Vous êtes sur la page 1sur 5

UCHWAA NR XLI/ 352 /2010 RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH z dnia 31 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmiany statutu Miejskiego Orodka Kultury w Krzanowicach nadanego uchwa Rady Miejskiej w Krzanowicach nr XXIV/194/2001 z dnia 30 marca 2001 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. 91 z pn. zm.) o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (Dz. U. z 1997 r., Nr 110 poz. 721 z pn. zm.)Rada Miejska w Krzanowicach uchwala: 1. 1. Zmieni Statut MOK w ten sposb, e w ten sposb, e: 1) do 8 ust. 1 doda podpunkt 5 o nastpujcej treci: MOK moe prowadzi dziaalno gospodarcz w zakresie dziaalnoci handlowej i gastronomicznej oraz hotelowej, a take wynajmu i dzierawy wasnych i uytkowanych przez MOK skadnikw majtkowych, zgodnie z obowizujcymi przepisami. rodki uzyskane z dziaalnoci gospodarczej przeznaczone s na realizacj dziaalnoci statutowej.; 2) 8 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: Udostpnianie wasnych i uytkowanych przez MOK obiektw do organizacji imprez kulturalnych i okolicznociowych,; 3) 8 ust. 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: prowadzenie kioskw i punktw ywienia oraz innej dziaalnoci gastronomicznej we wasnych obiektach oraz uytkowanych przez MOK. 2. Przyj jednolity tekst Miejskiego Orodka Kultury w Krzanowicach stanowicy zacznik do niniejszej uchway. 3. Wykonanie uchway powierzy Burmistrzowi Krzanowic. 4. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Miejskiej Henryk Tumulka

Id: XWBPU-HWDCF-OLUVI-FVUTT-PIRAQ. Podpisany

Strona 1

Zacznik do Uchway Nr XLI/352/2010 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 31 sierpnia 2010r. Statut Miejskiego Orodka Kultury w Krzanowicach Rozdzia 1. Postanowienia oglne 1. Miejski Orodek Kultury w Krzanowicach zwany dalej MOK- jest samorzdow instytucj kultury, ktra realizuje zadania wasne Gminy Krzanowice w dziedzinie prowadzenia dziaalnoci kulturalnej. 2. Podstaw prawn dziaania MOK jest: 1. Ustawa z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (t.j. Dz. U. z 1997 r. nr 110, poz. 721 z pn. zm.). 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (t.j. D.U. z 1996 r. nr 13, poz. 74 z pn. zm.). 3. Ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (t.j. Dz. U. nr 121, poz. 591). 4. Ustawa z dnia 21.01.2000r. o zmianie niektrych ustaw zwizanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136). 3. 1. Orodek jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i ma osobowo prawn. 2. Obszarem dziaania MOK jest Gmina Krzanowice. 3. MOK prowadzi samodzielna gospodark finansow. 4. 1. MOK obejmuje swoim zasigiem: Dom Kultury w Borucinie, Dom Kultury w Krzanowicach, Dom Kultury w Bojanowie oraz wietlic w Pietraszynie. (za. 1) 2. Organizacj wewntrzn MOK okrela Regulamin Organizacyjny nadany przez dyrektora, po zacigniciu opinii Burmistrza oraz dziaajcych w niej organizacji zwizkowych i stowarzysze twrcw. Rozdzia 2. Cele, przedmiot i formy dziaalnoci 5. Przedmiotem dziaalnoci MOK jest tworzenie, upowszechnianie i krzewienie kultury oraz promocja gminy. 6. 1. Podstawowymi zadaniami MOK jest prowadzenie dziaalnoci w dziedzinie edukacji i upowszechniania kultury, sztuki profesjonalnej oraz amatorskiej. 2. Podstawowym celem MOK jest pozyskiwanie i przygotowanie rodowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz wsptworzenie tych wartoci. 3. MOK wiadczy usugi w dziedzinie kultury, prowadzi te zadania zwizane z promocj gminy oraz wspdziaa z instytucjami i jednostkami kultury. 7. Do zada MOK naley w szczeglnoci: 1. Rozpoznanie i rozbudzanie zainteresowa oraz potrzeb kulturalnych. 2. Przygotowanie do tworzenia i odbioru wartoci kulturalnych. 3. Ksztatowanie wzorw i nawykw aktywnego uczestnictwa w kulturze.
Id: XWBPU-HWDCF-OLUVI-FVUTT-PIRAQ. Podpisany Strona 1

4. Zapewnienie warunkw tworzenia i odbioru wartoci kulturalnych. 5. Inicjowanie czynnego wypoczynku po pracy. 6. Rozwijanie indywidualnych zdolnoci i zainteresowa w dziedzinie kultury. 7. Organizowanie imprez kulturalnych. 8. Promocja gminy. 8. 1. Form dziaalnoci MOK moe by: 1) udostpnianie wasnych i uytkowanych przez MOK obiektw do organizacji imprez kulturalnych i okolicznociowych, 2) urzdzanie cyklicznych koncertw, przegldw i prezentacji, a take: spektakli, wystaw, wieczorw autorskich, spotka, odczytw oraz zawodw i turniejw, 3) prowadzenie pracowni artystycznej, 4) prowadzenie dziaalnoci wydawniczej, 5) MOK moe prowadzi dziaalno gospodarcz w zakresie dziaalnoci handlowej i gastronomicznej oraz hotelowej, a take wynajmu i dzierawy wasnych i uytkowanych przez MOK skadnikw majtkowych, zgodnie z obowizujcymi przepisami. rodki uzyskane z dziaalnoci gospodarczej przeznaczone s na realizacj dziaalnoci statutowej. 2. Inn dziaalnoci MOK moe by: 1) prowadzenie reklamy na obiektach wasnych i innych, 2) prowadzenie kioskw i punktw ywienia oraz innej dziaalnoci gastronomicznej we wasnych obiektach oraz uytkowanych przez MOK, 3) organizowanie i prowadzenie imprez zleconych (okolicznociowych, rodzinnych). 3. MOK moe prowadzi dziaalno gospodarcz zgodnie z przepisami prawa, regulujcymi okrelon form dziaalnoci. Rozdzia 3. Zarzdzanie i organizacja 9. 1. MOK iem zarzdza i reprezentuje go na zewntrz dyrektor, powoywany i odwoywany przez Burmistrza Krzanowic. 2. Organem doradczym dyrektorem jest Rada Programowa. 3. Skad Rady Programowej ustala Burmistrz. 4. Zakres i formy dziaalnoci Rady Programowej okrela regulamin nadawany przez Burmistrza Krzanowic. 10. 1. Dyrektor kieruje caoksztatem dziaalnoci MOK zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego statutu, czuwa nad mieniem MOK i jest za nie odpowiedzialny. 2. Pracownikw MOK zatrudnia i zwalnia dyrektor. 3. Jeeli czynno prawna obejmuje rozporzdzenie mieniem lub moe spowodowa powstanie zobowiza finansowych MOK, do skutecznoci owiadczenia woli wymagana jest kontrasygnata ksigowego. Rozdzia 4. Mienie i finanse 11. MOK jako instytucja kultury prowadzi samodzieln gospodark finansow na zasadach okrelonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej.
Id: XWBPU-HWDCF-OLUVI-FVUTT-PIRAQ. Podpisany Strona 2

12. 1. MOK gospodaruje samodzielnie swym mieniem oraz prowadzi samodzieln gospodark finansow w ramach posiadanych rodkw, kierujc si zasad efektywnoci ich wykorzystania. 2. Podstaw gospodarki finansowej jest roczny plan dziaalnoci MOK zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokoci dotacji organizatora. 3. Dotacja, o ktrej mowa w ustpie poprzedzajcym, przyznawana jest i rozliczana na podstawie odrbnych przepisw. 4. Plan, o ktrym mowa w ust. 2, obejmuje plan usug, przychodw i kosztw, remontw i konserwacji rodkw trwaych oraz plan inwestycji. 5. MOK zobowizany jest do skadania rocznego bilansu instytucji kultury, odnotowywanego w rejestrze prowadzonym przez organizatora. Rozdzia 5. Nadzr 13. 1. Nadzr nad dziaalnoci MOK sprawuje Burmistrz Krzanowic. 2. Dyrektor zobowizany jest do przestawiania Burmistrzowi Krzanowic do koca trzeciego kwartau roku poprzedzajcego kady kolejny rok kalendarzowy programu dziaalnoci MOK i uzyskania akceptacji tego programu. 3. Dyrektor w terminie do 31 stycznia zobowizany jest do zoenia Burmistrzowi Krzanowic sprawozdania z wykonania programu za rok ubiegy. Rozdzia 6. Postanowienia kocowe 14. 1. Statut MOK nadaje Rada Miejska. 2. Zmiany w niniejszym Statucie uchwala Rada Miejska w drodze uchway. 3. Likwidacja MOK nastpuje na podstawie uchway Rady Miejskiej. 4. W sprawach nie uregulowanych w Statucie zastosowania maj przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej oraz innych ustaw. 15. MOK uywa pieczci podunej nagwkowej z nazw: Miejski Orodek Kultury w Krzanowicach 47-470 Krzanowice ul. Zawadzkiego 3

Id: XWBPU-HWDCF-OLUVI-FVUTT-PIRAQ. Podpisany

Strona 3

Zacznik do Statutu Miejskiego Orodka Kultury w Krzanowiach SCHEMAT ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ORODKA KULTURY W KRZANOWICACH

Id: XWBPU-HWDCF-OLUVI-FVUTT-PIRAQ. Podpisany

Strona 1