Vous êtes sur la page 1sur 4

UCHWAA NR LI/219/10 RADY GMINY GILOWICE z dnia 27 wrzenia 2010 r.

w sprawie Regulaminu ustalania zasad i trybu nadawania oraz pozbawiania przez Rad Gminy Gilowice tytuu: Honorowy Obywatel Gminy Gilowice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz.1591 z pn. zm.) Rada Gminy Gilowice uchwala 1. Regulamin ustalania zasad i trybu nadawania oraz pozbawiania przez Rad Gminy Gilowice tytuu: Honorowy Obywatel Gminy Gilowice, stanowicy zacznik Nr 1 do niniejszej uchway. 2. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Gilowice. 3. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Jan Maysiak

Id: FLQCE-HKSLG-JCOBK-WCZDZ-VQTCO. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr LI/219/10 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 wrzenia 2010 r. REGULAMIN USTALANIA ZASAD I TRYBU NADAWANIA PRZEZ RAD GMINY GILOWICE TYTUU:HONOROWY OBYWATEL GMINY GILOWICE 1. Tytu Honorowy Obywatel Gminy Gilowice jest wyrazem najwyszego uznania. Nadawany jest osobom nie bdcym mieszkacami Gminy, a szczeglnie zasuonym dla rozwoju, ratowania pamitek kultury narodowej, popularyzacji wiedzy i historii o Gminie, ktrych dziaalno przyczynia si do wzrostu promocji Gminy w dziedzinie ycia spoecznego, gospodarczego, nauki i kultury, a take wybitnym osobistociom zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszym regulaminie. 2. 1) Tytu Honorowego Obywatela moe by nadany obywatelom polskim i cudzoziemcom. 2) Tytu Honorowego Obywatela moe by nadany tylko jeden raz. 3. 1) Tytu Honorowego Obywatela nadaje Rada Gminy na wniosek radnych, Wjta, statutowych wadz stowarzysze, zwizkw i innych organizacji dziaajcych na terenie Gminy. 2) Zgoszenie w sprawie przyznania tytuu Honorowy Obywatel Gminy Gilowice winno zawiera: a) dane o osobie kandydata takie jak: yciorys imi i nazwisko, imiona rodzicw, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, b) konkretne, szczegowe w posiadaniu), uzasadnienie wniosku z podpisem wnioskodawcy (piecz, jeeli jest

c) pismo zawierajce poparcie zgoszenia przez instytucje, organizacje spoeczno polityczne, stowarzyszenia i inne podmioty. 3) Wniosek o nadanie tego tytuu, zawierajcy dane osoby, ktrej dotyczy ze wskazaniem szczeglnych zasug uzasadniajcych nadanie tytuu Honorowego Obywatela Gminy Gilowice, przekazywany jest w formie pisemnej Przewodniczcemu Rady Gminy. Wzr wniosku stanowi zacznik Nr 1 do Regulaminu. 4) Wnioski o nadanie tytuu Honorowego Obywatela Gminy Gilowice skadane s pisemnie w Biurze Rady w terminach do 31 marca kadego roku. 5) Zoony wniosek o nadanie tytuu Honorowego Obywatela Gminy Gilowice sprawdza pod wzgldem formalnym Komisja Staa Rady Gminy, w skad ktrej wchodz radni dziaajcy m.in. w owiacie, kulturze, sporcie, organizacjach spoecznych i pozarzdowych i ktrzy zbadaj uzasadnienie wystpienia o przyznanie tytuu i przedo caej Radzie projekt uchway w sprawie nadania tego tytuu. 6) Uchwa w sprawie nadania tytuu Rada Gminy podejmuje si na sesji w gosowaniu jawnym, zwyk wikszoci gosw i podaje do publicznej wiadomoci. 4. Osoba wyrniona otrzymuje: Akt Nadania tytuu Honorowego Obywatela Gminy Gilowice oraz pamitkowy medal, legitymacj nadania tytuu. 1) Akt nadania jest dyplomem, tre Aktu Nadania tytuu Honorowego Obywatela Gminy Gilowice stanowi zacznik Nr 2 do Regulaminu. 2) Pamitkowy medal winien mie na awersie grawer z wizerunkiem Herbu Gminy Gilowice na tle gr u gry napis Honorowy Obywatel Gminy Gilowice, a na rewersie grawer z numerem, imieniem i nazwiskiem Osoby wyrnionej oraz rokiem nadania. Pamitkowy medal winien by wykonany w kolorze zotym o rednicy 45 mm. 5. 1) Wrczenie aktu nadania Honorowego Obywatela Gminy Gilowice i medalu nastpuje na sesji Rady Gminy, a w szczeglnie uzasadnionych przypadkach moe nastpi w innym miejscu zaproponowanym przez Rad Gminy.

Id: FLQCE-HKSLG-JCOBK-WCZDZ-VQTCO. Podpisany

Strona 1

2) Wrczenie poprzedzone jest prezentacj zasug Osoby wyrnionej. Prezentacji dokonuje Przewodniczcy Rady Gminy lub osoba przez niego wskazana. 3) Akt nadania tytuu Honorowego Obywatela Gminy Gilowice oraz medal wrcza w imieniu Rady Przewodniczcy Rady Gminy lub Wiceprzewodniczcy Rady Gminy wraz z Wjtem Gminy. 6. 1) Osobie wyrnionej tytuem Honorowy Obywatel Gminy Gilowice przysuguj nastpujce przywileje: a) uywania tytuu Honorowy Obywatel Gminy Gilowice b) uczestniczenia na prawach Honorowego Gocia we wszystkich sesjach Rady oraz w innych uroczystociach o charakterze lokalnym organizowanych przez wadze samorzdowe Gminy Gilowice, c) bezpatny wstp na imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne organizowane przez wadze samorzdowe Gminy Gilowice 2) Nazwiska nieyjcych osb obdarzonych tytuem Honorowy Obywatel Gminy Gilowice s brane pod uwag przez Rad przy nadawaniu nazw ulicom i placom. 3) Przywileje te nie dotycz organizacji, stowarzysze i instytucji, odnosz si jedynie do osb fizycznych. 7. 1) Rada Gminy moe podj uchwa o pozbawieniu tytuu Honorowego Obywatela Gminy Gilowice w razie stwierdzenia, e wyrniony dopuci si czynu, wskutek ktrego sta si nadania niegodny lub zosta skazany prawomocnym wyrokiem sdu. 2) Uchwa w sprawie pozbawienia tytuu Honorowego Obywatela Rada Gminy podejmuje na sesji w gosowaniu jawnym, zwyk wikszoci gosw i podaje do publicznej wiadomoci. 8. Ewidencj Osb wyrnionych tytuami i pozbawianych tytuu Honorowy Obywatel Gminy Gilowice, prowadzi Sekretarz Gminy Gilowice w odpowiedniej ksidze. 9. Wszelkie koszty zwizane z ustanowieniem, nadaniem i wrczeniem tytuu Honorowy Obywatel Gminy Gilowice pokrywa si z budetu Gminy Gilowice. 10. Wprowadzenie zmian do regulaminu wymaga podjcia uchway Rady Gminy.

Przewodniczcy Rady Jan Maysiak

Id: FLQCE-HKSLG-JCOBK-WCZDZ-VQTCO. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr LI/219/10 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 wrzenia 2010 r. Zalacznik1.doc Zacznik 1 Zacznik Nr 2 do Uchway Nr LI/219/10 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 wrzenia 2010 r. Zalacznik2.doc Zacznik 2

Id: FLQCE-HKSLG-JCOBK-WCZDZ-VQTCO. Podpisany

Strona 3