Vous êtes sur la page 1sur 101

UCHWAA NR XLI/248/2010 RADY GMINY LELW z dnia 8 kwietnia 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelw Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.), art. 20 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pn. zm.) po stwierdzeniu zgodnoci planu z ustaleniami Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy Lelw, Rada Gminy Lelw uchwala: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lelw Rozdzia 1. Przedmiot i zakres ustale dla obszaru objtego planem 1. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obszar gminy pokazany w zacznikach graficznych w skali 1:2000 i 1:5000. Zaczniki graficzne w skali 1:2000 obejmuj tereny zainwestowane i przeznaczone do zainwestowania wraz z otoczeniem. Zaczniki graficzne w skali 1:5000 obejmuj obszary lasw i terenw do zalesienia, rolniczej przestrzeni produkcyjnej wraz z zabudow rozproszon oraz zasig terenw zainwestowanych i przeznaczonych do zainwestowania w skali 1:2000. Numery zacznikw w obu skalach dotycz miejscowoci pokazanych poniej:
A LELW str. 10 - 23 B BIAA WIELKA str. 24 - 33 C CELINY str. 34 - 35 D DROCHLIN str. 36 - 40 E GRDEK str. 41 - 43 F KONSTANTYNW str. 44 - 46 G LGOTA BOTNA str. 47 - 49 H LGOTA GAWRONNA str. 50 - 52 J MECHW str. 53 - 57 K NAKO str. 58 - 63 L PAULINW str. 64 - 65 M PODLESIE str. 66 - 72 N SKRAJNIWA str. 73 - 76 O STAROMIECIE str. 77 - 82 P LZANY str. 83 - 86 R TURZYN str. 87 - 90 S ZBYCZYCE str. 91 - 93

Zaczniki w obu skalach s sporzdzone na urzdowych kopiach map zasadniczych i ewidencyjnych, pozyskanych w Powiatowym Orodku Dokumentacji Geodezyjnej, ktre zostay skalibrowane przez firm GEOPRIM S.C. Tworz one rysunki planu i stanowi integraln cao niniejszej uchway. 2. Zakres ustale planu obejmuje: 1. przeznaczenie terenw oraz linie rozgraniczajce tereny o rnych funkcjach i rnych rodzajach zagospodarowania, 2. linie rozgraniczajce ulic, placw oraz drg publicznych wraz z urzdzeniami pomocniczymi a take tereny cieek rowerowych, 3. tereny przeznaczone dla realizacji celw publicznych oraz linie rozgraniczajce te tereny, 4. granice obszarw i zasady zagospodarowania terenw lub obiektw podlegajcych ochronie, 5. zasady obsugi terenw w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczajce tereny przeznaczone na ten cel, 6. warunki, zasady i standardy ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy i gabaryty obiektw, a take maksymalne lub minimalne wskaniki intensywnoci zabudowy, 7. zasady i warunki podziau terenw na dziaki budowlane,

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 1

8. warunki zagospodarowania terenw, w tym zakazy i nakazy dotyczce zabudowy, wynikajce z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego, kulturowego, zasobw wodnych i zdrowia ludzi, wymogi prawidowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntw rolnych i lenych, 9. tereny, na ktrych dopuszcza si stosowanie systemw indywidualnych lub grupowych oczyszczania ciekw bd zbiornikw bezodpywowych, 10. tereny zorganizowanej dziaalnoci inwestycyjnej. 3. Obowizujce ustalenia na rysunku planu w skali 1:5000 i 1:2000 1. linie rozgraniczajce tereny o rnym przeznaczeniu lub rnych zasadach zagospodarowania oraz przypisane im oznaczenia graficzne i literowe, 2. linie rozgraniczajce drg publicznych i ulic, 3. granice i oznaczenia terenw chronionych na podstawie przepisw odrbnych, 4. granice obszarw objtych planami miejscowymi, 5. symbole graficzne oznaczajce przeznaczenie terenw wymienionych w 10. Pozostae oznaczenia, w tym postulowane granice dziaek, zasady podziau terenu na nowe dziaki budowlane maj charakter informacyjny.

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 2

Rozdzia 2. Ustalenia oglne obowizujce na obszarze opracowania 4. Ustalenia oglne odnosz si do caoci obszarw objtych planem. Ponadto dotycz one lokalizacji obiektw i urzdze infrastruktury technicznej na wydzielonych dziakach o powierzchni do 500 m2 . Powysze dotyczy lokalizacji transformatorw, przepompowni ciekw, uj wody i innych lokalizacji nie ujtych w planie, a wymagajcych realizacji na podstawie przepisw szczeglnych. 5. W stosunku do okrele uytych w tekcie planu jak: 1. teren - naley przez to rozumie obszar wydzielony na rysunku planu lini rozgraniczajc i oznaczony odrbnym oznaczeniem literowo - cyfrowym, 2. dziaka, parcela, posesja - naley przez to rozumie cz lub cao nieruchomoci gruntowej (posiadajc odrbne oznaczenie w ewidencji gruntw oraz powstaych w wyniku podziau lub scalenia), ktrej wielko, cechy geometryczne, dostp do drogi publicznej oraz wyposaenie w urzdzenia infrastruktury technicznej, pozwalaj na realizacj obiektw budowlanych wynikajcych z odrbnych przepisw pod warunkiem, e nie jest ona objta w niniejszym planie zakazem zabudowy, 3. intensywno zabudowy - naley przez to rozumie stosunek powierzchni oglnej budynku do powierzchni dziaki przeznaczonej pod zabudow lub czciowo zabudowanej, na ktrej budynek jest lub bdzie zlokalizowany (powierzchnia wyczona z uytkowania rolnego), 4. stan istniejcy - naley przez to rozumie zagospodarowanie terenu w momencie zoenia wniosku o pozwolenie na budow, 5. teren publiczny - naley przez to rozumie teren, na ktrym inwestycje celu publicznego zajmuj wicej ni 50% powierzchni dziaek pod zabudow, 6. usugi (wolnostojce i wbudowane) - naley przez to rozumie teren zwizany z dziaalnoci wiadczon na rzecz ludnoci, a przeznaczon do celw konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i oglnospoecznej, moliw do prowadzenia na terenie dziaki siedliskowej, nie powodujcej nadmiernej uciliwoci, ktra obejmuje: 1)prowadzenie na terenie posesji dziaalnoci gospodarczej w zakresie handlu, maej gastronomii i rzemiosa w godz. 6.00-22.00 nie powodujcej staej obecnoci zdwojonej liczby osb i nie bdcej rdem powstawania haasu, lub zanieczyszczenia rodowiska, 2)prowadzenie innych usug lub produkcji, z wykluczeniem robt blacharskich, kowalskich, stolarskich, szlifierskich, spawalniczych i naprawy samochodw, 3)skadowania produktw lub materiaw przeznaczonych do produkcji na powierzchni zajmujcej wicej ni 30% powierzchni dziaki nie powodujcych wtrnego pylenia i nie powodujcych blokady przylegych ulic przez samochody osobowe i dostawcze, 7. rzemioso produkcyjne przez pojcie dziaalnoci w tym zakresie, naley rozumie: 1)prowadzenie na terenie posesji, w przystosowanych pomieszczeniach produkcji na ma skal, o uciliwoci nie przekraczajcej granic parceli, 2)skadowania materiaw przeznaczonych do produkcji, zajmujcych do 30% powierzchni dziaki, 8. infrastruktura techniczna - naley przez to rozumie drogi oraz wybudowanie przewodw lub urzdze wodocigowych, kanalizacyjnych, ciepowniczych, elektrycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, a take rurocigw produktw naftowych oraz cznoci bezprzewodowej, 9. nieprzekraczalna linia zabudowy - naley przez to rozumie minimaln odlego od krawdzi jezdni ciany frontowej nowo budowanych budynkw lub ich czci (z pominiciem wykuszy, balkonw, elementw wejciowych budynku, ryzalitw) bez jej przekraczania, 10. wysoko budynku - naley przez to rozumie wysoko mierzon od poziomu istniejcego terenu do najwyej pooonej krawdzi kalenicy, 11. powierzchnia biologicznie czynna - naley przez to rozumie powierzchni ziemi niezabudowan i nieutwardzon, umoliwiajc naturaln wegetacj rolin i ycia zwierzt,
Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany Strona 3

12. nakaz lub zakaz - naley przez to rozumie konieczno respektowania danego ustalenia planu, 13. dopuszczenie - naley przez to rozumie moliwo odstpstw od ustale podstawowych w okrelonym zakresie, uzasadnionych np.: warunkami projektowania i warunkami ekonomicznymi, 14. min. i max. - oznaczaj dolne i grne granice wartoci nieprzekraczalnych, 15. przestrze publiczna - naley przez to rozumie obszary o szczeglnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb wszystkich mieszkacw, poprawy jakoci ich ycia i sprzyjajce nawizywaniu kontaktw spoecznych. Nale do nich w szczeglnoci drogi publiczne, place, budynki uytecznoci publicznej ziele oglnodostpna z wyczeniem lasw, 16. obszar oddziaywania obiektu - naley przez to rozumie teren w otoczeniu obiektu budowlanego lub urzdzenia, ktrego uytkowanie zwizane jest z ograniczeniami w zagospodarowaniu na podstawie przepisw odrbnych, 17. obiekty zabytkowe - naley przez to rozumie obiekty ujte w rejestrze prowadzonym przez odpowiednie suby konserwatorskie oraz ujte w ewidencji zabytkw, 18. strefa ochrony konserwatorskiej i archeologicznej - naley przez to rozumie, obszary objte opiek konserwatorsk i archeologiczn, na terenie ktrych obowizuj rygory okrelone ustaw o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami, 19. strefa oddziaywania - naley przez to rozumie tereny przylege do sieci i urzdze infrastruktury technicznej, suce zapewnieniu bezpieczestwa ich uytkowania oraz dostpnoci w celach biecej konserwacji, ktrych parametry okrelaj przepisy szczeglne, 20. strefa ochrony sanitarnej - naley przez to rozumie tereny przylege do ogrodzenia cmentarza w odlegoci min. 50 m, w przypadku penego uzbrojenia w sie wodocigow, od obiektw i urzdze na stay pobyt ludzi, 21. zakaz zabudowy - naley przez to rozumie zakaz wznoszenia obiektw budowlanych na powierzchni terenu, 22. dostp do drogi publicznej - naley przez to rozumie bezporedni dostp do tej drogi albo dostp do niej przez drog wewntrzn lub przez ustanowienie prawne odpowiedniej suebnoci drogowej, 23. ziele izolacyjna - naley przez to rozumie zespoy rolinnoci, ktrych celem jest zapobieganie przenikania do rodowiska haasu, wibracji oraz zanieczyszcze powietrza, a take majce na celu zmniejszenie ich natenia, 24. uytkowanie terenu - naley przez to rozumie rzeczywist lub planowan funkcj terenu lub sposb jego wykorzystania, 25. tereny otwarte - naley przez to rozumie tereny, ktrych funkcjonowanie zwizane jest gwnie z zachowaniem walorw ekologicznych terenw niezabudowanych i ssiadujcych terenw zabudowanych, 26. droga poarowa - naley przez to rozumie drog umoliwiajc dojazd jednostek stray poarnej, 27. tereny zamknite - naley przez to rozumie tereny wyczone z planu, niedostpne dla wszystkich uytkownikw na podstawie wymogw przepisw szczeglnych. 6. Zasady podziau lub scalania dziaek Scalanie i podzia dziaek pod zabudow wewntrz terenw przeznaczonych na cel ustalony planem, winno zapewni nowym dziakom wielko i ksztat umoliwiajcy ich zabudow i dostp do drogi publicznej z uwzgldnieniem stosunkw wasnociowych. 1. Obowizuj nastpujce zasady podziau wewntrznego terenu objtego scaleniem: 1)wydzielenie dojazdu w formie sigacza wymaga zachowania parametrw drogi poarowej, nie duszego ni 80 m, oraz zakoczenia placem manewrowym, umoliwiajcym nawrcenie, 2)dopuszcza si ustanowienie suebnoci drogowej do jednego budynku lub do dwch dziaek niezabudowanych o minimalnej szerokoci pasa ruchu 3,5 m ustalonej sdownie,

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 4

3)wydzielenie dziaki w drugiej linii zabudowy wymaga zapewnienia dojazdu speniajcego wymogi drg przeciwpoarowych bd ustanowienie suebnoci przejazdu speniajcego w/w wymogi oraz zapewniajcego moliwo prowadzenia sieci uzbrojenia terenu za zgod ssiadw, 4)utworzenie dziaek o minimalnych szerokociach traktw przy drogach publicznych: - dla zabudowy wolnostojcej 22,0 - 24,0 m - w szczeglnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza si zmniejszenie szerokoci do 18,0 m dla zabudowy wolnostojcej, - 14,0 m dla zabudowy bliniaczej, 5)minimalne wielkoci dziaek dla nowej zabudowy o powierzchni: - dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojcej 1000 m2 , - dla zabudowy bliniaczej 800 m2 , - dla zabudowy zagrodowej 2500 m2 , 6)dla zabudowy usugowej powierzchnia dziaek powinna zapewni zabezpieczenie 100% potrzebnych miejsc parkingowych oraz wystarczajc ilo zieleni izolacyjnej od dziaek ssiednich. 2. Dopuszcza si odstpienie od powyszych zasad, jeli wydzielone parcele su powikszeniu ssiedniej nieruchomoci lub regulacji granic midzy ssiadujcymi nieruchomociami. 7. Zasady obsugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej. 1. Realizacja urzdze lub prowadzenie sieci infrastruktury technicznej (np.: pompownie ciekw, kolektory kanalizacji sanitarnej, odstojniki wd opadowych, kolektory kanalizacji deszczowej, pompownie wody, wodocigi, linie elektroenergetyczne redniego i niskiego napicia, stacje transformatorowe, linie teletechniczne, szafy teletechniczne, sieci gazowe, stacje redukcyjno-pomiarowe gazowe, stacje telefonii komrkowej) finansowane z funduszy publicznych, na dziakach nie nalecych do podmiotw finansujcych zamierzenie, moe spowodowa konieczno wydzielenia dziaki na podstawie przepisw o realizacji celw publicznych. Wydzielenie dziaki czy si z pozostawieniem suebnoci drogowej. Wielko dziaki nie moe przekracza 500 m2 , a dojazd powinien mie skrajni przejazdu poarowego. Urzdzenia powysze mog by prowadzone w liniach regulacyjnych drg. W przypadku lokalizacji masztw telefonii komrkowej obowizuje nakaz zachowania pomidzy nimi odlegoci minimum 1000 m. 2. Gospodarka wodno-ciekowa . Projektowane sieci wodocigowe winny stanowi integraln cao z istniejcym wodocigiem. W uzasadnionych wypadkach dopuszcza si realizacj odrbnej sieci wodocigowej zasilanej z zewntrz. Obowizuje wymg realizacji zbiorczego systemu odprowadzenia ciekw sanitarnych docelowo do kanalizacji sanitarnej. Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ssiadujcych ulicach nakada na uytkownikw terenw obowizek przyczenia do nich zgodnie z zapisem 2 pkt 9. Do czasu budowy oczyszczalni ciekw dopuszcza si odprowadzanie ciekw do szczelnych zbiornikw wybieralnych, z wywozem w sposb zorganizowany na oczyszczalni ciekw w Lelowie. Zgoda na lokalizacj przydomowej biologicznej oczyszczalni ciekw uzaleniona jest od korzystnych warunkw ekofizjograficznych. 3. Odprowadzenie wd deszczowych z obszaru opracowania, naley do istniejcych odbiornikw. Dla nawierzchni utwardzonych, nieprzepuszczalnych o powierzchni powyej 1000 m2 obowizuje zastosowanie odstojnikw. Ustalenie powysze nie obowizuje w stosunku do drg i ulic. 4. Elektroenergetyka . Zasilanie obszaru opracowania w energi elektryczn naley przewidzie jako rozbudow istniejcych linii i prowadzenie sieci elektroenergetycznych systemem kablowym zgodnie z warunkami podanymi przez zakady energetyczne. 5. Infrastruktura teletechniczna na obszarze opracowania naley prowadzi w liniach rozgraniczajcych ulic i drg. 6. Gospodarka cieplna powinna zosta oparta na kotowniach ekologicznych. 8. Ustalenia dotyczce ochrony rodowiska naturalnego i kulturowego naley realizowa poprzez ograniczenie zainwestowania na poszczeglnych terenach opisanych w ustaleniach oglnych i szczegowych wszystkich miejscowoci gminy.

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 5

Rozdzia 3. Ustalenia dla terenw wydzielonych liniami rozgraniczajcymi 9. Ustalenia dotyczce przeznaczenia Terenw 1. Ustalenia dotyczce przeznaczenia terenw zawarte s w zapisie ustale szczegowych tekstu planu. Gwne funkcje i przeznaczenie terenw, wyodrbnionych na rysunku planu i w uchwale okrelaj symbole: MW - to tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszcymi budynkami gospodarczymi i zespoami garaowymi, MN - to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Stanowi one obszary zabudowy jednorodzinnej z wbudowanymi usugami. Pojcie usug wbudowanych jest omwione w 5 (pkt 1). W przypadku poczenia z symbolem RM lub ML oznacza, e dopuszcza si na tym terenie dodatkowo zabudow zagrodow, jako uzupeniajc, wiodc funkcj zabudowy mieszkaniowej i zabudow letniskow, ML - to tereny zabudowy letniskowej z dopuszczeniem pobytu caorocznego, RM - to tereny zabudowy zagrodowej z zabudow mieszkaniow w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych. W przypadku poczenia z symbolem MN lub ML oznacza, e dopuszcza si dodatkowo dla tych terenw, lokalizacj zabudowy mieszkaniowej lub letniskowej w sposb nie kolidujcy z wiodc funkcj zabudowy zagrodowej, P - to tereny usug i obiektw produkcyjnych, skadw i magazynw o rnej funkcji i zrnicowanych usugach o uciliwoci mieszczcej si w granicach posesji, PE - to tereny powierzchniowej eksploatacji surowcw naturalnych, U - to tereny usugowe i usugi wbudowane jak okrelono w 5 (pkt f), UO - to tereny usug owiaty i wychowania, UI - to tereny usug innych, takich jak obiekty OSP, US - to tereny usug sportu i rekreacji, tj. boisk sportowych z obiektami towarzyszcymi, UH - to tereny usug handlu, UA - to tereny usug administracji, UK - to tereny usug kultury, takich jak kocioy z budynkami towarzyszcymi, biblioteki, domy kultury, sale widowiskowe, UZ - to tereny usug zdrowia, UT - to tereny usug turystyczno wypoczynkowych, NU - to tereny wysypiska odpadw komunalnych typu ulepszonego, NO - to tereny oczyszczalni ciekw, WZ - to tereny wgbnych uj wody, WS - to tereny wd powierzchniowych, takich jak: rzeki, stawy rybne, zbiorniki wodne, gwne rowy melioracyjne, ZC - to tereny cmentarzy, o ustalonej strefie ochrony sanitarnej, ZN - to tereny zieleni wysokiej - nieurzdzonej, ZP - to tereny zieleni urzdzonej, wysokiej i niskiej, ZL - to tereny lasw pastwowych, ochronnych i prywatnych, ZLD - to tereny przeznaczone na poszerzenie obszarw lenych, R - to tereny rolnicze (pola orne, ki i pastwiska), bez prawa zmiany sposobu uytkowania, R1 - to tereny rolnicze wyszych klas bonitacyjnych,
Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany Strona 6

KDK - to teren drogi publicznej krajowej KDK 46, w jej docelowej szerokoci, w liniach rozgraniczajcych (wyczony z planu), KDW - to tereny drg wojewdzkich nr 789 i 794 w ich docelowych szerokociach, w liniach rozgraniczajcych, KDP - to tereny rozgraniczajcych, drg publicznych, powiatowych w ich docelowych szerokociach, w liniach

KDG - to tereny drg publicznych, gminnych w ich docelowych szerokociach, w liniach rozgraniczajcych, KD - to tereny parkingw, stacji paliw oraz innych urzdze zwizanych z komunikacj, KDX - to tereny drg lokalnych i cigw pieszych, KK - to teren trasy kolejowej CMK (wyczony z planu), E - to tereny trasy przebiegu linii elektroenergetycznej 15 kV, EE - to tereny trasy przebiegu linii elektroenergetycznej 110 kV, ST - to tereny stacji transformatorowych 15/04 kV oraz stacji telefonii komrkowej, SK - to tereny skansenu, zabytkowych stod drewnianych. 2. Przeznaczenie terenw oraz zasady ich zagospodarowania: 1)budynki mieszkalne i usugowe winny by lokalizowane w czci dziaki pooonej od strony drg publicznych i dojazdw, 2)budynki gospodarcze i garae winny by lokalizowane za budynkami mieszkalnymi i usugowymi. Wyjtkiem s garae wbudowane, 3)dopuszcza si lokalizacj obiektw budowlanych w granicy, na dziakach o szerokoci do 15,0 m, (z wyczeniem granicy z drog) pod warunkiem pozostawienia na dziace przejazdu, w gb dziaki o skrajni drogi przeciwpoarowej. 3. Zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego (nie dotyczy obszaru Starego Miasta wsi Lelw i wsi Nako, z uwagi na ich specjalne traktowanie, opisane bezporednio w ustaleniach dotyczcych tych wsi): 1)forma i gabaryty nowo projektowanych i modernizowanych budynkw oraz ich usytuowanie w obrbie dziaki winny zapewni: - harmonijne wkomponowanie nowych elementw zagospodarowania w otoczenie, uwzgldniajc ich pooenie oraz ekspozycj widokow, - wzbogacenie walorw estetycznych lokalnego krajobrazu, 2)stosowanie materiaw wykoczeniowych nawizujcych do miejscowej tradycji, 3)zakazuje si stosowania intensywnych i nadmiernie kontrastujcych z otoczeniem kolorw pokrycia poaci dachowych oraz elewacji, 4)ogrodzenia frontowej czci dziaki winny uwzgldnia: - zakaz realizacji ogrodze z prefabrykatw betonowych, - realizacj ogrodze w docelowych liniach rozgraniczajcych drg, - wysoko ogrodze cznie z podmurwk nie moe by wiksza ni 1,5 m, 5)dziaalno usugowa lub produkcyjna, ktra moe by uciliwa dla wiodcych funkcji poszczeglnych dziaek z uwagi na wytwarzany haas, wibracje, pyy, dranice wonie lub wiato o duym nateniu, winna by odseparowana pasem zieleni wysokiej lub ogrodzeniem ograniczajcym rozprzestrzenianie si uciliwoci do granic nieruchomoci, na ktrej jest prowadzona, uciliwo nie moe przekracza granic parceli, 6)wprowadza si zakaz stosowania nonikw reklamowych o wysokoci powyej 2,5 m. 4. Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wynikajce z przepisw odrbnych: 1)Potrzeby ochrony rodowiska [art. 72 i art. 73 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627, z pn. zm.)] wymagaj, aby proporcje obszarw biologicznie czynnych do obszarw
Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany Strona 7

zabudowanych lub zagospodarowanych w sposb uniemoliwiajcy zachowanie obszaru biologicznie czynnego nie mog wynosi mniej ni 1:1. 2)Obowizujce ustalenia planw ochrony, a take dla innych form ochrony przyrody: dla lokalizacji obiektw kubaturowych wymagaj ustalenia ich minimalnej odlegoci od krawdzi roww i ciekw wodnych rwn 5,0 m. 3)Zachowania wartociowego starodrzewu oraz ochrony zabytkowego obszaru kulturowego (zgodnie z ustaleniami WKZ). W przypadku wystpowania na danym terenie pomnikw przyrody wszelkie prace winny by prowadzone pod nadzorem i za zgod Wojewdzkiego Konserwatora Przyrody. 4)Ochrona istniejcych rdlisk zlokalizowanych w cigu rzeki Biaki i jej dopyww. 5. Parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1)powierzchnia zabudowy kubaturowej nie moe przekracza 30% powierzchni dziaki, 2)wymaga si zachowanie minimum 50% powierzchni dziaek budowlanych jako obszaru biologicznie czynnego, 3)ogranicza si wysoko indywidualn zabudowy mieszkalnej i maych domw mieszkalnych do 10 m, liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy chyba, e ustalenia szczegowe dla poszczeglnych wsi stanowi inaczej, 4)wymaga si stosowanie dachw dwuspadowych symetrycznych o pochyleniu poaci od 30 do 45 lub innych, okrelonych ustaleniami szczegowymi. W uzasadnionych wypadkach zwizanych z rozwizaniem architektonicznym, dopuszcza si stosowanie dachw wielopoaciowych, naczkowych oraz lukarn, 5)obiekty budowlane realizowane w granicy dziaki mog mie dachy jednospadowe, ale o nachyleniu poaci korelujcej z zabudow ju zlokalizowan w granicy, 6)dla obiektw o kubaturze poniej 100 m3 i wysokoci do 3,0 m dopuszcza si stosowanie dachw paskich jeli obiekt taki jest zlokalizowany ponad 30 m od nieprzekraczalnej linii zabudowy; Szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy okrelono w ustaleniach szczegowych 11, dotyczcych poszczeglnych wsi. 6. Sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzenia i uytkowania terenw: 1)ogrodzenia i obiekty istniejce w pasach drogowych wyznaczonych liniami rozgraniczajcymi ulic, pozostawia si do czasu modernizacji ulicy jako uytkowanie tymczasowe, bez prawa rozbudowy, 2)obiekty istniejce niezgodne z przeznaczeniem terenu okrelonym w planie, pozostawia si do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem jako uytkowanie tymczasowe, bez prawa rozbudowy. 7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw komunikacji i infrastruktury technicznej: 1)parametry techniczne nowych drg winny spenia wymagania zgodne z ustaw o autostradach, o drogach publicznych wraz z przepisami okrelajcymi warunki techniczne, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie, - w obrbie terenw zainwestowanych dopuszcza si szerokoci w liniach rozgraniczajcych mniejsze ni przewiduj przepisy szczeglne pod warunkiem, e uzasadnia to istniejcy stan zainwestowania, na warunkach okrelonych w przepisach szczeglnych w uzgodnieniu z zarzdc drogi, 2)ukad komunikacyjny podstawowy moe zosta uzupeniony o odcinki drg wewntrznych - zapewniajcych prawidow obsug komunikacyjn poszczeglnych obszarw, - szerokoci pasw terenu przeznaczonych dla ruchu pojazdw i pieszych powinny zosta dostosowane do potrzeb i nie powinny by mniejsze ni okrelone w przepisach dotyczcych drg poarowych, 3)w sytuacjach kiedy niezbdne jest wydzielenie terenu dla przeprowadzenia drg zapewniajcych wewntrzn obsug komunikacyjn, zmiany te nie mog narusza zewntrznych linii rozgraniczajcych okrelonych na rysunku planu, 4)drogi bez przejazdu, winny by zakoczone placem manewrowym, umoliwiajcym nawracanie samochodw ciarowych (sub komunalnych, stray poarnej). Drogi nie speniajce wymogw warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne, nie mog by zaliczone do drg gminnych,
Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany Strona 8

5)ustala si nastpujce standardy wyposaenia terenw objtych planem w miejsca postojowe dla samochodw (ustalenia nie dotycz obrbu A1 - Stare Miasto): - pokrycie w 100% potrzeb parkingowych zwizanych nieruchomoci, na ktrej planowana jest inwestycja, - 1 miejsca postojowego na jedno mieszkanie, - 2 miejsca postojowe na jedn dziak budowlan, - 4 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni uytkowej usug, - 25 miejsc postojowych na 100 osb zatrudnionych w produkcji na 1 zmian, 6)w pasach drogowych i ulicznych mog by umieszczane urzdzenia i obiekty budowlane, bezporednio zwizane z funkcjonowaniem drogi. Dopuszcza si lokalizacj urzdze i obiektw niezwizanych z potrzebami zarzdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w pasie drogowym, wycznie w szczeglnie uzasadnionych przypadkach, za zgod waciwego zarzdu drogi, 7)dopuszcza si realizacj studni i szczelnych szamb na dziakach budowlanych, w odlegoci mniejszych ni 7,5 m, 8)przy realizacji wodocigw, sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami, sieci elektroenergetycznej z transformatorami, ktre powinny by lokalizowane poza pasami drg i ulic, naley postpowa wg zasad ustalonych w 4 i 7, zgodnie z wytycznymi podanymi przez uytkownikw sieci. 10. Ustalenia szczegowe dla poszczeglnych obrbw wsi gminy Lelw z projektowanymi inwestycjami w granicach

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 9

A i A1 OBRB LELW USTALENIA SZCZEGOWE Ustalenia szczegowe, obowizujce w obrbie jednostki Lelw, s pokazane w zacznikach graficznych nr 1-4 w skali 1:5000 i zacznikach graficznych nr 5-18 w skali 1:2000 oraz doczonych do nich legend. Stanowi one uzupenienie ustale oglnych z 1-10, wycznie w odniesieniu do miejscowoci Lelw. Ustalenia kontynuuj polityk przestrzenn, miejscowych planw oglnych i szczegowych, ktre z mocy ustawy utraciy wano 31.12.2003 r. Ponadto s one zgodne z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowa i Kierunkw Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lelw uchwalonymi uchwa Rady Gminy Lelw nr XXX/204/2005 z dnia 18 padziernika 2005 r. 1. Wymagania dotyczce przestrzeni publicznych: 1)wymg odrbnego opracowania dokumentacji przebudowy ul. Zamkowej (2KDIV) drogi w uzgodnieniu z Zarzdc drogi publicznej, midzy wzgrzem zamkowym a skarp przykocieln, 2)wymg specjalnego traktowania otoczenia Urzdu Gminy oraz obiektw zwizanych z owiat i kultur, 3)w obrbie terenw przeznaczonych do realizacji celw publicznych obowizuj kompleksowe rozwizania projektowe, ze szczeglnym uwzgldnieniem kompozycji terenw zielonych i maej architektury, 4)noniki reklamowe wolnostojce, lokalizowane przy drogach dojazdowych, nie wysze ni 2,5 m, 5)tymczasowe obiekty handlowo-usugowe nie mog by wiksze ni 8,0 m2 , a ich wysoko nie moe przekracza 3,5 m, 6)sieci i urzdzenia techniczne naley realizowa zgodnie z zasadami ustalonymi w 7, 2. Ustala si nastpujce strefy ochrony konserwatorskiej wraz z zabytkami dziedzictwa kulturowego w obrbie Lelowa oraz zasady dotyczce ich ochrony. Strefy ponisze skupiaj si gwnie na obszarze Starego Miasta, ktre wyodrbnia si w zapisach tekstu planu jako jednostk A1. STREFA B1 Strefa obejmuje zesp kocielny (teren 1UK - za. graf. nr 2 w skali 1:5000 i za. graf. nr 12 w skali 1:2000), w granicach ogrodzenia i obejmuje: 1. Koci p.w. w. Marcina (nr 212/78 w rejestrze zabytkw), 2. Bram i ogrodzenie, 3. Plebani i zabudow gospodarcz. Dziaania inwestycyjne na terenie strefy wymagaj: 1)Przy remontach kocioa wraz z bram i ogrodzeniem wymagane jest uzgadnianie wszelkich dziaa z organem waciwym do spraw ochrony zabytkw. 2)Przy pozostaych obiektach strefy w wypadku prac budowlanych, wymagane jest: a) nawizywanie sposobem lokalizacji nowych i rozbudowywanych obiektw istniejcych do zachowania historycznych elementw oraz ograniczenia wysokoci do jednej kondygnacji przy stosowaniu dachw wysokich i wykorzystaniem poddasza do celw uytkowych, b) wymagane zachowanie elementw stylowych wystroju architektonicznego. 3)Likwidacja obiektw z powodu zego stanu technicznego winna by poprzedzona wykonaniem inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej oraz zosta uzgodniona z organem waciwym do spraw ochrony zabytkw. 4)Wymagane zachowanie przy kociele pomnika przyrody - klon pospolity. STREFA B2 Teren wzgrza zamkowego 20ZC - za. graf. nr 2 oraz za. graf. nr 8 (obecnie cmentarz zamknity wpisany do rejestru zabytkw 398/86 w granicach ogrodzenia wraz z ustalon stref ochrony sanitarnej 50 m). Wszelkie dziaania na terenie strefy wymagaj: 1)Nakazu zachowania wartociowego starodrzewu (w tym pomnikw przyrody: jesionu wyniosego i zespou 3 wizw szypukowych) dopuszcza si uzupenianie zieleni,
Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany Strona 10

2)Zachowania historycznego ukadu cmentarza. Historyczne nagrobki powstae przed 1939 r. winny by utrzymane i konserwowane in situ, 3)Pozostawienie w strefie ograniczonego uytkowania wok cmentarza terenu wolnego bez inwestycji kubaturowych wraz z zachowaniem istniejcego uytkowania i zieleni wysokiej nie urzdzonej, 4)Wszelkie dziaania na terenie strefy wymagaj zgody WKZ. Dodatkowo opiek konserwatorsk obejmuje si: 1)Ukad urbanistyczny Starego Miasta, 2)Kapliczk murowan przy ul. Szczekociskiej (za. graf. nr 3 w skali 1:5000, za. graf. nr 13 w skali 1:2000), 3)Zesp stod drewnianych w poudniowym ssiedztwie Starego Miasta, w wikszoci zlikwidowanych (za. graf. nr 2 w skali 1:5000, za. graf. nr 12 w skali 1:2000), 4)Pozostaoci murw obronnych i ich przebieg pokazano w rys. planu (za. graf. nr 2 w skali 1:5000, za. graf. nr 12 w skali 1:2000), 5)Teren cmentarza Pamici Narodowej, obejmujcy mogiy onierzy z wrzenia 1939 r. (za. graf. nr 1 w skali 1:5000, za. graf. nr 7 w skali 1:2000), 6)Miejsca po cmentarzach ydowskich, 7)Myn drewniany z ok. 1940 r. ul. arecka 8, przy skrzyowaniu drg 64KDK 46 i 65KDW 794, zlokalizowany w przebiegu drogi krajowej 64KDK 46 (za. graf. nr 2A w skali 1:5000, za. graf. nr 7A w skali 1:2000). Wszelkie prace wpywajce na zmian wystroju i cech stylowych obiektw wymagaj uzgodnienia z WKZ. Na obszarze miasta w granicach fosy wszelkie prace naruszajce struktur gruntu wymagaj uzgodnienia z WKZ, z okreleniem zakresu niezbdnych bada archeologicznych (nadzr archeologiczny lub badania ratownicze). Likwidacja obiektw z powodu zego stanu technicznego, winna by poprzedzona wykonaniem inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej oraz zosta uzgodniona z organem waciwym d/s ochrony zabytkw. STREFA W i OW OCHRONY KONSERWATORSKO - ARCHEOLOGICZNEJ Strefa W obejmuje obszary o rozpoznanej zawartoci reliktw archeologicznych, podlegajcej ochronie archeologicznej cisej. W obrbie Lelowa jest to obszar Starego Miasta, wzgrza zamkowego oraz obszaru niezabudowanego w rejonie ul. Krakowskiej i rzeki Biaki. Stanowiska archeologiczne, ich numeracja i lokalizacja: - 1 (za. graf. nr 2A w skali 1:5000, za. graf. nr 8A w skali 1:2000), - 5 (za. graf. nr 2A w skali 1:5000, za. graf. nr 8A, 9A, 12A w skali 1:2000), - 8 (za. graf. nr 2A w skali 1:5000, za. graf. nr 8A, 12A w skali 1:2000), - 9 (za. graf. nr 2A w skali 1:5000, za. graf. nr 12A w skali 1:2000), - 10 (za. graf. nr 2A w skali 1:5000, za. graf. nr 12A w skali 1:2000), - 11 (za. graf. nr 2A w skali 1:5000, za. graf. nr 12A w skali 1:2000), - 12 (za. graf. nr 2A w skali 1:5000, za. graf. nr 12A w skali 1:2000), - 15 (za. graf. nr 2A w skali 1:5000, za. graf. nr 11A,12A w skali 1:2000), - 16 (za. graf. nr 2A w skali 1:5000, za. graf. nr 11A w skali 1:2000), - 17 (za. graf. nr 2A w skali 1:5000, za. graf. nr 12A w skali 1:2000), - 18 (za. graf. nr 2A w skali 1:5000, za. graf. nr 11A w skali 1:2000), - 19 (za. graf. nr 2A w skali 1:5000, za. graf. nr 11A w skali 1:2000), - 20 (za. graf. nr 2A w skali 1:5000, za. graf. nr 11A w skali 1:2000), - 21 (za. graf. nr 2A w skali 1:5000, za. graf. nr 7A w skali 1:2000), - 22 (za. graf. nr 2A w skali 1:5000, za. graf. nr 8A w skali 1:2000),
Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany Strona 11

- 23 (za. graf. nr 2A w skali 1:5000, za. graf. nr 8A w skali 1:2000), - 24 (za. graf. nr 2A w skali 1:5000, za. graf. nr 9A w skali 1:2000). - 25 (za. graf. nr 3A w skali 1:5000, za. graf. nr 9A,13A w skali 1:2000), - 26 (za. graf. nr 3A w skali 1:5000, za. graf. nr 9A w skali 1:2000), - 27 (za. graf. nr 3A w skali 1:5000, za. graf. nr 10A w skali 1:2000), - 28 (za. graf. nr 3A w skali 1:5000, za. graf. nr 10A w skali 1:2000), - 29 (za. graf. nr 3A w skali 1:5000, za. graf. nr 14A w skali 1:2000), - 30 (za. graf. nr 3A w skali 1:5000, za. graf. nr 13A w skali 1:2000), - 31 (za. graf. nr 3A w skali 1:5000, za. graf. nr 17A w skali 1:2000), - 32 (za. graf. nr 3A w skali 1:5000, za. graf. nr 17A w skali 1:2000), - 33 (za. graf. nr 3A w skali 1:5000, za. graf. nr 17A w skali 1:2000), - 34 (za. graf. nr 3A w skali 1:5000, za. graf. nr 17A w skali 1:2000), - 35 (za. graf. nr 3A w skali 1:5000, za. graf. nr 13A w skali 1:2000), - 36 (za. graf. nr 3A w skali 1:5000, za. graf. nr 16A, 17A w skali 1:2000), - 37 (za. graf. nr 3A w skali 1:5000, za. graf. nr 16A w skali 1:2000), - 39 (za. graf. nr 4A w skali 1:5000, za. graf. nr 16A,17A w skali 1:2000), - 40 (za. graf. nr 4A w skali 1:5000, za. graf. nr 16A w skali 1:2000), - 41 (za. graf. nr 4A w skali 1:5000, za. graf. nr 16A w skali 1:2000), - 42 (za. graf. nr 4A w skali 1:5000, za. graf. nr 16A w skali 1:2000), - 43 (za. graf. nr 4A w skali 1:5000, za. graf. nr 16A w skali 1:2000), - 46 (za. graf. nr 4A w skali 1:5000, za. graf. nr 15A w skali 1:2000), - 47 (za. graf. nr 2A w skali 1:5000, za. graf. nr 15A w skali 1:2000), - 48 (za. graf. nr 2A w skali 1:5000, za. graf. nr 15A w skali 1:2000), - 49 (za. graf. nr 2A w skali 1:5000, za. graf. nr 15A,16A w skali 1:2000), - 50 (za. graf. nr 2A w skali 1:5000, za. graf. nr 15A w skali 1:2000), - 51 (za. graf. nr 2A w skali 1:5000, za. graf. nr 16A w skali 1:2000), - 105 (za. graf. nr 2A w skali 1:5000, za. graf. nr 7A w skali 1:2000), - 106 (za. graf. nr 2A w skali 1:5000, za. graf. nr 8A w skali 1:2000). Na terenach powyszych, wszelka dziaalno zwizana z naruszeniem struktury gruntu, wymaga prowadzenia jej pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim. Zapis nie dotyczy prac rolnych. STREFA OW obserwacji archeologicznej. Strefa powysza obejmuje obszary o domniemanej zawartoci reliktw archeologicznych. W obrbie Lelowa s to obszary pooone wzdu ciekw wodnych, w poudniowej i zachodniej czci miejscowoci. Na terenach powyszych wszelka dziaalno zwizana z naruszeniem struktury gruntu wymaga prowadzenia jej pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim. Zapis nie dotyczy prac rolnych. Dla obu stref nie wprowadza si obowizku opracowania dodatkowych, szczegowych planw zagospodarowania przestrzennego. Na zacznikach graficznych w skali 1:5000 i 1:2000 zaznaczono numery stanowisk WKZ.

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 12

3. Wprowadza si do planu wraz z warunkami ich ochrony, teren rde Zimnca i Szczelina oraz pulsujce rda w dolinie dopywu rzeki Biaki - Halszki. 4. Wymagania dotyczce sieci i urzdze technicznych - rozbudowa i modernizacja winna mieci si w zasadach ustalonych w 7 czci oglnej tekstu planu. A OBRB LELW STARE MIASTO USTALENIA SZCZEGOWE Obrb powyszy obejmuje ustalenia dotyczce terenw: - 1 UK - teren usug kultury, - 2 MNU do 16 MNU - tereny budownictwa mieszkaniowego i usug, - 17 UH - wyodrbniony zesp handlu, - 18 ZP - tereny zieleni urzdzonej, specjalnego przeznaczenia, - 19 ZN - tereny zieleni izolacyjnej, okalajcej obrb Stare Miasto, - 20 ZC - teren zabytkowego cmentarza, - 21 - teren specjalnej oprawy ul. Zamkowej, - 22,23 KD - tereny parkingw, - 24 KDG - teren drg i ulic, suebny do terenw zainwestowanych. Tereny powysze posiadaj numeracj odrbn 1-15 (tereny drg i ulic w rejonie Starego Miasta). Ustalenia powysze znajduj si w obrbie stref ochrony konserwatorskiej, a inwestycje na ich terenie wymagaj wspdziaania ze subami ochrony zabytkw. Obowizuj indywidualne ustalenia programu rewaloryzacji Starego Miasta oraz zagospodarowania przestrzennego pyty rynku (plac Partyzantw). Lini cig, pogrubion zaznacza si domniemana lini murw obronnych, docelowo do odtworzenia.
SYMBOL WG RYSUNKU PLANU 1 UK USTALENIA SZCZEGOWE

TEREN USUG KULTURY Teren znajduje si w strefie ochrony konserwatorskiej B1 i obejmuje cao terenu 1UK w liniach rozgraniczajcych: 1. Koci p.w. w Marcina wpisany do rejestru zabytkw nr 212/78, 2. Bram z ogrodzeniem, 3. Plebani z zabudowaniami gospodarczymi i przyleg suebn zabudow mieszkaln (organistwka). Modernizacja, rozbudowa i wymiana obiektw, winny spenia nastpujce warunki: Zapewni ochron pomnikowi przyrody klon pospolity, poprzez zabezpieczenia przed dewastacj i uszkodzeniem (lokalizacja w obejciu kocioa). Wszelkie dziaania za zgod WKP, Obiekty towarzyszce, znajdujce si na terenie 1UK, w wypadku prac budowlanych, winny utrzyma charakter maomiasteczkowy, dostosowany do Starego Miasta poprzez: - dachy wysokie o spadku 35-45 z wykorzystaniem poddasza na cele uytkowe, - wysoko zabudowy liczona od poziomu terenu do najwyszego punktu kalenicy do 9 m, - utrzymanie wytyczonej istniejcymi budynkami linii zabudowy, - utrzymanie wysokoci i charakteru istniejcego ogrodzenia. Od strony drogi ul. Zamkowej, docelowo wymagane ogrodzenie z muru penego wys.1,5 m, zlokalizowanego w linii murw obronnych, Dopuszczalna zmiana funkcji istniejcej w zespole zabudowy gospodarczej, Utrzymanie dotychczasowej linii ogrodze, Wszelkie dziaania na terenie strefy wymagaj zgody WKZ. TERENY ZABUDOWY MIESZKALNEJ Z USUGAMI W REJONIE STAREGO MIASTA Podstawow funkcj istniejcej i projektowanej zabudowy na omawianym terenie jest zaspokojenie potrzeb mieszkacw w zakresie mieszkalnictwa i usug oraz prowadzenie rzemiosa z ograniczeniami wymienionymi w 5 pkt c. Wymiana zabudowy oraz rozbudowa i modernizacja istniejcej wymaga spenienia nastpujcych warunkw: Na obszarach 2 MNU, 3 MNU, 4 MNU, 5 MNU, 6 MNU, 7 MNU, 11 MNU, ktrych pierzeje stanowi obudow rynku, wraz z ul. Szczekocisk i Krtk, docelowo naley: - lokalizowa zabudow zwart, o szerokoci segmentw zgodnych z istniejcymi podziaami historycznymi, - utrzyma istniejc lini zabudowy, okrelon adaptowanymi obiektami, - utrzyma graniczny wskanik zabudowy 40% powierzchni parceli, - utrzyma jako wiodc wysoko zabudowy 2 kondygnacje,z dachami dwuspadowymi, o spadkach 35-45 z wykorzystaniem poddasza na cele uytkowe. Lokalizacja kalenic rwnolegle do pierzei rynku i ulic. Poddasze dowietlane przez facjatki,

2 MNU 3 MNU 4 MNU 5 MNU 6 MNU 7 MNU 8 MNU 9 MNU 10 MNU 11 MNU 12 MNU 13 MNU

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 13

14 MNU 15 MNU 16 MNU

- wysoko obiektw liczona od poziomu terenu do najwyszego punktu kalenicy, nie powinna przekracza 10 m, - budynki gospodarcze zlokalizowane w granicach parceli, suebne do funkcji mieszkaniowej, w cianie szczytowej nie mog przekracza wysokoci 6,0 m, dachy jednospadowe 20-30, - budynki gospodarcze znajdujce si w cigach ulic Kocielnej i areckiej, naley lokalizowa w linii zabudowy, pokrywajcej si z lini rozgraniczajc ulic, wytyczon obiektami istniejcymi. Budynki winny by murowane, kryte dachami dwuspadowymi, o spadkach 30-40 i wysokoci liczonej od poziomu terenu do najwyszego punktu kalenicy do 7,0 m, - ogrodzenia od strony ulic: areckiej, Kocielnej, Szczekocskiej, Waowej, Rzemieniczej, Ogrodowej, winny by murowane, o wys. do 1.8 m, kryte dachwk. Zakaz stosowania ogrodze z prefabrykatw betonowych. Na obszarach 8 MNU, 9 MNU, 10 MNU, 12 MNU, 13 MNU,16 MNU, docelowo naley: - lokalizowa zabudow zwart, - utrzyma linie zabudowy w cigach ul. areckiej, Kocielnej, Nadrzecznej, Handlowej i Kaczej, wytyczon przez wikszo istniejcych, adaptowanych budynkw, - utrzyma graniczny wskanik wykorzystania terenu w 40% powierzchni parceli, - utrzyma jako wiodc wysoko zabudowy mieszkalno-usugowej 2 kondygnacje, z dachami o spadkach 35-45 z wykorzystaniem poddasza na cele uytkowe. Dachy dwu lub wielopoaciowe. Kalenica rwnolega do osi ulic, - wysoko obiektw mieszkalnych liczona od poziomu terenu do najwyszego punktu kalenicy, do 10 m, - dopuszczalna budowa w granicach parceli budynkw gospodarczych. Budynki gospodarcze, winny by murowane,o dachach ze spadkiem 30-40 i wysokoci od poziomu terenu do najwyszego punktu kalenicy 7,0 m. - zakaz stosowania ogrodze z prefabrykatw betonowych. Ogrodzenia parcel 8, 9, 12, 13, 16 MNU od strony ulic oraz terenw ZN winny by pene, - na terenie 15 MNU budynek byej synagogi doprowadzi do formy odpowiedniej do zabudowy staromiejskiej. TEREN USUG HANDLU Obiekt pooony w strefie ochrony konserwatorskiej Starego Miasta. Dopuszczalna modernizacja i rozbudowa pod warunkiem przestrzegania wymogw okrelonych w 9 czci oglnej tekstu planu. 1. Od strony ul. Handlowej, Ogrodowej i Kaczej, wymagane specjalne potraktowanie otoczenia z urzdzeniem maej architektury i zieleni ozdobnej, 2. Wymagane w ramach prac modernizacyjnych i remontowych dostosowanie architektury do zabudowy staromiejskiej, 3. Wymagane dziaania w celu upamitnienia dawnego okopowiska ydowskiego (cmentarza ydowskiego wraz z grobem Cadyka), zwizane z dopuszczeniem zmniejszenia terenw przeznaczonych na handel. 4. Wszelkie dziaania na terenie parceli wymagaj zgody WKZ. TEREN ZIELENI URZDZONEJ, WYSOKIEJ I NISKIEJ TEREN ZAGOSPODAROWANIA PYTY RYNKU WRAZ Z ZIELENI TOWARZYSZC (PLAC PARTYZANTW) Teren pooony w strefie ochrony konserwatorskiej Starego Miasta. 1. Wymagane kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rynku w ramach programu rewaloryzacji Starego Miasta. 2. Zakaz lokalizacji nowej kubatury za wyjtkiem ewentualnego odtwarzania domniemanych reliktw architektonicznych. 3. Zakaz lokalizacji wolnostojcych nonikw reklamowych. 4. Utrzymania miejsc parkingowych w dotychczasowej wielkoci. 5. Wszelkie dziaania na w.w. terenie wymagaj zgody WKZ. TEREN ZIELENI NIEURZDZONEJ WYSOKIEJ Teren stanowi otoczenie obszaru Starego Miasta oraz fragmentu rzeki Biaki. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni. TEREN CMENTARZA ZABYTKOWEGO O USTALONEJ STREFIE OCHRONY SANITARNEJ 50 m Teren jest pooony w strefie ochrony konserwatorskiej B2 - wzgrze zamkowe, wpisanym do rejestru zabytkw 398/86 w granicach ogrodzenia. Wymagane jest: - zachowanie istniejcego ukadu nagrobkw, nagrobki przed 1939 r. naley utrzyma in situ, - upamitnienie miejsca lokalizacji zamku grodowego, - obowizuje nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, w tym pomnikw przyrody uznanych Rozporzdzeniem Wojewody Czstochowskiego 4/96 z dnia 12.03.1999 oraz obwieszczeniem Wojewody lskiego z dnia 15.03.1999 (Dz. Ust.Wojewdztwa nr 8/99 dotyczcy ochrony jesionu wyniosego i 3 wizw szypukowych), - dopuszcza si uzupenienie zieleni, - wszelkie dziaania na w.w. terenie wymagaj zgody WKZ. TEREN URZDZE ZWIZANYCH Z KOMUNIKACJ TEREN SPECJALNEJ OPRAWY UL. ZAMKOWEJ, ODBARCZAJCEJ CENTRUM Z RUCHU TRANZYTOWEGO Zagospodarowanie terenu wymaga: 1. Zachowania i odtworzenia istniejcej alei na poziomie niszym. 2. Wprowadzenia miejsc parkingowych dla turystw i mieszkacw. 3. Wprowadzenia maej architektury w otoczeniu zieleni. 4. Dopuszczalna lokalizacja kioskw z pamitkami. 5. Nakaz zachowania widokw na dawny cig murw obronnych miasta. TERENY PARKINGW Podstawow funkcj terenu jest docelowe zabezpieczenie miejsc postojowych dla samochodw osobowych, odwiedzajcych wzgrze zamkowe turystw (20 ZC). Realizacja parkingw wymaga: 1. Maksymalnego zachowania wartociowego starodrzewu.

17 UH

18 ZP

19 ZN

20 ZC

21 KD

22 KD 23 KD

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 14

2. Dostosowania maej architektury i ogrodzenia do terenu 20 ZC.

24 TERENY DRG I ULIC W REJONIE STAREGO MIASTA


NR SYMBOLU 1 KD IV 2 KD IV 3 KDW 4 KDG 5 KDG 6 KDX 7 KDG 8 KDX 9 KDG 10 KDG 11 KDG 12 KDG 13 KDG 14 KDG 15 KD NAZWA Ul. Szczekociska Ul. Zamkowa Ul. Krakowska Ul. arecka Ul. Krtka Ul. Handlowa Ul. Nadrzeczna Rynek Ul. Waowa Ul. Kacza Ul. Sukiennicka Projektowane do odtworzenia Ul. Ogrodowa Ul. Rzemielnicza Poczenie midzy ulic areck a Zamkow DOCELOWA SZEROKO W LINIACH ROZGRANICZAJCYCH Utrzymanie szerokoci bez zmian Zgodnie z rysunkiem planu Zgodna z rysunkiem planu Utrzyma stan istniejcy Utrzyma stan istniejcy Utrzyma bez zmian 7,0 m Utrzyma bez zmian Szeroko docelowa w liniach rozgraniczajcych 7,0 m, w tym jezdni 6,0 m Utrzyma bez zmian Utrzyma bez zmian Utrzyma bez zmian Utrzyma bez zmian Utrzyma bez zmian Utrzyma bez zmian Zbiorcza przy murach Cig pieszo jezdny Cig pieszo jezdny Cig pieszo jezdny Dojazd do usug UWAGI Ulica w cigu drogi krajowej KDK 46 Tymczasowe obejcie rynku drogi krajowej Ulica w cigu drogi wojewdzkiej 794 Obsuga kocioa w. Marcina Czasowo cig drogi krajowej KDK 46 Cig pieszo jezdny szer. 5,5 m Zbiorcza przy murach

A1 OBRB SZCZEGOWE
SYMBOL WG RYSUNKU PLANU 1ML 2ML 3ML

LELW

POZOSTAA

CZ

MIEJSCOWOCI

USTALENIA

USTALENIA SZCZEGOWE TERENY ZABUDOWY LETNISKOWEJ Z DOPUSZCZENIEM POBYTU CAOROCZNEGO Podstawow funkcj istniejcej i projektowanej zabudowy jest zaspokojenie potrzeb mieszkacw w zakresie mieszkalnictwai rekreacji. Lokalizacja zabudowy powinna spenia nastpujce warunki: - teren przeznaczony do zainwestowania winien obejmowa obszar pokazany symbolami na zacznikach graficznych 1-7, - linia zabudowy swobodna przy przestrzeganiu minimalnych odlegoci od linii rozgraniczajcych drg i dojazdw odczytywanych bezporednio ze skali 1:2000, - powierzchnia terenu zabudowanego nie moe przekracza cznie 20% pow. dziaki, - wysoko zabudowy nie moe przekracza 8,0 m, liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy. Dopuszcza si moliwo wykorzystania poddasza na cele uytkowe w tym mieszkalne, - wysoko zabudowy gospodarczej nie moe przekracza 5,0 m, liczonych jak wyej, - dachy budynkw dwuspadowe i wielopoaciowe o spadkach 35-45, - nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenienie zieleni, - nakaz zabezpieczenia na terenie posesji minimum dwch miejsc postojowych, - obsuga terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodna z ustaleniami czci oglnej tekstu planu, - na terenach 1ML wymagana jest budowa stacji transformatorowych 15/04 kV wraz z liniami redniego napicia i sieciami rozdzielczymi nn. TERENY USUG TURYSTYCZNO WYPOCZYNKOWYCH Podstawow funkcj terenu jest zapewnienie zaplecza dla gminnego orodka sportu i turystyki, zorganizowanego w oparciu o zbiornik wodny na dopywie rzeki Biaki. Program zagospodarowania moe ulec poszerzeniu i modyfikacji w miar wzrastajcych potrzeb gminy, ale przy zachowaniu poniszego programu minimum, obejmujcego: 1. Zachowanie od skarpy zbiornika minimum 20 m odlegoci od wszelkiego zainwestowania, Strona 15

4 UT 5 UT

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

2. Zarezerwowania w bezporednim ssiedztwie zbiornika pasa terenu szerokoci min. 50 m, na urzdzenie play trawiastej, 3. Wydzielenia obszaru na urzdzenie pola namiotowego, 4. Ustalenia lokalizacji zespou recepcyjno-gastronomicznego, 5. Ustalenia lokalizacji staych obiektw noclegowych, oglnodostpnych, 6. Ustalenia przebiegu drg lokalnych, zbiorczych o szer. w liniach rozgraniczajcych 10-12 m, zapewniajcych obsug terenw ML i UT, 7. Linia zabudowy zgodna z rysunkiem planu, ustalona w odlegoci 10 m od linii rozgraniczajcych KDG, 8. Wymagane opracowanie dodatkowego planu realizacyjnego zagospodarowania, uwzgldniajcego podane wyej warunki, 9. Obsuga terenu w zakresie infrastruktury technicznej, zgodne z ustaleniami oglnymi tekstu planu. 6P7P TEREN USUG I OBIEKTW PRODUKCYJNYCH O RNEJ FUNKCJI I ZRNICOWANYCH USUGACH Teren 7P stanowi rezerw strategiczn gminy. Podstawow funkcj terenw jest zaspokojenie potrzeb mieszkacw i gminy w zakresie rozwoju produkcji, usug i miejsc pracy. Modernizacja istniejcych obiektw, na terenie 6P, ich rozbudowa i budowa nowych na terenie 6P i 7P wymaga: 1. Utrzymania od strony ul. Sportowej linii zabudowy ustalonej w odlegoci 10-15 m, od linii rozgraniczajcej drog z terenem 6,7P - 10 m od pozostaych granic terenu. 2. Wysoko zabudowy nie wysza ni 10 m, liczc od poziomu terenu do najwyszego punktu kalenicy. 3. Dachy o spadku 15 osonite attyk od strony ul. Sobieskiego. 4. Uciliwo produkcji nie moe przekracza granic parceli. 5. Wzdu ul. Sportowej pozostawi pas terenu, przeznaczony na parking dla uytkownikw 6,7 P, szerokoci min. 12 m 6. W pnocnej czci terenu 7P dopuszcza si moliwo lokalizacji elektrowni wiatrowej. 7 Obsuga terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodna z ustaleniami oglnymi tekstu planu. 8. Na terenie 6P bezporednio przy ul. Sportowej, naley zrealizowa dodatkow stacj transformatorow wntrzow 15/04 kV wraz z lini redniego napicia i sieci rozdzielcz niskiego napicia. TERENY KONCENTRACJI ZABUDOWY MIESZKALNEJ JEDNORODZINNEJ Z USUGAMI I MAYCH DOMW MIESZKALNYCH Podstawow funkcj istniejcej i projektowanej zabudowy na omawianym terenie jest zaspokojenie potrzeb mieszkacw w zakresie mieszkalnictwa i usug z moliwoci prowadzenia rzemiosa produkcyjnego z ograniczeniami wymienionymi w 5, pkt f. Zabudowa jest kontynuacj osiedla wg projektu z 1983 r. bez obowizku przeprowadzenia scale dla terenw niezabudowanych oznaczonych symbolami 8MNU, 9MNU. Lokalizacja w lukach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz mieszkaniowej z usugami, przy spenieniu nastpujcych warunkw: 1. Granice terenu przeznaczonego do zainwestowania winny mieci si w liniach rozgraniczajcych okrelonych na zacznikach graficznychnr 1-8, 2. Linie zabudowy zgodne z rysunkami planu. Brakujce wymiary liczone od nieprzekraczalnej linii rozgraniczajcej drg oraz ulic, i naley odczyta wprost ze skali 1:2000, 3. Powierzchnia terenu zabudowanego nie moe przekracza 30% powierzchni posesji okrelonej w punkcie 1, 4. Wysoko zabudowy mieszkalnej nie moe przekracza 9,0 m, liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy z moliwoci wykorzystania poddasza na cele uytkowe, w tym mieszkalne, 5. Wysoko zabudowy gospodarczej nie moe przekracza 6,0 m, liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy, 6. Dachy budynkw mieszkalnych dwuspadowe i wielopoaciowe symetryczne o spadku 35-45, 7. Dachy budynkw gospodarczych dwuspadowe o spadku 15-30, W wypadku lokalizacji w granicy ssiada dopuszcza si stosowanie dachw jednospadowych, 8. Lokalizacja obiektw mieszkalnych kalenic rwnolegle do wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy , 9. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni, 10. Nakaz zabezpieczenia na terenie posesji miejsc postojowych w relacji minimum 2 miejsca na posesj. W przypadku wiadczenia usug na jej terenie ilo miejsc postojowych naley zabezpieczy w 100 %,w granicach posesji, 11. Dopuszczalna lokalizacja miejsc postojowych w pasie drogowym drg lokalnych po uzyskaniu zgody Zarzdcy drogi, 12. Obsuga terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami czci oglnej tekstu planu, 13. Na parcelach o szerokoci mniejszej ni 15 m, dopuszcza si lokalizacj zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy gospodarczej w granicy parceli, dotyczy to rwnie zabudowy uzupeniajcej na terenach ju zainwestowanych. TEREN USUG SPORTU I REKREACJI Podstawow funkcj terenu jest urzdzenie na nim gminnego orodka sportu i rekreacji, w poczeniu z terenami UT i WS. Program terenu swobodny moe ulec poszerzeniu i modyfikacji w miar wzrastajcych potrzeb gminy, ale przy zachowaniu programu minimum obejmujcego: 1. Boisko do piki nonej, peno wymiarowe z widowni. 2. Zestaw boisk do gier zespoowych. 3. Korty tenisowe. 4. Estrada z ma widowni.

8 MNU 9 MNU 10 MNU 11 MNU 12 MNU 13 MNU 14 MNU 15 MNU 16 MNU 17 MNU 18 MNU 19 MNU 20 MNU 21 MNU 22 MNU

23 US

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 16

5. Zaplecze rekreacyjne (park leny) w pnocno-zachodniej czci terenu. 6. Parking na ok. 50 samochodw osobowych. 7. Budynek z szatniami i wzem sanitarnym. 8. Dla obiektw kubaturowych, lini zabudowy wyznacza siw odlegoci: - 20 m od linii rozgraniczajcej ul. Sportowej, - 10 m od pozostaych drg KDG, - 10 m od pozostaych granic terenu. 24 ZP 24 ZPa TEREN ZIELENI URZADZONEJ, WYSOKIEJ I NISKIEJ TEREN OSIEDLOWEJ ZIELENI REKREACYJNEJ Podstawow funkcj terenu jest zaspokojenie potrzeb mieszkacw w miejsca lokalnych spotka i zabaw dla dzieci. Program urzdzenia terenu, swobodny, moe ulec modyfikacjii poszerzeniu, w miar wzrastajcych potrzeb gminy, ale przy zachowaniu programu minimum, obejmujcego: 1. Ziele wysok, 2. Miejsce zabaw dla dzieci, 3. Zbiornik wodny, 4. Plac zbirek i miejsca do wypoczynku. Wymagane zachowanie istniejcej zieleni wysokiej w tym modnika sosnowego. 25 UH+MN 25a UH+MN TEREN USUG HANDLU I ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ Podstawow funkcj terenu jest zaspokojenie potrzeb mieszkacw osiedla i terenw wypoczynkowych w zakresie handlu. Program zabudowy terenu swobodny, moe ulec zmianie w miar wzrastajcych potrzeb gminy. 1. Realizacja obiektw dwukondygnacyjnych z dachami wysokimi, o spadkach 35-45. 2. Wysoko obiektw liczona od poziomu terenu do najwyszego punktu kalenicy, nie wiksza ni 8,0 m. 3. Obsuga komunikacyjna z ulic osiedlowych. 4. Wymagane utrzymanie lokalizacji przystanku PKS. 5. Wymagane otoczenie obiektw zieleni wysok i ma architektur. 6. Dopuszczalne wbudowanie usug handlowych w parterze budynku mieszkalnego. TEREN WD POWIERZCHNIOWYCH, RZEK, STAWW, ZBIORNIKW RETENCYJNYCH I GWNYCH ROWW MELIORACYJNYCH Rzeki Biaka Lelowska, Lgoczanka, Irzdze, zbiornik wodny Lelw, rowy melioracyjne, drena znajduj si w ewidencji prowadzonej przez lski Zarzd Melioracji Urzdze Wodnych Oddzia w Czstochowie. Podstawow funkcj urzdze, jest regulacja stosunkw wodnych na przylegym terenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Wymagane przestrzeganie nastpujcych warunkw: 1. Utrzymanie szerokoci okrelonych w mapach ewidencyjnych. 2. Prowadzenie prac ziemnych i budowlanych w odlegoci mniejszej ni 10 m, liczonych od krawdzi roww wymaga zgody Zarzdcy urzdzenia. 3. Dopuszczalna rozbudowa i modernizacja urzdze pod warunkiem zachowania ssiadujcych z nim pozostaych urzdze okrelonych w planie. 4. Lokalizacja poszczeglnych inwestycji winna by uzgadniana indywidualnie z Zarzdc urzdzenia. TERENY ZABUDOWY MIESZKALNEJ JEDNORODZINNEJ Z USUGAMI Podstawow funkcj zabudowy na omawianych terenach jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych poprzez adaptowane i nowoprojektowane obiekty. Dopuszczalna adaptacja istniejcej zabudowy zagrodowej oraz lokalizacja w lukach nowych jej siedlisk. Lokalizacja w lukach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz mieszkaniowej z usugami, przy spenieniu nastpujcych warunkw: 1. Granice terenu przeznaczonego do zainwestowania, winny mieci si w szerokoci okrelonej na zacznikach graficznych nr 1-18. 2. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodna z rysunkiem planu, rednio 12 m, liczona od docelowej linii rozgraniczajcej drg i ulic. Brakujce wymiary liczone jak wyej, odczyta ze skali 1:2000. W przypadku zabudowy 27MNU i 29MNU zlokalizowanej w cigu drogi krajowej KDK linia zabudowy, liczona od krawdzi jezdni minimum 20 m. 3. Powierzchnia terenu zabudowanego nie moe przekracza 30% powierzchni posesji, okrelonej w punkcie 5a czci oglnej tekstu planu. 4. Wysoko zabudowy mieszkalnej nie moe przekracza 10 m, liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy z wykorzystaniem poddasza na cele uytkowe i mieszkalne. 5. Wysoko zabudowy gospodarczej wolnostojcej nie moe przekracza 9 m, liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy. 6. Dachy budynkw mieszkalnych dwuspadowe i wielopoaciowe symetryczne o spadku 35-45 . 7. Dachy budynkw gospodarczych dwuspadowe o spadku 15-30, z dopuszczeniem dachw wielopoaciowych o spadku 15-30. W wypadku lokalizacji w granicy dopuszcza si stosowanie dachw jednospadowych. 8. Lokalizacja nowych obiektw mieszkalnych kalenic rwnolegle do wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy, a w wypadku granic parceli wytyczonych skonie do drg i ulic lokalizacja nowych obiektw kalenic prostopadle do granic parceli. 9. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni. 10. Nakaz zabezpieczenia na terenie posesji miejsc postojowych w relacji minimum 2 miejsca na posesj. W przypadku wiadczenie usug na terenie posesji ilo miejsc postojowych dla uytkownikw naley zabezpieczy w 100% na jej terenie. 11. Dopuszczalna lokalizacja miejsc postojowych w pasie drogowym po uzyskaniu zgody Zarzdcy drogi, Strona 17

26 WS

27 MNU 28 MNU 29 MNU 30 MNU 30a MNU 31 MNU 31a MNU 32 MNU 33 MNU

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

12. Obsuga terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami czci oglnej tekstu planu. 13. Na parcelach o szerokoci mniejszej ni 15 m, dopuszcza si lokalizacj zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy gospodarczej w granicy parceli, dotyczy to rwnie zabudowy uzupeniajcej na terenach ju zainwestowanych. 14. Nowe wjazdy na parcele z drogi krajowej i wojewdzkiej wymagaj zgody Zarzdcy drogi. 34 ZC 35 ZC TERENY CMENTARZY, O USTALONEJ STREFIE OCHRONY SANITARNEJ 50 m Cmentarz Pamici Narodowej z 1939 r. miejsce pochwku onierzy wrzenia, wymaga zachowania i wyodrbnienia w wypadku rozbudowy. Cmentarz objty opiek konserwatorsk. 1. Wymagane utrzymanie istniejcego ukadu nagrobkw in situ. 2. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni. 3. Dopuszczalne poszerzenie istniejcego cmentarza od strony pnocnej, do celw grzebalnych, przy utrzymaniu bez zmian cmentarza Pamici Narodowej. 4. Od strony drogi gminnej wymagane urzdzenie parkingu dla ok. 20 samochodw. 5. Ustalona strefa ochrony sanitarnej 50 m, liczonych od ogrodzenia do najbliszych, istniejcych i projektowanych budynkw, przeznaczonych na stay pobyt ludzi. Teren cmentarza grzebalnego, o ustalonej strefie ochrony sanitarnej 50 m, liczonych od ogrodzenia do najbliszych, istniejcych i projektowanych budynkw, przeznaczonych na stay pobyt ludzi. Uytkowanie cmentarza grzebalnego wymaga spenienia nastpujcych warunkw: 1. Urzdzenia przed cmentarzem parkingu dla samochodw min. 30 miejsc postojowych. 2. W przypadku nagrobkw zabytkowych wymagane utrzymanie lokalizacji in situ. 3. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni. 4. Utrzymanie istniejcego ukadu przestrzennego cmentarza. 5. Dopuszcza si moliwo poszerzenia terenu cmentarza, do wielkoci ustalonych na rysunku planu. TERENY USUG I OBIEKTW PRODUKCYJNYCH, O RNEJ FUNKCJI I ZRNICOWANYCH USUGACH Modernizacja i rozbudowa obiektw wymaga zapewnienia: 1. Utrzymania od strony ul. Zamkowej linii zabudowy ustalonej istniejcymi budynkami, a od stron pozostaych, w odlegoci 3,0 m, od granic parceli. 2. Wysoko zabudowy powstaych w wyniku modernizacji, rozbudowy i wymiany, nie wysza ni 10 m, liczc od poziomu terenu do najwyszego punktu kalenicy. 3. Dachy o spadku 15 osonite attyk od strony ul. Zamkowej, winny nawizywa do architektury i sylwety Starego Miasta. 4. Uciliwo produkcji nie moe przekracza granic parceli. 5. Wzdu ul. Zamkowej pozostawi pas terenu przeznaczony na parking dla uytkownikw, szerokoci min. 7,5 m. Lokalizacja parkingu nie moe ogranicza przepustowoci ul. Zamkowej. 6. Obsuga terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodna z ustaleniami oglnymi tekstu planu. 7. Wymagane uporzdkowanie i utrzymanie terenu WS. TEREN USUG ZDROWIA I POMOCY SPOECZNEJ Podstawow funkcj istniejcej i proponowanej zabudowy terenu jest zaspokojenie potrzeb mieszkacw gminy w zakresie usug suby zdrowia i pomocy spoecznej, zgodne z ustaleniami planu miejscowego z 1995 r. Prace modernizacyjne i rozbudowa obiektu wymagaj: 1. Zapewnienia usugi komunikacyjnej podstawowej z cigu ul. Zamkowej, speniajcej rol dodatkowego obejcia komunikacyjnego rynku w Lelowie. 2. Utrzymania linii zabudowy 10 m, od krawdzi jezdni ul. Zamkowej. 3. Utrzymania zharmonizowanej wysokoci zabudowy z sylwet miejscowoci Lelw, w rejonie Starego Miasta i nie kolidowania jej z wiodc dominant zespou kocielnego. 4. Wysoko docelowa zabudowy nie moe przekracza 7,5 m, liczonej od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy. 5. Stosowanie dachu dwuspadowego lub wielopoaciowego z lukarnami o spadkach 35-45. 6. Utrzymanie lokalizacji obiektw zgodnie z ustalon stref ochrony sanitarnej, od strefy grzebalnej cmentarza 50 m. 7. Urzdzenia od strony cmentarza zieleni osonowej - wysokiej. 8. Obsuga infrastruktury technicznej, zgodnie z ustaleniami czci oglnej tekstu planu. TEREN USUG KULTURY I USUG INNYCH Podstawow funkcj istniejcego, projektowanego i po rozbudowie obiektu, jest zapewnienie zaspokojenia potrzeb mieszkacw gminyw zakresie kultury i usug innych publicznych. 1. Dopuszczalna modernizacja i rozbudowa pod warunkiem przestrzegania wymogw okrelonych w 8-9 czci oglnej tekstu planu. 2. Wymagane zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy ustalonej istniejcymi obiektami 20 m, liczonej od krawdzi jezdni ul. Szczekociskiej. 3. Utrzymania wyodrbnionych miejsc postojowych dla obsugi funkcji bez zajmowania powierzchni pasa drogi KDK ul. Szczekociskiej. 4. Zapewnienia obsugi w infrastruktur techniczn zgodnie z ustaleniami czci oglnej tekstu planu. TEREN USUG OWIATY I WYCHOWANIA Podstawow funkcj istniejcego i projektowanego, po rozbirce obiektu, jest zapewnienie zaspokojenia potrzeb ludnoci gminy w zakresie owiatyi kultury fizycznej. 1. Dopuszczalne modernizacja i rozbudowa obiektu pod warunkiem przestrzegania wymogw okrelonych w 8-9 czci oglnej tekstu planu. 2. Wymagane zharmonizowanie i utrzymanie jednolitego charakteru architektury obiektw dydaktycznych, Strona 18

36 P

37 UZ

38 UKUI

39 UO

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

usugowych i suebnej zabudowy mieszkalnej. 3. Przestrzegania linii zabudowy, ustalonej przez istniejce obiektyw stosunku do pasa drogowego ul. Szczekociskiej, ale nie mniejszej ni 18 m, liczonych od krawdzi jezdni. 4. Zakazu zwikszania iloci wcze komunikacyjnych w cig ul. Szczekociskiej, bez zgody Zarzdcy drogi krajowej. 5. Wyodrbnienia na terenie posesji minimum 10 miejsc postojowych dla samochodw osobowych. 6. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni. 7. Zapewnienia rozbudowy infrastruktury technicznej, zgodnie z ustaleniami czci oglnej tekstu planu. 40 US TEREN USUG SPORTU I REKREACJI Z ZIELENI TOWARZYSZC Podstawow funkcj urzdzenia jest zabezpieczenie potrzeb szkoy i gimnazjum w zakresie sportu, rekreacji oraz w miar potrzeb zebra publicznych. Modernizacja obiektu winna spenia nastpujce warunki: 1. Urzdzenie od strony drogi dojazdowej i parkingu, pasa zieleni wysokiej, szerokoci min. 5,0 m. 2. Wydzielenie miejsca na stae trybuny dla okoo stu widzw. 3. Wyodrbnienie w miar potrzeb, odrbnego dojazdu wsplnego do cmentarza i oczyszczalni ciekw. 4. Urzdzenie dojazdu z parkingu estrady do obsugi zgromadze publicznych. 5. Parking oglnodostpny, wsplny z terenem cmentarza. TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z USUGAMI ORAZ MAYCH DOMW MIESZKALNYCH Podstawow funkcj istniejcej i projektowanej zabudowy na omawianym terenie jest zaspokojenie potrzeb mieszkacw w zakresie mieszkalnictwa i usug. Lokalizacja w lukach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz mieszkaniowej z usugami, przy spenieniu nastpujcych warunkw: 1. Granice terenu przeznaczonego do zainwestowania winny mieci si w szerokoci okrelonej na zacznikach graficznych nr 1-18, 2. Linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. Brakujce wymiary liczone od linii rozgraniczajcej drg, odczyta wprost ze skali 1:2000, 3. Powierzchnia terenu zabudowanego nie moe przekracza 30% powierzchni posesji okrelonej w punkcie 1, 4. Wysoko zabudowy mieszkalnej nie moe przekracza 10 m, liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy przy wykorzystaniu poddasza na cele uytkowe i mieszkalne, 5. Wysoko zabudowy gospodarczej suebnej do budynkw mieszkalnych, nie moe przekracza 6 m, liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy. 6. Dachy budynkw mieszkalnych dwuspadowe i wielopoaciowe symetryczne, o spadku 35-45, 7. Dachy budynkw gospodarczych dwuspadowe o spadku 15-30, z dopuszczeniem dachw wielopoaciowych o spadku 15-30. W wypadku lokalizacji w granicy ssiada dopuszcza si stosowanie dachw jednospadowych, ze spadkiem na parcel wasn inwestora, 8. Lokalizacja nowych obiektw mieszkalnych kalenic rwnolegle do wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy. W wypadku granic parceli wytyczonych skonie do drg i ulic lokalizacja nowych obiektw, winna by wytyczona kalenic prostopadle do granic parceli, 9. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni . 10. Nakaz zabezpieczenia na terenie posesji miejsc postojowych w relacji minimum 2 miejsca na posesj. W przypadku wiadczenia usug na jej terenie ilo miejsc postojowych naley zabezpieczy w 100 % potrzeb uytkownikw w granicach posesji, 11. Dopuszczalna lokalizacja miejsc postojowych w pasie drogowym wycznie po uzyskaniu zgody Zarzdcy drogi, 12. Obsuga terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami czci oglnej tekstu planu, 13. Na parcelach o szerokoci mniejszej ni 15 m, dopuszcza si lokalizacj zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy gospodarczej w granicy parceli, dotyczy to rwnie zabudowy uzupeniajcej na terenach ju zainwestowanych. TERENY KONCENTRACJI ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z USUGAMI ORAZ MAYCH DOMW MIESZKALNYCH Tereny wymagaj fragmentarycznego przeprowadzenia scalenia za wyjtkiem obszaru pooonego bezporednio przy drodze gospodarczej, w pnocnej czci kompleksu terenu 45 MNU, 46 MNU oraz terenu 49 MNU. Pozostaa cz obszaru wymaga opracowania we fragmentach wtrnego planu podziau, ktry winien spenia nastpujce warunki: 1. Wielko nowoutworzonych parcel budowlanych do 1500 m2 przy ich szerokoci od strony drg dojazdowych 22 m. 2. Zakaz wjazdu z nowoutworzonych parcel bezporednio na ul. Szczekocisk (KDK drog krajow), wydzielon z planu. Dojazd komunikacyjny do wyznaczonych nowych parcel budowlanych, wymaga zgody Zarzdcy drogi i moe by rozwizany alternatywnie: - poprzez wydzielenie dodatkowej ulicy ruchu wolnego od strony ul. Szczekociskiej, - doprowadzenie dojazdw sigaczami poprowadzonymi z ulicy lokalnej KDG. 3. Utrzymanie istniejcych granic wasnoci przy opracowywaniu podziau wtrnego. 4. Pokazany liniami przerywanymi wtrny podzia na nowe parcele, winien by traktowany jako jedna z moliwych propozycji. 5. Istniejca w terenie zabudowa mieszkalna, winna by adaptowana z ograniczeniami, wynikajcymi z wtrnego podziau wasnoci.

41 MNU 42 MNU 43 MNU 44 MNU

45 MNU 46 MNU 47 MNU 48 MNU 49 MNU 50 MNU

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 19

6. Zabudowa adaptowana i planowana do realizacji na nowoutworzonych dziakach, winna odpowiada nastpujcym warunkom: - Granice terenu przeznaczonego do zainwestowania, winny zajmowa teren okrelony liniami rozgraniczajcymi, na zacznikach graficznych nr 1-18, - Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodna z rysunkiem planu 12 m, liczona od docelowych linii rozgraniczajcych drg i ulic. Brakujce wymiary liczone jak wyej odczyta ze skali 1:2000, - Powierzchnia terenu zabudowanego nie moe przekracza 30% powierzchni posesji okrelonej w punkcie 1, - Wysoko zabudowy mieszkalnej nie moe przekracza 10 m, liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy z wykorzystaniem poddasza na cele uytkowe i mieszkalne, - Wysoko zabudowy gospodarczej nie moe przekracza 9,0 m liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy, - Dachy budynkw mieszkalnych dwuspadowe i wielopoaciowe symetryczne o spadku 35-45, - Dachy budynkw gospodarczych dwuspadowe o spadku 15-30, z dopuszczeniem dachw wielopoaciowych o spadku 15-30. W wypadku lokalizacji w granicy dopuszcza si stosowanie dachw jednospadowych, - Lokalizacja nowych obiektw mieszkalnych kalenic rwnolegle do wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy, a w wypadku granic parceli wytyczonych skonie do drg i ulic lokalizacja nowych obiektw kalenic prostopadle do granic parceli, - Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni. - Nakaz zabezpieczenia na terenie posesji miejsc postojowych w relacji minimum 2 miejsca na posesj. W przypadku wiadczenie usug na terenie posesji ilo miejsc postojowych dla uytkownikw naley zabezpieczy w 100% na jej terenie, - Dopuszczalna lokalizacja miejsc postojowych w pasie drogowym wycznie za zgod Zarzdcy drogi, - Obsuga terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami czci oglnej tekstu planu, - Na parcelach o szerokoci mniejszej ni 15 m, dopuszcza si lokalizacj zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy gospodarczej w granicy parceli, dotyczy to rwnie zabudowy uzupeniajcej na terenach ju zainwestowanych. 7. Na terenie 46, 48, 49, 50 MNU naley zrealizowa stacj transformatorow wntrzow 15/04 kV wraz z lini redniego napicia i sieci rozdzielcz niskiego napicia. 51 MNU 52 MNU 53 MNU 54 MNU 55 MNU TERENY UZUPENIENIA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z USUGAMI ORAZ MAYCH DOMW MIESZKALNYCH Obszary powysze, z uwagi na lokalizacj i bezporednie ssiedztwo centrum wsi oraz tereny przeznaczone na budow obwodnicy KDK 46, wymagaj fragmentarycznego poprowadzenia scalenia, uwzgldniajcego adaptacj istniejcego zainwestowania i istniejcych podziaw wasnoci. Uzupeniajcy, wtrny plan podziau, winien spenia nastpujce warunki: 1. Wielko nowoutworzonych parcel do 1500 m2, przy szerokoci min. 22 m od strony istniejcych i projektowanych drg dojazdowych. 2. Zakaz wyjazdu z nowoutworzonych parcel na teren rezerwowany na obwodnic KDK 46. 3. Planowana do realizacji, na nowych parcelach zabudowa oraz przebudowa obiektw istniejcych, winny spenia nastpujce warunki: - nieprzekraczalna linia zabudowy liczona od docelowej linii rozgraniczajcej drg i ulic min. 5,0 m, - powierzchnia terenu zabudowanego nie moe przekracza 30% pow. posesji okrelonej w punkcie 1, - wysoko zabudowy mieszkalnej nie moe przekracza 10 m, liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy, - wykorzystanie poddasza na cele uytkowe i mieszkalne, - wysoko zabudowy gospodarczej nie moe przekracza 9,0 m, liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy, - dachy budynkw mieszkalnych dwu i wielopoaciowe symetryczne,o spadkach zrnicowanych, nawizujcych do otoczenia 35-45,- dachy budynkw gospodarczych dwuspadowe, o spadkach 15-30.W wypadku budowy w granicy, dopuszcza si stosowanie dachw jednospadowych, - lokalizacja nowych obiektw mieszkalnych kalenic rwnolegle do ustalonej linii zabudowy, - nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni, - nakaz wyznaczenia na terenach poszczeglnych posesji, minimum 2 miejsc postojowych. W przypadku wiadczenia usug, ilo miejsc postojowych dla uytkownikw winna by zabezpieczona w 100%. 4. Obsuga terenw infrastruktury technicznej zgodna z ustaleniami czci oglnej tekstu planu. 5. Na parcelach o szerokoci mniejszej ni 15 m, dopuszcza si lokalizacj zabudowy mieszkalnej i gospodarczej, a take uzupenianej w granicy parceli. 6. Na terenie 51 MNU naley zrealizowa stacj transformatorow wntrzow 15/04 kV wraz z lini redniego napicia i sieci rozdzielcz niskiego napicia. TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ Z TOWARZYSZCYMI BUDYNKAMI GOSPODARCZYMI I ZESPOAMI GARAOWYMI Na terenie powyszym dopuszcza si, w ramach modernizacji, zmian dachu i wykorzystanie poddasza do celw uytkowych i mieszkalnych. Docelowo wysoko zabudowy do 3 kondygnacji, dachy spadziste. Dopuszczalna rozbudowa, modernizacja i zmiana sposobu uytkowaniaw granicach oznaczonych na rysunku planu. Linia zabudowy zgodna z rysunkiem planu, wyznaczona przez obiekty istniejce wzdu ul. Polnej. TEREN USUG ADMINISTRACJI Obiekt wielofunkcyjny mieszczcy siedzib Urzdu Gminy, organizacji spoecznej i telekomunikacji. Rozbudowa wymaga zachowania istniejcej wysokoci 2 kondygnacji i ujednolicenia architektury ze stanem istniejcym.

56 MW

57 UA

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 20

58 WZ 58a WZ

TEREN WGBNYCH UJ WODY TEREN STACJI WODOCIGOWEJ LELW Na terenie znajduj si dwie studnie gbinowe. 1. Strefa ochrony bezporedniej pokrywa si z lini ogrodzenia. 2. Warunki geologiczne nie wymagaj ustanowienia strefy ochrony poredniej. Na terenie znajduj si urzdzenia przepompowni, zwizane z obsug studni gbinowych. 1. Strefa ochrony bezporedniej pokrywa si z lini ogrodzenia. 2. Warunki geologiczne nie wymagaj ustanowienia strefy ochrony poredniej. TERENY USUG I OBIEKTW PRODUKCYJNYCH, SKADW I MAGAZYNW, O RNEJ FUNKCJI I ZRNICOWANYCH USUGACH, O UCILIWOCI MIESZCZCEJ SI W GRANICACH POSESJI Teren wytwrni wd gazowanych, zrealizowany w oparciu o istniejce ujcie wody. Podstawow funkcj terenu jest zaspokojenie potrzeb mieszkacw i gminy w zakresie rozwoju produkcji, usug i zwizanych z tym miejsc pracy. Zainwestowanie terenw wymaga: 1. Utrzymanie od strony drogi 65KDW 794, pasa terenu na urzdzenie parkingu dla uytkownikw. Zabezpieczenie na terenie posesji 100% miejsc postojowych dla obsugi i interesantw (minimum 3 miejsca postojowe dla samochodw ciarowych i 10 dla samochodw osobowych). 2. Nieprzekraczalna linia zabudowy, nie mniejsza ni 35 m, liczona od krawdzi jezdni ul. Krakowskiej . 3. Wielko powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu obowizywania decyzji nie wiksza ni 40%. 4. Dach budynku dwuspadowy, symetryczny, o kcie nachylenia poaci 15-30, wysoko budynku nie wiksza ni 12 m, liczonych od poziomu terenu do najwyszego punktu kalenicy. Zalecany rodzaj pokrycia: blacha trapezowa, o kolorze zielonym. 5. Skarpy w terenie, winny mie spadek nie wikszy ni 20. 6. Uciliwo produkcji nie powinna przekracza strefy w obrbie granic parceli. 7. Obsuga terenu w zakresie infrastruktury technicznej, winna by zgodna z ustaleniami oglnymi tekstu planu. 8. W zwizku z pooeniem w zasigu strefy archeologicznej OW i stanowiska archeologicznego, wymagane jest przeprowadzenie budowy zgodnie z wymogami Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw, po uprzednim zgoszeniu i sprecyzowaniu warunkw, na etapie koncepcji opracowywanej dokumentacji, 9. Zajcie czciowe rezerwowanego pasa, na korekt przebiegu drogi KDK 46, wymaga wicej zgody Dyrekcji Krajowej Budowy Drgi Autostradw Katowicach. TEREN OCZYSZCZALNI CIEKW MECHANICZNO-BIOLOGICZNEJ Strefa ochrony bezporedniej pokrywa si z lini ogrodzenia. TEREN STACJI PALIW Z uwagi na powizanie przestrzenne z planowanym obejciem wsi Lelw, ktrej trasa jest wyczona z rysunku planu. Modernizacja i rozbudowa wymaga zgody Zarzdcy Drg Krajowych. TERENY USUG I OBIEKTW PRODUKCYJNYCH, SKADW I MAGAZYNW, O RNEJ FUNKCJI I ZRNICOWANYCH USUGACH, O UCILIWOCI MIESZCZCEJ SI W GRANICACH POSESJI Tereny stanowi rezerw strategiczn gminy dla potencjalnych inwestorw. Podstawow funkcj terenw jest zaspokojenie potrzeb mieszkacwi gminy w zakresie rozwoju produkcji, usug i zwizanych z tym miejsc pracy. Zainwestowanie terenw wymaga: 1. Utrzymanie od strony drogi KDG prowadzcej do wsi Turzyn, pasa terenu na urzdzenie parkingu dla uytkownikw szer. 15 m. 2. Utrzymanie linii zabudowy wyznaczonej w odlegoci 25 m, od docelowej szerokoci tej drogi w jej liniach rozgraniczajcych na 20 m, od granicy terenu stanowicego rezerw na prowadzenie obwodnicy KDK 46. Od pozostaych granic parceli linia zabudowy winna wynosi 10 m. 3. Utrzymanie wysokoci zabudowy do 10 m, liczc od poziomu terenu do najwyszego punktu kalenicy. 4. Utrzymanie spadkw dachu 15, przy osoniciu tych spadkw attyk od drogi KDG. 5. Uciliwo produkcji nie powinna przekracza strefy w obrbie granic parceli. 6. Obsuga terenu w zakresie infrastruktury technicznej, winna by zgodna z ustaleniami oglnymi tekstu planu. TEREN USUG TURYSTYCZNO WYPOCZYNKOWYCH Podstawow funkcj terenu jest zapewnienie lokalizacji usug, zwizanych z obsug ruchu turystycznego, w cigu drogi KDK 46 i zakresu gastronomii oraz miejsc noclegowych. Program zagospodarowania terenu swobodny, ale wymaga: 1. Zapewnienia wjazdu z drogi gospodarczej, poprowadzonej rwnolegle do przebiegu drogi KDK 46 szer. do 10 m. 2. Utrzymania nieprzekraczalnej linii zabudowy w odlegoci 20 m od krawdzi jezdni drogi krajowej i 10 m od pozostaych granic parceli. 3. Zabezpieczenie na wasnej parceli 100% miejsc postojowych dla uytkownikw i inwestorw. 4. Wymagane opracowanie dodatkowego planu realizacyjnego zagospodarowania, ucilajcego podane wyej warunki. 5. Obsuga terenu w zakresie infrastruktury technicznej, zgodna z ustaleniami oglnymi tekstu planu. 6. Na terenie naley zrealizowa stacj transformatorow, wntrzow 15/04 kV wraz z lini redniego napicia i sieci rozdzielcz niskiego napicia. TEREN DROGI PUBLICZNEJ KRAJOWEJ NR 46 WRAZ Z REZERW OBEJCIA

58b P

59 NO

60 KD

61 P 62 P

63 UT

64 KDK 46

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 21

Poza terenami zainwestowanymi, szeroko pasa drogowego wyczonego z planu wynosi 50 m, przy obustronnym poszerzeniu. Wszelka dziaalno inwestycyjna na terenie wyczonym z planu, wymaga wspdziaania z Zarzdc drogi, ktry zapewni: 1. Obsug komunikacyjn terenw graniczcych z pasem drogowym, od strony ukadu drogowego lokalnego (istniejcego i projektowanego). W przypadku braku moliwoci dostpu do drogi publicznej, wyjtkowo dopuszcza si urzdzenie bezporedniego zjazdu na drog krajow. 2. Dla dziaek niezabudowanych, ssiadujcych ze sob, budow zjazdw wsplnych. 3. Dla terenw upraw rolniczych R i R1, urzdzenia zjazdw gospodarczych (jednego dla kadego obszaru). Poszczeglne dziaki rolne bd obsugiwane komunikacyjnie, poprzez nowe drogi zbiorcze, przebiegajce rwnolegle do drogi krajowej. Na terenach przylegych do pasa drogi, przebiegajcego przez obszary zabudowane, obowizuj: 1. Utrzymanie istniejcej szerokoci pasa drogowego, ale nie mniejszej ni 15 m. 2. Zrnicowana, nieprzekraczalna linia zabudowy, ustalona na rysunkach planu w skali 1:2000. 3. Na terenach luk w istniejcej zabudowie, nieprzekraczaln lini zabudowy, wyznacza si w odlegoci 35 m, liczon od zewntrznej krawdzi jezdni. 65 KDW 794 TEREN DROGI WOJEWDZKIEJ NR 794 Na terenie starego miasta droga przebiega w cigu ul. Krakowskiej, w jej szerokociach, w liniach rozgraniczajcych. 1. Obowizuje docelowa szeroko pasa drogowego w liniach rozgraniczajcych, w cigu ul. Krakowskiej 10-12 m adaptowana. 2. Obowizuje docelowa szeroko pasa drogowego, poza terenami zainwestowanymi 30 m, przy obustronnym symetrycznym poszerzeniu. 3. Obowizuje linia zabudowy w cigu ul. Krakowskiej, pokrywajca siz liniami rozgraniczajcymi. Na terenach pozostaych obowizuje linia zabudowy liczona w odlegoci od krawdzi jezdni, podana przy ustaleniach dotyczcych terenw przylegych. 4. Dopuszczalna lokalizacja w pasie drogowym: - urzdze infrastruktury technicznej, zgodnie z 7 czci oglnej tekstu planu, - cigw pieszych i rowerowych, - zieleni przydronej, - miejsc obsugi komunikacyjnej, 5. Zakaz lokalizacji reklam, obiektw kubaturowych i miejsc parkingowych, za wyjtkiem obiektw i urzdze obsugi ruchu zbiorowego. 6. Wszelka dziaalno inwestycyjna w obrbie docelowej szerokoci drogi, wymaga zgody jej Zarzdcy.

66 KDP S1104 TERENY DRG PUBLICZNYCH POWIATOWYCH 67 KDP S1114 1. Docelowa szeroko w liniach rozgraniczajcych 15 m, w celu uzyskania parametrw zgodnie z wymaganiami przepisw szczeglnych. 2. Dopuszczalna lokalizacja: - urzdze i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z 7, - cigw pieszych i rowerowych, - zieleni przydronej, - miejsc parkingowych za zgod Zarzdcy drogi, 3. Wyklucza si lokalizacj: - reklam, obiektw kubaturowych i miejsc parkingowych za wyjtkiem obiektw obsugi ruchu zbiorowego. 68 KDG 69 KDG 70 KDG TEREN DRG PUBLICZNYCH GMINNYCH - GWNE ULICE WSI 1. Utrzymuje si linie rozgraniczajce wedug istniejcego stanu wasnoci. Docelowa szeroko 12 m w celu uzyskania parametrw zgodnie z wymaganiami przepisw szczeglnych. 2. Nieprzekraczalna linia zabudowy na terenie zabudowanym zgodnie z rysunkiem planu odczytana ze skali. 3. Dopuszczalna lokalizacja: - urzdze i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z 7, - cigw pieszych i rowerowych, - miejsc parkingowych za zgod Zarzdcy drogi, - zieleni przydronej, - reklam i obiektw maej architektury za zgod Zarzdcy drogi. TEREN DRG LOKALNYCH I CIGW PIESZYCH Cigi drg i przej pieszych obsugujcych tereny mieszkaniowe. Obowizuje szeroko w liniach rozgraniczajcych, jak w zacznikach graficznych w skali 1:2000, odczytywane bezporednio ze skali. TERENY ROLNICZE WYSZYCH KLAS BONITACYJNYCH 1. Dopuszczalna lokalizacja nowych zagrd. 2. Zakaz likwidacji zadrzewie i zakrzewie rdpolnych oraz zieleni nadbrzenej przy ciekach wodnych. 3. W istniejcych zagrodach, dopuszcza si wymian i uzupenienie istniejcego zainwestowania, bez powikszania powierzchni dziaki siedliskowej. TERENY ROLNICZE BEZ PRAWA ZMIANY SPOSOBU UYTKOWANIA 1. Zakaz lokalizacji nowej zabudowy. 2. Zakaz likwidacji zadrzewie i zakrzewie rdpolnych i zieleni nadbrzenej przy ciekach wodnych. 3. W istniejcych zagrodach dopuszcza si wymian i uzupenienie istniejcego zainwestowania, bez powikszania

KDX

R1

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 22

powierzchni dziaki siedliskowej. ZLD ZL TEREN PRZEZNACZONY NA POSZERZENIE OBSZARW LENYCH Zewntrzna linia rozgraniczajca tereny lasw ZLD i terenw R1, R jest granic rolno-len. TERENY LASW PASTWOWYCH OCHRONNYCH I PRYWATNYCH Obowizuj nastpujce ustalenia: - zakazuje si lokalizacji zabudowy kubaturowej, w tym rwnie obiektw tymczasowych przeznaczonych na stay pobyt ludzi z wyjtkiem obiektw sucych bezporednio gospodarce lenej, - prowadzenie gospodarki lenej zgodnie z zasadami okrelonymi w planie urzdzenia lasu opracowanym z uwzgldnieniem przepisw szczeglnych, - zachowanie w naturalnym stanie (bez zadrzewie) torfowisk, mokrade oraz oczek wodnych. TEREN TRASY PRZEBIEGU LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ Teren przebiegu linii elektroenergetycznej 15 kV. Ustala si stref ograniczonego uytkowania 5,0 m od skrajnego przewodu linii. Wszelka dziaalno inwestycyjna na granicach strefy, wymaga wspdziaania z Zarzdzajcym lini. Na terenach 1ML ,2ML, 6P, 46MNU, 48-51MNU, 63UT wymagana jest budowa stacji transformatorowych wntrzowych 15/04 kV wraz z liniami redniego napicia i sieciami rozdzielczymi nn. Na terenie 6P dodatkow stacj transformatorow zlokalizowa przy ul. Sportowej. Na terenach 46MNU, 48-51MNU, 63UT stacj transformatorow zlokalizowa przy 64KDK 46.

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 23

B OBRB BIAA WIELKA, WOJEWDZE, BOGUMIEK USTALENIA SZCZEGOWE Ustalenia szczegowe, obowizujce w obrbie wsi Biaa Wielka oraz Wojewdze, Bogumiek s zilustrowane w zacznikach graficznych nr 1-10 w skali 1:5000 i zacznikach graficznych nr 11-24 w skali 1:2000 oraz doczonych do nich legend. Stanowi one uzupenienie ustale oglnych z 1-9 tekstu planu, wycznie w odniesieniu do miejscowoci Biaa Wielka, Wojewdze, Bogumiek. Ustalenia kontynuuj polityk przestrzenn miejscowych planw oglnych i szczegowych, ktre z mocy ustawy utraciy wano 31.12.2003 r. Ponadto s one zgodnie z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowa i Kierunkw Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lelw uchwalonymi uchwa Rady Gminy Lelw nr XXX/204/2005 z dnia 18 padziernika 2005 r. W granicach obrbu nie obowizuj ustalenia planw miejscowych, uchwalonych po 1995 r. 1. Wymagania dotyczce przestrzeni publicznej wsi. Rozwizania kompleksowe terenw, winny zapewni: - nie przekraczania przez noniki reklamowe wysokoci 2,5 m, - tymczasowe obiekty handlowo-usugowe, nie mog by wiksze ni 8 m2 , a ich wysoko liczona od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy nie moe przekracza 3,5 m. 2. Wymagania dotyczce sieci i urzdze technicznych. Rozbudowa i modernizacja winna mieci si w zasadach ustalonych w 7 czci oglnej tekstu planu. 3. Ustala si stref ochrony konserwatorskiej B1: 1)w Bogumiku, pokrywajcej si z obszarem (60UO+UK, za. graf. nr 15 w skali 1:2000), na terenie ktrego znajduj si obiekty i urzdzenia zapisane w rejestrze WKZ nr 528/91, nale do nich: - dwr z XIX i XX w., - park dworski 2)w Biaej Wielkiej, zaoenie parkowe (58UK+69aWS+ZN, za. graf. nr 16,17 w skali 1:2000) stanowi teren o charakterze zabytkowym z XVIII w. Park zosta wpisany do rejestru zabytkw woj. kieleckiego pod nr 650. - park dworski z pomnikami przyrody (pkt e). Dziaanie inwestycyjne na terenie strefy wymaga: 1)Przy remontach i modernizacji dworu oraz parku, zapewnienie wspdziaania z organem waciwym d/s ochrony zabytkw. 2)Przy budowie nowych oraz remoncie i modernizacji pozostaych obiektw, wymagana jest: - nawizanie sposobem lokalizacji nowych obiektw i architektur do historycznych elementw w nich wystpujcych, - ograniczenie wysokoci obiektw do dwch kondygnacji i stosowaniu dachw wysokich o spadku 35-45, z uytkowym wykorzystaniem poddasza. 3)Likwidacja obiektw z powodu zego stanu technicznego winna by poprzedzona wykonaniem inwentaryzacji budowlanej i fotograficznej 4)Wszelka dziaalno w obrbie strefy wymaga zgody WKZ. 4. Obejmuje si opiek konserwatorsk obiekty dotychczas nie wczone do rejestru WKZ, do ktrych zalicza si: Biaa Wielka - dwr (wasno prywatna), mur. XIX w., obiekt posiada warunki do wpisu, do rejestru WKZ, (teren 58UK), - myn wodny, drewniany 1914-30 r., (teren 65P), - dom mynarza mynarzwka nr 191 - drewniana, (teren 13MNU), - chaupa nr 26 drewniana, ok.1900 r., - kaplica murowana ok. 1900 r., (teren 59UK),
Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany Strona 24

- budynek podworski - gorzelnia, murowany p. XX w., (teren 62P), - dom nr 36 - drewniany, przed 1860 r. Prace majce wpyw na zmian wystroju i cech stylowych obiektw wymagaj uzgadniania na etapie koncepcji z WKZ. Likwidacja obiektw z powodu zego stanu technicznego winna by poprzedzona wykonaniem inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej oraz zosta uzgodniona z organem waciwym d/s ochrony zabytkw. 5. Strefy W i OW ochrony konserwatorsko-archeologicznej 1)Stref W obejmuje si tereny wystpowania stanowisk archeologicznych. Stanowiska archeologiczne, ich numeracja i lokalizacja: - 48 (za. graf. nr 6B w skali 1:5000), - 49 (za. graf. nr 7B w skali 1:5000, za. graf. nr 17 w skali 1:2000), - 50 (za. graf. nr 7B w skali 1:5000, za. graf. nr 18 w skali 1:2000), - 70 (za. graf. nr 3B w skali 1:5000, za. graf. nr 16 w skali 1:2000). - 71 (za. graf. nr 3B w skali 1:5000, za. graf. nr 20 w skali 1:2000), - 72 (za. graf. nr 3B w skali 1:5000, za. graf. nr 22 w skali 1:2000), - 74 (za. graf. nr 6B w skali 1:5000, za. graf. nr 16 w skali 1:2000). - 67 (za. graf. nr 1B w skali 1:5000, za. graf. nr 13 w skali 1:2000), - 68 (za. graf. nr 2B w skali 1:5000, za. graf. nr 13 w skali 1:2000), - 69 (za. graf. nr 2B w skali 1:5000, za. graf. nr 13 w skali 1:2000). Na terenach powyszych wszelka dziaalno zwizana z naruszeniem struktury gruntu wymaga prowadzenia jej pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim. Zapis nie dotyczy prac rolnych. 2)Strefy OW - obserwacji archeologicznej. Strefy powysze obejmuj obszary o domniemanej zawartoci reliktw archeologicznych. Na terenach powyszych wszelka dziaalno zwizana z naruszeniem struktury gruntu, wymaga prowadzenia jej pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim. Zapis nie dotyczy prac rolnych. Dla obu stref nie wprowadza si zagospodarowania przestrzennego. obowizku opracowania dodatkowych, szczegowych planw

6. Ochron przyrody i dbr kultury obejmuje si: 1)Stawy hodowlane w Biaej Wielkiej, stanowice obrb hodowlany (Rozp. Wojewody Czstochowskiego z dnia 18.12.1998 - Dz.U. Woj. Czst. z dnia 1999 r. i obwieszczenia Wojewody lskiego nr 8/99), za. graf. nr 1, 5, 6 w skali 1:5000. 2)Dolin rzeki Biaki stanowic gwny korytarz ekologiczny gminy, w jej powizaniach przyrodniczych oraz tereny zalewowe, za. graf. nr 3B, 5B, 6B, 7B, 9B, 10B w skali 1:5000 i za. graf. nr 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 w skali 1:2000. Wszelkie zmiany sposobu uytkowania wymagaj zgody urzdu ds. ochrony rodowiska. 3)Zadrzewienia i zakrzewienia rdpolne, stanowice ostoj zwierzyny powej. Obowizuje zakaz likwidacji. 4)Ochrona zakadowych i komunalnych uj wody pitnej. W obrbie stref ochronnych, porednich i bezporednich obowizuj ustalenia sformuowane na podstawie przepisw odrbnych. 5)Pomniki przyrody, do ktrych zalicza si grup drzew (wiz polny, miorzb dwudzielny, tulipanowiec i platan klonolistny) na terenie parku dworskiego 58UK (za. graf. nr 6B w skali 1:5000 i za. graf. nr 15 w skali 1:2000). 6)Ochrona alei przydronej. Wymagane zachowanie nasadze rzdowych glediczji trjcierniowej i jej uzupenienie na odcinku drogi czcej teren 58UK z terenem 48RM+MNU.
Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany Strona 25

7)Tereny rde na rzece Biace: - rdo Rozlewisko Wypyw, - rdo Rozlewisko Zbiornik, - rdo w Biaej Wielkiej.
SYMBOL WG RYSUNKU PLANU 1 RMU 2 RM 3 MNU 4 MNU 5 RMU * 6 RMU USTALENIA SZCZEGOWE

WOJEWDZE I BOGUMIEK TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ, ZAGRODOWEJ Z USUGAMII ZABUDOWY MIESZKALNEJ JEDNORODZINNEJ Z USUGAMI Podstawow funkcj zabudowy na omawianym terenie jest obsuga przylegego areau rolnego, poprzez adaptowane i nowo realizowane zagrody. Ponadto dopuszcza si na nim lokalizacj w lukach nowej zabudowy mieszkalnej z usugami, oraz zabudowy letniskowej przystosowanej do pobytu caorocznego. Pooenie i uksztatowanie terenu przy realizacji nowej zabudowy jest zwizane z przestrzeganiem nastpujcych ogranicze: * - symbol 1. Teren 1RMU posiada niekorzystne warunki geologiczne zwizanez wysokim poziomem wd gruntowych i w wypadku oznacza wystpienia tzw. wody stuletniej moliwoci podtapiania. numer Wymagane jest ograniczenie podpiwnicze i podwyszania poziomu parteru budynkw do wysokoci 1,2-1,5 m. wolny 2. Teren 1RMU i 4MNU, posiada niekorzystny podzia wasnociowy. Nowa realizacja zabudowy wymaga dla terenu 4MNU przeprowadzenia scale i podziaw wtrnych. Ponadto przy wykorzystaniu istniejcych podziaw ustala si obowizek formowania minimalnej szerokoci dziaek siedliskowych dla zabudowy wolnostojcej 20 m. 3. Teren 2RM znajduje si w obrbie strefy obserwacji archeologicznej OW. Orientacyjne lokalizacje stanowisk 64, 65, 66. 4. Granice terenu przeznaczonego do zainwestowania winny mieci si w szerokoci okrelonej na zacznikach graficznych. 5. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodna z rysunkami planu brakujce wymiary liczone od docelowej linii rozgraniczajcej drg i ulic odczyta ze skali 1:2000. 6. Powierzchnia terenu zabudowanego nie moe przekracza 30% powierzchni posesji okrelonej w punkcie 1. 7. Wysoko zabudowy mieszkalnej nie moe przekracza 9,0 m, liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy z wykorzystaniem poddasza na cele uytkowe i mieszkalne. 8. Wysoko zabudowy gospodarczej nie moe przekracza 8,0 m liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy. 9. Dachy budynkw mieszkalnych dwuspadowe i wielopoaciowe symetryczne o spadku 35-45. Dopuszcza si symetryczne dachy naczkowe oraz wietliki o wysokoci nie wikszej ni 60% wysokoci dachu. 10. Dachy budynkw gospodarczych dwuspadowe o spadku 15-30,z dopuszczeniem dachw wielopoaciowych o spadku 15-30.W wypadku lokalizacji w granicy dopuszcza si stosowanie dachw jednospadowych. 11. Lokalizacja nowych obiektw mieszkalnych kalenic rwnolegle do wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy, a w wypadku granic parceli wytyczonych skonie do drg i ulic lokalizacja nowych obiektw kalenic prostopadle do granic parceli. 12. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenienie zieleni. 13. Nakaz zabezpieczenia na terenie posesji miejsc postojowych w relacji minimum 2 miejsca na posesj. W przypadku wiadczenie usug na terenie posesji ilo miejsc postojowych dla uytkownikw naley zabezpieczy w 100% na jej terenie. 14. Dopuszczalna lokalizacja miejsc postojowych w pasie drogowym po uzyskaniu zgody Zarzdcy drogi. 15. Obsuga terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami czci oglnej tekstu planu. 16. Na parcelach o szerokoci mniejszej ni 15 m, dopuszcza si lokalizacj zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy gospodarczej w granicy parceli, dotyczy to rwnie zabudowy uzupeniajcej na terenach ju zainwestowanych. 7 MNU 8 MNU 9 MNU 10 MNU WOJEWDZE I BOGUMIEK TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z USUGAMI ORAZ MAYCH DOMW MIESZKALNYCH Podstawow funkcj istniejcej i projektowanej zabudowy na omawianym terenie jest zaspokojenie potrzeb mieszkacw w zakresie mieszkalnictwa. Lokalizacja w lukach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz mieszkaniowej z usugami, przy spenieniu nastpujcych warunkw: 1. Dla czci obszaru 7MNU wymagane jest wyprzedzajce opracowanie geodezyjnego planu podziau na nowe parcele budowlane wg zasad pokazanych w zaczniku graficznym. Granice terenu przeznaczonego do zainwestowania, winny mieci si w szerokoci 50 m, a ich wielko w granicach 1200 m2. 2. Tereny 7MNU, 8MNU, 9MNU znajduj si fragmentarycznie w strefie obserwacji archeologicznej OW. Orientacyjne lokalizacje stanowisk 64, 65, 66. 3. Dla zabudowy terenw 9MNU i 10MNU wymagane jest uzyskanie zgody na zajcie gruntw rolnych kl. III na cele nierolnicze, a dla terenu 7MNU, uzyskania zgody na zajcie gruntw lenych na cele nielene. 4. Linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. Brakujce wymiary liczone od linii rozgraniczajcej drogi odczyta wprost ze skali 1:2000, 5. Powierzchnia terenu zabudowanego nie moe przekracza 30% powierzchni posesji okrelonej w punkcie 1. 6. Wysoko zabudowy mieszkalnej nie moe przekracza 8,0 m, liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy z wykorzystaniem poddasza na cele uytkowe i mieszkalne. 7. Wysoko zabudowy gospodarczej suebnej do budynkw mieszkalnych, nie moe przekracza 6,0 m, liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy. 8. Dachy budynkw mieszkalnych dwuspadowe i wielopoaciowe symetryczne, o spadku 35-45, dopuszcza si symetryczne Strona 26

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

dachy naczkowe oraz lukarny o wysokoci nie wikszej ni 60% wysokoci dachu. 9. Dachy budynkw gospodarczych dwuspadowe o spadku 15-30, z dopuszczeniem dachw wielopoaciowych o spadku 15-30. W wypadku lokalizacji w granicy ssiada dopuszcza si stosowanie dachw jednospadowych. 10. Lokalizacja nowych obiektw mieszkalnych kalenic rwnolegle do wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy, w wypadku granic parceli wytyczonych skonie do drg i ulic lokalizacja nowych obiektw kalenic prostopadle do granic parceli. 11. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni . 12. Nakaz zabezpieczenia na terenie posesji miejsc postojowych w relacji minimum 2 miejsca na posesj. W przypadku wiadczenia usug na jej terenie ilo miejsc postojowych naley zabezpieczy w 100% potrzeb uytkownikw w granicach posesji. 13. Obsuga terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami czci oglnej tekstu planu. 14. Na parcelach o szerokoci mniejszej ni 15 m, dopuszcza si lokalizacj zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy gospodarczej w granicy parceli, dotyczy to rwnie zabudowy uzupeniajcej na terenach ju zainwestowanych. 15. Na terenie 10MNU naley zrealizowa stacj transformatorow 15/04 kV wraz z lini redniego napicia i sieci rozdzielcz niskiego napicia. 11 MNU 12 MNU 13 MNU 14 MNU 15 MNU BOGUMIEK TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z USUGAMI Teren wymaga fragmentarycznego przeprowadzenia scalenia i opracowania wtrnego planu podziau, za wyjtkiem obszaru pooonego bezporednio przy drodze gospodarczej. Winien on spenia nastpujce warunki: 1. Istniejca w terenie zabudowa mieszkalna wolnostojca oraz szeregowa, winna by adoptowana z ograniczeniami, wynikajcymi z wtrnego podziau wasnoci. 2. Zabudowa adaptowana i planowana do realizacji na nowoutworzonych dziakach, winna spenia nastpujce warunki: Granice terenu przeznaczonego do zainwestowania, winny mieci si w szerokoci okrelonej na zacznikach graficznych nr 1 i 13, 14. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodna z rysunkiem planu. Brakujce wymiary liczone od docelowej linii rozgraniczajcej drg i ulic odczyta ze skali 1:2000. Powierzchnia terenu zabudowanego nie moe przekracza 30% powierzchni posesji okrelonej w punkcie 1, Wysoko zabudowy mieszkalnej nie moe przekracza 9,0 m liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy z wykorzystaniem poddasza na cele uytkowe i mieszkalne, Wysoko zabudowy gospodarczej nie moe przekracza 7,0 m liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy. Dachy budynkw mieszkalnych dwuspadowe i wielopoaciowe symetryczne o spadku 35-45. Dopuszcza si symetryczne dachy naczkowe oraz lukarny, o wysokoci nie wikszej ni 60% wysokoci dachu, Dachy budynkw gospodarczych dwuspadowe o spadku 15-30, z dopuszczeniem dachw wielopoaciowych o spadku 15-30. W wypadku lokalizacji w granicy dopuszcza si stosowanie dachw jednospadowych, Lokalizacja nowych obiektw mieszkalnych kalenic rwnolegle do wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy, a w wypadku granic parceli wytyczonych skonie do drg i ulic lokalizacja nowych obiektw kalenic prostopadle do granic parceli, Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni. Nakaz zabezpieczenia na terenie posesji miejsc postojowych w relacji minimum 2 miejsca na posesj. W przypadku wiadczenie usug na terenie posesji ilo miejsc postojowych dla uytkownikw naley zabezpieczy w 100% na jej terenie, Obsuga terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami czci oglnej tekstu planu, Na parcelach o szerokoci mniejszej ni 15 m, dopuszcza si lokalizacj zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy gospodarczej w granicy parceli, dotyczy to rwnie zabudowy uzupeniajcej na terenach ju zainwestowanych. BIAA WIELKA TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ Z USUGAMI I ZABUDOWY MIESZKALNEJ JEDNORODZINNEJ Z USUGAMI ORAZ MAYCH DOMW MIESZKALNYCH Podstawow funkcj zabudowy na omawianym terenie jest obsuga przylegego areau rolnego, poprzez adaptowane i nowo realizowane zagrody. Ponadto dopuszcza si na nim lokalizacj w lukach nowej zabudowy mieszkalnej z usugami. Pooenie i uksztatowanie terenu przy realizacji nowej zabudowy jest zwizana z przestrzeganiem nastpujcych ogranicze: 1. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodna z rysunkiem planu. Brakujce wymiary liczone od docelowej szerokoci w liniach rozgraniczajcych drg i ulic odczyta ze skali 1:2000. 2. Powierzchnia terenu zabudowanego nie moe przekracza 30% powierzchni posesji okrelonej w punkcie 1. 3. Wysoko zabudowy mieszkalnej nie moe przekracza 9,0 m, liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicyz wykorzystaniem poddasza na cele uytkowe i mieszkalne. 4. Wysoko zabudowy gospodarczej nie moe przekracza 8,0 m, liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy. 5. Dachy budynkw mieszkalnych dwuspadowe i wielopoaciowe symetryczne o spadku 35-45. D opuszcza si symetryczne dachy naczkowe oraz lukarny o wysokoci nie wikszej ni 60% wysokoci dachu. 6. Dachy budynkw gospodarczych dwuspadowe o spadku 15-30, z dopuszczeniem dachw wielopoaciowych o spadku 15-30. W wypadku lokalizacji w granicy dopuszcza si stosowanie dachw jednospadowych. 7. Lokalizacja nowych obiektw mieszkalnych kalenic rwnolegle do wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy, a w wypadku granic parceli wytyczonych skonie do drg i ulic lokalizacja nowych obiektw kalenic prostopadle do granic parceli. 8. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni. 9. Nakaz zabezpieczenia na terenie posesji miejsc postojowych w relacji minimum 2 miejsca na posesj. W przypadku wiadczenia usug na terenie posesji ilo miejsc postojowych dla uytkownikw naley zabezpieczyw 100% na jej terenie. Strona 27

* 16-18 RMU 1 9 RMU 20 RMU 21 RMU 22 RMU 23 RMU 24 MNU 25 MNU 26 MNU 27 MNU 28 MNU 29 RMU 30 RMU 31 RMU 32 RMU 33 RMU 34 RMU 35 RMU 36 RMU 37 RMU 38 RMU 39 RMU

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

40 RMU 41 RMU * - symbol oznacza numer wolny 42 MNU 43 MNU 44 MNU 45 MNU 46 MNU 47 MNU

10. Dopuszczalna lokalizacja miejsc postojowych w pasie drogowym po uzyskaniu zgody Zarzdcy drogi. 11. Obsuga terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodniez ustaleniami czci oglnej tekstu planu. 12. Na parcelach o szerokoci mniejszej ni 15 m, dopuszcza si lokalizacj zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy gospodarczejw granicy parceli, dotyczy to rwnie zabudowy uzupeniajcej na terenach ju zainwestowanych. 13. Na terenie 26, 27MNU naley zrealizowa stacj transformatorow 15/04 kV wraz z lini redniego napicia i sieci rozdzielcz niskiego napicia. BIAA WIELKA TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z USUGAMI ORAZ MAYCH DOMW MIESZKALNYCH Podstawow funkcj istniejcej i projektowanej zabudowy na omawianym terenie jest zaspokojenie potrzeb mieszkacw w zakresie mieszkalnictwa. Dopuszczalna lokalizacja w lukach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz mieszkaniowej z usugami i zabudowy letniskowej, przy spenieniu nastpujcych warunkw: 1. Linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. Brakujce wymiary liczone od docelowej linii rozgraniczajcej drogi odczyta wprost ze skali 1:2000. 2. Powierzchnia terenu zabudowanego nie moe przekracza 30% powierzchni posesji okrelonej w punkcie 1. 3. Wysoko zabudowy mieszkalnej nie moe przekracza 8,0 m, liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy z wykorzystaniem poddasza na cele uytkowe i mieszkalne. 4. Wysoko zabudowy gospodarczej suebnej do budynkw mieszkalnych, nie moe przekracza 6,0 m, liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy. 5. Dachy budynkw mieszkalnych dwuspadowe i wielopoaciowe symetryczne, o spadku 35-45, dopuszcza si symetryczne dachy naczkowe oraz lukarny o wysokoci nie wikszej ni 60% wysokoci dachu. 6. Dachy budynkw gospodarczych dwuspadowe o spadku 15-30, z dopuszczeniem dachw wielopoaciowych o spadku 15-30. W wypadku lokalizacji w granicy ssiada, dopuszcza si stosowanie dachw jednospadowych. 7. Lokalizacja nowych obiektw mieszkalnych kalenic rwnolegle do wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy, w wypadku granic parceli wytyczonych skonie do drg i ulic lokalizacja nowych obiektw kalenic prostopadle do granic parceli. 8. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni . 9. Nakaz zabezpieczenia na terenie posesji miejsc postojowych w relacji minimum 2 miejsca na posesj. W przypadku wiadczenia usug na jej terenie ilo miejsc postojowych naley zabezpieczy w 100% potrzeb uytkownikw w granicach posesji. 10. Obsuga terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodniez ustaleniami czci oglnej tekstu planu. 11. Na parcelach o szerokoci mniejszej ni 15 m, dopuszcza si lokalizacj zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy gospodarczej w granicy parceli, dotyczy to rwnie zabudowy uzupeniajcej na terenach ju zainwestowanych. 12. Wymagane zabezpieczenia terenu uj wgbnych wraz z urzdzeniami towarzyszcymi przed zanieczyszczeniami, zgodnie z zaleceniami wynikajcymi z przepisw szczeglnych. BIAA WIELKA TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ Z USUGAMI Podstawow funkcj zabudowy na omawianym terenie jest obsuga przylegego areau rolnego, poprzez adaptowane i nowo realizowane zagrody. Ponadto dopuszcza si na nim lokalizacj w lukach nowej zabudowy mieszkalnej z usugami. Pooenie i uksztatowanie terenu przy realizacji nowej zabudowy jest zwizana z przestrzeganiem nastpujcych ogranicze: 1. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodna z rysunkiem planu 12 m, brakujce wymiary liczone od linii rozgraniczajcej drg i ulic odczyta ze skali 1:2000. 2. Powierzchnia terenu zabudowanego nie moe przekracza 30% powierzchni posesji okrelonej w punkcie 1. 3. Wysoko zabudowy mieszkalnej nie moe przekracza 10 m, liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy z wykorzystaniem poddasza na cele uytkowe i mieszkalne. 4. Wysoko zabudowy gospodarczej nie moe przekracza 9,0 m liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy. 5. Dachy budynkw mieszkalnych dwuspadowe i wielopoaciowe symetryczne o spadku 35-45. Dopuszcza si symetryczne dachy naczkowe oraz lukarny o wysokoci nie wikszej ni 60% wysokoci dachu. 6. Dachy budynkw gospodarczych dwuspadowe o spadku 15-30, z dopuszczeniem dachw wielopoaciowych o spadku 15-30. W wypadku lokalizacji w granicy dopuszcza si stosowanie dachw jednospadowych. 7. Lokalizacja nowych obiektw mieszkalnych kalenic rwnolegle do wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy, a w wypadku granic parceli wytyczonych skonie do drg i ulic lokalizacja nowych obiektw kalenic prostopadle do granic parceli. 8. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni . 9. Nakaz zabezpieczenia na terenie posesji miejsc postojowych w relacji minimum 2 miejsca na posesj. W przypadku wiadczenie usug na terenie posesji ilo miejsc postojowych dla uytkownikw naley zabezpieczy w 100% na jej terenie. 10. Dopuszczalna lokalizacja miejsc postojowych w pasie drogowym po uzyskaniu zgody Zarzdcy drogi. 11. Obsuga terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami czci oglnej tekstu planu. 12. Na parcelach o szerokoci mniejszej ni 15 m, dopuszcza si lokalizacj zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy gospodarczej w granicy parceli, dotyczy to rwnie zabudowy uzupeniajcej na terenach ju zainwestowanych. BIAA WIELKA TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z USUGAMI ORAZ MAYCH DOMW MIESZKALNYCH Podstawow funkcj istniejcej i projektowanej zabudowy na omawianym terenie jest zaspokojenie potrzeb mieszkacw w zakresie mieszkalnictwa.

48 RMU 49 RMU

50 MNU 51 MNU 52 MNU 53 MNU 54 MNU

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 28

Dopuszczalna lokalizacja w lukach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz mieszkaniowej z usugami i zabudowy letniskowej, przy spenieniu nastpujcych warunkw: 1. Linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. Brakujce wymiary od docelowej linii rozgraniczajcej drogi odczyta wprost ze skali 1:2000. 2. Powierzchnia terenu zabudowanego nie moe przekracza 30% powierzchni posesji okrelonej w punkcie 1. 3. Wysoko zabudowy mieszkalnej nie moe przekracza 8,0 m, liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy z wykorzystaniem poddasza na cele uytkowe i mieszkalne. 4. Wysoko zabudowy gospodarczej suebnej do budynkw mieszkalnych, nie moe przekracza 6,0 m, liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy. 5. Dachy budynkw mieszkalnych dwuspadowe i wielopoaciowe symetryczne, o spadku 35-45, dopuszcza si symetryczne dachy naczkowe oraz lukarny o wysokoci nie wikszej ni 60 % wysokoci dachu. 6. Dachy budynkw gospodarczych dwuspadowe o spadku 15-30, z dopuszczeniem dachw wielopoaciowych o spadku 15-30. W wypadku lokalizacji w granicy ssiada, dopuszcza si stosowaniedachw jednospadowych. 7. Lokalizacja nowych obiektw mieszkalnych kalenic rwnolegle do wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy, w wypadku granic parceli wytyczonych skonie do drg i ulic lokalizacja nowych obiektw kalenic prostopadle do granic parceli. 8. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni . 9. Nakaz zabezpieczenia na terenie posesji miejsc postojowych w relacji minimum 2 miejsca na posesj. W przypadku wiadczenia usug na jej terenie ilo miejsc postojowych naley zabezpieczy w 100 % potrzeb uytkownikw w granicach posesji. 10. Obsuga terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami czci oglnej tekstu planu. 11. Na parcelach o szerokoci mniejszej ni 15 m, dopuszcza si lokalizacj zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy gospodarczej w granicy parceli, dotyczy to rwnie zabudowy uzupeniajcej na terenach ju zainwestowanych. 12. Na terenie 52MNU naley zrealizowa stacj transformatorow15/04 kV wraz z lini redniego napicia i sieci rozdzielcz niskiego napicia. 55 US BOGUMIEK TEREN USUG SPORTU I REKREACJI Podstawow funkcj urzdzenia jest zabezpieczenie potrzeb mieszkacw miejscowoci w zakresie sportu i zgromadze publicznych. 1. Dopuszczalna modernizacja i rozbudowa pod warunkiem przestrzegania wymogw okrelonych w 8-9 czci oglnej tekstu planu. 2. Wymagane urzdzenie od strony drogi dojazdowej parkingu i pasa zieleni wysokiej z trybun o 100 miejscach. 3. Na terenie 55US naley zrealizowa stacj transformatorow 15/04 kV wraz z lini redniego napicia i sieci rozdzielcz niskiego napicia. BOGUMIEK TEREN USUG HANDLU Podstawow funkcj obiektu jest zabezpieczenie potrzeb mieszkacw miejscowoci w zakresie handlu. Program zabudowy terenu swobodny, moe ulec zmianie w miar wzrastajcych potrzeb miejscowoci. 1. Wymagana docelowa realizacja dachu wysokiego o spadkach 35-45. 2. Docelowa wysoko obiektu liczona od powierzchni terenu do najwyszego pktu kalenicy, nie wiksza ni 7,0 m. 3. Utrzymanie linii zabudowy wyznaczonej istniejcym obiektem. BOGUMIEK TEREN USUG ZDROWIA I POMOCY SPOECZNEJ DOM OPIEKI SPOECZNEJ Podstawow funkcj terenu jest zaspokojenie potrzeb mieszkacw regionu i gminy, w zakresie usug suby zdrowia i pomocy spoecznej. Dopuszczalna modernizacja i rozbudowa obiektu przy spenieniu nastpujcych warunkw: 1. Wysoko zabudowy do 10 m, liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy. 2. Dach wysoki o spadkach 35-45 , z wykorzystaniem poddasza do celw uytkowych i mieszkalnych. 3. Dopuszczalne poszerzenie terenu 56 UH. 4. Wymagana lokalizacja na terenie minimum 10 miejsc postojowych. BIAA WIELKA TEREN USUG KULTURY Obszar znajduje si w strefie ochrony konserwatorskiej B1, obejmujcej park z pomnikami przyrody, do ktrych zalicza si grup 4 drzew (wiz polny, miorzb dwuklapkowy, tulipanowiec i platan klonolistny) oraz dwr. Teren parku zosta wpisany do rejestru zabytkw woj. kieleckiego pod nr 650. Zlokalizowany w obrbie parku dwr, posiada warunki do wpisu do rejestru WKZ. Na terenie powyszym obowizuj: 1. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni . 2. Przy remoncie i modernizacji dworu i uzupenieniach zabudowy wspdziaanie z organem waciwym d/s ochrony zabytkw, w tym: - ograniczenia wysokoci zabudowy do dwch kondygnacji, stosowania dachw wysokich o spadkach 35-45 (z wykorzystaniem poddasza do celw uytkowych), - nawizanie sposobem lokalizacji i architektur do historycznych elementw wystpujcych w otoczeniu. 3. Odtworzenie i uformowanie zbiornika wodnego w parku. 4. Wyodrbnienia na terenie posesji minimum 10 miejsc postojowych dla samochodw osobowych. 5. Zapewnienia rozbudowy infrastruktury technicznej, zgodnie z ustaleniami czci oglnej tekstu planu. Strona 29

56 UH

57 UZ

58 UK

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

6. Dopuszczalna zmiana sposobu uytkowania, nie kolidujca z historycznym charakterem obiektu. 7. Ochrona alei przydronej. Wymagane zachowanie nasadze rzdowych glediczji trjcierniowej i jej uzupenienie na odcinku drogi czcej teren 58UK z terenem 48RMU. 8. Wszelkie dziaania na terenie strefy wymagaj zgody WKZ. 59 UK TEREN USUG KULTURY KAPLICA RZYMSKO-KATOLICKA Kaplica zlokalizowana przy drodze 73KDP S1104 (za. graf. nr 3B w skali 1:5000, za. graf. nr 20 w skali 1:2000). Wymagane utrzymanie istniejcego wystroju architektonicznego. Wszelkie dziaania wymagaj zgody WKZ. TEREN USUG INNYCH TEREN REMIZY OSP Dopuszczalna modernizacja i rozbudowa obiektu pod warunkiem utrzymania istniejcej wielkoci kubatury.

59a UI

60 UO+UK BOGUMIEK TEREN OWIATY I WYCHOWANIA ORAZ USUG KULTURY Teren uytkowany przez Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy. Obszar znajduje si w strefie ochrony konserwatorskiej B1 z uwagi na lokalizacj na nim dworu z XIX i XX w. oraz parku. Zarwno park i dwr posiadaj wpis do rejestru WKZ nr 528/91. Dziaania inwestycyjne na terenie strefy, wymagaj: 1. Budowa nowych obiektw towarzyszcych oraz remont i modernizacja istniejcych obiektw, wymaga nawizania sposobem lokalizacji i ich architektur, do historycznych elementw wystpujcych w istniejcym dworze. Ograniczenie wysokoci obiektw do dwch kondygnacji i stosowania dachw wysokich o spadkach 35-45 z uytkowym wykorzystaniem poddasza. 2. Zapewnienia usugi komunikacyjnej podstawowej z cigu drogi gminnej. 3. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni. 4. Obsuga infrastruktury technicznej, zgodnie z ustaleniami czci oglnej tekstu planu. 5. Wszelka dziaalno na terenie strefy wymaga zgody WKZ. 61 UK BIAA WIELKA I BOGUMIEK TERENY USUG KULTURY Teren uytkowany przez Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy. Podstawow funkcj obiektw jest zaspokojenie potrzeb mieszkacw gminy i rejonu, w funkcje kulturalne i specjalnego przeznaczenia. Dopuszczalna zmiana sposobu uytkowania i rozbudowa, w miar potrzeb, przy zapewnieniu nastpujcych warunkw: 1. Ograniczeniem wysokoci nowych obiektw do dwch kondygnacji 9,0 m wysokoci, liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy. 2. Powizaniem funkcjonalnym i infrastruktur techniczn, z obiektem istniejcym i obiektem zabytkowym, zlokalizowanym na terenie 60 UO+UK. 3. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni . 4. Utrzymaniem od strony drogi gminnej linii zabudowy, ustalonej na rysunku planu. 5. Wymg urzdzenia miejsc postojowych dla uytkownikw w iloci minimum 10 miejsc. BIAA WIELKA I BOGUMIEK TERENY USUG I OBIEKTW PRODUKCYJNYCH, O RNEJ FUNKCJI I ZRNICOWANYCH USUGACH Teren uytkowany przez Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy. Podstawow funkcj obiektw jest zaspokojenie potrzeb produkcyjno-dydaktycznych Specjalnego Orodka SzkolnoWychowawczego. Dopuszczalna zmiana sposobu uytkowania i rozbudowa, w miar potrzeb, przy zapewnieniu nastpujcych warunkw: 1. Uciliwo produkcji nie moe przekracza granic parceli. 2. Istniejca bya gorzelnia jest obiektem objtym opiek konserwatorsk i posiada warunki do wpisu na list obiektw objtych ochron WKZ. Prace majce wpyw na zmian architektury wymagaj uzgadniania z WKZ na etapie koncepcji. 3. Ograniczeniem wysokoci nowych obiektw do dwch kondygnacji 9,0 m wysokoci, liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy. 4. Dachy obiektw winny architektonicznie harmonizowa z obiektami objtymi opiek konserwatorsk, zlokalizowanymi w najbliszym otoczeniu. 5. Utrzymanie od strony drogi gminnej linii zabudowy, ustalonej istniejcymi budynkami. 6. Obsuga w zakresie infrastruktury jak dla terenu 61UK. 7. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni. BIAA WIELKA I BOGUMIEK TERENY USUG I OBIEKTW PRODUKCYJNYCH, O RNEJ FUNKCJI I ZRNICOWANYCH USUGACH Podstawow funkcj obiektw jest zaspokojenie potrzeb mieszkacw wsi i gminy w zakresie usug i miejsc pracy. Dopuszczalna zmiana sposobu uytkowania w miar zmiany potrzeb, przy zapewnieniu nastpujcych warunkw. 1. Uciliwo produkcji nie moe przekracza granic parceli. 2. Tereny 63P i 63aP (myny wodne wraz z urzdzeniami wodnymi) posiadaj warunki do wpisu na list obiektw zwizanych z ochron zabytkw. Wszelka dziaalno na w.w. terenach i obiektach wymaga zgody WKZ. 3. Teren 65P uytkowany jako pieczarkarnia. 4. Utrzymania od strony drogi gminnej linii zabudowy ustalonej istniejcymi budynkami, a od stron pozostaych, w odlegoci 3,0 m od granic parceli.

62 P

63 P 63a P 64 P 64a P 65 P

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 30

5. Wysoko zabudowy powstaej w wyniku modernizacji, rozbudowy i wymiany, nie wysza ni 10 m, liczc od poziomu terenu do najwyszego punktu kalenicy. 6. Dachy poszczeglnych budynkw winny architektonicznie harmonizowa z istniejcymi obiektami objtymi opiek konserwatorsk. 7. Obsuga w zakresie infrastruktury technicznej zgodna z ustaleniami oglnymi tekstu planu. 8. Wymagane urzdzenie miejsc postojowych dla uytkownikw i obsugi. 9. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni. 10. Na terenie 64P naley zrealizowa stacj transformatorow 15/04 kV wraz z lini redniego napicia i sieci rozdzielcz niskiego napicia. 66 WS TERENY WD POWIERZCHNIOWYCH TEREN ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA RZECE BIACE Podstawow funkcj zbiornika jest zapobieenie niebezpieczestwa powodzi, regulacja stosunkw wodnych na przylegym do zbiornika terenie, oraz staww rybnych i rozwj funkcji rekreacji na terenie wsi. Budowa zbiornika i jego uytkowanie, winno spenia nastpujce warunki: 1. Powierzchnia zbiornika, winna mieci si w granicach od 5 ha (przy realizacji wariantu 2) do 12,5 ha (przy realizacji wariantu 1a), a wysoko spitrzenia nie powinna przekracza 3,0 m, liczc od dna rzeki Biaki, przy zaporze pitrzcej. 2. Budowa zbiornika nie moe uniemoliwia zaoenia staww rybnych poniej zapory czoowej. 3. Ujcie wody dla zbiornika w miejscu wau wodnego, stanowicego rozdzia wd rzeki Biaki oraz mynwki, poza zasigiem cofki wywoanej pitrzeniem wody dla potrzeb siowni wody w mynie. 4. Pozostawienie rdlisk naturalnych poza obszarem zbiornika poprzez budow odrbnej zapory bocznej. 5. Realizacja zbiornika wymaga opracowanie odrbnego, specjalistycznego planu, okrelajcego dodatkowo obszar przeznaczony do rekreacji. 6. Realizacja zbiornika retencyjnego wymaga zmiany przebiegu linii15 kV. TERENY WD POWIERZCHNIOWYCH TEREN HODOWLI RYB OSOSIOWATYCH Podstawow funkcj urzdzenia jest hodowla ryb ososiowatych, przy wykorzystaniu wd rzeki Biaki oraz zwikszenia miejsc pracy dla mieszkacw wsi gminy. Wymagane jest przestrzeganie nastpujcych warunkw: 1. Uciliwo hodowli nie moe przekracza granic parceli. 2. Uytkowanie urzdzenia nie moe pogorszy stanu wd rzeki Biaki ani uniemoliwi zaoenia staww rybnych poniej urzdzenia. 3. Ujcie wody dla urzdzenia i gwnego koryta rzeki Biaki, odprowadzenie wd poprodukcyjnych, po oczyszczeniu na terenie produkcyjnym do spitrzenia wody przy dawnym mynie wodnym. 4. Realizacja urzdzenia wymaga opracowania odrbnego, specjalistycznego planu zagospodarowania wsi z dokumentacj projektow, speniajc nastpujce warunki: - pozostawienie od strony drogi gminnej KDG pasa wolnego od zainwestowania, szer. 15 m, liczonego od krawdzi jezdni, - pozostawienie od strony rzeki, pasa wolnego od zainwestowania,szer. 5,0 m, liczonego od krawdzi jezdni, - wyodrbnienie przy wjedzie na teren zakadu, miejsca na lokalizacj miejsc postojowych oraz obiektw socjalnych i magazynowych, 5. Urzdzenie obiektu, nie moe negatywnie wpyn na gwn funkcj rzeki, jak jest funkcja gwnego korytarza ekologicznego gminy. TERENY WD POWIERZCHNIOWYCH TEREN STAWW RYBNYCH Podstawow funkcj staww jest hodowla ryb sodkowodnych, z przewag karpi, przy wykorzystaniu wd rzeki Biaki. Realizacja staww wymaga opracowania odrbnego, specjalistycznego planu zagospodarowania wraz z dokumentacj projektow, speniajc nastpujce warunki: 1. Pozostawienie od strony drogi gminnej KDG pasa wolnego od zainwestowania, od lustra wody szer. minimum 15 m. 2. Pozostawienie od strony rzeki pasa wolnego od zagospodarowania szer. 5 m. 3. Wyodrbnienie od strony drogi gminnej miejsca na parking dla uytkownikw oraz lokalizacji zaplecza magazynowosocjalnego, o wielkoci wymaganej produkcj. 4. Realizacja staww nie moe negatywnie wpyn na gwn funkcj rzeki, jak jest funkcja gwnego korytarza ekologicznego gminy ani na pogorszenie stanu rodowiska na przylegych terenach zainwestowanych. 5. Poniewa rzeka Biaka znajduje si w ewidencji prowadzonej przez lski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych Oddzia w Czstochowie, realizacja inwestycji winna by z nim indywidualnie uzgadniana. 6. Wydzieli w pnocnej czci kompleksy staww 66bWS, miejsce na stacj transformatorow wntrzow. TERENY WD POWIERZCHNIOWYCH TEREN RZEKI BIAKI LELOWSKIEJ Z URZDZENIAMI WODNYMI I KANAAMI WSPOMAGAJCYMI Rzeka Biaka Lelowska z urzdzeniami wodnymi i kanaami wspomagajcymi znajduje si w ewidencji prowadzonej przez lski Zarzd Melioracji Urzdze Wodnych Oddzia w Czstochowie. Fragment 67WS, bezporednio graniczcy z terenem 69aWS i 58UK znajduje si w strefie ochrony konserwatorskiej i rejestrze zabytkw WKZ. Wszelka dziaalno na tym terenie, wymaga zgody WKZ. Podstawow funkcj rzeki jest poczenie powiza przyrodniczych gminy, ktre cznie z terenami dolinnymi stanowi gwny korytarz ekologiczny. Zagospodarowanie korytarza rzeki cznie z przylegymi terenami doliny, winno zapewni ochron rzece i polepszenie powiza przyrodniczych gminy, cznie ze stawami i kompleksami lenymi w otoczeniu. Wymagane przestrzeganie nastpujcych warunkw: 1. Utrzymanie szerokoci okrelonych w mapach ewidencyjnych. 2. Prowadzenie prac ziemnych i budowlanych w odlegoci mniejszej ni 10 m, liczonych od krawdzi roww wymaga zgody Strona 31

66a WS

66b WS 66c WS

67 WS

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Zarzdcy urzdzenia. 3. Dopuszczalna rozbudowa i modernizacja urzdze pod warunkiem zachowania ssiadujcych z nim pozostaych urzdze okrelonych w planie. 4. Lokalizacja poszczeglnych inwestycji, winna by uzgadniana indywidualnie z Zarzdc urzdzenia. 5. Nakaz zachowania wartociowego drzewostanu, w najbliszym otoczeniu koryta rzeki, jego konserwacja, uzupenienie przy zachowaniu wystpujcych gatunkw. 68 WS TERENY WD POWIERZCHNIOWYCH NATURALNE CZYNNE RDA WODY O ZNACZNEJ WYDAJNOCI ROZLEWISKO WYPYW I ROZLEWISKO - ZBIORNIK WRAZ Z KANAEM ODPROWADZAJCYM Zagospodarowanie terenu rde, winno korelowa ze zbiornikiem retencyjnym (70WZ) poprzez: 1. Oddzielenie terenu rde od zbiornika szczeln zapor boczn. 2. Odprowadzenie wody rdlanej oddzielnym kanaem do rzeki Biaki, poza zapor zbiornika retencyjnego. 3. Zabezpieczenie terenu rde przed zanieczyszczeniami bytowymi. 4. Kana od rde znajduje si w ewidencji lskiego Zarzdu Melioracji Urzdze Wodnych Oddzia w Czstochowie. 5. Prowadzenie prac ziemnych i budowlanych w odlegoci mniejszej ni 10 m, liczonych od krawdzi rowu wymaga zgody Zarzdcy urzdzenia. TEREN GWNYCH ROWW MELIORACYJNYCH I STAWW RYBNYCH O USTANOWIONYCH OBRBACH HODOWLANYCH Teren 69aWS pooony jest w strefie ochrony konserwatorskiej i rejestrze WKZ. Wszelka dziaalno na tym terenie wymaga zgody WKZ. Podstawow funkcj urzdze jest regulacja stosunkw wodnych na terenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy. Uytkowanie roww wymaga spenienia nastpujcych warunkw: 1. Utrzymanie przestrzeni roww w szerokociach okrelonychw mapach ewidencyjnych. 2. Przeprowadzenie inwestycji w odlegoci mniejszej ni 10 m, liczonych od krawdzi roww, wymaga zgody Zarzdcy urzdzenia. 3. Dopuszczalna rozbudowa urzdze pod warunkiem zachowania pozostaych ustale planu. TEREN WGBNYCH UJ WODY WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZCYMI Strefa ochrony bezporedniej pokrywa si z lini ogrodzenia. Nie jest wymagane wyznaczenie strefy ochrony poredniej. TEREN OCZYSZCZALNI CIEKW MECHANICZNO-BIOLOGICZNEJ Strefa ochrony bezporedniej pokrywa si z lini ogrodzenia.

69 WS 69a WS

70 WZ

71 NO

72 KDK 46 TEREN DROGI PUBLICZNEJ KRAJOWEJ NR 46 Poza terenami zainwestowanymi szeroko pasa drogowego wyczonego z planu wynosi 50 m, przy obustronnym poszerzeniu. Wszelka dziaalno inwestycyjna na terenie wyczonym z planu, wymaga wspdziaania z Zarzdc drogi, ktry zapewni: 1. Obsug komunikacyjn terenw graniczcych z pasem drogowym, od strony ukadu drogowego lokalnego (istniejcego i projektowanego). W przypadku braku moliwoci dostpu do drogi publicznej, wyjtkowo dopuszcza si urzdzenie bezporedniego zjazdu na drog krajow. 2. Dla dziaek niezabudowanych, ssiadujcych ze sob, budow wjazdw wsplnych. 3. Dla terenw upraw rolniczych R i R1, urzdzenia zjazdw gospodarczych (jednego dla kadego obszaru). Poszczeglne dziaki rolne bd obsugiwane komunikacyjnie, poprzez nowe drogi zbiorcze, przebiegajce rwnolegle do drogi krajowej. Na terenach przylegych do pasa drogi, przebiegajcego przez obszary zabudowane, obowizuj: 1. Utrzymanie istniejcej szerokoci pasa drogowego, ale nie mniejszej ni 15 m. 2. Zrnicowana, nieprzekraczalna linia zabudowy, proponowana na rysunkach planu w skali 1:2000. 3. Na terenach luk w istniejcej zabudowie, nieprzekraczaln lini zabudowy, wyznacza si w odlegoci 35 m, liczon od zewntrznej krawdzi jezdni. 73 KDP TEREN DRG PUBLICZNYCH POWIATOWYCH S1104 i S1101 1. Docelowa szeroko w liniach rozgraniczajcych 15 m, w celu uzyskania parametrw zgodnie z wymaganiami przepisw szczeglnych. 2. Dopuszczalna lokalizacja: - urzdze i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z 7, - cigw pieszych i rowerowych, - zieleni przydronej, - miejsc parkingowych za zgod Zarzdcy drogi. 3. Wyklucza si lokalizacj reklam, obiektw kubaturowych i miejsc parkingowych za wyjtkiem obiektw obsugi ruchu zbiorowego. TEREN PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ NR 0831011 O ZNACZENIU OGLNOGMINNYM 1. Docelowa szeroko 12 m w celu uzyskania parametrw zgodniez wymaganiami przepisw szczeglnych. 2. Nieprzekraczalna linia zabudowy na terenie zabudowanym zgodnie z rysunkiem planu odczytana ze skali 1:2000. 3. Dopuszczalna lokalizacja: - urzdze i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z 7, - cigw pieszych i rowerowych, - miejsc parkingowych za zgod Zarzdcy drogi, - zieleni przydronej, - reklam i obiektw maej architektury za zgod Zarzdcy drogi. Strona 32

74 KDG

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

KDG

TEREN PUBLICZNYCH DRG GMINNYCH POZOSTAYCH 1. Wymagana szeroko docelowa w liniach rozgraniczajcych, zalena od gradacji wanoci drogi, pokazana w zacznikach graficznych, w skali 1:2000. 2. Wymagane szerokoci minimalne drg o znaczeniu cile rolniczym 7,0-8,0 m. 3. Wymagana szeroko drg o znaczeniu oglno gospodarczym (obsuga terenw zainwestowanych 8,0-10 m). TEREN DRG LOKALNYCH I CIGW PIESZYCH Cigi drg i przej pieszych obsugujcych tereny mieszkaniowe. Obowizuje szeroko w liniach rozgraniczajcych, jak w zacznikach graficznych w skali 1:2000, odczytywane bezporednio ze skali. TERENY ROLNICZE WYSZYCH KLAS BONITACYJNYCH 1. Dopuszczalna lokalizacja nowych zagrd. 2. Zakaz likwidacji zadrzewie i zakrzewie rdpolnych oraz zieleni nadbrzenej przy ciekach wodnych. 3. W istniejcych zagrodach, dopuszcza si wymian i uzupenienie istniejcego zainwestowania, bez powikszania powierzchni dziaki siedliskowej. TERENY ROLNICZE BEZ PRAWA ZMIANY SPOSOBU UYTKOWANIA 1. Zakaz lokalizacji nowej zabudowy. 2. Zakaz likwidacji zadrzewie i zakrzewie rdpolnych i zieleni nadbrzenej przy ciekach wodnych. 3. W istniejcych zagrodach dopuszcza si wymian i uzupenienie istniejcego zainwestowania, bez powikszania powierzchni dziaki siedliskowej. TEREN ZIELENI WYSOKIEJ - NIEURZDZONEJ Teren zieleni wysokiej nieurzdzonej, bez statusu terenw lenych - osona rzeki Biaki, cz korytarza ekologicznego. Teren znajduje si w strefie ochrony konserwatorskiej i rejestrze WKZ. Obowizuje zakaz likwidacji. Wszelka dziaalno na tym terenie, wymaga zgody WKZ. TEREN PRZEZNACZONY NA POSZERZENIE OBSZARW LENYCH Zewntrzna linia rozgraniczajca tereny jest granic rolno-len. Obowizuje odlego granicy rolno-lenej od terenw przeznaczonych do zainwestowania wynoszca min. 10 m. TERENY LASW PASTWOWYCH, OCHRONNYCH I PRYWATNYCH Obowizuj nastpujce ustalenia: - zakaz si lokalizacji zabudowy kubaturowej, w tym rwnie obiektw tymczasowych przeznaczonych na stay pobyt ludzi, z wyjtkiem obiektw sucych bezporednio gospodarce lenej, - prowadzenie gospodarki lenej zgodnie z zasadami okrelonymi w planie urzdzenia lasu opracowanym z uwzgldnieniem przepisw szczeglnych, - zachowanie w naturalnym stanie (bez zadrzewie) torfowisk, mokrade oraz oczek wodnych, zgodnie z ustaleniami planu dotyczcego ochrony przyrody. TEREN TRASY PRZEBIEGU LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ Teren przebiegu linii elektroenergetycznej 15 kV. Ustala si stref ograniczonego uytkowania 5,0 m od skrajnego przewodu linii. Wszelka dziaalno inwestycyjna na granicach strefy, wymaga wspdziaania z Zarzdzajcym lini. Na terenach 10MNU, 26, 27MNU, 50MNU, 52MNU, 55US, 64P wymagana jest budowa stacji transformatorowych 15/04 kV wraz z lini redniego napicia i sieci rozdzielcz nn. Dla terenw 10MNU, 55US, 64P stacj transformatorow naley zlokalizowa przy drodze 74KDG 0831011. Realizacja zbiornika retencyjnego 66WS wymaga zmiany przebiegu linii15 kV.

KDX

R1

ZN

ZLD

ZL

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 33

C OBRB CELINY USTALENIA SZCZEGOWE Ustalenia szczegowe w obrbie wsi Celiny s pokazane w zacznikach graficznych 1 w skali 1:5000 i 2-3 w skali 1:2000 oraz doczonych do nich legend. Stanowi one uszczegowienie ustale oglnych z 1-10 tekstu planu i dotycz wycznie miejscowoci Celiny. Ustalenia kontynuuj polityk przestrzenn miejscowego planu oglnego, ktre z mocy ustawy utraciy wano 31.12.2003 r. Ponadto s one zgodnie z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowa i Kierunkw Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lelw uchwalonymi uchwa Rady Gminy Lelw nr XXX/204/2005 z dnia 18 padziernika 2005 r. Obrb Celiny obejmuje swoim zasigiem wycznie teren miejscowoci. Graniczy on z terenami lenymi i obrbem miejscowoci Podlesie i Drochlin. Obszar wsi nie posiada odrbnych planw, opracowanych przed 2003 r., ktre zachowayby wano. Na terenie wsi nie s zlokalizowane obiekty objte opiek konserwatorsk, nie wystpuj na niej stanowiska archeologiczne i pomniki przyrody. Wymagania dotyczce sieci i urzdze technicznych rozbudowa i modernizacja, winna mieci si w zasadach ustalonych w 7 czci oglnej tekstu planu.
SYMBOL WG RYSUNKU PLANU 1 RM 2 RM 3 RM 4 RM USTALENIA SZCZEGOWE

TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ Podstawow funkcj zabudowy na omawianym terenie jest obsuga areau rolnego poprzez adaptowane i nowo realizowane zagrody. Dopuszczalna lokalizacja w lukach nowej zabudowy z usugami i zabudowy letniskowej, przy spenieniu nastpujcych warunkw: 1. Granice terenu przeznaczonego do zainwestowania winny mieci si w szerokoci okrelonej na zacznikach graficznych nr 1-3. 2. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodna z rysunkiem planu -brakujce wymiary liczone od linii rozgraniczajcej drg i ulic odczyta ze skali 1:2000. Wymagana 5,0 m - liczona od docelowej linii rozgraniczajcej drogi gminnej. 3. Powierzchnia terenu zabudowanego nie moe przekracza 30% powierzchni posesji okrelonej w punkcie 1. 4. Wysoko zabudowy mieszkalnej nie moe przekracza 8,0 m liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy z wykorzystaniem poddasza na cele uytkowe i mieszkalne. 5. Wysoko zabudowy gospodarczej nie moe przekracza 8,0 m liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy. 6. Dachy budynkw mieszkalnych dwuspadowe i wielopoaciowe symetryczne o spadku 35-45. Dopuszcza si symetryczne dachy naczkowe oraz lukarny o wysokoci nie wikszej ni 60 % wysokoci dachu. 7. Dachy budynkw gospodarczych dwuspadowe o spadku 15-30, z dopuszczeniem dachw wielopoaciowych o spadku 15-30. W wypadku lokalizacji w granicy dopuszcza si stosowanie dachw jednospadowych. 8. Lokalizacja nowych obiektw mieszkalnych kalenic rwnolegle do wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy, a w wypadku granic parceli wytyczonych skonie do drg i ulic lokalizacja nowych obiektw kalenic prostopadle do granic parceli. 9. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni. 10. Nakaz zabezpieczenia na terenie posesji miejsc postojowych w relacji minimum 2 miejsca na posesj. W przypadku wiadczenia usug na terenie posesji, ilo miejsc postojowych winna by zwikszona o dodatkowe miejsca postojowez uwagi na potrzeby uytkownikw. 11. Dopuszczalna lokalizacja miejsc postojowych w pasie drogowym po uzyskaniu zgody Zarzdcy drogi. 12. Obsuga terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodna z 7 czci oglnej tekstu planu. Na parcelach o szerokoci mniejszej ni 15 m, dopuszcza si lokalizacj zabudowy w granicy parceli, dotyczy to rwnie zabudowy uzupeniajcej na terenach ju zainwestowanych.

5 RM+MNU TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ I MIESZKALNEJ JEDNORODZINNEJ Z USUGAMI 6 RM+MNU Podstawow funkcj zabudowy na omawianym terenie jest obsuga areau rolnego poprzez adaptowane i nowo realizowane 7 RM+MNU zagrody. Dopuszczalna lokalizacja w lukach nowej zabudowy mieszkaniowej z usugami, przy spenieniu nastpujcych warunkw: 1. Granice terenu przeznaczonego do zainwestowania winny mieci si w szerokoci okrelonej na zacznikach graficznych nr 1-3. 2. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodna z rysunkiem planu - brakujce wymiary liczone od linii rozgraniczajcej drg i ulic odczyta ze skali 1:2000. Wymagana 5,0 m - 6RM+MNU, - 5 RM+MNU i 7 RM+MNU, liczona od docelowej linii rozgraniczajcej drogi powiatowej. 3. Powierzchnia terenu zabudowanego nie moe przekracza 30% powierzchni posesji okrelonej w punkcie 1. 4. Wysoko zabudowy mieszkalnej nie moe przekracza 8,0 m, liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy z wykorzystaniem poddasza na cele uytkowe i mieszkalne. 5. Wysoko zabudowy gospodarczej nie moe przekracza 8,0 m, liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy. 6. Dachy budynkw mieszkalnych dwuspadowe i wielopoaciowe symetryczne o spadku 35-45. Dopuszcza si symetryczne dachy naczkowe oraz lukarny o wysokoci nie wikszej ni 60% wysokoci dachu. 7. Dachy budynkw gospodarczych dwuspadowe o spadku 15-30, z dopuszczeniem dachw wielopoaciowych o spadku Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany Strona 34

15-30. W wypadku lokalizacji w granicy dopuszcza si stosowanie dachw jednospadowych. 8. Lokalizacja nowych obiektw mieszkalnych kalenic rwnolegle do wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy, a w wypadku granic parceli wytyczonych skonie do drg i ulic lokalizacja nowych obiektw kalenic prostopadle do granic parceli. 9. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni. 10. Nakaz zabezpieczenia na terenie posesji miejsc postojowych w relacji minimum 2 miejsca na posesj. W przypadku wiadczenie usug na terenie posesji ilo miejsc postojowych dla uytkownikw naley zabezpieczy w 100% na jej terenie. 11. Dopuszczalna lokalizacja miejsc postojowych w pasie drogowym po uzyskaniu zgody Zarzdcy drogi. 12. Obsuga terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami czci oglnej tekstu planu. 13. Na parcelach o szerokoci mniejszej ni 15 m, dopuszcza si lokalizacj zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy gospodarczej w granicy parceli, dotyczy to rwnie zabudowy uzupeniajcej na terenach ju zainwestowanych. KDP S1096 TEREN DROGI PUBLICZNEJ POWIATOWEJ 1. Docelowa szeroko w liniach rozgraniczajcych 15 m, w celu uzyskania parametrw zgodnie z wymaganiami przepisw szczeglnych. 2. Dopuszczalna lokalizacja: - urzdze i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z 7, - cigw pieszych i rowerowych, - zieleni przydronej, - miejsc parkingowych za zgod Zarzdcy drogi, 3. Wyklucza si lokalizacj: - reklam, obiektw kubaturowych i miejsc parkingowych, za wyjtkiem obiektw obsugi ruchu zbiorowego. KDG 0831025 TEREN DROGI PUBLICZNEJ GMINNEJ 1. Utrzymuje si linie rozgraniczajce wedug istniejcego stanu wasnoci. Docelowa szeroko 12 i 10 m, w celu uzyskania parametrw zgodnie z wymaganiami przepisw szczeglnych. 2. Nieprzekraczalna linia zabudowy na terenie zabudowanym zgodnie z rysunkiem planu odczytana ze skali. 3. Dopuszczalna lokalizacja: - urzdze i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z 7, - cigw pieszych i rowerowych, - miejsc parkingowych za zgod Zarzdcy drogi, - zieleni przydronej, - reklam i obiektw maej architektury za zgod Zarzdcy drogi. TERENY ROLNICZE BEZ PRAWA ZMIANY SPOSOBU UYTKOWANIA 1. Zakaz lokalizacji nowej zabudowy. 2. Zakaz likwidacji zadrzewie i zakrzewie rdpolnych i zieleni nadbrzenej przy ciekach wodnych. TEREN PRZEZNACZONY NA POSZERZENIE OBSZARW LENYCH Zewntrzna linia rozgraniczajca tereny jest granic rolno-len. TERENY LASW PASTWOWYCH OCHRONNYCH I PRYWATNYCH Obowizuj nastpujce ustalenia: - zakazuje si lokalizacji zabudowy kubaturowej, w tym rwnie obiektw tymczasowych przeznaczonych na stay pobyt ludzi z wyjtkiem obiektw sucych bezporednio gospodarce lenej, - prowadzenie gospodarki lenej zgodnie z zasadami okrelonymi w planie urzdzenia lasu opracowanym z uwzgldnieniem przepisw szczeglnych, - zachowanie w naturalnym stanie (bez zadrzewie) torfowisk, mokrade oraz oczek wodnych, TEREN TRASY PRZEBIEGU LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ Teren przebiegu linii elektroenergetycznej 15kV. Ustala si stref ograniczonego uytkowania od skrajnego przewodu linii. Wszelka dziaalno inwestycyjna na granicach strefy wymaga wspdziaania z Zarzdzajcym lini.

ZLD ZL

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 35

D OBRB DROCHLIN USTALENIA SZCZEGOWE Ustalenia szczegowe, obowizujce w obrbie jednostki Drochlin, s pokazane w zacznikach graficznych nr 1-8 w skali 1:5000 i zacznikach graficznych nr 9-23 w skali 1:2000 oraz doczonych do nich legend. Stanowi one uzupenienie ustale oglnych z 1-10 i dotycz wycznie obrbu wsi Drochlin. Ustalenia kontynuuj polityk przestrzenn, miejscowych planw oglnych i szczegowych, ktre z mocy ustawy utraciy wano 31.12.2003 r. Ponadto s one zgodnie z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowa i Kierunkw Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lelw uchwalonymi uchwa Rady Gminy Lelw nr XXX/204/2005 z dnia 18 padziernika 2005 r. 1. Wymagania dotyczce przestrzeni publicznych: - wymg zachowania zieleca w obrbie skrzyowania drogi powiatowej KDP S1096 i drogi wojewdzkiej KDW 794 oraz drogi gminnej, prowadzonej w kierunku miejscowoci Grdek, - wymg wyczenia i zainwestowania terenw ZN w ssiedztwie kocioa, szkoy i cmentarza. W obrbie terenw przeznaczonych do realizacji celw publicznych, obowizuj kompleksowe rozwizania projektowe w zakresie rozwiza przestrzennych zieleni i maej architektury. 2. Ustala si nastpujce strefy ochrony konserwatorskiej wraz z zabytkami oraz dziedzictwa kulturowego, oraz zasady dotyczce ich ochrony. 3. Strefa ochrony konserwatorskiej B, przy cmentarzu grzebalnym - czynnym, posiadajcym warunki do wpisu do rejestru obiektw zabytkowych, obejmujca teren cmentarza wraz z nagrobkiem eliwnym Koniecpolskich oraz przylegym terenem lenym. 4. Ochron konserwatorsk objty jest dom plebania, murowany ok.1930 r. oraz kapliczka mur. 1 po. XIX w. Likwidacja obiektw z powodu zego stanu technicznego, winna by poprzedzona wykonaniem inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej oraz zosta uzgodniona z organem waciwym d/s ochrony zabytkw. Prace majce wpyw na zmian wystroju i cech stylowych obiektw, wymagaj uzgadniania z WKZ. 5. Strefy W i OW ochrony konserwatorsko-archeologicznej. 1)Stref W obejmuje si tereny wystpowania stanowisk archeologicznych. Stanowiska archeologiczne, ich numeracja i lokalizacja: - 1 (za. graf. nr 3D w skali 1:5000), - 2 (za. graf. nr 3D w skali 1:5000), - 3 (za. graf. nr 3D w skali 1:5000, za. graf. nr 17, 18 w skali 1:2000), - 4 (za. graf. nr 3D w skali 1:5000, za. graf. nr 12, 16 w skali 1:2000), - 6 (za. graf. nr 7D w skali 1:5000, za. graf. nr 19 w skali 1:2000), - 7 (za. graf. nr 7D w skali 1:5000, za. graf. nr 19 w skali 1:2000), - 8 (za. graf. nr 7D w skali 1:5000, za. graf. nr 20 w skali 1:2000), - 9 (za. graf. nr 7D w skali 1:5000), - 10 (za. graf. nr 7D w skali 1:5000), - 11 (za. graf. nr 7D w skali 1:5000), - 12 (za. graf. nr 7D w skali 1:5000), - 13 (za. graf. nr 7D w skali 1:5000), - 14 (za. graf. nr 7D w skali 1:5000, za. graf. nr 18 w skali 1:2000), - 15 (za. graf. nr 3D w skali 1:5000, za. graf. nr 18 w skali 1:2000), - 16 (za. graf. nr 3D w skali 1:5000), - 17 (za. graf. nr 3D w skali 1:5000),
Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany Strona 36

- 18 (za. graf. nr 3D w skali 1:5000, za. graf. nr 16 w skali 1:2000), - 19 (za. graf. nr 3D w skali 1:5000, za. graf. nr 16 w skali 1:2000), - 20 (za. graf. nr 7D w skali 1:5000), - 21 (za. graf. nr 6D w skali 1:5000, za. graf. nr 23 w skali 1:2000), - 53 (za. graf. nr 3D, 7D w skali 1:5000, za. graf. nr 18 w skali 1:2000). Na terenach powyszych wszelka dziaalno zwizana z naruszeniem struktury gruntu, wymaga prowadzenia jej pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim. Zapis nie dotyczy prac rolnych. 2)Strefy OW - obserwacji archeologicznej. Strefy powysze obejmuj obszary o domniemanej zawartoci reliktw archeologicznych. Na terenach powyszych wszelka dziaalno zwizana z naruszeniem struktury gruntu, wymaga prowadzenia jej pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim. Zapis nie dotyczy prac rolnych. Dla obu stref nie wprowadza si obowizku opracowania dodatkowych, szczegowych planw zagospodarowania przestrzennego. 6. Wyodrbnia si na terenie miejscowoci nastpujce ograniczenia: - tereny gleb organicznych, przylegych do zabudowy pooone na wschd od terenw skoncentrowanej zabudowy wsi, - tereny gleb wysokich klas bonitacyjnych (III i IVa), pooonych na poudnie od skoncentrowanej zabudowy wsi. 7. Wymagania dotyczce sieci i urzdze technicznych - rozbudowa i modernizacja, winna mieci si w zasadach ustalonych w 7 czci oglnej tekstu planu. 8. Lokalizacja nowej zabudowy mieszkaniowej z usugami, wymaga na gruntach rolnych kl. III uzyskania uprzedniej zgody na wyczenie gruntw z produkcji rolnej.
SYMBOL WG RYSUNKU PLANU 1 RMU Kopanina 2 RMU Kopanina 3 RMU Kopanina 4 RMU 5 RMU 6 RMU 7 RMU 8 RMU 9 RMU Dbowiec 10 RMU Dbowiec 11 RMU Dbowiec 12 RMU Dbowiec 13 RMU - Ostrw Podlejski 14 RMU 15 RMU 16 RMU 17 RMU 18 RMU 19 RMU 20 RMU 21 RMU 22 RMU 23 RMU 24 RMU 25 RMU USTALENIA SZCZEGOWE TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ Z USUGAMI I MAYCH DOMW MIESZKALNYCH Podstawow funkcj istniejcej i projektowanej zabudowy na omawianym terenie jest obsuga areau rolnego poprzez adaptowane i nowo realizowane zagrody oraz prowadzenie rzemiosa produkcyjnego z ograniczeniami wymienionymiw 5 pkt f. Ponadto dopuszcza si zabudow mieszkaln jednorodzinn oraz maych domw mieszkalnych. Realizacja nowej zabudowy wymaga spenienia nastpujcych warunkw: 1. Granice terenu przeznaczonego do zainwestowania winny mieci si w szerokociach okrelonych na zacznikach graficznych nr 1-8, w skali 1:5000 oraz 9-23, w skali 1:2000. 2. Linia zabudowy zgodna z rysunkiem planu. Brakujce wymiary od nieprzekraczalnej linii rozgraniczajcej drogi i naley odczyta wprost ze skali 1:2000. 3. Powierzchnia terenu zabudowanego nie moe przekracza 30% powierzchni posesji okrelonej w punkcie 1. 4. Wysoko zabudowy mieszkalnej nie moe przekracza 9,0 m liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy z wykorzystaniem poddasza na cele uytkowe i mieszkalne. 5. Wysoko zabudowy gospodarczej nie moe przekracza 6,0 m, liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy. 6. Dachy budynkw mieszkalnych dwuspadowe i wielopoaciowe symetryczne o spadku 35-45, dopuszcza si symetryczne dachy naczkowe oraz lukarny o wysokoci, nie wikszej ni 60% wysokoci dachu. 7. Dachy budynkw gospodarczych dwuspadowe, o spadku15-30. W wypadku lokalizacji w granicy ssiada dopuszcza si stosowanie dachw jednospadowych. 8. Lokalizacja nowych obiektw mieszkalnych kalenic rwnolegle do wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy. 9. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni. 10. Nakaz zabezpieczenia na terenie posesji miejsc postojowych w relacji minimum 2 miejsca na posesj.W przypadku wiadczenia usug na jej terenie ilo miejsc postojowych naley zabezpieczy w 100% w granicach posesji. 11. Dopuszczalna lokalizacja miejsc postojowych w pasie drogowym drg lokalnych po uzyskaniu zgody Zarzdcy drogi. 12. Obsuga terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami czci oglnej tekstu planu. 13. Na parcelach o szerokoci mniejszej ni 15 m, dopuszcza si lokalizacj zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy gospodarczej w granicy parceli, dotyczy to rwnie zabudowy uzupeniajcej na terenach ju zainwestowanych. 14. Wjazd z drogi wojewdzkiej KDW 794 wymaga uzgodnienia z Zarzdc drogi. 15. Na terenach 1-3RMU, 10RMU, 13RMU, 29RMU wymagana budowa stacji transformatorowych 15/04 kV wrazz liniami redniego i niskiego napicia.

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 37

26 RMU 27 RMU 28 RMU 29 RMU 30 RMU - Kwarty 31 RMU - Kwarty 32 MNU TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z USUGAMI ORAZ MAYCH DOMW MIESZKALNYCH Podstawow funkcj istniejcej i projektowanej zabudowy na omawianym terenie jest zaspokojenie potrzeb mieszkacw w zakresie mieszkalnictwa. Lokalizacja nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz mieszkaniowej z usugami, przy spenieniu nastpujcych warunkw: 1. Linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. Brakujce wymiary liczone od docelowej linii rozgraniczajcej drogi odczyta wprost ze skali 1:2000. 2. Powierzchnia terenu zabudowanego nie moe przekracza 30% powierzchni posesji okrelonej w punkcie 1. 3. Wysoko zabudowy mieszkalnej nie moe przekracza 8,0 m, liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy z wykorzystaniem poddasza na cele uytkowei mieszkalne. 4. Wysoko zabudowy gospodarczej suebnej do budynkw mieszkalnych, nie moe przekracza 6,0 m, liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy. 5. Dachy budynkw mieszkalnych dwuspadowe i wielopoaciowe symetryczne, o spadku 35-45, dopuszcza si symetryczne dachy naczkowe oraz lukarny o wysokoci nie wikszej ni 60% wysokoci dachu. 6. Dachy budynkw gospodarczych dwuspadowe, o spadku15-30, z dopuszczeniem dachw wielopoaciowycho spadku 15-30. W wypadku lokalizacji w granicy ssiada, dopuszcza si stosowanie dachw jednospadowych. 7. Lokalizacja nowych obiektw mieszkalnych kalenic rwnolegle do wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy, w wypadku granic parceli wytyczonych skonie do drg i ulic lokalizacja nowych obiektw kalenic prostopadle do granic parceli. 8. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni . 9. Nakaz zabezpieczenia na terenie posesji miejsc postojowych w relacji minimum 2 miejsca na posesj. W przypadku wiadczenia usug na jej terenie ilo miejsc postojowych naley zabezpieczy w 100% potrzeb uytkownikw w granicach posesji. 10. Obsuga terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami czci oglnej tekstu planu. 11. Na terenie 32MNU wymagana budowa stacji transformatorowych 15/04 kV wraz z liniami redniegoi niskiego napicia. 12. Z uwagi na duy zasig obszaru wskazane jest opracowanie szczegowego planu podziau. TEREN USUG OWIATY I WYCHOWANIA SZKOA PODSTAWOWA Podstawow funkcj istniejcego obiektu jest zapewnienie zaspokojenia potrzeb ludnoci miejscowoci w zakresie owiatyi kultury fizycznej. 1. Dopuszczalne modernizacja i rozbudowa obiektw pod warunkiem przestrzegania wymogw okrelonych w 8-9 czci oglnej tekstu planu. 2. W wypadku rozbudowy wymagane jest utrzymanie i zharmonizowanie jednolitego charakteru architektury obiektw dydaktycznych, usugowych i suebnej zabudowy mieszkalnej. 3. Utrzymanie linii zabudowy, ustalonej przez istniejcy obiekt gwny. 4. Wyodrbnienia na terenie posesji minimum 5 miejsc postojowych dla samochodw osobowych. 5. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni . 6. Zapewnienia moliwoci rozbudowy infrastruktury technicznej, zgodnie z ustaleniami czci oglnej tekstu planu. TEREN USUG SPORTU I REKREACJI Podstawow funkcj terenu jest urzdzenie na nim wiejskiego orodka sportu i rekreacji, w poczeniu z terenem 33 US. Program terenu swobodny, moe ulec poszerzeniu i modyfikacji w miar wzrastajcych potrzeb wsi, ale przy zachowaniu minimum obejmujcego: 1. Boisko do piki nonej. 2. Zestaw boisk do gier zespoowych. 3. Estrada z ma widowni. 4. Parking na ok. 50 samochodw osobowych. 5. Budynek z szatniami i wzem sanitarnym. 6. Wymagane poczenie funkcjonalne z terenem 33 UO. TEREN USUG KULTURY I USUG INNYCH Remiza OSP Obiekt wielofunkcyjny do obsugi mieszkacw wsi. Dopuszczalna modernizacja i rozbudowa przy spenieniu wymogw okrelonych w 8- 9 czci oglnej tekstu planu. Wymagane jest: 1. Utrzymanie jednolitego charakteru architektury. 2. Utrzymanie linii zabudowy ustalonej przez istniejcy obiekt gwny. 3. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni . 4. Zapewnienie moliwoci rozbudowy infrastruktury technicznej, zgodnie z ustaleniami czci oglnej tekstu planu. TEREN USUG HANDLU Obiekt wolnostojcy pooony w rejonie skrzyowania drogi wojewdzkiej KDW 794 z drog powiatow i gminn. Strona 38

33 UO

34 US

35 UKUI

36 UH

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Dopuszczalna modernizacja i rozbudowa pod warunkiem przestrzegania wymogw okrelonych w 9 pkt 2 czci oglnej tekstu planu. 1. Wymagane urzdzenia w ramach przestrzeni publicznej otoczenia obiektu z ma architektur i zieleni publiczn. 2. Wymagane w ramach prac modernistycznych i remontowych wykonania attyki wieczcej. 37 UK TEREN USUG KULTURY Koci rzymsko-katolicki nie objty opiek konserwatora zabytkw oraz dom-plebania murowana ok. 1930 r. objta ochron konserwatorsk. Dopuszczalna modernizacja i rozbudowa pod warunkiem przestrzegania wymogw okrelonych w 9 pkt czci oglnej tekstu planu. 1. W wypadku prac prowadzonych w otoczeniu kocioa, naruszajcych struktur gruntu, wymagany jest nadzr archeologiczny WKZ. 2. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni. TEREN USUG I OBIEKTW PRODUKCYJNYCH O RNEJ FUNKCJI I ZRNICOWANYCH USUGACH Podstawow funkcj terenw jest zaspokojenie potrzeb mieszkacw i gminy w zakresie rozwoju produkcji, usug i miejsc pracy. Modernizacja istniejcych obiektw, ich rozbudowa i budowa nowych wymaga: 1. Utrzymania od strony drogi powiatowej KDP S1096 i drogi wojewdzkiej KDW 794, linii zabudowy ustalonej 10 15 m, od krawdzi drogi i 5,0 m od pozostaych granic terenu. 2. Wysoko zabudowy nie wysza ni 10 m, liczc od poziomu terenu do najwyszego punktu kalenicy. 3. Dachy o spadku 15 osonite attyk od strony frontowej. 4. Uciliwo produkcji nie moe przekracza granic parceli. 5. Wzdu drogi powiatowej KDP S1096, pozostawi pas terenu przeznaczony na parking dla uytkownikw, szerokoci min. 7,5 m . 6. Obsuga terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodna z ustaleniami oglnymi tekstu planu. TEREN CMENTARZA O USTALONEJ STREFIE OCHRONY SANITARNEJ Teren cmentarza rzymsko-katolickiego, posiadajcy warunki do wpisu, do rejestru obiektw zabytkowych wraz ze stref ochrony konserwatorskiej B. Wymagane jest: 1. Zachowanie strefy ochronnej zieleni wysokiej od strony poudniowej i wschodniej. 2. Urzdzenie przed cmentarzem parkingu dla samochodw osobowych, na ok. 30 stanowisk. 3. Zachowanie istniejcego ukadu przestrzennego starej czci cmentarza, a w szczeglnoci lokalizacji zabytkowych nagrobkw eliwnych i murowanych in situ, w tym nagrobku rodziny Koniecpolskich oraz detali ogrodze eliwnych. 4. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni. 5. Ujednolicenie ogrodzenia czci starej i nowej cmentarza. Ogrodzenie winno by aurowe od strony poudniowej, zachodniej i wschodniej. TEREN DROGI WOJEWDZKIEJ NR 794 1. Docelowa szeroko poza terenami zwartej zabudowy wiejskiej 30 m. 2. W obrbie zabudowy wiejskiej docelowa szeroko w liniach rozgraniczajcych zgodna z zacznikiem graficznym 20 m. 3. Wszelkie inwestycje na terenach ssiadujcych z drog, wymagaj uzgodnienia z Zarzdc drogi. TEREN DRG PUBLICZNYCH POWIATOWYCH 1. Docelowa szeroko w liniach rozgraniczajcych 15 m, w celu uzyskania parametrw zgodnie z wymaganiami przepisw szczeglnych. 2. Dopuszczalna lokalizacja: - urzdze i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z 7, - cigw pieszych i rowerowych, - zieleni przydronej, - miejsc parkingowych za zgod Zarzdcy drogi, 3. Wyklucza si lokalizacj: - reklam, obiektw kubaturowych i miejsc parkingowych za wyjtkiem obiektw obsugi ruchu zbiorowego. TEREN DRG PUBLICZNYCH GMINNYCH DRG LOKALNYCH I CIGW PIESZYCH 1. Utrzymuje si linie rozgraniczajce zgodnie z wanoci12 - 10 - 7,0 m . Docelowa szeroko 12 m, w celu uzyskania parametrw zgodnie z wymaganiami przepisw szczeglnych. 2. Nieprzekraczalna linia zabudowy na terenie zabudowanym zgodnie z rysunkiem planu odczytana ze skali 1:2000. 3. Dopuszczalna lokalizacja: - urzdze i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z 7, - cigw pieszych i rowerowych, - miejsc parkingowych za zgod Zarzdcy drogi, - zieleni przydronej, - reklam i obiektw maej architektury za zgod Zarzdcy drogi. RZEKA BIAKA LELOWSKA, CIEK DBOWIEC, CIEK OD DROCHLINA, ROWY MELIORACYJNE, ZBIORNIKI WODNE Rzeka Biaka Lelowska, Ciek Dbowiec, Ciek od Drochlina, rowy melioracyjne znajduj si w ewidencji prowadzonej przez lski Zarzd Melioracji Urzdze Wodnych Oddziaw Czstochowie. Podstawow funkcj urzdze jest regulacja stosunkw wodnych na przylegym terenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Wymagane przestrzeganie nastpujcych warunkw: Strona 39

38 P

39 ZC

KDW 794

KDP S1096 KDP S1103

KDG-KDX

WS

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

1. Utrzymanie szerokoci okrelonych w mapach ewidencyjnych. 2. Prowadzenie prac ziemnych i budowlanych w odlegoci mniejszej ni 10 m liczonych od krawdzi roww wymaga zgody Zarzdcy urzdzenia. 3. Dopuszczalna rozbudowa i modernizacja urzdze pod warunkiem zachowania ssiadujcych z nim pozostaych urzdze okrelonych w planie. 4. Lokalizacja poszczeglnych inwestycji, winna by uzgadniana indywidualnie z Zarzdc urzdzenia. ZL TERENY LASW PASTWOWYCH, OCHRONNYCH I PRYWATNYCH 1. Wymagane jest prowadzenie gospodarki lenej zgodnie z zasadami okrelonymi w planie urzdzeniowym lasu opracowanym z uwzgldnieniem przepisw szczeglnych. 2. Wymagane jest zachowanie w stanie naturalnym torfowisk, mokrade oraz oczek wodnych. 3. Zewntrzna granica lasu jest granic rolno-len. 4. Teren pooony w bezporednim ssiedztwie z 39ZC, objty jest stref konserwatorsk. Uzupenianie starodrzewu na tym terenie, naley prowadzi w oparciu, o gatunki rodzime, jakie wystpuj na terenie 39ZC. 5. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni . TEREN TRESY PRZEBIEGU LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ Teren przebiegu linii elektroenergetycznej 15 kV. Ustala si stref ograniczonego uytkowania 5,0 m od skrajnego przewodu linii. Wszelka dziaalno inwestycyjna na granicach strefy, wymaga wspdziaania z Zarzdzajcym lini. Na terenach 1-3RMU, 10RMU, 13RMU, 29RMU, 32MNU wymagana jest budowa stacji transformatorowych 15/04 kV wraz z liniami redniego napicia i sieciami rozdzielczymi. Dla terenw 1-3RMU, 29RMU, 32MNU stacj transformatorow naley zlokalizowa przy drodze KDW 794. Dla terenu 10RMU stacj transformatorow naley zlokalizowa przy drodze KDP S1096. TERENY ROLNICZE WYSZYCH KLAS BONITACYJNYCH 1. Dopuszczalna lokalizacja nowych zagrd. 2. Zakaz likwidacji zadrzewie i zakrzewie rdpolnych oraz zieleni nadbrzenej przy ciekach wodnych. 3. W istniejcych zagrodach, dopuszcza si wymian i uzupenienie istniejcego zainwestowania, bez powikszania powierzchni dziaki siedliskowej. TERENY ROLNICZE BEZ PRAWA ZMIANY SPOSOBU UYTKOWANIA 1. Zakaz lokalizacji nowej zabudowy. 2. Zakaz likwidacji zadrzewie i zakrzewie rdpolnych i zieleni nadbrzenej przy ciekach wodnych.

R1

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 40

E GRDEK USTALENIA SZCZEGOWE Ustalenia szczegowe obowizujce w obrbie jednostki Grdek s pokazane w zacznikach graficznych nr 1-3 w skali 1:5000 i zacznikach graficznych nr 4-8 w skali 1:2000 oraz doczonych do nich legend. Stanowi one uzupenienie ustale oglnych z 1-10 tekstu planu wycznie w odniesieniu do miejscowoci Grdek. Ustalenia kontynuuj polityk przestrzenn miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego, ktre z mocy ustawy utraciy wano 31.12.2003 r. Ponadto s one zgodne z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowa i Kierunkw Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lelw uchwalonymi uchwa Rady Gminy Lelw nr XXX/204/2005 z dnia 18 padziernika 2005 r. 1. Wymagania dot. przestrzeni publicznej dotycz: - Otoczenia kaplicy zlokalizowanej w poszerzeniu drogi powiatowej 21 KDP S1103. - Terenw 19, 20 ZP, ktre zlokalizowane s w centrum wsi, winny spenia warunki ustale szczegowych dot. w.w. terenw. 2. Ograniczenia dotyczce ochrony przyrody i rodowiska dotycz: - Uzgodnienia doboru drzew na terenach planowanych do zalesienia w obrbie terenw zalewowych Pilicy. - Wykluczenia i ograniczenia zabudowy na terenach o zych warunkach fizjograficznych niewskazanych do zabudowy w opracowaniach ekofizjograficznych. - Nakaz zachowania w cigu drogi i na odrbnych parcelach wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni. 3. Wymagania dotyczce ochrony konserwatorsko-archeologicznej. Strefa OW - obserwacji archeologicznej. Strefa powysza obejmuje obszary o domniemanej zawartoci reliktw archeologicznych. Stanowiska obserwacji archeologicznej, ich numeracja i lokalizacja: - 42 (za. graf. nr 2E w skali 1:5000), - 43 (za. graf. nr 2E w skali 1:5000, za. graf. nr 8 w skali 1:2000), - 44 (za. graf. nr 1E w skali 1:5000), - 45 (za. graf. nr 1E w skali 1:5000), - 46 (za. graf. nr 1E w skali 1:5000). Na terenach powyszych wszelka dziaalno zwizana z naruszeniem struktury gruntu wymaga prowadzenia jej pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim. Zapis nie dotyczy prac rolnych. Strefa nie wymaga obowizku opracowania dodatkowych, szczegowych planw zagospodarowania przestrzennego. 4. Wymagania dotyczce sieci i urzdze technicznych: - rozbudowa i modernizacja, winna mieci si w zasadach ustalonych w 7 czci oglnej tekstu planu.
SYMBOL WG RYSUNKU PLANU 1 RM+ML 2 RM+ML 3 RM+ML 4 RM+ML 5 RM+ML USTALENIA SZCZEGOWE

TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ I LETNISKOWEJ Z DOPUSZCZENIEM POBYTU CAOROCZNEGO ORAZ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I USUG Podstawow funkcj terenw jest obsuga areau rolnego poprzez istniejc i projektowan zabudow gospodarcz i zwizan z przypisan funkcj zabudow zagrodow oraz zaspokojenie potrzeb mieszkacw wsi i przylegego regionu ograniczajcymi zakresie mieszkalnictwa i rekreacji. Lokalizacja nowej budowy winna spenia nastpujce warunki: 1. Granice terenu przeznaczonego do zainwestowania nie mog przekracza szerokoci okrelonej w zacznikach graficznychnr 1-8. 2. Linia zabudowy zgodna z rysunkiem planu winna by traktowana jako nieprzekraczalna tj. ustalajca minimaln odlego zabudowy od docelowej szerokoci drogi. Strona 41

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

3. Powierzchnia terenu zabudowanego nie moe przekracza cznie 30% powierzchni posesji okrelonej w punkcie 1. 4. Wysoko zabudowy mieszkaniowej, letniskowej i pensjonatowej nie moe przekracza 9,0 m, liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy. 5. Dachy budynkw mieszkalnych i pensjonatowych dwu lub wielospadowe symetryczne o spadku 35-45. 6. Wysoko zabudowy gospodarczej i wolnostojcych pomieszcze usugowych nie moe przekracza 6,0 m, liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy. 7. Dachy budynkw pozostaych dwuspadowe o spadku 15-30. W wypadku lokalizacji w granicy ssiada dopuszcza si stosowanie dachw jednospadowych. 8. Lokalizacja nowych obiektw mieszkalnych kalenic rwnolegle do podanej w rysunkach planu linii zabudowy. 9. Nakaz zabezpieczenia na terenie posesji miejsc postojowych w relacji minimum 2 miejsca na posesj. W przypadku wiadczenia usug na jej terenie ilo miejsc postojowych winna zabezpiecza 100% potrzeb korzystajcych. 10. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni. 11. Ogrodzenie trwae od str. drogi wys. do 1,5 m, cznie z podmurwk. 12. Obsuga terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami punktu 4 czci wstpnej ustale E Grdek. 13. Wymagane przestrzeganie ustale dotyczcych strefy ograniczonego uytkowania od linii 110 kV i 15 kV. 6 ML 7 ML 8 ML 9 ML 10 ML 11 ML 12 ML 13 ML 14 ML 15 ML 16 ML 17 ML 18 ML 19 ML TERENY ZABUDOWY LETNISKOWEJ Z DOPUSZCZENIEM POBYTU CAOROCZNEGO ORAZ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I USUG Podstawow funkcj istniejcej i projektowanej zabudowy jest zaspokojenie potrzeb uytkownikw w zakresie mieszkalnictwa i rekreacji przy spenieniu nastpujcych warunkw: 1. Granice terenu przeznaczonego do zainwestowania nie mog przekracza szerokoci okrelonej na ten cel, okrelonej w zacznikach graficznych 1-8. 2. Linia zabudowy swobodna przy zachowaniu minimalnej odlegoci od docelowych linii rozgraniczajcych drg ustalonej na rysunku planu. 3. Powierzchnia terenu zabudowanego nie moe przekracza 20% powierzchni parceli. 4. Wysoko zabudowy mieszkaniowej, letniskowej i pensjonatowej nie moe przekracza 9,0 m, liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy. Dopuszczalne wykorzystanie poddasza na cele uytkowe lub mieszkalne. 5. Wysoko zabudowy towarzyszcej nie moe przekracza 6,0 m, liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy. 6. Dachy budynkw dwu lub wielopoaciowe o spadkach 35-45. Kalenica rwnolegle do linii zabudowy. 7. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni . 8. Nakaz zabezpieczenia na terenie posesji miejsc postojowych w relacji minimum 2 miejsca na posesj. 9. Trwae ogrodzenie posesji, winno uwzgldnia konieczno poszerzenia pasa drogowego. Ogrodzenie winno by aurowe, o cznej wysokoci wraz z podmurwk 1,5 m, palach drewnianych lub metalowych. 10. Obsuga terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami punktu 4 czci wstpnej ustale E Grdek. 11. Tereny 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ML wymagaj fragmentarycznego przeprowadzenia scalenia i opracowania wtrnych planw podziau. Pokazany liniami przerywanymi podzia na nowe parcele, winien by traktowany jako jedna z moliwych propozycji podziau. 12. Wymagane utrzymanie projektowanych linii rozgraniczajcych drg i ulic KDG. TEREN USUG KULTURY TEREN I OBSUGA KAPLICY 1. Wymagane uzgodnienie wszelkich prac adaptacyjnych i modernizacyjnych przy obiekcie z WKZ. 2. Wymagane urzdzenie i utrzymanie przed obiektem placu utwardzonego o pow. minimum 30 m2. TEREN ZIELENI URZDZONEJ, WYSOKIEJ I NISKIEJ Podstawow funkcj przypisan do terenu jest zapewnienie przebywajcym na terenie miejscowoci miejsca dla lokalnych spotka, zabaw dla dzieci, budowy kioskw z pamitkami, prasi drobnym handlem. Program urzdzenia terenu swobodny, moe ulega modyfikacjii poszerzeniu w miar wzrastajcych potrzeb uytkownikw, ale przy zachowaniu programu minimum, obejmujcego: - ziele wysok, - miejsce zabaw dla dzieci, - zbiornik wodny, - miejsca wypoczynku. Wymagane zachowanie istniejcego starodrzewu. TEREN DRG PUBLICZNYCH POWIATOWYCH - 1103 relacji od drogi wojewdzkiej 794 przez Wsosz,Aleksandrw - Grdek - S1104 relacji Biaa Wielka Grdek - S1106 relacji Grdek, Przyk Brzostek 1. Docelowa szeroko w liniach rozgraniczajcych minimum pod warunkiem uzyskania parametrw zgodnychz wymogami przepisw szczeglnych. 2. Dopuszczalna lokalizacja: - urzdze i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z 7, czci oglnej tekstu planu, - cigw pieszych i rowerowych, 3. Wyklucza si lokalizacj reklam, obiektw kubaturowychi miejsc parkingowych za wyjtkiem obiektw obsugi ruchu zbiorowego. 4. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni . 5. Poszerzenie ulicy 23KDP S1103 w otoczeniu istniejcej kaplicy, pozostawi i zagospodarowa jako przestrze publiczn. TEREN DRG PUBLICZNYCH GMINNYCH I ULIC WEWNTRZNYCH 1. Docelowa szeroko w liniach rozgraniczajcych 12, 10, ,w zalenoci od stopnia wanoci, zgodnie z ustaleniami rysunku planu. Strona 42

20 UK

21 ZP 22 ZP

23 KDP S1103 24 KDP S1104 25 KDP S1106

KDG

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

2. Dopuszczalna lokalizacja: - urzdze i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z 7, czci oglnej tekstu planu, - cigw pieszych i rowerowych - miejsc parkingowych za zgod Zarzdcy drogi, - reklam i urzdze obsugi komunikacji. R TERENY ROLNICZE BEZ PRAWA ZMIANY SPOSOBU UYTKOWANIA 1. Zakaz lokalizacji nowej zabudowy. 2. Zakaz likwidacji zadrzewie i zakrzewie rdpolnych i zieleni nadbrzenej przy ciekach wodnych. TERENY LASW PASTWOWYCH, OCHRONNYCH I PRYWATNYCH 1. Wymagane jest prowadzenie gospodarki lenej zgodniez zasadami okrelonymi w planie urzdzeniowym lasu opracowanym z uwzgldnieniem przepisw szczeglnych. 2. Wymagane jest zachowanie w stanie naturalnym torfowisk, mokrade oraz oczek wodnych. TERENY PRZEZNACZONE NA POSZERZENIE OBSZARW LENYCH 1. Zewntrzna linia rozgraniczajca jest docelow granicrolno-len. 2. Obowizuje prowadzenie gospodarki lenej zgodnie z zasadami okrelonymi w planie urzdzenia lasu opracowanym przy uwzgldnieniu przepisw szczeglnych. 3. Obowizuje zachowanie istniejcych drg i cieek oraz roww melioracyjnych. 4. Obszary pooone przy rzece Pilicy winny posiada dobr drzewostanu jak dla terenw zalewowych. RZEKA PILICA Obowizuje wyznaczenie w jej ssiedztwie terenw zalewowych zgodnie z Ustaw Prawo Wodne, zgodnie z zarzdzeniem RZGWw Warszawie. Rzeka Pilica znajduje si w ewidencji prowadzonej przez lski Zarzd Melioracji Urzdze Wodnych Oddzia w Czstochowie. Podstawow funkcj urzdze, jest regulacja stosunkw wodnych na przylegym terenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Wymagane przestrzeganie nastpujcych warunkw: 1. Utrzymanie szerokoci okrelonych w mapach ewidencyjnych. 2. Prowadzenie prac ziemnych i budowlanych w odlegoci mniejszej, ni , liczonych od krawdzi roww wymaga zgody Zarzdcy urzdzenia. 3. Dopuszczalna rozbudowa i modernizacja urzdze pod warunkiem zachowania ssiadujcych z nim pozostaych urzdze okrelonych w planie. 4. Lokalizacja poszczeglnych inwestycji, winna by uzgadniana indywidualnie z Zarzdc urzdzenia. RZEKA NAKO, CIEKI WODNE I GWNE ROWY MELIORACYJNE Rzeka Nako, cieki wodne, rowy melioracyjne znajduj si w ewidencji prowadzonej przez lski Zarzd Melioracji Urzdze Wodnych Oddzia w Czstochowie. Podstawow funkcj urzdze jest regulacja stosunkw wodnych na przylegym terenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Wymagane przestrzeganie nastpujcych warunkw: 1. Utrzymanie szerokoci okrelonych w mapach ewidencyjnych. 2. Prowadzenie prac ziemnych i budowlanych w odlegoci mniejszej ni 10 m, liczonych od krawdzi roww wymaga zgody Zarzdcy urzdzenia. 3. Dopuszczalna rozbudowa i modernizacja urzdze pod warunkiem zachowania ssiadujcych z nim pozostaych urzdze okrelonych w planie. 4. Lokalizacja poszczeglnych inwestycji winna by uzgadniana indywidualnie z Zarzdc urzdzenia.

ZL

ZLD

WS1

WS

110 kVEE TEREN TRASY PRZEBIEGU LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 110 kV 1. Obowizuje strefa ograniczonego uytkowania, ustalona w odlegoci 20 m od skrajnego przewodu linii. 2. Wszelka dziaalno inwestycyjna na granicach strefy, wymaga wspdziaania z Zarzdzajcym lini. E TEREN TRASY PRZEBIEGU LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 15 kV WRAZ ZE STACJ TRANSFORMATOROW 15/04 kV Teren przebiegu linii elektroenergetycznej 15 kV. Ustala si stref ograniczonego uytkowania 5,0 m od skrajnego przewodu linii. Wszelka dziaalno inwestycyjna na granicach strefy wymaga wspdziaania z Zarzdzajcym lini.

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 43

F OBRB KONSTANTYNW USTALENIA SZCZEGOWE Ustalenia szczegowe w obrbie wsi Konstantynw s pokazane w zacznikach graficznych 1-3 w skali 1:5000 i 4-5, w skali 1:2000 oraz doczonych do nich legend. Stanowi one uszczegowienie ustale oglnych z 1-10 tekstu planu wycznie w odniesieniu do miejscowoci Konstantynw. Ustalenia kontynuuj polityk przestrzenn miejscowego planu oglnego, ktry z mocy ustawy utraciy wano 31.12.2003 r. Ponadto s one zgodnie z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowa i Kierunkw Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lelw uchwalonymi uchwa Rady Gminy Lelw nr XXX/204/2005 z dnia 18 padziernika 2005 r. Obrb Konstantynw obejmuje swoim zasigiem, oprcz terenu wsi ssiadujcej z zabudow wsi Skrajniwa, rwnie tereny lene i przeznaczone do dolesienia. Obszar wsi nie posiada odrbnych planw, opracowanych przed 2003 r., ktre zachowayby wano. 1. Stref W obejmuje si tereny wystpowania stanowisk archeologicznych. Stanowisko archeologiczne nr 50 (za. graf. nr 2F skala 1:5000). Na terenach powyszych wszelka dziaalno zwizana z naruszeniem struktury gruntu wymaga prowadzenia jej pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim. Nie dotyczy to prac rolnych. Strefa nie wymaga obowizku opracowania dodatkowych, szczegowych planw zagospodarowania przestrzennego. 2. Ochron konserwatorsk objte s obiekty, do ktrych nale: - chaupa nr 8 ok. 1910 r. drewniana, - kunia gospodarcza nr 28 pocz. XX w. drewniana. Prace majce wpyw na zmian wystroju i cech stylowych obiektw, wymagaj uzgadniania z WKZ. Likwidacja obiektw z powodu zego stanu technicznego winna by poprzedzona wykonaniem inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej oraz zosta uzgodniona z organem waciwym d/s ochrony zabytkw. 3. W zakresie infrastruktury technicznej na terenie miejscowoci obowizuje: - budowa systemu spinajcego sie wodocigow z centraln sieci wodocigow gminy, - alternatywne rozwizanie systemu kanalizacji sanitarnej poprzez: a) podczyszczenie i przerzut ciekw do roww otwartych. b) przepompowywanie ciekw surowych i przerzut ciekw na oczyszczalnie. Rozwizanie powysze, winno by wsplne dla wsi Skrajniwa i Konstantynw. Do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, wymagane odprowadzenie ciekw sanitarnych do szczelnych zbiornikw wybieralnych z wywozem w sposb zorganizowany na oczyszczalnie ciekw. Pooenie miejscowoci na terenie g. zbiornika wd podziemnych (G.Z.W.P.) wymaga zakazu stosowania na tym terenie indywidualnych biologicznych oczyszczalni ciekw sanitarnych. Wywz nieczystoci staych w sposb zorganizowany na stacj recyklingu w lzanach. Podstawowym ograniczeniem s ze warunki budowlane spowodowane wysokim poziomem wd gruntowych.
SYMBOL WG RYSUNKU PLANU USTALENIA SZCZEGOWE

1 RM+MNU TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ I MIESZKALNEJ JEDNORODZINNEJ Z USUGAMI 2 RM+MNU Podstawow funkcj zabudowy na omawianym terenie jest obsuga areau rolnego poprzez adaptowane i nowo realizowane zagrody. Dopuszczalna lokalizacja w lukach nowej zabudowy mieszkaniowej z usugami z wykorzystaniem istniejcych podziaw wasnociowych przy spenieniu nastpujcych warunkw: 1. Granice terenu przeznaczonego do zainwestowania winny mieci si w szerokoci okrelonej na zacznikach graficznych nr 1-5. 2. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodna z rysunkiem planu - brakujce wymiary liczone od linii rozgraniczajcej drg i ulic odczyta ze skali 1:2000. 3. Powierzchnia terenu zabudowanego nie moe przekracza 30% powierzchni posesji okrelonej w punkcie 1. 4. Wysoko zabudowy mieszkalnej nie moe przekracza 8,0 m, liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy z wykorzystaniem poddasza na cele uytkowe i mieszkalne. 5. Wysoko zabudowy gospodarczej nie moe przekracza 6,0 m liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy. Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany Strona 44

6. Dachy budynkw mieszkalnych dwuspadowe i wielopoaciowe symetryczne o spadku 35-45. Dopuszcza si symetryczne dachy naczkowe oraz lukarny o wysokoci nie wikszej ni 60% wysokoci dachu. 7. Dachy budynkw gospodarczych dwuspadowe o spadku 15-30, z dopuszczeniem dachw wielopoaciowych o spadku 15-30. W wypadku lokalizacji w granicy dopuszcza si stosowanie dachw jednospadowych. 8. Lokalizacja nowych obiektw mieszkalnych kalenic rwnolegle do wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy, a w wypadku granic parceli wytyczonych skonie do drg i ulic lokalizacja nowych obiektw kalenic prostopadle do granic parceli. 9. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni. 10. Nakaz zabezpieczenia na terenie posesji miejsc postojowych w relacji minimum 2 miejsca na posesj. W przypadku wiadczenie usug na terenie posesji ilo miejsc postojowych dla uytkownikw naley zabezpieczy w 100 % na jej terenie. 11. Dopuszczalna lokalizacja miejsc postojowych w pasie drogowym po uzyskaniu zgody zarzdcy drogi. 12. Obsuga terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami czci oglnej tekstu planu. 13. Na parcelach o szerokoci mniejszej ni 15 m, dopuszcza si lokalizacj zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy gospodarczej w granicy parceli, dotyczy to rwnie zabudowy uzupeniajcej na terenach ju zainwestowanych. 3 UI TEREN USUG INNYCH TERENY REMIZY OSP I SPORTU Podstawow funkcj terenu jest zabezpieczenie potrzeb miejscowoci w zakresie bezpieczestwa przeciwpoarowego, kultury i sportu, przy przestrzeganiu nastpujcych warunkw: 1. Wysoko zabudowy do 10 m liczc od poziomu terenu do najwyszego punktu kalenicy. 2. Dach dwuspadowy o spadku do 30, z moliwoci wykorzystania poddasza do celw uytkowych. 3. Linia zabudowy do zachowania, liczona w odlegoci 15, 10, 4,0 m od linii rozgraniczajcej parceli. TEREN USUG KULTURY Kapliczka przydrona (za. graf. nr 1F w skali 1:5000, za. graf. nr 5, w skali 1:2000), zlokalizowana przy skrzyowaniu drg powiatowych S1101, S1098, S1102. Nakaz zachowania i utrzymania cech stylowych. RZEKA KOZYRKA ORAZ ROWY MELIORACYJNE Obowizuje wyznaczenie w jej ssiedztwie terenw zalewowych zgodnie z Ustaw Prawo Wodne, zgodnie z zarzdzeniem RZGW w Poznaniu. Rzeka Kozyrka, rowy melioracyjne znajduj si w ewidencji prowadzonej przez lski Zarzd Melioracji Urzdze Wodnych Oddzia w Czstochowie. Podstawow funkcj urzdze jest regulacja stosunkw wodnych na przylegym terenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Wymagane przestrzeganie nastpujcych warunkw: 1. Utrzymanie szerokoci okrelonych w mapach ewidencyjnych. 2. Prowadzenie prac ziemnych i budowlanych w odlegoci mniejszej ni 10 m, liczonych od krawdzi roww wymaga zgody Zarzdcy urzdzenia. 3. Dopuszczalna rozbudowa i modernizacja urzdze pod warunkiem zachowania ssiadujcych z nim pozostaych urzdze okrelonychw planie. 4. Lokalizacja poszczeglnych inwestycji, winna by uzgadniana indywidualnie z Zarzdc urzdzenia. TEREN DROGI PUBLICZNEJ POWIATOWEJ 1. Docelowa szeroko w liniach rozgraniczajcych 12-15 m, w celu uzyskania parametrw zgodnie z wymaganiami przepisw szczeglnych. 2. Dopuszczalna lokalizacja: - urzdze i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z 7, - cigw pieszych i rowerowych, - zieleni przydronej, - miejsc parkingowych za zgod Zarzdcy drogi, 3. Wyklucza si lokalizacj: - reklam, obiektw kubaturowych i miejsc parkingowych za wyjtkiem obiektw obsugi ruchu zbiorowego. 4. Nakaz zachowania i biecych renowacji rowu melioracyjnego WS szer. 5,0 m. TEREN DROGI PUBLICZNEJ GMINNEJ 1. Utrzymuje si linie rozgraniczajce wedug istniejcego stanu wasnoci. Docelowa szeroko 10 m w celu uzyskania parametrw zgodnie z wymaganiami przepisw szczeglnych. 2. Nieprzekraczalna linia zabudowy na terenie zabudowanym zgodnie z rysunkiem planu odczytana ze skali. 3. Dopuszczalna lokalizacja: - urzdze i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z 7, - cigw pieszych i rowerowych, - miejsc parkingowych za zgod Zarzdcy drogi, - zieleni przydronej, - reklam i obiektw maej architektury za zgod Zarzdcy drogi. TERENY ROLNICZE WYSZYCH KLAS BONITACYJNYCH 1. Dopuszczalna lokalizacja nowych zagrd. 2. Zakaz likwidacji zadrzewie i zakrzewie rdpolnych oraz zieleni nadbrzenej przy ciekach wodnych. 3. W istniejcych zagrodach dopuszcza si wymian i uzupenienie istniejcego zainwestowania bez powikszania powierzchni dziaki siedliskowej. TEREN PRZEZNACZONY NA POSZERZENIE OBSZARW LENYCH Strona 45

4 UK

WS

KDP

KDG

R1

ZLD

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Zewntrzna linia rozgraniczajca tereny jest granic rolno-len. ZL TERENY LASW PASTWOWYCH, OCHRONNYCH I PRYWATNYCH Obowizuj nastpujce ustalenia: - zakazuje si lokalizacji zabudowy kubaturowej, w tym rwnie obiektw tymczasowych przeznaczonych na stay pobyt ludzi z wyjtkiem obiektw sucych bezporednio gospodarce lenej, - prowadzenie gospodarki lenej zgodnie z zasadami okrelonymi w planie urzdzenia lasu opracowanym z uwzgldnieniem przepisw szczeglnych, - zachowanie w naturalnym stanie (bez zadrzewie) torfowisk, mokrade oraz oczek wodnych. TEREN TRASY PRZEBIEGU LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ Teren przebiegu linii elektroenergetycznej 15kV. Ustala si stref ograniczonego uytkowania od skrajnego przewodu linii. Wszelka dziaalno inwestycyjna na granicach strefy, wymaga wspdziaania z Zarzdzajcym lini.

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 46

G OBRB LGOTA BOTNA USTALENIA SZCZEGOWE Ustalenia szczegowe, obowizujce w obrbie jednostki Lgota Botna s pokazane w zacznikach graficznych nr 1-3 w skali 1:5000 i zacznikach graficznych nr 4-9 w skali 1:2000 oraz doczonych do nich legend. Stanowi one uzupenienie ustale oglnych z 1-10 wycznie w odniesieniu do wsi Lgota Botna. Ustalenia kontynuuj polityk przestrzenn miejscowych planw oglnych i szczegowych, ktre z mocy ustawy utraciy wano 31.12.2003 r. Ponadto s one zgodnie z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowa i Kierunkw Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lelw uchwalonymi uchwa Rady Gminy Lelw nr XXX/204/2005 z dnia 18 padziernika 2005 r. 1. Ograniczenia dotyczce przestrzeni publicznych nie wystpuj. 2. Ograniczenia dotyczce ochrony rodowiska s spowodowane glebami kl. III bonitacyjnej, wystpujcych w lukach istniejcej zabudowy. Powysze preferuje konieczno rozwoju wsi wycznie w oparciu o funkcj rolnicz. Ograniczenia powoduj rwnie ze warunki fizjograficzne na terenie, ktrych pooona jest zdecydowana wikszo zabudowy wsi. 3. Ograniczenia archeologicznej. ochrony dbr kultury dotyczc gwnie stref W i OW ochrony konserwatorsko-

1)Stref W obejmuje si tereny wystpowania stanowisk archeologicznych. Stanowiska archeologiczne, ich numeracja i lokalizacja: - 109 (za. graf. nr 1G, 2G w skali 1:5000, za. graf. nr 5, 8 w skali 1:2000), - 110 (za. graf. nr 2G w skali 1:5000, za. graf. nr 5 w skali 1:2000), - 111 (za. graf. nr 2G w skali 1:5000, za. graf. nr 6 w skali 1:2000), - 112 (za. graf. nr 2G w skali 1:5000), Na terenach powyszych wszelka dziaalno zwizana z naruszeniem struktury gruntu wymaga prowadzenia jej pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim. Zapis nie dotyczy prac rolnych. 2)Strefa OW - obserwacji archeologicznej. Strefy powysze obejmuj obszary o domniemanej zawartoci reliktw archeologicznych. Na terenach powyszych wszelka dziaalno zwizana z naruszeniem struktury gruntu, wymaga prowadzenia jej pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim. Zapis nie dotyczy prac rolnych. Dla obu stref nie wprowadza si obowizku opracowania dodatkowych, szczegowych planw zagospodarowania przestrzennego. 4. Ograniczenia zwizane z komunikacj s spowodowane pooeniem miejscowoci stycznie do przebiegu drogi krajowej KDK 46, co ogranicza moliwo bezporednich pocze z drog krajow nowej zabudowy mieszkaniowej i usugowej. Wymagania dotyczce sieci i urzdze technicznych - rozbudowa i modernizacja winna mieci si w zasadach ustalonych w 7 czci oglnej tekstu planu.
SYMBOL WG RYSUNKU PLANU 1 RM 1a RM 2 RM 3 RM 4 RM 5 RM 6 RM 7 RM 8 RM 9 RM 10 RM 11 RM 12 RM 13 RM 14 RM USTALENIA SZCZEGOWE

TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ Z DOPUSZCZENIEM ZABUDOWY MIESZKALNEJ, Z USUGAMI WBUDOWANYMI Podstawow funkcj istniejcej i projektowanej zabudowy na omawianym terenie jest obsuga przylegego areau rolnego poprzez istniejce i nowo realizowane siedliska. Dopuszcza si lokalizacj w lukach nowej zabudowy mieszkalnej z usugami wbudowanymi. Lokalizacja w lukach nowej zabudowy przy spenieniu nastpujcych warunkw: 1. Teren przeznaczony do zainwestowania dotyczy obszarw oznaczonych symbolami i pokazanych na zacznikach graficznych nr 1-3 obrbu Lgota Botna. 2. Linia zabudowy swobodna przy przestrzeganiu minimalnych odlegoci: - od krawdzi jezdni drogi krajowej KDK 46 - 35 m, - od linii rozgraniczajcej docelowej drg 18KDG i 19KDG - 10 m, - od pozostaych drg i dojazdw odczytywane wprost ze skali rysunkw planu w skali 1:2000. 3. Powierzchnia terenu zabudowanego zabudowy zagrodowej nie moe przekracza 20% powierzchni dziaek, a pozostaych rodzajw zabudowy 30% powierzchni. 4. Wysoko zabudowy nie moe przekracza 8,0 m liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 47

15 RM 16 RM

z wykorzystaniem poddasza na cele uytkowe i mieszkalne. 5. Wysoko zabudowy gospodarczej nie moe przekracza 6,0 m liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy. 6. Dachy budynkw dwuspadowe i wielopoaciowe o spadku 35-45 w zabudowie mieszkalnej i minimum 30 w zabudowie gospodarczej i usugowej. Lokalizacja budynkw kalenic rwnolegle do linii zabudowy. 7. Nakaz zabezpieczenia na terenie posesji miejsc postojowych w relacji minimum 2 miejsca na posesj. 8. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni. 9. Obsuga terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnaz 7 czci oglnej tekstu planu. 10. Wjazd na nowoutworzone parcele wycznie za zgod Zarzdcy drogi krajowej. 11. Na terenie 1RM od strony Lgoczanki, zrealizowa stacj transformatorow 15/04 kV wraz z lini redniego napiciai sieci rozdzielcz niskiego napicia przy drodze KDK46.

17 KDK 46 TEREN DROGI PUBLICZNEJ KRAJOWEJ NR 46 Poza terenami zainwestowanymi szeroko pasa drogowego wyczonego z planu wynosi 50 m, przy obustronnym poszerzeniu. Wszelka dziaalno inwestycyjna na terenie wyczonym z planu, wymaga wspdziaania z Zarzdc drogi, ktry zapewni: 1. Obsug komunikacyjn terenw graniczcych z pasem drogowym, od strony ukadu drogowego lokalnego (istniejcego i projektowanego). W przypadku braku moliwoci dostpu do drogi publicznej, wyjtkowo dopuszcza si urzdzenie bezporedniego zjazdu na drog krajow. 2. Dla dziaek niezabudowanych, ssiadujcych ze sob, budow wjazdw wsplnych. 3. Dla terenw upraw rolniczych R i R1, urzdzenia zjazdw gospodarczych (jednego dla kadego obszaru). Poszczeglne dziaki rolne bd obsugiwane komunikacyjnie, poprzez nowe drogi zbiorcze, przebiegajce rwnolegle do drogi krajowej. Na terenach przylegych do pasa drogi, przebiegajcego przez obszary zabudowane, obowizuj: 1. Utrzymanie istniejcej szerokoci pasa drogowego, ale nie mniejszej ni 15 m. 2. Zrnicowana, nieprzekraczalna linia zabudowy, proponowana na rysunkach planu w skali 1:2000. 3. Na terenach luk w istniejcej zabudowie, nieprzekraczaln lini zabudowy, wyznacza si w odlegoci 35 m, liczon od zewntrznej krawdzi jezdni. 18 KDG 19 KDG TEREN DROGI PUBLICZNEJ GMINNEJ Droga spenia role gwnej ulicy wiejskiej. 1. Utrzymuje si linie rozgraniczajce wedug istniejcego stanu wasnoci. Docelowa szeroko pasa drogi 12 m w celu uzyskania parametrw zgodnie z wymaganiami przepisw szczeglnych. 2. Nieprzekraczalna linia zabudowy na terenie zabudowanym zgodnie z rysunkiem planu odczytana ze skali 1:2000 i tekstem planu dotyczcego terenw RM. 3. Dopuszczalna lokalizacja: - urzdze i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z 7, - cigw pieszych i rowerowych, - miejsc parkingowych za zgod Zarzdcy drogi, - zieleni przydronej, - reklam i obiektw maej architektury za zgod Zarzdcy drogi. TERENY DRG PUBLICZNYCH GMINNYCH O ZNACZENIU GOSPODARCZYM 1. Utrzymuje si linie rozgraniczajce wedug istniejcego stanu wasnoci. Docelowa szeroko pasa drogi, winna mieci si w szerokociach 7,0 - 10 m, w zalenoci od potrzeb. 2. Nieprzekraczalna linia zabudowy na terenie zabudowanym zgodnie z rysunkiem planu odczytana ze skali 1:2000 i tekstem planu. 3. Dopuszczalna lokalizacja sieci i urzdze infrastruktury technicznej jak przy 18 i 19 KDG. RZEKA LGOCZANKA, CIEK OD LOTY BOTNEJ ORAZ ROWY MELIORACYJNE Rzeka Lgoczanka, rowy melioracyjne znajduj si w ewidencji prowadzonej przez lski Zarzd Melioracji Urzdze Wodnych Oddzia w Czstochowie. Podstawow funkcj urzdze jest regulacja stosunkw wodnych na przylegym terenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Wymagane przestrzeganie nastpujcych warunkw: 1. Utrzymanie szerokoci okrelonych w mapach ewidencyjnych. 2. Prowadzenie prac ziemnych i budowlanych w odlegoci mniejszej ni 10 m liczonych od krawdzi roww wymaga zgody Zarzdcy urzdzenia. 3. Dopuszczalna rozbudowa i modernizacja urzdze pod warunkiem zachowania ssiadujcych z nim pozostaych urzdze okrelonych w planie. 4. Lokalizacja poszczeglnych inwestycji, winna by uzgadniana indywidualnie z Zarzdc urzdzenia. 5. Nakaz utrzymania istniejcego w otoczeniu ciekw i roww wartociowego starodrzewu. TERENY ROLNICZE WYSZYCH KLAS BONITACYJNYCH 1. Dopuszczalna lokalizacja nowych zagrd. 2. Zakaz likwidacji zadrzewie i zakrzewie rdpolnych oraz zieleni nadbrzenej przy ciekach wodnych. 3. W istniejcych zagrodach, dopuszcza si wymian i uzupenienie istniejcego zainwestowania bez powikszania powierzchni dziaki siedliskowej. TERENY ROLNICZE BEZ PRAWA ZMIANY SPOSOBU UYTKOWANIA 1. Zakaz lokalizacji nowej zabudowy. 2. Zakaz likwidacji zadrzewie i zakrzewie rdpolnych i zieleni nadbrzenej przy ciekach wodnych. TEREN PRZEZNACZONY NA POSZERZENIE OBSZARW LENYCH Zewntrzna linia rozgraniczajca tereny jest granic rolno-len. Strona 48

20 KDG

WS

R1

ZLD

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

ZL

TERENY LASW PASTWOWYCH, OCHRONNYCH I PRYWATNYCH Obowizuj nastpujce ustalenia: - zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej, w tym rwnie obiektw tymczasowych przeznaczonych na stay pobyt ludzi z wyjtkiem obiektw sucych bezporednio gospodarce lenej, - prowadzenie gospodarki lenej zgodnie z zasadami okrelonymi w planie urzdzenia lasu opracowanym z uwzgldnieniem przepisw szczeglnych, - zachowanie w naturalnym stanie (bez zadrzewie) torfowisk, mokrade oraz oczek wodnych. TEREN TRASY PRZEBIEGU LINI ELEKTROENERGETYCZNEJ Teren przebiegu linii elektroenergetycznej 15 kV. Ustala si stref ograniczonego uytkowania od skrajnego przewodu linii. Wszelka dziaalno inwestycyjna na granicach strefy, wymaga wspdziaania z Zarzdzajcym lini. Na terenie 1RM od strony Lgoczanki, zrealizowa stacj transformatorow 15/04 kV wraz z lini redniego napicia i sieci rozdzielcz niskiego napicia przy drodze KDK46.

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 49

H OBRB LGOTA GAWRONNA USTALENIA SZCZEGOWE Ustalenia szczegowe, obowizujce w obrbie wsi Lgota Gawrona, s pokazane w zacznikach graficznych nr 1 - 4 w skali 1:5000 i zacznikach graficznych nr 5, 6 w skali 1:2000 oraz doczonych do nich legend. Stanowi one uzupenienie ustale oglnych z 1-10 tekstu planu, wycznie w odniesieniu do wsi Lgota Gawronna. Ustalenia kontynuuj polityk przestrzenn, miejscowych planw oglnych i szczegowych, ktre z mocy ustawy utraciy wano 31.12.2003 r. Ponadto s one zgodnie z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowa i Kierunkw Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lelw uchwalonymi uchwa Rady Gminy Lelw nr XXX/204/2005 z dnia 18 padziernika 2005 r. W granicach obrbu nie obowizuj ustalenia planw miejscowych uchwalonych po 1995 r. 1. Wymagania dotyczce przestrzeni publicznych nie wystpuj. 2. Ochron Wojewdzkiego Konserwatora Przyrody obejmuje si db szypukowy nr rejestru 32/161 (posesja nr 9 (2RMU), za. graf. nr 3H w skali 1:5000, za. graf. nr 6 w skali 1:2000). 3. Ustala si zabudowanie folwarczne z nastpujcymi obiektami bdcymi z strefie zainteresowa WKZ wraz z zasad ich odnowienia: - Spichlerz gospodarczy nr 10 drewniany, z pocz. XX w. (nr 15 w wykazie). - Spichlerz dworski z XIX/XX w. (nr 27 w wykazie). - Spichlerz podworski murowany, z pocz. XX w. (nr 30 w wykazie). Wszelkie prace powodujce zmian wystroju i cech stylowych obiektw, wymagaj uzgodnienia z WKZ. Likwidacja obiektw z powodu zego stanu technicznego winna by poprzedzona wykonaniem inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej oraz zosta uzgodniona z organem waciwym d/s ochrony zabytkw. 4. Ograniczenia ochrony dbr kultury dotyczc gwnie strefy W ochrony konserwatorsko-archeologicznej. 1)Stref W obejmuje si tereny wystpowania stanowisk archeologicznych. Stanowiska archeologiczne, ich numeracja i lokalizacja: - 1 (za. graf. nr 3H w skali 1:5000, za. graf. nr 5 w skali 1:2000). Na terenach powyszych wszelka dziaalno zwizana z naruszeniem struktury gruntu, wymaga prowadzenia jej pod nadzorem archeologicznokonserwatorskim. Zapis nie dotyczy prac rolnych. Strefa nie wymaga obowizku opracowania dodatkowych, szczegowych planw zagospodarowania przestrzennego. 5. Obszar miejscowoci znajduje si na obszarze gwnego zbiornika wd podziemnych. 6. Na terenie miejscowoci obowizuj ograniczenia zwizane z ochron uytkw rolnych III kl. bonitacyjnej. Lokalizacja nowej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej z usugami na tym terenie wymaga uprzedniego uzyskania zgody na zajcie gruntw rolnych na cele nierolnicze. 7. Wymagania dotyczce sieci i urzdze technicznych - rozbudowa i modernizacja, winna mieci si w zasadach ustalonych w 7 czci oglnej tekstu planu.
SYMBOL WG RYSUNKU PLANU 1 RMU 2 RMU 3 RMU 4 RMU 5 RM 6 RM 7 RM 8 RM USTALENIA SZCZEGOWE TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ Z USUGAMI Podstawow funkcj istniejcej i projektowanej zabudowy na omawianym terenie jest obsuga przylegego areau rolnego poprzez istniejce i nowo realizowane zagrody. Na terenach dziaek siedliskowych poszczeglnych zagrd dopuszcza si prowadzenie usug z ograniczeniami wymienionymi w 5 pkt. f. Na wszystkich terenach dopuszcza si lokalizacj w lukach zabudowy mieszkalnej z usugami pod warunkiem uzyskania zgody na wyczenie z produkcji rolnej gruntw kl. III. Lokalizacja na w.w. terenach nowej zabudowy mieszkalnej, zabudowy zagrodowej i gospodarczej oraz usug wymaga spenienia nastpujcych warunkw: 1. Granice terenw przeznaczonych do zainwestowania winny mieci si w szerokociach okrelonych w zacznikach graficznych. 2. Linia zabudowy nieprzekraczalna zgodna z rysunkiem planu. Brakujce wymiary tej linii liczone od linii rozgraniczajcej drogi, naley odczyta wprost z rysunkw planu 1:2000. Strona 50

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

3. Powierzchnia terenu zabudowanego nie moe przekracza 30% powierzchni posesji okrelonej w punkcie 1. 4. Wysoko zabudowy mieszkalnej nie moe przekracza 9,0 m liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy z wykorzystaniem poddasza na cele uytkowe i mieszkalne. 5. Wysoko zabudowy gospodarczej i warsztatowej nie moe przekracza 8,0 m, liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy. 6. Dachy budynkw mieszkalnych dwuspadowe lub wielopoaciowe symetryczne o spadkach 35-45 zlokalizowane kalenic rwnolegle do linii zabudowy. 7. Dachy budynkw gospodarczych i usugowych dwuspadoweo spadkach 30-40. W wypadku lokalizacji w granicy ssiada dopuszcza si stosowanie dachw jednospadowycho spadkach 15-30. 8. Nakaz lokalizacji pyty gnojowej, silosw itp. w odlegoci minimum 7,0 m od granicy ssiadw. W wypadku ssiada, dopuszcza si lokalizacj tego typu urzdze w granicy parceli, cznie z urzdzeniami ssiada. 9. Nakaz zabezpieczenia na terenie posesji miejsc postojowych dla samochodw osobowych w relacji minimum 2 miejsca na posesj. W przypadku wiadczenia usug na jej terenie ilo miejsc postojowych, winna zabezpieczy 100% potrzeb uytkownikw. 10. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni. 11. Obsuga terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnaz 7 czci oglnej tekstu planu i tekstu obrbu wsi. 12. Dopuszczalna lokalizacja indywidualnych parkingw, czciowo w pasie drogowym drg lokalnych gminnych po uzyskaniu zgody Zarzdcy drogi. 13. Na parcelach zabudowy zagrodowej istniejcej oraz parcelach pozostaych o szerokoci mniejszej ni 15 m dopuszcza si lokalizacj obiektw w granicach parceli. Powysze dotyczy rnej zabudowy uzupeniajcej i modernizacji obiektw istniejcych. 14. Na terenie 2RMU nr adm. 10 opiek konserwatorsk obejmuje si spichlerz gospodarczy drewniany pocz. XX w. 15. Na terenie 8RM nr adm. 30, opiek konserwatorsk obejmuje si spichlerz podworski, murowany pocz. XX w. Wszelkie prace prowadzone na terenie podlegajcym ochronie konserwatorskiej wymagaj wspdziaania z WKZ. 16. Ochron Woj. Konserwatora Przyrody obejmuje si db szypukowy nr rejestru 32/161 (posesja nr 9 (2RMU), za. graf. nr 3H w skali 1:5000, za. graf. nr 6 w skali 1:2000). 17. Na terenie 1RMU, zrealizowa stacj transformatorow 15/04 kV wraz z lini redniego napicia i sieci rozdzielcz niskiego napicia. 9 KDP S1015 TEREN DROGI PUBLICZNEJ POWIATOWEJ NR S1015 PRZYRW - DROGA WOJEWDZKA KDW 794 1. Docelowa szeroko w liniach rozgraniczajcych 15 m w celu uzyskania parametrw technicznych zgodnie z wymogami przepisw szczeglnych. 2. Dopuszcza si lokalizacj w liniach rozgraniczajcych - urzdze i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z 7 czci oglnej tekstu planu, - cigw pieszych i rowerowych, - miejsc parkingowych za zgod Zarzdcy drogi, - zieleni przydronej, - reklam i obiektw maej architektury za zgod Zarzdcy drogi, 3. Na terenach zabudowanych gwna ulica wiejska. 10 KDG TEREN DROGI PUBLICZNEJ GMINNEJ GWNA DROGA WIEJSKA 1. Docelowa szeroko pasa drogi 12 m w celu uzyskania parametrw technicznych zgodnie z wymaganiami przepisw szczeglnych. 2. Dopuszczalna lokalizacja w docelowych liniach rozgraniczajcych za zgod Zarzdcy drogi: - urzdze i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z 7, - cigw pieszych i rowerowych, - miejsc parkingowych, - zieleni przydronej, - reklam i obiektw maej architektury za zgod Zarzdcy drogi. TEREN DROGI PUBLICZNEJ GMINNEJ GWNA DROGA WIEJSKA 1. Docelowa szeroko pasa drogi 10 m w celu uzyskania parametrw technicznych zgodnie z wymaganiami przepisw szczeglnych. 2. Dopuszczalna lokalizacja w docelowych liniach rozgraniczajcych za zgod Zarzdcy drogi: - urzdze i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z 7, - cigw pieszych i rowerowych, - miejsc parkingowych, - zieleni przydronej, - reklam i obiektw maej architektury za zgod Zarzdcy drogi. TEREN DRG PUBLICZNYCH GMINNYCH O ZNACZENIU GOSPODARCZYM 1. Docelowa szeroko pasa drogi, w liniach rozgraniczajcych,w zalenoci od potrzeb 7,0 - 9,0 m, w celu uzyskania parametrw technicznych zgodnie z wymaganiami przepisw szczeglnych. 2. Dopuszczalna lokalizacja w docelowych liniach rozgraniczajcych za zgod Zarzdcy drogi: - urzdze i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z 7, - cigw pieszych i rowerowych, - miejsc parkingowych, - zieleni przydronej, Strona 51

11 KDG

12 KDG

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

- reklam i obiektw maej architektury za zgod Zarzdcy drogi. 13 WS CIEK OD DBROWNA I GWNE ROWY MELIORACYJNE Rzeka Ciek od Dbrowa oraz rowy melioracyjne znajduj si w ewidencji prowadzonej przez lski Zarzd Melioracji Urzdze Wodnych Oddzia w Czstochowie. Podstawow funkcj urzdze jest regulacja stosunkw wodnych na przylegym terenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Wymagane przestrzeganie nastpujcych warunkw: 1. Utrzymanie szerokoci okrelonych w mapach ewidencyjnych. 2. Prowadzenie prac ziemnych i budowlanych w odlegoci mniejszej ni 10 m liczonych od krawdzi roww wymaga zgody Zarzdcy urzdzenia. 3. Dopuszczalna rozbudowa i modernizacja urzdze pod warunkiem zachowania ssiadujcych z nim pozostaych urzdze okrelonych w planie. 4. Lokalizacja poszczeglnych inwestycji winna by uzgadniana indywidualnie z Zarzdc urzdzenia. 5. Nakaz utrzymania istniejcego w otoczeniu ciekw i roww wartociowego starodrzewu. TERENY ROLNICZE WYSZYCH KLAS BONITACYJNYCH 1. Dopuszczalna lokalizacja nowych zagrd. 2. Zakaz likwidacji zadrzewie i zakrzewie rdpolnych oraz zieleni nadbrzenej przy ciekach wodnych. 3. W istniejcych zagrodach, dopuszcza si wymiani uzupenienie istniejcego zainwestowania, bez powikszania powierzchni dziaki siedliskowej. TERENY ROLNICZE BEZ PRAWA ZMIANY SPOSOBU UYTKOWANIA 1. Zakaz lokalizacji nowej zabudowy. 2. Zakaz likwidacji zadrzewie i zakrzewie rdpolnych i zieleni nadbrzenej przy ciekach wodnych. TEREN PRZEZNACZONY NA POSZERZENIE OBSZARW LENYCH 1. Obowizuj zasady jak przy terenach ZL. 2. Zewntrzna linia rozgraniczajca tereny ZLD z R i R1 jest granic rolno-len obrbu. TERENY LASW PASTWOWYCH, OCHRONNYCH I PRYWATNYCH 1. Prowadzenie gospodarki lenej, zgodnie z zasadami okrelonymi w planie urzdzenia lasu, opracowanego z uwzgldnieniem przepisw szczeglnych. 2. Zachowanie w naturalnym stanie torfowisk, mokrade oraz oczek wodnych. TEREN TRASY PRZEBIEGU LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ Teren przebiegu linii elektroenergetycznej 15 kV. Ustala si stref ograniczonego uytkowania 5,0 m od skrajnego przewodu linii. Wszelka dziaalno inwestycyjna na granicach strefy, wymaga wspdziaania z Zarzdzajcym lini. Na terenie 1RMU zrealizowa stacj transformatorow 15/04 kV wraz z lini redniego napicia i sieci rozdzielcz niskiego napicia.

R1

ZLD

ZL

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 52

J OBRB MECHW USTALENIA SZCZEGOWE Ustalenia szczegowe, obowizujce w obrbie jednostki Mechw s pokazane w zacznikach graficznych nr 1 - 5 w skali 1:5000 i zacznikach graficznych nr 6 - 10 w skali 1:2000 oraz doczonych do nich legend. Stanowi one uzupenienie ustale oglnych z 1 - 10 wycznie w odniesieniu do wsi Mechw. Ustalenia kontynuuj polityk przestrzenn, miejscowych planw oglnych i szczegowych, ktre z mocy ustawy utraciy wano 31.12.2003 r. Ponadto s one zgodnie z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowa i Kierunkw Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lelw uchwalonymi uchwa Rady Gminy Lelw nr XXX/204/2005 z dnia 18 padziernika 2005 r. 1. Ograniczenia dotyczce przestrzeni publicznych nie wystpuj. 2. Ograniczenia dotyczce ochrony rodowiska dotycz: - wykluczenia zabudowy na cele nie zwizane z rolnictwem gleb chronionych kl. III bonitacyjnej, - zabudowy terenw stanowicych ochron uj wd i wspomagajcych systemw wodocigw gminy Lelw, do czasu opracowania szczegowych ustale, dotyczcych strefy ochrony poredniej terenu uj, w odlegoci do 100 m. 3. Ograniczenia dotyczce ochrony dbr kultury: 1)Strefa ochrony konserwatorskiej obejmuje: - miejsce Pamici Narodowej - Zbiorowa Mogia Powstacw z 1863 r., - zabudowania podworskie oraz park podworski XIX/XX w. bdce w strefie ochrony konserwatorskiej B (teren 14P za. graf. nr 2J, 3J w skali 1:5000, za. graf. nr 9 w skali 1:2000). Likwidacja obiektw z powodu zego stanu technicznego, winna by poprzedzona wykonaniem inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej oraz zosta uzgodniona z organem waciwym d/s ochrony zabytkw. 2)Strefa ochrony konserwatorsko archeologicznej. Strefa OW - obserwacji archeologicznej. Strefa powysza obejmuje obszary o domniemanej zawartoci reliktw archeologicznych. Stanowiska obserwacji archeologicznej, ich numeracja i lokalizacja: - 43 (za. graf. nr 2J w skali 1:5000, za. graf. nr 6 w skali 1:2000), - 44 (za. graf. nr 2J w skali 1:5000, za. graf. nr 7 w skali 1:2000), - 45 (za. graf. nr 2J w skali 1:5000, za. graf. nr 7 w skali 1:2000), - 46 (za. graf. nr 2J w skali 1:5000, za. graf. nr 8 w skali 1:2000), Na terenach powyszych wszelka dziaalno zwizana z naruszeniem struktury gruntu wymaga prowadzenia jej pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim. Zapis nie dotyczy prac rolnych. Strefa nie wymaga obowizku opracowania dodatkowych szczegowych planw zagospodarowania przestrzennego. 4. Ograniczenia dotyczce infrastruktury technicznej na terenie obrbu wsi. - wymagane podczenie zabudowy miejscowoci do wiejskiej sieci wodocigowej z ujciem w Mechowie, - wymagane alternatywne rozwizanie problemu ciekw komunalnych poprzez: a) grawitacyjne odprowadzenie ciekw do wsplnego podczyszczenia. b) jak wyej lecz odprowadzenia ciekw do przepompowni i oczyszczalni gminnej w Lelowie.

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 53

- do czasu realizacji grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza si odprowadzenie ciekw do szczelnych zbiornikw wybieralnych z wywozem, w sposb zorganizowany na oczyszczalni w Lelowie lub do indywidualnych oczyszczalni przydomowych, - wywz nieczystoci staych na gminne skadowisko odpadw komunalnych w Lelowie po ich wstpnej segregacji na terenie miejscowoci.
SYMBOL WG RYSUNKU PLANU 1 RML 2 RML 3 RML 4 RML 5 RM 6 RM 7 RM 8 RM 9 RM USTALENIA SZCZEGOWE

TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ Z USUGAMI W TYM USUG AGROTURYSTYCZNYCH Podstawow funkcj istniejcej i projektowanej zabudowy na omawianym terenie jest obsuga przylegego areau rolnego poprzez istniejce i nowo realizowane zagrody. Na terenach dziaek siedliskowych poszczeglnych zagrd dopuszcza si prowadzenie usug z ograniczeniami wymienionymi w 5 pkt f. Na terenach 1 RML, 2 RML, 3 RML, 4 RML dopuszcza si lokalizacj w lukach zabudowy letniskowej. Na wszystkich terenach dopuszcza si lokalizacj w lukach zabudowy mieszkalnej z usugami pod warunkiem uzyskania zgody na wyczenie z produkcji rolnej gruntw kl. III. Lokalizacja na w.w. terenach nowej zabudowy mieszkalnej, zabudowy zagrodowej i gospodarczej i usug, wymaga spenienia nastpujcych warunkw: 1. Granice terenw przeznaczonych do zainwestowania winny mieci si w szerokociach okrelonych w zacznikach graficznych. 2. Linia zabudowy nieprzekraczalna zgodna z rysunkiem planu. Brakujce wymiary tej linii liczone od linii rozgraniczajcej drogi, naley odczyta wprost z rysunkw planu 1:2000. 3. Powierzchnia terenu zabudowanego nie moe przekracza 30% powierzchni posesji okrelonej w punkcie 1. 4. Wysoko zabudowy mieszkalnej nie moe przekracza 9,0 m liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy z wykorzystaniem poddasza na cele uytkowe i mieszkalne. 5. Wysoko zabudowy gospodarczej i warsztatowej nie moe przekracza 8,0 m liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy. 6. Dachy budynkw mieszkalnych dwuspadowe lub wielopoaciowe symetryczne o spadkach 35-45. Kalenica rwnolegle do linii zabudowy. 7. Dachy budynkw gospodarczych i usugowych dwuspadoweo spadkach 30-40. W wypadku lokalizacji w granicy ssiada dopuszcza si stosowanie dachw jednospadowych o spadkach 15-30. 8. Nakaz lokalizacji pyty gnojowej, silosw itp. w odlegoci minimum 7,0 m od granicy ssiadw. W wypadku ssiada dopuszcza si lokalizacj tego typu urzdze w granicy parceli, cznie z urzdzeniami ssiada. 9. Nakaz zabezpieczenia na terenie posesji miejsc postojowych dla samochodw osobowych w relacji minimum 2 miejsca na posesj. W przypadku wiadczenia usug na jej terenie, ilo miejsc postojowych winna zabezpieczy 100% potrzeb uytkownikw. 10. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni. 11. Obsuga terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodna z 7 czci oglnej tekstu planu i tekstu obrbu wsi. 12. Dopuszczalna lokalizacja indywidualnych parkingw, czciowo w pasie drogowym drg lokalnych po uzyskaniu zgody Zarzdcy drogi. 13. Na parcelach zabudowy zagrodowej istniejcej oraz parcelach pozostaych o szerokoci mniejszej ni 15 m dopuszcza si lokalizacj obiektw w granicach parceli. Powysze dotyczy rnej zabudowy uzupeniajcej i modernizacji obiektw istniejcych. 14. Dla terenu 2RML wymagana budowa stacji transformatorowej 15/04 kV wraz z lini redniego napicia i sieci rozdzielcz niskiego napicia przy drodze 23KDG. TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ Z USUGAMI Podstawow funkcj istniejcej i projektowanej zabudowy na omawianych terenach jest zaspokojenie potrzeb mieszkacw wsi w zakresie mieszkalnictwa i usug oraz prowadzenie rzemiosa produkcyjnego z ograniczeniami wymienionymi w 5pkt f. ustalenia dotycz wycznie terenw okrelonych w zacznikach graficznych. Dopuszczalna lokalizacja w lukach nowej zabudowy mieszkaniowej zgodnej z zaoon funkcj przy spenieniu nastpujcych warunkw: 1. Na terenach 10 MNU, 11 MNU, 12 MNU wyznaczenie nowych parcel budowlanych wymaga przeprowadzenia scale i opracowania wtrnego planu podziau, ktry winien spenia nastpujce warunki: - Wielko nowoutworzonych parcel do 1300 m2, przy szerokoci od strony drg dojazdowych 22 - 25. - Dojazd bezporednio na nowoprojektowan drog lub na istniejce drogi gminne o zwikszonych parametrach technicznych. - Na terenach 11 MNU, strona poudniowa, podzia geodezyjny winien maksymalnie uwzgldni istniejcy podzia geodezyjny. 2. Pokazany na rysunku planu liniami przerywanymi podzia na nowe parcele winien by traktowany jako jedna z moliwych propozycji. 3. Istniejca zabudowa adaptowana winna spenia warunki z ograniczeniami wynikajcymi z wtrnego podziau wasnoci. Zabudowa na istniejcych adaptowanych i planowanych do realizacji winna spenia nastpujce: - Nieprzekraczalna linia zabudowy od istniejcych i projektowanych drg winna by w zaoeniu zgodna z rysunkiem planu i wynosi 5,0 - 10 m liczonych od docelowej szerokoci drg dojazdowych i 4,0 m od ssiadujcych parcel. - Powierzchnia terenu zabudowanego ogem nie moe przekracza 30% powierzchni parceli okrelonych w punkcie 1. - Wysoko zabudowy mieszkalnej nie moe przekracza 8,0 m liczonych od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy, z poddaszem na cele uytkowe lub mieszkalne.

10 MNU 11 MNU 12 MNU 13 MNU

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 54

- Wysoko suebnej zabudowy w stosunku do budownictwa mieszkalnego zabudowy gospodarczej i usugowej nie moe przekracza 7,0 m liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy. - Dachy budynkw mieszkalnych dwu lub wielopoaciowe o spadkach 35-45 zlokalizowane kalenic rwnolegle do linii zabudowy. Dopuszczalne dachy naczkowe wrazz facjatkami. - Dachy budynkw gospodarczych dwuspadowe o spadkach 15-30 . Kalenica rwnolegle do kalenicy budynku mieszkalnego. - Nakaz zabezpieczenia na terenie posesji 2 miejsc parkingowych, oprcz miejsca w garau. W przypadku wiadczenie usug na terenie posesji ilo miejsc postojowych dla uytkownikw naley zabezpieczy w 100 % na jej terenie. Dopuszczalne rozwizanie problemu parkowania poprzez indywidualne parkingi zlokalizowane czciowo w pasie drogi za zgod Zarzdcy drogi. - Obsuga terenu w infrastruktur techniczn zgodnie z ustaleniami czci oglnej tekstu planu. 4. Dla terenw 12, 13MNU wymagana budowa stacji transformatorowej 15/04 kV wraz z lini redniego napicia i sieci rozdzielcz niskiego napicia przy drodze 25KDG. 14 P 15 P TERENY USUG I OBIEKTW PRODUKCYJNYCH O RNYCH FUNKCJACH I ZRNICOWANYCH USUGACH Podstawow funkcj terenu jest zabezpieczenie potrzeb mieszkacw wsi i gminy w miejsca produkcyjne i miejsca pracy. Teren 14P winien preferowa rozwj miejsc pracy, gwnie dla rozwoju rolnictwa, teren 15P jest lokalizacj ofertow mieszkacw wsi dla lokalizacji zakadw nieuciliwych, o rnych funkcjach w celu zwikszenia miejsc pracy dla mieszkacw projektowanych terenw mieszkaniowych. Modernizacja istniejcych obiektw oraz ich rozbudowa i budowa nowych winna by realizowana przy przestrzeganiu nastpujcych warunkw i zapewnieniu moliwoci podziaw wtrnych wyznaczenia terenw. 1. Teren 14P to teren dawnych zabudowa podworskich wraz z przylegym parkiem, objtych ochron konserwatorsk B. Dziaania na terenie strefy wymagaj uzgodnie z WKZ. 2. Teren 14P zesp budowlano - magazynowo - produkcyjny - Od strony drogi powiatowej linia zabudowy winna by poprowadzona poza terenami zbiornikw wodnych. - Teren midzy lini rozgraniczajc drogi powiatowej, a linia zabudowy winien by przeznaczony na urzdzenie parkingw dla samochodw osobowych i ciarowych, ziele osonow i pawilony usugowe, nieuciliwe w stosunku do istniejcej zabudowy mieszkaniowej. - Od strony pozostaych granic parceli linia zabudowy winna wynosi 10 m z tym, e w granicy terenu ograniczonego uytkowania nie mog by lokalizowane obiekty i urzdzenia wywierajce wzmoony, negatywny wpyw na rodowisko. 3. Teren 15P zesp ofertowy wielofunkcyjny - Od strony drogi gminnej 23 KDG Mechw - Zbyczyce, naley wydzieli pas terenu szer. 15 m na urzdzenie parkingw na samochody osobowe i ciarowe (oglnodostpny). - Linia zabudowy od strony drogi gminnej 23 KDG liczona od docelowej linii rozgraniczajcej winna wynosi 30 m w tym od terenu parkingu 15 m, a od pozostaych 10 m. 4. Wysoko zabudowy obiektw produkcyjnych i skadw nie moe przekracza 12 m liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy. - Dachy o spadku minimum 15. - Uciliwo usug i produkcji nie moe przekracza granic parceli. - Obsuga terenu w zakresie infrastruktury technicznej, zgodna z ustaleniami czci oglnej tekstu planu. 5. Dla terenu 15P wymagana budowa stacji transformatorowej 15/04 kV wraz z lini redniego napicia i sieci rozdzielcz niskiego napicia przy drodze 25KDG.

16 UKUI TEREN USUG KULTURY I USUG INNYCH Teren siedziby Ochotniczej Stray Poarnej wraz z sal zgromadze. Podstawow funkcj obiektu jest zaspokojenie potrzeb mieszkacw wsi w zakresie bezpieczestwa przeciwpoarowego, oraz zabezpieczenie potrzeb mieszkacw wsi w zakresie miejsc zebra publicznych. 1. Dopuszczalna modernizacja i rozbudowa obiektu, pod warunkiem przestrzegania wymogw okrelonych w 8-9 czci oglnej tekstu planu. 2. Wymagane zachowanie linii zabudowy ustalonej istniejcym obiektem w stosunku do krawdzi jezdni drogi powiatowej. 3. Utrzymania wyodrbnionych miejsc postojowych dla obsugi funkcji bez zajmowania powierzchni pasa drogi. 4. Zapewnienie obsugi w infrastruktur techniczn zgodnie z ustaleniami z czci oglnej tekstu planu. 17 UH TEREN USUG HANDLU Podstawow funkcj obiektu jest zaspokojenie potrzeb mieszkacw obrbu w zakresie handlu. Dopuszczalna modernizacja i rozbudowa pod warunkiem przestrzegania wymogw okrelonych w 9 czci oglnej tekstu planu oraz: 1. Od strony drogi powiatowej KDP S1102 wymagane jest specjalne potraktowanie otoczenia i urzdze maej architektury. 2. W wypadku nowej realizacji wymagane jest urzdzenie od strony drogi powiatowej oglnodostpnego parkingu dla minimum 2 samochodw osobowych. 3. Wymagana osona attyk spadku dachu. TEREN USUG KULTURY Miejsce Pamici Narodowej - mogia zbiorowa powstacw z 1863 r. Nakaz zachowania bez zmian lokalizacji monumentu. TEREN WGBNYCH UJ WODY Z OBIEKTAMI TOWARZYSZCYMI Ujcie wd wgbnych o funkcji wspomagajcej ukad wodocigu gminnego. 1. Strefa ochrony bezporedniej pokrywa si z granic ogrodzenia parceli. 2. Warunki geologiczne nie wymagaj ustanowienia strefy ochrony poredniej. TEREN CIEKW WODNYCH I GWNYCH

19 UK

20 WZ

21 WS

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 55

ROWW MELIORACYJNYCH Podstawow funkcj urzdze jest regulacja stosunkw wodnych na przylegym terenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Wymagane przestrzeganie nastpujcych warunkw: 1. Utrzymanie szerokoci okrelonych w mapach ewidencyjnych. 2. Prowadzenie prac ziemnych i budowlanych w odlegoci mniejszej ni 10 m liczonych od krawdzi roww wymaga zgody Zarzdcy urzdzenia. 3. Dopuszczalna rozbudowa i modernizacja urzdze pod warunkiem zachowania ssiadujcych z nim pozostaych urzdze okrelonych w planie. 4. Lokalizacja poszczeglnych inwestycji winna by uzgadniana indywidualnie z Zarzdc urzdzenia. 5. Nakaz utrzymania istniejcego w otoczeniu ciekw i roww wartociowego starodrzewu. 22 KDP S1102 TEREN DROGI PUBLICZNEJ POWIATOWEJ NR S1102 PRZYRW - DROGA WOJEWDZKA KDW 794 1. Docelowa szeroko w liniach rozgraniczajcych 15 m w celu uzyskania parametrw technicznych zgodnie z wymogami przepisw szczeglnych. 2. Dopuszcza si lokalizacj w liniach rozgraniczajcych - urzdze i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z 7 czci oglnej tekstu planu, - cigw pieszych i rowerowych, - miejsc parkingowych za zgod Zarzdcy drogi, - zieleni przydronej, - reklam i obiektw maej architektury za zgod Zarzdcy drogi, 3. Na terenach zabudowanych gwna ulica wiejska. TEREN DROGI PUBLICZNEJ GMINNEJ MECHW - BYSTRZANOWICE 1. Docelowa szeroko pasa drogi 12 m w celu uzyskania parametrw technicznych zgodnie z wymaganiami przepisw szczeglnych. 2. Dopuszczalna lokalizacja w docelowych liniach rozgraniczajcych za zgod Zarzdcy drogi: - urzdze i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z 7, - cigw pieszych i rowerowych, - miejsc parkingowych, - zieleni przydronej, - reklam i obiektw maej architektury za zgod Zarzdcy drogi. TEREN DROGI PUBLICZNEJ GMINNEJ MECHW - PODLESIE 1. Docelowa szeroko pasa drogi 10 m w celu uzyskania parametrw technicznych zgodnie z wymaganiami przepisw szczeglnych. 2. Dopuszczalna lokalizacja w docelowych liniach rozgraniczajcych za zgod Zarzdcy drogi: - urzdze i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z 7, - cigw pieszych i rowerowych, - miejsc parkingowych, - zieleni przydronej, - reklam i obiektw maej architektury za zgod Zarzdcy drogi. TEREN DROGI PUBLICZNEJ GMINNEJ MECHW - PRZYSIEK KWARTY (OBRB DROCHLIN) 1. Docelowa szeroko pasa drogi 10 m w celu uzyskania parametrw technicznych zgodnie z wymaganiami przepisw szczeglnych. 2. Dopuszczalna lokalizacja w docelowych liniach rozgraniczajcych za zgod Zarzdcy drogi: - urzdze i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z 7, - cigw pieszych i rowerowych, - miejsc parkingowych, - zieleni przydronej, - reklam i obiektw maej architektury za zgod Zarzdcy drogi. TEREN DROGI PUBLICZNEJ GMINNEJ MECHW - BIAA WIELKA 1. Docelowa szeroko pasa drogi 10 m w celu uzyskania parametrw technicznych zgodnie z wymaganiami przepisw szczeglnych. 2. Dopuszczalna lokalizacja w docelowych liniach rozgraniczajcych za zgod Zarzdcy drogi: - urzdze i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z 7, - cigw pieszych i rowerowych, - miejsc parkingowych, - zieleni przydronej, - reklam i obiektw maej architektury za zgod Zarzdcy drogi. TEREN DROGI PUBLICZNEJ GMINNEJ MECHW - ZBYCZYCE 1. Docelowa szeroko pasa drogi 10 m w celu uzyskania parametrw technicznych zgodnie z wymaganiami przepisw szczeglnych. 2. Dopuszczalna lokalizacja w docelowych liniach rozgraniczajcych za zgod Zarzdcy drogi:

23 KDG

24 KDG

25 KDG

26 KDG

27 KDG

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 56

- urzdze i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z 7, - cigw pieszych i rowerowych, - miejsc parkingowych, - zieleni przydronej, - reklam i obiektw maej architektury za zgod Zarzdcy drogi. 28 KDG TEREN DRG PUBLICZNYCH GMINNYCH O ZNACZENIU GOSPODARCZYM 1. Docelowa szeroko pasa drogi, w liniach rozgraniczajcych w zalenoci od potrzeb 7,0 - 9,0 m w celu uzyskania parametrw technicznych zgodnie z wymaganiami przepisw szczeglnych. 2. Dopuszczalna lokalizacja w docelowych liniach rozgraniczajcych za zgod Zarzdcy drogi: - urzdze i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z 7, - cigw pieszych i rowerowych, - miejsc parkingowych, - zieleni przydronej, - reklam i obiektw maej architektury za zgod Zarzdcy drogi. TEREN PARKINGU OGLNODOSTPNEGO 1. Wymagane uzyskanie nawierzchni utwardzonej - aurowej. 2. Nakaz wprowadzenia na obszarze starodrzewu wysokiego. TERENY ROLNICZE WYSZYCH KLAS BONITACYJNYCH 1. Dopuszczalna lokalizacja nowych zagrd. 2. Zakaz likwidacji zadrzewie i zakrzewie rdpolnych oraz zieleni nadbrzenej przy ciekach wodnych. 3. W istniejcych zagrodach dopuszcza si wymian i uzupenienie istniejcego zainwestowania bez powikszania powierzchni dziaki siedliskowej. TERENY ROLNICZE BEZ PRAWA ZMIANY SPOSOBU UYTKOWANIA 1. Zakaz lokalizacji nowej zabudowy. 2. Zakaz likwidacji zadrzewie i zakrzewie rdpolnych i zieleni nadbrzenej przy ciekach wodnych. TEREN PRZEZNACZONY NA POSZERZENIE OBSZARW LENYCH 1. Obowizuj zasady jak przy terenach ZL. 2. Zewntrzna linia rozgraniczajca tereny ZLD z R i R1 jest granic rolno-len obrbu. TERENY LASW PASTWOWYCH, OCHRONNYCH I PRYWATNYCH 1. Prowadzenie gospodarki lenej, zgodnie z zasadami okrelonymi w planie urzdzenia lasu, opracowanego z uwzgldnieniem przepisw szczeglnych. 2. Zachowanie w naturalnym stanie torfowisk, mokrade oraz oczek wodnych. TEREN TRASY PRZEBIEGU LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ Teren przebiegu linii elektroenergetycznej 15 kV. Ustala si stref ograniczonego uytkowania 5,0 m od skrajnego przewodu linii. Wszelka dziaalno inwestycyjna na granicach strefy, wymaga wspdziaania z zarzdzajcym lini. Dla terenw 2RML (naley zlokalizowa przy 23KDG), 12-13MNU, 15P (naley zlokalizowa przy 25KDG) wymagana budowa stacji transformatorowej 15/04 kV wraz z lini redniego napicia i sieci rozdzielcz niskiego napicia.

29 KD

R1

ZLD

ZL

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 57

K OBRB NAKO USTALENIA SZCZEGOWE Ustalenia szczegowe, obowizujce w obrbie jednostki Nako s pokazane w zacznikach graficznych nr 1-9 w skali 1:5000 i zacznikach graficznych nr 10-23 w skali 1:2000 oraz doczonych do nich legend. Stanowi one uzupenienie ustale oglnych z 1-10 tekstu planu wycznie w odniesieniu do obrbu jednostki Nako. Ustalenia kontynuuj polityk przestrzenn miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego, ktre z mocy ustawy utraciy wano 31.12.2003 r. Ponadto s one zgodnie z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowa i Kierunkw Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lelw uchwalonymi uchwa Rady Gminy Lelw nr XXX/204/2005 z dnia 18 padziernika 2005 r. Wymagania dot. ochrony przyrody. Zgodnie z Rozporzdzeniem Wojewody Czstochowskiego nr 4/96 z dnia 15.03.1996 oraz obwieszczeniem Wojewody lskiego z dnia 15.03.1999 (Dz.U. Woj. lskiego nr 8/99) szczegln ochron w granicach obrbu wsi Nako obejmuje si: - na terenie cmentarza czynnego - lip drobnolistn nr rej. 32/157, - na terenie dziaki kocioa katolickiego - 3 lipy drobnolistne nr rej. 32/158, - na terenie parku przy paacu - lip drobnolistn nr rej. 32/159, buk zwyczajny nr rej. 32/160, - na terenie plebani przy dawnej organistwce - dere jadalny nr rej. 32/304, - stref ochrony poredniej od uj wody, ustalon decyzj Wydz. Ochrony rodowiska U.W. w Czstochowie nr OS16210/2001/23/95 z dnia 26.05.1995, - tereny GZWP i OWO, - zoa torfu w Nakle, objte zorganizowan eksploatacj, - stref ograniczonego uytkowania cmentarza czynnego, - stref ograniczonego uytkowania wzdu przebiegu linii elektroenergetycznej 110KV i 15KV, - ochron kompleksw glebowych III i IV kl. bonitacyjnych, - poszerzenie terenw lenych w granicach obrbu zgodnie z ustaleniami Studium bez naruszania obszarw gruntw kl. III i IV. Ustala si poszerzenie terenw lenych o 1731 ha gruntw stanowicych wasno prywatn Agencji Rolniczej RSP oraz 6.5 ha terenw bdcych w Administracji lasw pastwowych. 1. Wymagania dotyczce ochrony dbr kultury. Szczegln ochron dbr kultury obejmuje si obiekty zapisane w rejestrze WKZ oraz objte ochron konserwatorsk. 2. Obiekty bdce w rejestrze WKZ. - Koci parafialny p.w. Mikoaja (nr rejestru 217/76) wraz z cmentarzem, dzwonnic, kaplic nagrobn i kapliczk wolnostojc - strefa ochrony konserwatorskiej B1, - Paac i spichlerz (nr rejestru 216/76 i 218/76) wraz z rzdwk przy paacu, budynkiem mieszkalnym (oficyna), budynkiem gospodarczym, domem pomocniczym przy paacu i parkiem paacowym objte stref ochrony konserwatorskiej B1. Wszelkie dziaania przy obiektach i na terenach bdcych w rejestrze wymagaj zgody WKZ. 3. Opiek konserwatorsk obejmuje si: - bram ogrodzenia kocioa, mur. pocz. XX w. - cmentarz czynny 40ZC (strefa ochrony konserwatorskiej B) - kaplica cmentarza, mur. 1895 r. - kapliczka murowana XIX/XX w. - budynek podworski (dawna obora), mur. pocz. XX w. - obor gospodarcz nr 61 z 1930 r. - chaup drewnian nr 139 z ok. 1880 r. - chaup drewnian nr 143 z ok. 1880 r.
Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany Strona 58

- chaup drewnian nr 147 z pocz. XX w. - dom obecna szkoa podstawowa murowana 1795 r. - stodoa gospodarcza nr 61 drewniana ok. 1920 r. Prace majce wpyw na zmian wystroju i cech stylowych obiektw wymagaj uzgadniania z WKZ. Ustala si, e wszelka dziaalno na w.w. terenach musi by dokonywana pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim. Likwidacja obiektw z powodu zego stanu technicznego winna by poprzedzona wykonaniem inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej oraz zosta uzgodniona z organem waciwym d/s ochrony zabytkw. 4. Strefa OW obserwacji archeologicznej obejmuje obszary o domniemanej zawartoci reliktw archeologicznych i ladw osadnictwa. Wystpuj one w rejonie rodkowym wsi na terenach z istniejcymi obiektami zabytkowymi (zesp kocioa oraz cmentarz). Stanowiska obserwacji archeologicznej, ich numeracja i lokalizacja: - 53 (za. graf. nr 4K w skali 1:5000, za. graf. nr 16, 17 w skali 1:2000), - 54 (za. graf. nr 4K w skali 1:5000, za. graf. nr 19, 20 w skali 1:2000). Na terenach powyszych wszelka dziaalno zwizana z naruszeniem struktury gruntu, wymaga prowadzenia jej pod nadzorem archeologicznokonserwatorskim. Zapis nie dotyczy prac rolnych. 5. Wymagania dot. zaspakajania potrzeb spoeczestwa obrbu wsi Nako: - Wodocig cao terenw przeznaczonych dla zainwestowania winna by uzbrojona w sie wodocigow zwizan z budow systemu spinajcego sie wodocigow w centrum obszaru gminy z ujciem wody w Nakle, - Kanalizacja sanitarna cao terenw przeznaczonych docelowo do zainwestowania, wymaga wyposaenia w sie kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym z projektowan w Nakle lokaln oczyszczalni ciekw. Do czasu budowy oczyszczalni ciekw dopuszcza si odprowadzanie ciekw do szczelnych zbiornikw wybieralnych, z wywozem w sposb zorganizowany na oczyszczalni ciekw w Lelowie. Zgoda na lokalizacj przydomowej biologicznej oczyszczalni ciekw uzaleniona jest od korzystnych warunkw ekofizjograficznych. - Odpady stae komunalne i przemysowe. Ustala si, e lokalne dzikie skadowiska odpadw winny ulega likwidacji. Gminne skadowisko odpadw w poczeniu z recyklingiem winno by docelowo zlokalizowane w wyznaczonej w Studium czci pnocnej terenu wsi lzany, - Wyposaenie w sie elektroenergetyczn wymagane jest pene zaspokajanie potrzeb gminy poprzez sie 15KV i sie NN. Sie NN cznie z urzdzeniami towarzyszcymi z moliwoci wykorzystania istniejcej infrastruktury technicznej PKP wzdu linii kolejowej w rejonie Naka. 6. Komunikacja: - Wymagane jest utrzymanie zakazu zabudowy na terenie rezerwy przeznaczonej na realizacj obejcia drogi krajowej KDK 46 oraz zakazu jej obudowy z bezporednimi wjazdami na dziaki, - Utrzymuje si sie drg powiatowych oraz powikszenie iloci drg gminnych na obszarach planowanych do zainwestowania.
SYMBOL WG RYSUNKU PLANU 1 RM 2 RM 3 RM+MNU 4 RM+MNU 5 RMU 6 RMU 7 RM+MNU 8 RM+MNU 9 RM+MNU 10 RM+MNU 11 RM+MNU 12 RM+MNU 13 RM+MN 14 RM+MN 15 RM+MNU USTALENIA SZCZEGOWE TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ Z USUGAMI Z DOPUSZCZENIEM ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I MAYCH DOMW MIESZKALNYCH Podstawow funkcj zabudowy na terenie okrelonym liniami rozgraniczajcymi jest zaspokojenie potrzeb mieszkacww zakresie obsugi dot. produkcji rolnej, lenej i mieszkalnictwa oraz prowadzenie usug w zakresie rzemiosa i produkcji z ograniczeniami wymienionymi w z 5 pkt. f. Dopuszcza si lokalizacj w lukach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i maych domw mieszkalnychz usugami przy spenieniu nastpujcych warunkw: 1. Granice terenu przeznaczonego do zainwestowania winny mieci si w szerokociach okrelonych w zacznikach graficznych nr 1-9. 2. Linia zabudowy winna by zgodna z rysunkiem planu, a brakujce wymiary liczone od linii rozgraniczajcej drogi naley odczytywa wprost z rysunkw w skali 1:2000. 3. Powierzchnia terenu zabudowanego zabudowy zagrodowej nie moe przekracza cznie 30% terenw okrelonych w punkcie 1. 4. Wysoko zabudowy mieszkalnej nie moe przekracza 9,0 m liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy z moliwoci wykorzystania poddasza na cele uytkowe i mieszkalne.

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 59

16 RM+MNU 17 RM+MNU 18 RM+MNU 19 RM+MNU 20 RM+MNU 21 RM+MNU 22 RM+MNU 23 RMU 24 RMU 25 RMU 26 RMU 27 RMU 28 RM+MN 29 RM+MN 30 RMU 31 RMU

5. Dachy budynkw mieszkalnych dwu lub wielospadowe symetryczne o spadku 35-45. 6. Wysoko zabudowy gospodarczej i usugowej nie moe przekracza 7,0 m liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy. 7. Dachy budynkw gospodarczych dwuspadowe o spadku 30-40. W wypadku lokalizacji w granicy ssiada dopuszcza si stosowanie dachw jednospadowych o spadku 15- 30. 8. Lokalizacja obiektw mieszkalnych kalenic rwnolegle do podanej w rysunkach planu linii zabudowy. 9. Nakaz zabezpieczenia na terenie posesji miejsc postojowych w relacji minimum 2 miejsca na posesj. W przypadku wiadczenia usug na jej terenie ilo miejsc postojowych winna zabezpiecza 100% potrzeb korzystajcych. 10. Dopuszczalna lokalizacja miejsc postojowych czciowo w pasie drogi za zgod jej Zarzdu. 11. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu. Dopuszcza si uzupenianie zieleni. 12. Uzupenienie zabudowy terenw 10RM + MNU wymaga wczeniejszego opracowania mapy sytuacyjno wysokociowej, w skali 1:1000 - 1:2000 i nakrelenie na ni wytycznych pkt. 2 13. Na parcelach o szerokoci mniejszej ni 15 m dopuszcza si lokalizacj zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej w granicach parceli. Dopuszcza si lokalizacj w lukach nowej zabudowy na zakupionych ssiednich parcelach bez obowizku przeprowadzania scale i reparcelacj i wtrnej. Powysze dotyczy rwnie zabudowy uzupeniajcej na terenach ju zainwestowanych. 14. Obsuga terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami czci oglnej tekstu planu i czci szczegowej K, obrb Nako pkt 3. 15. Nowe wjazdy na teren drogi 45 KDK46 wymagaj indywidualnej zgody Zarzdu drg. 16. Jeeli w wypadku lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usug przekraczajcych na danym terenie 0,5 ha powierzchni, wymagane jest uzyskanie zgody na zajcie gruntw chronionych na cele nierolnicze. 17. Na terenach 4 RM+MNU, 5-6 RMU, 7 RM+MNU, 24-26 RMU (Komorwki) zrealizowa stacje transformatorowe 15/04 kV wraz z liniami redniego napicia i sieciami rozdzielczymi niskiego napicia. Zalecana budowa stacji wntrzowych. 18. Tereny 28 i 29 RM+MN znajduj si w strefie ochrony poredniej uj wody. Na terenach tych wymagana jest budowa szczelnych zbiornikw bezodpywowych i zadaszenia nad pytami gnojowymi. TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I MAYCH DOMW MIESZKALNYCH Z USUGAMI Podstawow funkcj istniejcej i projektowanej zabudowy na terenach okrelonych liniami rozgraniczajcymi jest zaspokojenie potrzeb mieszkacw w zakresie mieszkalnictwa w poczeniu z usugami nieuciliwymi. Dopuszcza si lokalizacj w lukach oraz rozbudowa istniejcej zabudowy przy spenieniu nastpujcych warunkw: 1. Granice terenu winny mieci si w szerokociach okrelonych w zacznikach graficznych. 2. Linia zabudowy winna by zgodna z rysunkiem planu, odczytywane wprost z rysunkw w skali 1:2000. 3. Powierzchnia terenu zabudowanego nie moe przekracza 30% powierzchni parceli ustalonej indywidualnie. 4. Wysoko zabudowy mieszkaniowej nie moe przekracza 10 m liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy. 5. Wysoko zabudowy gospodarczej i usugowej nie moe przekracza 7,0 m liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy. 6. Dachy budynkw mieszkalnych, gospodarczych i usugowych dwuspadowe z dopuszczeniem dachw wielopoaciowych i wykorzystaniem poddasza na cele uytkowe i mieszkalne. Spadki dachw 35-45. W wypadku lokalizacji budynkw w granicy ssiada dopuszcza si stosowanie dachw jednospadowych o spadkach 15-30. 7. Lokalizacja nowych obiektw mieszkalnych kalenic rwnolegle do podanej w rysunkach planu linii zabudowy. 8. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni . 9. Nakaz zabezpieczenia na terenie posesji miejsc postojowych w relacji minimum 2 miejsca na posesj. W przypadku wiadczenia usug na jej terenie ilo miejsc postojowych winna zabezpiecza 100% potrzeb korzystajcych. W danym wypadku dopuszcza si lokalizacj miejsc postojowych czciowow pasie drogi za zgod jej Zarzdu. 10. Na terenie 32 MNU i 33 MN pokazany liniami przerywanymi podzia na nowe parcele winien traktowany by jako jedno z moliwych propozycji. Wielko nowoutworzonych parceli do 1000 m2, przy ich szerokoci od strony dojazdw 22 m. 11. Dojazd do nowoutworzonych parceli z drogi lokalnej wymaga indywidualnej zgody Zarzdu drogi. 12. Obsuga terenw w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami czci oglnej tekstu planu i czci szczegowej K, obrb Nako pkt 3. TEREN USUG KULTURY KOCI PARAFIALNY p.w. w. Mikoaja nr rej. 217/76 Teren znajduje si w strefie ochrony konserwatorskiej B1 i obejmuje: - Koci w. Mikoaja wpisany do rejestru zabytkw nr 217/76, - dzwonnic, - kapliczk, - bram ogrodzenia mur. XIX w., - 3 lipy drobnolistne (pomniki ochrony przyrody) zgodnie z Rozporzdzeniem Wojewody Czstochowskiego 4/96, z dnia 12.08.1996 oraz obwieszczenia Wojewody lskiego, z dnia 12.03.1999 (Dz. Wojewdz. nr 8/99). Modernizacja i rozbudowa obiektw winna spenia nast. warunki: - zapewnienie ochrony pomnikom przyrody, - utrzymanie istniejcego charakteru i architektury obiektw, - utrzymanie wysokoci i charakteru istniejcego ogrodzenia, - przestrzeganie wymogw dot. wspdziaania z WKZ zgodniez ustaleniami pkt 2.1. TEREN USUG OWIATY I WYCHOWANIA OBIEKTY DYDAKTYCZNE SZKOY PODSTAWOWEJ, PUBLICZNE PRZEDSZKOLE. Podstawow funkcj istniejcego i projektowanego obiektu jest zabezpieczenie potrzeb ludnoci obrbu w zakresie

32 MNU 33 MNU 34 MNU

35 UK

36 UO

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 60

owiaty i kultury fizycznej. 1. Dopuszczalna modernizacja i rozbudowa obiektw pod warunkiem przestrzegania wymogw okrelonych w 8 - 9 czci oglnej tekstu planu. 2. Wymagane utrzymanie jednolitego charakteru architektury obiektw dydaktycznych w zakresie wysokoci i ksztatu dachu. 3. Przestrzeganie linii zabudowy ustalonej istniejcym obiektem w odniesieniu do pasa drogowego KDP S1105. 4. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni . 5. Rozbudowa infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami czci oglnej tekstu planu. 37 UI TEREN USUG INNYCH REMIZA OSP Podstawow funkcj obiektu i urzdzenia jest zabezpieczenie potrzeb mieszkacw obrbu, w zakresie bezpieczestwa przeciwpoarowego oraz spotka masowych. Modernizacja i rozbudowa obiektw wymaga: 1. Nie przekraczania wysokoci 10 m liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy. 2. Utrzymania jednolitej architektury modernizowanychi adaptowanych czci obiektu. 3. Utrzymanie linii zabudowy okrelonej od strony drogi dojazdowej istniejcym obiektem. TEREN USUG INNYCH Teren rezerwowany na cele rozbudowy urzdze obsugi komunikacji. Realizacja inwestycji wymaga: 1. Przestrzeganie nieprzekraczalnej linii zabudowy ustalonej,w odlegoci 40 m od osi jezdni 43 KDK46. 2. Zapewnienia dojazdu na parcel z drogi publicznej gminnej KDG . 3. Zabezpieczenie 100% potrzeb miejsc postojowych poza pasem drogowym 43 KDK46 i KDG. 4. Wysoko zabudowy nie moe przekracza 10 m liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy. 5. Rozbudowy infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami czci oglnej tekstu planu. 6. Przed wjazdem na parcel z drogi KDG urzdzi oglnodostpny parking na pojazdy wielkogabarytowe. TEREN USUG SPORTU I REKREACJI Z ZIELENI TOWARZYSZC Podstawow funkcj urzdzenia jest zabezpieczenie potrzeb owiaty i ogu mieszkacw miejscowoci w zakresie sportu, rekreacji oraz w miar potrzeb zebra publicznych. Modernizacja obiektu winna spenia warunki: 1. Urzdzenia od strony drogi dojazdowej pasa postojowego dla pojazdw oraz utrzymania zieleni wysokiej szerokoci min. 5,0 m. 2. Wydzielenie miejsca od strony dojazdu na stae trybuny dla ok. 100 widzw. 3. Wydzielenie miejsca dla staej estrady zwizan z organizacja zgromadze publicznych. 4. Rozbudowa infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami czci oglnej tekstu planu. TEREN CMENTARZA, O USTALONEJ STREFIE OCHRONY SANITARNEJ CZYNNY Cmentarz w strefie ochrony konserwatorskiej B, posiadajcy warunki do wpisu w gminnej ewidencji zabytkw. Teren posiada ustalon stref ochrony sanitarnej 50 m od ogrodzenia do najbliszych istniejcych i projektowanych obszarw przeznaczonych na stay pobyt ludzi. Wymagane jest: 1. Poszerzenie terenu cmentarza zgodnie z rysunkiem planu na gruntach V i IV kl. bonitacyjnej w kierunku pnocnym i zachodnim. 2. Utrzymanie jednolitego ogrodzenia caoci obiektu i terenu kocioa. 3. Zachowania istniejcej kaplicy nagrobnej speniajcej warunki do objcia jej ochron WKZ. 4. Zachowanie istniejcego ukadu przestrzennego cmentarza. 5. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, w tym lipy drobnolistnej uznanej za pomnik przyrody nr rej. 32/157 zgodnie z Rozporzdzeniem nr 4/96 z dn. 06.02.1996r. Woj. Czstochowskiego zm. Dz. U. nr 2/96, poz. 5. Dopuszcza si uzupenianie zieleni. TEREN USUG KULTURY, USUG INNYCH I ZIELENI URZDZONEJ, WYSOKIEJ I NISKIEJ ORAZ PARKINGU PAAC I PARK Teren i obiekt s pooone w strefie ochrony konserwatorskiej B1 w tym paac i spichlerz (nr rejestru 216/76 i 218/76), rzdcwka przy paacu, oficyna mieszkalna z budynkiem gospodarczym i parkiem. Wymagane jest: 1. Wszelkie prace na terenie parku i obiektw strefy wymagaj pozwolenia WKZ. 2. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni. 3. Utrzymanie architektury pozostaych obiektw zlokalizowanych przy paacu w nawizaniu do architektury paacowej. 4. Ujednolicenie ogrodzenia parku przypaacowego oraz dokonanie rewaloryzacji zaoenia i zapewnienie ochrony pomnikom przyrody tj. lipy drobnolistnej i buku zwyczajnego Rozporzdzenie nr 4/96 z dn. 06.02.1996 r. Wojewody Czstochowskiego zm. Dz. U. nr 2/96, poz. 5. 5. Rozbudowa infrastruktury technicznej zgodna z ustaleniami czci oglnej tekstu planu. 6. Ograniczenie zainwestowania na terenie stanowicym rezerw terenu na przeprowadzenie obwodnicy drogi krajowej KDK 46. 7. Wewntrzny podzia terenu 41 ZP, UK, UI naley traktowa jako jeden z moliwych wariantw do ucilenia na etapie prac rewaloryzacyjnych zaoenia parkowego. 8. Zapewnienie przed ogrodzeniem od strony drogi powiatowej KDP S1115 miejsc parkingowych dla min. 5 samochodw osobowych (41KD).

38 UI

39 US

40 ZC

41 UKUI 41 ZP 41 KD

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 61

42 P

TEREN USUG I OBIEKTW PRODUKCYJNYCH O RNEJ FUNKCJI I ZRNICOWANYCH USUGACH Podstawow funkcj terenu jest zaspokojenie potrzeb mieszkacw gminy w zakresie rozwoju produkcji, usug i miejsc pacy. Modernizacja istniejcych obiektw, ich rozbudowa i budowa nowych wymaga: 1. Utrzymania od drg dojazdowych KDG linii zabudowy, ustalonej w odlegoci 10 i 15 m od docelowej szerokoci pasw drg dojazdowych ustalonych w planie. 2. Adaptacji istniejcego gwnego obiektu produkcyjnego i jego architektury. 3. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni. 4. Rozbudowy infrastruktury technicznej zgodnej z ustaleniami czci oglnej tekstu planu. 5. Uciliwo produkcji nie moe przekracza granic parceli. TEREN POWIERZCHNIOWEJ EKSPLOATACJI SUROWCW NATURALNYCH Zoa piasku istniejcych wiru eksploatowane systemem gospodarczym. Zwikszenie wydobycia winno by poprzedzone udokumentowaniem zasobw istniejcych uzyskaniem zgody na eksploatacj powoanych instytucji na podstawie przepisw szczeglnych. Obowizuje utrzymanie eksploatacji w granicach zaznaczonych na rysunku planu. TEREN POWIERZCHNIOWEJ EKSPLOATACJI SUROWCW NATURALNYCH Zoa torfu eksploatowane dorywczo systemem zorganizowanym. Zwikszenie wydobycia winno by poprzedzone udokumentowaniem zasobw i opracowaniem odrbnego planu eksploatacji oraz uzyskaniem zgody powoanych instytucji na przeznaczenie gleb organicznych na cele nierolnicze. - Obowizuje zakaz eksploatacji z poza granicami okrelonymi na rysunku planu. - Obowizuje utrzymanie strefy ograniczonego uytkowania 10 m od docelowej linii rozgraniczajcej 45 KDP S1105. - Obowizuje utrzymanie strefy ograniczonego uytkowania od granic terenu w odlegoci 15 m. TEREN DROGI PUBLICZNEJ KRAJOWEJ NR 46 WRAZ Z REZERW OBEJCIA MIEJSCOWOCI NAKO Poza terenami zainwestowanymi szeroko pasa drogowego wyczonego z planu wynosi 50 m, przy obustronnym poszerzeniu. Wszelka dziaalno inwestycyjna na terenie wyczonym z planu wymaga wspdziaania z Zarzdc drogi, ktry zapewni: 1. Obsug komunikacyjn terenw graniczcych z pasem drogowym od strony ukadu drogowego lokalnego (istniejcego i projektowanego). W przypadku braku moliwoci dostpu do drogi publicznej wyjtkowo dopuszcza si urzdzenie bezporedniego zjazdu na drog krajow. 2. Dla dziaek niezabudowanych ssiadujcych ze sob, budow wjazdw wsplnych. 3. Dla terenw upraw rolniczych R i R1, urzdzenia zjazdw gospodarczych (jednego dla kadego obszaru). Poszczeglne dziaki rolne bd obsugiwane komunikacyjnie poprzez nowe drogi zbiorcze przebiegajce rwnolegle do drogi krajowej. Na terenach przylegych do pasa drogi przebiegajcego przez obszary zabudowane obowizuj: 1. Utrzymanie istniejcej szerokoci pasa drogowego, ale nie mniejszej ni 15 m. 2. Zrnicowana, nieprzekraczalna linia zabudowy proponowana na rysunkach planu w skali 1:2000. 3. Na terenach luk w istniejcej zabudowie, nieprzekraczaln lini zabudowy, wyznacza si w odlegoci 35 m liczon od zewntrznej krawdzi jezdni.

43 PE

44 PE

45 KDK 46

46 KDP S1105 TERENY DRG PUBLICZNYCH POWIATOWYCH 47 KDP S1116 - S 1105 - Nako do drogi S1106 48 KDP S1115 - S 1116 - droga 1105Przyk - Brzzka - S 1115 - Nako - Zawadka Zawada Podstawowym celem drogi jest czenie miejscowoci z terenami innych miejscowoci poza gmin. Ustala si: 1. Docelow szeroko w liniach rozgraniczajcych 15 m pod warunkiem uzyskania parametrw zgodnych z wymogami przepisw szczeglnych. 2. Dopuszczalna lokalizacja: - urzdze i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z 7, czci oglnej tekstu planu, - cigw pieszych i rowerowych, - urzdze i utrzymania zieleni publicznej, dopuszcza si uzupenianie zieleni, - miejsc parkingowych za zgod Zarzdcy drogi, - drogi wraz z reklamami i obiektami maej architektury 3. Wyklucza si lokalizacj reklam, obiektw kubaturowych za wyjtkiem obiektw obsugi ruchu zbiorowego. 49 KDG TEREN DRG PUBLICZNYCH GMINNYCH Podstawowym celem drogi jest czenie miejscowoci z terenami w granicach obrbu. Ustala si: 1. Docelow szeroko w liniach rozgraniczajcych w zalenoci od stopnia wanoci w uznaniu Urzdu Gminy 12 - 10 9,0 m. 2. Dopuszczalna lokalizacja: - urzdze i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z 7, czci oglnej tekstu planu, - miejsc parkingowych za zgod Zarzdcy drogi, - reklam i obiektw maej architektury za zgod Zarzdcy drogi. PARKINGI I URZDZENIA DO OBSUGI KOMUNIKACJI Podstawow funkcj terenu jest realizacja urzdze zwizanychz obsug komunikacji na terenie miejscowoci. TEREN STACJI AUTOGAZU I PALIW PYNNYCH Strona 62

50 KD 51 KD

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Wymagane utrzymanie lokalizacji i przestrzeganie zapisw zwizanych ze stref poredni ochrony uj wody. Uciliwo urzdzenia nie moe przekracza granic parceli. Rozbudowa urzdze wymaga uzgodnienia z Zarzdc drogi krajowej. 52 KK TERENY TRASY KOLEJOWEJ CMK WYCZONY Z PLANU Teren komunikacji kolejowej w granicach terenu zamknitego jest wyczony z ustale planu. Wszelka dziaalno inwestycyjna na w.w. obszarze wymaga zgody i podjcia decyzji przez Zarzdc terenu. KOMUNALNE UJCIE WODY PITNEJ 1. TEREN OCHRONY BEZPOREDNIEJ pokrywa siz granic ogrodzenia. Warunki zagospodarowania terenu zgodnie z wymogami przepisw szczeglnych. 2. TEREN OCHRONY POREDNIEJ z 8 studniami kopanymi. Ochrona wymaga spenienia warunkw ustalonych Decyzj Wydziau Ochrony rodowiska U.W. w Czstochowie nr O16210/2001/23/95 z dnia 26.05.1995 r. RZEKA PILICA, RZEKA NAKO, GWNE ROWY MELIORACYJNE ORAZ DRENA Obowizuje wyznaczenie w jej ssiedztwie terenw zalewowych zgodnie z Ustaw Prawo Wodne, zgodnie z zarzdzeniem RZGW w Warszawie. Podstawow funkcj urzdze jest regulacja stosunkw wodnych na przylegym terenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Wymagane przestrzeganie nastpujcych warunkw: 1. Utrzymanie szerokoci okrelonych w mapach ewidencyjnych. 2. Prowadzenie prac ziemnych i budowlanych w odlegoci mniejszej ni 10 m liczonych od krawdzi roww wymaga zgody Zarzdcy urzdzenia. 3. Dopuszczalna rozbudowa i modernizacja urzdze pod warunkiem zachowania ssiadujcych z nim pozostaych urzdze okrelonych w planie. 4. Lokalizacja poszczeglnych inwestycji winna by uzgadniana indywidualnie z Zarzdc urzdzenia. 5. Nakaz utrzymania istniejcego w otoczeniu ciekw i roww wartociowego starodrzewu. TEREN POSTULOWANEJ W STUDIUM OCZYSZCZALNI CIEKW MECHANICZNO - BIOLOGICZNEJ Obszar oczyszczalni naley traktowa jako orientacyjny. Moe on ulec zmianie w wyniku opracowania dokumentacji w oparciu o przepisy szczeglne. Strefa ograniczonego uytkowania pokrywa si z granic ochrony bezporedniej i lini ogrodzenia. TERENY ROLNICZE WYSZYCH KLAS BONITACYJNYCH 1. Dopuszczalna lokalizacja nowych zagrd. 2. Zakaz likwidacji zadrzewie i zakrzewie rdpolnych oraz zieleni nadbrzenej przy ciekach wodnych. 3. W istniejcych zagrodach dopuszcza si wymian i uzupenienie istniejcego zainwestowania bez powikszania powierzchni dziaki siedliskowej. TERENY ROLNICZE BEZ PRAWA ZMIANY SPOSOBU UYTKOWANIA 1. Zakaz lokalizacji nowej zabudowy. 2. Zakaz likwidacji zadrzewie i zakrzewie rdpolnych i zieleni nadbrzenej przy ciekach wodnych. TERENY LASW PASTWOWYCH, OCHRONNYCH I PRYWATNYCH 1. Wymagane jest prowadzenie gospodarki lenej zgodnie z zasadami okrelonymi w planie urzdzeniowym lasu opracowanym z uwzgldnieniem przepisw szczeglnych. 2. Wymagane jest zachowanie w stanie naturalnym stanowisk lenych bez zadrzewie, torfowisk, mokrade oraz oczek wodnych. 3. Zewntrzna granica lasu jest granic rolno-len. TERENY PRZEZNACZONE NA POSZERZENIE OBSZARW LENYCH 1. Obowizuj ustalenia jak na terenach ZL. 2. Po zadrzewieniu obszarw ZLD ich krawd zewntrzna stanowi granic rolno-len. TEREN TRASY PRZEBIEGU LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 110 kV 1. Obowizuje strefa ograniczonego uytkowania ustalonaw odlegoci 20 m od skrajnego przewodu linii. 2. Wszelka dziaalno inwestycyjna na granicach strefy wymaga wspdziaania z Zarzdzajcym lini. TEREN TRASY PRZEBIEGU LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 15 kV 1. Obowizuje strefa ograniczonego uytkowania ustalonaw odlegoci 5,0 m od skrajnego przewodu linii. 2. Wszelka dziaalno inwestycyjna na granicach strefy, wymaga wspdziaania z Zarzdzajcym lini. Na terenach 4 RM+MNU, 5-6 RMU, 7 RM+MNU, 24-26 RMU (Komorwki) zrealizowa stacje transformatorowe 15/04 kV wraz z liniami redniego napicia i sieciami rozdzielczymi niskiego napicia. Zalecana budowa stacji wntrzowych.

53 WZ

WS

54 NO

R1

ZL

ZLD

EE

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 63

L OBRB PAULINW USTALENIA SZCZEGOWE Ustalenia szczegowe w obrbie wsi Paulinw s pokazane w zaczniku graficznym 1 w skali 1:5000 i 2-3 w skali 1:2000 oraz doaczonych do nich legend. Stanowi one uszczegowienie ustale oglnych z 1-10 tekstu planu wycznie w odniesieniu do miejscowoci Paulinw. Ustalenia kontynuuj polityk przestrzenn miejscowego planu oglnego, ktry z mocy ustawy utraci wano 31.12.2003 r. Ponadto s one zgodnie z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowa i Kierunkw Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lelw uchwalonymi uchwa Rady Gminy Lelw nr XXX/204/2005 z dnia 18 padziernika 2005 r. Obrb Paulinw obejmuje swoim zasigiem wycznie teren wsi ssiadujcy z obrbem wsi Lelw i terenem gminy Irzdze, graniczc z terenami lenymi. Obszar wsi nie posiada odrbnych planw opracowanych przed 2003 r., ktre by zachoway wano. Na terenie wsi nie s zlokalizowane obiekty objte opiek konserwatorsk, nie wystpuj na niej stanowiska archeologiczne i pomniki przyrody. Podstawowym ograniczeniem jest lokalizacja zabudowy w cigu drogi krajowej KDK 46, ktrej pas szerokoci 50 m (2x25 m, liczony od osi jezdni) jest wyczony z ustale planu, a wszelka dziaalno inwestycyjna, wymaga wspdziaania z Zarzdc drogi. Wymagania dotyczce sieci i urzdze technicznych - rozbudowa i modernizacja winna mieci si w zasadach ustalonych w 7 czci oglnej tekstu planu.
SYMBOL WG RYSUNKU PLANU USTALENIA SZCZEGOWE

1 RM+MNU TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ I MIESZKALNEJ JEDNORODZINNEJ 2 RM+MNU Podstawow funkcj zabudowy na omawianym terenie jest obsuga przylegego areau rolnego poprzez adaptowane i nowo realizowane zagrody. Dopuszczalna lokalizacja w lukach nowej zabudowy mieszkaniowej z usugami przy spenieniu nastpujcych warunkw: 1. Granice terenu przeznaczonego do zainwestowania winny mieci siw szerokoci okrelonej na zacznikach graficznych nr 1-3. 2. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodna z rysunkiem planu - brakujce wymiary liczone od linii rozgraniczajcej drg i ulic odczyta ze skali 1:2000, ale nie mniejszy ni 10 m od terenu pasa drogi krajowej KDK 46. 3. Powierzchnia terenu zabudowanego nie moe przekracza 30% powierzchni posesji okrelonej w punkcie 1. 4. Wysoko zabudowy mieszkalnej nie moe przekracza 9,0 m liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy z wykorzystaniem poddasza na cele uytkowe i mieszkalne. 5. Wysoko zabudowy gospodarczej nie moe przekracza 8,0 m liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy. 6. Dachy budynkw mieszkalnych dwuspadowe i wielopoaciowe symetryczne o spadku 35-45. Dopuszcza si symetryczne dachy naczkowe oraz lukarny o wysokoci nie wikszej ni 60% wysokoci dachu. 7. Dachy budynkw gospodarczych dwuspadowe o spadku 15-30, z dopuszczeniem dachw wielopoaciowych o spadku 15-30. W wypadku lokalizacji w granicy dopuszcza si stosowanie dachw jednospadowych. 8. Lokalizacja nowych obiektw mieszkalnych kalenic rwnolegle do wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy. W wypadku granic parceli wytyczonych skonie do drg i ulic lokalizacja nowych obiektw kalenic prostopadle do granic parceli. 9. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni. 10. Nakaz zabezpieczenia na terenie posesji miejsc postojowych w relacji minimum 2 miejsca na posesj. W przypadku wiadczenie usug na terenie posesji ilo miejsc postojowych dla uytkownikw naley zabezpieczy w 100% na jej terenie. 11. Dopuszczalna lokalizacja miejsc postojowych w pasie drogowym po uzyskaniu zgody zarzdcy drogi. 12. Obsuga terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami czci oglnej tekstu planu. 13. Na parcelach o szerokoci mniejszej ni 15 m dopuszcza si lokalizacj zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy gospodarczej w granicy parceli, dotyczy to rwnie zabudowy uzupeniajcej na terenach ju zainwestowanych. 14. Dojazd indywidualny do parceli okreli Zarzdca. KDK 46 TEREN DROGI PUBLICZNEJ KRAJOWEJ DK 46 WYCZONY Z PLANU Szeroko pasa drogowego wyczonego z planu wynosi 50 m, przy obustronnym poszerzeniu. Wszelka dziaalno inwestycyjna na terenie wyczonym z planu, wymaga wspdziaania z Zarzdc drogi, ktry zapewni: 1. Obsug komunikacyjn terenw graniczcych z pasem drogowym drogi krajowej nr 46, od strony ukadu drogowego lokalnego (istniejcegoi projektowanego). W przypadku braku moliwoci dostpu do drogi publicznej, wyjtkowo dopuszcza si urzdzenie bezporedniego zjazdu na drog krajow. Strona 64

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Dla dziaek ssiadujcych ze sob, na terenach 1MR+MNU, 2MR+MNU, naley budowa wjazd wsplny. 2. Dla terenw upraw rolniczych R1, naley urzdzi zjazdy gospodarcze (jeden dla kadego obszaru). Poszczeglne dziaki rolne naley obsuy komunikacyjnie, poprzez nowe drogi zbiorcze, przebiegajce rwnolegle do drogi krajowej. KDG TEREN DRG PUBLICZNYCH GMINNYCH Funkcja podstawowa - dojazd do pl. 1. Utrzymuje si linie rozgraniczajce wedug istniejcego stanu wasnoci. Docelowa szeroko 10 m w celu uzyskania parametrw zgodnie z wymaganiami przepisw szczeglnych. 2. Nieprzekraczalna linia zabudowy na terenie zabudowanym zgodnie z rysunkiem planu odczytana ze skali. 3. Dopuszczalna lokalizacja i wymagane utrzymanie zieleni przydronej: - urzdze i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z 7, - cigw pieszych i rowerowych. TERENY ROLNICZE WYSZYCH KLAS BONITACYJNYCH 1. Dopuszczalna lokalizacja nowych zagrd. 2. Zakaz likwidacji zadrzewie i zakrzewie rdpolnych oraz zieleni nadbrzenej przy ciekach wodnych. 3. W istniejcych zagrodach dopuszcza si wymian i uzupenienie istniejcego zainwestowania bez powikszania powierzchni dziaki siedliskowej. TERENY ROLNICZE BEZ PRAWA ZMIANY SPOSOBU UYTKOWANIA 1. Zakaz lokalizacji nowej zabudowy. 2. Zakaz likwidacji zadrzewie i zakrzewie rdpolnych i zieleni nadbrzenej przy ciekach wodnych. TERENY PRZEZNACZONE NA POSZERZENIE OBSZARW LENYCH Zewntrzna linia rozgraniczajca tereny jest granic rolno-len. Zakaz zmiany sposobu uytkowania. TEREN TRASY PRZEBIEGU LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 15 kV Teren przebiegu linii elektroenergetycznej 15 kV. Ustala si stref ograniczonego uytkowania 5,0 m od skrajnego przewodu linii. Wszelka dziaalno inwestycyjna na granicach strefy, wymaga wspdziaania z Zarzdzajcym lini.

R1

ZLD E

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 65

M PODLESIE USTALENIA SZCZEGOWE Ustalenia szczegowe obowizujce w obrbie wsi Podlesie s pokazane w zacznikach graficznych nr 1-9 w skali 1:5000 i zacznikach graficznych nr 10-24 w skali 1:2000 oraz doczonych do nich legend. Stanowi one uzupenienie ustale oglnych z 1-9 tekstu planu wycznie w odniesieniu do wsi Podlesie. Ustalenia kontynuuj polityk przestrzenn okrelon w miejscowych planach oglnych wsi, ktre z mocy ustawy utraciy wano 31.12.2003 r. Ponadto s one zgodnie z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowa i Kierunkw Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lelw uchwalonymi uchwa Rady Gminy Lelw nr XXX/204/2005 z dnia 18 padziernika 2005 r. 1. Wymagania dot. przestrzeni publicznych dotycz wycznie poszerzenia cigu drogi powiatowej KDP S1099 Podlesie Koniecpol, ktra na terenie przed kocioem tworzy poszerzenia w formie wyduonego trjkta. Na terenie powyszym wymagane jest: - Pozostawienie w istniejcym ksztacie poszerzenia ulicy jako terenu otwartego bez zwartej zieleni wysokiej z trawnikami, - Wyodrbnienia przej pieszych prowadzcych do kocioa i dalej w kierunku pnocnym oraz wzdu istniejcych ogrodze istniejcej zabudowy, - Wyodrbnienie miejsc postojowych dla min. 10 samochodw osobowych dla wiernych, w charakterze parkingu zielonego. 2. Wymagania dot. ochrony konserwatorskiej B1 dotyczcej terenu kocioa p.w. w. Idziego - drewnianego wraz z dzwonnic z 1808 r. wpisanego do rejestru zabytkw nr 222/78 z pocztku XVIII i pocz. XIX w. oraz plebani z pocz. XX w. (33UK). Dla wyej wymienionych obiektw w granicach ogrodzenia ustala si stref ochrony konserwatorskiej B1. Dziaania inwestycyjne na terenie strefy B1 wymagaj: 1)Dla obiektw historycznych: - Przy remontach i modernizacji kocioa oraz bramy i dzwonnicy wymagane uzyskanie pozwolenia WKZ. - Dopuszcza si ewentualn rozbudow obiektw historycznych, stosujc zasad wyeksponowania historycznych elementw architektonicznych. - Wymagane uzgodnienie projektu na etapie koncepcji z WKZ. 2)Dla pozostaych obiektw bdcych w strefie: - Dopuszcza si rozbudow obiektw poprzez ograniczenie wysokoci do jednej kondygnacji, przy spadku dachu 25-40. - Dopuszcza si lokalizacj nowych obiektw zwizanych wycznie z funkcj podstawow. Gabaryty nowoprojektowanych budynkw: wysoko do jednej kondygnacji, spadek dachu 25-40. - Wymagane uzgodnienie projektu zagospodarowania na etapie koncepcji z WKZ. - Projekt architektoniczno-budowlany wymaga uzyskania opinii od WKZ zgodnie z obowizujcymi przepisami. 3)Na terenie objtym stref: - Wszelkie dziaania inwestycyjne w obrbie strefy wymagaj uzyskania niezbdnych uzgodnie z organami waciwymi ds. ochrony zabytkw, zgodnie z obowizujcymi przepisami. - Likwidacja obiektw z powodu zego stanu technicznego, winna by poprzedzona wykonaniem niezbdnej dokumentacji i uzgodniona z organem waciwym d/s ochrony zabytkw, zgodnie z obowizujcymi przepisami. - Wymagane zachowanie wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni. 3. Wymagania dot. ochrony konserwatorskiej B2, obejmujcej zesp dworski z dworem z koca XVIII w., park oraz obiekty pozostae (39MNU). Dziaania inwestycyjne na terenie strefy B2 wymagaj:

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 66

1)Przy remontach i modernizacji dworu nakada si obowizek przywrcenia historycznych elementw architektonicznych, przy wykorzystaniu przekazw ikonograficznych i historycznych. 2)W dziaaniach podejmowanych przy pozostaych budynkach w obrbie strefy naley dy do waciwej formy i estetyki, odpowiadajcej ich lokalizacji (zesp dworski). 3)Dopuszcza si lokalizacj nowych obiektw z zachowaniem w.w. warunku. 4)Gabaryty istniejcych, wspczesnych budynkw do dwch kondygnacji, w tym dla nowoprojektowanych drug kondygnacj stanowi poddasze. 5)Likwidacja obiektw z powodu zego stanu technicznego winna by poprzedzona wykonaniem niezbdnej dokumentacji i uzgodniona z organem waciwym d/s ochrony zabytkw, zgodnie z obowizujcymi przepisami. 6)Wymagane zachowanie wartociowego starodrzewu. Dopuszcza si uzupenienie zieleni. 7)Dziaania inwestycyjne w obrbie strefy, wymagaj uzgodnienia z WKZ na etapie koncepcji. 8)Projekt architektoniczno-budowlany wymaga uzyskania opinii od WKZ zgodnie z obowizujcymi przepisami. 4. Cmentarz rzymsko-katolicki, grzebalny-czynny (43ZC), objty ochron konserwatorsk B . Wymagania i zasady dotyczce terenu cmentarza zapisane s w ustaleniach szczegowych. 5. Wymagania dot. pozostaych obiektw, posiadajcych cechy zabytkowe wg wykazu Urzdu Gminy dotyczce: - chaupy nr 77 z ok. 1875 r., - chaupy nr 121 z pocz. XX w., - chaupy nr 147 z pocz. XX w., - chaupy nr 159 z ok. 1880 r. Prace majce wpyw na zmian wystroju i cech stylowych obiektw, wymagaj uzgadniania z WKZ. Przy remontach i modernizacji obiektw wraz z otoczeniem wymagane jest utrzymanie charakteru istniejcej zabudowy w zakresie wysokoci, spadkw dachu i rozmieszczenia otworw okiennych i drzwiowych. W wypadku braku przeznaczenia obiektu odpowiedniego do uytkowania w XXI w., dopuszcza si jego likwidacj z powodu zego stanu technicznego. Likwidacja winna by poprzedzona wykonaniem inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej oraz uzgodnienia z organem waciwym d/s ochrony zabytkw. 6. Dla zespou dworskiego i kocielnego oraz grdka, ustala si stref ochrony widokowej E w granicach, ktrej wprowadza si wymg pozostawienia terenw wolnych od zabudowy, zwartych zadrzewie i urzdze technicznych. 7. Strefy W i OW ochrony konserwatorsko-archeologicznej. 1)Stref W obejmuje si tereny wystpowania stanowisk archeologicznych. Stanowiska archeologiczne, ich numeracja i lokalizacja: - 36 (za. graf. nr 5M w skali 1:5000), - 37 (za. graf. nr 5M w skali 1:5000), - 38 (za. graf. nr 5M w skali 1:5000, za. graf. nr 17 w skali 1:2000), - 39 (za. graf. nr 5M w skali 1:5000). - 40 (za. graf. nr 5M w skali 1:5000, za. graf. nr 12 w skali 1:2000), - 41 (za. graf. nr 5M w skali 1:5000, za. graf. nr 16 w skali 1:2000), - 42 (za. graf. nr 5M w skali 1:5000, za. graf. nr 16 w skali 1:2000), Na terenach powyszych wszelka dziaalno zwizana z naruszeniem struktury gruntu, wymaga prowadzenia jej pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim. Zapis nie dotyczy prac rolnych.

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 67

2)Strefy OW - obserwacji archeologicznej. Strefy powysze obejmuj obszary o domniemanej zawartoci reliktw archeologicznych. Ustala si, e s to obszary pooone na pnoc od terenw zainwestowanych wsi. Gwne skupisko pooone jest na kach odwadnianych otwartym rowem melioracyjnym zaznaczone na rysunku planu. Na terenach powyszych wszelka dziaalno zwizana z naruszeniem struktury gruntu, wymaga prowadzenia jej pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim. Zapis nie dotyczy prac rolnych. Dla obu stref nie wprowadza si obowizku opracowania dodatkowych, szczegowych planw zagospodarowania przestrzennego. 8. Na terenie miejscowoci obowizuj nastpujce ograniczenia dla przestrzegania przy realizacji poszczeglnych inwestycji: - Ochrona i okrelenie wymogw, co do wykorzystania indywidualnych wgbnych uj wody pitnej wspomagajcych wodocig wiejski, - Ochrona gleb organicznych (teren R1) i gleb II i III kl. bonitacyjnej zajmujcych luki gruntw cigach projektowanej zabudowy. Lokalizacja nowej zabudowy niezwizanej z rolnictwem wymaga uprzedniej zgody na przeznaczenie gleb chronionych na cele nierolnicze, - Uprawa dolesie na obszarach sabszych klas (poniej IV kl. bonitacyjnej), wymaga opracowania planw urzdzenia lasw oraz zwikszenia rnorodnoci gatunkw drzewostanw, - Lokalizacja na terenach zagroonych podtopieniem wymaga wprowadzenia do warunkw lokalizacyjnych obostrze dot. wysokoci posadowienia parteru oraz moliwoci podpiwniczenia, - Pooenie na terenie gwnego zbiornika wd podziemnych (G.Z.W.P.) wymaga wprowadzenia zakazu stosowania na w.w. terenie indywidualnych oczyszczalni ciekw. 9. W zakresie infrastruktury technicznej na terenie miejscowoci obowizuje: 1. Budowa systemu spinajcego sie wodocigow z centraln sieci wodocigow gminy. 2. Alternatywne rozwizanie systemu kanalizacji sanitarnej poprzez: a) Podczyszczenie i przerzut ciekw sanitarnych do roww otwartych, b) Przepompowywanie ciekw sanitarnych surowych na oczyszczalnie gminn. Do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej wymagane jest odprowadzenie ciekw sanitarnych do szczelnych zbiornikw wybieralnych, z wywozem na oczyszczalnie, ciekw w sposb zorganizowany lub do przydomowych biologicznych oczyszczalni ciekw. 3. Wywz nieczystoci staych w sposb zorganizowany na stacj ich recyklingu w lzanach.
SYMBOL WG RYSUNKU PLANU 1 RM 2 RM 3 RM 4 RM 5 RMU 6 RMU 7 RMU 8 RMU 9 RMU 10 RM 11 RM 12 RM 13 RMU 14 RMU 15 RMU 16 RMU 17 RMU 18 RMU 19 RMU 20 RMU 21 RMU USTALENIA SZCZEGOWE TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ Z USUGAMI ORAZ USUGAMI AGROTURYSTYCZNYMI Podstawow funkcj istniejcej i projektowanej zabudowy na omawianym terenie jest obsuga areau rolnego poprzez istniejce i noworealizowane zagrody. Na terenach dziaek siedliskowych poszczeglnych zagrd dopuszcza si prowadzenie usug z ograniczeniami wymienionymi w 5 pkt f. Na wszystkich terenach dopuszcza si lokalizacj zabudowy mieszkalnej z usugami pod warunkiem uzyskania zgody na wyczenie z produkcji rolnej gruntw kl. III o pow. powyej 0,5 ha. Lokalizacja na w.w. terenach nowej zabudowy mieszkalnej, zabudowy zagrodowej i gospodarczej i usug wymaga spenienia nastpujcych warunkw: 1. Granice terenw przeznaczonych do zainwestowania winny mieci si w szerokociach okrelonych w zacznikach graficznych. 2. Linia zabudowy nieprzekraczalna zgodna z rysunkiem planu. Brakujce wymiary tej linii liczone od linii rozgraniczajcej drogi naley odczyta wprost z rysunkw planu 1:2000. 3. Powierzchnia terenu zabudowanego nie moe przekracza 30% powierzchni posesji okrelonej w punkcie 1. 4. Wysoko zabudowy mieszkalnej nie moe przekracza 9,0 m liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy z wykorzystaniem poddasza na cele uytkowe i mieszkalne. 5. Wysoko zabudowy gospodarczej i warsztatowej nie moe przekracza 8,0 m liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy. 6. Dachy budynkw mieszkalnych dwuspadowe lub wielopoaciowe symetryczne, o spadkach 35-45. Kalenica rwnolegle do linii zabudowy.

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 68

22 RMU 23 RMU 24 RMU 25 RMU 26 RMU 27 RMU 28 RMU

7. Dachy budynkw gospodarczych i usugowych dwuspadoweo spadkach 30-40 . W wypadku lokalizacji w granicy ssiada dopuszcza si stosowanie dachw jednospadowych,o spadkach 15-30. 8. Nakaz lokalizacji pyty gnojowej, silosw itp. w odlegoci minimum 7,0 m od granicy ssiadw. W wypadku ssiada dopuszcza si lokalizacj tego typu urzdze w granicy parceli cznie z urzdzeniami ssiada. 9. Nakaz zabezpieczenia na terenie posesji miejsc postojowych dla samochodw osobowych w relacji minimum 2 miejsca na posesj. W przypadku wiadczenia usug na jej terenie ilo miejsc postojowych winna zabezpieczy 100% potrzeb uytkownikw. 10. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni. 11. Obsuga terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnaz 7 czci oglnej tekstu planu i tekstu obrbu wsi. 12. Dopuszczalna lokalizacja indywidualnych parkingw, czciowo w pasie drogowym drg lokalnych po uzyskaniu zgody Zarzdcy drogi. 13. Na parcelach zabudowy zagrodowej istniejcej oraz parcelach pozostaych o szerokoci mniejszej ni 15 m dopuszcza si lokalizacj obiektw w granicach parceli. Powysze dotyczy rnej zabudowy uzupeniajcej i modernizacji obiektw istniejcych. 14. Na terenach 2-4RM, 11-12RM, 13RMU, 22-23RMU, 25RMU winny by zrealizowane stacje transformatorowe 15/04 kV wraz z liniami redniego napicia i sieciami rozdzielczymi. Dla terenw 18-19RMU, naley przewidzie rozbudow sieci rozdzielczej nn. 15. Na czci terenu 7RMU pooonego na zamkniciu strefy ochrony widokowej obowizuje zakaz nowej zabudowy o wysokoci powyej 8,0m liczc od powierzchni terenu do najwyszego pktu kalenicy. TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ Z USUGAMI Podstawow funkcj istniejcej i projektowanej zabudowy na omawianych terenach jest zaspokojenie potrzeb mieszkacw wsi w zakresie mieszkalnictwa i usug oraz prowadzenie rzemiosa produkcyjnego z ograniczeniami wymienionymi w 5 pkt f. 1. Na terenie 30 MNU wyznaczenie nowych parcel budowlanych wymaga opracowania planu podziau, ktry winien spenia nastpujce warunki: - Wielko nowoutworzonych parcel do 1300 m2 przy szerokoci od strony drg dojazdowych 22 - 25 m. - Dojazd bezporednio na nowoprojektowan drog lub na istniejce drogi gminne o zwikszonych parametrach technicznych. 2. Pokazany na rysunku planu liniami przerywanymi podzia na nowe parcele winien by traktowany jako jedna z moliwych propozycji. 3. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni. 4. Na terenie 29 MNU dopuszcza si przeprowadzenie podziaw wtrnych. 5. Nowo realizowana zabudowa mieszkalna winna spenia nastpujce warunki: - Nieprzekraczalna linia zabudowy od istniejcychi projektowanych drg winna by w zaoeniu zgodna z rysunkiem planu i wynosi 5 - 10 m liczonych od docelowej szerokoci drg dojazdowych i 4,0 m od ssiadujcych parcel. - Powierzchnia terenu zabudowanego ogem nie moe przekracza 30% powierzchni parceli okrelonych w punkcie 1. - Wysoko zabudowy mieszkalnej nie moe przekracza 8,0 m liczonych od powierzchni terenu do najwyszego pktu cele uytkowe lub mieszkalne. - Wysoko suebnej zabudowy w stosunku do budownictwa mieszkalnego zabudowy gospodarczej i usugowej nie moe przekracza 7,0 m liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy. - Dachy budynkw mieszkalnych dwu lub wielopoaciowe o spadkach 35-45 zlokalizowane kalenic rwnolegle do linii zabudowy. Dopuszczalne dachy naczkowe wraz z facjatkami. - Dachy budynkw gospodarczych dwuspadowe o spadkach15-30. Kalenica rwnolegle do kalenicy budynku mieszkalnego. - Nakaz zabezpieczenia na terenie posesji 2 miejsc parkingowych, oprcz miejsca w garau. W przypadku wiadczenie usug na terenie posesji ilo miejsc postojowych dla uytkownikw naley zabezpieczy w 100% na jej terenie. Dopuszczalne rozwizanie problemu parkowania poprzez indywidualne parkingi zlokalizowane czciowo w pasie drogi za zgod Zarzdcy drogi. - Obsuga terenu w infrastruktur techniczn zgodniez ustaleniami czci oglnej tekstu planu. 6. Na terenie 30 MNU winna by zrealizowana stacja transformatorowa 15/04 kV wraz lini redniego napicia i sieci rozdzielcz. TEREN USUG OWIATY I WYCHOWANIA Podstawow funkcj istniejcego obiektu jest zapewnienie potrzeb ludnoci obrbu w zakresie owiaty i kultury fizycznej. 1. Dopuszczalna modernizacja i rozbudowa obiektw pod warunkiem przestrzegania wymogw okrelonych w 8-9 czci oglnej tekstu planu. 2. Wymagane utrzymanie jednolitego charakteru architektury obiektw istniejcych o obrbie parceli. 3. Przestrzeganie linii zabudowy okrelonej od strony drogi powiatowej istniejcymi obiektami dydaktycznymi. 4. Wymagana nieprzekraczalna wysoko zabudowy10 m liczc od poziomu terenu do najwyszego punktu kalenicy. 5. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni. 6. Wymagane wygospodarowane od strony drogi powiatowej i gminnej minimum 5 miejsc postojowych dla samochodw i jednego autokaru. 7. Rozbudowa infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami czci oglnej tekstu planu. USUGI INNE Remiza OSP Podstawow funkcj obiektu jest zabezpieczenie potrzeb mieszkacw obrbu w zakresie bezpieczestwa przeciwpoarowego oraz spotka masowych. 1. Dopuszczalna modernizacja i rozbudowa obiektw pod warunkiem przestrzegania wymogw okrelonych w 8 - 9

29 MNU 29a MNU 30 MNU

31 UO

32 UI

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 69

czci oglnej tekstu planu. 2. Wymagane zachowanie od strony drogi powiatowej linii zabudowy ustalonej istniejcym obiektem. 3. Wymagane nie przekraczanie wysokoci obiektw 10 m liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy. 4. Wymagane utrzymanie wolnego od zabudowy kubaturowej przestrzeni przed wjazdem do obiektu. 5. Rozbudowa infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami czci oglnej tekstu planu. 33 UK TEREN USUG KULTURY KOCI PARAFIALNY p.w. w. Idziego wraz z dzwonnic i plebani Teren znajduje si w strefie ochrony konserwatorskiej B1. Wymagane przestrzeganie ustale pkt. 2 czci oglnej opracowania wsi Podlesie, dot. ochrony konserwatorskiej B1. TEREN USUG HANDLU Podstawow funkcj obiektu jest zaspokojenie potrzeb bytowych ludnoci. Dopuszczalna modernizacja i rozbudowa pod warunkiem przestrzegania wymogw okrelonych w 9 czci oglnej tekstu planu, oraz: 1. Od strony 50 KDP wymagane jest urzdzenie minimum 5 miejsc postojowych dla samochodw osobowych klientw. 2. Wymagana nie przekraczania wysokoci zabudowy 10 m liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy. 3. Rozbudowy infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami czci oglnej tekstu planu. TEREN USUG I OBIEKTW PRODUKCYJNYCH O RNEJ FUNKCJI I ZRNICOWANYCH USUGACH Podstawow funkcj terenw i istniejcych obiektw jest zaspokojenie potrzeb mieszkacw obrbu w zakresie rozwoju produkcji, usug i zwizanych z nimi miejscami pacy. Modernizacja istniejcych obiektw, ich rozbudowa i budowa nowych wymaga spenienie warunkw: - Wysoko zabudowy 10 m liczc od poziomu terenu do najwyszego punktu kalenicy, - Dachy budynkw o spadku 15, wymagaj osony attyk od strony drg gminnych i powiatowych, - Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni, - Nakaz wydzielenia na terenie parcel oglnodostpnych miejsc postojowych zabezpieczajcych 100% potrzeb pracownikwi uytkownikw. Za zgod Zarzdcy drg dopuszczalne jest czciowe zajcie pasa drogowego na cele parkingowe, - Przestrzeganie linii zabudowy ustalonej na rysunku planu, - Uciliwo produkcji nie moe przekracza granic parceli, - Obsuga terenu istniejcego w zakresie infrastruktury technicznej zgodna istniejcego ustaleniami czci oglnej tekstu planu. TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ Z USUGAMI Teren znajduje si w granicach ochrony strefy konserwatorskiej B2. Wymagane przestrzeganie ustale pkt. 3 czci oglnej opracowania wsi Podlesie, dot. ochrony konserwatorskiej B2. TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ Z USUGAMI Podstawow funkcj istniejcej i projektowanej zabudowy na omawianych terenach jest zaspokojenie potrzeb mieszkacw wsi w zakresie mieszkalnictwa i usug oraz prowadzenie rzemiosa produkcyjnego z ograniczeniami wymienionymi w 5 pkt f. 1. Dopuszcza si wyznaczenie nowych parcel budowlanych, ktre winien spenia nastpujce warunki: - Wielko nowoutworzonych parcel min. 800 m2, przy szerokoci od strony drg dojazdowych 22 - 30 m. - Dojazd bezporednio na nowoprojektowan drog lub na istniejce drogi gminne o zwikszonych parametrach technicznych. 2. Pokazany na rysunku planu liniami przerywanymi podzia na nowe parcele winien by traktowany jako jedna z moliwych propozycji. 3. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszczalne uzupenienie zieleni. 4. Nakaz uzupenienia alei lipowo robiniowej (51KDG) nowymi nasadzeniami z zachowaniem gatunkw rodzimych. Wjazdy na noworealizowane dziaki budowlane z 51KDG winny by lokalizowane pomidzy drzewami. 5. Nowo realizowana zabudowa mieszkalna winna spenia nastpujce warunki: - Nieprzekraczalna linia zabudowy od istniejcychi projektowanych drg winna by w zaoeniu zgodnaz rysunkiem planu. - Powierzchnia terenu zabudowanego ogem nie moe przekracza 30% powierzchni parceli okrelonych w punkcie 1. - Wysoko zabudowy mieszkalnej nie moe przekracza 8,0 m liczonych od powierzchni terenu do najwyszego pktu cele uytkowe lub mieszkalne. - Wysoko suebnej zabudowy w stosunku do budownictwa mieszkalnego zabudowy gospodarczej i usugowej nie moe przekracza 5,0 m liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy. - Dachy budynkw mieszkalnych dwu lub wielopoacioweo spadkach 35-45 zlokalizowane kalenic rwnolegle do linii zabudowy. Dopuszczalne dachy naczkowe wraz z facjatkami. - Dachy budynkw gospodarczych dwuspadowe o spadkach15-30. Kalenic rwnolegle do kalenicy budynku mieszkalnego. Dopuszczalne lokalizowanie budynkw gospodarczych w granicy dziaki. - Nakaz zabezpieczenia na terenie posesji 2 miejsc parkingowych, oprcz miejsca w garau. W przypadku wiadczenie usug na terenie posesji ilo miejsc postojowych dla uytkownikw naley zabezpieczy w 100 % na jej terenie. Dopuszczalne rozwizanie problemu parkowania poprzez indywidualne parkingi zlokalizowane czciowo w pasie drogi za zgod Zarzdcy drogi. - Obsuga terenu w infrastruktur techniczn zgodniez ustaleniami czci oglnej tekstu planu. TEREN USUG HANDLU Podstawow funkcj obiektu jest zaspokojenie potrzeb bytowych ludnoci w zakresie handlu. Dopuszczalna modernizacjai rozbudowa pod warunkiem przestrzegania wymogw okrelonych w 9 czci oglnej tekstu planu oraz:

34 UH

35 P 36 P 37 P 38 P

39 MNU

40 MNU

41 UH

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 70

1. Od strony 44 KDP wymagane jest urzdzenie minimum 5 miejsc postojowych dla samochodw osobowych klientw. 2. Wymagana nie przekraczania wysokoci zabudowy 10 m liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy. 3. Rozbudowy infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami czci oglnej tekstu planu. 42 WZ TEREN WGBNYCH UJ WODY PASTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO W WARSZAWIE 1. Strefa ochrony bezporedniej pokrywa si z granic ogrodzenia parceli. 2. Modernizacja i rozbudowa urzdze wymaga przestrzegania przepisw szczeglnych. 3. Warunki geologiczne nie wymagaj ustanowienia strefy ochrony poredniej, ktra nie zostaa ustalona na podstawie przepisw szczeglnych. TEREN CMENTARZA O USTALONEJ STREFIE SANITARNEJ GRZEBALNEGO - CZYNNEGO Teren cmentarza rzymsko-katolickiego o ustalonej strefie ochrony sanitarnej 50 m objty stref ochrony konserwatorskiej B. Wymagane jest: 1. Zachowanie strefy ochronnej zieleni wysokiej od strony poudniowej i wschodniej. 2. Urzdzenie przed cmentarzem parkingu dla samochodw osobowych na ok. 30 stanowisk. 3. Zachowanie istniejcego ukadu przestrzennego starej czci cmentarza, a w szczeglnoci lokalizacji zabytkowych nagrobkw eliwnych i murowanych in situ oraz detali ogrodze eliwnych. 4. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni. 5. Ujednolicenie ogrodzenia czci starej i nowej cmentarza. Ogrodzenie winno by aurowe od strony poudniowej, zachodniej i wschodniej. TEREN POWIATOWYCH DRG PUBLICZNYCH 1. Wymagane zabezpieczenie docelowego poszerzenia pasa drogi do 15 m w celu uzyskania parametrw zgodnie z wymogami przepisw szczeglnych. 2. Dopuszczalna lokalizacja: - urzdze i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z 7 czci oglnej tekstu planu, - cigw pieszych i rowerowych, - miejsc parkingowych za zgod Zarzdcy drogi, - drogi wraz z reklamami i obiektami maej architektury 3. Wyklucza si lokalizacj w pasie drogi reklam i obiektw kubaturowych za wyjtkiem obiektw obsugi ruchu zbiorowego. TEREN DRG PUBLICZNYCH GMINNYCH O ZNACZENIU NADRZDNYM 1. Utrzymuje si linie rozgraniczajce wg istniejcych granic wasnoci. 2. Wymagana docelowa szeroko w liniach rozgraniczajcych 12 m w celu uzyskania parametrw wymaganych przepisami szczegowymi. 3. Dopuszczalna lokalizacja: - sieci infrastruktury technicznej, - cigw pieszych i rowerowych. TEREN DRG PUBLICZNYCH GMINNYCH ALEJA LIPOWO ROBINIOWA 1. Utrzymuje si linie rozgraniczajce wg istniejcych granic wasnoci. 2. Wymagane poszerzenie szerokoci w liniach rozgraniczajcych zgodnie z rysunkiem planu 8,0 - 10 m. 3. Wymagane zachowanie starodrzewu i obowizek uzupenienia alei lipowo - robiniowej nowymi nasadzeniami, z zachowaniem gatunkw rodzimych. 4. Wjazdy na nowo realizowane dziaki budowlane winny by lokalizowane pomidzy drzewami. TEREN DRG PUBLICZNYCH GMINNYCH POZOSTAYCH 1. Utrzymuje si linie rozgraniczajce wg istniejcych granic wasnoci. 2. Wymagane poszerzenie szerokoci w liniach rozgraniczajcych zgodnie rysunkiem planu 9,0 - 10 m. TERENY TRASY KOLEJOWEJ CMK WYCZONE Z PLANU Teren komunikacji kolejowej w granicach terenu zamknitego jest wyczony z ustale planu. Wszelka dziaalno inwestycyjna na w.w. obszarze wymaga zgody i podjcia decyzji przez Zarzdc terenu. WS RZEKA KALENICA, CIEK OD KOZAKOWA, CIEK OD PODLESIA, ROWY MELIORACYJNE Rzeka Kalenica, Ciek od Kozakowa, Ciek od Podlesia oraz rowy melioracyjne znajduj si w ewidencji prowadzonej przez lski Zarzd Melioracji Urzdze Wodnych Oddzia w Czstochowie. Podstawow funkcj urzdze jest regulacja stosunkw wodnych na przylegym terenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Wymagane przestrzeganie nastpujcych warunkw: 1. Utrzymanie szerokoci okrelonych w mapach ewidencyjnych. 2. Prowadzenie prac ziemnych i budowlanych w odlegoci mniejszej ni 10 m liczonych od krawdzi roww wymaga zgody Zarzdcy urzdzenia. 3. Dopuszczalna rozbudowa i modernizacja urzdze pod warunkiem zachowania ssiadujcych z nim pozostaych urzdze okrelonych w planie. Strona 71

43 ZC

44 KDP S1096 45 KDP S1099 46 KDP S1098 47 KDP S1102

48 KDG 49 KDG 50 KDG

51 KDG

KDG

KK

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

4. Lokalizacja poszczeglnych inwestycji winna by uzgadniana indywidualnie z Zarzdc urzdzenia. 5. Nakaz utrzymania istniejcego w otoczeniu ciekw i roww wartociowego starodrzewu. R1 TERENY ROLNICZE WYSZYCH KLAS BONITACYJNYCH 1. Dopuszczalna lokalizacja nowych zagrd. 2. Zakaz likwidacji zadrzewie i zakrzewie rdpolnych oraz zieleni nadbrzenej przy ciekach wodnych. 3. W istniejcych zagrodach dopuszcza si wymian i uzupenienie istniejcego zainwestowania bez powikszania powierzchni dziaki siedliskowej. TERENY ROLNICZE BEZ PRAWA ZMIANY SPOSOBU UYTKOWANIA 1. Zakaz lokalizacji nowej zabudowy. 2. Zakaz likwidacji zadrzewie i zakrzewie rdpolnych i zieleni nadbrzenej przy ciekach wodnych. TERENY LASW PASTWOWYCH, OCHRONNYCH I PRYWATNYCH Obowizuj nastpujce ustalenia: - zakazuje si lokalizacji zabudowy kubaturowej, w tym rwnie obiektw tymczasowych przeznaczonych na stay pobyt ludzi z wyjtkiem obiektw sucych bezporednio gospodarce lenej, - prowadzenie gospodarki lenej zgodnie z zasadami okrelonymi w planie urzdzenia lasu opracowanym z uwzgldnieniem przepisw szczeglnych, - zachowanie w naturalnym stanie (bez zadrzewie) torfowisk, mokrade oraz oczek wodnych, zgodnie z ustaleniami planu dotyczcego ochrony przyrody. TEREN PRZEZNACZONY NA POSZERZENIE OBSZARW LENYCH Zewntrzna linia rozgraniczajca tereny jest granic rolno-len. Obowizuje odlego granicy rolno - lenej od terenw przeznaczonych do zainwestowania wynoszca, minimum 10 m. TERENY TRASY PRZEBIEGU LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 15 kV Teren przebiegu linii elektroenergetycznej 15 kV. Ustala si stref ograniczonego uytkowania 5,0 m od skrajnego przewodu linii. Wszelka dziaalno inwestycyjna na granicach strefy, wymaga wspdziaania z Zarzdzajcym lini. Na terenach 2RM, 3RM, 4RM, 11-12RM, 13RMU, 2223RMU, 25RMU, 30 MNU winny by zrealizowane stacje transformatorowe 15/04 kV wraz liniami redniego napicia i sieciami rozdzielczymi. Dla terenw 18-19RMU naley przewidzie rozbudow sieci rozdzielczej nn.

ZL

ZLD

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 72

N OBRB SKRAJNIWA USTALENIA SZCZEGOWE Ustalenia szczegowe, obowizujce w obrbie wsi Skrajniwa, s pokazane w zacznikach graficznych nr 1-4 w skali 1:5000 i zacznikach graficznych nr 5-12 w skali 1:2000 oraz doczonych do nich legend. Stanowi one uzupenienie ustale oglnych z 1-10 wycznie w odniesieniu do wsi Skrajniwa. Ustalenia kontynuuj polityk przestrzenn, miejscowych planw oglnych i szczegowych, ktre z mocy ustawy utraciy wano 31.12.2003 r. Ponadto s one zgodnie z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowa i Kierunkw Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lelw uchwalonymi uchwa Rady Gminy Lelw nr XXX/204/2005 z dnia 18 padziernika 2005 r. W granicach obrbu nie obowizuj ustalenia planw miejscowych uchwalonych po 1995 r. 1. Wymagania dotyczce przestrzeni publicznych nie wystpuj. 2. Wymagania dotyczce stref konserwatorskich. Opiek konserwatorsk objta jest na terenie 12RMU chaupa drewniana nr adm. 24 (za. graf. nr 4N w skali 1:5000, za. graf. nr 9 w skali 1:2000). Likwidacja obiektw z powodu zego stanu technicznego winna by poprzedzona wykonaniem inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej oraz zosta uzgodniona z organem waciwym d/s ochrony zabytkw. 3. Stref W obejmuje si tereny wystpowania stanowisk archeologicznych. Stanowiska archeologiczne, ich numeracja i lokalizacja: - 47 - Skrajniwa Zagrna (za. graf. nr 3N w skali 1:5000, za. graf. nr 12 w skali 1:2000), - 48 - Pustkowie (za. graf. nr 1N w skali 1:5000, za. graf. nr 6 w skali 1:2000), - 49 - Pustkowie (za. graf. nr 1N w skali 1:5000, za. graf. nr 5 w skali 1:2000). Na terenach powyszych wszelka dziaalno zwizana z naruszeniem struktury gruntu wymaga prowadzenia jej pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim. Zapis nie dotyczy prac rolnych. Strefa nie wymaga obowizku opracowania dodatkowych, szczegowych planw zagospodarowania przestrzennego. 4. Na terenie miejscowoci wystpuj nastpujce ograniczenia dotyczce realizacji przy opracowywaniu dokumentacji wykonawczej: - ochrona i okrelenia jego wykorzystania indywidualnego zakadowego wgbnego ujcia wody pitnej, wspomagajcego wodocig wiejski, - ochrona gleb organicznych i gleb kl. III i IV bonitacyjnych, zajmujcych luki w cigach zabudowy projektowanej. Lokalizacja nowej zabudowy mieszkalnej z usugami na terenach tych wymaga zgody na przeznaczenie gleb chronionych, na cele nierolnicze, - wprowadzenie dolesie na obszarach sabszych klas bonitacyjnych, wymaga opracowania na ich terenie planw urzdzenia lasw, oraz zwikszenia rnorodnoci gatunkowej drzewostanw, - ograniczenia dla obszarw zagroonych podtapianiem wymagaj wprowadze do warunkw zaostrze dotyczcych wysokoci posadowienia parteru i moliwoci podpiwniczenia. - pooenie miejscowoci na terenie g. zbiornika wd podziemnych (G.Z.W.P.) wymaga zakazu stosowania na tym terenie indywidualnych biologicznych oczyszczalni ciekw sanitarnych. 5. W zakresie infrastruktury technicznej na terenie miejscowoci obowizuje: - budowa systemu spinajcego sie wodocigow z centraln sieci wodocigow gminy, - alternatywne rozwizanie systemu kanalizacji sanitarnej poprzez: a) podczyszczenie i przerzut ciekw do roww otwartych. b) przepompowywanie ciekw surowych i przerzut ciekw na oczyszczalnie. Rozwizanie powysze, winno by wsplne dla wsi Skrajniwa i Konstantynw. Do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, wymagane odprowadzenie ciekw sanitarnych do szczelnych zbiornikw wybieralnych z wywozem w sposb zorganizowany na oczyszczalnie ciekw. Wywz nieczystoci staych w sposb zorganizowany, na stacj recyklingu w lzanach.

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 73

SYMBOL WG RYSUNKU PLANU 1 ML 2 ML 3 ML 4 ML

USTALENIA SZCZEGOWE

TERENY ZABUDOWY LETNISKOWEJ Z DOPUSZCZENIEM ZABUDOWY MIESZKALNEJ Z USUGAMI DO POBYTU CAOROCZNEGO Podstawow funkcj istniejcej i projektowanej zabudowy na omawianym terenie jest zaspokojenie potrzeb mieszkacw wsii gminy w zakresie mieszkalnictwa i rekreacji. Lokalizacja zabudowy winna spenia nastpujce warunki: 1. Teren 1-3 ML wymaga fragmentarycznego przeprowadzenia scalenia i opracowania wtrnego planu podziau, ktry winien spenia nastpujce warunki: - wielko nowoutworzonych parcel budowlanych do 1200 m2 przy ich szerokoci od strony drg dojazdowych 22 m, - pokazany liniami przerywanymi podzia na nowe parcele winien by traktowany jako jedna z moliwych propozycji. 2. Teren 4 ML nie wymaga przeprowadzenia scalenia i opracowania wtrnego planu podziau. Dopuszcza si wykorzystanie istniejcego podziau geodezyjnego i zakupu wicej ni jednej parceli. 3. Istniejca w terenie i nowo realizowana zabudowa winna by adaptowana przy spenieniu nastpujcych warunkw: - ]linia zabudowy swobodna, ale nie mniejsza ni 10 m od docelowej szerokoci linii rozgraniczajcej drogi powiatowej i 7,0 m od linii rozgraniczajcej drg gminnych, - powierzchnia zabudowy letniskowej, nie wiksza ni 20% pow. parceli, a zabudowy mieszkalnej i przystosowanej do pobytu caorocznego oraz prowadzenia usug 30%, - wysoko zabudowy nie moe przekracza 8,0 m liczc od pow. terenu do najwyszego pktu kalenicy. Dopuszcza si wykorzystanie poddasza na cele uytkowe lub mieszkalne. - wysoko zabudowy gospodarczej nie moe przekracza 5,0 m liczonych j.w. - dachy obiektw dwuspadowe lub wielopoaciowe, o spadkach 35-45. W uzasadnionych wypadkach na budynkach gospodarczych zlokalizowanych w granicy, dopuszcza si stosowanie dachw o spadkach 15-30, - lokalizacja obiektw kalenica rwnolegle do ustalonej w planie linii zabudowy, - nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni, - nakaz wyznaczenia na terenie posesji minimum dwch miejsc postojowych dla samochodw, - obsuga terenu w zakresie infrastruktury technicznej, jak we wstpie czci oglnej tekstu planu. TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ Z USUGAMI W TYM USUG AGROTURYSTYCZNYCH Podstawow funkcj istniejcej i projektowanej zabudowy na omawianym terenie jest obsuga przylegego areau rolnego poprzez istniejce i nowo realizowane zagrody. Na terenach dziaek siedliskowych poszczeglnych zagrd dopuszcza si prowadzenie usug z ograniczeniami wymienionymiw 5 pkt f. Na terenach 1-4 ML, dopuszcza si lokalizacj w lukach zabudowy letniskowej. Na wszystkich terenach dopuszcza si lokalizacj zabudowy mieszkalnej z usugami pod warunkiem uzyskania zgody na wyczenie z produkcji rolnej gruntw kl. III. Lokalizacja na w.w. terenach nowej zabudowy mieszkalnej, zabudowy zagrodowej i gospodarczej oraz usug, wymaga spenienia nastpujcych warunkw: 1. Granice terenw przeznaczonych do zainwestowania winny mieci si w szerokociach okrelonych w zacznikach graficznych. 2. Linia zabudowy nieprzekraczalna zgodna z rysunkiem planu. Brakujce wymiary tej linii liczone od linii rozgraniczajcej drogi, naley odczyta wprost z rysunkw planu 1:2000. 3. Powierzchnia terenu zabudowanego nie moe przekracza 30% powierzchni posesji okrelonej w punkcie 1. 4. Wysoko zabudowy mieszkalnej nie moe przekracza 9,0 m liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicyz wykorzystaniem poddasza na cele uytkowe i mieszkalne. 5. Wysoko zabudowy gospodarczej i warsztatowej nie moe przekracza 8,0 m liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy. 6. Dachy budynkw mieszkalnych dwuspadowe lub wielopoaciowe symetryczne, o spadkach 35-45. Kalenica rwnolegle do linii zabudowy. 7. Dachy budynkw gospodarczych i usugowych dwuspadoweo spadkach 30-40. W wypadku lokalizacji w granicy ssiada dopuszcza si stosowanie dachw jednospadowych,o spadkach 15-30. 8. Nakaz lokalizacji pyty gnojowej, silosw itp. w odlegoci minimum 7,0 m od granicy ssiadw. W wypadku ssiada, dopuszcza si lokalizacj tego typu urzdze w granicy parceli, cznie z urzdzeniami ssiada. 9. Nakaz zabezpieczenia na terenie posesji miejsc postojowych dla samochodw osobowych w relacji minimum 2 miejsca na posesj. W przypadku wiadczenia usug na jej terenie, ilo miejsc postojowych winna zabezpieczy 100% potrzeb uytkownikw. 10. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni. 11. Obsuga terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodna z 7 czci oglnej tekstu planu i tekstu obrbu wsi. 12. Dopuszczalna lokalizacja indywidualnych parkingw, czciowo w pasie drogowym drg lokalnych po uzyskaniu zgody Zarzdcy drogi. 13. Na parcelach zabudowy zagrodowej istniejcej oraz parcelach pozostaych o szerokoci mniejszej ni 15 m, dopuszcza si lokalizacj obiektw w granicach parceli. Powysze dotyczy rnej zabudowy uzupeniajcej i modernizacji obiektw istniejcych. 14. Na terenie 12RMU znajduje si, chaupa drewniana nr adm. 24, podlegajca ochronie konserwatorskiej. Prace powodujce zmian wystroju i cech stylowych obiektu wymagaj uzgodnienia z WKZ. TERENY UDOKUMENTOWANYCH Z KRUSZYWA NATURALNEGO Podstawow funkcj terenu jest zabezpieczenie potrzeb mieszkacw wsi i gminy w miejsca produkcyjne i miejsca pracy.Teren 17 PE winien preferowa zwikszenie iloci miejsc pracy dla potrzeb gminy Lelw. Teren 17 PE jest lokalizacja ofertow mieszkacw wsi, dla lokalizacji potencjalnych inwestorw.

5 RMU 6 RMU 7 RMU 8 RMU 9 RMU 10 RMU 11 RMU 12 RMU 13 RMU 14 RMU 15 RMU 16 RMU

17 PE

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 74

1. Dojazd do terenu zoa bezporednio z drogi gminnej 25 KDG. 2. Z terenu zoa wydzieli, od strony drogi szer. min. 15 m na urzdzenie miejsc postojowych oraz pomieszcze biurowychi socjalnych dla zaogi 30 KDP. 3. Od strony granic zoa pozostawi pas terenu szerokoci 10 m traktowany jako strefa ochronna od ssiadujcych z terenem obszarw przeznaczonych na dolesienie, oraz wyodrbni obszar na skadowanie humusu. 4. cznie z opracowaniem projektu eksploatacji, naley wykona wytyczne do przeprowadzenia rekultywacji terenw poprzez zalesienie. 18 UKUI TEREN USUG KULTURY I USUG INNYCH Teren siedziby Ochotniczej Stray Poarnej, wraz z sal zgromadze i placem sportowym, wsplna dla wsi Skrajniwai Konstantynw. Podstawow funkcj obiektu jest zaspokojenie potrzeb mieszkacw wsi w zakresie bezpieczestwa przeciw poarowego oraz zabezpieczenie potrzeb mieszkacw wsi w zakresie miejsc zebra publicznych. 1. Dopuszczalna modernizacja i rozbudowa obiektu, pod warunkiem przestrzegania wymogw okrelonych w 8-9 czci oglnej tekstu planu. 2. Wymagane zachowanie linii zabudowy ustalonej istniejcym obiektem w stosunku do krawdzi jezdni drogi powiatowej. 3. Utrzymania wyodrbnionych miejsc postojowych dla obsugi funkcji bez zajmowania powierzchni pasa drogi. 4. Zapewnienie obsugi w infrastruktur techniczn zgodnie z ustaleniami z czci oglnej tekstu planu. 19 UO TEREN USUG OWIATY I WYCHOWANIA Podstawow funkcj istniejcego i projektowanego obiektu jest zaspokojenie potrzeb mieszkacw obrbu w zakresie owiatyi kultury fizycznej przy przestrzeganiu nastpujcych warunkw: 1. Dopuszczalna modernizacja i rozbudowa pod warunkiem przestrzegania wymogw okrelonych w 8-9 czci oglnej tekstu planu. 2. Wymagane przy rozbudowie utrzymanie jednolitego charakteru architektury obiektu i zabudowy towarzyszcej. 3. Przestrzegania linii zabudowy ustalonej w odlegoci 15 m od linii rozgraniczajcej 21 KDG i 23 KDG. 4. Wydzielenie na terenie posesji zespou boisk do gier maych oraz min. 3 miejsc postojowych dla samochodw. 5. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni. 6. Rozbudowa infrastruktury technicznej, zgodna z ustaleniami z czci oglnej tekstu planu. TEREN CIEKW WODNYCH, ZBIORNIKW WODNYCH I GWNYCH ROWW MELIORACYJNYCH Podstawow funkcj urzdze jest regulacja stosunkw wodnych na przylegym terenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Wymagane przestrzeganie nastpujcych warunkw: 1. Utrzymanie szerokoci okrelonych w mapach ewidencyjnych. 2. Prowadzenie prac ziemnych i budowlanych w odlegoci mniejszej ni 10 m liczonych od krawdzi roww wymaga zgody Zarzdcy urzdzenia. 3. Dopuszczalna rozbudowa i modernizacja urzdze pod warunkiem zachowania ssiadujcych z nim pozostaych urzdze okrelonych w planie. 4. Lokalizacja poszczeglnych inwestycji winna by uzgadniana indywidualnie z Zarzdc urzdzenia. 5. Nakaz utrzymania istniejcego w otoczeniu ciekw i roww wartociowego starodrzewu. TEREN DRG PUBLICZNYCH POWIATOWYCH NR S1101 - KONSTANTYNW - TEODORW - SOKOLE POLE NR S1102 - PRZYRW - DROGA WOJEWDZKA KDW 794, NR S1098 - PODLESIE - KONSTANTYNW - JULIANKA, 1. Docelowa szeroko w liniach rozgraniczajcych 15 m w celu uzyskania parametrw technicznych zgodnie z wymogami przepisw szczeglnych. 2. Dopuszcza si lokalizacj w liniach rozgraniczajcych: - urzdze i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z 7 czci oglnej tekstu planu, - cigw pieszych i rowerowych, - miejsc parkingowych za zgod Zarzdcy drogi, - zieleni przydronej, - reklam i obiektw maej architektury za zgod Zarzdcy drogi, 3. Na terenach zabudowanych gwna ulica wiejska. TEREN DROGI PUBLICZNEJ GMINNEJ SKRAJNIWA - PUSTKOWIE - KDP S1098 1. Docelowa szeroko pasa drogi 12 m w celu uzyskania parametrw technicznych zgodnie z wymaganiami przepisw szczeglnych. 2. Dopuszczalna lokalizacja w docelowych liniach rozgraniczajcych za zgod Zarzdcy drogi: - urzdze i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z 7, - cigw pieszych i rowerowych, - miejsc parkingowych, - zieleni przydronej, - reklam i obiektw maej architektury za zgod Zarzdcy drogi. TEREN DROGI PUBLICZNEJ GMINNEJ GWNA ULICA WIEJSKA 1. Docelowa szeroko pasa drogi w liniach rozgraniczajcych 10 m. 2. Dopuszczalna lokalizacja w docelowych liniach rozgraniczajcych za zgod Zarzdcy drogi: - urzdze i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z 7, - cigw pieszych i rowerowych, - miejsc parkingowych,

20 WS

21 KDP S1101 22 KDP S1098 23 KDP S1102

24 KDG

25 KDG

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 75

- zieleni przydronej, - reklam i obiektw maej architektury za zgod Zarzdcy drogi. 26 KDG TEREN DROGI PUBLICZNEJ GMINNEJ O ZNACZENIU GOSPODARCZYM 1. Docelowa szeroko pasa drogi 9,0 m w liniach rozgraniczajcych. 2. Dopuszczalna lokalizacja, w docelowych liniach rozgraniczajcych za zgod Zarzdcy drogi: - urzdze i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z 7, - cigw pieszych i rowerowych, - miejsc parkingowych, - zieleni przydronej, - reklam i obiektw maej architektury za zgod Zarzdcy drogi. TEREN DROGI PUBLICZNEJ GMINNEJ O ZNACZENIU GOSPODARCZYM 1. Docelowa szeroko pasa drogi w liniach rozgraniczajcych 9,0 m. 2. Dopuszczalna lokalizacja w docelowych liniach rozgraniczajcych za zgod Zarzdcy drogi: - urzdze i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z 7, - cigw pieszych i rowerowych, - miejsc parkingowych, - zieleni przydronej, - reklam i obiektw maej architektury za zgod Zarzdcy drogi. TEREN DROGI PUBLICZNEJ GMINNEJ O ZNACZENIU OSIEDLOWYM 1. Docelowa szeroko pasa drogi w liniach rozgraniczajcych 10 m. 2. Dopuszczalna lokalizacja w docelowych liniach rozgraniczajcych za zgod Zarzdcy drogi: - urzdze i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z 7, - cigw pieszych i rowerowych, - miejsc parkingowych, - zieleni przydronej, - reklam i obiektw maej architektury za zgod Zarzdcy drogi. TEREN DRG PUBLICZNYCH GMINNYCH POZOSTAYCH 1. Docelowa szeroko pasa drogi 10 m, w celu uzyskania parametrw technicznych zgodnie z wymaganiami przepisw szczeglnych. 2. Dopuszczalna lokalizacja w docelowych liniach rozgraniczajcych za zgod Zarzdcy drogi: - urzdze i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z 7, - cigw pieszych i rowerowych, - miejsc parkingowych, - zieleni przydronej, - reklam i obiektw maej architektury za zgod Zarzdcy drogi. TEREN PARKINGU OGLNODOSTPNEGO 1. Wymagane uzyskanie nawierzchni utwardzonej - aurowej. 2. Nakaz utrzymania na obszarze wartociowego drzewostanu wysokiego. TERENY ROLNICZE BEZ PRAWA ZMIANY SPOSOBU UYTKOWANIA 1. Zakaz lokalizacji nowej zabudowy. 2. Zakaz likwidacji zadrzewie i zakrzewie rdpolnych i zieleni nadbrzenej przy ciekach wodnych. TEREN PRZEZNACZONY NA POSZERZENIE OBSZARW LENYCH 1. Obowizuj zasady jak przy terenach ZL. 2. Zewntrzna linia rozgraniczajca tereny ZLD z R i R1 jest granic rolno-len obrbu. TERENY LASW PASTWOWYCH OCHRONNYCH I PRYWATNYCH 1. Prowadzenie gospodarki lenej, zgodnie z zasadami okrelonymi w planie urzdzenia lasu, opracowanego z uwzgldnieniem przepisw szczeglnych. 2. Zachowanie w naturalnym stanie torfowisk, mokrade oraz oczek wodnych. TERENY TRASY PRZEBIEGU LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 15 kV Teren przebiegu linii elektroenergetycznej 15 kV. Ustala si stref ograniczonego uytkowania 5,0 m od skrajnego przewodu linii. Wszelka dziaalno inwestycyjna na granicach strefy, wymaga wspdziaania z Zarzdzajcym lini.

27 KDG

28 KDG

29 KDG

30 KD

ZLD

ZL

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 76

O OBRB STAROMIECIE - wraz z miejscowociami Bokowe Niwy, Rakw, Gaiska, Zabrodzie, Poernica - USTALENIA SZCZEGOWE Ustalenia szczegowe dotycz ustale obowizujcych w obrbie Staromiecie, z miejscowociami Bokowe Niwy, Rakw, Gaiska, Zabrodzie, Poernica. S zilustrowane zacznikami graficznymi nr 1-5, opracowanymi w skali 1:5000 oraz 6-19 opracowanych w skali 1:2000 wraz z doczonymi do nich legendami. Stanowi one uzupenienie ustale oglnych 1 do 10 tekstu planu wycznie w odniesieniu do miejscowoci obrbu Staromiecie. Ustalenia kontynuuj polityk przestrzenn planw oglnych i szczegowych, ktre z mocy ustawy utraciy wano 31.12.2003 r. Ponadto s one zgodnee z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowa i Kierunkw Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lelw uchwalonymi uchwa Rady Gminy Lelw nr XXX/204/2005 z dnia 18 padziernika 2005 r. W granicach obrbu nie obowizuj ustalenia planw miejscowych, uchwalonych po 1995 r. 1. Wymagania dotyczce przestrzeni publicznych wsi w rejonie centrum miejscowoci. Rozwizania kompleksowe dotyczce w.w. przestrzeni winny zapewni: 1)Nie przekraczania przez noniki reklamowe wysokoci 2,5 m. 2)Nie przekraczanie przez tymczasowe obiekty handlowo-usugowe wielkoci 8,0 m2 , a ich wysoko liczona od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy nie moe przekracza 3,5 m wysokoci. 3)Obowizuje nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, w tym uzupenienie drzewostanu alei prowadzcej do kocioa, a w wypadku koniecznoci jego wymiany powtrne nasadzenie z zachowaniem gatunku. 2. Wymagania dotyczce sieci i urzdze technicznych. Obowizuj zasady ustalone w 7 czci oglnej tekstu planu. 3. Ustalenia dotyczce stref ochrony konserwatorskiej. Strefa ochrony konserwatorskiej B obejmuje obszar 29UK i 30ZC. Dotycz one wpisanego do rejestru zabytkw nr 230/78 zabudowania kocioa z XV w., oraz cmentarza grzebalnego z 2 po. XIX w. Na terenie wsi wystpuj obiekty bdce w zainteresowaniu konserwatorskim, nale do nich: - plebania murowana k. XIX w., - brama dzwonnica kocielna murowana 1877 r., - brama cmentarza murowana 1903 r., - kapliczka przydrona murowana ok. 1780 r. w miejscu historycznej pustelni, - dom nr 21 murowany 1903 r., - stodoa przy zab. nr 23 drewniana pocz. XX w. Dziaania na w.w. terenach wymagaj: Przy budowie nowych oraz remoncie i modernizacji pozostaych obiektw, wymagane jest: a) nawizywanie sposobem lokalizacji nowych obiektw i architektur do historycznych elementw znajdujcych si w najbliszym otoczeniu, b) ograniczenie wysokoci obiektw do dwu kondygnacji, stosowanie dachw wysokich o spadku 35-42 i dopuszczalnym, uytkowym wykorzystaniem poddasza, c) likwidacja obiektw z powodu zego stanu technicznego i nieopacalnoci remontu winna by poprzedzona inwentaryzacj budowlan i fotograficzn, d) nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni, e) wszelkie prace na terenie strefy konserwatorskiej i obiektach bdcych w rejestrze zabytkw wymagaj pozwolenia WKZ.

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 77

Opiniowania z WKZ wymagaj wszelkie prace powodujce zmian wystroju i cech stylowych obiektw, bdcych w zainteresowaniu konserwatorskim. 4. Strefy W i OW ochrony konserwatorsko-archeologicznej. 1)Stref W obejmuje si tereny wystpowania stanowisk archeologicznych. Stanowiska archeologiczne, ich numeracja i lokalizacja: - 44 (za. graf. nr 2O w skali 1:5000, za. graf. nr 12 w skali 1:2000), - 45 (za. graf. nr 20 w skali 1:5000, za. graf. nr 12 w skali 1:2000), - 77 (za. graf. nr 20 w skali 1:5000, za. graf. nr 9 w skali 1:2000), - 78 (za. graf. nr 20 w skali 1:5000, za. graf. nr 11 w skali 1:2000), - 79 (za. graf. nr 20 w skali 1:5000, za. graf. nr 11 w skali 1:2000), - 80 (za. graf. nr 10 w skali 1:5000, za. graf. nr 8 w skali 1:2000), - 81 (za. graf. nr 20 w skali 1:5000, za. graf. nr 9 w skali 1:2000), - 82 (za.graf.nr 20 w skali 1:5000, za. graf. nr 11 w skali 1:2000), - 86 (za. graf. nr 20 w skali 1:5000, za. graf. nr 10 w skali 1:2000), - 87 (za. graf. nr 20 w skali 1:5000, za. graf. nr 13 w skali 1:2000), - 88 (za. graf. nr 20 w skali 1:5000, za. graf. nr 13 w skali 1:2000), - 89 (za. graf. nr 20 w skali 1:5000, za. graf. nr 13 w skali 1:2000), - 99 (za. graf. nr 10 w skali 1:5000, za. graf. nr 7 w skali 1:2000), - 100 (za. graf. nr 10 w skali 1:5000, za. graf. nr 7 w skali 1:2000), - 101 (za. graf. nr 10 w skali 1:5000), - 103 (za. graf. nr 10 w skali 1:5000, za. graf. nr 7 w skali 1:2000), - 104 (za. graf. nr 10 w skali 1:5000, za. graf. nr 7 w skali 1:2000). Na terenach powyszych wszelka dziaalno zwizana z naruszeniem struktury gruntu, wymaga prowadzenia jej pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim. Zapis nie dotyczy prac rolnych. 2)Strefy OW - obserwacji archeologicznej. Strefy powysze obejmuj obszary o domniemanej zawartoci reliktw archeologicznych. Na terenach powyszych wszelka dziaalno zwizana z naruszeniem struktury gruntu wymaga prowadzenia jej pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim. Zapis nie dotyczy prac rolnych. Dla obu stref nie wprowadza si zagospodarowania przestrzennego. 5. Ochrona przyrody i dbr kultury. 1)Obowizuje ochrona i zakaz likwidacji zadrzewie rdpolnych stanowicych ostoj zwierzyny, 2)Obowizuje ochrona komunalnego ujcia wody pitnej w granicach ogrodzenia na podstawie przepisw odrbnych.
SYMBOL WG RYSUNKU PLANU 1 ML 2 ML USTALENIA SZCZEGOWE TERENY ZABUDOWY LETNISKOWEJ Z DOPUSZCZENIEM POBYTU CAOROCZNEGO I ZABUDOWY PENSJONATOWEJ Podstawow funkcj istniejcej, projektowanej zabudowy jest zaspokojenie potrzeb mieszkacw w zakresie mieszkalnictwa i rekreacji. Lokalizacja zabudowy powinna spenia nastpujce warunki: 1. Teren przeznaczony do zainwestowania winien obejmowa obszar pokazany symbolami na zaczniku graficznym 1, 6 i 7. 2. Linia zabudowy swobodna przy przestrzeganiu minimalnych odlegoci od drg i dojazdw odczytywanych

obowizku

opracowania

dodatkowych,

szczegowych

planw

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 78

bezporednio ze skali 1:2000 lub rysunkw planu. 3. Powierzchnia terenu zabudowanego nie moe przekracza cznie 20% pow. dziaki. 4. Wysoko zabudowy nie moe przekracza 8,0 m liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy. Dopuszcza si moliwo wykorzystania poddasza na cele mieszkalne i uytkowe. 5. Wysoko zabudowy gospodarczej nie moe przekracza 5,0 m liczonych jak wyej. 6. Dachy budynkw dwuspadowe i wielopoaciowe o spadkach 35-45, 7. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni. 8. Nakaz zabezpieczenia na terenie posesji minimum dwch miejsc postojowych. 9. Obsuga terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodna z ustaleniami czci oglnej tekstu planu. 10. Na terenach 1-2ML naley zrealizowa stacj transformatorow 15/04 kV wraz z lini redniego napicia i sieci rozdzielcz niskiego napicia. 3 RM+MNU 4 RM+MNU 5 RMU 6 RMU 7 RM+MNU 8 RMU 9 RMU 10 RMU 11 RMU 12 RMU 13 RMU 14 RMU 15 RMU 16 RMU 17 RM+MNU 18 RM+MNU 19 RM+MNU 20 RM+MNU 21 RM+MNU 22 RMU 22a RMU 22b RMU 23 RM+MNU 24 RM+MNU 25 RM+MNU 26 RM+MNU TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ, MIESZKALNEJ JEDNORODZINNEJ Z USUGAMI I MAYCH DOMW MIESZKALNYCH Podstawow funkcj istniejcej i projektowanej zabudowy na omawianym terenie jest obsuga areau rolnego poprzez adaptowane i nowo realizowane zagrody. Dopuszczalna lokalizacja w lukach potrzeb mieszkacw w zakresie mieszkalnictwa i usug oraz prowadzenia rzemiosa produkcyjnego z ograniczeniami wymienionymi w 5, pkt.f. Nowa zabudowa mieszkaniowa z usugami spenia nastpujce warunki: 1. Granice terenu przeznaczonego do zainwestowania winny mieci si w szerokociach okrelonych na zacznikach graficznych nr 1-5 (1:5000) oraz 6 -19 (skala 1:2000). 2. Tereny 5RM, 6RM, 10RM, 11RM, 13RM, 14RM posiadaj niekorzystne warunki geologiczne zwizane z wysokim poziomem wody gruntowej i w wypadkach wystpienia tzw. wody stuletniej, moliwoci podtopienia. Wymagane jest ograniczenie podpiwniczenia oraz podwyszenia poziomu parteru budynkw do wysokoci 1,2 - 1,5 m. 3. Tereny 5RM+U, 6RM+U, 22RM+U znajduj si w rejonach strefy ochrony archeologicznej (stanowiska 75, 83, 84, 85, 88 oraz 44 i 45).W wyej wymienionych rejonach obowizuj ograniczenia wymienione w punkcie 4 ust. A i B. 4. Lokalizacja nowej zabudowy mieszkaniowej i usug wymaga uzyskania zgody na zajcie uytkw rolnych kl. III na cele nie rolnicze. 5. Linia zabudowy zgodna z rysunkiem planu. Brakujce wymiary od nieprzekraczalnej linii rozgraniczajcej drogi i naley odczyta wprost ze skali 1:2000, 6. Powierzchnia terenu zabudowanego nie moe przekracza 30% powierzchni posesji okrelonej w punkcie 1, 7. Wysoko zabudowy mieszkalnej nie moe przekracza 9,0 m liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy z wykorzystaniem poddasza na cele uytkowe i mieszkalne, 8. Wysoko zabudowy gospodarczej nie moe przekracza 6,0 m liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy, 9. Dachy budynkw mieszkalnych dwuspadowe i wielopoaciowe symetryczne o spadku 35-45, dopuszcza si symetryczne dachy naczkowe oraz lukarny o wysokoci nie wikszej ni 60% wysokoci dachu, 10. Dachy budynkw gospodarczych dwuspadowe o spadku 15-30, W wypadku lokalizacji w granicy ssiada dopuszcza si stosowanie dachw jednospadowych, 11. Lokalizacja nowych obiektw mieszkalnych kalenic rwnolegle do wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy, 12. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni, 13. Nakaz zabezpieczenia na terenie posesji miejsc postojowych w relacji minimum 2 miejsca na posesj. W przypadku wiadczenia usug na jej terenie ilo miejsc postojowych naley zabezpieczy w 100% w granicach posesji, 14. Dopuszczalna lokalizacja miejsc postojowych w pasie drogowym drg lokalnych po uzyskaniu zgody Zarzdcy drogi, 15. Obsuga terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami czci oglnej tekstu planu, 16. Na parcelach o szerokoci mniejszej ni 15 m dopuszcza si lokalizacj zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy gospodarczej w granicy parceli, dotyczy to rwnie zabudowy uzupeniajcej na terenach ju zainwestowanych 17. Wjazd indywidualny z drogi wojewdzkiej i krajowej dopuszczalny wycznie za zgod Zarzdcy drogi. 18. Na terenach 17RM+MNU, 10-11RMU zrealizowa stacje transformatorowe 15/04 kV wraz z liniami redniego napicia i sieciami rozdzielczymi niskiego napicia. TEREN USUG INNYCH REMIZA OSP - przestrze publiczna Podstawow funkcj obiektu jest zaspokojenie potrzeb obrbu w ochron przeciw poarow. Dopuszczalna rozbudowa i modernizacja obiektu, wrazz poszerzeniem funkcji, przy spenieniu nastpujcych warunkw: 1. Utrzymanie od strony gwnej ulicy wiejskiej linii zabudowy ustalonej istniejcymi obiektami. 2. Wysoko zabudowy nie wysza ni , liczc od poziomu terenu do najwyszego punktu kalenicy. 3. Utrzymanie jednolitej architektury dla caego obiektu. 4. Dach dwu lub wielopoaciowy, o spadku 35-45. 5. Obsuga terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ust. 7 tekstu planu. 6. Wymagane utrzymanie oglnodostpnego parkingu na minimum 5 pojazdw. TEREN USUG HANDLU Podstawow funkcj obiektu jest zaspokojenie potrzeb mieszkacww zakresie handlu. Dopuszczalna modernizacja i rozbudowa przy przestrzeganiu nastpujcych warunkw: 1. Dach wysoki ze spadkiem od 35-45. 2. Wysoko docelowa zabudowy do 2 kondygnacji przy wysokoci do 10 m liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy . 3. Utrzymanie linii zabudowy okrelonej istniejcymi obiektami. 4. Utrzymanie jednolitej pod wzgldem architektonicznym fasady frontowej od strony gwnej drogi wiejskiej. 5. Utrzymanie przed budynkiem oglnodostpnego parkingu dla pojazdw. 6. Obsuga terenw zgodna z ustaleniami 7 czci oglnej planu.

27 UI

28 UH

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 79

29 UK

TEREN USUG KULTURY Zesp kocioa p.w. Wniebowstpienia obejmujcy: 1. Koci z XV w. wpisany do rejestru zabytkw nr 230/78. 2. Bram drewnian z 1877 r. 3. Plebani. 4. Kapliczk. Zesp znajduje si w strefie ochrony konserwatorskiej. Na terenie strefy obowizuj: a) wszelkie prace na w.w. obszarze wymagaj pozwolenia WKZ, b) ograniczenie wysokoci zabudowy do 2 kondygnacji, c) stosowanie dachw wysokich o spadkach zharmonizowanych z obiektem kocioa, d) nawizanie sposobem lokalizacji i architektur do historycznych elementw wystpujcych w otoczeniu, e) utrzymanie i odtworzenie istniejcego starodrzewu jako kontynuacji istniejcej alei doprowadzajcej do kocioa. TERENY CMENTARZA GRZEBALNEGO, CZYNNEGO O USTALONEJ STREFIE OCHRONY SANITARNEJ WRAZ Z POWIKSZENIEM Teren cmentarza rzymsko-katolickiego o ustalonej strefie ochrony sanitarnej 50 m posiadajcy warunki do wpisu do rejestru obiektw zabytkowych wraz ze stref ochrony konserwatorskiej B. Wymagane jest: 1. Zachowanie strefy ochronnej zieleni wysokiej od strony poudniowej i wschodniej. 2. Urzdzenie przed cmentarzem parkingu dla samochodw osobowych,na ok. 30 stanowisk. 3. Zachowanie istniejcego ukadu przestrzennego starej czci cmentarza, a w szczeglnoci lokalizacji zabytkowych nagrobkw eliwnychi murowanych in situ oraz detali ogrodze eliwnych. 4. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu na cmentarzu, dopuszcza si uzupenienie zieleni. 5. Ujednolicenie ogrodzenia czci starej i nowej cmentarza.Ogrodzenie winno by aurowe. 6. Dopuszcza si moliwo poszerzenia terenu cmentarza wedug ustale rysunku planu. 7. Wszelkie prace na terenie cmentarza dotyczce gospodarki drzewostanem, konserwacji starych nagrobkw wymagaj uzgodnieniaz WKZ. TERENY USUG I OBIEKTW PRODUKCYJNYCH O RNEJ FUNKCJI I ZRNICOWANYCH USUGACH - MYN Podstawow funkcj terenw jest zaspokojenie potrzeb mieszkacwi gminy w zakresie rozwoju produkcji i miejsc pracy. Modernizacja istniejcych obiektw, ich rozbudowa i budowa nowych wymaga: 1. Utrzymania od strony drogi gminnej linii zabudowy ustalonej istniejcym obiektem produkcyjnym i 5,0 m od powstaych granic terenu. 2. Wysoko zabudowy powstaych w wyniku modernizacji, rozbudowyi wymiany, nie wysza ni 10 m liczc od poziomu terenu do najwyszego punktu kalenicy. 3. Dachy o spadku 15-30. 4. Uciliwo produkcji nie moe przekracza granic parceli. 5. Wzdu drogi gminnej, pozostawi pas terenu przeznaczony na parking dla uytkownikw, szerokoci min. 7,5 m. Lokalizacja parkingu nie moe ogranicza przepustowoci ul. Zamkowej. 6. Obsuga terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodna z ustaleniami oglnymi tekstu planu. TEREN WGBNYCH UJ WODY WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZCYMI 1. Strefa ochrony bezporedniej pokrywa si z granic ogrodzenia parceli. 2. Warunki geologiczne nie wymagaj ustanowienia strefy ochrony poredniej. TEREN DROGI PUBLICZNEJ KRAJOWEJ NR 46 WRAZ Z KOREKT SKRZYOWANIA Z KDW 789 Poza terenami zainwestowanymi szeroko pasa drogowego wyczonego z planu wynosi 50 m przy obustronnym poszerzeniu. Wszelka dziaalno inwestycyjna na terenie wyczonym z planu wymaga wspdziaania z Zarzdc drogi, ktry zapewni: 1. Obsug komunikacyjn terenw graniczcych z pasem drogowym od strony ukadu drogowego lokalnego (istniejcego i projektowanego). W przypadku braku moliwoci dostpu do drogi publicznej, wyjtkowo dopuszcza si urzdzenie bezporedniego zjazdu na drog krajow. 2. Dla dziaek niezabudowanych, ssiadujcych ze sob, budow wjazdw wsplnych. 3. Dla terenw upraw rolniczych R i R1, urzdzenia zjazdw gospodarczych (jednego dla kadego obszaru). Poszczeglne dziaki rolne bd obsugiwane komunikacyjnie poprzez nowe drogi zbiorcze przebiegajce rwnolegle do drogi krajowej. Na terenach przylegych do pasa drogi przebiegajcego przez obszary zabudowane, obowizuj: 1. Utrzymanie istniejcej szerokoci pasa drogowego, ale nie mniejszej ni 15 m. 2. Zrnicowana, nieprzekraczalna linia zabudowy, proponowana na rysunkach planu w skali 1:2000. 3. Na terenach luk w istniejcej zabudowie nieprzekraczaln lini zabudowy, wyznacza si w odlegoci 35 m, liczon od zewntrznej krawdzi jezdni.

30 ZC

31 P

32 WZ

33 KDK 46

34 KDW 789 TEREN DROGI PUBLICZNEJ WOJEWDZKIEJ NR 789 Droga czy obrb Staromiecie z obrbem lzany i gmin Niegowa, od strony poudniowo - zachodniej, w jej szerokociach, w liniach rozgraniczajcych. 1. Obowizuje docelowa szeroko pasa drogowego w liniach rozgraniczajcych 30 m przy obustronnym symetrycznym poszerzeniu. 2. Obowizuje linia zabudowy liczona w odlegoci od krawdzi jezdni, podana przy ustaleniach dotyczcych terenw przylegych, ale nie mniejsza ni 15 m. 3. Dopuszczalna lokalizacja w pasie drogowym: - urzdze infrastruktury technicznej, zgodnie z 7 czci oglnej tekstu planu, Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany Strona 80

- cigw pieszych i rowerowych, - zieleni przydronej, - miejsc obsugi komunikacyjnej, 4. Zakaz lokalizacji reklam, obiektw kubaturowych i miejsc parkingowych, za wyjtkiem obiektw i urzdze obsugi ruchu zbiorowego. 5. Wszelka dziaalno inwestycyjna w obrbie docelowej szerokoci drogi wymaga zgody jej Zarzdcy. 35 KDW 794 TEREN DROGI WOJEWDZKIEJ NR 794 Droga czy stary rynek w Lelowie z gmin Niegowa. 1. Obowizuje docelowa szeroko pasa drogowego, poza terenami zainwestowanymi , przy obustronnym symetrycznym poszerzeniu. 2. Obowizuje linia zabudowy, liczona w odlegoci od krawdzi jezdni, podana przy ustaleniach dotyczcych terenw przylegych, ale nie mniejsza ni . 3. Dopuszczalna lokalizacja w pasie drogowym: - urzdze infrastruktury technicznej, zgodnie z 7 czci oglnej tekstu planu, - cigw pieszych i rowerowych, - zieleni przydronej, - miejsc obsugi komunikacyjnej, 4. Zakaz lokalizacji reklam, obiektw kubaturowych i miejsc parkingowych, za wyjtkiem obiektw i urzdze obsugi ruchu zbiorowego. 5. Wszelka dziaalno inwestycyjna w obrbie docelowej szerokoci drogi, wymaga zgody jej Zarzdcy. 36 KDP S1012 TEREN DROGI PUBLICZNEJ POWIATOWEJ - S 1012 czca KDW 794 z terenem gminy Niegowa. Podstawowym celem drogi jest czenie miejscowoci z terenami innych miejscowoci poza gmin. Ustala si: 1. Docelow szeroko w liniach rozgraniczajcych 15 m pod warunkiem uzyskania parametrw zgodnych z wymogami przepisw szczeglnych. 2. Dopuszczalna lokalizacja: - urzdze i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z 7 czci oglnej tekstu planu, - cigw pieszych i rowerowych, - urzdze i utrzymania zieleni publicznej oraz obowizku jej uzupeniania o gatunki istniejce i pokrewne, - miejsc parkingowych za zgod Zarzdcy drogi, - drogi wraz z reklamami i obiektami maej architektury 3. Wyklucza si lokalizacj reklam, obiektw kubaturowych za wyjtkiem obiektw obsugi ruchu zbiorowego. 37 KDG TEREN DRG PUBLICZNYCH GMINNYCH Podstawowym celem drogi jest czenie miejscowoci z terenami w granicach obrbu. Ustala si: 1. Docelow szeroko w liniach rozgraniczajcych, w zalenoci od stopnia wanoci, w uznaniu Urzdu Gminy - 12 - 10 - 9,0 m. 2. Dopuszczalna lokalizacja: - urzdze i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z 7, czci oglnej tekstu planu, - miejsc parkingowych za zgod Zarzdcy drogi, - reklam i obiektw maej architektury za zgod Zarzdcy drogi. TEREN DRG LOKALNYCH I CIGW PIESZYCH Cigi drg i przej pieszych obsugujcych tereny mieszkaniowe. Obowizuje szeroko w liniach rozgraniczajcych, jak w zacznikach graficznych w skali 1:2000, odczytywane bezporednio ze skali. RZEKA LGOCZANKA, RZEKA BIAKA LELOWSKA, CIEK OD LGOTY BOTNEJ, CIEK OD SOKOLNIK Rzeka Lgoczanka, rzeka Biaka Lelowska, Ciek od Lgoty Botnej, Ciek od Sokolnik znajduj si w ewidencji prowadzonej przez lski Zarzd Melioracji Urzdze Wodnych Oddzia w Czstochowie. Podstawow funkcj rzeki jest poczenie powiza przyrodniczych gminy, ktre cznie z terenami dolinnymi stanowi gwny korytarz ekologiczny gminy. Wymagane przestrzeganie nastpujcych warunkw: 1. Utrzymanie szerokoci okrelonych w mapach ewidencyjnych. 2. Prowadzenie prac ziemnych i budowlanych w odlegoci mniejszej ni 10 m liczonych od krawdzi roww wymaga zgody Zarzdcy urzdzenia. 3. Dopuszczalna rozbudowa i modernizacja urzdze pod warunkiem zachowania ssiadujcych z nim pozostaych urzdze okrelonych w planie. 4. Lokalizacja poszczeglnych inwestycji winna by uzgadniana indywidualnie z Zarzdc urzdzenia. 5. Nakaz zachowania wartociowego drzewostanu w najbliszym otoczeniu koryta rzeki, jego konserwacja, uzupenienie i wymiana przy zachowaniu wystpujcych gatunkw. 6. Zagospodarowanie korytarza rzeki cznie z przylegymi terenami doliny winno zapewni ochron rzece i polepszenie powiza przyrodniczych gminy cznie ze stawami i kompleksami lenymi w otoczeniu. TEREN GWNYCH ROWW MELIORACYJNYCH, DRENA Podstawow funkcj urzdze jest regulacja stosunkw wodnych na terenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy. Uytkowanie roww wymaga spenienia nastpujcych warunkw: 1. Utrzymanie przestrzeni roww w szerokociach okrelonych w mapach ewidencyjnych. 2. Przeprowadzenie inwestycji w odlegoci mniejszej ni 10 m liczonych od osi roww wymaga zgody Zarzdcy

KDX

38 WS

WS

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 81

urzdzenia. 3. Dopuszczalna rozbudowa urzdze pod warunkiem zachowania innych ustale planu. R1 TERENY ROLNICZE WYSZYCH KLAS BONITACYJNYCH 1. Dopuszczalna lokalizacja nowych zagrd. 2. Zakaz likwidacji zadrzewie i zakrzewie rdpolnych oraz zieleni nadbrzenej przy ciekach wodnych. 3. W istniejcych zagrodach dopuszcza si wymian i uzupenienie istniejcego zainwestowania bez powikszania powierzchni dziaki siedliskowej. TERENY ROLNICZE BEZ PRAWA ZMIANY SPOSOBU UYTKOWANIA 1. Zakaz lokalizacji nowej zabudowy. 2. Zakaz likwidacji zadrzewie i zakrzewie rdpolnych i zieleni nadbrzenej przy ciekach wodnych. TEREN PRZEZNACZONY NA POSZERZENIE OBSZARW LENYCH Zewntrzna linia rozgraniczajca terenu jest granic rolno-len. Obowizuje odlego granicy rolno - lenej od terenw przeznaczonychdo zainwestowania wynoszca, minimum 10 m. TERENY LASW PASTWOWYCH OCHRONNYCH I PRYWATNYCH Obowizuj nastpujce ustalenia: - zakazuje si lokalizacji zabudowy kubaturowej, w tym rwnie obiektw tymczasowych przeznaczonych na stay pobyt ludzi z wyjtkiem obiektw sucych bezporednio gospodarce lenej, - prowadzenie gospodarki lenej zgodnie z zasadami okrelonymi w planie urzdzenia lasu opracowanym z uwzgldnieniem przepisw szczeglnych, - zachowanie w naturalnym stanie (bez zadrzewie) torfowisk, mokrade oraz oczek wodnych, zgodnie z ustaleniami planu dotyczcego ochrony przyrody. TEREN TRASY PRZEBIEGU LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 15 kV Teren przebiegu linii elektroenergetycznej 15 kV. Ustala si stref ograniczonego uytkowania 5,0 m od skrajnego przewodu linii. Wszelka dziaalno inwestycyjna na granicach strefy wymaga wspdziaania z zarzdzajcym lini. Na terenach 1-2ML, 17RM+MNU, 10-11RMU zrealizowa stacje transformatorowe 15/04 kV wraz z liniami redniego napicia i sieciami rozdzielczymi niskiego napicia.

ZLD

ZL

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 82

P OBRB LZANY - WRAZ Z MIEJSCOWOCIAMI BYSW, STARA WIE, BRZOZOWA GRA - USTALENIA SZCZEGOWE Ustalenia ponisze stanowi uzupenienie z ustale oglnych 1 do 10 tekstu planui odnosz si wycznie do obrbu wsi lzany. Ustalenia zachowuj cigo z ustaleniami miejscowego planu oglnego gminy, ktry z mocy ustawy straci wano 31.12.2003 r. Ponadto s one zgodnie z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowa i Kierunkw Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lelw uchwalonymi uchwa Rady Gminy Lelw nr XXX/204/2005 z dnia 18 padziernika 2005 r. Cao obrbu wsi lzany pokazana jest na 8 zacznikach graficznych w skali 1:5000 i uszczegowiona na 18 zacznikach graficznych w skali 1:2000 oraz doczonych do nich legend. Stanowi one uzupenienie ustale oglnych 1 do 10 tekstu planu, wyczniew odniesieniu do miejscowoci obrbu lzany. 1. Rozwj inwestycji na terenie obrbu jest ograniczony poprzez: 1)Przewag wystpowania gleb kl. III na zabudow, ktrych wymagana jest zgoda na zajcie gruntw rolnych na cele nielene. 2)Ze warunki fizjograficzne i budowlane. 3)Ograniczenia dostpnoci do drg krajowych i wojewdzkich. 2. Opiek konserwatorsk objte s: 1)Kaplica z I po. XIX w. 2)Stodoa przy gosp. nr 85 drewn. XIX/XX w., 3)Stodoa gosp. nr 88 drewn. pocz. XX w., 4)Chaupa nr 84 drewn. 1878 r. Wszelkie prace majce wpyw na zmian wystroju i cech stylowych obiektw wymagaj uzgodnienia z WKZ. Likwidacja obiektw z powodu zego stanu technicznego winna by poprzedzona wykonaniem inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej oraz zosta uzgodniona z organem waciwym d/s ochrony zabytkw. 3. Strefy W i OW ochrony konserwatorsko-archeologicznej. 1)Stref W obejmuje si tereny wystpowania stanowisk archeologicznych. Stanowiska archeologiczne, ich numeracja i lokalizacja: - 2 (za. graf. nr 3P w skali 1:5000, za. graf. nr 15 w skali 1:2000), - 3 (za. graf. nr 7P w skali 1:5000, za. graf. nr 20 w skali 1:2000), - 90 (za. graf. nr 7P w skali 1:5000, za. graf. nr 19 w skali 1:2000), - 91 (za. graf. nr 7P w skali 1:5000, za. graf. nr 19 w skali 1:2000), - 92 (za. graf. nr 7P w skali 1:5000, za. graf. nr 19 w skali 1:2000), - 93 (za. graf. nr 7P w skali 1:5000, za. graf. nr 19 w skali 1:2000), - 94 (za. graf. nr 2P w skali 1:5000, za. graf. nr 9 w skali 1:2000), - 95 (za. graf. nr 2P w skali 1:5000, za. graf. nr 9 w skali 1:2000), - 96 (za. graf. nr 2P w skali 1:5000, za. graf. nr 9, 13 w skali 1:2000), - 97 (za. graf. nr 2P w skali 1:5000), - 98 (za. graf. nr 2P w skali 1:5000), - 107 (za. graf. nr 5P, 6P w skali 1:5000), - 108 (za. graf. nr 5P w skali 1:5000, za. graf. nr 25 w skali 1:2000).

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 83

Na terenach powyszych wszelka dziaalno zwizana z naruszeniem struktury gruntu wymaga prowadzenia jej pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim. Zapis nie dotyczy prac rolnych. 2)Strefy OW - obserwacji archeologicznej. Strefy powysze obejmuj obszary o domniemanej zawartoci reliktw archeologicznych. Na terenach powyszych wszelka dziaalno zwizana z naruszeniem struktury gruntu, wymaga prowadzenia jej pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim. Zapis nie dotyczy prac rolnych. Dla obu stref nie wprowadza si obowizku opracowania dodatkowych, szczegowych planw zagospodarowania przestrzennego. 4. W zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego obowizuje zakaz likwidacji zadrzewiei zakrzewie rdpolnych, stanowicych oson zwierzyny powej. 5. Wymagania dotyczce sieci i urzdze technicznych - rozbudowa i modernizacja, winna mieci si w zasadach ustalonych w 7 czci oglnej tekstu planu.
SYMBOL WG RYSUNKU PLANU 1 UI USTALENIA SZCZEGOWE REZERWA TERENU NA URZDZENIA INFRASTRUKTURY ZBIORCZEJ DLA CAEJ GMINY Zagospodarowanie terenu wymaga kompleksowych opracowa specjalistycznych. Do czasu takiego opracowania, zakaz zmiany dotychczasowego zagospodarowania terenu. TEREN GMINNEGO WYSYPISKA ODPADW KOMUNALNYCH TYPU ULEPSZONEGO I ICH RECYKLINGU Podstawow funkcj terenw jest zaspokojenie potrzeb gminy Lelw,w zakresie skadowania odpadw komunalnych i przemysowych oraz ich przetwarzania. Realizacja i uytkowanie terenu wymaga spenienia nastpujcych warunkw: 1. Wykonania z drogi gminnej odrbnego dojazdu KDX szer. 7,0 m. 2. Wyodrbnienie przed baz minimum 10 miejsc parkingowych dla samochodw osobowych uytkownikw oraz 2 miejsc parkingowych dla samochodw towarowych. 3. Obowizuje linia zabudowy od terenw lenych 10 m do najbliszych urzdze wysypiska i stacji recyklingu. 4. Obowizuje dolesianie terenw wodnych, oddzielajcych teren wysypiska od przylegych uytkw rolnych. TEREN ZABUDOWY ZAGRODOWEJ ORAZ ZABUDOWY MIESZKALNEJ Z USUGAMI Podstawow funkcj istniejcej i projektowanej zabudowy jest obsuga przylegego areau rolnego poprzez istniejce i projektowane zagrody i urzdzenia. Wtrn funkcj istniejcej i projektowanej zabudowy jest zaspokojenie potrzeb mieszkacw w zakresie mieszkalnictwa i usug oraz prowadzenia rzemiosa produkcyjnego z ograniczeniami wymienionymi w 5, pkt.f. Dopuszczalna lokalizacja w lukach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz mieszkaniowej z usugami przy spenieniu nastpujcych warunkw: 1. Granice terenu przeznaczonego do zainwestowania winny mieci si w szerokociach okrelonych na zacznikach graficznych nr 1-25, 2. Linia zabudowy zgodna z rysunkiem planu. Brakujce wymiary od nieprzekraczalnej linii rozgraniczajcej drogi naley odczyta wprost ze skali 1:2000, 3. Powierzchnia terenu zabudowanego nie moe przekracza 30% powierzchni posesji okrelonej w punkcie 1, 4. Wysoko zabudowy mieszkalnej nie moe przekracza 9,0 m liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy z wykorzystaniem poddasza na cele uytkowe i mieszkalne, 5. Wysoko zabudowy gospodarczej i usugowej nie moe przekracza 6,0 m liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy, 6. Dachy budynkw mieszkalnych dwuspadowe i wielopoaciowe symetryczne o spadku 35-45, dopuszcza si symetryczne dachy naczkowe oraz lukarny o wysokoci nie wikszej ni 60% wysokoci dachu, 7. Dachy budynkw gospodarczych i usugowych dwuspadowe o spadku 15-30. W wypadku lokalizacji w granicy ssiada dopuszcza si stosowanie dachw jednospadowych, 8. Lokalizacja nowych obiektw mieszkalnych kalenic rwnolegle do wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy, 9. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni, 10. Nakaz zabezpieczenia na terenie posesji miejsc postojowych w relacji minimum 2 miejsca na posesj. W przypadku wiadczenia usug na jej terenie ilo miejsc postojowych naley zabezpieczy w 100% w granicach posesji, 11. Dopuszczalna lokalizacja miejsc postojowych w pasie drogowym drg lokalnych po uzyskaniu zgody Zarzdcy drogi, 12. Obsuga terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami czci oglnej tekstu planu, 13. Na parcelach o szerokoci mniejszej ni 15 m dopuszcza si lokalizacj zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy gospodarczej w granicy parceli, dotyczy to rwnie zabudowy uzupeniajcej na terenach ju zainwestowanych 14. Wjazd z drogi krajowej KDK 46 i wojewdzkiej KDW 789 dopuszczalny wycznie za zgod Zarzdcy drogi. 15. Lokalizacja obiektw mieszkalnych i usugowych na gruntach III kl. bonitacyjnej wymaga uzyskania zgody na zajcie gleb chronionych na cele nierolnicze. 16. Na terenie 21RM+MNU naley zrealizowa stacj transformatorow 15/04 kV wraz z lini redniego napicia i sieci rozdzielcz niskiego napicia. TEREN USUG OWIATY I WYCHOWANIA Rozbudowa i modernizacja obiektu i zmiany w zagospodarowaniu parceli, wymagaj: 1. Zachowanie linii zabudowy okrelonej istniejcym obiektem od strony drogi wojewdzkiej KDW 789.

2 NU

3 RM 3a RM 4 RM 5 RM 6 RM 7 RM 8 RM 9 RM 10 RM+MNU 11 RM+MNU 12 RM+MNU 13 RM+MNU 14 RM+MNU 15 RM+MNU 16 RM+MNU 17 RM+MNU 18 RM+MNU 19 RM+MNU 20 RM+MNU 21 RM+MNU 22 RM+MNU 23 RM+MNU 24 RM+MNU 25 RM+MNU 26 RM+MNU 27 RM+MNU 28 RM+MNU 29 RM+MNU 30 RM+MNU 31 RM+MNU 32 RM+MNU 33 RM

34 UO

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 84

2. Docelowego stosowania dachw spadzistych o spadku 35-45. 3. Ograniczenie wysokoci zabudowy do 2 kondygnacji z moliwoci wykorzystania poddasza na cele uytkowe. 4. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni, 5. Nakaz wygospodarowania od strony drogi gminnej KDG 0831005, minimum 5 miejsc parkingowych dla samochodw osobowych i autobusu. 6. Obsuga w zakresie infrastruktury zgodna z ustaleniami oglnymi tekstu planu. 35 P TERENY USUG I OBIEKTW PRODUKCYJNYCH O RNEJ FUNKCJI I ZRNICOWANYCH USUGACH, O UCILIWOCI MIESZCZCEJ SI W GRANICACH PARCELI Rozbudowa i modernizacja obiektw i zmian w sposobie uytkowania wymagaj: 1. Zachowania linii od strony drogi gminnej KDG 0831005 ustalonej istniejc zabudow i 5,0 m od pozostaych granic parceli. 2. Wysoko zabudowy nie wysza ni 7,0 m liczona od poziomu terenu do najwyszego punktu kalenicy. 3. Dachy o spadku min. 15, osonite attyk od strony drogi gminnej. 4. Wzdu drogi gminnej pozostawi pas terenu, przeznaczony na parking dla uytkownikw szerokoci min. 7,0 m. 5. Obsuga w zakresie infrastruktury technicznej zgodna z ustaleniami czci oglnej tekstu planu. TEREN USUG HANDLU I INNYCH Rozbudowa i modernizacja obiektw wymaga: 1. Zachowania linii od strony drogi gminnej linii zabudowy wyznaczonej istniejcymi obiektami. 2. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni, 3. Utrzymania przed obiektami 2 miejsc parkingowych dla samochodw osobowych. 4. Wysoko zabudowy liczona od poziomu terenu do najwyszego punktu kalenicy do 9,0 m. 5. Docelowo dachy spadziste o spadku min. 15, osonite attyk od strony drogi gminnej. 6. Obsuga w zakresie infrastruktury technicznej zgodna z ustaleniami czci oglnej tekstu planu. 7. Nakaz zachowania i utrzymania istniejcej kaplicy, objtej ochron konserwatorsk. TEREN WGBNYCH UJ WODY HYDROFOROWNIA STREFOWA LZANY Strefa ochrony bezporedniej pokrywa si z granic ogrodzenia parceli. 1. Rozbudowa i modernizacja zgodna z wymogami przepisw szczeglnych. 2. Wymagane utrzymanie linii zabudowy ustalonej istniejcymi obiektami. 3. Warunki geologiczne nie wymagaj ustanowienia strefy ochrony poredniej. RZEKA LGOCZANKA, CIEK OD LGOTY BOTNEJ, CIEK OD DBROWNA, CIEK OD TOMISZOWIC, ROWY MELIORACYJNE, DRENA WRAZ Z URZDZENIAMI MELIORACYJNYMI Rzeka Lgoczanka, Ciek od Lgoty Botnej, Ciek od Dbrowa, Ciek od Tomiszowic, rowy melioracyjne, drena wraz z urzdzeniami melioracyjnymi znajduje si w ewidencji prowadzonej przez lski Zarzd Melioracji Urzdze Wodnych Oddzia w Czstochowie. Podstawow funkcj urzdze jest regulacja stosunkw wodnych na przylegym terenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Wymagane przestrzeganie nastpujcych warunkw: 1. Utrzymanie szerokoci okrelonych w mapach ewidencyjnych. 2. Prowadzenie prac ziemnych i budowlanych w odlegoci mniejszej ni 10 m liczonych od krawdzi roww wymaga zgody Zarzdcy urzdzenia. 3. Dopuszczalna rozbudowa i modernizacja urzdze pod warunkiem zachowania ssiadujcych z nim pozostaych urzdze okrelonych w planie. 4. Lokalizacja poszczeglnych inwestycji winna by uzgadniana indywidualnie z Zarzdc urzdzenia. TEREN DROGI PUBLICZNEJ KRAJOWEJ NR 46 Poza terenami zainwestowanymi szeroko pasa drogowego wyczonego z planu wynosi 50 m przy obustronnym poszerzeniu. Wszelka dziaalno inwestycyjna na terenie wyczonym z planu, wymaga wspdziaania z Zarzdc drogi, ktry zapewni: 1. Obsug komunikacyjn terenw graniczcych z pasem drogowym od strony ukadu drogowego lokalnego (istniejcego i projektowanego). W przypadku braku moliwoci dostpu do drogi publicznej, wyjtkowo dopuszcza si urzdzenie bezporedniego zjazdu na drog krajow. 2. Dla dziaek niezabudowanych, ssiadujcych ze sob, budow wjazdw wsplnych. 3. Dla terenw upraw rolniczych R i R1, urzdzenia zjazdw gospodarczych (jednego dla kadego obszaru). Poszczeglne dziaki rolne bd obsugiwane komunikacyjnie, poprzez nowe drogi zbiorcze, przebiegajce rwnolegle do drogi krajowej. Na terenach przylegych do pasa drogi, przebiegajcego przez obszary zabudowane, obowizuj: 1. Utrzymanie istniejcej szerokoci pasa drogowego, ale nie mniejszej ni 15 m. 2. Zrnicowana, nieprzekraczalna linia zabudowy, proponowana na rysunkach planu w skali 1:2000. 3. Na terenach luk w istniejcej zabudowie, nieprzekraczaln lini zabudowy wyznacza si w odlegoci 35 m liczon od zewntrznej krawdzi jezdni. TEREN DROGI WOJEWDZKIEJ NR 789 Docelowa szeroko w liniach rozgraniczajcych pasa drogi 30 m. Wczanie si do ruchu przez uytkownikw indywidualnych wymaga spenienia warunkw ustalonych przez Zarzdc drogi.

36 UHUI 37 UHUI

38 WZ

39 WS

40 KDK 46

41 KDW 789

42 KDP S1015 DROGA POWIATOWA NR S1015 1. Docelowa szeroko w liniach rozgraniczajcych 15 m w celu uzyskania parametrw zgodnie z wymaganiami Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany Strona 85

przepisw szczeglnych. 2. Dopuszczalna lokalizacja: - urzdze i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z 7, - cigw pieszych i rowerowych, - zieleni przydronej, - miejsc parkingowych za zgod Zarzdcy drogi, 3. Wyklucza si lokalizacj: - reklam, obiektw kubaturowych i miejsc parkingowych, za wyjtkiemobiektw obsugi ruchu zbiorowego. 43 KDG TEREN DRG PUBLICZNYCH GMINNYCH NR 0831001, 0831002, 0831004 1. Utrzymuje si linie rozgraniczajce wedug istniejcego stanu wasnoci. Docelowa szeroko 12 m w celu uzyskania parametrw zgodnie z wymaganiami przepisw szczeglnych. 2. Nieprzekraczalna linia zabudowy na terenie zabudowanym zgodnie z rysunkiem planu odczytana ze skali. 3. Dopuszczalna lokalizacja: - urzdze i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z 7, - cigw pieszych i rowerowych, - miejsc parkingowych za zgod Zarzdcy drogi, - zieleni przydronej, - reklam i obiektw maej architektury za zgod Zarzdcy drogi. DROGI PUBLICZNE GMINNE BEZ NUMERACJI 1. Wymagana docelowa szeroko w liniach rozgraniczajcych, zalena od gradacji wanoci i dugoci drogi pokazana w zaczniku graficznym w skali 1:2000. 2. Wymagane docelowe szerokoci w liniach rozgraniczajcych 7,0 - 12 m. TEREN DOJAZDW I CIGW PIESZYCH Cigi drg obsugujcych tereny mieszkaniowe. Obowizuje szeroko w liniach rozgraniczajcych jak pokazano w zacznikach graficznych, w skali 1:2000. TERENY ZIELENI WYSOKIEJ - NIEURZDZONEJ Teren zieleni wysokiej bez statusu tarasw lenych. Osona drg, dopyww rzeki Biaki. Zakaz likwidacji. TERENY ROLNICZE WYSZYCH KLAS BONITACYJNYCH 1. Dopuszczalna lokalizacja nowych zagrd. 2. Zakaz likwidacji zadrzewie i zakrzewie rdpolnych oraz zieleni nadbrzenej przy ciekach wodnych. 3. W istniejcych zagrodach dopuszcza si wymian i uzupenienie istniejcego zainwestowania bez powikszania powierzchni dziaki siedliskowej. 4. W rejonie skrzyowania drg KDK 46 i KDW 789 zrealizowa budow stacji transformatorowej wntrzowej 15/04 kV wraz z lini redniego napicia i sieci rozdzielcz niskiego napicia. TERENY ROLNICZE BEZ PRAWA ZMIANY SPOSOBU UYTKOWANIA 1. Zakaz lokalizacji nowej zabudowy. 2. Zakaz likwidacji zadrzewie i zakrzewie rdpolnych i zieleni nadbrzenej przy ciekach wodnych. TEREN PRZEZNACZONY NA POSZERZENIE OBSZARW LENYCH Zewntrzna linia rozgraniczajca tereny jest granic rolno-len. TERENY LASW PASTWOWYCH OCHRONNYCH I PRYWATNYCH Obowizuj nastpujce ustalenia: - zakazuje si lokalizacji zabudowy kubaturowej, w tym rwnie obiektw tymczasowych przeznaczonych na stay pobyt ludzi z wyjtkiem obiektw sucych bezporednio gospodarce lenej, - prowadzenie gospodarki lenej zgodnie z zasadami okrelonymi w planie urzdzenia lasu opracowanym z uwzgldnieniem przepisw szczeglnych, - zachowanie w naturalnym stanie (bez zadrzewie) torfowisk, mokrade oraz oczek wodnych. TEREN TRASY PRZEBIEGU LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 15 kV Teren przebiegu linii elektroenergetycznej 15 kV oraz stacji transformatorowej wntrzowej. Ustala si stref ograniczonego uytkowania 5,0 m od skrajnego przewodu linii. Wszelka dziaalno inwestycyjna na granicach strefy wymaga wspdziaania z Zarzdzajcym lini. W rejonie skrzyowania drg KDK 46 i KDW 789 zrealizowa budow stacji transformatorowej 15/04 kV wraz z lini redniego napicia i sieci rozdzielcz niskiego napicia przy drodze KDW 789, w kierunku Lgoty Gawronnej od strony pnocnej. Na terenie 21RM+MNU naley zrealizowa stacj transformatorow 15/04 kV wraz z lini redniego napicia i sieci rozdzielcz niskiego napicia.

44 KDG

45 KDX

ZN

R1

ZLD ZL

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 86

R OBRB TURZYN - WRAZ Z MIEJSCOWOCIAMI TURZYN, KOLONIA KOSNWKA, GRY, WIERZBIE - USTALENIA SZCZEGOWE Ustalenia szczegowe, obowizujce w obrbie jednostek, s pokazane w zacznikach graficznych nr 1-4 w skali 1:5000 i zacznikach graficznych nr 5-15 w skali 1:2000 oraz doczonych do nich legend. Stanowi one uzupenienie ustale oglnych z 1-10 tekstu planu, wycznie w odniesieniu do obrbu miejscowoci Turzyn. Ustalenia kontynuuj polityk przestrzenn miejscowych planw oglnych i szczegowych, ktre z mocy ustawy straciy wano 31.12.2003 r. Ponadto s one zgodne z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowa i Kierunkw Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lelw uchwalonymi uchwa Rady Gminy Lelw nr XXX/204/2005 z dnia 18 padziernika 2005 r. 1. Wymagania dotyczce przestrzeni publicznych: 1)w obrbie terenw przeznaczonych do realizacji celw publicznych obowizuj kompleksowe rozwizania projektowe, ze szczeglnym uwzgldnieniem kompozycji terenw zielonych i maej architektury. 2)noniki reklamowe nie mog by wysze ni 2,5 m. 3)tymczasowe obiekty handlowo usugowe nie mog by wiksze, ni 8,0 m, a ich wysoko nie moe przekracza 3,5 m, liczona od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy. 4)sieci i urzdzenia techniczne naley realizowa zgodnie z zasadami ustalonymi w 7 tekstu planu. 2. Ustala si nastpujce strefy ochrony konserwatorskiej oraz dziedzictwa kulturowego wraz z zabytkami, oraz zasady dotyczce ich ochrony. Strefy ponisze skupiaj si na terenie neutralnym obrbu wsi Turzyn. 1)STREFA B - za. graf. nr 2, 6, 10. Strefa obejmuje zesp dworski w granicach terenu 40UKUI+ZP, na terenie, ktrego znajduj si: 1. Dwr z I po. XIX w. (nr 236/78 w rejestrze zabytkw) 2. Spichlerz z I po. XIX w. 3. Park dworski z II po. XIX w. (nr 236/78 w rejestrze zabytkw) 4. Budynek podworski nr 71 mur. XIX/XX w. 5. Chaupa nr 15 drewniana 1915 r. 6. Obora gosp. Nr 60 mur. pocz. XX w. 7. Budynek gospodarczy nr 68 przy czworakach (str. prawa), mur. Pocz. XX w. Dziaania inwestycyjne na terenie strefy wymagaj: a) przy remontach i modernizacji dworu oraz parku wymagane jest uzgadnianie wszelkich dziaa inwestycyjnych z organem waciwym d/s ochrony zabytkw, b) nawizywanie sposobem lokalizacji nowych obiektw i rozbudowie obiektw istniejcych do zachowania historycznych elementw oraz ograniczenie wysokoci do dwch kondygnacji przy stosowaniu dachw wysokich z wykorzystaniem poddasza do celw mieszkalnych i uytkowych, c) likwidacja obiektw z powodu zego stanu technicznego winna by poprzedzona wykonaniem inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej oraz zosta uzgodniona z organem waciwym d/s ochrony zabytkw, d) wszelkie prace w granicach wpisu do rejestru wymagaj pozwolenia WKZ. 3. Strefy W i OW ochrony konserwatorsko-archeologicznej. 1)Stref W obejmuje si tereny wystpowania stanowisk archeologicznych. Stanowiska archeologiczne, ich numeracja i lokalizacja: - 9 (za. graf. nr 4R w skali 1:5000, za. graf. nr 13R w skali 1:2000), - 10 (za. graf. nr 4R w skali 1:5000, za. graf. nr 13R w skali 1:2000), - 11 (za. graf. nr 4R w skali 1:5000, za. graf. nr 13R w skali 1:2000), - 12 (za. graf. nr 4R w skali 1:5000),

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 87

- 34 (za. graf. nr 2R w skali 1:5000, za. graf. nr 11R w skali 1:2000), - 35 (za. graf. nr 4R w skali 1:5000, za. graf. nr 11R w skali 1:2000), - 36 (za. graf. nr 2R,4R w skali 1:5000), - 38 (za. graf. nr 1R w skali 1:5000, za. graf. nr 5R w skali 1:2000), - 57 (za. graf. nr 1R w skali 1:5000, za. graf. nr 6R w skali 1:2000), - 58 (za. graf. nr 1R w skali 1:5000, za. graf. nr 6R w skali 1:2000), - 59 (za. graf. nr 1R w skali 1:5000, za. graf. nr 6R w skali 1:2000), - 60 (za. graf. nr 6R w skali 1:5000, za. graf. nr 6R w skali 1:2000), - 61 (za. graf. nr 1R w skali 1:5000, za. graf. nr 10R w skali 1:2000), - 62 (za. graf. nr 1R w skali 1:5000, za. graf. nr 9R w skali 1:2000), - 63 (za. graf. nr 1R w skali 1:5000, za. graf. nr 9R w skali 1:2000). Na terenach powyszych wszelka dziaalno zwizana z naruszeniem struktury gruntu wymaga prowadzenia jej pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim. Zapis nie dotyczy prac rolnych. 4. 2. Ochron obejmuje si obszar zieleni wysokiej, nieurzdzonej wzdu rzeki Biaki i skupiska zieleni rdpolnej oraz oczka wodne stanowice ostoj zwierzyny powej. 5. Wymagania dotyczce sieci i urzdze technicznych - rozbudowa i modernizacja winna mieci si w zasadach ustalonych w 7 czci oglnej tekstu planu.
SYMBOL WG RYSUNKU PLANU 1 RM 2 RM 3 RM 4 RM 5 RM 6 RM 7 RM 8 RM 9 RM 10 RM 11 RM 12 RM 13 RM 14 RM 15 RM USTALENIA SZCZEGOWE TEREN ZABUDOWY ZAGRODOWEJ Teren obejmuje siedliska zagrd w rejonie miejscowoci Kolonia Kosnwka, Gry, Wierzbie. Podstawow funkcj zabudowy jest obsuga przylegego areau rolnego przez adaptowane zagrody. Przeprowadzane prace modernizacyjne, rozbudowa obiektw lub jej wymiana winna spenia, nastpujce warunki: 1. Granice terenu przeznaczonego do zainwestowania winny mieci siwszerokoci okrelonej na zacznikach graficznych nr 1-15, 2. Nieprzekraczalna linia zabudowy zrnicowana zgodna z rysunkiem planu rednio 12 m liczona od linii rozgraniczajcej drg i ulic. Brakujce wymiary liczone od linii rozgraniczajcej drg i ulic odczyta ze skali 1:2000. 3. Powierzchnia terenu zabudowanego nie moe przekracza 30% powierzchni posesji okrelonej w punkcie 1, 4. Wysoko zabudowy mieszkalnej nie moe przekracza 9,0 m liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy z wykorzystaniem poddasza na cele uytkowe i mieszkalne, 5. Wysoko zabudowy gospodarczej nie moe przekracza 8,0 m liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy. 6. Dachy budynkw mieszkalnych dwuspadowe i wielopoaciowe symetryczne o spadku 35-45, 7. Dachy budynkw gospodarczych dwuspadowe o spadku 15-30, z dopuszczeniem dachw wielopoaciowych o spadku 15-30. W wypadku lokalizacji w granicy dopuszcza si stosowanie dachw jednospadowych, 8. Lokalizacja nowych obiektw mieszkalnych kalenic rwnolegle do wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy, a w wypadku granic parceli wytyczonych skonie do drg i ulic lokalizacja nowych obiektw kalenic prostopadle do granic oglnych parceli, 9. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni, 10. Nakaz zabezpieczenia na terenie posesji, minimum 2 miejsc postojowych w relacji minimum 2 miejsca na posesj. W przypadku wiadczenie usug na terenie posesji ilo miejsc postojowych dla uytkownikw naley zabezpieczy w 100 % na jej terenie, 11. Dopuszczalna lokalizacja miejsc postojowych w pasie drogowym po uzyskaniu zgody Zarzdcy drogi, 12. Obsuga terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami czci oglnej tekstu planu, 13. Na parcelach o szerokoci mniejszej ni 15 m, dopuszcza si lokalizacj zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy gospodarczej w granicy parceli, dotyczy to rwnie zabudowy uzupeniajcej na terenach ju zainwestowanych. TEREN ZABUDOWY ZAGRODOWEJ ORAZ ZABUDOWY MIESZKALNEJ JEDNORODZINNEJ, MAYCH DOMW MIESZKALNYCH Z USUGAMI Podstawow funkcj zabudowy jest obsuga przylegego areau rolnego poprzez adaptowane i nowo realizowane zagrody. Funkcja mieszkaniowa z usugami jest funkcj dodatkow, a jej lokalizacja w lukach wymaga uzyskania zgody na wyczenie z uytkw rolnych glebkl. III. Modernizacja, rozbudowa i budowa nowej zabudowy zagrodowej mieszkalno-usugowej, w lukach istniejcej wymaga spenienia nastpujcych warunkw: 1. Granice terenu przeznaczonego do zainwestowania winny mieci si w szerokociach okrelonych na zacznikach graficznych nr 1-15, 2. Linia zabudowy zrnicowana zgodna z rysunkiem planu. Brakujce wymiary liczone od nieprzekraczalnej linii Strona 88

16 RM+MNU 1 RM+MNU 18 RM+MNU 19 RM+MNU 20 RM+MNU 21 RM+MNU 22 RM+MNU 23 RM+MNU 24 RM+MNU 25 RM+MNU

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

26 RM+MNU 27 RM+MNU 28 RM+MNU 29 RM+MNU 30 RM+MNU 31 RM+MNU 32 RM+MNU 33 RM+MNU 34 RM+MNU 35 RM+MNU 36 RM+MNU 37 RM+MNU 38 RM+MNU

rozgraniczajcej drg i naley odczyta wprost ze skali 1:2000, 3. Powierzchnia terenu zabudowanego nie moe przekracza 30% powierzchni posesji okrelonej w punkcie 1, 4. Wysoko zabudowy mieszkalnej nie moe przekracza 9,0 m liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy z wykorzystaniem poddasza na cele uytkowe i mieszkalne, 5. Wysoko zabudowy gospodarczej i usugowej nie moe przekracza 6,0 m liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy, 6. Dachy budynkw mieszkalnych dwu lub wielopoaciowe o spadku 35-45. Dachy budynkw gospodarczych i usugowych dwuspadowe o spadku 15-30. W wypadku lokalizacji w granicy ssiada dopuszcza si stosowanie dachw jednospadowych, 7. Lokalizacja nowych obiektw mieszkalnych kalenic rwnolegle do wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy, 8. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni, 9. Nakaz zabezpieczenia na terenie posesji, minimum 2 miejsc postojowych w relacji minimum 2 miejsca na posesj. W przypadku wiadczenia usug na jej terenie ilo miejsc postojowych naley zabezpieczy w 100% w granicach posesji, 10. Dopuszczalna lokalizacja miejsc postojowych w pasie drogowym drg lokalnych po uzyskaniu zgody Zarzdcy drogi, 11. Obsuga terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami czci oglnej tekstu planu, 12. Na parcelach o szerokoci mniejszej ni 15 m dopuszcza si lokalizacj zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy gospodarczej w granicy parceli, dotyczy to rwnie zabudowy uzupeniajcej na terenach ju zainwestowanych 13. Istniejce na terenach: 31 RM+MNU - chaupa drewn. nr 15, 33 RM+MNU - obora gosp. Nr 60, 34 RM+MNU - budynek gosp. Nr 68 objte s opiek konserwatorsk. W wypadku koniecznoci rozbirki likwidacja winna by poprzedzona wykonaniem inwentaryzacjii dokumentacji fotograficznej oraz uzgodnienia z organem waciwym d/s ochrony zabytkw. 14. Lokalizacja obiektw mieszkalnych i usugowych na gruntach III kl. bonitacyjnej wymaga uzyskania zgody na zajcie gleb chronionych na cele nierolnicze. 15. Na terenach 16-17RM+MNU, 26-27RM+MNU naley zrealizowa budow stacji transformatorowych 15/04 kV wraz z liniami redniego napicia i sieciami rozdzielczymi niskiego napicia.

* 39 40 UKUI+ZP TEREN USUG KULTURY, USUG INNYCH I ZIELENI URZADZONEJ, WYSOKIEJ I NISKIEJ Teren znajduje si w strefie ochrony konserwatorskiej B, obejmujcej cao terenu (40UKUI) dwr z I po. XIX w. (nr 236/78 rejestru zabytkw), spichlerz z I po. XIX w. oraz park przydworski (ZP) z II po. XIX w.(nr 236/78 rejestru zabytkw). Modernizacja, rozbudowa i remont obiektw i urzdze, winna spenia nastpujce warunki: 1. Utrzymanie wysokoci i charakteru zabudowy, jak w stanie istniejcym. 2. Zachowanie parku oraz jego rewaloryzacja. 3. Dopuszczalna zmiana funkcji istniejcej w zespole zabudowy gospodarczej, niekolidujcej z zabytkowym charakterem obiektu. 4. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni. 5. Wszelka dziaalno w obrbie strefy wymaga zgody WKZ. 41 UH TEREN USUG HANDLU (ISTN. PAWILON HANDLOWY) Dopuszczalna modernizacja i wymiana obiektu, pod warunkiem przestrzegania wymogw okrelonych w 9 czci oglnej tekstu planu oraz przestrzegania nastpujcych warunkw: Docelowa wysoko obiektu nie moe przekracza 5,0 m, liczc od powierzchni terenu do najwyszego pktu kalenicy. W wypadku wymiany obiektu wymagane jest: - zlokalizowane w pasie drogi KDG 3 miejsc postojowych dla samochodw osobowych, - utrzymanie od strony drogi powiatowej linii zabudowy ustalonejw odlegoci 5,0 m, od docelowej linii rozgraniczajcej KDP S1114. 3. Obsuga terenu w zakresie infrastruktury, zgodna z ustaleniami czci oglnej tekstu planu. 42 P TEREN USUG I OBIEKTW PRODUKCYJNYCH O RNEJ FUNKCJI I ZRNIOCOWANYCH USUGACH Teren jest rezerw przeznaczon na zaspokojenie potrzeb mieszkacw i gminy w zakresie rozwoju produkcji, usug i miejsc pracy. Budowa nowych obiektw wymaga: 1. Utrzymania od strony drogi powiatowej linii zabudowy ustalonej 10 - 15 m od linii rozgraniczajcej drog z parcel 4,0 m od powstaych granic terenu. 2. Wysoko zabudowy nie wysza, ni 8,0 m liczc od poziomu terenu do najwyszego punktu kalenicy. 3. Dachy o spadku 15 osonite attyk, od strony drogi powiatowej KDP S1114. 4. Uciliwo produkcji nie moe przekracza granic parceli. 5. Wzdu drogi powiatowej pozostawi pas terenu przeznaczony na parking dla uytkownikw, szerokoci min. 7,5 m. 6. Obsuga terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodna z ustaleniami oglnymi tekstu planu. TEREN RZEKI IRZDZE, WD POWIERZCHNIOWYCH, GWNYCH ROWW MELIORACYJNYCH WRAZ Z DRENAEM Rzeka Irzdze wraz z urzdzeniami melioracyjnymi znajduje si w ewidencji prowadzonej przez lski Zarzd Melioracji Urzdze Wodnych Oddzia w Czstochowie. 1. Lokalizacja poszczeglnych inwestycji winna by uzgadniana indywidualnie z Zarzdc. 2. Zakaz lokalizacji obiektw kubaturowych w odlegoci mniejszej ni 10 m od grnej krawdzi rowu.

43 WS

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 89

44 KDW 794 TEREN DROGI WOJEWDZKIEJ NR 794 1. Obowizuje docelowa szeroko pasa drogowego w liniach rozgraniczajcych 30 m przy symetrycznym poszerzeniu. 2. Dopuszczalna lokalizacja w docelowym pasie drogowym: - urzdze i cigw infrastruktury technicznej zgodnie z 7 czci oglnej tekstu planu, - cigw pieszych i rowerowych, - zieleni przydronej. 3. Zakaz lokalizacji reklam, obiektw kubaturowych i miejsc postojowych, za wyjtkiem obiektw i urzdze obsugi ruchu zbiorowego. 4. Obowizuje nieprzekraczalna linia zabudowy, podana w ustaleniach dla zainwestowanych terenw przylegych, ale nie mniejszych ni 25 m liczonych od krawdzi jezdni. 5. Wszelka dziaalno inwestycyjna na terenach przylegajcych bezporednio do docelowej szerokoci pasa drogowego wymaga zgody Zarzdcy drogi. 45 KDP S1114 TEREN POWIATOWEJ DROGI PUBLICZNEJ S1114 1. Docelowa szeroko w liniach rozgraniczajcych 15 m w celu uzyskania parametrw zgodnie z wymaganiami przepisw szczeglnych. 2. Dopuszczalna lokalizacja: - urzdze i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z 7, - cigw pieszych i rowerowych, - zieleni przydronej, - miejsc parkingowych za zgod Zarzdcy drogi, 3. Wyklucza si lokalizacj reklam, obiektw kubaturowych i miejsc parkingowych, za wyjtkiem obiektw obsugi ruchu zbiorowego. 46 KDG TERENY PUBLICZNYCH DRG GMINNYCH 1. Utrzymuje si linie rozgraniczajce wedug istniejcego stanu wasnoci. Docelowa szeroko 12 m w celu uzyskania parametrw zgodnie z wymaganiami przepisw szczeglnych. 2. Nieprzekraczalna linia zabudowy na terenie zabudowanym zgodnie z rysunkiem planu odczytana ze skali. 3. Dopuszczalna lokalizacja: - urzdze i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z 7, - cigw pieszych i rowerowych, - miejsc parkingowych za zgod Zarzdcy drogi, - zieleni przydronej, - reklam i obiektw maej architektury za zgod Zarzdcy drogi. TERENY PUBLICZNYCH DRG GMINNYCH TEREN DRG LOKALNYCH I CIGW PIESZYCH 1. Docelowa szeroko w liniach rozgraniczajcych, jak w terenach przylegych, pokazanych w zacznikach graficznych. 2. Linia zabudowy jak wyej. TERENY ROLNICZE WYSZYCH KLAS BONITACYJNYCH 1. Dopuszczalna lokalizacja nowych zagrd. 2. Zakaz likwidacji zadrzewie i zakrzewie rdpolnych oraz zieleni nadbrzenej przy ciekach wodnych. 3. W istniejcych zagrodach dopuszcza si wymian i uzupenienie istniejcego zainwestowania bez powikszania powierzchni dziaki siedliskowej. TERENY ROLNICZE BEZ PRAWA ZMIANY SPOSOBU UYTKOWANIA 1. Zakaz lokalizacji nowej zabudowy. 2. Zakaz likwidacji zadrzewie i zakrzewie rdpolnych i zieleni nadbrzenej przy ciekach wodnych. TERENY ZIELENI WYSOKIEJ - NIEURZDZONEJ Ziele osonowa przy rzece Biace. Zakaz likwidacji. TERENY TRASY PRZEBIEGU LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 15 kV Teren przebiegu linii elektroenergetycznej 15 kV. Ustala si stref ograniczonego uytkowania 5,0 m od skrajnego przewodu linii. Wszelka dziaalno inwestycyjna na granicach strefy wymaga wspdziaania z Zarzdzajcym lini. Na terenach 16-17RM+MNU, 26-27RM+MNU naley zrealizowa budow stacji transformatorowych 15/04 kV wraz z liniami redniego napiciai sieciami rozdzielczymi niskiego napicia.

47 KDG KDX R1

ZN E

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 90

S OBRB ZBYCZYCE USTALENIA SZCZEGOWE Ustalenia szczegowe w obrbie wsi Zbyczyce s pokazane w zacznikach graficznych 1-3 w skali 1:5000 i 4-9, w skali 1:2000 oraz doczonych do nich legend. Stanowi one uszczegowienie ustale oglnych z 110 tekstu planu wycznie w odniesieniu do miejscowoci Zbyczyce. Ustalenia kontynuuj polityk przestrzenn miejscowych planw oglnych i szczegowych, ktre z mocy ustawy utraciy wano 31.12.2003 r. Ponadto s one zgodne z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowa i Kierunkw Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lelw uchwalonymi uchwa Rady Gminy Lelw nr XXX/204/2005 z dnia 18 padziernika 2005 r. Obrb Zbyczyce obejmuje swoim zasigiem oprcz terenu wsi ssiadujcej z zabudow wsi Lelw rwnie teren miejscowoci Posoda graniczcy z terenami lenymi i przysikami miejscowoci Mechw i Bogumiek. Obszar wsi nie posiada odrbnych planw opracowanych przed 2003r., ktre zachowayby wano. Na terenie wsi zlokalizowane s obiekty objte opiek konserwatorsk. Nale do nich: kapliczka murowana przy ul. wirkowskiego (za. graf. nr 3 w skali 1:5000), chaupa drewniana pocz. XX w. ul. wirkowskiego 13. Wszelkie prace powodujce zmian wystroju i cechach stylowych obiektw wymagaj uzgodnienia z WKZ. Likwidacja obiektw z powodu zego stanu technicznego winna by poprzedzona wykonaniem inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej oraz zosta uzgodniona z organem waciwym d/s ochrony zabytkw. Wymagania dotyczce sieci i urzdze technicznych - rozbudowa i modernizacja winna mieci si w zasadach ustalonych w 7 czci oglnej tekstu planu.
SYMBOL WG RYSUNKU PLANU 1 RM+MNU 2 RM+MNU 3 RM+MNU 4 RM+MNU 5 RM+MNU 6 RM+MNU 7 RM+MNU 8 RM+MNU 9 RM+MNU 10 RM+MNU 11 RM+MNU 11a RM+MNU USTALENIA SZCZEGOWE TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ I MIESZKALNEJ JEDNORODZINNEJ Z USUGAMI Podstawow funkcj zabudowy na omawianym terenie jest obsuga areau rolnego poprzez adaptowane i nowo realizowane zagrody. Dopuszczalna lokalizacja w lukach nowej zabudowy mieszkaniowejz usugami przy spenieniu nastpujcych warunkw: 1. Granice terenu przeznaczonego do zainwestowania winny mieci si w szerokoci okrelonej na zacznikach graficznych nr 1-9. 2. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodna z rysunkiem planu-brakujce wymiary liczone od linii rozgraniczajcej drg i ulic odczyta ze skali 1:2000. 3. Powierzchnia terenu zabudowanego nie moe przekracza 30% powierzchni posesji okrelonej w punkcie 1. 4. Wysoko zabudowy mieszkalnej nie moe przekracza 9,0 m liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy z wykorzystaniem poddasza na cele uytkowe i mieszkalne. 5. Wysoko zabudowy gospodarczej nie moe przekracza 8,0 m liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy. 6. Dachy budynkw mieszkalnych dwuspadowe i wielopoaciowe symetryczne o spadku 35-45. Dopuszcza si symetryczne dachy naczkowe oraz lukarny o wysokoci nie wikszej ni 60% wysokoci dachu. 7. Dachy budynkw gospodarczych dwuspadowe o spadku 15-30, z dopuszczeniem dachw wielopoaciowych o spadku 15-30. W wypadku lokalizacji w granicy dopuszcza si stosowanie dachw jednospadowych. 8. Lokalizacja nowych obiektw mieszkalnych kalenic rwnolegle do wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy. W wypadku granic parceli wytyczonych skonie do drg i ulic, lokalizacja nowych obiektw kalenic prostopadle do granic parceli. 9. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni. 10. Nakaz zabezpieczenia na terenie posesji miejsc postojowych w relacji minimum 2 miejsca na posesj. W przypadku wiadczenia usug na terenie posesji ilo miejsc postojowych dla uytkownikw, naley zabezpieczy w 100% na jej terenie. 11. Dopuszczalna lokalizacja miejsc postojowych w pasie drogowym po uzyskaniu zgody Zarzdcy drogi. 12. Obsuga terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami czci oglnej tekstu planu. 13. Na parcelach o szerokoci mniejszej ni 15, dopuszcza si lokalizacj zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy gospodarczej w granicy parceli, dotyczy to rwnie zabudowy uzupeniajcej na terenach ju zainwestowanych.

12 MNU+ML TERENY ZABUDOWY MIESZKALNEJ JEDNORODZINNEJ Z USUGAMI I MAYCH DOMW 13 MNU MIESZKALNYCH ORAZ ZABUDOWY LETNISKOWEJ Z DOPUSZCENIEM POBYTU CAOROCZNEGO 14 MNU+ML Podstawow funkcj istniejcej i projektowanej zabudowy na omawianym terenie jest zaspokojenie potrzeb mieszkacw w zakresie mieszkalnictwa i usug oraz prowadzenia rzemiosa produkcyjnego z ograniczeniami wymienionymi w 5, pkt. f. Dopuszczalna lokalizacja w lukach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej mieszkaniowej z usugami i zabudowy letniskowej, przy spenieniu nastpujcych warunkw: Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany Strona 91

1. Granice terenu przeznaczonego do zainwestowania winny mieci si w szerokociach okrelonych na zacznikach graficznych nr 1-9. 2. Linia zabudowy zgodna z rysunkiem planu. Brakujce wymiary od nieprzekraczalnej linii rozgraniczajcej drogi i naley odczyta wprost ze skali 1:2000. 3. Powierzchnia terenu zabudowanego nie moe przekracza 30% powierzchni posesji okrelonej w punkcie 1. 4. Wysoko zabudowy mieszkalnej nie moe przekracza 10 m liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy z wykorzystaniem poddasza na cele uytkowe i mieszkalne. 5. Wysoko zabudowy gospodarczej nie moe przekracza 9,0 m liczc od powierzchni terenu do najwyszego punktu kalenicy. 6. Dachy budynkw mieszkalnych dwuspadowe i wielopoaciowe symetryczne o spadku 35-45, dopuszcza si symetryczne dachy naczkowe oraz lukarny o wysokoci nie wikszej ni 60% wysokoci dachu. 7. Dachy budynkw gospodarczych dwuspadowe o spadku 15-30 z dopuszczeniem dachw wielopoaciowych o spadku 15-30. W wypadku lokalizacji w granicy ssiada dopuszcza si stosowanie dachw jednospadowych. 8. Lokalizacja nowych obiektw mieszkalnych kalenic rwnolegle do wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy, w wypadku granic parceli wytyczonych skonie do drg i ulic lokalizacja nowych obiektw kalenic prostopadle do granic parceli. 9. Nakaz zachowania wartociowego starodrzewu, dopuszcza si uzupenianie zieleni. 10. Nakaz zabezpieczenia na terenie posesji miejsc postojowych w relacji minimum 2 miejsca na posesj. W przypadku wiadczenia usug na jej terenie ilo miejsc postojowych naley zabezpieczy w 100% w granicach posesji. 11. Dopuszczalna lokalizacja miejsc postojowych w pasie drogowym po uzyskaniu zgody zarzdcy drogi. 12. Obsuga terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami czci oglnej tekstu planu. 13. Na parcelach o szerokoci mniejszej ni 15 m dopuszcza si lokalizacj zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy gospodarczej w granicy parceli, dotyczy to rwnie zabudowy uzupeniajcej na terenach ju zainwestowanych. 14. Na terenach 12MN+ML, 13MNU, 14 MN+ML zrealizowa budow stacji transformatorowej 15/04 kV wraz z lini redniego napicia i sieci rozdzielcz niskiego napicia. 15 P 16 P TEREN USUG I OBIEKTW PRODUKCYJNYCH, MAGAZYNW I SKADW O STOPNIU UCILIWOCI NIEPRZEKRACZAJCYM GRANIC PARCELI Podstawow funkcj terenw jest zabezpieczenie potrzeb produkcji wraz z pomieszczeniami skadowymi produktw gotowych i materiaw do produkcji. 1. Wymagane jest cise przestrzeganie wnioskw ustalonych Prognoz Ochrony rodowiska. 2. Wymagane jest wydzielenie w cigu drogi wojewdzkiej ul. Koniecpolskiej i ul. Greckiej oraz przy drodze wewntrznej KDG strefy ograniczonego uytkowania 15 - 20 m przeznaczonej na urzdzenie: - parkingw dla samochodw osobowych w iloci zabezpieczajcej 100% potrzeb pracownikw i klientw oraz minimum 2 miejsca postojowe na samochody wielkogabarytowe, - pasa zieleni osonowej od projektowanej zabudowy mieszkalnej. 3. W istniejcych zakadach i budynkach dopuszcza si ich modernizacj, rozbudow i zmian sposobu uytkowania przy przestrzeganiu ustalonej na rysunku planu linii zabudowy. 4. Przy lokalizacji nowych zakadw przemysowych wymagane jest zlokalizowanie obiektw produkcyjnych i zakadowych, oraz stosowanie dachw o spadkach 15 do 30. 5. Dla obiektw nowych, lokalizowanych na terenie zakadw istniejcych, obowizuj ustalenia pkt. 2. TEREN WD POWIERZCHNIOWYCH, RZEKI BIAKI, STAWW, ROWW MELIORACYJNYCH Rzeka Biaka wraz z urzdzeniami melioracyjnymi znajduje siw ewidencji prowadzonej przez lski Zarzd Melioracji Urzdze Wodnych Oddzia w Czstochowie. 1. Lokalizacja poszczeglnych inwestycji, winna by uzgadniana indywidualnie z Zarzdc. 2. Zakaz lokalizacji obiektw kubaturowych w odlegoci mniejszej ni 10 m od grnej krawdzi rowu. TEREN DROGI WOJEWDZKIEJ NR 794 LECEJ W CIGU UL. KONIECPOLSKIEJ 1. Docelowa szeroko w liniach rozgraniczajcych 30 m. 2. Nieprzekraczalna linia zabudowy na terenie zabudowanym, zgodna z odczytem z rysunku planu. 3. Dopuszczalna lokalizacja sieci i urzdze infrastruktury technicznej zgodnie z 7. 4. Ziele przydrona, miejsca parkingowe za zgod Zarzdcy drogi. 5. Zakaz reklam, obiektw kubaturowych i miejsc parkingowych, za wyjtkiem obsugi ruchu zbiorowego. TEREN DROGI PUBLICZNEJ POWIATOWEJ S1104 1. Docelowa szeroko w liniach rozgraniczajcych 15 m w celu uzyskania parametrw zgodnie z wymaganiami przepisw szczeglnych. 2. Dopuszczalna lokalizacja: - urzdze i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z 7, - cigw pieszych i rowerowych, - zieleni przydronej, - miejsc parkingowych za zgod Zarzdcy drogi, 3. Wyklucza si lokalizacj: - reklam, obiektw kubaturowych i miejsc parkingowych za wyjtkiem obiektw obsugi ruchu zbiorowego. TEREN DROGI PUBLICZNEJ GMINNEJ 1. Utrzymuje si linie rozgraniczajce wedug istniejcego stanu wasnoci. Docelowa szeroko 12 m w celu uzyskania parametrw zgodnie z wymaganiami przepisw szczeglnych. 2. Nieprzekraczalna linia zabudowy na terenie zabudowanym zgodnie z rysunkiem planu odczytana ze skali. 3. Dopuszczalna lokalizacja: Strona 92

17 WS 18 WS

KDW 794

KDP S1104

KDG

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

- urzdze i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z 7, - cigw pieszych i rowerowych, - miejsc parkingowych za zgod Zarzdcy drogi, - zieleni przydronej, - reklam i obiektw maej architektury za zgod Zarzdcy drogi. R1 TERENY ROLNICZE WYSZYCH KLAS BONITACYJNYCH 1. Dopuszczalna lokalizacja nowych zagrd. 2. Zakaz likwidacji zadrzewie i zakrzewie rdpolnych oraz zieleni nadbrzenej przy ciekach wodnych. 3. W istniejcych zagrodach dopuszcza si wymian i uzupenienie istniejcego zainwestowania bez powikszania powierzchni dziaki siedliskowej. TERENY ROLNICZE BEZ PRAWA ZMIANY SPOSOBU UYTKOWANIA 1. Zakaz lokalizacji nowej zabudowy. 2. Zakaz likwidacji zadrzewie i zakrzewie rdpolnych i zieleni nadbrzenej przy ciekach wodnych. TEREN PRZEZNACZONY NA POSZERZENIE OBSZARW LENYCH Zewntrzna linia rozgraniczajca tereny jest granic rolno-len. TERENY LASW PASTWOWYCH OCHRONNYCH I PRYWATNYCH Obowizuj nastpujce ustalenia: - zakaz si lokalizacji zabudowy kubaturowej, w tym rwnie obiektw tymczasowych przeznaczonych na stay pobyt ludzi z wyjtkiem obiektw sucych bezporednio gospodarce lenej, - prowadzenie gospodarki lenej zgodnie z zasadami okrelonymi w planie urzdzenia lasu opracowanym z uwzgldnieniem przepisw szczeglnych, - zachowanie w naturalnym stanie (bez zadrzewie) torfowisk, mokrade oraz oczek wodnych. TEREN TRASY PRZEBIEGU LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 15 kV Teren przebiegu linii elektroenergetycznej 15 kV oraz stacji transformatorowych wntrzowych 15/04 kV. Ustala si stref ograniczonego uytkowania 5,0 m od skrajnego przewodu linii. Wszelka dziaalno inwestycyjna na granicach strefy, wymaga wspdziaania z Zarzdzajcym lini. Na terenach 12MN+ML, 13MNU, 14MN+ML zrealizowa budow stacji transformatorowej 15/04 kV wraz z lini redniego napicia i sieci rozdzielcz niskiego napicia.

ZLD ZL

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 93

Rozdzia 4. Postanowienia kocowe 11. Wykonanie niniejszej uchway powierza si Wjtowi Gminy. 12. Ustala si stawk procentow stanowic podstaw do okrelania opaty, o ktrej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z pn. zmianami) w wysokoci: - 10% dla terenw zwizanych z mieszkalnictwem - 15% dla terenw usugowych i przemysowych. 13. Na terenach objtych planem trac moc ustalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczcego miejscowoci Lelw uchwalonego uchwa nr 13/III/98 Rady Gminy Lelw z dnia 15 grudnia 1998 roku w sprawie uchwalenia zmiany fragmentw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelw, dot. Lelowa. 14. Uchwaa wchodzi w ycie w terminie 30 dni od daty jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Gminy Henryk Radkowski

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 94

Zacznik Nr A1-A4_5000 do Uchway Nr XLI/248/2010 Rady Gminy Lelw z dnia 8 kwietnia 2010 r. ZalacznikA1-A4_5000.pdf Lelw - legenda i zaczniki nr A1-A4 w skali 1:5000 Zacznik Nr A4-A18_2000 do Uchway Nr XLI/248/2010 Rady Gminy Lelw z dnia 8 kwietnia 2010 r. ZalacznikA4-A18_2000.pdf Lelw - legenda i zaczniki nr A4-A18 w skali 1:2000 Zacznik Nr B1-B10_5000 do Uchway Nr XLI/248/2010 Rady Gminy Lelw z dnia 8 kwietnia 2010 r. ZalacznikB1-B10_5000.pdf Biaa Wielka - legenda i zaczniki nr B1-B10 w skali 1:5000 Zacznik Nr B11-B24_2000 do Uchway Nr XLI/248/2010 Rady Gminy Lelw z dnia 8 kwietnia 2010 r. ZalacznikB11-B24_2000.pdf Biaa Wielka - legenda i zaczniki nr B11-B24 w skali 1:2000 Zacznik Nr C1_5000 do Uchway Nr XLI/248/2010 Rady Gminy Lelw z dnia 8 kwietnia 2010 r. ZalacznikC1_5000.pdf Celiny - legenda i zacznik nr C1 w skali 1:5000 Zacznik Nr C2-C3_2000 do Uchway Nr XLI/248/2010 Rady Gminy Lelw z dnia 8 kwietnia 2010 r. ZalacznikC2-C3_2000.pdf

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 95

Celiny - legenda i zaczniki nr C2-C3 w skali 1:2000 Zacznik Nr D1-D8_5000 do Uchway Nr XLI/248/2010 Rady Gminy Lelw z dnia 8 kwietnia 2010 r. ZalacznikD1-D8_5000.pdf Drochlin - legenda i zaczniki nr D1-D8 w skali 1:5000 Zacznik Nr D9-D24_2000 do Uchway Nr XLI/248/2010 Rady Gminy Lelw z dnia 8 kwietnia 2010 r. ZalacznikD9-D24_2000.pdf Drochlin - legenda i zaczniki nr D9-D24 w skali 1:2000 Zacznik Nr E1-E3_5000 do Uchway Nr XLI/248/2010 Rady Gminy Lelw z dnia 8 kwietnia 2010 r. ZalacznikE1-E3_5000.pdf Grdek - legenda i zaczniki nr E1-E3 w skali 1:5000 Zacznik Nr E4-E8_2000 do Uchway Nr XLI/248/2010 Rady Gminy Lelw z dnia 8 kwietnia 2010 r. ZalacznikE4-E8_2000.pdf Grdek - legenda i zaczniki nr E4-E8 w skali 1:2000 Zacznik Nr F1-F3_5000 do Uchway Nr XLI/248/2010 Rady Gminy Lelw z dnia 8 kwietnia 2010 r. ZalacznikF1-F3_5000.pdf Konstantynw - legenda i zaczniki nr F1-F3 w skali 1:5000

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 96

Zacznik Nr F4-F5_2000 do Uchway Nr XLI/248/2010 Rady Gminy Lelw z dnia 8 kwietnia 2010 r. ZalacznikF4-F5_2000.pdf Konstantynw - legenda i zaczniki nr F4-F5 w skali 1:2000 Zacznik Nr G1-G3_5000 do Uchway Nr XLI/248/2010 Rady Gminy Lelw z dnia 8 kwietnia 2010 r. ZalacznikG1-G3_5000.pdf Lgota Botna - legenda i zaczniki nr G1-G3 w skali 1:5000 Zacznik Nr G4-G9_2000 do Uchway Nr XLI/248/2010 Rady Gminy Lelw z dnia 8 kwietnia 2010 r. ZalacznikG4-G9_2000.pdf Lgota Botna - legenda i zaczniki nr G4-G9 w skali 1:2000 Zacznik Nr H1-H4_5000 do Uchway Nr XLI/248/2010 Rady Gminy Lelw z dnia 8 kwietnia 2010 r. ZalacznikH1-H4_5000.pdf Lgota Gawronna - legenda i zaczniki nr H1-H4 w skali 1:5000 Zacznik Nr H5-H6_2000 do Uchway Nr XLI/248/2010 Rady Gminy Lelw z dnia 8 kwietnia 2010 r. ZalacznikH5-H6_2000.pdf Lgota Gawronna - legenda i zaczniki nr H5-H6 w skali 1:2000 Zacznik Nr J1-J5_5000 do Uchway Nr XLI/248/2010 Rady Gminy Lelw z dnia 8 kwietnia 2010 r. ZalacznikJ1-J5_5000.pdf

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 97

Mechw - legenda i zaczniki nr J1-J5 w skali 1:5000 Zacznik Nr J6-J10_2000 do Uchway Nr XLI/248/2010 Rady Gminy Lelw z dnia 8 kwietnia 2010 r. ZalacznikJ6-J10_2000.pdf Mechw - legenda i zaczniki nr J6-J10 w skali 1:2000 Zacznik Nr K1-K9_5000 do Uchway Nr XLI/248/2010 Rady Gminy Lelw z dnia 8 kwietnia 2010 r. ZalacznikK1-K9_5000.pdf Nako - legenda i zaczniki nr K1-K9 w skali 1:5000 Zacznik Nr K10-K28_2000 do Uchway Nr XLI/248/2010 Rady Gminy Lelw z dnia 8 kwietnia 2010 r. ZalacznikK10-K28_2000.pdf Nako - legenda i zaczniki nr K10-K28 w skali 1:2000 Zacznik Nr L1_5000 do Uchway Nr XLI/248/2010 Rady Gminy Lelw z dnia 8 kwietnia 2010 r. ZalacznikL1_5000.pdf Paulinw - legenda i zacznik nr L1 w skali 1:5000 Zacznik Nr L2-L3_2000 do Uchway Nr XLI/248/2010 Rady Gminy Lelw z dnia 8 kwietnia 2010 r. ZalacznikL2-L3_2000.pdf Paulinw - legenda i zaczniki nr L2-L3 w skali 1:2000

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 98

Zacznik Nr M1-M9_5000 do Uchway Nr XLI/248/2010 Rady Gminy Lelw z dnia 8 kwietnia 2010 r. ZalacznikM1-M9_5000.pdf Podlesie - legenda i zaczniki nr M1-M9 w skali 1:5000 Zacznik Nr M10-M24_2000 do Uchway Nr XLI/248/2010 Rady Gminy Lelw z dnia 8 kwietnia 2010 r. ZalacznikM10-M24_2000.pdf Podlesie - legenda i zaczniki nr M10-M24 w skali 1:2000 Zacznik Nr N1-N4_5000 do Uchway Nr XLI/248/2010 Rady Gminy Lelw z dnia 8 kwietnia 2010 r. ZalacznikN1-N4_5000.pdf Skrajniwa - legenda i zaczniki nr N1-N4 w skali 1:5000 Zacznik Nr N5-N12_2000 do Uchway Nr XLI/248/2010 Rady Gminy Lelw z dnia 8 kwietnia 2010 r. ZalacznikN5-N12_2000.pdf Skrajniwa - legenda i zaczniki nr N5-N12 w skali 1:2000 Zacznik Nr O1-O5_5000 do Uchway Nr XLI/248/2010 Rady Gminy Lelw z dnia 8 kwietnia 2010 r. ZalacznikO1-O5_5000.pdf Staromiecie - legenda i zaczniki nr O1-O5 w skali 1:5000 Zacznik Nr O6-O19_2000 do Uchway Nr XLI/248/2010 Rady Gminy Lelw z dnia 8 kwietnia 2010 r. ZalacznikO6-O19_2000.pdf

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 99

Staromiecie - legenda i zaczniki nr O6-O19 w skali 1:2000 Zacznik Nr P1-P8_5000 do Uchway Nr XLI/248/2010 Rady Gminy Lelw z dnia 8 kwietnia 2010 r. ZalacznikP1-P8_5000.pdf lzany - legenda i zaczniki nr P1-P8 w skali 1:5000 Zacznik Nr P9-P26_2000 do Uchway Nr XLI/248/2010 Rady Gminy Lelw z dnia 8 kwietnia 2010 r. ZalacznikP9-P26_2000.pdf lzany - legenda i zaczniki nr P9-P26 w skali 1:2000 Zacznik Nr R1-R4_5000 do Uchway Nr XLI/248/2010 Rady Gminy Lelw z dnia 8 kwietnia 2010 r. ZalacznikR1-R4_5000.pdf Turzyn - legenda i zaczniki nr R1-R4 w skali 1:5000 Zacznik Nr R5-R15_2000 do Uchway Nr XLI/248/2010 Rady Gminy Lelw z dnia 8 kwietnia 2010 r. ZalacznikR5-R15_2000.pdf Turzyn - legenda i zaczniki nr R5-R15 w skali 1:2000 Zacznik Nr S1-S3_5000 do Uchway Nr XLI/248/2010 Rady Gminy Lelw z dnia 8 kwietnia 2010 r. ZalacznikS1-S3_5000.pdf Zbyczyce - legenda i zaczniki nr S1-S3 w skali 1:5000

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 100

Zacznik Nr S4-S10_2000 do Uchway Nr XLI/248/2010 Rady Gminy Lelw z dnia 8 kwietnia 2010 r. ZalacznikS4-S10_2000.pdf Zbyczyce - legenda i zaczniki nr S4-S10 w skali 1:2000

Id: OXAPR-URSLE-GVYDO-DPMTU-BYOVI. Podpisany

Strona 101