Vous êtes sur la page 1sur 5

UCHWAA NR V/25/11 RADY MIEJSKIEJ W KWIDZYNIE z dnia 24 lutego 2011 r.

trybu postpowania o udzielenie dotacji na inne zadania ni okrelone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie terytorialnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002r, Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r, Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) i art. 221 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz.620; Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Kwidzynie uchwala co nastpuje: 1. Ustala si tryb postpowania o udzielenie dotacji na inne zadania ni okrelone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania w brzmieniu okrelonym w zaczniku nr 1 do niniejszej uchway. 2. Traci moc Uchwaa Nr XXV/154/08 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie w sprawie trybu postpowania o udzielenie dotacji na inne zadania ni okrelone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie. 3. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Pomorskiego.

Przewodniczcy Rady Miejskiej w Kwidzynie Kazimierz Gorlewicz

Id: ZWYMI-SROLC-SSLQM-BZTWH-GPGLF. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 24 lutego 2011 r. Regulamin postpowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansw publicznych i niedziaajcym w celu osignicia zysku, sposobie jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania. 1. Wsppraca Gminy Miejskiej Kwidzyn z podmiotami niezaliczonymi do sektora finansw publicznych i niedziaajcymi w celu osignicia zysku oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi dziaajcymi na podstawie przepisw o stosunku Pastwa do Kocioa Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Pastwa do innych kociow i zwizkw wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoci sumienia i wyznania, i stowarzyszeniami jednostek samorzdu terytorialnego, zwanymi w dalszej czci podmiotami odbywa si bdzie poprzez: 1) uzupenianie dziaa gminy w zakresie jej ustawowych obowizkw, 2) umacnianie w wiadomoci spoecznej poczucia odpowiedzialnoci za siebie, swoje otoczenie i wsplnot lokaln, 3) tworzenie warunkw dla partnerskiego okrelania i wdraania lokalnych programw, 4) wzajemne udostpnianie informacji pozwalajcych na ocen problemw wymagajcych podjcia dziaa przez organizacje, 5) konsultowanie projektw w dziedzinach objtych wspprac, 6) tworzenie przez podmioty zlecajce zadania warunkw do podnoszenia umiejtnoci niezbdnych w realizacji zada przez organizacje, 7) wspieranie inicjatyw zmierzajcych do umocnienia roli organizacji w rozwoju miasta. 2. Miasto Kwidzyn i podmioty wsppracowa bd w zakresie realizacji innych zada publicznych ni okrelone w art. 4 ust.1 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z pniejszymi zmianami). 3. W realizacji kierunkw wsppracy ze strony Gminy Miejskiej Kwidzyn uczestnicz: 1) Rada Miejska w zakresie wytyczania kierunkw wsppracy z podmiotami oraz okrelenia wysokoci rodkw przeznaczonych na dofinansowanie przedsiwzi realizowanych przez podmioty. 2) Burmistrz Miasta w zakresie realizacji kierunkw polityki wsppracy z podmiotami, dysponowania rodkami w ramach budetu, decydowania o przyznaniu dotacji lub innych form pomocy poszczeglnym podmiotom. Burmistrz Miasta moe zasign opinii waciwej merytorycznie Komisji Rady Miejskiej. 4. 1. 1. Wsppraca pomidzy Gmin Miejsk Kwidzyn a podmiotami moe przyj nastpujce formy: 1) wsparcie realizacji zadania poprzez udzielenie dotacji, 2) pomocy w uzyskaniu lokalu, 3) wsppracy w pozyskiwaniu rodkw z innych rde, 4) konsultacji i szkole,
Id: ZWYMI-SROLC-SSLQM-BZTWH-GPGLF. Podpisany Strona 1

5) promocji dziaalnoci, 6) pomocy w nawizywaniu kontaktw lokalnych, ponadgminnych i midzynarodowych. 2. Szczegowe zasady wsppracy pomidzy Gmin Miejsk Kwidzyn i podmiotami okrela umowa, ktrej ramowy wzr zosta okrelony w zaczniku nr 2 do niniejszego regulaminu. 5. Dotacja nie bdzie udzielana: 1) partiom politycznym, 2) zwizkom zawodowym i organizacjom pracodawcw, 3) samorzdom zawodowym, 4) fundacjom, ktrych jedynym fundatorem jest Skarb Pastwa lub jednostka samorzdu terytorialnego, chyba e: a) przepisy odrbne stanowi inaczej, b) majtek tej fundacji nie jest w caoci mieniem pastwowym, mieniem komunalnym lub mieniem pochodzcym z finansowania rodkami publicznymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych lub c) fundacja prowadzi dziaalno statutow w zakresie nauki, w szczeglnoci na rzecz nauki; 5) fundacjom utworzonym przez partie polityczne. 6. 1. Podmioty ubiegajce si o rodki z budetu miasta zobowizane s do zoenia u Burmistrza Miasta wniosku o dofinansowanie dziaalnoci podmiotu wedug wzoru okrelonego w zaczniku nr 1 do niniejszego regulaminu, zawierajcego w szczeglnoci: a) szczegowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji, b) termin i miejsce realizacji zadania, c) kalkulacj przewidywanych kosztw realizacji zadania, d) informacj o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniajcych wykonanie zadania, w tym o wysokoci rodkw finansowych uzyskanych na realizacj danego zadania z innych rde. 2. Do wniosku skadanego przez podmioty wymienione w ustawie o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie naley zaczy statut oraz aktualny odpis z odpowiedniego rejestru. 3. Podmioty mog ubiega si o dotacje na realizacje projektw, w ktrych kwota dotacji wynosi bdzie co najwyej 70% cakowitych kosztw realizacji projektu. 7. Burmistrz Miasta przy rozpatrywaniu wnioskw bra bdzie pod uwag nastpujce kryteria: 1) zgodno projektu z zadaniami Miasta okrelonymi ustawami lub uchwaami, 2) zasadno kosztw projektw, 3) potencjalne inne rda finansowania projektu, 4) dotychczasow wspprac podmiotu z samorzdem i innymi instytucjami, 5) moliwo realizacji zadania przez podmiot, 6) analiz wykonania zada zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzgldnieniem rzetelnoci i terminowoci ich realizacji.

Id: ZWYMI-SROLC-SSLQM-BZTWH-GPGLF. Podpisany

Strona 2

8. Burmistrz Miasta podejmuje decyzj o przyznaniu dotacji po uchwaleniu budetu na dany rok budetowy, po akceptacji Komisji Planu Gospodarczego i Budetu Rady Miejskiej w Kwidzynie. 9. 1. Podmiot zobowizany jest do niezwocznego powiadomienia Burmistrza Miasta o zmianach w statusie prawnym podmiotu lub w realizowanym projekcie. 2. Burmistrz Miasta po dokonaniu analizy zmian, o ktrych mowa w ust.1 podejmie decyzj o dalszym dotowaniu projektu. 10. 1. Po zakoczeniu realizacji projektu podmiot, ktry uzyska dotacj, zobowizany jest do zoenia sprawozdania z realizacji projektu. wedug wzoru okrelonego w zaczniku nr 3 do niniejszego regulaminu. 2. Sprawozdanie powinno by zoone w terminie 30 dni po okresie, na ktry zostaa zawarta umowa na jego realizacj. 11. Kontrol prawidowoci wykorzystania kwoty dotacji wykonuje Burmistrz Miasta wykorzystujc informacje przedkadane przez pracownikw merytorycznych Urzdu Miejskiego o prawidowoci pod wzgldem formalno rachunkowym przedkadanych rozlicze. 12. Sprawozdanie z realizacji zada zrealizowanych przez podmioty zostaje przekazane radnym oraz podane do publicznej wiadomoci raz w roku poprzez wywieszenie na tablicy ogosze Urzdu Miejskiego.

Id: ZWYMI-SROLC-SSLQM-BZTWH-GPGLF. Podpisany

Strona 3

Zacznik nr 1 Do regulaminu postpowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansw publicznych i niedziaajcym w celu osignicia zysku, sposobie jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania. Zalacznik1.pdf Wniosek o dofinanowanie zadania Zacznik nr 2 Do regulaminu postpowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansw publicznych i niedziaajcym w celu osignicia zysku, sposobie jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania. Zalacznik2.pdf Umowa Zacznik nr 3 Do regulaminu postpowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansw publicznych i niedziaajcym w celu osignicia zysku, sposobie jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania. Zalacznik3.pdf Sprawozdanie z realizacji zadania

Id: ZWYMI-SROLC-SSLQM-BZTWH-GPGLF. Podpisany

Strona 4