Vous êtes sur la page 1sur 4

UCHWAA NR XLII/609/10 RADY GMINY W CHOJNICACH z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie przyjcia "Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Chojnice na lata 2010-2014". Na podstawie: art.7 ust.1 pkt.9, art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (t.j. w Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z pn. zm.), art.87 ust.1,3,4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami (t.j. w Dz. U. z 2003 r. Nr 162,poz.1568 z pn. zm.). 1. Przyjmuje si do realizacji "Program Opieki nad Zabytkami Gminy Chojnice na lata 2010-2014" stanowicy zacznik nr 1 do niniejszej Uchway. 2. Wykonanie Uchway powierza si Wjtowi Gminy Chojnice. 3. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Pomorskiego.

Przewodniczcy Rady Gminy Tadeusz Stelmaszyk

Id: UDCSA-VXYWP-ICABG-OYICY-TVQZC. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie Gmina zgodnie z Ustaw z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95) w zakresie zada wasnych realizuje sprawy dotyczce ochrony zabytkw i opieki nad zabytkami (art. 7 ust 1 pkt.9). Z art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z pn. zm.) wynika obowizek sporzdzenia przez gmin Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. Art. 87 ust 1 mwi: Zarzd wojewdztwa, powiatu lub wjt (burmistrz, prezydent miasta) sporzdza na okres 4 lat odpowiednio wojewdzki, powiatowy lub gminny program opieki nad zabytkami. Zgodnie z zapisem art. 87 ust 2 program ten ma na celu w szczeglnoci: 1) wczenie problemw ochrony zabytkw do systemu zada strategicznych, wynikajcych z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju; 2) uwzgldnianie uwarunkowa ochrony zabytkw, w tym krajobrazu kulturowego archeologicznego, cznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i rwnowagi ekologicznej; 3) zahamowanie procesw degradacji zabytkw i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania; 4) wyeksponowanie poszczeglnych zabytkw oraz walorw krajobrazu kulturowego; 5) podejmowanie dziaa zwikszajcych atrakcyjno zabytkw dla potrzeb spoecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjajcych wzrostowi rodkw finansowych na opiek nad zabytkami; 6) okrelenie warunkw wsppracy z wacicielami zabytkw, eliminujcych sytuacje konfliktowe zwizane z wykorzystaniem tych zabytkw; 7) podejmowanie przedsiwzi umoliwiajcych tworzenie miejsc pracy zwizanych z opiek nad zabytkami. Gminny Program Opieki nad Zabytkami przyjmuje rada gminy, po uzyskaniu opinii wojewdzkiego konserwatora zabytkw (art.87 ust.3). Ogaszany jest on w wojewdzkim dzienniku urzdowym (art. 87 ust. 4). Z realizacji Programu Prezydent sporzdza, co 2 lata, sprawozdanie, ktre przedstawia Radzie Gminy (art. 87 ust. 3). Finansowanie realizacji programu moe odbywa si z rnych rde: publicznych (np. budet pastwa, budet wasny Gminy Chojnice, budet jednostek samorzdowych powiatu i wojewdztwa, rodki Unii Europejskiej, inne rda zagraniczne) oraz ze rde prywatnych (osb fizycznych, organizacji pozarzdowych stowarzysze, fundacji, kocielnych osb prawnych itp.). W budecie gminy na kolejne lata 2010-2014 naley zabezpieczy odpowiednie do planowanych zada rodki na realizacj Programu. Program opracowano w oparciu o gminn ewidencj zabytkw sporzdzon przez gmin w 2009 roku i pozytywnie zaopiniowan przez Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw w Gdasku (pismem znak: In.R.4190-60/2877/2010 z dnia 7 czerwca 2010 r.). Zgodnie z art. 21 ustawy o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami gminna ewidencja zabytkw jest podstaw do sporzdzania programu opieki nad zabytkami. W programie opieki nad zabytkami uwzgldniono take zapisy bdcego w trakcie opracowania zaktualizowanego Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego, ktre uwzgldnia gminn ewidencj zabytkw. Program opieki nad zabytkami zawiera opis stanu rozpoznania zasobw dziedzictwa kulturowego, jego ocen oraz kierunki dziaa i zadania w ramach poszczeglnych priorytetw. S to propozycje dziaa informacyjnych i edukacyjnych, rewaloryzacyjnych oraz ochronnych w zakresie opieki nad zabytkami . Przygotowany projekt programu opieki nad zabytkami gminy Chojnice zosta zaopiniowany pozytywnie przez Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw w Gdasku. Program opieki nad zabytkami moe by dodatkow przesank do ubiegania si przez organy Gminy Chojnice lub inne zainteresowane osoby prawne lub fizyczne o rodki zewntrzne na sfinansowanie: prac konserwatorskich, restauratorskich lub robt budowlanych przy zabytkach; projektw rewitalizacyjnych i rewaloryzacyjnych i innych form dziaa w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego Gminy Chojnice. i dziedzictwa

Id: UDCSA-VXYWP-ICABG-OYICY-TVQZC. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr XLII/609/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 10 listopada 2010 r. Zalacznik1.doc PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY CHOJNICE NA LATA 2010-2014 Zacznik Nr 1.1 do Uchway Nr XLII/609/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 10 listopada 2010 r. Zalacznik1.1.doc BIAE KARTY I KARTY CMENTARZY - zestawienie Zacznik Nr 1.2 do Uchway Nr XLII/609/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 10 listopada 2010 r. Zalacznik1.2.doc FISZKI KONSERWATORSKIE - zestawienie Zacznik Nr 1.3 do Uchway Nr XLII/609/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 10 listopada 2010 r. Zalacznik1.3.doc WYKAZ ZABYTKW RUCHOMYCH POSTULOWANYCH DO WPISANIA DO REJESTRU ZABYTKW Zacznik Nr 1.4 do Uchway Nr XLII/609/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 10 listopada 2010 r. Zalacznik1.4.doc WYKAZ OBIEKTW GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKW Zacznik Nr 1.5 do Uchway Nr XLII/609/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 10 listopada 2010 r. Zalacznik1.5.doc
Id: UDCSA-VXYWP-ICABG-OYICY-TVQZC. Podpisany Strona 2

OPINIA POMORSKIEGO WOJEWDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKW DOT. GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKW

Id: UDCSA-VXYWP-ICABG-OYICY-TVQZC. Podpisany

Strona 3