OpiniujcejorazregulaminjejpracyustalaBurmistrzwdrodzezarzdzenia. 12. Decyzja Burmistrza jest ostateczna. 13. Burmistrz zastrzega moliwonie rozstrzygnicia konkursu. 5.1. Warunkiem zawarcia umowy na realizacj przedsiwzicia jest wskazanie rachunku bankowego dla przyjcia dotacji,awprzypadkuprzyznaniadotacjiwwysokoci innej niwnioskowana - take korekta kosztorysu projektu. 2.Warunkiemprzekazaniadotacjijestzawarcieumowy,zzachowaniemformypisemnej,ktrejpodstawow tre okrelaart.250ustawyzdniazdnia27sierpnia2009r.ofinansachpublicznych(Dz.U.Nr157,poz.1240). 3.Wtreciumowyodofinansowaniudotacj czcikosztwprojektu,zamieszczasi postanowienie przewidujce proporcjonalne pomniejszenie kwoty dotacji nalenejwprzypadkuzrealizowaniaprojektuprzypomniejszonym zaangaowaniu rodkwzakadanych na jego finansowanie. 4.Wtreci umowy zamieszcza si postanowienia dopuszczajce jej zmian wdrodzedwustronnegoaneksu pisemnego,zzastrzeeniem, e zmiana umowy nie moe powodowazwikszenia kwoty przyznanej dotacji, ani istotnego ID: QRGCL-ZEBMA-WDXXD-XCPUW-KZRSY. Podpisany. Strona 2 / 3 odstpstwa od zaoeprojektuzust.2. 5.Wuzasadnionychprzypadkachwumowiemona zawrze postanowienie dopuszczajce dokonanie przez beneficjenta przesunipomidzy pozycjami kosztorysu projektu do 20% istniejcej pozycji kosztorysowej. 6. Dla skutecznoci powyszych zmian wymagana jest pisemna zgoda Burmistrza po uprzednim zoeniu przez beneficjentaumotywowanegownioskuwrazzzaktualizowankalkulacjkosztw.

proporcjonalne pomniejszenie kwoty dotacji nalenejwprzypadkuzrealizowaniaprojektuprzypomniejszonym zaangaowaniu rodkwzakadanych na jego finansowanie. 4.Wtreci umowy zamieszcza si postanowienia dopuszczajce jej zmian wdrodzedwustronnegoaneksu pisemnego,zzastrzeeniem, e zmiana umowy nie moe powodowazwikszenia kwoty przyznanej dotacji, ani istotnego odstpstwa od zaoeprojektuzust.2. 5.Wuzasadnionychprzypadkachwumowiemona zawrze postanowienie dopuszczajce dokonanie przez beneficjenta przesunipomidzy pozycjami kosztorysu projektu do 20% istniejcej pozycji kosztorysowej. 6. Dla skutecznoci powyszych zmian wymagana jest pisemna zgoda Burmistrza po uprzednim zoeniu przez beneficjentaumotywowanegownioskuwrazzzaktualizowankalkulacjkosztw. 6.1. Przy rozliczaniu dotacji stosuje siustaleniaumowy,oktrejmowaw5,orazprzepisyart.251i252ustawy, oktrejmowaw5ust.2. 2.WzrsprawozdaniazwykonaniaprzedsiwziciazzakresusportukwalifikowanegoustalaBurmistrzwdrodze zarzdzenia. 7.Wykonanie uchway powierza siBurmistrzowi Miasta Rydutowy. 8 . Uchwaawchodziwycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszeniawDziennikuUrzdowymWojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Miasta Rydutowy dr Henryk Wojtaszek

ID: QRGCL-ZEBMA-WDXXD-XCPUW-KZRSY. Podpisany.

Strona 3 / 3