Vous êtes sur la page 1sur 117

UCHWAA NR VI/92/11 RADY MIASTA GDYNI z dnia 23 marca 2011 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czci dzielnic rdmiecie i Wzgrze w. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wadysawa IV, 10 Lutego i witojaskiej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zmianami1) ) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pn. zmianami2) ) w zwizku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Pastwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. nr 130, poz. 871) Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastpuje: 1. Po stwierdzeniu zgodnoci z ustaleniami obowizujcego Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni, uchwalonego uchwa Rady Miasta Gdyni nr XVII/400/08 z 27 lutego 2008 r., uchwala si miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czci dzielnic rdmiecie i Wzgrze w. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wadysawa IV, 10 Lutego i witojaskiej oznaczony numerem ewidencyjnym 1104 obejmujcy obszar o powierzchni 45,07 ha, ktrego granice przebiegaj: - od pnocy wzdu ul. 10 Lutego, obejmujc plac przed dworcem Szybkiej Kolei Miejskiej wraz z przylegym fragmentem ul. Dworcowej, - od wschodu wzdu ul. witojaskiej, obejmujc Wze w. Maksymiliana, - od zachodu wzdu linii kolejowej (odcinek Gdask Gdynia), zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway. 2. 1. Ustala si podzia obszaru objtego planem na 71 terenw wydzielonych liniami rozgraniczajcymi, oznaczonymi numerami dwucyfrowymi od 01 do 71 oraz przeznaczenie terenw od 01 do 69 oznaczone symbolami literowymi lub literowo-cyfrowymi zgodnie z ponisz klasyfikacj: 1) Tereny zabudowy mieszkaniowej: a) MW3 Zabudowa wielorodzinna W parterach budynkw usytuowanych wzdu ulic publicznych dopuszcza si lokalizacj wydzielonych lokali uytkowych dla usug stanowicych uzupenienie funkcji mieszkaniowej i niezakcajcych jej. 2) Tereny zabudowy usugowej: a) U Zabudowa usugowa Wszelkie rodzaje usug konsumpcyjnych i oglnospoecznych, ktrych funkcjonowanie na danym terenie jest zgodne z zasadami zabudowy i zagospodarowania okrelonymi w danej karcie terenu. Obiekty handlowe o powierzchni sprzeday powyej 2000 m2 dopuszczone s jedynie na terenach oznaczonych dodatkowo symbolem UC. b) UC Tereny dopuszczalnej lokalizacji obiektw handlowych o powierzchni sprzeday powyej 2000 m2 c) UK Usugi kultury d) UO Usugi owiaty i wychowania e) UN Usugi nauki f) UZ Usugi zdrowia g) US Usugi sportu i rekreacji 3) Tereny zieleni: a) ZP Ziele urzdzona
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 1

4) Tereny komunikacji: a) KD-G j/p Drogi i ulice publiczne gwne (j liczba jezdni, p liczba pasw ruchu) b) KD-Z j/p Drogi i ulice publiczne zbiorcze (j liczba jezdni, p liczba pasw ruchu) c) KD-L j/p Drogi i ulice publiczne lokalne (j liczba jezdni, p liczba pasw ruchu) d) KD-D j/p Drogi i ulice publiczne dojazdowe (j liczba jezdni, p liczba pasw ruchu) e) KD-X Wydzielone publiczne place, cigi piesze, pieszo-jezdne i rowerowe f) KS Tereny urzdze komunikacji samochodowej. 2. Usugi niezakcajce funkcji mieszkaniowej to usugi o nieuciliwym charakterze, ktrych funkcjonowanie nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych standardw jakoci rodowiska przewidzianych dla funkcji mieszkaniowej, nie wywouje innych zakce funkcji mieszkaniowej takich jak: nieakceptowane naruszenie przestrzeni pprywatnych (klatki schodowe, ogrdki lub dziedzice w czci mieszkalnej) przez klientw usug, zakcenie ciszy nocnej, wytwarzanie takich iloci odpadw, ktrych gromadzenie narusza estetyk rodowiska mieszkalnego itp., a ich lokalizacja uzyskaa zgod wspwacicieli nieruchomoci. 3. Funkcja wyczona jest to uytkowanie niepodane na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczajcymi i mimo, e mieci si w opisanym w ust. 1 oglnym zakresie uytkowa okrelajcym przeznaczenie terenw, to na danym terenie nie jest dopuszczone. 4. Funkcja adaptowana jest to uytkowanie istniejce, niemieszczce si w opisanym w ust. 1 zakresie uytkowa okrelajcym przeznaczenie terenw, ktre plan utrzymuje, uznajc za zgodne z planem i umoliwiajc dziaania inwestycyjne w zakresie tego uytkowania oraz jego przeksztacenie na inne, zgodne z przeznaczeniem danego terenu. 5. Ucilenie warunkw zagospodarowania oraz okrelenie dopuszczalnego sposobu ksztatowania zabudowy, dla poszczeglnych terenw wydzielonych liniami rozgraniczajcymi, zawarte s w kartach odpowiednich terenw w 13. 6. Zakres uytkowa dopuszczonych na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczajcymi, ograniczony jest zapisami (okrelajcymi funkcje wyczone i adaptowane), zawartymi w karcie danego terenu w 13. 3. 1. Ustala si nastpujce zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego dla obszaru objtego planem: 1) ochrona dziedzictwa kulturowego ksztatowanie struktury przestrzennej zabudowy terenu uwzgldniajce istniejc tkank miejsk wyksztacon w okresie midzywojennym poprzez ograniczenie gabarytw nowej zabudowy oraz nakaz nawizania do zabudowy historycznej w otoczeniu; 2) ochrona walorw krajobrazowych i widokowych poprzez ograniczenie wysokoci zabudowy oraz ksztatowanie niezabudowanej, oglnodostpnej przestrzeni publicznej; 3) uzyskanie rdmiejskiego zespou usugowo mieszkaniowego, ze znacznym udziaem oglnodostpnych funkcji publicznych, stanowicych istotny element programu usugowego w strefie szczeglnej aktywnoci publicznej miasta; 4) ksztatowanie przestrzeni publicznych, w szczeglnoci urbanistycznych wntrz placw i ulic, tworzcych warunki publicznej aktywnoci oraz stanowicych miejsca tosamoci i identyfikacji przestrzeni. 2. Szczegowe warunki ochrony i ksztatowania adu przestrzennego, odnoszce si do poszczeglnych terenw pooonych na obszarze objtym planem, zawarto w kartach tych terenw w 13. 4. 1. Na obszarze opracowania planu nie wystpuj obiekty i tereny prawnie chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody 2. Szczegowe zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, odnoszce si do poszczeglnych terenw pooonych na obszarze objtym planem, zawarto w kartach tych terenw w 13. 5. 1. Na obszarze objtym planem obowizuj nastpujce zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: 1) obszar objty planem stanowi cz historycznego ukadu urbanistycznego rdmiecia Gdyni utworzonego przez sie ulic, ukad parcelacyjny i zabudow wpisanego do rejestru zabytkw pod numerem A 1815
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 2

decyzj PWKZ.R.4190-14/2257-2/2007 Pomorskiego Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw w Gdasku z dnia 21 wrzenia 2007 r. (obowizuj przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami); 2) ustala si nastpujce zasady ochrony historycznego zespou urbanistycznego rdmiecia Gdyni, wpisanego do rejestru zabytkw: a) zakaz lokalizacji obiektw deprecjonujcych otoczenie zespou zabytkowego (dotyczy nowych obiektw lub rozbudowy/nadbudowy obiektw istniejcych); b) now zabudow naley dostosowa skal do istniejcej zabudowy ssiedniej, wymagane jest nawizanie wysokoci budynkw projektowanych w zwartych pierzejach zabudowy, do poziomu gzymsu, attyki budynkw istniejcych wyjtki od tej zasady dopuszczone s w przypadku, gdy wysoko istniejcego, ssiedniego budynku odbiega o wicej ni 1 kondygnacj od dopuszczalnej wysokoci w danej pierzei zabudowy, ustalonej w karcie terenu; w projekcie budowlanym naley przedstawi zamierzenie inwestycyjne w rozwiniciu pierzei ulicy; c) ochrona jednorodnej formy architektonicznej budynkw tworzcych zesp zabudowy; dla projektowanej zabudowy, dopuszczonej zgodnie z ustaleniami zawartymi w kartach terenw, ustala si wymg dostosowania form i wyrazu architektonicznego do tradycji modernistycznej architektury Gdyni oraz zastosowanie podstawowej kolorystyki elewacji w odcieniach bieli, szaroci, beu; zaleca si uycie w elewacjach tradycyjnych materiaw ceramicznych i kamiennych (wapienia, piaskowca); d) ustala si zachowanie historycznego charakteru nawierzchni na ul. 10 Lutego (istniejcych pasw kamiennego bruku i krawnikw); w przypadku remontu lub przebudowy ulicy, dopuszcza si przeoenie nawierzchni, wymian technicznie zuytych elementw i korekt obrysu, pod warunkiem zachowania pierwotnej tradycyjnej formy tych elementw; e) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, robt budowlanych oraz bada konserwatorskich i architektonicznych, a take podejmowanie innych dziaa, ktre mogyby prowadzi do naruszenia substancji lub zmiany wygldu historycznego zespou urbanistycznego, dokonywanie podziaw nieruchomoci, zmiany zagospodarowania terenu, w tym lokalizacja obiektw tymczasowych, niewymagajcych uzyskania pozwolenia na budow, wymagaj pozwolenia waciwego konserwatora zabytkw; 3) na obszarze objtym planem znajduj si nastpujce obiekty wpisane do rejestru zabytkw (obowizuj przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami): a) spdzielczy blok mieszkalny/dom mieszkalny Funduszu Emerytalnego BGK, ul. 3 Maja 27-31 / S. Batorego 26 (decyzja Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw w Gdasku Nr 890 z dnia 21. 10. 1983 r., Nr w rejestrze 1036); b) budynek mieszkalny wielorodzinny/kamienica Orowskich, ul. witojaska 68 (decyzja Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw w Gdasku Nr 872 z dnia 30. 03. 1983 r., Nr w rejestrze 1022); c) kamienica przy ul. witojaskiej 122, wraz z dziak o nr geodezyjnym 100, (decyzja Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw w Gdasku Nr A-1270 z dnia 29.03.2006 r., Nr w rejestrze 1782); d) kamienica przy ul. A. Abrahama 28 wraz z dziak o nr ewidencyjnym 37 (decyzja Pomorskiego Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw Nr A-1845 z dnia 12.03.2009 r.); 4) ustala si ochron konserwatorsk obiektw historycznych w podziale na trzy grupy obiektw wg poniszych zasad: a) grupa A obiekty o wysokich walorach kulturowych obejmujca: - obiekty wpisane do rejestru zabytkw wymienione w pkt 3, - budynki historyczne o wysokich, wyrniajcych si walorach architektonicznych (indywidualnej formie budowlanej, niepowtarzalnym detalu itp.); obiekty autentyczne, w ktrych ewentualne wspczesne przeksztacenia s nieznaczne: i) kamienica mieszkalna, ul. 10 Lutego 29, ii) kamienica mieszkalno usugowa, ul. 10 Lutego 5, iii) kamienica mieszkalno usugowa, ul. 10 Lutego 27,
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 3

iv) kamienica mieszkalno usugowa, ul. 10 Lutego 35/35A, v) budynek uytecznoci publicznej, dawny hotel Ptkowskiego, ul. 10 Lutego 39/39A, vi) kamienica Krauzego, ul. A. Abrahama 25, vii) kamienica mieszkalno usugowa, ul. A. Abrahama 37, viii) kamienica Gliszczyskiego, ul. A. Abrahama 41 / Armii Krajowej 32, ix) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 32, x) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 36, xi) kamienica Paged, ul. witojaska 44 / Armii Krajowej 21, xii) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 54, xiii) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 56, xiv) kamienica Wieczorkowskiej, ul. witojaska 78a/ J. Kiliskiego 12, xv) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 82, xvi) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 84, xvii) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 98, xviii) kamienica mieszkalno usugowa, al. Marszaka J. Pisudskiego 56, xix) kamienica mieszkalno usugowa, ul. Wadysawa IV 49, xx) kamienica mieszkalno usugowa, ul. Wadysawa IV 53; b) grupa B obiekty o walorach kulturowych obejmujca: - budynki historyczne o charakterystycznej i tradycyjnej formie architektonicznej, niewyrniajce si szczeglnymi cechami indywidualnymi, lecz wartociowe w skali zespou; niektre z nich ulegy wspczesnym przeksztaceniom, zachowujc jednak czyteln historyczn form: i) kamienica mieszkalno usugowa, ul. 10 Lutego 7 / A. Abrahama 24, ii) kamienica mieszkalno usugowa, ul. 10 Lutego 21, iii) kamienica mieszkalno usugowa, ul. 10 Lutego 23, iv) kamienica mieszkalno usugowa, ul. 10 Lutego 25, v) kamienica mieszkalno usugowa, ul. 10 Lutego 29A, vi) kamienica mieszkalno usugowa, ul. 10 Lutego 33, vii) kamienica mieszkalno usugowa, ul. 10 Lutego 37, viii) kamienica mieszkalno usugowa, ul. A. Abrahama 23, ix) ix kamienica mieszkalno usugowa, ul. A. Abrahama 26, x) kamienica mieszkalno usugowa, ul. A. Abrahama 27, xi) kamienica mieszkalno usugowa, ul. A. Abrahama 29, xii) kamienica mieszkalno usugowa, ul. A. Abrahama 39, xiii) kamienica mieszkalno usugowa, ul. A. Abrahama 45, xiv) kamienica mieszkalno usugowa, ul. A. Abrahama 49, xv) kamienica mieszkalno usugowa, ul. A. Abrahama 71, xvi) kamienica mieszkalno usugowa, ul. A. Abrahama 83, xvii) orodek zdrowia, ul. Armii Krajowej 44, xviii) koci NSPJ, ul. Armii Krajowej 46, xix) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 38,
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 4

xx) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 40, xxi) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 42 / Armii Krajowej 28, xxii) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 46, xxiii) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 48, xxiv) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 50, xxv) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 52, xxvi) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 60, xxvii) xxvii kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 62, xxviii) xxviii kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 64, xxix) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 66, xxx) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 74, xxxi) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 76, xxxii) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 78, xxxiii) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 86, xxxiv) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 88, xxxv) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 90, xxxvi) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 96, xxxvii) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 100, xxxviii) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 104, xxxix) xxxix kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 104A, xl) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 108, xli) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 114, xlii) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 116, xliii) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 118, xliv) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 120, xlv) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 126, xlvi) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 130/132, xlvii) budynek biurowo usugowy, ul. Wadysawa IV 59, xlviii) kamienica mieszkalno usugowa, ul. Wadysawa IV 61; c) grupa C obiekty o walorach kulturowych, moliwe do przeksztace obejmujca: - budynki historyczne o walorach kulturowych moliwe do przeksztace: i) budynek dawnego kina Atlantic, ul. 3 Maja 28/32, ii) dom mieszkalny, ul. 10 Lutego 9, iii) willa Janusz, ul. witojaska 128, iv) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 134, v) budynek przedszkola, ul. Wadysawa IV 52, vi) budynek przedszkola, ul. Wadysawa IV 56, vii) kamienica mieszkalno usugowa, ul. Wadysawa IV 57;

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 5

d) dla obiektw grupy A obowizuje ochrona zabytkowej formy i substancji budynku tj. zachowanie w niezmienionej postaci bryy, elewacji oraz dachu budynku, ochrona zabytkowych detali architektonicznych, w tym stolarki; dopuszcza si wymian technicznie zuytych elementw budynku (okien, drzwi itd.) pod warunkiem zachowania pierwotnej tradycyjnej formy tych elementw; e) w przypadku zniszczenia (lub rozbirki) czci lub caoci obiektu grupy A (na skutek wypadkw losowych lub cakowitego zuycia materiau) obowizuje odtworzenie historycznej bryy obiektu z elewacjami, dachem oraz detalami na podstawie wszelkich dostpnych rde informacji; f) dla obiektw grupy B obowizuje ochrona historycznej formy i wyrazu architektonicznego budynku tj. sposobu uksztatowania bryy, rodzaju i ksztatu dachu, zasad kompozycji elewacji, rozmieszczenia, proporcji i ksztatu stolarki; w uzasadnionych przypadkach ochronie podlegaj take elementy wykoczenia zewntrznego obiektu, w tym uyte materiay i technologie majce wpyw na jego wygld i wyraz architektoniczny; g) w przypadku prac budowlanych podejmowanych przy budynkach grupy A oraz grupy B, przeksztaconych w sposb naruszajcy ich wartociow form historyczn, naley przywrci form historyczn w zakresie podejmowanych dziaa; h) w razie ingerencji w struktur budynkw grupy C lub ich cakowitej rozbirki naley je udokumentowa oraz zachowa wartociowe elementy w uzgodnieniu z waciwym konserwatorem zabytkw; i) ogrodzenia i elementy maej architektury w otoczeniu obiektu objtego ochron konserwatorsk powinny nawizywa stylowo i materiaowo do obiektw historycznych. 2. Ustala si stref ochrony archeologicznej obejmujc potwierdzone (czciowo rozpoznane) miejsce lokalizacji cmentarzyska paskiego/grobw skrzynkowych ze wczesnej epoki elaza, oznaczon na rysunku planu. W strefie ochrony archeologicznej prace ziemne mogce naruszy lub zniszczy struktury podziemne (warstwy kulturowe) naley poprzedzi przeprowadzeniem bada archeologicznych. Szczegowy zakres i rodzaj niezbdnych bada archeologicznych ustala waciwy konserwator zabytkw w drodze decyzji. 3. Szczegowe zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz kultury wspczesnej, odnoszce si do poszczeglnych terenw pooonych na obszarze objtym planem, zawarto w kartach tych terenw w 13. 6. 1. Wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: 1) miejskie tereny publiczne na obszarze objtym planem obejmuj: a) ulice i place miejskie, spord ktrych najwaniejsze znaczenie dla identyfikacji i tosamoci rdmiecia Gdyni maj ulice 10 Lutego i witojaska; b) przejcia publiczne (na terenach nalecych do miasta) w obrbie kwartaw zabudowy; c) tereny miejskiej zieleni urzdzonej; 2) na obszarze objtym planem ustala si nastpujcy, uzupeniajcy ukad terenw oglnodostpnych, oznaczony odpowiednio na rysunku planu: a) plac oglnodostpny na terenach 06 UC,U, 15 UC,U/MW3 i 17 UC,U/MW3; b) oglnodostpne przejcia w obrbie kwartaw zabudowy; 3) ustala si, nastpujce zasady zagospodarowania przestrzeni publicznych (zasady dotycz elementw przyrody, zagospodarowania i zabudowy znajdujcych si na terenach oglnodostpnych, niezalenie od form wasnoci tych terenw oraz w przestrzeni nad nimi i w ich ssiedztwie, w zasigu postrzegania przez przebywajcych na nich ludzi): a) kompozycj przestrzeni wzdu osi kompozycyjnych/widokowych oznaczonych na rysunku planu, w tym ziele urzdzon i obiekty maej architektury, naley ksztatowa w sposb podkrelajcy osiowo zagospodarowania; b) przestrzenie publiczne aranowa w sposb zapewniajcy warunki publicznej aktywnoci, w tym moliwo organizacji imprez plenerowych;

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 6

c) przy zagospodarowaniu przestrzeni publicznych naley stosowa projekty indywidualne urzdze, obiektw maej architektury i zieleni dla uzyskania niepowtarzalnych cech przestrzeni i tosamoci rdmiecia Gdyni; w elementach maej architektury i elewacjach budynkw naley stosowa materiay i rozwizania o wysokim standardzie jakociowym i technologicznym; d) w liniach rozgraniczajcych ulic i placw miejskich dopuszcza si, za zgod zarzdcy drogi, lokalizowanie kioskw z pras lub kwiatami, wiat przystankowych, wyj z parkingw podziemnych, automatw telefonicznych, supw ogoszeniowych i innych tradycyjnych staych elementw wyposaenia przestrzeni publicznych, przy zachowaniu wymaga okrelonych w pkt 2 lit. c; forma i lokalizacja kioskw oraz elementw wyposaenia przestrzeni publicznych powinna by zgodna z przyjtymi w tym zakresie zasadami dla terenu rdmiecia Gdyni oraz z przyjtym systemem informacji miejskiej; e) dopuszcza si, za zgod zarzdcy drogi, realizacj przeszklonych, caorocznych ogrodw gastronomicznych (ogrodw zimowych) z przekroczeniem linii zabudowy wyznaczonych wzdu linii rozgraniczajcych ulic i placw okrelonych w kartach terenw; wymagane jest zachowanie szerokoci uytkowej chodnika nie mniejszej ni 2 m oraz zachowanie wymaga okrelonych w pkt 3 lit. c; f) dopuszcza si lokalizacj obiektw tymczasowych usugowych, gastronomii i handlu (niewymagajcych uzyskania pozwolenia na budow) stanowicych uzupenienie organizowanych imprez okolicznociowych i sezonowych; obiekty sezonowe, musz prezentowa wysokie walory przestrzenne i estetyczne, powinny mie charakter lekkiej architektury realizowanej z zastosowaniem materiaw wysokiej jakoci; g) wyklucza si lokalizacj wolnostojcych urzdze infrastruktury technicznej takich jak stacje transformatorowe, urzdzenia pomiarowe, stacje redukcyjne gazu, przepompownie ciekw itp. w liniach rozgraniczajcych ulic i placw, jeeli istnieje techniczna moliwo realizacji tych urzdze jako wbudowanych lub podziemnych; zakazuje si lokalizacji wszelkich elementw instalacji i urzdze technicznych wpywajcych negatywnie na estetyczny wygld elewacji budynkw; h) nie dopuszcza si realizacji schodw zewntrznych lub pochylni z przekroczeniem linii zabudowy przebiegajcych wzdu linii rozgraniczajcych ulic i placw. Wyjtki od tej zasady dopuszcza si jedynie w istniejcych, przebudowywanych bd modernizowanych budynkach, za zgod zarzdcy drogi oraz przy zachowaniu szerokoci uytkowej chodnika nie mniejszej ni 2 m, dla: - pojedynczych stopni lub spocznikw wejciowych wysunitych przed lini zabudowy do 0,5 m, - schodw wysunitych przed lini zabudowy do 1,0 m, w ktrych wysoko wysunitej czci nie przekracza 0,5 m, wzdu ulic wymienionych w kartach terenw, - pochylni dla osb niepenosprawnych, realizowanych w sposb jak najmniej ingerujcy w przestrze publiczn, - w innych, okrelonych w kartach terenw sytuacjach; i) w obszarze historycznego ukadu urbanistycznego rdmiecia Gdyni wpisanego do rejestru zabytkw ( 5 ust. 1 pkt 1) lub w budynkach objtych ochron konserwatorsk ( 5 ust. 1 pkt 3 i 4) realizacja schodw/pochylni wymaga uzgodnienia z waciwym konserwatorem zabytkw; j) dopuszcza si adaptacj istniejcych schodw zewntrznych, pochylni i witryn sklepowych zrealizowanych z przekroczeniem linii zabudowy wyznaczonych wzdu linii rozgraniczajcych ulic i placw; dopuszczenie powysze nie dotyczy elementw zabudowy i zagospodarowania terenu zrealizowanych bez wymaganych pozwole i uzgodnie w przypadkach legalizacji samowoli budowlanej, za zgodne z zapisami planu mona uzna jedynie elementy zabudowy i zagospodarowania terenu dopuszczone w pkt 2 lit. h; k) zagospodarowanie terenw publicznych i oglnodostpnych powinno obejmowa ziele w formach dostosowanych do specyfiki funkcji, ktrej towarzyszy, komponowan wedug indywidualnych projektw obejmujcych cae, wyrniajce si w zabudowie przestrzenie lub ich zespoy oraz zapewniajcych jej wysok jako kompozycyjn i waciwe warunki dla dugotrwaego rozwoju;

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 7

l) projekty zabudowy i zagospodarowania terenw 09 U/MW3, 15 UC,U/MW3, 17 UC,U/MW3, 37 U/KS w tym propozycje ewentualnego podziau geodezyjnego tych terenw, naley wyoni w drodze konkursw realizacyjnych architektoniczno - urbanistycznych, przeprowadzonych z zachowaniem zasad rekomendowanych przez SARP lub waciwe izby zawodowe; w skadach sdw konkursowych naley przewidzie udzia przedstawicieli Gminy Gdynia wytypowanych przez Gmin; zaoenia przestrzenne konkursw dla zagospodarowania terenu i ksztatowania zabudowy okrelaj zapisy niniejszego planu miejscowego z zastosowaniem indywidualnych rozwiza architektonicznych i kolorystycznych; wyonione projekty musz uwzgldnia uwarunkowania krajobrazu i otoczenia oraz w przypadku terenu 09 U/MW3 uzyska akceptacj waciwych sub ochrony zabytkw (zgodnie z przepisami, o ktrych mowa w 5 ust. 1 pkt 1); m) dziaania inwestycyjne na najwaniejszych miejskich terenach publicznych rdmiecia Gdyni, obejmujcych cig ulic 10 Lutego i witojaskiej (tereny: 41 ZP,KD-X, 44 KD-Z 1/4 / 1/2, 47 KD-Z 1/2) powinny by realizowane w oparciu o projekty zabudowy i zagospodarowania terenw wyonione w drodze konkursw architektoniczno - urbanistycznych, przeprowadzonych z zachowaniem zasad rekomendowanych przez SARP lub waciwe izby zawodowe; wymg ten nie dotyczy doranych dziaa remontowych lub porzdkujcych istniejce zagospodarowanie polegajcych na uzupenieniu lub wymianie urzdze technicznych, nawierzchni, zieleni, elementw maej architektury, instalacji masztw flagowych itp.; n) w rozwizaniach projektowych przestrzeni publicznych uwzgldni potrzeby osb niepenosprawnych i starszych w tym: - stosujc rozwizania wspomagajce ruch osb poruszajcych si na wzkach inwalidzkich m.in. rozwizania jednopoziomowe, pochylnie, windy, odpowiednio zlokalizowane miejsca postojowe dla niepenosprawnych, - stosujc elementy orientacji dla osb niewidomych i sabo widzcych np. pytki fakturowe na cigach pieszych wykorzystujce rnice faktury dla orientacji przestrzennej, plany, makiety i znaki z informacj ryflowan, kwietniki zapachowe identyfikujce okrelone miejsca itp. 2. Na obszarze objtym planem ustala si nastpujce zasady umieszczania szyldw oraz reklam na budynkach i reklam wolno stojcych, odpowiadajce przeznaczeniu poszczeglnych terenw: 1) zasady oglne: a) ksztat i wielko szyldw i reklam oraz miejsce ich umieszczenia na budynku musz by dostosowane do architektury budynku; przy czym za szyld uwaa si jednostronny, paski znak zawierajcy wycznie logo firmowe lub informacje o nazwie firmy, rodzaju prowadzonej dziaalnoci, dacie zaoenia firmy; b) w przypadku, gdy ilo szyldw na budynku jest wiksza ni jeden, powinny by tej samej wielkoci i winny by zgrupowane w miar moliwoci w jednym miejscu na elewacji; c) szyld nie moe siga dalej ni na 0,12 m od lica budynku; d) zewntrzna krawd reklamy na budynku nie moe siga dalej ni 1,00 m od lica ciany budynku. W przypadku, gdy reklama siga dalej ni 0,12 m od lica ciany budynku, jej dolna krawd nie moe znajdowa si na wysokoci mniejszej ni 2,40 m nad poziomem terenu znajdujcego si pod reklam; e) wyklucza si stosowanie owietlenia pulsacyjnego wszelkich szyldw i reklam; wyklucza si stosowanie szyldw i reklam o zmiennym nateniu owietlenia takich jak telebimy i tablice LCD; f) umieszczenie reklamy w obszarze historycznego ukadu urbanistycznego rdmiecia Gdyni wpisanego do rejestru zabytkw ( 5 ust. 1 pkt 1) lub na budynkach objtych ochron konserwatorsk ( 5 ust. 1 pkt 3 i 4) wymaga uzgodnienia z waciwym konserwatorem zabytkw; wniosek o lokalizacj reklamy lub szyldu na budynku musi zawiera rysunki projektowe pokazujce form reklamy/szyldu oraz jej umieszczenie na tle caej elewacji budynku, w okrelonej skali, z wymiarami oglnymi i sposobem zamocowania; g) na budynkach objtych ochron konserwatorsk ( 5 ust. 1 pkt 3 i 4) dopuszczone s jedynie szyldy i reklamy zwizane z prowadzon na miejscu dziaalnoci, przy czym na budynkach wpisanych do rejestru zabytkw dopuszcza si reklamy jedynie w ich pierwotnej lokalizacji i w zblionej do pierwotnej formie; h) reklamy i znaki graficzne umieszczone na markizach, namiotach i parasolach nie bd uznawane za szyldy i reklamy pod warunkiem, e bd umieszczone pasko na ich powierzchni, nie bd wieci i nie bd wykracza poza obrys ich powierzchni;
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 8

2) zasady szczegowe: a) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usugowej: - dopuszcza si lokalizacj reklam na budynkach w pasie kondygnacji przeznaczonej na usugi (poniej linii parapetw okien pierwszego pitra mieszkaniowego nad kondygnacj usugow) oraz na cianach szczytowych pozbawionych okien,oraz nad budynkami do wysokoci 2,00 m nad grn krawd elewacji, przy czym ograniczenie wysokoci nie dotyczy flag i masztw flagowych, - nie dopuszcza si lokalizacji reklam wolno stojcych, za wyjtkiem indywidualnie zaprojektowanych form reklamowych zwizanych z prowadzon na miejscu dziaalnoci oraz masztw flagowych o wysokoci masztu do 6,00 m, sucych jako nonik flagi, - noniki reklamowe, ktrych jeden z wymiarw przekracza 2,0 m powinny by indywidualnie zaprojektowane w dostosowaniu do charakteru i architektury budynku; b) tereny komunikacji: - drogi, ulice, parkingi, cigi piesze reklamy dopuszcza si jedynie w miejscach i formach przewidzianych w przyjtym dla obszaru rdmiecia Gdyni systemie aranacji/wyposaenia przestrzeni publicznych i systemie informacji miejskiej; c) tereny zieleni: - nie dopuszcza si lokalizacji reklam na terenach zieleni. 3. Ulice, place, skwery oraz wskazane w planie przejcia w obrbie kwartaw zabudowy powinny zachowa oglnodostpny, publiczny charakter. Nie dopuszcza si wygradzania tych terenw. 4. Pozostae wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych, odnoszce si do poszczeglnych terenw pooonych na obszarze objtym planem, zawarto w kartach tych terenw w 13. 7. 1. Parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania dla poszczeglnych terenw okrelono w kartach terenw w 13. 2. Ustala si ponisze zasady porzdkowania zabudowy i zagospodarowania terenw we wntrzach kwartaw zabudowy: 1) zagospodarowanie dziaek budowlanych i/lub wntrz kwartaw zabudowy powinno zapewnia realizacj niezbdnych doj, dojazdw, programu parkingowego, placykw gospodarczych i miejsc gromadzenia odpadw, a w przypadku wystpowania zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usugowej take miejsc zabaw dla dzieci i zieleni rekreacyjno-wypoczynkowej w iloci min. 2 m2 /10,0 m2 powierzchni uytkowej mieszka; projekt zagospodarowania terenu powinien uwzgldnia wszystkie niezbdne elementy powyszego programu; 2) moliwo realizacji nowej zabudowy wewntrz kwartaw zabudowy ograniczona jest nieprzekraczalnymi liniami zabudowy okrelonymi na rysunku planu; 3) nieprzekraczalne linie zabudowy wewntrz kwartaw zabudowy nie dotycz: a) parterowych budynkw usugowych i technicznych o wysokoci do 4,5 m, jeeli ich realizacja nie spowoduje ograniczenia moliwoci realizacji programu, o ktrym mowa w pkt 1; b) realizacji konstrukcji dobudowanych dwigw osobowych lub klatek schodowych, pod warunkiem odsunicia ich od granicy dziaki ssiedniej na odlego odpowiadajc co najmniej wielkoci wysunicia poza tyln nieprzekraczaln lini zabudowy; 4) program parkingowy w obrbie kwartaw zabudowy powinien by realizowany w formie: parkingw podziemnych, budynkw parkingowych wielokondygnacyjnych i/lub parkingw w poziomie terenu, wyklucza si realizacj boksw garaowych; dopuszcza si przekrycie caoci lub czci wntrz kwartaw zabudowy na poziomie stropu nad parterem oraz urzdzenie na powstaej w ten sposb platformie terenw wypoczynku, w tym miejsc zabaw dla dzieci i zieleni rekreacyjno-wypoczynkowej na podou zapewniajcym jej naturaln wegetacj program parkingowy, jak rwnie dojazdy do zaplecza parterw usugowych, naley wwczas zapewni poniej poziomu przekrycia; 5) naley zapewni obsug komunikacyjn obiektw i dziaek pooonych wewntrz kwartaw zabudowy poprzez zachowanie istniejcych wjazdw bramowych i przejazdw wewntrznych oznaczonych na rysunku
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 9

planu; na rysunku planu wskazano rwnie orientacyjnie proponowane lokalizacje nowych wjazdw bramowych; dopuszcza si inn organizacj wjazdw i ruchu wewntrz kwartaw zabudowy pod warunkiem zapewnienia niezbdnych doj i dojazdw, w tym dojazdw przeciwpoarowych i dojazdw dla sub techniczno-eksploatacyjnych; 6) dopuszcza si wsplne bilansowanie, w tym czne obliczanie okrelonych planem wskanikw urbanistycznych, dla zamierze inwestycyjnych obejmujcych kilka dziaek budowlanych, czci lub cae kwartay zabudowy, majcych na celu realizacj programu, o ktrym mowa w pkt 1 pod warunkiem opracowania projektu zagospodarowania terenu dla caego zamierzenia inwestycyjnego (budowlanego) oraz wsplnej jego realizacji. Na rysunku planu oznaczono orientacyjnie podzia terenw (kwartaw zabudowy) na czci, dla ktrych uzasadnione i proponowane jest wsplne bilansowanie programu. 8. 1. Na obszarze objtym planem znajduj si nastpujce tereny lub obiekty podlegajce ochronie, ustalone na podstawie odrbnych przepisw oraz obowizuj nastpujce szczeglne warunki zagospodarowania terenw i ograniczenia w ich uytkowaniu: 1) cz obszaru planu znajduje si w granicach obszaru ochronnego Gwnego Zbiornika Wd Podziemnych nr 110 Pradoliny Kaszubskiej i rzeki Redy, przewidzianego do realizacji zada ochrony ze wzgldu na pooenie na zbiornikach wd podziemnych. Granice obszaru ochronnego okrela decyzja Ministra rodowiska nr DG kdh/BJ/489-6273/2000 z dn. 08.06.2000 r. Naley stosowa rozwizania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujce zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodononej, naraonej brakiem naturalnej izolacji uytkowego zwierciada wody, na pionow migracj zanieczyszcze; 2) na czci obszaru objtego planem pooonej wzdu terenw kolejowych wystpuj ograniczenia dla zabudowy i zagospodarowania wynikajce z ssiedztwa obszaru kolejowego (obowizuj przepisy ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym); 3) na czci obszaru objtego planem, wzdu ulic: 10 Lutego, Armii Krajowej, witojaskiej, Wadysawa IV, 3 Maja, Dworcowej, Podjazd, A. Abrahama, S. Batorego, Obrocw Wybrzea, wirki i Wigury, J. Kiliskiego, R. Traugutta oraz wzdu terenw kolejowych wystpuje oddziaywanie haasu komunikacyjnego i przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu dla terenw zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracj obiektw administracyjnych, handlowych i usugowych pooonych w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw (LDWN 65 dB, LN 55 dB); W wypadku lokalizowania pomieszcze chronionych przed haasem w pierzejach zabudowy usytuowanych od strony w/w ulic, naley zastosowa odpowiednie zabezpieczenia przeciwhaasowe w ramach inwestycji (np. zastosowa stolark dwikoszczeln i systemy klimatyzacyjne, ekrany akustyczne, ziele izolacyjn itp.); 4) na obszarze objtym planem wystpuj tereny zamknite, w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1997 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Na rysunku planu pokazano granice terenw zamknitych i propozycje przeznaczenia czci z nich na inne funkcje. Zapisy dotyczce terenw zamknitych (w tym propozycje przeznaczenia czci ich na inne funkcje) nie stanowi ustale planu. 2. Szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, jeeli takie wystpuj, okrelono w kartach terenw w 13. 9. Szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci pooonych na obszarze objtym planem okrelono w kartach poszczeglnych terenw w 13. 10. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw komunikacji: 1) obszar objty planem powizany jest z zewntrznym ukadem komunikacyjnym poprzez istniejce ulice: Wadysawa IV, witojask, 10 Lutego, 3 Maja (ulice zbiorcze) oraz planowane: przeduenie ulic Wadysawa IV i 3 Maja oraz ul. Now Wglow (ulice zbiorcze); 2) realizacja inwestycji niedrogowej, wywoujcej wzrost natenia ruchu pojazdw na drogach publicznych i pogarszajcej warunki ruchu, uwarunkowana jest wyprzedzajc lub rwnoleg budow lub przebudow ukadu drogowego w zakresie niezbdnym dla jego prawidowego funkcjonowania i zniwelowania skutkw realizacji tej inwestycji niedrogowej. Szczegowe warunki budowy lub przebudowy drg okrela si w umowie midzy zarzdc drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej; 3) inwestycje drogowe na obszarze objtym planem:
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 10

a) przebudowa ukadu drogowego w rejonie przystanku SKM Wzg. w. Maksymiliana - ulic: Droga Gdyska, Wadysawa IV, witojaska, al. Marszaka J. Pisudskiego oraz budowa tunelu dla pieszych; b) przebudowa (modernizacja) ul. 10 Lutego; c) przebudowa skrzyowania ulic: Dworcowa, Podjazd i 10 Lutego; d) budowa parkingu strategicznego w rejonie przystanku SKM Wzg. w. Maksymiliana; e) budowa oglnodostpnych parkingw towarzyszcych zespoom usugowym w formie parkingw podziemnych lub budynkw parkingowych wielokondygnacyjnych; f) budowa i urzdzenie cieek rowerowych oznaczonych orientacyjnie na rysunku planu; 4) inwestycje drogowe w bezporednim ssiedztwie majce wpyw na funkcjonowanie ukadu komunikacyjnego na obszarze objtym planem: a) przebudowa ukadu drogowego, budowa tunelu czcego ul. Wadysawa IV z Drog Gdysk; b) przebudowa pl. Konstytucji i ukadu drogowego w rejonie wza integracyjnego Gdynia Gwna Osobowa; c) rozbudowa ul. Wadysawa IV w kierunku pnocnym do ul. Nowej Wglowej; d) rozbudowa ul. 3 Maja w kierunku pnocnym do ul. Nowej Wglowej; 5) wskaniki parkingowe do obliczania wymaganej liczby miejsc postojowych: a) dla nowoprojektowanej zabudowy, z zastrzeeniem pkt 5 lit. c i lit. f: - 1-1,4 miejsca postojowego na 1 mieszkanie, w tym min. 20 % miejsc postojowych powinno by urzdzonych jako oglnodostpne, - 1-3 miejsc postojowych na 100 m powierzchni uytkowej usug, - 1-2 miejsc postojowych na 100 m powierzchni uytkowej biur, - 1-2 miejsc postojowych na 10 zatrudnionych w zakadach produkcyjnych; b) w przypadku rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy zabudowy istniejcej, z zastrzeeniem pkt 5 lit. d i lit. f: - min. 0,7 miejsca postojowego na 1 mieszkanie lub utrzymanie istniejcej liczby miejsc postojowych w przypadku gdy rozbudowa, nadbudowa lub przebudowa nie powoduje wzrostu liczby mieszka, - dla usug nie ustala si, - w przypadku, gdy dodatkowa nowoprojektowana powierzchnia cakowita przekracza istniejc powierzchni cakowit budynku, naley stosowa wskaniki okrelone w pkt 5 lit. a; c) dla nowoprojektowanej zabudowy na obszarze historycznego ukadu urbanistycznego rdmiecia Gdyni wpisanego do rejestru zabytkw: - 1-1,4 miejsca postojowego na 1 mieszkanie, w tym min. 20 % miejsc postojowych powinno by urzdzonych jako oglnodostpne; - 0-3 miejsc postojowych na 100 m powierzchni uytkowej usug, - 0-2 miejsc postojowych na 100 m powierzchni uytkowej biur, - 0-2 miejsc postojowych na 10 zatrudnionych w zakadach produkcyjnych; d) w przypadku rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy zabudowy istniejcej, objtej ochron konserwatorsk lub pooonej na obszarze historycznego ukadu urbanistycznego rdmiecia Gdyni wpisanego do rejestru zabytkw: - min. 0,5 miejsca postojowego na 1 mieszkanie lub utrzymanie istniejcej liczby miejsc postojowych w przypadku gdy rozbudowa, nadbudowa lub przebudowa nie powoduje wzrostu liczby mieszka, - dla usug nie ustala si, - w przypadku, gdy dodatkowa nowoprojektowana powierzchnia cakowita przekracza istniejc powierzchni cakowit budynku, naley stosowa wskaniki okrelone w pkt 5 lit. c;
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 11

e) przy obliczaniu wymaganej / dopuszczalnej liczby miejsc postojowych okrelonej w pkt 5 lit. a, b, c lub d naley uwzgldnia cznie istniejce i nowoprojektowane czci budynku; f) w obrbie terenw 01 U,KS, 15 UC,U/MW3, 17 UC,U/MW3 i 37 U/KS ustala si obowizek realizacji caodobowych parkingw oglnodostpnych o nastpujcej liczbie miejsc - ponad wymagan liczb miejsc wynikajc z programu usugowo-mieszkaniowego planowanego na danym terenie: - na terenie 01 U,KS min. 150 miejsc postojowych, - na terenie 15 UC,U/MW3 min. 150 miejsc postojowych, - na terenie 17 UC,U/MW3 min. 100 miejsc postojowych, - na terenie 37 U/KS min. 100 miejsc postojowych; g) czna liczba miejsc postojowych na terenach 01 U,KS, 15 UC,U/MW3, 17 UC,U/MW3 i 37 U/KS (obejmujca miejsca wynikajce ze wskanikw parkingowych, o ktrych mowa w pkt 5 lit. a, oraz dodatkowe miejsca oglnodostpne, o ktrych mowa w pkt 5 lit. f), nie moe przekroczy: - na terenie 01 U,KS 250 miejsc postojowych, - na terenie 15 UC,U/MW3 450 miejsc postojowych, - na terenie 17 UC,U/MW3 450 miejsc postojowych, - na terenie 37 U/KS 500 miejsc postojowych; 6) dopuszcza si wsplne bilansowanie potrzeb i wspln realizacj wymaganego programu parkingowego w formie parkingw zbiorczych, obsugujcych nieruchomoci w obrbie caych kwartaw bd ich czci na rysunku planu oznaczono proponowane czci kwartaw, dla ktrych zasadne jest wsplne rozwizywanie problemw parkingowych; 7) zasady obsugi komunikacyjnej terenw okrelono w kartach terenw w 13. 2. Zasady obsugi oraz modernizacji, rozbudowy i budowy systemw infrastruktury technicznej: 1) zaopatrzenie w wod z miejskiej sieci wodocigowej; 2) odprowadzanie ciekw sanitarnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; 3) odprowadzanie i oczyszczanie wd opadowych: a) cieki deszczowe z utwardzonych powierzchni drg i placw do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej po jej niezbdnej przebudowie; b) cieki deszczowe z nowych terenw inwestycyjnych na warunkach okrelonych przez gestora sieci; w przypadku wikszej iloci odprowadzanych ciekw deszczowych poprzez zbiorniki retencyjne; c) wody opadowe z dachw mog by rozsczane do gruntu w granicach wasnej dziaki lub retencjonowane do pniejszego wykorzystania; 4) elektroenergetyka z sieci elektroenergetycznej: a) w obszarze planu przewiduje si realizacj podziemnych linii kablowych 110 kV do planowanej stacji GPZ 110/15 kV w rejonie ulic Hryniewickiego/ledziowej poza granicami planu; b) stacje transformatorowe: - istniejce oznaczone symbolem E na rysunku planu ostateczna liczba, szczegowa lokalizacja, wielko dziaki oraz typ stacji transformatorowych mog by zmienione stosownie do potrzeb, w uzgodnieniu z gestorem sieci dystrybucyjnej, - nowoprojektowane ustala si realizacj wbudowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV w iloci niezbdnej do zasilenia w energi elektroenergetyczn projektowanych obiektw budowlanych; ostateczn liczb, szczegow lokalizacj oraz typ stacji transformatorowych naley uzgodni z gestorem sieci elektroenergetycznej; 5) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej n.c. i .c.; 6) ogrzewanie z miejskiej sieci cieplnej lub z innych nieemisyjnych rde ciepa:

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 12

a) przez obszar objty planem przebiegaj istniejce i planowane kolektory dosyowe sieci cieplnej; w strefie o szerokoci 2,0 m od zewntrznej krawdzi kolektora zakazuje si wznoszenia budynkw, sadzenia drzew i podejmowania dziaalnoci mogcej zagrozi trwaoci ciepocigu wszelkie dziaania inwestycyjne w tej strefie naley uzgodni z gestorem sieci; dopuszcza si zmian przekrojw i przebiegu kolektorw zmiana ich lokalizacji bdzie si wizaa ze zmian wskazanych informacyjnie na rysunku planu granic strefy ogranicze dla zabudowy i zagospodarowania terenu od obiektw infrastruktury technicznej; b) dopuszcza si niskoemisyjne rda ciepa pod warunkiem, e inwestor przedoy analiz technicznoekonomiczn, uzasadniajc racjonalno wprowadzenia danego rda ciepa; 7) telekomunikacja z sieci telekomunikacyjnej; dopuszcza si lokalizowanie stacji bazowych telefonii komrkowej na dachach budynkw nie niszych ni 6 kondygnacji lub 20,0 m; lokalizacja stacji na obszarze wpisanym do rejestru zabytkw lub na budynkach objtych ochron konserwatorsk wymaga zastosowania rozwiza jak najmniej ingerujcych w wygld obiektu lub zespou zabytkowego w uzgodnieniu z waciwym konserwatorem zabytkw (zgodnie z ustaleniami zawartymi w 5 ust. 1); przy ocenie oddziaywania na rodowisko projektowanych stacji bazowych naley uwzgldni oprcz istniejcej zabudowy take przewidziane w planie lokalizacje nowej zabudowy zgodnie z parametrami okrelonymi w planie; 8) gospodarka odpadami: usuwanie odpadw selekcjonowanie i wywz do miejsc unieszkodliwiania lub odzyskiwania: a) na terenach zabudowy mieszkaniowej naley zapewni miejsca do ustawiania minimum jednego zestawu do gromadzenia odpadw w sposb selektywny trzykomorowego o pojemnoci 1 m3 na kade 120 mieszka; b) na terenach usug zapewni miejsca do gromadzenia odpadw w sposb selektywny; 9) inne zasady: a) sieci infrastruktury technicznej naley prowadzi w liniach rozgraniczajcych drg, cigw pieszo jezdnych, pieszych, pieszo rowerowych lub wydzielonych pasw technicznych, rwnolegle do linii rozgraniczajcych, z uwzgldnieniem moliwoci prowadzenia w przyszoci innych elementw sieci; odstpstwa od tej zasady dopuszczalne s w szczeglnie uzasadnionych przypadkach, gdy brak jest technicznych moliwoci jej spenienia. 11. Ustalenia dotyczce sposobw i terminw tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw pooonych na obszarze objtym planem zawarto w kartach terenw, ktrych dotycz ustalenia w 13. 12. Ilekro w uchwale jest mowa o: 1) intensywnoci zabudowy naley przez to rozumie wskanik wyraajcy stosunek powierzchni cakowitej, mierzonej po zewntrznym obrysie przegrd zewntrznych, wszystkich kondygnacji nadziemnych budynkw znajdujcych si na danej dziace budowlanej, do powierzchni dziaki budowlanej; 2) dopuszczalnej wysokoci zabudowy naley przez to rozumie dopuszczalny, zewntrzny, pionowy gabaryt projektowanych budynkw, przy czym: a) wysoko wyraona w metrach to pionowy wymiar budynku mierzony do kalenicy, punktu zbiegu poaci dachowych bd grnej krawdzi ciany zewntrznej, gzymsu lub attyki, od naturalnej rzdnej terenu znajdujcego si poniej; za naturaln rzdn terenu przyjmuje si rzdn terenu wynikajc z wartoci okrelonych na mapie sytuacyjno-wysokociowej, na ktrej zosta sporzdzony rysunek niniejszego planu miejscowego; budynek nie moe przekracza dopuszczalnej wysokoci w adnym miejscu swojego rzutu; b) wysoko wyraona w liczbie projektowanego budynku; kondygnacji to dopuszczalna liczba kondygnacji nadziemnych

c) spenienie wymaga dotyczcych dopuszczalnej wysokoci zabudowy naley wykaza w projekcie budowlanym pokazujc na przekrojach wyjciowe, naturalne uksztatowanie terenu - wynikajce z naturalnych rzdnych, o ktrych mowa powyej; 3) dachu paskim naley przez to rozumie dach o spadku do 10; wskazane jest, szczeglnie w elewacji frontowej, ukrycie dachu za attyk; 4) obowizujcej linii zabudowy naley przez to rozumie lini ustawienia frontowej ciany projektowanego budynku, przy czym:

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 13

a) obowizujca linia zabudowy nie dotyczy podziemnej czci budynku, a take budowli podziemnej speniajcej funkcje uytkowe budynku, znajdujcych si cakowicie poniej poziomu otaczajcego terenu; b) nie dotyczy elementw zagospodarowania nie stanowicych konstrukcji budynku (np. schodw, pochylni zewntrznych) oraz okapw i gzymsw wysunitych nie wicej ni 0,5 m oraz balkonw lub wykuszy wysunitych nie wicej ni 1,0 m; c) dopuszcza si odstpienie od obowizujcej linii zabudowy, stanowice cofnicie ciany budynku (np. w formie podcieni, loggii, tarasw) na maksymalnie 25% powierzchni elewacji oraz w innych, okrelonych w kartach terenw sytuacjach; 5) nieprzekraczalnej linii zabudowy naley przez to rozumie lini ograniczajc obszar, na ktrym dopuszcza si wznoszenie budynkw, przy czym: a) nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy podziemnej czci budynku, a take budowli podziemnej speniajcej funkcje uytkowe budynku, znajdujcych si cakowicie poniej poziomu otaczajcego terenu; b) nie dotyczy elementw zagospodarowania nie stanowicych konstrukcji budynku (np. schodw, pochylni zewntrznych) oraz okapw i gzymsw wysunitych nie wicej ni 0,5 m oraz balkonw lub wykuszy wysunitych nie wicej ni 1,0 m; c) dopuszcza si przekroczenie linii w sytuacjach okrelonych w karcie terenu; 6) zabudowie pierzejowej naley przez to rozumie zabudow zwart, tworzc pierzej ulicy lub placu (budynki usytuowane wzdu obowizujcych lub w obrbie nieprzekraczalnych linii zabudowy wypeniaj ca szeroko dziaki od strony ulicy lub placu), przy czym dopuszcza si realizacj niezbdnych przej lub przejazdw bramowych; 7) powierzchni zabudowy naley przez to rozumie powierzchni terenu zajt przez budynek w stanie wykoczonym, wyznaczon przez rzut pionowy zewntrznych krawdzi budynku na powierzchni terenu (do powierzchni zabudowy nie zalicza si powierzchni podziemnej czci budynku, jeeli znajduje si ona cakowicie poniej poziomu otaczajcego terenu); 8) powierzchni biologicznie czynnej naley przez to rozumie powierzchni terenu z nawierzchni ziemn urzdzon w sposb zapewniajcy naturaln wegetacj, a take 50% powierzchni tarasw i stropodachw z tak nawierzchni, nie mniej jednak ni 10 m2 , oraz wod powierzchniow na tym terenie; 9) wymaganiach parkingowych naley przez to rozumie wymagan minimaln liczb miejsc postojowych, ktr naley zapewni na terenie dziaki budowlanej lub w inny, okrelony w karcie terenu sposb; 10) stawce procentowej naley przez to rozumie jednorazow opat wnoszon na rzecz gminy, okrelon w stosunku procentowym do wzrostu wartoci nieruchomoci w zwizku z uchwaleniem planu, na zasadach okrelonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 13. 1. KARTA TERENU O NUMERZE 01 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 0,53 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU U,KS ZABUDOWA USUGOWA, TERENY SAMOCHODOWEJ parking wielopoziomowy z usugami 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU a) zakres uciliwoci obiektw lub prowadzonej dziaalnoci nie moe powodowa przekroczenia standardw jakoci rodowiska odpowiednich dla ustalonego w niniejszej uchwale przeznaczenia poszczeglnych terenw; b) tereny wyczone z zabudowy, oznaczone na rysunku planu - do zagospodarowania w formie zieleni rekreacyjno-wypoczynkowej; dopuszcza si na tych terenach realizacj parkingw podziemnych oraz urzdze technicznych zwizanych z parkingami pod warunkiem urzdzenia terenw zielonych nad parkingami. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 14

URZADZE

KOMUNIKACJI

a) teren pooony jest w granicach historycznego ukadu urbanistycznego rdmiecia Gdyni wpisanego do rejestru zabytkw obowizuj przepisy okrelone w 5 ust. 1 pkt 1 oraz zasady okrelone w 5 ust. 1 pkt 2; b) na terenie znajduje si obiekt objty ochron konserwatorsk, oznaczony na rysunku planu, dla ktrego obowizuj zasady okrelone w 5 ust. 1 pkt 4: - Grupa A obiekty o wysokich walorach kulturowych: i) budynek uytecznoci publicznej, dawny hotel Ptkowskiego ul. 10 Lutego 39/39A; c) dopuszcza si ingerencj w zabytkow z nowoprojektowan zabudow. a) intensywno zabudowy do 1,5; b) dopuszczalna wysoko zabudowy: - wysoko zabudowy do 6 kondygnacji nadziemnych i do 21,0 m, z zastrzeeniem, e od strony ul. 10 Lutego i wewntrz kwartau zabudowy, w obszarze lokalizacji zabudowy niskiej okrelonym na rysunku planu, wysoko zabudowy ogranicza si do 12,0 m, - dachy paskie, dopuszcza si adaptacj istniejcych dachw stromych; c) linie zabudowy: - obowizujce linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - zabudowa pierzejowa wymagana jest od strony ulicy 10 Lutego; dopuszcza si zabudow pierzejow (sytuowanie budynku bezporednio przy granicy ssiedniej dziaki budowlanej) wzdu ulic: S. Batorego, Podjazd i al. 17 Grudnia; d) powierzchnia zabudowy w obrbie obowizujcych i nieprzekraczalnych linii zabudowy; e) powierzchnia biologicznie czynna min. 15% powierzchni dziaki budowlanej; f) na dziakach istniejcych, na ktrych w momencie wejcia w ycie planu przekroczone zostay powysze parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, dopuszcza si adaptacj istniejcej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, powodujcych dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskanikw lub parametrw; g) dla projektowanej zabudowy ustala si wymg dostosowania form i wyrazu architektonicznego do tradycji modernistycznej architektury Gdyni oraz zastosowanie podstawowej kolorystyki elewacji w odcieniach bieli, szaroci, beu; zaleca si uycie w elewacjach tradycyjnych materiaw ceramicznych i kamiennych (wapienia, piaskowca); h) na dziakach, na ktrych znajduj si obiekty objte ochron konserwatorsk lub ktre ssiaduj z obiektami objtymi ochron konserwatorsk wykorzystanie powyszych, dopuszczalnych gabarytw budynkw, linii zabudowy lub intensywnoci wykorzystania terenu warunkowane jest koniecznoci zachowania tradycyjnej formy obiektw i ich otoczenia; i) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; j) lokalizacja szyldw i reklam zgodnie z warunkami okrelonymi w 6 ust. 2; k) zasady porzdkowania zabudowy i zagospodarowania terenw we wntrzach kwartaw zabudowy okrelono w 7 ust. 2. 6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie ustala si. 7) SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU nie ustala si. 8) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR a) dojazd od ulicy 52 KD-D 1/2 S. Batorego; struktur w/w budynku w celu realizacji cznika

5) ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 15

b) wymagania parkingowe wg 10 ust. 1 pkt 5; na terenie 01 U,KS ustala si obowizek realizacji caodobowego parkingu oglnodostpnego o wielkoci min. 150 miejsc postojowych, ponad wymagan liczb miejsc wynikajc ze wskanikw parkingowych; czna liczba miejsc postojowych na terenie 01 U,KS nie moe przekroczy 250; c) ustala si realizacj nowoprojektowanych, wbudowanych stacji transformatorowych SN/nn w iloci niezbdnej do zasilenia w energi elektryczn projektowanych obiektw budowlanych w uzgodnieniu z gestorem sieci; d) pozostae zasady obsugi infrastruktur wg 10 ust. 2. 9) STAWKA PROCENTOWA 0%. 10) INNE ZAPISY nie ustala si. 2. KARTA TERENU O NUMERZE 02 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 0,15 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU U/MW3 ZABUDOWA USUGOWA / ZABUDOWA WIELORODZINNA usugi wymagane s przynajmniej w parterach budynkw wzdu cigw usugowych oznaczonych na rysunku planu a) funkcje wyczone wyklucza si funkcje usugowe, ktre mogyby zakca towarzyszc im lub ssiadujc funkcj mieszkaniow, tj. usugi niespeniajce wymaga okrelonych w 2 ust. 2. 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU a) pod wzgldem dopuszczalnego poziomu haasu teren zalicza si do terenw w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw; b) na czci terenu, pooonej wzdu ulicy 10 Lutego, wystpuj przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu dla terenw zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracj obiektw administracyjnych, handlowych i usugowych pooonych w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw obowizuj ustalenia zawarte w 8 ust. 1 pkt 3. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY a) teren pooony jest w granicach historycznego ukadu urbanistycznego rdmiecia Gdyni wpisanego do rejestru zabytkw obowizuj przepisy okrelone w 5 ust. 1 pkt 1 oraz zasady okrelone w 5 ust. 1 pkt 2; b) na terenie znajduj si obiekty objte ochron konserwatorsk, oznaczone na rysunku planu, dla ktrych obowizuj zasady okrelone w 5 ust. 1 pkt 4: - Grupa A obiekty o wysokich walorach kulturowych: i) kamienica mieszkalno usugowa, ul. 10 Lutego 35/35A, - Grupa B obiekty o walorach kulturowych: i) kamienica mieszkalno usugowa, ul. 10 Lutego 37. 5) ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) intensywno zabudowy nie ustala si; b) dopuszczalna wysoko zabudowy: - wysoko elewacji frontowej 5 kondygnacji i 18,0 m, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich, - dopuszcza si podwyszenie zabudowy do 21,0 m, pod warunkiem wycofania podwyszonej czci, w stosunku do linii zabudowy od strony ulicy oznaczonych na rysunku planu, na odlego odpowiadajc co najmniej wielkoci podwyszenia; dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do wysokoci budynkw ssiednich, - dachy paskie;
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 16

c) linie zabudowy: - obowizujce linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, z zastrzeeniem 7 ust. 2 pkt 3, - zabudowa pierzejowa wymagana jest od strony ulicy 10 Lutego; d) powierzchnia zabudowy do 0,60 powierzchni dziaki budowlanej; e) powierzchnia biologicznie czynna min. 20% powierzchni dziaki budowlanej; f) na dziakach istniejcych, na ktrych w momencie wejcia w ycie planu przekroczone zostay powysze parametry lub wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, dopuszcza si adaptacj istniejcej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, powodujcych dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskanikw lub parametrw; g) dla projektowanej zabudowy ustala si wymg dostosowania form i wyrazu architektonicznego do tradycji modernistycznej architektury Gdyni oraz zastosowanie podstawowej kolorystyki elewacji w odcieniach bieli, szaroci, beu; zaleca si uycie w elewacjach tradycyjnych materiaw ceramicznych i kamiennych (wapienia, piaskowca); h) na dziakach, na ktrych znajduj si obiekty objte ochron konserwatorsk wykorzystanie powyszych, dopuszczalnych gabarytw budynkw, linii zabudowy lub intensywnoci wykorzystania terenu warunkowane jest koniecznoci zachowania tradycyjnej formy obiektw i ich otoczenia; i) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; j) lokalizacja szyldw i reklam zgodnie z warunkami okrelonymi w 6 ust. 2; k) zasady porzdkowania zabudowy i zagospodarowania terenw we wntrzach kwartaw zabudowy okrelono w 7 ust. 2. 6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie ustala si. 7) SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU nie ustala si. 8) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR a) dojazd od ulicy 52 KD-D 1/2 S. Batorego; b) wymagania parkingowe wg 10 ust. 1 pkt 5; c) pozostae zasady obsugi infrastruktur wg 10 ust. 2. 9) STAWKA PROCENTOWA 0%. 10) INNE ZAPISY nie ustala si. 3. KARTA TERENU O NUMERZE 03 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA - 0,59 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU U ZABUDOWA USUGOWA a) adaptacja istniejcej funkcji mieszkaniowej (za budynkiem dawnego kina Atlantic). 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU a) zakres uciliwoci obiektw lub prowadzonej dziaalnoci nie moe powodowa przekroczenia standardw jakoci rodowiska odpowiednich dla ustalonego w niniejszej uchwale przeznaczenia poszczeglnych terenw. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY a) teren pooony jest w granicach historycznego ukadu urbanistycznego rdmiecia Gdyni wpisanego do rejestru zabytkw obowizuj przepisy okrelone w 5 ust. 1 pkt 1 oraz zasady okrelone w 5 ust. 1 pkt 2;
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 17

b) na terenie znajduj si obiekty objte ochron konserwatorsk, oznaczone na rysunku planu, dla ktrych obowizuj zasady okrelone w 5 ust. 1 pkt 4: - Grupa B obiekty o walorach kulturowych: i) kamienica mieszkalno usugowa, ul. 10 Lutego 33, - Grupa C obiekty o walorach kulturowych, moliwe do przeksztace: i) budynek dawnego kina Atlantic, ul. 3 Maja 28/32. 5) ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) intensywno zabudowy do 3,5; b) dopuszczalna wysoko zabudowy: - wysoko zabudowy wewntrz kwartau zabudowy, w obszarze lokalizacji zabudowy niskiej okrelonym na rysunku planu do 12,0 m, dopuszcza si tolerancj + 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich, - wysoko elewacji frontowej 6 kondygnacji i 21,0 m, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich, przy czym na dziace przy ul. 3 Maja 28 (dziaka dawnego kina Atlantic) dopuszcza si zabudow nisz do 21,0 m, - dopuszcza si podwyszenie zabudowy do 24,0 m, pod warunkiem wycofania podwyszonej czci, w stosunku do linii zabudowy od strony ulicy oznaczonych na rysunku planu, na odlego odpowiadajc co najmniej wielkoci podwyszenia; dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do wysokoci budynkw ssiednich, - na dziace naronej pooonej przy skrzyowaniu ul. 3 Maja i ul. S. Batorego dopuszcza si podwyszenie zabudowy do 28,0 m, pod warunkiem wycofania podwyszonej czci, w stosunku do linii zabudowy od strony ulicy oznaczonych na rysunku planu, na odlego odpowiadajc co najmniej poowie wielkoci podwyszenia, - w naroniku przy skrzyowaniu ul. 3 Maja i ul. S. Batorego dopuszcza si usytuowanie dominanty architektonicznej o wysoko do 30,0 m, pod warunkiem, e czna dugo podwyszonych czci elewacji frontowej nie przekroczy 26,0 m, - w ramach dopuszczalnych wysokoci zabudowy okrelonych powyej w metrach dopuszcza si realizacj dodatkowych kondygnacji nadziemnych jeeli odpowiada to charakterowi istniejcej zabudowy na dziace ssiedniej, - dachy paskie, form dachw dominant architektonicznych nie okrela si; c) linie zabudowy: - obowizujce linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, z zastrzeeniem 7 ust. 2 pkt 3, - nieprzekraczalne linie zabudowy na poziomie parteru zgodnie z rysunkiem planu, - zabudowa pierzejowa wymagana jest od strony ulic: 10 Lutego i 3 Maja; dopuszcza si zabudow pierzejow (sytuowanie budynku bezporednio przy granicy ssiedniej dziaki budowlanej) wzdu ulicy S. Batorego; d) powierzchnia zabudowy w obrbie nieprzekraczalnych linii zabudowy; e) powierzchnia biologicznie czynna nie ustala si; f) na dziakach istniejcych, na ktrych w momencie wejcia w ycie planu przekroczone zostay powysze parametry lub wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, dopuszcza si adaptacj istniejcej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, powodujcych dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskanikw lub parametrw; g) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; h) lokalizacja szyldw i reklam zgodnie z warunkami okrelonymi w 6 ust. 2;

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 18

i) zasady porzdkowania zabudowy i zagospodarowania terenw we wntrzach kwartaw zabudowy okrelono w 7 ust. 2. 6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie ustala si. 7) SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU nie ustala si. 8) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR a) dojazd od ulicy 52 KD-D 1/2 S. Batorego, dopuszcza si wykorzystanie istniejcych zjazdw indywidualnych od ulicy 45 KD-Z 1/2 3 Maja; b) wymagania parkingowe wg 10 ust. 1 pkt 5; c) ustala si lokalizacj stacji transformatorowej SN/nn, oznaczon symbolem E na rysunku planu szczegowa lokalizacja, wielko dziaki oraz typ stacji transformatorowej mog by zmienione stosownie do potrzeb, w uzgodnieniu z gestorem sieci dystrybucyjnej; d) pozostae zasady obsugi infrastruktur wg 10 ust. 2. 9) STAWKA PROCENTOWA dla dziaek nr 81, 969/84 i 511/80 KM 53 - 30 %; dla pozostaego terenu 0%. 10) INNE ZAPISY nie ustala si. 4. KARTA TERENU O NUMERZE 04 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 0,46 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU U/MW3 ZABUDOWA USUGOWA / ZABUDOWA WIELORODZINNA usugi wymagane s przynajmniej w parterach budynkw realizowanych wzdu cigw usugowych oznaczonych na rysunku planu a) funkcje wyczone wyklucza si funkcje usugowe, ktre mogoby zakca towarzyszc im lub ssiadujc funkcj mieszkaniow, tj. usugi niespeniajce wymaga okrelonych w 2 ust. 2. 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU a) pod wzgldem dopuszczalnego poziomu haasu teren zalicza si do terenw w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw; b) na czci terenu, pooonej wzdu ulic: 10 Lutego, 3 Maja oraz S. Batorego wystpuj przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu dla terenw zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracj obiektw administracyjnych, handlowych i usugowych pooonych w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw obowizuj ustalenia zawarte w 8 ust. 1 pkt 3. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY a) teren pooony jest w granicach historycznego ukadu urbanistycznego rdmiecia Gdyni wpisanego do rejestru zabytkw obowizuj przepisy okrelone w 5 ust. 1 pkt 1 oraz zasady okrelone w 5 ust. 1 pkt 2; b) na terenie znajduje si obiekt wpisany do rejestru zabytkw, oznaczony na rysunku planu obowizuj przepisy okrelone w 5 ust. 1 pkt 3 oraz zasady okrelone w 5 ust. 1 pkt 4: - spdzielczy blok mieszkalny/dom mieszkalny Funduszu Emerytalnego BGK, ul. 3 Maja 27-31 / S. Batorego 26 (decyzja Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw w Gdasku Nr 890 z dnia 21. 10. 1983 r., Nr w rejestrze 1036); c) na terenie znajduj si obiekty objte ochron konserwatorsk, oznaczone na rysunku planu, dla ktrych obowizuj zasady okrelone w 5 ust. 1 pkt 4: - Grupa A obiekty o wysokich walorach kulturowych: i) kamienica mieszkalna, ul. 10 Lutego 29, - Grupa B obiekty o walorach kulturowych:

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 19

i) kamienica mieszkalno usugowa, ul. 10 Lutego 29A. 5) ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) intensywno, gabaryty i linie zabudowy obiektw zabytkowych adaptacja obiektw; ewentualne uzupenienia zabudowy w dostosowaniu do wymaga waciwego konserwatora zabytkw dotyczcych obiektw realizowanych w otoczeniu obiektu zabytkowego; b) dopuszczalna wysoko zabudowy wewntrz kwartau zabudowy, w obszarze lokalizacji zabudowy niskiej okrelonym na rysunku planu do 12,0 m, adaptacja istniejcych dachw stromych; c) linie zabudowy: - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, z zastrzeeniem 7 ust. 2 pkt 3; d) powierzchnia zabudowy do 0,60 powierzchni dziaki budowlanej; e) powierzchnia biologicznie czynna min. 20% powierzchni dziaki budowlanej; f) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; g) lokalizacja szyldw i reklam zgodnie z warunkami okrelonymi w 6 ust. 2; h) zasady porzdkowania zabudowy i zagospodarowania terenw we wntrzach kwartaw zabudowy okrelono w 7 ust. 2. 6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI a) w przypadku dziaek wydzielonych po obrysie budynkw niezbdne jest doczenie dziaek ssiednich (lub ich czci) w celu zapewnienia prawidowej eksploatacji budynkw. 7) SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) teren znajduje si w granicach obszaru ochronnego Gwnego Zbiornika Wd Podziemnych nr 110 Pradoliny Kaszubskiej i rzeki Redy obowizuj zasady okrelone w 8 ust. 1 pkt 1. 8) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR a) dojazd od ulicy 53 KD-D 1/2 - S. Batorego; dopuszcza si wykorzystanie istniejcych zjazdw indywidualnych od ulic: 44 KD-Z 1/4 / 1/2 10 Lutego i 45 KD-Z 1/2 3 Maja; b) wymagania parkingowe wg 10 ust. 1 pkt 5; c) pozostae zasady obsugi infrastruktur wg 10 ust. 2. 9) STAWKA PROCENTOWA 0%. 10) INNE ZAPISY nie ustala si. 5. KARTA TERENU O NUMERZE 05 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 1,06 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU U/MW3 ZABUDOWA USUGOWA / ZABUDOWA WIELORODZINNA usugi wymagane s przynajmniej w parterach budynkw realizowanych wzdu cigw usugowych oznaczonych na rysunku planu a) funkcje wyczone wyklucza si funkcje usugowe, ktre mogoby zakca towarzyszc im lub ssiadujc funkcj mieszkaniow, tj. usugi niespeniajce wymaga okrelonych w 2 ust. 2; b) funkcje adaptowane istniejce partery uytkowane jako mieszkaniowe. 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU a) pod wzgldem dopuszczalnego poziomu haasu teren zalicza si do terenw w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw;

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 20

b) na czci terenu, pooonej wzdu ulic: 10 Lutego, Wadysawa IV oraz S. Batorego wystpuj przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu dla terenw zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracj obiektw administracyjnych, handlowych i usugowych pooonych w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw obowizuj ustalenia zawarte w 8 ust. 1 pkt 3. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY a) teren pooony jest w granicach historycznego ukadu urbanistycznego rdmiecia Gdyni wpisanego do rejestru zabytkw obowizuj przepisy okrelone w 5 ust. 1 pkt 1 oraz zasady okrelone w 5 ust. 1 pkt 2; b) na terenie znajduj si obiekty objte ochron konserwatorsk, oznaczone na rysunku planu, dla ktrych obowizuj zasady okrelone w 5 ust. 1 pkt 4: - Grupa A obiekty o wysokich walorach kulturowych: i) kamienica mieszkalno usugowa, ul. 10 Lutego 27, - Grupa B obiekty o walorach kulturowych: i) kamienica mieszkalno usugowa, ul. 10 Lutego 21, ii) kamienica mieszkalno usugowa, ul. 10 Lutego 23, iii) kamienica mieszkalno usugowa, ul. 10 Lutego 25. 5) ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) intensywno zabudowy nie ustala si; b) dopuszczalna wysoko zabudowy: - wysoko zabudowy wewntrz kwartau zabudowy, w obszarze lokalizacji zabudowy niskiej okrelonej na rysunku planu do 12,0 m, - w pierzei ulicy 10 Lutego wysoko elewacji frontowej 5 kondygnacji i 18,0 m, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich; dopuszcza si podwyszenie zabudowy do 21,0 m, pod warunkiem wycofania podwyszonej czci, w stosunku do linii zabudowy od strony ulicy oznaczonych na rysunku planu, na odlego odpowiadajc co najmniej wielkoci podwyszenia, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich, - wzdu ulicy Wadysawa IV do 11 kondygnacji i 33,0 m, - wzdu ulicy S. Batorego 6 kondygnacji i 21,0 m, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich, - w ramach dopuszczalnych wysokoci zabudowy okrelonych powyej w metrach dopuszcza si realizacj dodatkowych kondygnacji nadziemnych jeeli odpowiada to charakterowi istniejcej zabudowy na dziace ssiedniej, - dachy paskie; c) linie zabudowy: - obowizujce linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, z zastrzeeniem 7 ust. 2 pkt 3, - nieprzekraczalne linie zabudowy na poziomie parteru zgodnie z rysunkiem planu, - zabudowa pierzejowa wymagana jest od strony ulic: 10 Lutego, Wadysawa IV i S. Batorego w czci zachodniej zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza si zabudow pierzejow (sytuowanie budynku bezporednio przy granicy ssiedniej dziaki budowlanej) wzdu ulicy S. Batorego i cigu pieszego czcego ul. S. Batorego z ul. 10 Lutego; d) powierzchnia zabudowy do 0,60 powierzchni dziaki budowlanej, dla dziaek naronych do 0,72; dopuszcza si wiksz powierzchni zabudowy, jeeli wynika to z wyznaczonych w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy lub dla realizacji przekrycia wntrza kwartau zabudowy, o ktrym mowa w 7 ust. 2 pkt 4;
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 21

e) powierzchnia biologicznie czynna min. 20% powierzchni dziaki budowlanej, dla dziaek naronych nie ustala si; f) przewidzie oglnodostpny cig pieszy od ul. 10 Lutego w kierunku ul. S. Batorego, ktrego orientacyjny przebieg wskazano na rysunku planu; g) na dziakach istniejcych, na ktrych w momencie wejcia w ycie planu przekroczone zostay powysze parametry lub wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, dopuszcza si adaptacj istniejcej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, powodujcych dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskanikw lub parametrw; h) na dziakach, na ktrych znajduj si obiekty objte ochron konserwatorsk wykorzystanie powyszych, dopuszczalnych gabarytw budynkw, linii zabudowy lub intensywnoci wykorzystania terenu warunkowane jest koniecznoci zachowania tradycyjnej formy obiektw i ich otoczenia; i) dla projektowanej zabudowy ustala si wymg dostosowania form i wyrazu architektonicznego do tradycji modernistycznej architektury Gdyni oraz zastosowanie podstawowej kolorystyki elewacji w odcieniach bieli, szaroci, beu; zaleca si uycie w elewacjach tradycyjnych materiaw ceramicznych i kamiennych (wapienia, piaskowca); j) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; k) lokalizacja szyldw i reklam zgodnie z warunkami okrelonymi w 6 ust. 2; l) zasady porzdkowania zabudowy i zagospodarowania terenw we wntrzach kwartaw zabudowy okrelono w 7 ust. 2. 6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI a) w przypadku dziaek wydzielonych po obrysie budynkw niezbdne jest doczenie dziaek ssiednich (lub ich czci) w celu zapewnienia moliwoci prawidowej eksploatacji budynkw; b) projekt podziau terenu powinien uwzgldnia teren niezbdny do waciwego funkcjonowania wydzielanych budynkw proponowane podziay geodezyjne oznaczone s na rysunku planu. 7) SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) teren znajduje si w granicach obszaru ochronnego Gwnego Zbiornika Wd Podziemnych nr 110 Pradoliny Kaszubskiej i rzeki Redy obowizuj zasady okrelone w 8 ust. 1 pkt 1; b) zamierzenia inwestycyjne na terenie 05 U/MW3 naley uzgodni z waciwymi subami teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej) w celu uniknicia kolizji z infrastruktur telekomunikacyjn Marynarki Wojennej. 8) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR a) dojazd od ulicy 53 KD-D 1/2 - S. Batorego, dopuszcza si wykorzystanie istniejcych zjazdw indywidualnych od ulicy 44 KD-Z 1/4 / 1/2 10 Lutego; b) wymagania parkingowe wg 10 ust. 1 pkt 5; c) ustala si realizacj nowoprojektowanych, wbudowanych stacji transformatorowych SN/nn w iloci niezbdnej do zasilenia w energi elektryczn istniejcych i projektowanych obiektw budowlanych w uzgodnieniu z gestorem sieci; d) pozostae zasady obsugi infrastruktur wg 10 ust. 2. 9) STAWKA PROCENTOWA dla dziaek nr 998/126, 999/126, 653/5 oraz 649/5 KM 53 i 55 30%, dla pozostaego terenu 0%. 10) INNE ZAPISY nie ustala si. 6. KARTA TERENU O NUMERZE 06 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 0,52 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 22

UC,U ZABUDOWA USUGOWA dopuszcza si lokalizacj obiektw handlowych o powierzchni sprzeday powyej 2000 m2 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU a) zakres uciliwoci obiektw lub prowadzonej dziaalnoci nie moe powodowa przekroczenia standardw jakoci rodowiska odpowiednich dla ustalonego w niniejszej uchwale przeznaczenia poszczeglnych terenw. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY a) teren pooony jest w granicach historycznego ukadu urbanistycznego rdmiecia Gdyni wpisanego do rejestru zabytkw obowizuj przepisy okrelone w 5 ust. 1 pkt 1 oraz zasady okrelone w 5 ust. 1 pkt 2. 5) ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) intensywno zabudowy do 3,5; b) dopuszczalna wysoko zabudowy: - wysoko elewacji frontowej 18,0 m, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich; dopuszcza si podwyszenie zabudowy do 21,0 m, pod warunkiem wycofania podwyszonej czci, w stosunku do linii zabudowy od strony ulicy oznaczonych na rysunku planu, na odlego odpowiadajc co najmniej wielkoci podwyszenia, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki istniejcych czci budynku lub budynkw ssiednich, - w pierzei ulicy Wadysawa IV wysoko elewacji frontowej 21,0 m, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki istniejcych czci budynku lub budynkw ssiednich; dopuszcza si podwyszenie zabudowy do 25,0 m, na powierzchni nieprzekraczajcej 600 m2 , pod warunkiem wycofania podwyszonej czci, w stosunku do obrysu niszej kondygnacji, na odlego odpowiadajc co najmniej wielkoci podwyszenia, - dachy paskie; c) linie zabudowy: - obowizujce linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - dopuszcza si zabudow pierzejow (sytuowanie budynku bezporednio przy granicy ssiedniej dziaki budowlanej) wzdu ulic 10 Lutego, S. Batorego i Wadysawa IV; d) powierzchnia zabudowy w obrbie obowizujcych z uwzgldnieniem placu, o ktrym mowa w pkt 5 lit. e; i nieprzekraczalnych linii zabudowy,

e) w obrbie linii zabudowy wyznaczonych na terenie 06 UC,U, w rejonie naronika ulic 10 Lutego i Wadysawa IV, oznaczonym orientacyjnie na rysunku planu, naley zrealizowa plac oglnodostpny o powierzchni nie mniejszej ni 200 m2 ; f) powierzchnia biologicznie czynna nie ustala si; g) na dziakach istniejcych, na ktrych w momencie wejcia w ycie planu przekroczone zostay powysze parametry lub wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, dopuszcza si adaptacj istniejcej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, powodujcych dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskanikw lub parametrw; h) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; i) lokalizacja szyldw i reklam zgodnie z warunkami okrelonymi w 6 ust. 2. 6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie ustala si. 7) SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) teren znajduje si w granicach obszaru ochronnego Gwnego Zbiornika Wd Podziemnych nr 110 Pradoliny Kaszubskiej i rzeki Redy obowizuj zasady okrelone w 8 ust. 1 pkt 1;
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 23

b) zamierzenia inwestycyjne na terenie 06 UC,U naley uzgodni z waciwymi subami teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej) w celu uniknicia kolizji z infrastruktur telekomunikacyjn Marynarki Wojennej. 8) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR a) dojazd od ulicy 54 KD-D 1/2 S. Batorego, dopuszcza si wykorzystanie istniejcych zjazdw indywidualnych od ulicy 44 KD-Z 1/4 / 1/2 10 Lutego; b) wymagania parkingowe wg 10 ust. 1 pkt 5; c) pozostae zasady obsugi infrastruktur wg 10 ust. 2. 9) STAWKA PROCENTOWA 0%. 10) INNE ZAPISY nie ustala si. 7. KARTA TERENU O NUMERZE 07 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 0,40 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU U/MW3 ZABUDOWA USUGOWA / ZABUDOWA WIELORODZINNA usugi wymagane s przynajmniej w parterach budynkw realizowanych wzdu cigw usugowych oznaczonych na rysunku planu a) funkcje wyczone wyklucza si funkcje usugowe, ktre mogoby zakca towarzyszc im lub ssiadujc funkcj mieszkaniow, tj. usugi niespeniajce wymaga okrelonych w 2 ust. 2. 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU a) pod wzgldem dopuszczalnego poziomu haasu teren zalicza si do terenw w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw; b) na czci terenu, pooonej wzdu ulic: 10 Lutego, A. Abrahama oraz S. Batorego wystpuj przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu dla terenw zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracj obiektw administracyjnych, handlowych i usugowych pooonych w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw obowizuj ustalenia zawarte w 8 ust. 1 pkt 3. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY a) teren pooony jest w granicach historycznego ukadu urbanistycznego rdmiecia Gdyni wpisanego do rejestru zabytkw obowizuj przepisy okrelone w 5 ust. 1 pkt 1 oraz zasady okrelone w 5 ust. 1 pkt 2; b) na terenie znajduje si obiekt wpisany do rejestru zabytkw, oznaczony na rysunku planu obowizuj przepisy okrelone w 5 ust. 1 pkt 3 oraz zasady okrelone w 5 ust. 1 pkt 4; - kamienica przy ul. A. Abrahama 28 wraz z dziak o nr ewidencyjnym 37 (decyzja Pomorskiego Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw Nr A-1845 z dnia 12.03.2009 r.); c) na terenie znajduj si obiekty objte ochron konserwatorsk, oznaczone na rysunku planu, dla ktrych obowizuj zasady okrelone w 5 ust. 1 pkt 4: - Grupa B obiekty o walorach kulturowych: i) kamienica mieszkalno usugowa, ul. 10 Lutego 7 / A. Abrahama 24, ii) kamienica mieszkalno usugowa, ul. A. Abrahama 26, - Grupa C obiekty o walorach kulturowych, moliwe do przeksztace: i) dom mieszkalny, ul. 10 Lutego 9. 5) ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 24

a) intensywno, gabaryty i linie zabudowy obiektw zabytkowych adaptacja obiektw; ewentualne uzupenienia zabudowy w dostosowaniu do wymaga waciwego konserwatora zabytkw dotyczcych obiektw realizowanych w otoczeniu obiektu zabytkowego; b) intensywno zabudowy nie ustala si; c) dopuszczalna wysoko zabudowy: - wysoko elewacji frontowej 5 kondygnacji i 18,0 m, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich, przy czym na dziace przy ul. 10 Lutego 9 dopuszcza si zabudow nisz do 18,0 m, - dopuszcza si podwyszenie zabudowy do 21,0 m, pod warunkiem wycofania podwyszonej czci, w stosunku do linii zabudowy od strony ulicy oznaczonych na rysunku planu, na odlego odpowiadajc co najmniej wielkoci podwyszenia, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich, - na dziace naronej przy skrzyowaniu ul. 10 Lutego i ul. A. Abrahama wysoko elewacji frontowej 6 kondygnacji i 21,0 m, w pierzei ul. A. Abrahama naley nawiza wysokoci do poziomu gzymsu elewacji frontowej budynku przy ul. A. Abrahama 26; dopuszcza si podwyszenie zabudowy do 24,0 m, pod warunkiem wycofania podwyszonej czci, w stosunku do linii zabudowy od strony ulicy oznaczonych na rysunku planu, na odlego odpowiadajc co najmniej wielkoci podwyszenia; dopuszcza si usytuowanie dominanty architektonicznej o wysoko do 24,0 m, pod warunkiem, e czna dugo podwyszonych czci elewacji frontowej nie przekroczy 26,0 m, - dachy paskie; d) linie zabudowy: - obowizujce linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, z zastrzeeniem 7 ust. 2 pkt 3, - zabudowa pierzejowa wymagana jest od strony ulic: 10 Lutego, A. Abrahama i S. Batorego; e) powierzchnia zabudowy do 0,60 powierzchni dziaki budowlanej, dla dziaek naronych do 0,72; dopuszcza si wiksz powierzchni zabudowy, jeeli wynika to z wyznaczonych w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy lub dla realizacji przekrycia wntrza kwartau zabudowy, o ktrym mowa w 7 ust. 2 pkt 4; f) powierzchnia biologicznie czynna min. 20% powierzchni dziaki budowlanej, dla dziaek naronych nie ustala si; g) na dziakach istniejcych, na ktrych w momencie wejcia w ycie planu przekroczone zostay powysze parametry lub wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, dopuszcza si adaptacj istniejcej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, powodujcych dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskanikw lub parametrw; h) dla projektowanej zabudowy ustala si wymg dostosowania form i wyrazu architektonicznego do tradycji modernistycznej architektury Gdyni oraz zastosowanie podstawowej kolorystyki elewacji w odcieniach bieli, szaroci, beu; zaleca si uycie w elewacjach tradycyjnych materiaw ceramicznych i kamiennych (wapienia, piaskowca); i) na dziakach, na ktrych znajduj si obiekty objte ochron konserwatorsk wykorzystanie powyszych, dopuszczalnych gabarytw budynkw, linii zabudowy lub intensywnoci wykorzystania terenu warunkowane jest koniecznoci zachowania tradycyjnej formy obiektw i ich otoczenia; j) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; k) lokalizacja szyldw i reklam zgodnie z warunkami okrelonymi w 6 ust. 2; l) zasady porzdkowania zabudowy i zagospodarowania terenw we wntrzach kwartaw zabudowy okrelono w 7 ust. 2. 6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie ustala si. 7) SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 25

a) teren znajduje si w granicach obszaru ochronnego Gwnego Zbiornika Wd Podziemnych nr 110 Pradoliny Kaszubskiej i rzeki Redy obowizuj zasady okrelone w 8 ust. 1 pkt 1; b) zamierzenia inwestycyjne na terenie 07 U/MW3 naley uzgodni z waciwymi subami teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej) w celu uniknicia kolizji z infrastruktur telekomunikacyjn Marynarki Wojennej. 8) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR a) dojazd od ulic: 56 KD-D 1/2 A. Abrahama, 54 KD-D 1/2 S. Batorego, dopuszcza si wykorzystanie istniejcych zjazdw indywidualnych od ulicy 44 KD-Z 1/4 / 1/2 10 Lutego; b) wymagania parkingowe wg 10 ust. 1 pkt 5; c) pozostae zasady obsugi infrastruktur wg 10 ust. 2. 9) STAWKA PROCENTOWA 0%. 10) INNE ZAPISY nie ustala si. 8. KARTA TERENU O NUMERZE 08 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 0,89 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU U/MW3 ZABUDOWA USUGOWA / ZABUDOWA WIELORODZINNA usugi wymagane s przynajmniej w parterach budynkw realizowanych wzdu cigw usugowych oznaczonych na rysunku planu a) funkcje wyczone: - w parterach budynkw od strony ulicy witojaskiej zakres dopuszczonych usug ogranicza si do: usug gastronomii, handlu detalicznego, kultury, usug hotelarskich, biur turystyki i informacji turystycznej, - wyklucza si funkcje usugowe, ktre mogoby zakca towarzyszc im lub ssiadujc funkcj mieszkaniow, tj. usugi niespeniajce wymaga okrelonych w 2 ust. 2; b) funkcje adaptowane istniejce partery uytkowane jako mieszkaniowe. 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU a) pod wzgldem dopuszczalnego poziomu haasu teren zalicza si do terenw w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw; b) na czci terenu, pooonej wzdu ulic: 10 Lutego, witojaskiej, Armii Krajowej, A. Abrahama wystpuj przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu dla terenw zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracj obiektw administracyjnych, handlowych i usugowych pooonych w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw obowizuj ustalenia zawarte w 8 ust. 1 pkt 3. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY a) teren pooony jest w granicach historycznego ukadu urbanistycznego rdmiecia Gdyni wpisanego do rejestru zabytkw obowizuj przepisy okrelone w 5 ust. 1 pkt 1 oraz zasady okrelone w 5 ust. 1 pkt 2; b) na terenie znajduj si obiekty objte ochron konserwatorsk, oznaczone na rysunku planu, dla ktrych obowizuj zasady okrelone w 5 ust. 1 pkt 4: - Grupa A obiekty o wysokich walorach kulturowych: i) kamienica mieszkalno usugowa, ul. 10 Lutego 5, ii) kamienica Krauzego, ul. A. Abrahama 25, iii) kamienica mieszkalno usugowa, ul. A. Abrahama 37, iv) kamienica Gliszczyskiego, ul. A. Abrahama 41 / Armii Krajowej 32, v) kamienica mieszkalno-usugowa, ul. witojaska 32,
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 26

vi) kamienica mieszkalno-usugowa, ul. witojaska 36 (6-kondygnacyjny budynek od strony ul. witojaskiej), - Grupa B obiekty o walorach kulturowych: i) kamienica mieszkalno usugowa, ul. A. Abrahama 23, ii) kamienica mieszkalno usugowa, ul. A. Abrahama 27, iii) kamienica mieszkalno usugowa, ul. A. Abrahama 29, iv) kamienica mieszkalno-usugowa, ul. A. Abrahama 39, v) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 38, vi) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 40, vii) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 42 / Armii Krajowej 28. 5) ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) intensywno zabudowy nie ustala si; b) dopuszczalna wysoko zabudowy: - wysoko zabudowy wewntrz kwartau zabudowy, w obszarze lokalizacji zabudowy niskiej okrelonym na rysunku planu do 12,0 m; - w pierzei ulic witojaskiej i A. Abrahama wysoko elewacji frontowej 5 kondygnacji i 18,0 m, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich, przy czym na dziakach przy ul. A. Abrahama 23 i 35 dopuszcza si zabudow nisz do 18,0 m; dopuszcza si podwyszenie zabudowy do 21,0 m, pod warunkiem wycofania podwyszonej czci, w stosunku do linii zabudowy od strony ulicy oznaczonych na rysunku planu, na odlego odpowiadajc co najmniej wielkoci podwyszenia oraz tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich, - w pierzei ulicy Armii Krajowej wysoko elewacji frontowej 6 kondygnacji i 21,0 m, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich, - na dziakach naronych wysoko elewacji frontowej 6 kondygnacji i 21,0 m, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich; dopuszcza si podwyszenie zabudowy do 24,0 m, pod warunkiem wycofania podwyszonej czci, w stosunku do linii zabudowy od strony ulicy oznaczonych na rysunku planu, na odlego odpowiadajc co najmniej wielkoci podwyszenia, - w ramach dopuszczalnych wysokoci zabudowy okrelonych powyej w metrach dopuszcza si realizacj dodatkowych kondygnacji nadziemnych jeeli odpowiada to charakterowi istniejcej zabudowy na dziace ssiedniej, - dachy paskie, dopuszcza si adaptacj istniejcych dachw stromych; c) linie zabudowy: - obowizujce linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, z zastrzeeniem 7 ust. 2 pkt 3, - zabudowa pierzejowa wymagana jest od strony ulic: witojaskiej, Armii Krajowej, A. Abrahama; d) powierzchnia zabudowy do 0,60 powierzchni dziaki budowlanej, dla dziaek naronych do 0,72; dopuszcza si wiksz powierzchni zabudowy, jeeli wynika to z wyznaczonych w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy lub dla realizacji przekrycia wntrza kwartau zabudowy, o ktrym mowa w 7 ust. 2 pkt 4; e) powierzchnia biologicznie czynna min. 20% powierzchni dziaki budowlanej, dla dziaek naronych nie ustala si;

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 27

f) na dziakach istniejcych, na ktrych w momencie wejcia w ycie planu przekroczone zostay powysze parametry lub wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, dopuszcza si adaptacj istniejcej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, powodujcych dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskanikw lub parametrw; g) na dziakach, na ktrych znajduj si obiekty objte ochron konserwatorsk wykorzystanie powyszych, dopuszczalnych gabarytw budynkw, linii zabudowy lub intensywnoci wykorzystania terenu warunkowane jest koniecznoci zachowania tradycyjnej formy obiektw i ich otoczenia; h) dla projektowanej zabudowy ustala si wymg dostosowania form i wyrazu architektonicznego do tradycji modernistycznej architektury Gdyni oraz zastosowanie podstawowej kolorystyki elewacji w odcieniach bieli, szaroci, beu; zaleca si uycie w elewacjach tradycyjnych materiaw ceramicznych i kamiennych (wapienia, piaskowca); i) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; j) dopuszcza si realizacj schodw zewntrznych do lokali usugowych w budynku przy ul. A. Abrahama 25, z przekroczeniem linii rozgraniczajcej ul. A. Abrahama, wysunitych do 1,0 m przed lini zabudowy, w ktrych wysoko wysunitej czci nie przekracza 0,5 m, przy czym schody winny by dostosowane do elewacji budynku oraz celem uzyskania symetrii gabaryty i ukad schodw winny by analogiczne do istniejcych; dopuszcza si przebudow istniejcych schodw w ramach powyszych wielkoci i realizacj symetrycznych schodw dostosowanych do elewacji budynku realizowanych na podstawie wsplnego projektu przebudowy parteru budynku; k) lokalizacja szyldw i reklam zgodnie z warunkami okrelonymi w 6 ust. 2; l) zasady porzdkowania zabudowy i zagospodarowania terenw we wntrzach kwartaw zabudowy okrelono w 7 ust. 2. 6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie ustala si. 7) SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) teren znajduje si w granicach obszaru ochronnego Gwnego Zbiornika Wd Podziemnych nr 110 Pradoliny Kaszubskiej i rzeki Redy obowizuj zasady okrelone w 8 ust. 1 pkt 1; b) zamierzenia inwestycyjne na terenie 08 U/MW3 naley uzgodni z waciwymi subami teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej) w celu uniknicia kolizji z infrastruktur telekomunikacyjn Marynarki Wojennej. 8) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR a) dojazd od ulic: 56 KD-D 1/2 A. Abrahama, 50 KD-L 1/2 Armii Krajowej, dopuszcza si wykorzystanie istniejcych zjazdw indywidualnych od ulicy 47 KD-Z 1/2 witojaskiej; b) wymagania parkingowe wg 10 ust. 1 pkt 5; c) ustala si lokalizacj stacji transformatorowej SN/nn, oznaczon symbolem E na rysunku planu szczegowa lokalizacja, wielko dziaki oraz typ stacji transformatorowej mog by zmienione stosownie do potrzeb, w uzgodnieniu z gestorem sieci dystrybucyjnej; d) pozostae zasady obsugi infrastruktur wg 10 ust. 2. 9) STAWKA PROCENTOWA 0%. 10) INNE ZAPISY nie ustala si. 9. KARTA TERENU O NUMERZE 09 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 0,34 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU U/MW3 ZABUDOWA USUGOWA / ZABUDOWA WIELORODZINNA usugi wymagane s przynajmniej w parterach budynkw realizowanych wzdu cigw usugowych oznaczonych na rysunku planu

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 28

a) funkcje wyczone: - w parterach budynkw od strony ulicy witojaskiej zakres dopuszczonych usug ogranicza si do: usug gastronomii, handlu detalicznego, kultury, usug hotelarskich, biur turystyki i informacji turystycznej, - wyklucza si funkcje usugowe, ktre mogoby zakca towarzyszc im lub ssiadujc funkcj mieszkaniow, tj. usugi niespeniajce wymaga okrelonych w 2 ust. 2. 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU a) pod wzgldem dopuszczalnego poziomu haasu teren zalicza si do terenw w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw; b) na czci terenu, pooonej wzdu ulic 10 Lutego i witojaskiej, wystpuj przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu dla terenw zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracj obiektw administracyjnych, handlowych i usugowych pooonych w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw obowizuj ustalenia zawarte w 8 ust. 1 pkt 3. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY a) teren pooony jest w granicach historycznego ukadu urbanistycznego rdmiecia Gdyni wpisanego do rejestru zabytkw obowizuj przepisy okrelone w 5 ust. 1 pkt 1 oraz zasady okrelone w 5 ust. 1 pkt 2. 5) ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) intensywno zabudowy nie ustala si; b) dopuszczalna wysoko zabudowy: - wysoko elewacji frontowej 5 kondygnacji i 18,0 m, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich, - dopuszcza si podwyszenie wysokoci do 21,0 m, pod warunkiem wycofania podwyszonej czci, w stosunku do linii zabudowy od strony ulicy oznaczonych na rysunku planu, na odlego odpowiadajc co najmniej wielkoci podwyszenia, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich, - na dziakach nr 74 i 75 pooonych przy skrzyowaniu ulic 10 Lutego i witojaskiej wysoko elewacji frontowej 6 kondygnacji i 21,0 m, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich; dopuszcza si podwyszenie do 24,0 m, pod warunkiem wycofania podwyszonej czci, w stosunku do linii zabudowy od strony ulicy oznaczonych na rysunku planu, na odlego odpowiadajc co najmniej wielkoci podwyszenia, - dachy paskie; c) linie zabudowy: - obowizujce linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu z zastrzeeniem 7 ust. 2 pkt 3; dopuszcza si przekroczenie tylnych nieprzekraczalnych linii zabudowy w przypadku wsplnego bilansowania zamierzenia inwestycyjnego obejmujcego kilka dziaek budowlanych lub cay teren 09 U/MW3 zgodnie z 7 ust. 2 pkt 6, - zabudowa pierzejowa wymagana jest od strony ulic: 10 Lutego i witojaskiej; d) powierzchnia zabudowy do 0,60 powierzchni dziaki budowlanej; dopuszcza si wiksz powierzchni zabudowy, jeeli wynika to z wyznaczonych w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy lub dla realizacji przekrycia wntrza kwartau zabudowy, o ktrym mowa w 7 ust. 2 pkt 4; e) powierzchnia biologicznie czynna min. 20% powierzchni dziaki budowlanej, dla dziaek naronych nie ustala si; f) dla projektowanej zabudowy ustala si wymg dostosowania form i wyrazu architektonicznego do tradycji modernistycznej architektury Gdyni oraz zastosowanie podstawowej kolorystyki elewacji w odcieniach bieli, szaroci, beu; zaleca si uycie w elewacjach tradycyjnych materiaw ceramicznych i kamiennych (wapienia, piaskowca);
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 29

g) ustala si lokalizacj pomnika eromskiego (orientacyjnie wskazan na rysunku planu) wkomponowanego w planowan zabudow pierzejow; h) warunkiem realizacji nowej zabudowy na terenie 09 U/MW3 jest wyonienie projektu w drodze konkursu architektoniczno-urbanistycznego, zgodnie z ustaleniami zawartymi w 6 ust. 1 pkt 3; i) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; j) lokalizacja szyldw i reklam zgodnie z warunkami okrelonymi w 6 ust. 2; k) zasady porzdkowania zabudowy i zagospodarowania terenw we wntrzach kwartaw zabudowy okrelono w 7 ust. 2. 6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie ustala si. 7) SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) teren znajduje si w granicach obszaru ochronnego Gwnego Zbiornika Wd Podziemnych nr 110 Pradoliny Kaszubskiej i rzeki Redy obowizuj zasady okrelone w 8 ust. 1 pkt 1; b) zamierzenia inwestycyjne na terenie 09 U/MW3 naley uzgodni z waciwymi subami teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej) w celu uniknicia kolizji z infrastruktur telekomunikacyjn Marynarki Wojennej. 8) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR a) dojazd od ulic: 44 KD-Z 1/4 / 1/2 10 Lutego, 47 KD-Z 1/2 witojaskiej; przez teren 09 U/MW3 naley zapewni dojazd do zaplecza budynku przy ul. witojaskiej 32; b) wymagania parkingowe wg 10 ust. 1 pkt 5; c) pozostae zasady obsugi infrastruktur wg 10 ust. 2. 9) STAWKA PROCENTOWA dla dziaek nr 74 i 73 30%, dla pozostaego terenu 0%. 10) INNE ZAPISY a) dopuszcza si tymczasowy sposb zagospodarowania terenu jako lokalizacji dla miejskiego centrum informacji turystycznej i promocji miasta Gdyni - funkcja administracyjno-wystawiennicza, gastronomia, handel materiaami promocyjnymi, wiea widokowa - do czasu zagospodarowania zgodnie z docelowym przeznaczeniem terenu. 10. KARTA TERENU O NUMERZE 10 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 0,43 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU U/MW3 ZABUDOWA USUGOWA / ZABUDOWA WIELORODZINNA usugi wymagane s przynajmniej w parterach budynkw realizowanych wzdu cigw usugowych oznaczonych na rysunku planu a) funkcje wyczone wyklucza si funkcje usugowe, ktre mogoby zakca towarzyszc im lub ssiadujc funkcj mieszkaniow, tj. usugi niespeniajce wymaga okrelonych w 2 ust. 2. 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU a) pod wzgldem dopuszczalnego poziomu haasu teren zalicza si do terenw w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw; b) na czci terenu, pooonej wzdu terenw kolejowych oraz ulicy 3 Maja, wystpuj przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu dla terenw zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracj obiektw administracyjnych, handlowych i usugowych pooonych w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw obowizuj ustalenia zawarte w 8 ust. 1 pkt 3;

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 30

c) tereny wyczone z zabudowy, oznaczone na rysunku planu - do zagospodarowania w formie zieleni rekreacyjno-wypoczynkowej; dopuszcza si na tych terenach realizacj parkingw podziemnych oraz urzdze technicznych zwizanych z parkingami pod warunkiem urzdzenia terenw zielonych nad parkingami. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY nie ustala si. 5) ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) intensywno zabudowy nie ustala si; b) dopuszczalna wysoko zabudowy: - od 5 do 6 kondygnacji i od 18,0 do 21,0 m, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich, - dachy paskie; c) linie zabudowy: - obowizujce linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu z zastrzeeniem 7 ust. 2 pkt 3, - dopuszcza si zabudow pierzejow (sytuowanie budynku bezporednio przy granicy ssiedniej dziaki budowlanej) wzdu ulic S. Batorego i 3 Maja; d) powierzchnia zabudowy do 0,60 powierzchni dziaki budowlanej; dopuszcza si wiksz powierzchni zabudowy, jeeli wynika to z wyznaczonych w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy lub dla realizacji przekrycia wntrza kwartau zabudowy, o ktrym mowa w 7 ust. 2 pkt 4; e) powierzchnia biologicznie czynna min. 20% powierzchni dziaki budowlanej, dla dziaek naronych nie ustala si; f) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; g) lokalizacja szyldw i reklam zgodnie z warunkami okrelonymi w 6 ust. 2; h) zasady porzdkowania zabudowy i zagospodarowania terenw we wntrzach kwartaw zabudowy okrelono w 7 ust. 2. 6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI a) projekt podziau terenu powinien uwzgldnia teren niezbdny do waciwego funkcjonowania wydzielanych budynkw proponowane podziay geodezyjne oznaczone s na rysunku planu. 7) SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU nie ustala si. 8) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR a) dojazd od ulicy 52 KD-D 1/2 S. Batorego, dopuszcza si wykorzystanie istniejcych zjazdw indywidualnych od ulicy 45 KD-Z 1/2 3 Maja; b) wymagania parkingowe wg 10 ust. 1 pkt 5; c) ustala si lokalizacj stacji transformatorowej SN/nn, oznaczon symbolem E na rysunku planu szczegowa lokalizacja, wielko dziaki oraz typ stacji transformatorowej mog by zmienione stosownie do potrzeb, w uzgodnieniu z gestorem sieci dystrybucyjnej; d) pozostae zasady obsugi infrastruktur wg 10 ust. 2. 9) STAWKA PROCENTOWA dla dziaki nr 131 KM 53 30 %, dla pozostaego terenu 0%. 10) INNE ZAPISY nie ustala si. 11. KARTA TERENU O NUMERZE 11 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 0,42 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 31

MW3,U ZABUDOWA WIELORODZINNA, ZABUDOWA USUGOWA a) funkcje wyczone wyklucza si funkcje usugowe, ktre mogoby zakca towarzyszc im lub ssiadujc funkcj mieszkaniow, tj. usugi niespeniajce wymaga okrelonych w 2 ust. 2. 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU a) pod wzgldem dopuszczalnego poziomu haasu teren zalicza si do terenw w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw; b) na czci terenu, pooonej wzdu terenw kolejowych oraz ulicy 3 Maja, wystpuj przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu dla terenw zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracj obiektw administracyjnych, handlowych i usugowych pooonych w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw obowizuj ustalenia zawarte w 8 ust. 1 pkt 3; c) tereny wyczone z zabudowy, oznaczone na rysunku planu - do zagospodarowania w formie zieleni rekreacyjno-wypoczynkowej; dopuszcza si na tych terenach realizacj parkingw podziemnych oraz urzdze technicznych zwizanych z parkingami pod warunkiem urzdzenia terenw zielonych nad parkingami. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY nie ustala si 5) ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) intensywno zabudowy do 2,4; b) dopuszczalna wysoko zabudowy: - do 11 kondygnacji i do 33,0 m, - dach paski; c) linie zabudowy: - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; d) powierzchnia zabudowy do 0,40 powierzchni dziaki budowlanej; e) powierzchnia biologicznie czynna min. 30% powierzchni dziaki budowlanej; f) na dziakach istniejcych, na ktrych w momencie wejcia w ycie planu przekroczone zostay powysze parametry lub wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, dopuszcza si adaptacj istniejcej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, powodujcych dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskanikw lub parametrw; g) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; h) lokalizacja szyldw i reklam zgodnie z warunkami okrelonymi w 6 ust. 2; i) zasady porzdkowania zabudowy i zagospodarowania terenw we wntrzach kwartaw zabudowy okrelono w 7 ust. 2. 6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie ustala si. 7) SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU nie ustala si. 8) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR a) dojazd od ulicy 45 KD-Z 1/2 3 Maja; b) wymagania parkingowe wg 10 ust. 1 pkt 5; c) pozostae zasady obsugi infrastruktur wg 10 ust. 2. 9) STAWKA PROCENTOWA 0%. 10) INNE ZAPISY nie ustala si. 12. KARTA TERENU O NUMERZE 12 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 0,31 ha
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 32

2) PRZEZNACZENIE TERENU UK,UN USUGI KULTURY, USUGI NAUKI usugi sakralne, usugi szkolnictwa wyszego (ob. Szkoa Wysza Komunikacji Spoecznej) a) funkcje adaptowane plebania. 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU a) pod wzgldem dopuszczalnego poziomu haasu teren zalicza si do terenw w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw; b) na czci terenu, pooonej wzdu ulic: 3 Maja, S. Batorego oraz Armii Krajowej, wystpuj przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu dla terenw zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracj obiektw administracyjnych, handlowych i usugowych pooonych w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw obowizuj ustalenia zawarte w 8 ust. 1 pkt 3. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY a) na terenie znajduj si obiekty objte ochron konserwatorsk, oznaczone na rysunku planu, dla ktrych obowizuj zasady okrelone w 5 ust. 1 pkt 4: - Grupa B obiekty o walorach kulturowych: i) koci NSPJ, ul. Armii Krajowej 46. 5) ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) intensywno zabudowy nie ustala si; b) dopuszczalna wysoko zabudowy: - do 4 kondygnacji i do 15,0 m, - ograniczenie wysokoci nie dotyczy budynku kocioa oraz dzwonnicy, - dachy paskie; c) linie zabudowy: - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; d) powierzchnia zabudowy w obrbie nieprzekraczalnych linii zabudowy; e) powierzchnia biologicznie czynna min. 20 % powierzchni dziaki budowlanej; f) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; g) lokalizacja szyldw i reklam zgodnie z warunkami okrelonymi w 6 ust. 2; h) zasady porzdkowania zabudowy i zagospodarowania terenw we wntrzach kwartaw zabudowy okrelono w 7 ust. 2. 6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie ustala si. 7) SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) teren znajduje si w granicach obszaru ochronnego Gwnego Zbiornika Wd Podziemnych nr 110 Pradoliny Kaszubskiej i rzeki Redy obowizuj zasady okrelone w 8 ust. 1 pkt 1. 8) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR a) dojazd od ulic: 46 KD-Z 1/2 Armii Krajowej, 53 KD-D 1/2 S. Batorego, 55 KD-D 1/2 Ks. Praata H. Jastaka, dopuszcza si wykorzystanie istniejcych zjazdw indywidualnych od ulicy 45 KD-Z 1/2 3 Maja; b) wymagania parkingowe wg 10 ust. 1 pkt 5; c) pozostae zasady obsugi infrastruktur wg 10 ust. 2. 9) STAWKA PROCENTOWA 0%. 10) INNE ZAPISY nie ustala si. 13. KARTA TERENU O NUMERZE 13
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 33

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 0,16 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU UZ/U USUGI ZDROWIA / ZABUDOWA USUGOWA usugi zdrowia wymagane s na minimum 90 % powierzchni cakowitej budynkw 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU a) zakres uciliwoci obiektw lub prowadzonej dziaalnoci nie moe powodowa przekroczenia standardw jakoci rodowiska odpowiednich dla ustalonego w niniejszej uchwale przeznaczenia poszczeglnych terenw. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY a) na terenie znajduje si obiekt objty ochron konserwatorsk, oznaczony na rysunku planu, dla ktrego obowizuj zasady okrelone w 5 ust. 1 pkt 4: - Grupa B obiekty o walorach kulturowych: i) orodek zdrowia, ul. Armii Krajowej 44. 5) ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) intensywno zabudowy nie ustala si; b) dopuszczalna wysoko zabudowy: - w pierzei ul. S. Batorego wysoko elewacji frontowej 6 kondygnacji i 21,0 m, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich, - w pierzei ul. Ks. Praata H. Jastaka do 6 kondygnacji i do 21,0 m, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich, - dachy paskie; c) linie zabudowy: - obowizujce linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, z zastrzeeniem 7 ust. 2 pkt 3, - zabudowa pierzejowa wymagana jest od strony ulic Armii Krajowej i Ks. Praata H. Jastaka; d) powierzchnia zabudowy do 0,72 powierzchni dziaki budowlanej; dopuszcza si wiksz powierzchni zabudowy dla realizacji przekrycia wntrza kwartau zabudowy, o ktrym mowa w 7 ust. 2 pkt 4; e) powierzchnia biologicznie czynna min. 20% powierzchni dziaki budowlanej; f) na dziakach istniejcych, na ktrych w momencie wejcia w ycie planu przekroczone zostay powysze parametry lub wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, dopuszcza si adaptacj istniejcej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, powodujcych dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskanikw lub parametrw; g) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; h) lokalizacja szyldw i reklam zgodnie z warunkami okrelonymi w 6 ust. 2; i) zasady porzdkowania zabudowy i zagospodarowania terenw we wntrzach kwartaw zabudowy okrelono w 7 ust. 2. 6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie ustala si. 7) SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) teren znajduje si w granicach obszaru ochronnego Gwnego Zbiornika Wd Podziemnych nr 110 Pradoliny Kaszubskiej i rzeki Redy obowizuj zasady okrelone w 8 ust. 1 pkt 1;

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 34

b) zamierzenia inwestycyjne na terenie 13 UZ/U naley uzgodni z waciwymi subami teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej) w celu uniknicia kolizji z infrastruktur telekomunikacyjn Marynarki Wojennej. 8) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR a) dojazd od ulic: 46 KD-Z 1/2 Armii Krajowej, 55 KD-D 1/2 Ks. Praata H. Jastaka; b) wymagania parkingowe liczb miejsc postojowych naley przyjmowa zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem w uzgodnieniu z zarzdc drg publicznych; c) pozostae zasady obsugi infrastruktur wg 10 ust. 2. 9) STAWKA PROCENTOWA 0%. 10) INNE ZAPISY nie ustala si. 14. KARTA TERENU O NUMERZE 14 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 0,59 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU U/MW3 ZABUDOWA USUGOWA / ZABUDOWA WIELORODZINNA - usugi wymagane s przynajmniej w parterach budynkw realizowanych wzdu cigw usugowych oznaczonych na rysunku planu a) funkcje wyczone wyklucza si funkcje usugowe, ktre mogoby zakca towarzyszc im lub ssiadujc funkcj mieszkaniow, tj. usugi niespeniajce wymaga okrelonych w 2 ust. 2; b) funkcje adaptowane istniejce partery uytkowane jako mieszkaniowe. 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU a) pod wzgldem dopuszczalnego poziomu haasu teren zalicza si do terenw w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw; b) na czci terenu, pooonej wzdu ulic: Wadysawa IV, Armii Krajowej oraz S. Batorego, wystpuj przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu dla terenw zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracj obiektw administracyjnych, handlowych i usugowych pooonych w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw obowizuj ustalenia zawarte w 8 ust. 1 pkt 3. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY nie ustala si. 5) ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) intensywno zabudowy nie ustala si; b) dopuszczalna wysoko zabudowy: - 6 kondygnacji i 21,0 m, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich, - dachy paskie; c) linie zabudowy: - obowizujce linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, z zastrzeeniem 7 ust. 2 pkt 3, - zabudowa pierzejowa wymagana jest od strony ulic: Armii Krajowej, Ks. Praata H. Jastaka i Wadysawa IV; dopuszcza si zabudow pierzejow (sytuowanie budynku bezporednio przy granicy ssiedniej dziaki budowlanej) wzdu ulicy S. Batorego; d) powierzchnia zabudowy do 0,60 powierzchni dziaki budowlanej; dopuszcza si wiksz powierzchni zabudowy, jeeli wynika to z wyznaczonych w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy lub dla realizacji przekrycia wntrza kwartau zabudowy, o ktrym mowa w 7 ust. 2 pkt 4;

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 35

e) powierzchnia biologicznie czynna min. 20% powierzchni dziaki budowlanej, dla dziaek naronych nie ustala si; f) na dziakach istniejcych, na ktrych w momencie wejcia w ycie planu przekroczone zostay powysze parametry lub wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, dopuszcza si adaptacj istniejcej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, powodujcych dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskanikw lub parametrw; g) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; h) dopuszcza si realizacj schodw zewntrznych do lokali usugowych Wadysawa IV 38, z przekroczeniem linii zabudowy od ul. Wadysawa IV: w budynku przy ul.

- wysunitych do 1,50 m przed lini zabudowy w rodkowej, wycofanej czci budynku, - wysunitych do 1,20 m przed lini zabudowy w skrajnych, wysunitych czciach budynku, przy czym gabaryty i ukad schodw winny by dostosowane do schodw istniejcych i ukadu elewacji budynku; dopuszcza si przebudow istniejcych schodw w ramach powyszych wielkoci i realizacj schodw dostosowanych do ukadu elewacji budynku realizowanych na podstawie wsplnego projektu przebudowy parteru budynku; i) lokalizacja szyldw i reklam zgodnie z warunkami okrelonymi w 6 ust. 2; j) zasady porzdkowania zabudowy i zagospodarowania terenw we wntrzach kwartaw zabudowy okrelono w 7 ust. 2. 6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI a) w przypadku dziaek wydzielonych po obrysie budynkw niezbdne jest doczenie dziaek ssiednich (lub ich czci) w celu zapewnienia moliwoci prawidowej eksploatacji budynkw; b) projekt podziau terenu powinien uwzgldnia teren niezbdny do waciwego funkcjonowania wydzielanych budynkw proponowane podziay geodezyjne oznaczone s na rysunku planu. 7) SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) teren znajduje si w granicach obszaru ochronnego Gwnego Zbiornika Wd Podziemnych nr 110 Pradoliny Kaszubskiej i rzeki Redy obowizuj zasady okrelone w 8 ust. 1 pkt 1; b) zamierzenia inwestycyjne na terenie 14 U/MW3 naley uzgodni z waciwymi subami teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej) w celu uniknicia kolizji z infrastruktur telekomunikacyjn Marynarki Wojennej. 8) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR a) dojazd od ulic: 46 KD-Z 1/2 Armii Krajowej, 53 KD-D 1/2 S. Batorego, 55 KD-D 1/2 Ks. Praata H. Jastaka; b) wymagania parkingowe wg 10 ust. 1 pkt 5; c) ustala si lokalizacj stacji transformatorowej SN/nn, oznaczon symbolem E na rysunku planu szczegowa lokalizacja, wielko dziaki oraz typ stacji transformatorowej mog by zmienione stosownie do potrzeb, w uzgodnieniu z gestorem sieci dystrybucyjnej; d) pozostae zasady obsugi infrastruktur wg 10 ust. 2. 9) STAWKA PROCENTOWA dla dziaek nr 3, 580/314, 773/307, 774/307 i 775/307 KM 55 30%, dla pozostaego terenu 0%. 10) INNE ZAPISY nie ustala si. 15. KARTA TERENU O NUMERZE 15 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 0,76 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 36

UC,U/MW3 ZABUDOWA USUGOWA, ZABUDOWA WIELORODZINNA dopuszcza si lokalizacj obiektw handlowych o powierzchni sprzeday powyej 2000 m2 ; usugi wymagane s przynajmniej w parterach budynkw realizowanych wzdu cigw usugowych oznaczonych na rysunku planu a) funkcje wyczone : - nie dopuszcza si funkcji mieszkaniowej w parterach budynkw, - wyklucza si funkcje usugowe, ktre mogoby zakca towarzyszc im lub ssiadujc funkcj mieszkaniow, tj. usugi niespeniajce wymaga okrelonych w 2 ust. 2. 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU a) pod wzgldem dopuszczalnego poziomu haasu teren zalicza si do terenw w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw; b) na czci terenu, pooonej wzdu ulic: Wadysawa IV, Armii Krajowej, A. Abrahama oraz S. Batorego, wystpuj przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu dla terenw zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracj obiektw administracyjnych, handlowych i usugowych pooonych w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw obowizuj ustalenia zawarte w 8 ust. 1 pkt 3. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY nie ustala si. 5) ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) intensywno zabudowy do 3,5; b) dopuszczalna wysoko zabudowy: - w pierzei ulic S. Batorego i A. Abrahama wysoko elewacji frontowej 18,0 m, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich; dopuszcza si podwyszenie zabudowy do 21,0 m, pod warunkiem wycofania podwyszonej czci, w stosunku do linii zabudowy od strony ulicy oznaczonych na rysunku planu, na odlego odpowiadajc co najmniej wielkoci podwyszenia, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich, - w pierzei ulic Armii Krajowej i Wadysawa IV wysoko elewacji frontowej 21,0 m, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich, - dopuszcza si podwyszenie zabudowy do 36,0 m, na powierzchni nieprzekraczajcej 1200 m2 powierzchni zabudowy, pod warunkiem wycofania podwyszonych czci, w stosunku do obrysu niszej kondygnacji, na odlego odpowiadajc co najmniej poowie wielkoci podwyszenia, a w stosunku do linii rozgraniczajcych ulic S. Batorego i A. Abrahama, na odlego co najmniej 15,0 m; szeroko elewacji kadej z podwyszonych czci nie moe przekracza 36,0 m, - dachy paskie; c) linie zabudowy: - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - dopuszcza si zabudow pierzejow (sytuowanie budynku bezporednio przy granicy ssiedniej dziaki budowlanej) wzdu ulic: S. Batorego, A. Abrahama, Armii Krajowej i Wadysawa IV; d) powierzchnia zabudowy w obrbie nieprzekraczalnych linii zabudowy, z uwzgldnieniem placu, o ktrym mowa w pkt 5 lit. e; e) w obrbie linii zabudowy wyznaczonych na terenie 15 UC,U/MW3, w rejonie naronika ulic Armii Krajowej i Wadysawa IV, oznaczonym orientacyjnie na rysunku planu, naley zrealizowa plac oglnodostpny o powierzchni nie mniejszej ni 500 m2 , ktry stanowi bdzie uzupenienie kompozycyjne i funkcjonalne przestrzeni publicznych przy ul. Wadysawa IV; f) powierzchnia biologicznie czynna nie ustala si; w przypadku realizacji mieszka naley zapewni miejsca zabaw dla dzieci i ziele rekreacyjno-wypoczynkow w iloci min. 2 m2 /10,0 m2 powierzchni uytkowej mieszka;

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 37

g) warunkiem realizacji nowej zabudowy na terenie 15 UC,U/MW3 jest wyonienie projektu w drodze konkursu architektoniczno-urbanistycznego, zgodnie z ustaleniami zawartymi w 6 ust. 1 pkt 3; h) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; i) dopuszcza si realizacj przeszklonych, caorocznych ogrodw gastronomicznych (ogrodw zimowych) z przekroczeniem linii zabudowy wyznaczonych wzdu ulicy A. Abrahama do linii rozgraniczajcych terenu w uzgodnieniu z gestorem sieci cieplnej; j) lokalizacja szyldw i reklam zgodnie z warunkami okrelonymi w 6 ust. 2. 6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie ustala si. 7) SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) teren znajduje si w granicach obszaru ochronnego Gwnego Zbiornika Wd Podziemnych nr 110 Pradoliny Kaszubskiej i rzeki Redy obowizuj zasady okrelone w 8 ust. 1 pkt 1; b) zamierzenia inwestycyjne na terenie 15 UC,U/MW3 naley uzgodni z waciwymi subami teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej) w celu uniknicia kolizji z infrastruktur telekomunikacyjn Marynarki Wojennej. 8) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR a) dojazd od ulic: 50 KD-L 1/2 Armii Krajowej, 54 KD-D 1/2 S. Batorego, 56 KD-D 1/2 A. Abrahama; b) wymagania parkingowe wg 10 ust. 1 pkt 5; na terenie 15 UC,U/MW3 ustala si obowizek realizacji caodobowego parkingu oglnodostpnego o wielkoci min. 150 miejsc postojowych - ponad wymagan liczb miejsc wynikajc ze wskanikw parkingowych; czna liczba miejsc postojowych na terenie 15 UC,U/MW3 nie moe przekroczy 450; c) ustala si realizacj nowoprojektowanych, wbudowanych stacji transformatorowych SN/nn w iloci niezbdnej do zasilenia w energi elektryczn projektowanych obiektw budowlanych w uzgodnieniu z gestorem sieci; d) pozostae zasady obsugi infrastruktur wg 10 ust. 2. 9) STAWKA PROCENTOWA 30%. 10) INNE ZAPISY nie ustala si. 16. KARTA TERENU O NUMERZE 16 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 0,78 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU U/MW3 ZABUDOWA USUGOWA / ZABUDOWA WIELORODZINNA usugi wymagane s przynajmniej w parterach budynkw realizowanych wzdu cigw usugowych oznaczonych na rysunku planu a) funkcje wyczone wyklucza si funkcje usugowe, ktre mogoby zakca towarzyszc im lub ssiadujc funkcj mieszkaniow, tj. usugi niespeniajce wymaga okrelonych w 2 ust. 2. 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU a) pod wzgldem dopuszczalnego poziomu haasu teren zalicza si do terenw w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw; b) na czci terenu, pooonej wzdu ulic: 3 Maja, Armii Krajowej oraz Obrocw Wybrzea wystpuj przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu dla terenw zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracj obiektw administracyjnych, handlowych i usugowych pooonych w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw obowizuj ustalenia zawarte w 8 ust. 1 pkt 3; c) tereny wyczone z zabudowy, oznaczone na rysunku planu - do zagospodarowania w formie zieleni rekreacyjno-wypoczynkowej; dopuszcza si na tych terenach realizacj parkingw podziemnych oraz urzdze technicznych zwizanych z parkingami pod warunkiem urzdzenia terenw zielonych nad parkingami.
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 38

4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY nie ustala si 5) ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) intensywno zabudowy nie ustala si; b) dopuszczalna wysoko zabudowy: - do 6 kondygnacji i do 21,0 m, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich, - dachy paskie; c) linie zabudowy: - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, z zastrzeeniem 7 ust. 2 pkt 3, - dopuszcza si zabudow pierzejow (sytuowanie budynku bezporednio przy granicy ssiedniej dziaki budowlanej) od strony ulic: Armii Krajowej, 3 Maja, Obrocw Wybrzea; d) powierzchnia zabudowy do 0,50 powierzchni dziaki budowlanej; dopuszcza si wiksz powierzchni zabudowy, jeeli wynika to z wyznaczonych w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy; e) powierzchnia biologicznie czynna min. 25% powierzchni dziaki budowlanej; f) na dziakach istniejcych, na ktrych w momencie wejcia w ycie planu przekroczone zostay powysze parametry lub wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, dopuszcza si adaptacj istniejcej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, powodujcych dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskanikw lub parametrw; g) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; h) dopuszcza si realizacj przeszklonych, caorocznych ogrodw gastronomicznych (ogrodw zimowych) z przekroczeniem linii zabudowy wyznaczonych wzdu linii rozgraniczajcych ulicy Obrocw Wybrzea na warunkach okrelonych w 6 ust. 1 pkt 3 lit. e; i) lokalizacja szyldw i reklam zgodnie z warunkami okrelonymi w 6 ust. 2; j) zasady porzdkowania zabudowy i zagospodarowania terenw we wntrzach kwartaw zabudowy okrelono w 7 ust. 2. 6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI a) w przypadku dziaek wydzielonych po obrysie budynkw niezbdne jest doczenie dziaek ssiednich (lub ich czci) w celu zapewnienia moliwoci prawidowej eksploatacji budynkw; b) projekt podziau terenu powinien uwzgldnia teren niezbdny do waciwego funkcjonowania wydzielanych budynkw, w tym teren doj i dojazdw do istniejcej zabudowy od strony wntrza kwartau zabudowy proponowane podziay geodezyjne oznaczone s na rysunku planu. 7) SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU nie ustala si. 8) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR a) dojazd od ulic: 45 KD-Z 1/2 3 Maja/ Obrocw Wybrzea, 46 KD-Z 1/2 Armii Krajowej; b) wymagania parkingowe wg 10 ust. 1 pkt 5; c) pozostae zasady obsugi infrastruktur wg 10 ust. 2. 9) STAWKA PROCENTOWA 0%. 10) INNE ZAPISY nie ustala si. 17. KARTA TERENU O NUMERZE 17 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 1,00 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 39

UC,U/MW3 ZABUDOWA USUGOWA / ZABUDOWA WIELORODZINNA dopuszcza si lokalizacj obiektw handlowych o powierzchni sprzeday powyej 2000 m2 , usugi wymagane s przynajmniej w parterach budynkw realizowanych wzdu cigw usugowych oznaczonych na rysunku planu a) funkcje wyczone : - nie dopuszcza si funkcji mieszkaniowej w parterach budynkw, - wyklucza si funkcje usugowe, ktre mogoby zakca towarzyszc im lub ssiadujc funkcj mieszkaniow, tj. usugi niespeniajce wymaga okrelonych w 2 ust. 2. 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU a) pod wzgldem dopuszczalnego poziomu haasu teren zalicza si do terenw w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw; b) na czci terenu, pooonej wzdu ulic: Wadyswa IV, Armii Krajowej oraz Obrocw Wybrzea wystpuj przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu dla terenw zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracj obiektw administracyjnych, handlowych i usugowych pooonych w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw obowizuj ustalenia zawarte w 8 ust. 1 pkt 3. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY nie ustala si. 5) ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) intensywno zabudowy do 3,5; b) dopuszczalna wysoko zabudowy: - w pierzei ulic Armii Krajowej i Obrocw Wybrzea wysoko elewacji frontowej 21,0 m, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich; dopuszcza si podwyszenie zabudowy do 24,0 m, pod warunkiem wycofania podwyszonej czci, w stosunku do linii zabudowy od strony ulicy oznaczonych na rysunku planu, na odlego odpowiadajc co najmniej wielkoci podwyszenia, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich, - w pierzei ulicy Wadysawa IV wysoko elewacji frontowej 21,0 m, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich; dopuszcza si podwyszenie zabudowy do 24,0 m pod warunkiem wycofania podwyszonej czci, w stosunku do obrysu niszej kondygnacji, na odlego odpowiadajc co najmniej wielkoci podwyszenia, - w naronikach przy skrzyowaniach ulic Wadysawa IV i Armii Krajowej oraz ulic Wadysawa IV i Obrocw Wybrzea dopuszcza si wysoko elewacji frontowej do 7 kondygnacji nadziemnych i do 24,0 m, pod warunkiem, e czna dugo (mierzona wzdu linii rozgraniczajcych ulicy przy ktrej si znajduje) podwyszonych czci elewacji frontowej nie przekroczy 36,0 m, - dopuszcza si podwyszenie zabudowy do 36,0 m, na powierzchni nieprzekraczajcej 1200 m2 powierzchni zabudowy, pod warunkiem wycofania podwyszonej czci, w stosunku do linii zabudowy oznaczonych na rysunku planu, na odlego odpowiadajc co najmniej wielkoci podwyszenia, - dachy paskie; c) linie zabudowy: - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - nieprzekraczalne linie zabudowy na poziomie parteru zgodnie z rysunkiem planu, - dopuszcza si zabudow pierzejow (sytuowanie budynku bezporednio przy granicy ssiedniej dziaki budowlanej) wzdu ulic: Obrocw Wybrzea, Armii Krajowej i Wadysawa IV; d) powierzchnia zabudowy w obrbie nieprzekraczalnych linii zabudowy, z uwzgldnieniem placu, o ktrym mowa w pkt 5 lit. e;

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 40

e) w obrbie linii zabudowy wyznaczonych na terenie 17 UC,U/MW3, w rejonie naronika ulic Armii Krajowej i Wadysawa IV, oznaczonym orientacyjnie na rysunku planu, naley zrealizowa plac oglnodostpny o powierzchni nie mniejszej ni 750 m2 , ktry stanowi bdzie uzupenienie kompozycyjne i funkcjonalne przestrzeni publicznych przy ul. Wadysawa IV; f) powierzchnia biologicznie czynna nie ustala si; w przypadku realizacji mieszka naley zapewni miejsca zabaw dla dzieci i ziele rekreacyjno-wypoczynkow w iloci min. 2 m2 /10,0 m2 powierzchni uytkowej mieszka; g) warunkiem realizacji nowej zabudowy na terenie 17 UC,U/MW3 jest wyonienie projektu w drodze konkursu architektoniczno-urbanistycznego, zgodnie z ustaleniami zawartymi w 6 ust. 1 pkt 3; h) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; i) dopuszcza si realizacj przeszklonych, caorocznych ogrodw gastronomicznych (ogrodw zimowych) z przekroczeniem linii zabudowy wyznaczonych wzdu linii rozgraniczajcych ulicy Obrocw Wybrzea na warunkach okrelonych w 6 ust. 1 pkt 3 lit. e; j) lokalizacja szyldw i reklam zgodnie z warunkami okrelonymi w 6 ust. 2. 6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie ustala si. 7) SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU nie ustala si. 8) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR a) dojazd od ulic: 45 KD-Z 1/2 Obrocw Wybrzea, 46 KD-Z 1/2 Armii Krajowej; b) wymagania parkingowe wg 10 ust. 1 pkt 5; na terenie 17 UC,U/MW3 ustala si obowizek realizacji caodobowego parkingu oglnodostpnego o wielkoci min. 100 miejsc postojowych - ponad wymagan liczb miejsc wynikajc ze wskanikw parkingowych; czna liczba miejsc postojowych na terenie 17 UC,U/MW3 nie moe przekroczy 450; c) ustala si realizacj nowoprojektowanych, wbudowanych stacji transformatorowych SN/nn w iloci niezbdnej do zasilenia w energi elektryczn projektowanych obiektw budowlanych w uzgodnieniu z gestorem sieci; d) pozostae zasady obsugi infrastruktur wg 10 ust. 2. 9) STAWKA PROCENTOWA 30%. 10) INNE ZAPISY nie ustala si. 18. KARTA TERENU O NUMERZE 18 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 0,30 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU U/MW3 ZABUDOWA USUGOWA / ZABUDOWA WIELORODZINNA usugi wymagane s przynajmniej w parterach budynkw realizowanych wzdu cigw usugowych oznaczonych na rysunku planu a) funkcje wyczone wyklucza si funkcje usugowe, ktre mogoby zakca towarzyszc im lub ssiadujc funkcj mieszkaniow, tj. usugi niespeniajce wymaga okrelonych w 2 ust. 2. 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU a) pod wzgldem dopuszczalnego poziomu haasu teren zalicza si do terenw w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw; b) na czci terenu, pooonej wzdu ulic: Armii Krajowej oraz Obrocw Wybrzea, wystpuj przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu dla terenw zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracj obiektw administracyjnych, handlowych i usugowych pooonych w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw obowizuj ustalenia zawarte w 8 ust. 1 pkt 3. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY nie ustala si.

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 41

5) ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) intensywno zabudowy nie ustala si; b) dopuszczalna wysoko zabudowy: - 6 kondygnacji i 21,0 m, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich, - na dziace naronej przy skrzyowaniu ul. Obrocw Wybrzea 51 KD-L 1/2 i cigu pieszo-jezdnego 66 KD-X dopuszcza si podwyszenie zabudowy do 24,0 m, pod warunkiem wycofania podwyszonej czci, w stosunku do linii zabudowy od strony ulicy oznaczonych na rysunku planu, na odlego odpowiadajc co najmniej wielkoci podwyszenia, - dachy paskie; c) linie zabudowy: - obowizujce linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, z zastrzeeniem 7 ust. 2 pkt 3, - nieprzekraczalne linie zabudowy na poziomie parteru zgodnie z rysunkiem planu, - zabudowa pierzejowa wymagana jest od strony ulic Armii Krajowej i Obrocw Wybrzea oraz cigu pieszo-jezdnego 66 KD-X, - w obrbie wyznaczonych linii zabudowy na wjazdach do wntrza kwartau zabudowy, dopuszcza si poczenie zabudowy na terenie 18 U/MW3 z zabudow na terenie 19 U/MW3 w formie nadwiesze nad ulic 57 KD-D 1/2 przy zachowaniu wiata przejazdu min. 5,0 m nad poziomem jezdni; d) powierzchnia zabudowy do 0,60 powierzchni dziaki budowlanej; dopuszcza si wiksz powierzchni zabudowy, jeeli wynika to z wyznaczonych w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy; e) powierzchnia biologicznie czynna min. 20% powierzchni dziaki budowlanej, dla dziaek naronych nie ustala si; f) na dziakach istniejcych, na ktrych w momencie wejcia w ycie planu przekroczone zostay powysze parametry lub wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, dopuszcza si adaptacj istniejcej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, powodujcych dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskanikw lub parametrw; g) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; h) dopuszcza si realizacj przeszklonych, caorocznych ogrodw gastronomicznych (ogrodw zimowych) z przekroczeniem linii zabudowy wyznaczonych wzdu linii rozgraniczajcych cigu pieszo-jezdnego 66 KD-X, na warunkach okrelonych w 6 ust. 1 pkt 3 lit. e i z zachowaniem szerokoci uytkowej chodnika min. 3,0 m; i) lokalizacja szyldw i reklam zgodnie z warunkami okrelonymi w 6 ust. 2; j) zasady porzdkowania zabudowy i zagospodarowania terenw we wntrzach kwartaw zabudowy okrelono w 7 ust. 2. 6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI a) w przypadku dziaek wydzielonych po obrysie budynkw niezbdne jest doczenie dziaek ssiednich (lub ich czci) w celu zapewnienia moliwoci prawidowej eksploatacji budynkw. 7) SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) zamierzenia inwestycyjne na terenie 18 U/MW3 naley uzgodni z waciwymi subami teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej) w celu uniknicia kolizji z infrastruktur telekomunikacyjn Marynarki Wojennej. 8) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR a) dojazd od ulicy 57 KD-D 1/2 A. Abrahama oraz cigu pieszo-jezdnego 66 KD-X; b) wymagania parkingowe wg 10 ust. 1 pkt 5;
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 42

c) pozostae zasady obsugi infrastruktur wg 10 ust. 2. 9) STAWKA PROCENTOWA 0%. 10) INNE ZAPISY nie ustala si. 19. KARTA TERENU O NUMERZE 19 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 0,86 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU U/MW3 ZABUDOWA USUGOWA / ZABUDOWA WIELORODZINNA usugi wymagane s przynajmniej w parterach budynkw realizowanych wzdu cigw usugowych oznaczonych na rysunku planu a) funkcje wyczone: - w parterach budynkw od strony ulicy witojaskiej zakres dopuszczonych usug ogranicza si do: usug gastronomii, handlu detalicznego, kultury, usug hotelarskich, biur turystyki i informacji turystycznej, - wyklucza si funkcje usugowe, ktre mogoby zakca towarzyszc im lub ssiadujc funkcj mieszkaniow, tj. usugi niespeniajce wymaga okrelonych w 2 ust. 2. 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU a) pod wzgldem dopuszczalnego poziomu haasu teren zalicza si do terenw w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw; b) na czci terenu, pooonej wzdu ulic: witojaskiej, Armii Krajowej oraz Obrocw Wybrzea, wystpuj przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu dla terenw zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracj obiektw administracyjnych, handlowych i usugowych pooonych w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw obowizuj ustalenia zawarte w 8 ust. 1 pkt 3. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY a) teren pooony jest w granicach historycznego ukadu urbanistycznego rdmiecia Gdyni wpisanego do rejestru zabytkw obowizuj przepisy okrelone w 5 ust. 1 pkt 1 oraz zasady okrelone w 5 ust. 1 pkt 2; b) na terenie znajduj si obiekty objte ochron konserwatorsk, oznaczone na rysunku planu, dla ktrych obowizuj zasady okrelone w 5 ust. 1 pkt 4: - Grupa A obiekty o wysokich walorach kulturowych: i) kamienica Paged, ul. witojaska 44 / Armii Krajowej 21, ii) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 54, iii) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 56, - Grupa B obiekty o walorach kulturowych: i) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 46, ii) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 48, iii) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 50, iv) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 52, v) kamienica mieszkalno usugowa, ul. A. Abrahama 45, vi) kamienica mieszkalno usugowa, ul. A. Abrahama 49. 5) ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) intensywno zabudowy nie ustala si; b) dopuszczalna wysoko zabudowy:

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 43

- wzdu ul. A. Abrahama 5 kondygnacji i 18,0 m, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich, - w pierzei ul. witojaskiej wysoko elewacji frontowej 5 kondygnacji i 18,0 m, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich; dopuszcza si podwyszenie zabudowy do 21,0 m, pod warunkiem wycofania podwyszonej czci, w stosunku do linii zabudowy od strony ulicy oznaczonych na rysunku planu, na odlego odpowiadajc co najmniej wielkoci podwyszenia, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich, - wzdu ul. Obrocw Wybrzea oraz ul. Armii Krajowej 6 kondygnacji i 21,0 m, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich, przy czym na dziace przy ul. A. Abrahama 51 dopuszcza si zabudow nisz do 21,0 m, - dachy paskie; c) linie zabudowy: - obowizujce linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, z zastrzeeniem 7 ust. 2 pkt 3, - nieprzekraczalne linie zabudowy na poziomie parteru zgodnie z rysunkiem planu, - zabudowa pierzejowa wymagana jest od strony ulic: Armii Krajowej, witojaskiej, Obrocw Wybrzea i od ul. A. Abrahama z zachowaniem dojazdw do wntrza kwartau zgodnie z rysunkiem planu, - w obrbie wyznaczonych linii zabudowy na wjazdach do wntrza kwartau zabudowy, dopuszcza si poczenie zabudowy na terenie 18 U/MW3 z zabudow na terenie 19 U/MW3 w formie nadwiesze nad ulic 57 KD-D 1/2 przy zachowaniu wiata przejazdu min. 5,0 m nad poziomem jezdni; d) powierzchnia zabudowy do 0,60 powierzchni dziaki budowlanej, dla dziaek naronych do 0,72; dopuszcza si wiksz powierzchni zabudowy, jeeli wynika to z wyznaczonych w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy lub dla realizacji przekrycia wntrza kwartau zabudowy, o ktrym mowa w 7 ust. 2 pkt 4; e) powierzchnia biologicznie czynna min. 20% powierzchni dziaki budowlanej, dla dziaek naronych nie ustala si; f) na dziakach istniejcych, na ktrych w momencie wejcia w ycie planu przekroczone zostay powysze parametry lub wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, dopuszcza si adaptacj istniejcej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, powodujcych dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskanikw lub parametrw; g) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; h) lokalizacja szyldw i reklam zgodnie z warunkami okrelonymi w 6 ust. 2; i) zasady porzdkowania zabudowy i zagospodarowania terenw we wntrzach kwartaw zabudowy okrelono w 7 ust. 2. 6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI a) w przypadku dziaek wydzielonych po obrysie budynkw niezbdne jest doczenie dziaek ssiednich (lub ich czci) w celu zapewnienia moliwoci prawidowej eksploatacji budynkw; b) projekt podziau terenu powinien uwzgldnia teren niezbdny do waciwego funkcjonowania wydzielanych budynkw proponowane podziay geodezyjne oznaczone s na rysunku planu. 7) SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) zamierzenia inwestycyjne na terenie 19 U/MW3 naley uzgodni z waciwymi subami teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej) w celu uniknicia kolizji z infrastruktur telekomunikacyjn Marynarki Wojennej. 8) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 44

a) dojazd od ulicy 57 KD-D 1/2 A. Abrahama, dopuszcza si wykorzystanie istniejcych zjazdw indywidualnych od ulicy 47 KD-Z 1/2 witojaskiej; b) wymagania parkingowe wg 10 ust. 1 pkt 5; c) ustala si lokalizacj stacji transformatorowej SN/nn, oznaczon symbolem E na rysunku planu szczegowa lokalizacja, wielko dziaki oraz typ stacji transformatorowej mog by zmienione stosownie do potrzeb, w uzgodnieniu z gestorem sieci dystrybucyjnej; d) pozostae zasady obsugi infrastruktur wg 10 ust. 2. 9) STAWKA PROCENTOWA 0%. 10) INNE ZAPISY nie ustala si. 20. KARTA TERENU O NUMERZE 20 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 1,06 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU U/MW3 ZABUDOWA USUGOWA / ZABUDOWA WIELORODZINNA usugi wymagane s przynajmniej w parterach budynkw realizowanych wzdu cigw usugowych oznaczonych na rysunku planu a) funkcje wyczone wyklucza si funkcje usugowe, ktre mogoby zakca towarzyszc im lub ssiadujc funkcj mieszkaniow, tj. usugi niespeniajce wymaga okrelonych w 2 ust. 2. 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU a) pod wzgldem dopuszczalnego poziomu haasu teren zalicza si do terenw w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw; b) na czci terenu, pooonej wzdu terenw kolejowych oraz ulic Wadysawa IV i Obrocw Wybrzea, wystpuj przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu dla terenw zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracj obiektw administracyjnych, handlowych i usugowych pooonych w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw obowizuj ustalenia zawarte w 8 ust. 1 pkt 3; c) tereny wyczone z zabudowy, oznaczone na rysunku planu - do zagospodarowania w formie zieleni rekreacyjno-wypoczynkowej; dopuszcza si na tych terenach realizacj parkingw podziemnych oraz urzdze technicznych zwizanych z parkingami pod warunkiem urzdzenia terenw zielonych nad parkingami. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY nie ustala si. 5) ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) intensywno zabudowy nie ustala si; b) dopuszczalna wysoko zabudowy: - 5 do 6 kondygnacji i od 18,0 do 21,0 m; dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich, - dachy paskie; c) linie zabudowy: - obowizujce linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, z zastrzeeniem 7 ust. 2 pkt 3, - zabudowa pierzejowa wymagana jest od strony ulic Wadysawa IV oraz wirki i Wigury; dopuszcza si zabudow pierzejow (sytuowanie budynku bezporednio przy granicy ssiedniej dziaki budowlanej) wzdu ulicy Obrocw Wybrzea; d) powierzchnia zabudowy do 0,50 powierzchni dziaki budowlanej; dopuszcza si wiksz powierzchni zabudowy, jeeli wynika to z wyznaczonych w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy lub dla realizacji przekrycia wntrza kwartau zabudowy, o ktrym mowa w 7 ust. 2 pkt 4;
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 45

e) powierzchnia biologicznie czynna min. 30% powierzchni dziaki budowlanej; f) na dziakach istniejcych, na ktrych w momencie wejcia w ycie planu przekroczone zostay powysze parametry lub wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, dopuszcza si adaptacj istniejcej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, powodujcych dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskanikw lub parametrw; g) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; h) dopuszcza si realizacj przeszklonych, caorocznych ogrodw gastronomicznych (ogrodw zimowych) z przekroczeniem linii zabudowy wyznaczonych wzdu linii rozgraniczajcych ulicy wirki i Wigury na warunkach okrelonych w 6 ust. 1 pkt 3 lit. e; i) lokalizacja szyldw i reklam zgodnie z warunkami okrelonymi w 6 ust. 2; j) zasady porzdkowania zabudowy i zagospodarowania terenw we wntrzach kwartaw zabudowy okrelono w 7 ust. 2. 6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI a) w przypadku dziaek wydzielonych po obrysie budynkw niezbdne jest doczenie dziaek ssiednich (lub ich czci) w celu zapewnienia moliwoci prawidowej eksploatacji budynkw. 7) SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU nie ustala si. 8) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR a) dojazd od ulicy 45 KD-Z 1/2 3 Maja/ Obrocw Wybrzea; b) wymagania parkingowe wg 10 ust. 1 pkt 5; c) pozostae zasady obsugi infrastruktur wg 10 ust. 2. 9) STAWKA PROCENTOWA 0%. 10) INNE ZAPISY nie ustala si. 21. KARTA TERENU O NUMERZE 21 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 0,20 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU UZ/U USUGI ZDROWIA / ZABUDOWA USUGOWA usugi zdrowia wymagane s na minimum 90 % powierzchni cakowitej budynkw 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU a) zakres uciliwoci obiektw lub prowadzonej dziaalnoci nie moe powodowa przekroczenia standardw jakoci rodowiska odpowiednich dla ustalonego w niniejszej uchwale przeznaczenia poszczeglnych terenw. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY nie ustala si. 5) ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) intensywno zabudowy do 2,0; b) dopuszczalna wysoko zabudowy: - do 5 kondygnacji i do 18,0 m, dopuszcza si tolerancj +/-1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich, - dachy paskie; c) linie zabudowy: - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, z zastrzeeniem 7 ust. 2 pkt 3; d) powierzchnia zabudowy w obrbie nieprzekraczalnych linii zabudowy;

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 46

e) powierzchnia biologicznie czynna min. 20% powierzchni dziaki budowlanej; f) na dziakach istniejcych, na ktrych w momencie wejcia w ycie planu przekroczone zostay powysze parametry lub wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, dopuszcza si adaptacj istniejcej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, powodujcych dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskanikw lub parametrw; g) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; h) lokalizacja szyldw i reklam zgodnie z warunkami okrelonymi w 6 ust. 2; i) zasady porzdkowania zabudowy i zagospodarowania terenw we wntrzach kwartaw zabudowy okrelono w 7 ust. 2. 6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie ustala si. 7) SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU nie ustala si. 8) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR a) dojazd od ulicy 61 KD-D 1/2 wirki i Wigury; b) wymagania parkingowe liczb miejsc postojowych naley przyjmowa zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem w uzgodnieniu z zarzdc drg publicznych; c) pozostae zasady obsugi infrastruktur wg 10 ust. 2. 9) STAWKA PROCENTOWA 0%. 10) INNE ZAPISY nie ustala si. 22. KARTA TERENU O NUMERZE 22 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 0,46 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU U/MW3 ZABUDOWA USUGOWA / ZABUDOWA WIELORODZINNA usugi wymagane s przynajmniej w parterach budynkw realizowanych wzdu cigw usugowych oznaczonych na rysunku planu a) funkcje wyczone wyklucza si funkcje usugowe, ktre mogoby zakca towarzyszc im lub ssiadujc funkcj mieszkaniow, tj. usugi niespeniajce wymaga okrelonych w 2 ust. 2. 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU a) pod wzgldem dopuszczalnego poziomu haasu teren zalicza si do terenw w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw; b) na czci terenu, pooonej wzdu ulic: Wadysawa IV, Obrocw Wybrzea oraz wirki i Wigury wystpuj przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu dla terenw zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracj obiektw administracyjnych, handlowych i usugowych pooonych w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw obowizuj ustalenia zawarte w 8 ust. 1 pkt 3; c) tereny wyczone z zabudowy, oznaczone na rysunku planu - do zagospodarowania w formie zieleni rekreacyjno-wypoczynkowej; dopuszcza si na tych terenach realizacj parkingw podziemnych oraz urzdze technicznych zwizanych z parkingami pod warunkiem urzdzenia terenw zielonych nad parkingami. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY nie ustala si. 5) ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) intensywno zabudowy nie ustala si; b) dopuszczalna wysoko zabudowy: - 6 kondygnacji i 21,0 m, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich,
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 47

- dachy paskie; c) linie zabudowy: - obowizujce linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, z zastrzeeniem 7 ust. 2 pkt 3, - nieprzekraczalne linie zabudowy na poziomie parteru zgodnie z rysunkiem planu, - zabudowa pierzejowa wymagana jest od strony ulic: wirki i Wigury, Wadysawa IV i Obrocw Wybrzea, - w obrbie wyznaczonych linii zabudowy na wjedzie do wntrza kwartau zabudowy, dopuszcza si poczenie zabudowy na terenie 22 U/MW3 z zabudow na terenie 24 U/MW3 w formie nadwieszenia nad ulic 58 KD-D 1/2 przy zachowaniu wiata przejazdu min. 5,0 m nad poziomem jezdni; d) powierzchnia zabudowy do 0,50 powierzchni dziaki budowlanej; dopuszcza si wiksz powierzchni zabudowy, jeeli wynika to z wyznaczonych w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy; e) powierzchnia biologicznie czynna min. 20% powierzchni dziaki budowlanej; f) na dziakach istniejcych, na ktrych w momencie wejcia w ycie planu przekroczone zostay powysze parametry lub wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, dopuszcza si adaptacj istniejcej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, powodujcych dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskanikw lub parametrw; g) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; h) dopuszcza si realizacj przeszklonych, caorocznych ogrodw gastronomicznych (ogrodw zimowych) z przekroczeniem linii zabudowy wyznaczonych wzdu linii rozgraniczajcych ulicy Wadysawa IV na warunkach okrelonych w 6 ust. 1 pkt 3 lit. e i z zachowaniem szerokoci uytkowej chodnika min. 3,0 m; i) lokalizacja szyldw i reklam zgodnie z warunkami okrelonymi w 6 ust. 2; j) zasady porzdkowania zabudowy i zagospodarowania terenw we wntrzach kwartaw zabudowy okrelono w 7 ust. 2. 6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI a) w przypadku dziaek wydzielonych po obrysie budynkw niezbdne jest doczenie dziaek ssiednich (lub ich czci) w celu zapewnienia moliwoci prawidowej eksploatacji budynkw. 7) SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) zamierzenia inwestycyjne na terenie 22 U/MW3 naley uzgodni z waciwymi subami teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej) w celu uniknicia kolizji z infrastruktur telekomunikacyjn Marynarki Wojennej. 8) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR a) dojazd od ulicy 58 KD-D 1/2 A. Abrahama; b) wymagania parkingowe wg 10 ust. 1 pkt 5; c) pozostae zasady obsugi infrastruktur wg 10 ust. 2. 9) STAWKA PROCENTOWA 0%. 10) INNE ZAPISY nie ustala si. 23. KARTA TERENU O NUMERZE 23 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 0,13 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU UZ USUGI ZDROWIA 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 48

a) zakres uciliwoci obiektw lub prowadzonej dziaalnoci nie moe powodowa przekroczenia standardw jakoci rodowiska odpowiednich dla ustalonego w niniejszej uchwale przeznaczenia poszczeglnych terenw. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY a) teren pooony jest w granicach historycznego ukadu urbanistycznego rdmiecia Gdyni wpisanego do rejestru zabytkw obowizuj przepisy okrelone w 5 ust. 1 pkt 1 oraz zasady okrelone w 5 ust. 1 pkt 2. 5) ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) intensywno zabudowy nie ustala si; b) dopuszczalna wysoko zabudowy: - do 5 kondygnacji i do 18,0 m, - dachy paskie; c) linie zabudowy: - obowizujce linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, z zastrzeeniem 7 ust. 2 pkt 3, - dopuszcza si zabudow pierzejow (sytuowanie budynku bezporednio przy granicy ssiedniej dziaki budowlanej) wzdu ulicy A. Abrahama; d) powierzchnia zabudowy w obrbie nieprzekraczalnych linii zabudowy; e) powierzchnia biologicznie czynna min. 20% powierzchni dziaki budowlanej; f) na dziakach istniejcych, na ktrych w momencie wejcia w ycie planu przekroczone zostay powysze parametry lub wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, dopuszcza si adaptacj istniejcej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, powodujcych dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskanikw lub parametrw; g) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; h) lokalizacja szyldw i reklam zgodnie z warunkami okrelonymi w 6 ust. 2; i) zasady porzdkowania zabudowy i zagospodarowania terenw we wntrzach kwartaw zabudowy okrelono w 7 ust. 2. 6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie ustala si. 7) SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) zamierzenia inwestycyjne na terenie 23 UZ naley uzgodni z waciwymi subami teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej) w celu uniknicia kolizji z infrastruktur telekomunikacyjn Marynarki Wojennej. 8) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR a) dojazd od ulicy 58 KD-D 1/2 A. Abrahama; b) wymagania parkingowe liczb miejsc postojowych naley przyjmowa zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem w uzgodnieniu z zarzdc drg publicznych; c) pozostae zasady obsugi infrastruktur wg 10 ust. 2. 9) STAWKA PROCENTOWA 0%. 10) INNE ZAPISY nie ustala si. 24. KARTA TERENU O NUMERZE 24 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 0,55 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 49

U/MW3 ZABUDOWA USUGOWA / ZABUDOWA WIELORODZINNA usugi wymagane s przynajmniej w parterach budynkw realizowanych wzdu cigw usugowych oznaczonych na rysunku planu a) funkcje wyczone: - w parterach budynkw od strony ulicy witojaskiej zakres dopuszczonych usug ogranicza si do: usug gastronomii, handlu detalicznego, kultury, usug hotelarskich, biur turystyki i informacji turystycznej, - wyklucza si funkcje usugowe, ktre mogoby zakca towarzyszc im lub ssiadujc funkcj mieszkaniow, tj. usugi niespeniajce wymaga okrelonych w 2 ust. 2; b) funkcje adaptowane istniejce partery uytkowane jako mieszkaniowe. 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU a) pod wzgldem dopuszczalnego poziomu haasu teren zalicza si do terenw w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw; b) na czci terenu, pooonej wzdu ulic: witojaskiej, Obrocw Wybrzea oraz wirki i Wigury wystpuj przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu dla terenw zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracj obiektw administracyjnych, handlowych i usugowych pooonych w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw obowizuj ustalenia zawarte w 8 ust. 1 pkt 3. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY a) teren pooony jest w granicach historycznego ukadu urbanistycznego rdmiecia Gdyni wpisanego do rejestru zabytkw obowizuj przepisy okrelone w 5 ust. 1 pkt 1 oraz zasady okrelone w 5 ust. 1 pkt 2; b) na terenie znajduje si obiekt wpisany do rejestru zabytkw, oznaczony na rysunku planu, obowizuj przepisy okrelone w 5 ust. 1 pkt 3 oraz zasady okrelone w 5 ust. 1 pkt 4: - kamienica Orowskich, ul. witojaska 68 (decyzja Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw w Gdasku Nr 872 z dnia 30. 03. 1983 r., Nr w rejestrze 1022); c) na terenie znajduj si obiekty objte ochron konserwatorsk, oznaczone na rysunku planu, dla ktrych obowizuj zasady okrelone w 5 ust. 1 pkt 4: - Grupa B obiekty o walorach kulturowych: i) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 60, ii) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 62, iii) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 64, iv) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 66. 5) ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) intensywno, gabaryty i linie zabudowy obiektw zabytkowych adaptacja obiektw, ewentualne uzupenienia zabudowy w dostosowaniu do wymaga waciwego konserwatora zabytkw dotyczcych obiektw realizowanych w otoczeniu obiektu zabytkowego; b) intensywno zabudowy nie ustala si; c) dopuszczalna wysoko zabudowy: - w pierzei ulicy witojaskiej wysoko elewacji frontowej 5 kondygnacji i 18,0 m, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich; dopuszcza si podwyszenie zabudowy do 21,0 m, pod warunkiem wycofania podwyszonej czci, w stosunku do linii zabudowy od strony ulicy oznaczonych na rysunku planu, na odlego odpowiadajc co najmniej wielkoci podwyszenia, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich,

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 50

- wzdu ul. Obrocw Wybrzea i ul. wirki i Wigury 6 kondygnacji i 21,0 m, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich, przy czym na dziakach 691/291 i 752/305 (ul. Obrocw Wybrzea 1-3) dopuszcza si zabudow nisz do 21,0 m, - na dziace naronej przy skrzyowaniu ul. witojaskiej i ul. wirki i Wigury adaptacja zabytkowego obiektu; ewentualne uzupenienia zabudowy w dostosowaniu do wymaga waciwego konserwatora zabytkw, - dachy paskie; d) linie zabudowy: - obowizujce linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, z zastrzeeniem 7 ust. 2 pkt 3, - nieprzekraczalne linie zabudowy na poziomie parteru zgodnie z rysunkiem planu, - zabudowa pierzejowa wymagana jest od strony ulic witojaskiej oraz wirki i Wigury; dopuszcza si zabudow pierzejow (sytuowanie budynku bezporednio przy granicy ssiedniej dziaki budowlanej) wzdu ulicy Obrocw Wybrzea, - w obrbie wyznaczonych linii zabudowy na wjedzie do wntrza kwartau zabudowy, dopuszcza si poczenie zabudowy na terenie 22 U/MW3 z zabudow na terenie 24 U/MW3 w formie nadwieszenia nad ulic 58 KD-D 1/2 przy zachowaniu wiata przejazdu min. 5,0 m nad poziomem jezdni, - dopuszcza si wysunicie fragmentu budynku nad teren 51 KD-L 1/2, w obrbie dziaki 385/265 w formie nadwieszenia, z pozostawieniem podcienia umoliwiajcego ruch pieszych w poziomie chodnika; e) powierzchnia zabudowy do 0,60 powierzchni dziaki budowlanej, dla dziaek naronych do 0,72; dopuszcza si wiksz powierzchni zabudowy, jeeli wynika to z wyznaczonych w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy lub dla realizacji przekrycia wntrza kwartau zabudowy, o ktrym mowa w 7 ust. 2 pkt 4; f) powierzchnia biologicznie czynna min. 20% powierzchni dziaki budowlanej, dla dziaek naronych nie ustala si; g) na dziakach istniejcych, na ktrych w momencie wejcia w ycie planu przekroczone zostay powysze parametry lub wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, dopuszcza si adaptacj istniejcej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, powodujcych dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskanikw lub parametrw; h) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; i) lokalizacja szyldw i reklam zgodnie z warunkami okrelonymi w 6 ust. 2; j) zasady porzdkowania zabudowy i zagospodarowania terenw we wntrzach kwartaw zabudowy okrelono w 7 ust. 2. 6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI a) w przypadku dziaek wydzielonych po obrysie budynkw niezbdne jest doczenie dziaek ssiednich (lub ich czci) w celu zapewnienia moliwoci prawidowej eksploatacji budynkw. 7) SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) zamierzenia inwestycyjne na terenie 24 U/MW3 naley uzgodni z waciwymi subami teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej) w celu uniknicia kolizji z infrastruktur telekomunikacyjn Marynarki Wojennej. 8) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR a) dojazd od ulicy 58 KD-D 1/2 A. Abrahama, dopuszcza si wykorzystanie istniejcych zjazdw indywidualnych od ulicy 47 KD-Z 1/2 witojaskiej; b) wymagania parkingowe wg 10 ust. 1 pkt 5; c) pozostae zasady obsugi infrastruktur wg 10 ust. 2.
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 51

9) STAWKA PROCENTOWA 0%. 10) INNE ZAPISY nie ustala si. 25. KARTA TERENU O NUMERZE 25 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 0,72 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU U/MW3 ZABUDOWA USUGOWA / ZABUDOWA WIELORODZINNA usugi wymagane s przynajmniej w parterach budynkw realizowanych wzdu cigw usugowych oznaczonych na rysunku planu a) funkcje wyczone wyklucza si funkcje usugowe, ktre mogoby zakca towarzyszc im lub ssiadujc funkcj mieszkaniow, tj. usugi niespeniajce wymaga okrelonych w 2 ust. 2. 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU a) pod wzgldem dopuszczalnego poziomu haasu teren zalicza si do terenw w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw; b) na czci terenu, pooonej wzdu terenw kolejowych oraz ulicy Wadysawa IV, wystpuj przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu dla terenw zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracj obiektw administracyjnych, handlowych i usugowych pooonych w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw obowizuj ustalenia zawarte w 8 ust. 1 pkt 3; c) tereny wyczone z zabudowy, oznaczone na rysunku planu - do zagospodarowania w formie zieleni rekreacyjno-wypoczynkowej; dopuszcza si na tych terenach realizacj parkingw podziemnych oraz urzdze technicznych zwizanych z parkingami pod warunkiem urzdzenia terenw zielonych nad parkingami. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY nie ustala si. 5) ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) intensywno zabudowy nie ustala si; b) dopuszczalna wysoko zabudowy: - do 5 kondygnacji i do 18,0 m, z zastrzeeniem, e od strony ul. wirki i Wigury oraz terenu 39 ZP i wewntrz kwartau zabudowy, w obszarze lokalizacji zabudowy niskiej okrelonym na rysunku planu, wysoko zabudowy ogranicza si do 12,0 m, - wzdu ul. Wadysawa IV dopuszcza si wysoko do 10 kondygnacji i do 30,0 m, - dachy paskie; c) linie zabudowy: - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, z zastrzeeniem 7 ust. 2 pkt 3, - nieprzekraczalne linie zabudowy na poziomie parteru zgodnie z rysunkiem planu, - dopuszcza si zabudow pierzejow (sytuowanie budynku bezporednio przy granicy ssiedniej dziaki budowlanej) wzdu ulic wirki i Wigury oraz Wadysawa IV; d) powierzchnia zabudowy do 0,60 powierzchni dziaki budowlanej; dopuszcza si wiksz powierzchni zabudowy, jeeli wynika to z wyznaczonych w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy lub dla realizacji przekrycia wntrza kwartau zabudowy, o ktrym mowa w 7 ust. 2 pkt 4; e) powierzchnia biologicznie czynna min. 20% powierzchni dziaki budowlanej; f) na dziakach istniejcych, na ktrych w momencie wejcia w ycie planu przekroczone zostay powysze parametry lub wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, dopuszcza si adaptacj istniejcej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, powodujcych dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskanikw lub parametrw; g) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3;
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 52

h) lokalizacja szyldw i reklam zgodnie z warunkami okrelonymi w 6 ust. 2; i) zasady porzdkowania zabudowy i zagospodarowania terenw we wntrzach kwartaw zabudowy okrelono w 7 ust. 2. 6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie ustala si. 7) SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU nie ustala si. 8) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR a) dojazd od ulicy 61 KD-D 1/2 wirki i Wigury, dopuszcza si wykorzystanie istniejcych zjazdw indywidualnych od ulicy 43 KD-Z 2/3 / 2/2 Wadysawa IV; przez teren 25 U/MW3 naley zapewni dojazd do terenu przedszkola przy Wadysawa IV 52; b) wymagania parkingowe wg 10 ust. 1 pkt 5; c) pozostae zasady obsugi infrastruktur wg 10 ust. 2. 9) STAWKA PROCENTOWA 0%. 10) INNE ZAPISY nie ustala si. 26. KARTA TERENU O NUMERZE 26 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 0,33 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU U/MW3 ZABUDOWA USUGOWA / ZABUDOWA WIELORODZINNA usugi wymagane s przynajmniej w parterach budynkw realizowanych wzdu cigw usugowych oznaczonych na rysunku planu a) funkcje wyczone wyklucza si funkcje usugowe, ktre mogoby zakca towarzyszc im lub ssiadujc funkcj mieszkaniow, tj. usugi niespeniajce wymaga okrelonych w 2 ust. 2. 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU a) pod wzgldem dopuszczalnego poziomu haasu teren zalicza si do terenw w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw; b) na czci terenu, pooonej wzdu ulic: Wadysawa IV, wirki i Wigury oraz J. Kiliskiego, wystpuj przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu dla terenw zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracj obiektw administracyjnych, handlowych i usugowych pooonych w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw obowizuj ustalenia zawarte w 8 ust. 1 pkt 3; c) tereny wyczone z zabudowy, oznaczone na rysunku planu - do zagospodarowania w formie zieleni rekreacyjno-wypoczynkowej; dopuszcza si na tych terenach realizacj parkingw podziemnych oraz urzdze technicznych zwizanych z parkingami pod warunkiem urzdzenia terenw zielonych nad parkingami. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY nie ustala si. 5) ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) intensywno zabudowy nie ustala si; b) dopuszczalna wysoko zabudowy: - 6 kondygnacji i 21,0 m, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich, - na dziace naronej przy skrzyowaniu ul. Wadysawa IV oraz ul. wirki i Wigury dopuszcza si podwyszenie zabudowy do 24,0 m, - dachy paskie; c) linie zabudowy: - obowizujce linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 53

- nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, z zastrzeeniem 7 ust. 2 pkt 3, - nieprzekraczalne linie zabudowy na poziomie parteru zgodnie z rysunkiem planu, - zabudowa pierzejowa wymagana jest od strony ulic J. Kiliskiego i Wadysawa IV, - w obrbie wyznaczonych linii zabudowy na wjedzie do wntrza kwartau zabudowy, dopuszcza si poczenie zabudowy na terenie 26 U/MW3 z zabudow na terenie 27 U/MW3 w formie nadwieszenia nad ulic 59 KD-D 1/2 przy zachowaniu wiata przejazdu min. 3,5 m nad poziomem jezdni; d) powierzchnia zabudowy do 0,60 powierzchni dziaki budowlanej; dopuszcza si wiksz powierzchni zabudowy, jeeli wynika to z wyznaczonych w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy; e) powierzchnia biologicznie czynna min. 20% powierzchni dziaki budowlanej; f) na dziakach istniejcych, na ktrych w momencie wejcia w ycie planu przekroczone zostay powysze parametry lub wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, dopuszcza si adaptacj istniejcej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, powodujcych dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskanikw lub parametrw; g) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; h) dopuszcza si realizacj przeszklonych, caorocznych ogrodw gastronomicznych (ogrodw zimowych) z przekroczeniem linii zabudowy wyznaczonych wzdu linii rozgraniczajcych ulicy Wadysawa IV, na warunkach okrelonych w 6 ust. 1 pkt 3 lit. e i z zachowaniem szerokoci uytkowej chodnika min. 3,0 m; i) lokalizacja szyldw i reklam zgodnie z warunkami okrelonymi w 6 ust. 2; j) zasady porzdkowania zabudowy i zagospodarowania terenw we wntrzach kwartaw zabudowy okrelono w 7 ust. 2. 6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI a) w przypadku dziaek wydzielonych po obrysie budynkw niezbdne jest doczenie dziaek ssiednich (lub ich czci) w celu zapewnienia moliwoci prawidowej eksploatacji budynkw. 7) SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) zamierzenia inwestycyjne na terenie 26 U/MW3 naley uzgodni z waciwymi subami teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej) w celu uniknicia kolizji z infrastruktur telekomunikacyjn Marynarki Wojennej. 8) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR a) dojazd od ulicy 59 KD-D 1/2 A. Abrahama; b) wymagania parkingowe wg 10 ust. 1 pkt 5; c) ustala si lokalizacj stacji transformatorowej SN/nn, oznaczon symbolem E na rysunku planu szczegowa lokalizacja, wielko dziaki oraz typ stacji transformatorowej mog by zmienione stosownie do potrzeb, w uzgodnieniu z gestorem sieci dystrybucyjnej; d) pozostae zasady obsugi infrastruktur wg 10 ust. 2. 9) STAWKA PROCENTOWA 0%. 10) INNE ZAPISY nie ustala si. 27. KARTA TERENU O NUMERZE 27 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 0,70 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU U/MW3 ZABUDOWA USUGOWA / ZABUDOWA WIELORODZINNA usugi wymagane s przynajmniej w parterach budynkw realizowanych wzdu cigw usugowych oznaczonych na rysunku planu a) funkcje wyczone:
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 54

- w parterach budynkw od strony ulicy witojaskiej zakres dopuszczonych usug ogranicza si do: usug gastronomii, handlu detalicznego, kultury, usug hotelarskich, biur turystyki i informacji turystycznej, - wyklucza si funkcje usugowe, ktre mogoby zakca towarzyszc im lub ssiadujc funkcj mieszkaniow, tj. usugi niespeniajce wymaga okrelonych w 2 ust. 2; b) funkcje adaptowane istniejce partery uytkowane jako mieszkaniowe. 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU a) pod wzgldem dopuszczalnego poziomu haasu teren zalicza si do terenw w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw; b) na czci terenu, pooonej wzdu ulic: witojaskiej, wirki i Wigury oraz J. Kiliskiego, wystpuj przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu dla terenw zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracj obiektw administracyjnych, handlowych i usugowych pooonych w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw obowizuj ustalenia zawarte w 8 ust. 1 pkt 3. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY a) teren pooony jest w granicach historycznego ukadu urbanistycznego rdmiecia Gdyni wpisanego do rejestru zabytkw obowizuj przepisy okrelone w 5 ust. 1 pkt 1 oraz zasady okrelone w 5 ust. 1 pkt 2; b) na terenie znajduj si obiekty objte ochron konserwatorsk, oznaczone na rysunku planu, dla ktrych obowizuj zasady okrelone w 5 ust. 1 pkt 4: - Grupa A obiekty o wysokich walorach kulturowych: i) kamienica Wieczorkowskiej, ul. witojaska 78a/ J. Kiliskiego 12, - Grupa B obiekty o walorach kulturowych: i) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 74, ii) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 76, iii) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 78. 5) ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) intensywno zabudowy nie ustala si; b) dopuszczalna wysoko zabudowy: - wzdu ul. A. Abrahama 5 kondygnacji i 18,0 m, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich, - w pierzei ulic: wirki i Wigury, witojaskiej i J. Kiliskiego wysoko elewacji frontowej 5 kondygnacji i 18,0 m, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich; dopuszcza si podwyszenie zabudowy do 21,0 m, pod warunkiem wycofania podwyszonej czci, w stosunku do linii zabudowy od strony ulicy oznaczonych na rysunku planu, na odlego odpowiadajc co najmniej wielkoci podwyszenia, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich, - dachy paskie; dopuszcza si adaptacj istniejcych dachw stromych; c) linie zabudowy: - obowizujce linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, z zastrzeeniem 7 ust. 2 pkt 3, - nieprzekraczalne linie zabudowy na poziomie parteru zgodnie z rysunkiem planu, - zabudowa pierzejowa wymagana jest od strony ulic: wirki i Wigury, witojaskiej, J. Kiliskiego i A. Abrahama z zachowaniem dojazdw do wntrza kwartau zgodnie z rysunkiem planu, - w obrbie wyznaczonych linii zabudowy na wjedzie do wntrza kwartau zabudowy, dopuszcza si poczenie zabudowy na terenie 26 U/MW3 z zabudow na terenie 27 U/MW3 w formie nadwieszenia nad ulic 59 KD-D 1/2 przy zachowaniu wiata przejazdu min. 3,5 m nad poziomem jezdni;
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 55

d) powierzchnia zabudowy do 0,60 powierzchni dziaki budowlanej, dla dziaek naronych do 0,72; dopuszcza si wiksz powierzchni zabudowy, jeeli wynika to z wyznaczonych w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy lub dla realizacji przekrycia wntrza kwartau zabudowy, o ktrym mowa w 7 ust. 2 pkt 4; e) powierzchnia biologicznie czynna min. 20% powierzchni dziaki budowlanej, dla dziaek naronych nie ustala si; f) na dziakach istniejcych, na ktrych w momencie wejcia w ycie planu przekroczone zostay powysze parametry lub wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, dopuszcza si adaptacj istniejcej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, powodujcych dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskanikw lub parametrw; g) dla projektowanej zabudowy ustala si wymg dostosowania form i wyrazu architektonicznego do tradycji modernistycznej architektury Gdyni oraz zastosowanie podstawowej kolorystyki elewacji w odcieniach bieli, szaroci, beu; zaleca si uycie w elewacjach tradycyjnych materiaw ceramicznych i kamiennych (wapienia, piaskowca); h) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; i) dopuszcza si realizacj schodw zewntrznych, z przekroczeniem linii zabudowy przebiegajcych wzdu linii rozgraniczajcych ulic J. Kiliskiego oraz wirki i Wigury, wysunitych przed linie zabudowy do 1,0 m, w ktrych wysoko wysunitej czci nie przekracza 0,5 m, przy czym schody winny by dostosowane do ukadu elewacji budynku oraz celem uzyskania symetrii gabaryty i ukad schodw winny by analogiczne do istniejcych; dopuszcza si przebudow istniejcych schodw w ramach powyszych wielkoci i realizacj symetrycznych schodw dostosowanych do elewacji budynku realizowanych na podstawie wsplnego projektu przebudowy parteru budynku; j) lokalizacja szyldw i reklam zgodnie z warunkami okrelonymi w 6 ust. 2; k) zasady porzdkowania zabudowy i zagospodarowania terenw we wntrzach kwartaw zabudowy okrelono w 7 ust. 2. 6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI a) w przypadku dziaek wydzielonych po obrysie budynkw niezbdne jest doczenie dziaek ssiednich (lub ich czci) w celu zapewnienia moliwoci prawidowej eksploatacji budynkw; b) projekt podziau terenu powinien uwzgldnia teren niezbdny do waciwego funkcjonowania wydzielanych budynkw proponowane podziay geodezyjne oznaczone s na rysunku planu. 7) SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) zamierzenia inwestycyjne na terenie 27 U/MW3 naley uzgodni z waciwymi subami teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej) w celu uniknicia kolizji z infrastruktur telekomunikacyjn Marynarki Wojennej. 8) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR a) dojazd od ulicy 59 KD-D 1/2 A. Abrahama; b) wymagania parkingowe wg 10 ust. 1 pkt 5; c) pozostae zasady obsugi infrastruktur wg 10 ust. 2. 9) STAWKA PROCENTOWA dla dziaki nr 286 30%, dla pozostaego terenu 0%. 10) INNE ZAPISY nie ustala si. 28. KARTA TERENU O NUMERZE 28 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 0,58 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU UO USUGI OWIATY I WYCHOWANIA 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 56

a) pod wzgldem dopuszczalnego poziomu haasu teren zalicza si do terenw w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw; b) na czci terenu, pooonej wzdu terenw kolejowych oraz ulicy Wadysawa IV, wystpuj przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu dla terenw zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracj obiektw administracyjnych, handlowych i usugowych pooonych w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw obowizuj ustalenia zawarte w 8 ust. 1 pkt 3. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY a) na terenie znajduje si obiekt objty ochron konserwatorsk, oznaczony na rysunku planu, dla ktrych obowizuj zasady okrelone w 5 ust. 1 pkt 4: - Grupa C obiekty o walorach kulturowych, moliwe do przeksztace: i) budynek przedszkola, ul. Wadysawa IV 52. 5) ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) intensywno zabudowy nie ustala si; b) dopuszczalna wysoko zabudowy: - do 12,0 m, - dach paski; c) linie zabudowy: - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; d) powierzchnia zabudowy do 0,30 powierzchni dziaki budowlanej; e) powierzchnia biologicznie czynna min. 50% powierzchni dziaki budowlanej; f) dla projektowanej zabudowy ustala si wymg dostosowania form i wyrazu architektonicznego do tradycji modernistycznej architektury Gdyni oraz zastosowanie podstawowej kolorystyki elewacji w odcieniach bieli, szaroci, beu; zaleca si uycie w elewacjach tradycyjnych materiaw ceramicznych i kamiennych (wapienia, piaskowca); g) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; h) lokalizacja szyldw i reklam zgodnie z warunkami okrelonymi w 6 ust. 2. 6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie ustala si. 7) SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU nie ustala si. 8) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR a) dojazd od ulicy 43 KD-Z 2/3 / 2/2 Wadysawa IV (poprzez teren 25 U/MW3); b) wymagania parkingowe liczb miejsc postojowych naley przyjmowa zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem w uzgodnieniu z zarzdc drg publicznych; c) ustala si realizacj nowoprojektowanych stacji transformatorowych SN/nn, proponowan lokalizacj wskazano symbolem E orientacyjnie na rysunku planu w iloci niezbdnej do zasilenia w energi elektryczn istniejcych i projektowanych obiektw budowlanych w uzgodnieniu z gestorem sieci; d) pozostae zasady obsugi infrastruktur wg 10 ust. 2. 9) STAWKA PROCENTOWA 0%. 10) INNE ZAPISY nie ustala si. 29. KARTA TERENU O NUMERZE 29 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 1,08 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 57

UO USUGI OWIATY I WYCHOWANIA 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU a) pod wzgldem dopuszczalnego poziomu haasu teren zalicza si do terenw w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw; b) na czci terenu, pooonej wzdu terenw kolejowych oraz ulicy Wadysawa IV, wystpuj przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu dla terenw zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracj obiektw administracyjnych, handlowych i usugowych pooonych w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw obowizuj ustalenia zawarte w 8 ust. 1 pkt 3. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY nie ustala si. 5) ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) intensywno zabudowy nie ustala si; b) dopuszczalna wysoko zabudowy: - do 12,0 m, - dach paski; c) linie zabudowy: - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; d) powierzchnia zabudowy do 0,50 powierzchni dziaki budowlanej; e) powierzchnia biologicznie czynna min. 25% powierzchni dziaki budowlanej; f) dla projektowanej zabudowy ustala si wymg dostosowania form i wyrazu architektonicznego do tradycji modernistycznej architektury Gdyni oraz zastosowanie podstawowej kolorystyki elewacji w odcieniach bieli, szaroci, beu; zaleca si uycie w elewacjach tradycyjnych materiaw ceramicznych i kamiennych (wapienia, piaskowca); g) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; h) lokalizacja szyldw i reklam zgodnie z warunkami okrelonymi w 6 ust. 2. 6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie ustala si. 7) SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU nie ustala si. 8) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR a) dojazd od ulicy 43 KD-Z 2/3 / 2/2 Wadysawa IV; b) wymagania parkingowe liczb miejsc postojowych naley przyjmowa zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem w uzgodnieniu z zarzdc drg publicznych; c) pozostae zasady obsugi infrastruktur wg 10 ust. 2. 9) STAWKA PROCENTOWA 0%. 10) INNE ZAPISY nie ustala si. 30. KARTA TERENU O NUMERZE 30 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 0,32 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU UO USUGI OWIATY I WYCHOWANIA 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU a) pod wzgldem dopuszczalnego poziomu haasu teren zalicza si do terenw w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw;

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 58

b) na czci terenu, pooonej wzdu terenw kolejowych oraz ulicy Wadysawa IV, wystpuj przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu dla terenw zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracj obiektw administracyjnych, handlowych i usugowych pooonych w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw obowizuj ustalenia zawarte w 8 ust. 1 pkt 3. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY a) na terenie znajduj si obiekt objty ochron konserwatorsk, oznaczony na rysunku planu, dla ktrych obowizuj zasady okrelone w 5 ust. 1 pkt 4: - Grupa C obiekty o walorach kulturowych, moliwe do przeksztace: i) budynek przedszkola, ul. Wadysawa IV 56. 5) ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) intensywno zabudowy nie ustala si; b) dopuszczalna wysoko zabudowy: - do 12,0 m, - dach paski; c) linie zabudowy: - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - nieprzekraczalne linie zabudowy na poziomie parteru zgodnie z rysunkiem planu; d) powierzchnia zabudowy do 0,30 powierzchni dziaki budowlanej; e) powierzchnia biologicznie czynna min. 50% powierzchni dziaki budowlanej; f) dla projektowanej zabudowy ustala si wymg dostosowania form i wyrazu architektonicznego do tradycji modernistycznej architektury Gdyni oraz zastosowanie podstawowej kolorystyki elewacji w odcieniach bieli, szaroci, beu; zaleca si uycie w elewacjach tradycyjnych materiaw ceramicznych i kamiennych (wapienia, piaskowca); g) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; h) lokalizacja szyldw i reklam zgodnie z warunkami okrelonymi w 6 ust. 2. 6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie ustala si. 7) SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU nie ustala si. 8) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR a) dojazd od ulicy 43 KD-Z 2/3 / 2/2 Wadysawa IV oraz cigu pieszo jezdnego 68 KD-X; b) wymagania parkingowe liczb miejsc postojowych naley przyjmowa zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem w uzgodnieniu z zarzdc drg publicznych; c) ustala si realizacj nowoprojektowanych stacji transformatorowych SN/nn, proponowan lokalizacj wskazano symbolem E orientacyjnie na rysunku planu w iloci niezbdnej do zasilenia w energi elektryczn istniejcych i projektowanych obiektw budowlanych w uzgodnieniu z gestorem sieci; d) pozostae zasady obsugi infrastruktur wg 10 ust. 2. 9) STAWKA PROCENTOWA 0%. 10) INNE ZAPISY nie ustala si. 31. KARTA TERENU O NUMERZE 31 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 0,25 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 59

U/MW3 ZABUDOWA USUGOWA / ZABUDOWA WIELORODZINNA usugi wymagane s przynajmniej w parterach budynkw realizowanych wzdu cigw usugowych oznaczonych na rysunku planu a) funkcje wyczone wyklucza si funkcje usugowe, ktre mogoby zakca towarzyszc im lub ssiadujc funkcj mieszkaniow, tj. usugi niespeniajce wymaga okrelonych w 2 ust. 2. 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU a) pod wzgldem dopuszczalnego poziomu haasu teren zalicza si do terenw w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw; b) na czci terenu, pooonej wzdu ulic Wadysawa IV i J. Kiliskiego, wystpuj przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu dla terenw zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracj obiektw administracyjnych, handlowych i usugowych pooonych w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw obowizuj ustalenia zawarte w 8 ust. 1 pkt 3. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY nie ustala si. 5) ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) intensywno zabudowy nie ustala si; b) dopuszczalna wysoko zabudowy: - 6 kondygnacji i 21,0 m, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich, - dachy paskie; c) linie zabudowy: - obowizujce linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - nieprzekraczalne linie zabudowy na poziomie parteru zgodnie z rysunkiem planu, - zabudowa pierzejowa wymagana jest od strony ulicy Wadysawa IV, - w obrbie wyznaczonych linii zabudowy dopuszcza si poczenie zabudowy na terenie 31 U/MW3 z zabudow na terenie 32 U/MW3 w formie nadwieszenia nad terenem 67 KD-X przy zachowaniu wiata przejcia min. 3,5 m nad poziomem chodnika; d) powierzchnia zabudowy w obrbie obowizujcych i nieprzekraczalnych linii zabudowy; e) powierzchnia biologicznie czynna nie ustala si; f) na dziakach istniejcych, na ktrych w momencie wejcia w ycie planu przekroczone zostay powysze parametry lub wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, dopuszcza si adaptacj istniejcej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, powodujcych dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskanikw lub parametrw; g) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; h) dopuszcza si realizacj przeszklonych, caorocznych ogrodw gastronomicznych (ogrodw zimowych) z przekroczeniem linii zabudowy wyznaczonych wzdu linii rozgraniczajcych ulicy Wadysawa IV, na warunkach okrelonych w 6 ust. 1 pkt 3 lit. e i z zachowaniem szerokoci uytkowej chodnika min. 3,0 m; i) lokalizacja szyldw i reklam zgodnie z warunkami okrelonymi w 6 ust. 2; j) zasady porzdkowania zabudowy i zagospodarowania terenw we wntrzach kwartaw zabudowy okrelono w 7 ust. 2. 6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI a) w przypadku dziaek wydzielonych po obrysie budynkw niezbdne jest doczenie dziaek ssiednich (lub ich czci) w celu zapewnienia moliwoci prawidowej eksploatacji budynkw;

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 60

b) na terenie 32 U/MW3 i 33 U/KS,MW3 przewidzie lokalizacj miejsc na pojemniki do gromadzenia odpadw dla budynkw przy ul. A. Abrahama 74 - 86 (na dziakach nr 860/14 oraz 25); dopuszcza si zamiennie zorganizowanie pomieszcze na pojemniki do gromadzenia odpadw w budynku na dziace 1457 lub w ramach realizowanej zabudowy na terenie 33 U/KS,MW3. 7) SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) zamierzenia inwestycyjne na terenie 31 U/MW3 naley uzgodni z waciwymi subami teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej) w celu uniknicia kolizji z infrastruktur telekomunikacyjn Marynarki Wojennej. 8) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR a) dojazd od ulicy 60 KD-D 1/2 A. Abrahama; b) wymagania parkingowe wg 10 ust. 1 pkt 5; c) pozostae zasady obsugi infrastruktur wg 10 ust. 2. 9) STAWKA PROCENTOWA 0%. 10) INNE ZAPISY nie ustala si. 32. KARTA TERENU O NUMERZE 32 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 1,08 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU U/MW3 ZABUDOWA USUGOWA / ZABUDOWA WIELORODZINNA usugi wymagane s przynajmniej w parterach budynkw realizowanych wzdu cigw usugowych oznaczonych na rysunku planu a) funkcje wyczone: - w parterach budynkw od strony ulicy witojaskiej zakres dopuszczonych usug ogranicza si do: usug gastronomii, handlu detalicznego, kultury, usug hotelarskich, biur turystyki i informacji turystycznej, - wyklucza si funkcje usugowe, ktre mogoby zakca towarzyszc im lub ssiadujc funkcj mieszkaniow, tj. usugi niespeniajce wymaga okrelonych w 2 ust. 2; b) funkcje adaptowane istniejce partery uytkowane jako mieszkaniowe. 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU a) pod wzgldem dopuszczalnego poziomu haasu teren zalicza si do terenw w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw; b) na czci terenu, pooonej wzdu ulic: J. Kiliskiego, witojaskiej, R. Traugutta, Wadysawa IV, wystpuj przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu dla terenw zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracj obiektw administracyjnych, handlowych i usugowych pooonych w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw obowizuj ustalenia zawarte w 8 ust. 1 pkt 3; c) tereny wyczone z zabudowy, oznaczone na rysunku planu - do zagospodarowania w formie zieleni rekreacyjno-wypoczynkowej; dopuszcza si na tych terenach realizacj parkingw podziemnych oraz urzdze technicznych zwizanych z parkingami pod warunkiem urzdzenia terenw zielonych nad parkingami; istniejce garae indywidualne na dziakach 1140/27, 1141/27, 1142/27 przewidziane do likwidacji zamienna lokalizacja miejsc parkingowych na terenie 33 U/KS,MW3. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY a) teren pooony jest w granicach historycznego ukadu urbanistycznego rdmiecia Gdyni wpisanego do rejestru zabytkw obowizuj przepisy okrelone w 5 ust. 1 pkt 1 oraz zasady okrelone w 5 ust. 1 pkt 2; b) na terenie znajduj si obiekty objte ochron konserwatorsk, oznaczone na rysunku planu, dla ktrych obowizuj zasady okrelone w 5 ust. 1 pkt 4:

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 61

- Grupa A obiekty o wysokich walorach kulturowych: i) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 82, ii) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 84, iii) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 98, - Grupa B obiekty o walorach kulturowych: i) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 86, ii) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 88, iii) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 90, iv) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 96, v) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 100, vi) kamienica mieszkalno usugowa, ul. A. Abrahama 71, vii) kamienica mieszkalno usugowa, ul. A. Abrahama 83. 5) ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) intensywno zabudowy nie ustala si; b) dopuszczalna wysoko zabudowy: - dla dziaki nr 1457 oraz nad dziak 1242/43: i) do 12,0 m w obszarze lokalizacji zabudowy niskiej okrelonym na rysunku planu; dopuszcza si adaptacj skonej ciany na wysokoci ponad 12,0 m, z zakazem jej nadbudowy lub rozbudowy, ii) do 6 kondygnacji i do 21,0 m, dopuszcza si tolerancj + 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich, - wzdu ul. A. Abrahama i ul. Wadysawa IV do 6 kondygnacji i do 21,0 m, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich, - w pierzei ulic: J. Kiliskiego, witojaskiej i R. Traugutta wysoko elewacji frontowej 5 kondygnacji i 18,0 m, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich; dopuszcza si podwyszenie zabudowy do 21,0 m, pod warunkiem wycofania podwyszonej czci, w stosunku do linii zabudowy od strony ulicy oznaczonych na rysunku planu, na odlego odpowiadajc co najmniej wielkoci podwyszenia, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich, - dachy paskie; c) linie zabudowy: - obowizujce linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, z zastrzeeniem 7 ust. 2 pkt 3, - nieprzekraczalne linie zabudowy na poziomie parteru zgodnie z rysunkiem planu, - zabudowa pierzejowa wymagana jest od strony ulic: witojaskiej, R. Traugutta i Wadysawa IV; dopuszcza si zabudow pierzejow (sytuowanie budynku bezporednio przy granicy ssiedniej dziaki budowlanej) wzdu ulicy A. Abrahama, - w obrbie wyznaczonych linii zabudowy dopuszcza si poczenie zabudowy na terenie 31 U/MW3 z zabudow na terenie 32 U/MW3 w formie nadwieszenia nad terenem 67 KD-X przy zachowaniu wiata przejcia min. 3,5 m nad poziomem chodnika; d) powierzchnia zabudowy do 0,60 powierzchni dziaki budowlanej, dla dziaek naronych do 0,72; dopuszcza si wiksz powierzchni zabudowy, jeeli wynika to z wyznaczonych w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy lub dla realizacji przekrycia wntrza kwartau zabudowy, o ktrym mowa w 7 ust. 2 pkt 4;

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 62

e) powierzchnia biologicznie czynna min. 20% powierzchni dziaki budowlanej, dla dziaek naronych nie ustala si; f) przewidzie oglnodostpny cig pieszy od ul. witojaskiej w kierunku ul. A. Abrahama, ktrego orientacyjny przebieg wskazano na rysunku planu; g) na dziakach istniejcych, na ktrych w momencie wejcia w ycie planu przekroczone zostay powysze parametry lub wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, dopuszcza si adaptacj istniejcej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, powodujcych dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskanikw lub parametrw; h) dla projektowanej zabudowy ustala si wymg dostosowania form i wyrazu architektonicznego do tradycji modernistycznej architektury Gdyni oraz zastosowanie podstawowej kolorystyki elewacji w odcieniach bieli, szaroci, beu; zaleca si uycie w elewacjach tradycyjnych materiaw ceramicznych i kamiennych (wapienia, piaskowca); i) na terenie 32 U/MW3 przewidzie lokalizacj miejsca na pojemniki do gromadzenia odpadw dla budynkw przy ul. A. Abrahama 74 - 86 (na dziace nr 860/14); dopuszcza si zamiennie zorganizowanie pomieszcze na pojemniki do gromadzenia odpadw w budynku na dziace 1457; j) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; k) dopuszcza si realizacj przeszklonych, caorocznych ogrodw gastronomicznych (ogrodw zimowych) z przekroczeniem linii zabudowy wyznaczonych wzdu linii rozgraniczajcych ulic R. Traugutta i Wadysawa IV, na warunkach okrelonych w 6 ust. 1 pkt 3 lit. e i z zachowaniem szerokoci uytkowej chodnika min. 3,0 m; l) lokalizacja szyldw i reklam zgodnie z warunkami okrelonymi w 6 ust. 2; m) zasady porzdkowania zabudowy i zagospodarowania terenw we wntrzach kwartaw zabudowy okrelono w 7 ust. 2. 6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI a) w przypadku dziaek wydzielonych po obrysie budynkw niezbdne jest doczenie dziaek ssiednich (lub ich czci) w celu zapewnienia moliwoci prawidowej eksploatacji budynkw. 7) SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) zamierzenia inwestycyjne na terenie 32 U/MW3 naley uzgodni z waciwymi subami teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej) w celu uniknicia kolizji z infrastruktur telekomunikacyjn Marynarki Wojennej. 8) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR a) dojazd od ulic: 60 KD-D 1/2 A. Abrahama, 63 KD-D 1/2 J. Kiliskiego, 64 KD-D 1/2 R. Traugutta; b) wymagania parkingowe wg 10 ust. 1 pkt 5; c) ustala si lokalizacj stacji transformatorowej SN/nn, oznaczon symbolem E na rysunku planu szczegowa lokalizacja, wielko dziaki oraz typ stacji transformatorowej mog by zmienione stosownie do potrzeb, w uzgodnieniu z gestorem sieci dystrybucyjnej; d) pozostae zasady obsugi infrastruktur wg 10 ust. 2. 9) STAWKA PROCENTOWA 0%. 10) INNE ZAPISY nie ustala si. 33. KARTA TERENU O NUMERZE 33 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 0,12 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU U/KS,MW3 ZABUDOWA USUGOWA / TERENY URZDZE KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ, ZABUDOWA WIELORODZINNA usugi wymagane s przynajmniej w parterach budynkw realizowanych wzdu cigw usugowych oznaczonych na rysunku planu
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 63

3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU a) pod wzgldem dopuszczalnego poziomu haasu teren zalicza si do terenw w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw; b) na czci terenu, pooonej wzdu ulicy J. Kiliskiego wystpuj przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu dla terenw zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracj obiektw administracyjnych, handlowych i usugowych pooonych w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw obowizuj ustalenia zawarte w 8 ust. 1 pkt 3. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY a) teren pooony jest w granicach historycznego ukadu urbanistycznego rdmiecia Gdyni wpisanego do rejestru zabytkw obowizuj przepisy okrelone w 5 ust. 1 pkt 1 oraz zasady okrelone w 5 ust. 1 pkt 2. 5) ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) intensywno zabudowy nie ustala si; b) dopuszczalna wysoko zabudowy: - wysoko zabudowy wewntrz kwartau zabudowy, w obszarze lokalizacji zabudowy niskiej okrelonym na rysunku planu do 9,0 m, - do 6 kondygnacji i do 21,0 m, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich, - dachy paskie; c) linie zabudowy: - obowizujce linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - dopuszcza si zabudow pierzejow (sytuowanie budynku bezporednio przy granicy ssiedniej dziaki budowlanej) wzdu ulicy A. Abrahama; d) powierzchnia zabudowy w obrbie obowizujcych i nieprzekraczalnych linii zabudowy; e) powierzchnia biologicznie czynna nie ustala si; f) dla projektowanej zabudowy ustala si wymg dostosowania form i wyrazu architektonicznego do tradycji modernistycznej architektury Gdyni oraz zastosowanie podstawowej kolorystyki elewacji w odcieniach bieli, szaroci, beu; zaleca si uycie w elewacjach tradycyjnych materiaw ceramicznych i kamiennych (wapienia, piaskowca); g) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; h) lokalizacja szyldw i reklam zgodnie z warunkami okrelonymi w 6 ust. 2; i) warunkiem realizacji zabudowy na terenie 33 U/KS,MW3 jest urzdzenie miejsca zabaw dla dzieci i zieleni wypoczynkowej na terenie 32 U/MW3 (na dziakach 1140/27, 1141/27, 1142/27) i realizacja zamiennych miejsc parkingowych dla uytkownikw likwidowanych garay indywidualnych istniejcych na dziakach 1140/27, 1141/27, 1142/27; j) na terenie 33 U/KS,MW3 przewidzie lokalizacj miejsc na pojemniki do gromadzenia odpadw dla budynkw przy ul. A. Abrahama 74 - 86 (na dziace 25); dopuszcza si zamiennie zorganizowanie pomieszcze na pojemniki do gromadzenia odpadw w ramach realizowanej zabudowy na terenie 33 U/KS,MW3. 6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie ustala si. 7) SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) zamierzenia inwestycyjne na terenie 33 U/KS,MW3 naley uzgodni z waciwymi subami teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej) w celu uniknicia kolizji z infrastruktur telekomunikacyjn Marynarki Wojennej.

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 64

8) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR a) dojazd od ulicy 60 KD-D 1/2 A. Abrahama; b) wymagania parkingowe wg 10 ust. 1 pkt 5; w ramach zabudowy realizowanej na terenie 33 U/KS,MW3 zapewni zamienne miejsca parkingowe dla uytkownikw likwidowanych garay indywidualnych na dziakach 1140/27, 1141/27, 1142/27 - ponad wymagan liczb miejsc wynikajc ze wskanikw parkingowych; c) pozostae zasady obsugi infrastruktur wg 10 ust. 2. 9) STAWKA PROCENTOWA 0%. 10) INNE ZAPISY a) w obszarze lokalizacji zabudowy niskiej zaleca si realizacj dachu zielonego umoliwiajcego naturaln wegetacj rolin. 34. KARTA TERENU O NUMERZE 34 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 1,09 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU UO,US USUGI OWIATY I WYCHOWANIA, USUGI SPORTU I REKREACJI a) funkcja adaptowana usugi zdrowia. 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU a) pod wzgldem dopuszczalnego poziomu haasu teren zalicza si do terenw w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw; b) na czci terenu, pooonej wzdu terenw kolejowych a take al. Marszaka J. Pisudskiego oraz ulicy Wadysawa IV, wystpuj przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu dla terenw zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracj obiektw administracyjnych, handlowych i usugowych pooonych w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw obowizuj ustalenia zawarte w 8 ust. 1 pkt 3. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY nie ustala si. 5) ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) intensywno zabudowy nie ustala si; b) dopuszczalna wysoko zabudowy: - do 12,0 m, - dach paski; c) linie zabudowy: - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; d) powierzchnia zabudowy do 0,50 powierzchni dziaki budowlanej; e) powierzchnia biologicznie czynna min. 30% powierzchni dziaki budowlanej; f) na dziakach istniejcych, na ktrych w momencie wejcia w ycie planu przekroczone zostay powysze parametry lub wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, dopuszcza si adaptacj istniejcej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, powodujcych dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskanikw lub parametrw; g) dla projektowanej zabudowy ustala si wymg dostosowania form i wyrazu architektonicznego do tradycji modernistycznej architektury Gdyni oraz zastosowanie podstawowej kolorystyki elewacji w odcieniach bieli, szaroci, beu; zaleca si uycie w elewacjach tradycyjnych materiaw ceramicznych i kamiennych (wapienia, piaskowca); h) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3;

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 65

i) lokalizacja szyldw i reklam zgodnie z warunkami okrelonymi w 6 ust. 2. 6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie ustala si. 7) SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU nie ustala si. 8) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR a) dojazd od ulicy 43 KD-Z 2/3 / 2/2 Wadysawa IV oraz cigu pieszo jezdnego 68 KD-X; b) wymagania parkingowe liczb miejsc postojowych naley przyjmowa zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem w uzgodnieniu z zarzdc drg publicznych; c) pozostae zasady obsugi infrastruktur wg 10 ust. 2. 9) STAWKA PROCENTOWA 0%. 10) INNE ZAPISY nie ustala si. 35. KARTA TERENU O NUMERZE 35 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 1,23 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU U/MW3 ZABUDOWA USUGOWA / ZABUDOWA WIELORODZINNA usugi wymagane s przynajmniej w parterach budynkw realizowanych wzdu cigw usugowych oznaczonych na rysunku planu a) funkcje wyczone: - w parterach budynkw od strony ulicy witojaskiej zakres dopuszczonych usug ogranicza si do: usug gastronomii, handlu detalicznego, kultury, usug hotelarskich, biur turystyki i informacji turystycznej, - wyklucza si funkcje usugowe, ktre mogoby zakca towarzyszc im lub ssiadujc funkcj mieszkaniow, tj. usugi niespeniajce wymaga okrelonych w 2 ust. 2. 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU a) pod wzgldem dopuszczalnego poziomu haasu teren zalicza si do terenw w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw; b) na czci terenu, pooonej wzdu al. Marszaka J. Pisudskiego, a take ulic: Wadysawa IV, R. Traugutta i witojaskiej, wystpuj przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu dla terenw zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracj obiektw administracyjnych, handlowych i usugowych pooonych w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw obowizuj ustalenia zawarte w 8 ust. 1 pkt 3. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY a) teren pooony jest w granicach historycznego ukadu urbanistycznego rdmiecia Gdyni wpisanego do rejestru zabytkw obowizuj przepisy okrelone w 5 ust. 1 pkt 1 oraz zasady okrelone w 5 ust. 1 pkt 2; b) na terenie znajduje si obiekt wpisany do rejestru zabytkw, oznaczony na rysunku planu obowizuj przepisy okrelone w 5 ust. 1 pkt 3 oraz zasady okrelone w 5 ust. 1 pkt 4: - kamienica przy ul. witojaskiej 122, wraz z dziak o nr geodezyjnym 100 (decyzja Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw w Gdasku Nr A-1270 z dnia 29.03.2006 r., Nr w rejestrze 1782); c) na terenie znajduj si obiekty objte ochron konserwatorsk, oznaczone na rysunku planu, dla ktrych obowizuj zasady okrelone w 5 ust. 1 pkt 4: - Grupa A obiekty o wysokich walorach kulturowych: i) kamienica mieszkalno usugowa, al. Marszaka Pisudskiego 56, ii) kamienica mieszkalno usugowa, ul. Wadysawa IV 49, iii) kamienica mieszkalno usugowa, ul. Wadysawa IV 53,

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 66

- Grupa B obiekty o walorach kulturowych: i) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 104, ii) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 104A, iii) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 108, iv) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 114, v) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 116, vi) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 118, vii) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 120, viii) budynek biurowo usugowy, ul. Wadysawa IV 59, ix) kamienica mieszkalno usugowa, ul. Wadysawa IV 61, - Grupa C obiekty o walorach kulturowych, moliwe do przeksztace: i) kamienica mieszkalno usugowa, ul. Wadysawa IV 57. 5) ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) intensywno, gabaryty i linie zabudowy obiektw zabytkowych adaptacja obiektw, ewentualne uzupenienia zabudowy w dostosowaniu do wymaga waciwego konserwatora zabytkw dotyczcych obiektw realizowanych w otoczeniu obiektu zabytkowego; b) intensywno zabudowy nie ustala si; c) dopuszczalna wysoko zabudowy: - w pierzei ulicy witojaskiej wysoko elewacji frontowej 5 kondygnacji i 18,0 m, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich; dopuszcza si podwyszenie zabudowy do 21,0 m, pod warunkiem wycofania podwyszonej czci, w stosunku do linii zabudowy od strony ulicy oznaczonych na rysunku planu, na odlego odpowiadajc co najmniej wielkoci podwyszenia, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich, - wzdu ul. R. Traugutta i ul. Wadysawa IV 6 kondygnacji i 21,0 m, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich; przy czym na dziace przy ul. Wadysawa IV 57 dopuszcza si zabudow nisz do 21,0 m, - wzdu al. Marszaka J. Pisudskiego 7 kondygnacji i 24,0 m, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich, - w ramach dopuszczalnych wysokoci zabudowy okrelonych powyej w metrach dopuszcza si realizacj dodatkowych kondygnacji nadziemnych jeeli odpowiada to charakterowi istniejcej zabudowy na dziace ssiedniej, - dachy paskie; d) linie zabudowy: - obowizujce linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, z zastrzeeniem 7 ust. 2 pkt 3, - nieprzekraczalne linie zabudowy na poziomie parteru zgodnie z rysunkiem planu, - zabudowa pierzejowa wymagana jest od strony ulic Wadysawa IV, witojaskiej oraz al. Marszaka J. Pisudskiego; e) powierzchnia zabudowy do 0,60 powierzchni dziaki budowlanej, dla dziaek naronych do 0,72; dopuszcza si wiksz powierzchni zabudowy, jeeli wynika to z wyznaczonych w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy lub dla realizacji przekrycia wntrza kwartau zabudowy, o ktrym mowa w 7 ust. 2 pkt 4;

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 67

f) powierzchnia biologicznie czynna min. 20% powierzchni dziaki budowlanej, dla dziaek naronych nie ustala si; g) na dziakach istniejcych, na ktrych w momencie wejcia w ycie planu przekroczone zostay powysze parametry lub wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, dopuszcza si adaptacj istniejcej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, powodujcych dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskanikw lub parametrw; h) dla projektowanej zabudowy ustala si wymg dostosowania form i wyrazu architektonicznego do tradycji modernistycznej architektury Gdyni oraz zastosowanie podstawowej kolorystyki elewacji w odcieniach bieli, szaroci, beu; zaleca si uycie w elewacjach tradycyjnych materiaw ceramicznych i kamiennych (wapienia, piaskowca); i) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; j) dopuszcza si realizacj przeszklonych, caorocznych ogrodw gastronomicznych (ogrodw zimowych) z przekroczeniem linii zabudowy wyznaczonych wzdu linii rozgraniczajcych ulicy Wadysawa IV, na warunkach okrelonych w 6 ust. 1 pkt 3 lit. e i z zachowaniem szerokoci uytkowej chodnika min. 3,0 m; k) lokalizacja szyldw i reklam zgodnie z warunkami okrelonymi w 6 ust. 2; l) zasady porzdkowania zabudowy i zagospodarowania terenw we wntrzach kwartaw zabudowy okrelono w 7 ust. 2. 6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI a) w przypadku dziaek wydzielonych po obrysie budynkw niezbdne jest doczenie dziaek ssiednich (lub ich czci) w celu zapewnienia moliwoci prawidowej eksploatacji budynkw; b) projekt podziau terenu powinien uwzgldnia teren niezbdny do waciwego funkcjonowania wydzielanych budynkw proponowane podziay geodezyjne oznaczone s na rysunku planu. 7) SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) zamierzenia inwestycyjne na terenie 35 U/MW3 naley uzgodni z waciwymi subami teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej) w celu uniknicia kolizji z infrastruktur telekomunikacyjn Marynarki Wojennej. 8) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR a) dojazd od ulicy 64 KD-D 1/2 R. Traugutta, dopuszcza si wykorzystanie istniejcych zjazdw indywidualnych od ulic: 43 KD-Z 2/3 / 2/2 Wadysawa IV, 47 KD-Z 1/2 witojaskiej; b) wymagania parkingowe wg 10 ust. 1 pkt 5; c) ustala si lokalizacj stacji transformatorowej SN/nn, oznaczon symbolem E na rysunku planu szczegowa lokalizacja, wielko dziaki oraz typ stacji transformatorowej mog by zmienione stosownie do potrzeb, w uzgodnieniu z gestorem sieci dystrybucyjnej; d) pozostae zasady obsugi infrastruktur wg 10 ust. 2. 9) STAWKA PROCENTOWA 0%. 10) INNE ZAPISY nie ustala si. 36. KARTA TERENU O NUMERZE 36 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 0,36 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU U/MW3 ZABUDOWA USUGOWA / ZABUDOWA WIELORODZINNA usugi wymagane s przynajmniej w parterach budynkw realizowanych wzdu cigw usugowych oznaczonych na rysunku planu a) funkcje wyczone:

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 68

- w parterach budynkw od strony ulicy witojaskiej zakres dopuszczonych usug ogranicza si do: usug gastronomii, handlu detalicznego, kultury, usug hotelarskich, biur turystyki i informacji turystycznej, - wyklucza si funkcje usugowe, ktre mogoby zakca towarzyszc im lub ssiadujc funkcj mieszkaniow, tj. usugi niespeniajce wymaga okrelonych w 2 ust. 2. 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU a) pod wzgldem dopuszczalnego poziomu haasu teren zalicza si do terenw w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw; b) na czci terenu, pooonej wzdu al. Marszaka J. Pisudskiego, witojaskiej, Wadysawa IV, wystpuj przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu dla terenw zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracj obiektw administracyjnych, handlowych i usugowych pooonych w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkacw obowizuj ustalenia zawarte w 8 ust. 1 pkt 3. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY a) na terenie znajduj si obiekty objte ochron konserwatorsk, oznaczone na rysunku planu, dla ktrych obowizuj zasady okrelone w 5 ust. 1 pkt 4: - Grupa B obiekty o walorach kulturowych: i) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 126, ii) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 130/132, - Grupa C obiekty o walorach kulturowych, moliwe do przeksztace: i) willa Janusz, ul. witojaska 128, ii) kamienica mieszkalno usugowa, ul. witojaska 134. 5) ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) intensywno zabudowy nie ustala si; b) dopuszczalna wysoko zabudowy: - w pierzei ulicy witojaskiej wysoko elewacji frontowej 5 kondygnacji i 18,0 m, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich; dopuszcza si podwyszenie zabudowy do 21,0 m, pod warunkiem wycofania podwyszonej czci, w stosunku do linii zabudowy od strony ulicy oznaczonych na rysunku planu, na odlego odpowiadajc co najmniej wielkoci podwyszenia, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich, przy czym na dziace przy ul. witojaskiej 128 i na dziace naronej przy skrzyowaniu ulic witojaskiej i Wadysawa IV dopuszcza si zabudow nisz do 18,0 m, - wzdu ul. Wadysawa IV i al. Marszaka J. Pisudskiego do 6 kondygnacji i do 21,0 m, dopuszcza si tolerancj +/ 1,0 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich, - w ramach dopuszczalnych wysokoci zabudowy okrelonych powyej w metrach dopuszcza si realizacj dodatkowych kondygnacji nadziemnych jeeli odpowiada to charakterowi istniejcej zabudowy na dziace ssiedniej, - dachy paskie; c) linie zabudowy: - obowizujce linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, z zastrzeeniem 7 ust. 2 pkt 3, - zabudowa pierzejowa wymagana jest od strony ulicy witojaskiej zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza si zabudow pierzejow (sytuowanie budynku bezporednio przy granicy ssiedniej dziaki budowlanej) wzdu ulicy Wadysawa IV i al. Marszaka J. Pisudskiego oraz na dziace naronej przy skrzyowaniu ulic witojaskiej i Wadysawa IV; d) powierzchnia zabudowy w obrbie obowizujcych i nieprzekraczalnych linii zabudowy;

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 69

e) powierzchnia biologicznie czynna min. 20% powierzchni dziaki budowlanej, dla dziaek naronych nie ustala si; f) na dziakach istniejcych, na ktrych w momencie wejcia w ycie planu przekroczone zostay powysze parametry lub wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, dopuszcza si adaptacj istniejcej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, powodujcych dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskanikw lub parametrw; g) dla projektowanej zabudowy ustala si wymg dostosowania form i wyrazu architektonicznego do tradycji modernistycznej architektury Gdyni oraz zastosowanie podstawowej kolorystyki elewacji w odcieniach bieli, szaroci, beu; zaleca si uycie w elewacjach tradycyjnych materiaw ceramicznych i kamiennych (wapienia, piaskowca); h) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; i) lokalizacja szyldw i reklam zgodnie z warunkami okrelonymi w 6 ust. 2; j) zasady porzdkowania zabudowy i zagospodarowania terenw we wntrzach kwartaw zabudowy okrelono w 7 ust. 2. 6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie ustala si. 7) SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) zamierzenia inwestycyjne na terenie 36 U/MW3 naley uzgodni z waciwymi subami teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej) w celu uniknicia kolizji z infrastruktur telekomunikacyjn Marynarki Wojennej. 8) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR a) dojazd od ulic: 42 KD-G 2/2 Wadysawa IV, 47 KD-Z 1/2 witojaskiej; b) wymagania parkingowe wg 10 ust. 1 pkt 5; c) pozostae zasady obsugi infrastruktur wg 10 ust. 2. 9) STAWKA PROCENTOWA 0%. 10) INNE ZAPISY nie ustala si. 37. KARTA TERENU O NUMERZE 37 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 1,42 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU U/KS ZABUDOWA USUGOWA / TERENY URZADZE KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ parking wielopoziomowy z usugami, obiekty i urzdzenia wza transportu publicznego w ssiedztwie przystanku SKM Gdynia-Wzg. w. Maksymiliana; usugi wymagane s przynajmniej w parterach budynkw wzdu cigw usugowych oznaczonych na rysunku planu a) funkcje adaptowane: - dopuszcza si przebudow oraz dziaania remontowe i modernizacyjne istniejcej zabudowy, bez prawa jej rozbudowy lub nadbudowy, oraz jej uytkowanie do czasu realizacji docelowego zagospodarowania zgodnego z planem. 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU a) zachowa korytarz widokowy w kierunku zalesionych wzgrz morenowych oznaczony na rysunku planu. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY a) cz terenu 37 U/KS pooona jest w strefie ochrony archeologicznej oznaczonej na rysunku planu obowizuj zasady okrelone w 5 ust. 2. 5) ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) intensywno zabudowy do 2,0;
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 70

b) dopuszczalna wysoko zabudowy: - od 12,0 m do 21,0 m; dopuszcza si podwyszenie zabudowy do 24,0 m, na powierzchni nieprzekraczajcej 1200 m2 powierzchni zabudowy, pod warunkiem wycofania podwyszonej czci, w stosunku do linii zabudowy od strony ulicy oznaczonych na rysunku planu, na odlego odpowiadajc co najmniej wielkoci podwyszenia, z zastrzeeniem, e w obszarze lokalizacji zabudowy niskiej okrelonym na rysunku planu wysoko zabudowy ogranicza si do 7,0 m, - dach paski; c) linie zabudowy: - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - nieprzekraczalne linie zabudowy na poziomie parteru zgodnie z rysunkiem planu, - dopuszcza si zabudow pierzejow (sytuowanie budynku bezporednio przy granicy ssiedniej dziaki budowlanej) zgodnie z projektem, o ktrym mowa w pkt 6 lit. g, - dopuszcza si przekroczenie linii zabudowy od strony terenu 69 KD-X w formie wysuni fragmentw budynkw nadwiesze nad terenem 69 KD-X na wysokoci co najmniej 5,0 m nad poziomem chodnika, - od granicy terenu kolejowego 10,0 m; dopuszcza si przekroczenie linii zabudowy na podstawie odstpstwa uzyskanego zgodnie z obowizujcymi przepisami, okrelonymi w 8 ust. 1 pkt 2; d) powierzchnia zabudowy w obrbie nieprzekraczalnych linii zabudowy; e) powierzchnia biologicznie czynna nie ustala si; f) przewidzie ciek rowerow oraz cig pieszy, ktrych orientacyjny przebieg wskazano na rysunku planu, szczegow lokalizacj naley doprecyzowa na etapie projektowania; g) warunkiem realizacji nowej zabudowy na terenie 37 U/KS jest wyonienie projektu w drodze konkursu architektoniczno-urbanistycznego, zgodnie z ustaleniami zawartymi w 6 ust. 1 pkt 3; h) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; i) lokalizacja szyldw i reklam zgodnie z warunkami okrelonymi w 6 ust. 2. 6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie ustala si. 7) SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) zamierzenia inwestycyjne na terenie 37 U/KS naley uzgodni z waciwymi subami teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej) w celu uniknicia kolizji z infrastruktur telekomunikacyjn Marynarki Wojennej. 8) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR a) przez pnocn cz terenu 37 U/KS przebiega gwny kolektor deszczowy odprowadzajcy cieki deszczowe z Witomina i terenw pooonych po zachodniej stronie torw kolejowych dziaania inwestycyjne naley uzgodni z gestorem sieci; b) dojazd od ulicy 42 KD-G 2/2 Wadysawa IV; c) wymagania parkingowe wg 10 ust. 1 pkt 5; na terenie 37 U/KS ustala si obowizek realizacji caodobowego parkingu oglnodostpnego o wielkoci min. 100 miejsc postojowych - ponad wymagan liczb miejsc wynikajc ze wskanikw parkingowych; czna liczba miejsc postojowych na terenie 37 U/KS nie moe przekroczy 500; d) ustala si realizacj nowoprojektowanych, wbudowanych stacji transformatorowych SN/nn w iloci niezbdnej do zasilenia w energi elektryczn projektowanych obiektw budowlanych w uzgodnieniu z gestorem sieci; e) pozostae zasady obsugi infrastruktur wg 10 ust. 2. 9) STAWKA PROCENTOWA dla dziaek nr 154, 665/145, 804/151, 805/152, 806/155, 809/140 KM 58 i 59 30%, dla pozostaego terenu 0%. 10) INNE ZAPISY nie ustala si.
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 71

38. KARTA TERENW O NUMERACH 38 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 1,43 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU ZP ZIELE URZDZONA al. 17 Grudnia 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU nie ustala si. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY nie ustala si. 5) ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) zakaz zabudowy, dopuszcza si uytkowanie i zagospodarowanie rekreacyjne i sportowe obiekty maej architektury, terenowe urzdzenia sportowe oraz skanalizowane szalety publiczne, nadajce przestrzeni indywidualny charakter, o wysokich walorach estetycznych i uytkowych; b) powierzchnia biologicznie czynna min. 80% powierzchni terenu; c) wzdu torw kolejowych naley wprowadzi ziele zrnicowan w formie o funkcji izolacyjnej; d) przewidzie ciek rowerow oraz cigi piesze, ktrych orientacyjny przebieg wskazano na rysunku planu, szczegow lokalizacj naley doprecyzowa na etapie projektowania; e) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; f) lokalizacja szyldw i reklam zgodnie z warunkami okrelonymi w 6 ust. 2. 6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie ustala si. 7) SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU - nie ustala si. 8) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR a) dojazd od ulic: 45 KD-Z 1/2 Obrocw Wybrzea, 52 KD-D 1/2 S. Batorego, 61 KD-D 1/2 wirki i Wigury; b) pozostae zasady obsugi infrastruktur wg 10 ust. 2. 9) STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy. 10) INNE ZAPISY a) przez teren 38 ZP naley zapewni niezbdne dojcia i dojazdy do tunelowych przej pod torami sucych komunikacji pieszo-rowerowej, czcych tereny pooone po obu stronach linii kolejowej ich przebieg wskazano orientacyjnie na rysunku planu. 39. KARTA TERENW O NUMERACH 39 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 1,38 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU ZP ZIELE URZDZONA al. 17 Grudnia 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU nie ustala si. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY nie ustala si. 5) ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) zakaz zabudowy, dopuszcza si uytkowanie i zagospodarowanie rekreacyjne i sportowe obiekty maej architektury, terenowe urzdzenia sportowe oraz skanalizowane szalety publiczne, nadajce przestrzeni indywidualny charakter, o wysokich walorach estetycznych i uytkowych; b) powierzchnia biologicznie czynna min. 80% powierzchni terenu; c) wzdu torw kolejowych naley wprowadzi ziele zrnicowan w formie o funkcji izolacyjnej;

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 72

d) przewidzie ciek rowerow oraz cigi piesze, ktrych orientacyjny przebieg wskazano na rysunku planu, szczegow lokalizacj naley doprecyzowa na etapie projektowania; e) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; f) lokalizacja szyldw i reklam zgodnie z warunkami okrelonymi w 6 ust. 2. 6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie ustala si. 7) SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) zamierzenia inwestycyjne na terenie 39 ZP naley uzgodni z waciwymi subami teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej) w celu uniknicia kolizji z infrastruktur telekomunikacyjn Marynarki Wojennej. 8) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR a) dojazd od ulic: 43 KD-Z 2/3 / 2/2 Wadysawa IV, 61 KD-D 1/2 wirki i Wigury, cigu pieszo-jezdnego 68 KD-X; b) pozostae zasady obsugi infrastruktur wg 10 ust. 2. 9) STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy. 10) INNE ZAPISY nie ustala si. 40. KARTA TERENU O NUMERZE 40 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 0,15 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU ZP, KD-X ZIELE URZDZONA, PLAC PUBLICZNY 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU a) cz terenu znajduje si w granicach obszaru ochronnego Gwnego Zbiornika Wd Podziemnych nr 110 Pradoliny Kaszubskiej i rzeki Redy obowizuj zasady okrelone w 8 ust. 1 pkt 1. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY a) cz terenu pooona jest w granicach historycznego ukadu urbanistycznego rdmiecia Gdyni wpisanego do rejestru zabytkw obowizuj przepisy okrelone w 5 ust. 1 pkt 1 oraz zasady okrelone w 5 ust. 1 pkt 2. 5) ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) zakaz zabudowy; b) zakaz realizacji parkingw w poziomie terenu; c) powierzchnia biologicznie czynna nie ustala si; d) na terenie naley wprowadzi ziele, wraz z towarzyszc ma architektur i z wykorzystaniem materiaw szlachetnych, w miar moliwoci wody oraz urzdze wodnych, nadajc przestrzeni indywidualny charakter, o wysokich walorach estetycznych i uytkowych; e) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; f) lokalizacja szyldw i reklam zgodnie z warunkami okrelonymi w 6 ust. 2. 6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie ustala si. 7) SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU nie ustala si. 8) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR a) dojazd od ulicy 49 KD-Z 1/4 Dworcowej; b) pozostae zasady obsugi infrastruktur wg 10 ust. 2. 9) STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy.
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 73

10) INNE ZAPISY nie ustala si. 41. KARTA TERENU O NUMERZE 41 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 0,52 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU ZP, KD-X ZIELE URZDZONA, PLAC PUBLICZNY 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU nie ustala si. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY nie ustala si. 5) ZASADY KSZTATOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) zakaz zabudowy; b) zakaz realizacji parkingw w poziomie terenu; c) powierzchnia biologicznie czynna w zagospodarowaniu terenu naley przewidzie ziele urzdzon zajmujc min. 50 % powierzchni terenu; d) na terenie naley wprowadzi ziele, wraz z towarzyszc ma architektur i z wykorzystaniem materiaw szlachetnych, w miar moliwoci wody oraz urzdze wodnych, nadajc przestrzeni indywidualny charakter, o wysokich walorach estetycznych i uytkowych; e) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; f) lokalizacja szyldw i reklam zgodnie z warunkami okrelonymi w 6 ust. 2. 6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI nie ustala si. 7) SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) zamierzenia inwestycyjne na terenie 41 ZP,KD-X naley uzgodni z waciwymi subami teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej) w celu uniknicia kolizji z infrastruktur telekomunikacyjn Marynarki Wojennej. 8) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR a) dojazd od ulic: 50 KD-L 1/2 Armii Krajowej, 51 KD-L 1/2 Obrocw Wybrzea, cigu pieszo-jezdnego 66 KD-X; b) pozostae zasady obsugi infrastruktur wg 10 ust. 2. 9) STAWKA PROCENTOWA 0%. 10) INNE ZAPISY nie ustala si. 42. KARTA TERENU O NUMERZE 42 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 2,72ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU KD-G 2/2 ULICA GWNA ul. Wadysawa IV / al. Marszaka J. Pisudskiego 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU a) naley utrzyma i uzupeni istniejce lub wprowadzi nowe zadrzewienia przyuliczne, w formie dostosowanej do przekroju ulicy, o skadzie gatunkowym i z zastosowaniem metod sadzenia zapewniajcych ich dugotrway wzrost w warunkach miejskich; dopuszcza si usunicie wybranych drzew w zwizku z koniecznoci zachowania bezpieczestwa ruchu drogowego. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY a) cz terenu 42 KD-G 2/2 pooona jest w strefie ochrony archeologicznej oznaczonej na rysunku planu obowizuj zasady okrelone w 5 ust. 2.
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 74

5) SZEROKO W LINIACH ROZGRANICZAJCYCH a) zgodnie z rysunkiem planu. 6) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR a) na terenie 42 KD-G 2/2 planowany jest przebieg podziemnej linii kablowej 110 kV; b) zasady obsugi infrastruktur wg 10 ust. 2. 7) STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy. 8) INNE ZAPISY a) przewidzie ciek rowerow, ktrej orientacyjny przebieg wskazano na rysunku planu, szczegow lokalizacj naley doprecyzowa na etapie projektowania; b) dopuszcza si realizacj kadek pieszo-rowerowych czcych ciek rowerow oraz cig pieszy na terenie 37 U/KS z terenami zieleni urzdzonej na przedueniu al. 17 Grudnia od pnocy oraz z terenami wzdu al. Zwycistwa od poudnia; c) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; d) na terenie 42 KD-G 2/2 znajduje si kapliczka w miejscu wskazanym na rysunku planu; w zagospodarowaniu terenu naley uwzgldni lokalizacj kapliczki; e) zamierzenia inwestycyjne na terenie 42 KD-G 2/2 naley uzgodni z waciwymi subami teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej) w celu uniknicia kolizji z infrastruktur telekomunikacyjn Marynarki Wojennej. 43. KARTA TERENU O NUMERZE 43 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 4,90 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU KD-Z 2/3 / 2/2 ULICA ZBIORCZA ul. Wadysawa IV 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU a) naley utrzyma i uzupeni istniejce lub wprowadzi nowe zadrzewienia przyuliczne, w formie dostosowanej do przekroju ulicy, o skadzie gatunkowym i z zastosowaniem metod sadzenia zapewniajcych ich dugotrway wzrost w warunkach miejskich; dopuszcza si usunicie wybranych drzew w zwizku z koniecznoci zachowania bezpieczestwa ruchu drogowego; b) w przypadku przebudowy czciowej lub caociowej ulicy ustala si realizacj szpalerw drzew wzdu ulicy w miejscach wskazanych orientacyjnie na rysunku planu; trasy podziemnych sieci uzbrojenia terenu musz uwzgldnia lokalizacj projektowanych nasadze drzew. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY nie ustala si. 5) SZEROKO W LINIACH ROZGRANICZAJCYCH a) zgodnie z rysunkiem planu. 6) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR a) przez teren 43 KD-Z 2/3 / 2/2 przebiega kolektor dosyowy sieci cieplnej obowizuj zasady okrelone w 10 ust. 2 pkt 6 lit. a; b) pozostae zasady obsugi infrastruktur wg 10 ust. 2. 7) STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy. 8) INNE ZAPISY a) przewidzie ciek rowerow, ktrej orientacyjny przebieg wskazano na rysunku planu, szczegow lokalizacj naley doprecyzowa na etapie projektowania;

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 75

b) dopuszcza si wysunicie fragmentw budynkw zlokalizowanych na terenie przylegym 31 U/MW3 nad teren 43 KD-Z 2/3 / 2/2, w obrbie dziaki 1458/43 w formie nadwieszenia, z pozostawieniem podcieni umoliwiajcych ruch pieszych w poziomie chodnika; c) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; d) dopuszcza si realizacj przeszklonych, caorocznych ogrodw gastronomicznych (ogrodw zimowych) z przekroczeniem linii zabudowy wyznaczonych wzdu linii rozgraniczajcych ulicy 43 KD-Z 2/3 / 2/2 na warunkach okrelonych w 6 ust. 1 pkt 3 lit. e i z zachowaniem szerokoci uytkowej chodnika min. 3,0 m; e) na terenie 43 KD-Z 2/3 /2/2 dopuszcza si realizacj schodw zewntrznych, prowadzcych do lokali usugowych w parterze budynku przy ul. Wadysawa IV 38: - wysunitych do 1,50 m przed lini zabudowy w rodkowej wycofanej czci budynku, - wysunitych do 1,20 m przed lini zabudowy w skrajnych wysunitych czciach budynku; f) zamierzenia inwestycyjne na terenie 43 KD-Z 2/3 / 2/2 naley uzgodni z waciwymi subami teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej) w celu uniknicia kolizji z infrastruktur telekomunikacyjn Marynarki Wojennej. 44. KARTA TERENU O NUMERZE 44 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 2,01 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU KD-Z 1/4 / 1/2 ULICA ZBIORCZA ul. 10 Lutego / ul. Podjazd 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU a) naley utrzyma i uzupeni istniejce lub wprowadzi nowe zadrzewienia przyuliczne, w formie dostosowanej do przekroju ulicy, o skadzie gatunkowym i z zastosowaniem metod sadzenia zapewniajcych ich dugotrway wzrost w warunkach miejskich; dopuszcza si usunicie wybranych drzew w zwizku z koniecznoci zachowania bezpieczestwa ruchu drogowego; b) w przypadku przebudowy czciowej lub caociowej ulicy ustala si realizacj szpalerw drzew wzdu ulicy w miejscach wskazanych orientacyjnie na rysunku planu; trasy podziemnych sieci uzbrojenia terenu musz uwzgldnia lokalizacj projektowanych nasadze drzew. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY nie ustala si. 5) SZEROKO W LINIACH ROZGRANICZAJCYCH a) min. 28,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu. 6) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR a) przez teren 44 KD-Z 1/4 / 1/2 przebiega kolektor dosyowy sieci cieplnej obowizuj zasady okrelone w 10 ust. 2 pkt 6 lit. a; b) pozostae zasady obsugi infrastruktur wg 10 ust. 2. 7) STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy. 8) INNE ZAPISY a) przewidzie ciek rowerow, ktrej orientacyjny przebieg wskazano na rysunku planu, szczegow lokalizacj naley doprecyzowa na etapie projektowania; b) przewidzie kadk pieszo-rowerow czc ul. Dworcow z terenami zieleni urzdzonej na przedueniu al. 17 Grudnia; c) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; d) zamierzenia inwestycyjne na terenie 44 KD-Z 1/4 / 1/2 naley uzgodni z waciwymi subami teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej) w celu uniknicia kolizji z infrastruktur telekomunikacyjn Marynarki Wojennej.

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 76

45. KARTA TERENU O NUMERZE 45 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 1,24 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU KD-Z 1/2 ULICA ZBIORCZA ul. 3 Maja/ ul. Obrocw Wybrzea 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU a) naley utrzyma i uzupeni istniejce lub wprowadzi nowe zadrzewienia przyuliczne, w formie dostosowanej do przekroju ulicy, o skadzie gatunkowym i z zastosowaniem metod sadzenia zapewniajcych ich dugotrway wzrost w warunkach miejskich; dopuszcza si usunicie wybranych drzew w zwizku z koniecznoci zachowania bezpieczestwa ruchu drogowego; b) w przypadku przebudowy czciowej lub caociowej ulicy ustala si realizacj szpalerw drzew wzdu ulicy w miejscach wskazanych orientacyjnie na rysunku planu; trasy podziemnych sieci uzbrojenia terenu musz uwzgldnia lokalizacj projektowanych nasadze drzew. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY a) cze terenu pooona jest w granicach historycznego ukadu urbanistycznego rdmiecia Gdyni wpisanego do rejestru zabytkw obowizuj przepisy okrelone w 5 ust. 1 pkt 1 oraz zasady okrelone w 5 ust. 1 pkt 2. 5) SZEROKO W LINIACH ROZGRANICZAJCYCH a) min. 18 m oraz zgodnie z rysunkiem planu. 6) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR wg 10 ust. 2. 7) STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy. 8) INNE ZAPISY a) przewidzie ciek rowerow, ktrej orientacyjny przebieg wskazano na rysunku planu, szczegow lokalizacj naley doprecyzowa na etapie projektowania; dopuszcza si alternatywne rozwizanie poprowadzenie cieki rowerowej w ul. Wadysawa IV; b) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; c) dopuszcza si realizacj przeszklonych, caorocznych ogrodw gastronomicznych (ogrodw zimowych) z przekroczeniem linii zabudowy wyznaczonych wzdu linii rozgraniczajcych ulicy Obrocw Wybrzea na warunkach okrelonych w 6 ust. 1 pkt 3 lit. e; d) cz terenu znajduje si w granicach obszaru ochronnego Gwnego Zbiornika Wd Podziemnych nr 110 Pradoliny Kaszubskiej i rzeki Redy obowizuj zasady okrelone w 8 ust. 1 pkt 1. 46. KARTA TERENW O NUMERACH 46 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 0,50 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU KD-Z 1/2 ULICA ZBIORCZA ul. Armii Krajowej 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU a) naley utrzyma i uzupeni istniejce lub wprowadzi nowe zadrzewienia przyuliczne, w formie dostosowanej do przekroju ulicy, o skadzie gatunkowym i z zastosowaniem metod sadzenia zapewniajcych ich dugotrway wzrost w warunkach miejskich; dopuszcza si usunicie wybranych drzew w zwizku z koniecznoci zachowania bezpieczestwa ruchu drogowego; b) w przypadku przebudowy czciowej lub caociowej ulicy ustala si realizacj szpalerw drzew wzdu ulicy w miejscach wskazanych orientacyjnie na rysunku planu; trasy podziemnych sieci uzbrojenia terenu musz uwzgldnia lokalizacj projektowanych nasadze drzew.

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 77

4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY nie ustala si. 5) SZEROKO W LINIACH ROZGRANICZAJCYCH a) zgodnie z rysunkiem planu. 6) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR - wg 10 ust. 2. 7) STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy. 8) INNE ZAPISY a) przewidzie ciek rowerow, ktrej orientacyjny przebieg wskazano na rysunku planu, szczegow lokalizacj naley doprecyzowa na etapie projektowania; b) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; c) cz terenu 46 KD-Z 1/2 znajduje si w granicach obszaru ochronnego Gwnego Zbiornika Wd Podziemnych nr 110 Pradoliny Kaszubskiej i rzeki Redy obowizuj zasady okrelone w 8 ust. 1 pkt 1; d) zamierzenia inwestycyjne na terenie 46 KD-Z 1/2 naley uzgodni z waciwymi subami teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej) w celu uniknicia kolizji z infrastruktur telekomunikacyjn Marynarki Wojennej. 47. KARTA TERENU O NUMERZE 47 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 3,21 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU KD-Z 1/2 ULICA ZBIORCZA ul. witojaska 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU a) naley utrzyma i uzupeni istniejce lub wprowadzi nowe zadrzewienia przyuliczne, w formie dostosowanej do przekroju ulicy, o skadzie gatunkowym i z zastosowaniem metod sadzenia zapewniajcych ich dugotrway wzrost w warunkach miejskich; dopuszcza si usunicie wybranych drzew w zwizku z koniecznoci zachowania bezpieczestwa ruchu drogowego; b) w przypadku przebudowy czciowej lub caociowej ulicy ustala si realizacj szpalerw drzew wzdu ulicy w miejscach wskazanych orientacyjnie na rysunku planu; trasy podziemnych sieci uzbrojenia terenu musz uwzgldnia lokalizacj projektowanych nasadze drzew. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY a) teren pooony jest w granicach historycznego ukadu urbanistycznego rdmiecia Gdyni wpisanego do rejestru zabytkw obowizuj przepisy okrelone w 5 ust. 1 pkt 1 oraz zasady okrelone w 5 ust. 1 pkt 2. 5) SZEROKO W LINIACH ROZGRANICZAJCYCH a) min. 24 m oraz zgodnie z rysunkiem planu. 6) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR a) na terenie 47 KD-Z 1/2 planowany jest przebieg podziemnej linii kablowej 110 kV; b) przez teren 47 KD-Z 1/2 przebiega kolektor dosyowy sieci cieplnej obowizuj zasady okrelone w 10 ust. 2 pkt 6 lit. a; c) pozostae zasady obsugi infrastruktur wg 10 ust. 2. 7) STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy. 8) INNE ZAPISY a) przewidzie ciek rowerow, ktrej orientacyjny przebieg wskazano na rysunku planu, szczegow lokalizacj naley doprecyzowa na etapie projektowania;

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 78

b) dopuszcza si stosowanie elementw maej architektury np. zadasze akcentujcych istnienie cigw pieszych czcych teren 47 KD-Z 1/2 z terenem 60 KD-D 1/2 i z wntrzem kwartau; c) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; d) cz terenu znajduje si w granicach obszaru ochronnego Gwnego Zbiornika Wd Podziemnych nr 110 Pradoliny Kaszubskiej i rzeki Redy obowizuj zasady okrelone w 8 ust. 1 pkt 1; e) zamierzenia inwestycyjne na terenie 47 KD-Z 1/2 naley uzgodni z waciwymi subami teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej) w celu uniknicia kolizji z infrastruktur telekomunikacyjn Marynarki Wojennej. 48. KARTA TERENU O NUMERRZE 48 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 0,23 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU KD-Z 1/2 ULICA ZBIORCZA al. Marszaka J. Pisudskiego 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU a) naley utrzyma i uzupeni istniejce lub wprowadzi nowe zadrzewienia przyuliczne, w formie dostosowanej do przekroju ulicy, o skadzie gatunkowym i z zastosowaniem metod sadzenia zapewniajcych ich dugotrway wzrost w warunkach miejskich; dopuszcza si usunicie wybranych drzew w zwizku z koniecznoci zachowania bezpieczestwa ruchu drogowego; b) w przypadku przebudowy czciowej lub caociowej ulicy ustala si realizacj szpalerw drzew wzdu ulicy w miejscach wskazanych orientacyjnie na rysunku planu; trasy podziemnych sieci uzbrojenia terenu musz uwzgldnia lokalizacj projektowanych nasadze drzew. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY a) cz terenu pooona jest w granicach historycznego ukadu urbanistycznego rdmiecia Gdyni wpisanego do rejestru zabytkw obowizuj przepisy okrelone w 5 ust. 1 pkt 1 oraz zasady okrelone w 5 ust. 1 pkt 2. 5) SZEROKO W LINIACH ROZGRANICZAJCYCH a) 47,0 m 6) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR a) na terenie 48 KD-Z 1/2 planowany jest przebieg podziemnej linii kablowej 110 kV; b) pozostae zasady obsugi infrastruktur wg 10 ust. 2. 7) STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy. 8) INNE ZAPISY a) przewidzie ciek rowerow, ktrej orientacyjny przebieg wskazano na rysunku planu; szczegow lokalizacj naley doprecyzowa na etapie projektowania; b) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; c) zamierzenia inwestycyjne na terenie 48 KD-Z 1/2 naley uzgodni z waciwymi subami teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej) w celu uniknicia kolizji z infrastruktur telekomunikacyjn Marynarki Wojennej. 49. KARTA TERENU O NUMERZE 49 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 0,12 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU KD-Z 1/4 ULICA ZBIORCZA ul. Dworcowa

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 79

3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU a) naley utrzyma i uzupeni istniejce lub wprowadzi nowe zadrzewienia przyuliczne, w formie dostosowanej do przekroju ulicy, o skadzie gatunkowym i z zastosowaniem metod sadzenia zapewniajcych ich dugotrway wzrost w warunkach miejskich; dopuszcza si usunicie wybranych drzew w zwizku z koniecznoci zachowania bezpieczestwa ruchu drogowego; b) w przypadku przebudowy czciowej lub caociowej ulicy ustala si realizacj szpalerw drzew wzdu ulicy w miejscach wskazanych orientacyjnie na rysunku planu; trasy podziemnych sieci uzbrojenia terenu musz uwzgldnia lokalizacj projektowanych nasadze drzew. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY a) teren pooony jest w granicach historycznego ukadu urbanistycznego rdmiecia Gdyni wpisanego do rejestru zabytkw obowizuj przepisy okrelone w 5 ust. 1 pkt 1 oraz zasady okrelone w 5 ust. 1 pkt 2. 5) SZEROKO W LINIACH ROZGRANICZAJCYCH a) zgodnie z rysunkiem planu. 6) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR - wg 10 ust. 2. 7) STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy. 8) INNE ZAPISY a) przewidzie ciek rowerow, ktrej orientacyjny przebieg wskazano na rysunku planu; szczegow lokalizacj naley doprecyzowa na etapie projektowania; b) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; c) teren znajduje si w granicach obszaru ochronnego Gwnego Zbiornika Wd Podziemnych nr 110 Pradoliny Kaszubskiej i rzeki Redy obowizuj zasady okrelone w 8 ust. 1 pkt 1; d) zamierzenia inwestycyjne na terenie 49 KD-Z 1/4 naley uzgodni z waciwymi subami teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej) w celu uniknicia kolizji z infrastruktur telekomunikacyjn Marynarki Wojennej. 50. KARTA TERENW O NUMERACH 50 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 0,32 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU KD-L 1/2 ULICA LOKALNA ul. Armii Krajowej 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU a) naley utrzyma i uzupeni istniejce lub wprowadzi nowe zadrzewienia przyuliczne, w formie dostosowanej do przekroju ulicy, o skadzie gatunkowym i z zastosowaniem metod sadzenia zapewniajcymi ich dugotrway wzrost w warunkach miejskich; dopuszcza si usunicie wybranych drzew w zwizku z koniecznoci zachowania bezpieczestwa ruchu drogowego; b) w przypadku przebudowy czciowej lub caociowej ulicy ustala si realizacj szpalerw drzew wzdu ulicy w miejscach wskazanych orientacyjnie na rysunku planu; trasy podziemnych sieci uzbrojenia terenu musz uwzgldnia lokalizacj projektowanych nasadze drzew. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY a) cz terenu 50 KD-L 1/2 pooona jest w granicach historycznego ukadu urbanistycznego rdmiecia Gdyni wpisanego do rejestru zabytkw obowizuj przepisy okrelone w 5 ust. 1 pkt 1 oraz zasady okrelone w 5 ust. 1 pkt 2. 5) SZEROKO W LINIACH ROZGRANICZAJCYCH a) zgodnie z rysunkiem planu. 6) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 80

a) przez teren 50 KD-L 1/2 przebiega kolektor dosyowy sieci cieplnej obowizuj zasady okrelone w 10 ust. 2 pkt 6 lit. a; b) pozostae zasady obsugi infrastruktur wg 10 ust. 2. 7) STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy. 8) INNE ZAPISY a) przewidzie ciek rowerow, ktrej orientacyjny przebieg wskazano na rysunku planu, szczegow lokalizacj naley doprecyzowa na etapie projektowania; b) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; c) cz terenu 50 KD-L 1/2 znajduje si w granicach obszaru ochronnego Gwnego Zbiornika Wd Podziemnych nr 110 Pradoliny Kaszubskiej i rzeki Redy obowizuj zasady okrelone w 8 ust. 1 pkt 1; d) zamierzenia inwestycyjne na terenie 50 KD-L 1/2 naley uzgodni z waciwymi subami teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej) w celu uniknicia kolizji z infrastruktur telekomunikacyjn Marynarki Wojennej. 51. KARTA TERENU O NUMERZE 51 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 0,38 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU KD-L 1/2 ULICA LOKALNA ul. Obrocw Wybrzea 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU a) naley utrzyma i uzupeni istniejce lub wprowadzi nowe zadrzewienia przyuliczne, w formie dostosowanej do przekroju ulicy, o skadzie gatunkowym i z zastosowaniem metod sadzenia zapewniajcych ich dugotrway wzrost w warunkach miejskich; dopuszcza si usunicie wybranych drzew w zwizku z koniecznoci zachowania bezpieczestwa ruchu drogowego; b) w przypadku przebudowy czciowej lub caociowej ulicy ustala si realizacj szpalerw drzew wzdu ulicy w miejscach wskazanych orientacyjnie na rysunku planu; trasy podziemnych sieci uzbrojenia terenu musz uwzgldnia lokalizacj projektowanych nasadze drzew. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY a) cz terenu 51 KD-L 1/2 pooona jest w granicach historycznego ukadu urbanistycznego rdmiecia Gdyni wpisanego do rejestru zabytkw obowizuj przepisy okrelone w 5 ust. 1 pkt 1 oraz zasady okrelone w 5 ust. 1 pkt 2. 5) SZEROKO W LINIACH ROZGRANICZAJCYCH a) zgodnie z rysunkiem planu. 6) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR a) przez teren 51 KD-L 1/2 przebiega kolektor dosyowy sieci cieplnej obowizuj zasady okrelone w 10 ust. 2 pkt 6 lit. a; b) pozostae zasady obsugi infrastruktur wg 10 ust. 2. 7) STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy. 8) INNE ZAPISY a) dopuszcza si wysunicie fragmentu budynku zlokalizowanego na terenie przylegym 24 U/MW3 nad teren 51 KD-L 1/2, w obrbie dziaki 385/265 w formie nadwieszenia, z pozostawieniem podcienia umoliwiajcego ruch pieszych w poziomie chodnika; b) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3;

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 81

c) zamierzenia inwestycyjne na terenie 51 KD-L 1/2 naley uzgodni z waciwymi subami teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej) w celu uniknicia kolizji z infrastruktur telekomunikacyjn Marynarki Wojennej. 52. KARTY TERENW O NUMERACH 52-55 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA a) teren 52 0,17 ha b) teren 53 0,30 ha c) teren 54 0,18 ha d) teren 55 0,11 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU 52 KD-D 1/2 ULICA DOJAZDOWA ul. S. Batorego 53 KD-D 1/2 ULICA DOJAZDOWA ul. S. Batorego 54 KD-D 1/2 ULICA DOJAZDOWA ul. S. Batorego 55 KD-D 1/2 ULICA DOJAZDOWA ul. Ks. Praata H. Jastaka 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU a) naley utrzyma i uzupeni istniejce lub wprowadzi nowe zadrzewienia przyuliczne, w formie dostosowanej do przekroju ulicy, o skadzie gatunkowym i z zastosowaniem metod sadzenia zapewniajcych ich dugotrway wzrost w warunkach miejskich; dopuszcza si usunicie wybranych drzew w zwizku z koniecznoci zachowania bezpieczestwa ruchu drogowego; b) w przypadku przebudowy czciowej lub caociowej ulicy ustala si realizacj szpalerw drzew wzdu ulicy w miejscach wskazanych orientacyjnie na rysunku planu; trasy podziemnych sieci uzbrojenia terenu musz uwzgldnia lokalizacj projektowanych nasadze drzew. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY a) cz terenw 52 KD-D 1/2, 53 KD-D 1/2, 54 KD-D 1/2 pooona jest w granicach historycznego ukadu urbanistycznego rdmiecia Gdyni wpisanego do rejestru zabytkw obowizuj przepisy okrelone w 5 ust. 1 pkt 1 oraz zasady okrelone w 5 ust. 1 pkt 2. 5) SZEROKO W LINIACH ROZGRANICZAJCYCH a) dla ulicy 52 KD-D 1/2 min. 18 m oraz zgodnie z rysunkiem planu; b) dla ulicy 53 KD-D 1/2 min. 18 m oraz zgodnie z rysunkiem planu; c) dla ulicy 54 KD-D 1/2 min. 18 m oraz zgodnie z rysunkiem planu; d) dla ulicy 55 KD-D 1/2 zgodnie z rysunkiem planu. 6) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR a) przez teren 54 KD-D 1/2 przebiega kolektor dosyowy sieci cieplnej obowizuj zasady okrelone w 10 ust. 2 pkt 6 lit. a; b) pozostae zasady obsugi infrastruktur wg 10 ust. 2. 7) STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy. 8) INNE ZAPISY a) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; b) tereny 53 KD-D 1/2, 54 KD-D 1/2 i 55 KD-D 1/2 znajduj si w granicach obszaru ochronnego Gwnego Zbiornika Wd Podziemnych nr 110 Pradoliny Kaszubskiej i rzeki Redy obowizuj zasady okrelone w 8 ust. 1 pkt 1;

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 82

c) zamierzenia inwestycyjne na terenach 53 KD-D 1/2, 54 KD-D 1/2 i 55 KD-D 1/2 naley uzgodni z waciwymi subami teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej) w celu uniknicia kolizji z infrastruktur telekomunikacyjn Marynarki Wojennej. 53. KARTY TERENW O NUMERACH 56-60 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA a) teren 56 0,34 ha b) teren 57 0,18 ha c) teren 58 0,18 ha d) teren 59 0,16 ha e) teren 60 0,16 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU 56 KD-D 1/2 ULICA DOJAZDOWA ul. A. Abrahama 57 KD-D 1/2 ULICA DOJAZDOWA ul. A. Abrahama 58 KD-D 1/2 ULICA DOJAZDOWA ul. A. Abrahama 59 KD-D 1/2 ULICA DOJAZDOWA ul. A. Abrahama 60 KD-D 1/2 ULICA DOJAZDOWA ul. A. Abrahama 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU a) naley utrzyma i uzupeni istniejce lub wprowadzi nowe zadrzewienia przyuliczne, w formie dostosowanej do przekroju ulicy, o skadzie gatunkowym i z zastosowaniem metod sadzenia zapewniajcych ich dugotrway wzrost w warunkach miejskich; dopuszcza si usunicie wybranych drzew w zwizku z koniecznoci zachowania bezpieczestwa ruchu drogowego; b) w przypadku przebudowy czciowej lub caociowej ulicy ustala si realizacj szpalerw drzew wzdu ulicy w miejscach wskazanych orientacyjnie na rysunku planu; trasy podziemnych sieci uzbrojenia terenu musz uwzgldnia lokalizacj projektowanych nasadze drzew. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY a) cz terenw 56 KD-D 1/2, 57 KD-D 1/2, 58 KD-D 1/2, 59 KD-D 1/2, 60 KD-D 1/2 pooona jest w granicach historycznego ukadu urbanistycznego rdmiecia Gdyni wpisanego do rejestru zabytkw obowizuj przepisy okrelone w 5 ust. 1 pkt 1 oraz zasady okrelone w 5 ust. 1 pkt 2. 5) SZEROKO W LINIACH ROZGRANICZAJCYCH a) dla ulicy 56 KD-D 1/2 min. 18 m oraz zgodnie z rysunkiem planu; b) dla ulicy 57 KD-D 1/2 zgodnie z rysunkiem planu; c) dla ulicy 58 KD-D 1/2 zgodnie z rysunkiem planu; d) dla ulicy 59 KD-D 1/2 zgodnie z rysunkiem planu; e) dla ulicy 60 KD-D 1/2 zgodnie z rysunkiem planu. 6) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR a) przez tereny 56 KD-D 1/2, 57 KD-D 1/2, 58 KD-D 1/2, 59 KD-D 1/2, 60 KD-D 1/2 przebiega kolektor dosyowy sieci cieplnej obowizuj zasady okrelone w 10 ust. 2 pkt 6 lit. a; b) pozostae zasady obsugi infrastruktur wg 10 ust. 2. 7) STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy. 8) INNE ZAPISY

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 83

a) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; b) w obrbie wyznaczonych linii zabudowy na wjazdach do wntrza kwartau zabudowy, dopuszcza si poczenie zabudowy na terenie 18 U/MW3 z zabudow na terenie 19 U/MW3 w formie nadwiesze nad ulic 57 KD-D 1/2 przy zachowaniu wiata przejazdu min. 5,0 m nad poziomem jezdni; c) w obrbie wyznaczonych linii zabudowy na wjedzie do wntrza kwartau zabudowy, dopuszcza si poczenie zabudowy na terenie 22 U/MW3 z zabudow na terenie 24 U/MW3 w formie nadwieszenia nad ulic 58 KD-D 1/2 przy zachowaniu wiata przejazdu min. 5,0 m nad poziomem jezdni; d) w obrbie wyznaczonych linii zabudowy na wjedzie do wntrza kwartau zabudowy, dopuszcza si poczenie zabudowy na terenie 26 U/MW3 z zabudow na terenie 27 U/MW3 w formie nadwieszenia nad ulic 59 KD-D 1/2 przy zachowaniu wiata przejazdu min. 3,5 m nad poziomem jezdni; e) na terenie 56 KD-D 1/2 dopuszcza si realizacj schodw zewntrznych, prowadzcych do lokali usugowych w parterze budynku przy ul. A. Abrahama 25, wysunitych przed lini zabudowy do 1,0 m, w ktrych wysoko wysunitej czci nie przekracza 0,5 m; f) teren 56 KD - D 1/2 znajduje si w granicach obszaru ochronnego Gwnego Zbiornika Wd Podziemnych nr 110 Pradoliny Kaszubskiej i rzeki Redy obowizuj zasady okrelone w 8 ust. 1 pkt 1; g) zamierzenia inwestycyjne na terenach 56 KD-D 1/2, 57 KD-D 1/2, 58 KD-D 1/2, 59 KD-D 1/2 i 60 KD-D 1/2 naley uzgodni z waciwymi subami teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej) w celu uniknicia kolizji z infrastruktur telekomunikacyjn Marynarki Wojennej. 54. KARTY TERENW O NUMERACH 61-65 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA a) teren 61 0,53 ha b) teren 62 0,27 ha c) teren 63 0,19 ha d) teren 64 0,17 ha e) teren 65 0,24 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU 61 KD-D 1/2 ULICA DOJAZDOWA ul. wirki i Wigury 62 KD-D 1/2 ULICA DOJAZDOWA ul. wirki i Wigury 63 KD-D 1/2 ULICA DOJAZDOWA ul. J. Kiliskiego 64 KD-D 1/2 ULICA DOJAZDOWA ul. R. Traugutta 65 KD-D 1/2 ULICA DOJAZDOWA ul. witojaska 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU a) naley utrzyma i uzupeni istniejce lub wprowadzi nowe zadrzewienia przyuliczne, w formie dostosowanej do przekroju ulicy, o skadzie gatunkowym i z zastosowaniem metod sadzenia zapewniajcych ich dugotrway wzrost w warunkach miejskich; dopuszcza si usunicie wybranych drzew w zwizku z koniecznoci zachowania bezpieczestwa ruchu drogowego; b) w przypadku przebudowy czciowej lub caociowej ulicy ustala si realizacj szpalerw drzew wzdu ulicy w miejscach wskazanych orientacyjnie na rysunku planu; trasy podziemnych sieci uzbrojenia terenu musz uwzgldnia lokalizacj projektowanych nasadze drzew. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY a) cz terenw 62 KD-D 1/2, 63 KD-D 1/2 oraz teren 64 KD-D 1/2 pooone s w granicach historycznego ukadu urbanistycznego rdmiecia Gdyni wpisanego do rejestru zabytkw obowizuj przepisy okrelone w 5 ust. 1 pkt 1 oraz zasady okrelone w 5 ust. 1 pkt 2.
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 84

5) SZEROKO W LINIACH ROZGRANICZAJCYCH a) dla ulicy 61 KD-D 1/2 zgodnie z rysunkiem planu; b) dla ulicy 62 KD-D 1/2 min. 25 m oraz zgodnie z rysunkiem planu; c) dla ulicy 63 KD-D 1/2 min. 18 m oraz zgodnie z rysunkiem planu; d) dla ulicy 64 KD-D 1/2 zgodnie z rysunkiem planu; e) dla ulicy 65 KD-D 1/2 zgodnie z rysunkiem planu. 6) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR a) przez tereny 62 KD-D 1/2, 63 KD-D 1/2 oraz 64 KD-D 1/2 przebiega kolektor dosyowy sieci cieplnej obowizuj zasady okrelone w 10 ust. 2 pkt 6 lit. a; b) pozostae zasady obsugi infrastruktur wg 10 ust. 2. 7) STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy. 8) INNE ZAPISY a) na terenie 61 KD-D 1/2 i 65 KD-D 1/2 przewidzie ciek rowerow, ktrej orientacyjny przebieg wskazano na rysunku planu, szczegow lokalizacj naley doprecyzowa na etapie projektowania; b) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; c) dopuszcza si realizacj przeszklonych, caorocznych ogrodw gastronomicznych (ogrodw zimowych) z przekroczeniem linii zabudowy wyznaczonych wzdu linii rozgraniczajcych ulic 61 KD-D 1/2 oraz 64 KD-D 1/2, na warunkach okrelonych w 6 ust. 1 pkt 3 lit. e; d) na terenie 62 KD-D 1/2 i 63 KD-D 1/2 dopuszcza si realizacj schodw zewntrznych, prowadzcych do lokali usugowych w parterach budynkw zlokalizowanych na przylegym terenie 27 U/MW3, wysunitych przed linie zabudowy do 1,0 m, w ktrych wysoko wysunitej czci nie przekracza 0,5 m; e) zamierzenia inwestycyjne na terenach 61 KD-D 1/2, 62 KD-D 1/2, 63 KD-D 1/2, 64 KD-D 1/2 i 65 KD-D 1/2 naley uzgodni z waciwymi subami teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej) w celu uniknicia kolizji z infrastruktur telekomunikacyjn Marynarki Wojennej. 55. KARTY TERENW O NUMERACH 66-67 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA a) teren 66 0,14 ha b) teren 67 0,05 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU 66 KD-X CIG PIESZO-JEZDNY 67 KD-X CIG PIESZY I PLAC PUBLICZNY 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU nie ustala si. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY a) cz terenu 67 KD-X pooona jest w granicach historycznego ukadu urbanistycznego rdmiecia Gdyni wpisanego do rejestru zabytkw obowizuj przepisy okrelone w 5 ust. 1 pkt 1 oraz zasady okrelone w 5 ust. 1 pkt 2. 5) SZEROKO W LINIACH ROZGRANICZAJCYCH a) zgodnie z rysunkiem planu. 6) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR wg 10 ust. 2. 7) STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy.

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 85

8) INNE ZAPISY a) dopuszcza si poczenie zabudowy na terenie 31 U/MW3 z zabudow na terenie 32 U/MW3 w formie nadwieszenia nad terenem 67 KD-X przy zachowaniu wiata przejcia min. 3,5 m nad poziomem chodnika; b) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; c) dopuszcza si realizacj przeszklonych, caorocznych ogrodw gastronomicznych (ogrodw zimowych) z przekroczeniem linii zabudowy wyznaczonych wzdu linii rozgraniczajcych cigu pieszo-jezdnego 66 KD-X, na warunkach okrelonych w 6 ust. 1 pkt 3 lit. e; d) zamierzenia inwestycyjne na terenach 67 KD-X naley uzgodni z waciwymi subami teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej) w celu uniknicia kolizji z infrastruktur telekomunikacyjn Marynarki Wojennej. 56. KARTA TERENU O NUMERZE 68 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 0,05 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU KD-X CIG PIESZO - JEZDNY 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU nie ustala si. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY nie ustala si. 5) SZEROKO W LINIACH ROZGRANICZAJCYCH a) 7 m. 6) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR wg 10 ust. 2. 7) STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy. 8) INNE ZAPISY a) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3. 57. KARTA TERENU O NUMERZE 69 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA 0,18 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU KD-X PLAC PUBLICZNY 3) ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU a) na terenie naley wprowadzi ziele, wraz z towarzyszc ma architektur i z wykorzystaniem materiaw szlachetnych, w miar moliwoci wody oraz urzdze wodnych, nadajc przestrzeni indywidualny charakter, o wysokich walorach estetycznych i uytkowych. 4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DBR KULTURY a) teren 69 KD-X pooony jest w strefie ochrony archeologicznej oznaczonej na rysunku planu - obowizuj zasady okrelone w 5 ust. 2. 5) SZEROKO W LINIACH ROZGRANICZAJCYCH a) zgodnie z rysunkiem planu. 6) ZASADY OBSUGI INFRASTRUKTUR wg 10 ust. 2. 7) STAWKA PROCENTOWA nie dotyczy. 8) INNE ZAPISY

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 86

a) przewidzie ciek rowerow, ktrej orientacyjny przebieg wskazano na rysunku planu, szczegow lokalizacj naley doprecyzowa na etapie projektowania; b) dopuszcza si wysunicie fragmentw budynkw zlokalizowanych na terenie przylegym 37 U/KS nad teren 69 KD-X, w formie nadwieszenia na wysokoci co najmniej 5,0 m nad poziomem chodnika; c) oglnodostpne przestrzenie publiczne powinny spenia warunki okrelone w 6 ust. 1 pkt 3; d) zamierzenia inwestycyjne na terenie 69 KD-X naley uzgodni z waciwymi subami teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej) w celu uniknicia kolizji z infrastruktur telekomunikacyjn Marynarki Wojennej. 58. KARTY TERENW O NUMERACH 70-71 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1104 1) POWIERZCHNIA a) teren 70 0,09 ha b) teren 71 0,04 ha 2) PRZEZNACZENIE TERENU 70 TZ TEREN ZAMKNITY (przewidywany do zmiany przeznaczenia - na ziele urzdzon) 71 TZ TEREN ZAMKNITY (przewidywany do zmiany przeznaczenia czciowo na alej Marszaka J. Pisudskiego, czciowo na ziele urzdzon) 14. 1. Integraln czci uchway jest cz graficzna rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czci dzielnic rdmiecie i Wzgrze w. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wadysawa IV, 10 Lutego i witojaskiej w skali 1:1000, stanowicy zacznik nr 1 do niniejszej uchway. 2. Na rysunku planu miejscowego zawarto nastpujce obowizujce ustalenia planu miejscowego: 1) granice obszaru objtego planem miejscowym; 2) linie rozgraniczajce tereny o rnym przeznaczeniu lub rnych zasadach zagospodarowania; 3) oznaczenia identyfikacyjne zawierajce numery terenw i ich przeznaczenie w liniach rozgraniczajcych; 4) obowizujce linie zabudowy oraz obowizujce linie zabudowy pierzejowej; 5) nieprzekraczalne linie zabudowy, nieprzekraczalne linie zabudowy pierzejowej; 6) nieprzekraczalne linie zabudowy na poziomie parteru; 7) rejony lokalizacji placw oglnodostpnych w obrbie terenw zabudowy; 8) obszary lokalizacji zabudowy niskiej (wysokoci zabudowy okrelone w kartach terenw); 9) cigi usugowe w parterach; 10) obiekty objte ochron konserwatorsk grupa A; 11) obiekty objte ochron konserwatorsk grupa B; 12) obiekty objte ochron konserwatorsk grupa C; 13) granice strefy ochrony archeologicznej; 14) projektowane szpalery drzew (lokalizacja orientacyjna); 15) tereny wyczone z zabudowy do zagospodarowania w formie zieleni rekreacyjno-wypoczynkowej; 16) cieki rowerowe (przebieg orientacyjny); 17) gwne cigi piesze poza ulicami i wydzielonymi cigami komunikacyjnymi (przebieg orientacyjny); 18) wjazdy do kwartaw zabudowy oraz drogi komunikacji wewntrz kwartaw: istniejce do zachowania / projektowane (wskazane orientacyjnie); 19) korytarze widokowe.

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 87

Ponadto na rysunku planu zestawiono w formie tabelarycznej wybrane parametry i wskaniki zagospodarowania terenw. Pozostae oznaczenia na rysunku planu stanowi informacj lub zalecenia i nie s ustaleniami planu miejscowego. 15. 1. Rozstrzygnicie dotyczce sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, wyoonego do publicznego wgldu, stanowi zacznik nr 2 do niniejszej uchway. 2. Rozstrzygnicie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowi zacznik nr 3 do niniejszej uchway. 16. Zobowizuje si Prezydenta Miasta Gdyni do: 1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchway wraz z zacznikami oraz dokumentacj prac planistycznych w celu oceny ich zgodnoci z przepisami prawnymi oraz w celu skierowania uchway do ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Pomorskiego; 2) publikacji niniejszej uchway, wraz z czci graficzn, na stronie internetowej gminy. 17. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 30 dni od dnia ogoszenia jej w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Pomorskiego, z wyjtkiem 16, ktry wchodzi w ycie z dniem podjcia uchway.

Przewodniczcy Rady Miasta Gdyni dr in. Stanisaw Szwabski

1) Zmiany

tekstu jednolitego ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2002 roku, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 roku, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 roku, Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku, Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku, Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241., z 2010 roku, Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230. 2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2004 roku, Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 roku, Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 roku, Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 roku, Nr 127, poz. 880, z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 roku, Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871.

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr VI/92/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 marca 2011 r. Zalacznik1.jpg rysunek planu 1_1000

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 88

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr VI/92/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 marca 2011 r. Rozstrzygnicie o sposobie rozpatrzenia uwag zoonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czci dzielnic rdmiecie i Wzgrze w. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wadysawa IV, 10 Lutego i witojaskiej zosta wyoony, wraz z prognoz oddziaywania na rodowisko, do publicznego wgldu w dniach od 29 listopada 2010 r. do 28 grudnia 2010 r. Do projektu planu miejscowego zoonych zostao cznie 29 uwag, z czego w ustawowym terminie (tj. do dnia 11 stycznia 2011 r.) 28 uwag, a 1 uwaga po terminie. Prezydent Miasta Gdyni zarzdzeniem nr 1037/11/VI/U z dnia 9 lutego 2011 r. rozpatrzy uwagi dotyczce projektu planu, 6 uwzgldni w caoci, 15 w czci, 8 nie uwzgldni. Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czci dzielnic rdmiecie i Wzgrze w. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wadysawa IV, 10 Lutego i witojaskiej, ktre wniosy nastpujce osoby: 1. Daniel Wierzbicki data wpywu 15.12.2010 r. 2. Barbara Chudziska data wpywu 10.01.2011 r. 3. Jan Radtke, Krzysztof Szocik (Nowosielski Gotkowicz i partnerzy, Adwokaci i Radcy Prawni) data wpywu 07.01.2011 r. 4. Anna Maria Priss - data wpywu 10.01.2011 r. 5. Zofia Ruszkiewicz - data wpywu 11.01.2011 r. 6. Dawid Skrzyski - data wpywu 10.01.2011 r. 7. Beata Young data wpywu 10.01.2011 r. 8. Ewa Lazarowicz, Zarzd Wsplnoty Mieszkaniowej Abrahama 80-86 - data wpywu 10.01.2011 r. 9. Wsplnota Mieszkaniowa ul. Abrahama 80-86 - data wpywu 11.01.2011 r. 10. "Gdynia 8" Spka z o.o. - data wpywu 11.01.2011 r. 11. Grupa Inwestycyjna HOSSA - data wpywu 13.01.2011 r. (data nadania 11.01.2011 r.) 12. Spdzielnia Mieszkaniowa Fundament - data wpywu 12.01.2011 r. (data nadania 10.01.2011 r.) 13. Spdzielnia Mieszkaniowa Fundament - data wpywu 07.01.2011 r. 14. Magorzata Madziar-Wiszniewska - data wpywu 07.01.2011 r. 15. Andrzej Skwiercz dziaajcy w imieniu wasnym i pozostaych wspwacicieli dziaek nr 3, 580/314 i 608/314 : Jerzy Kotowski, Barbara Jaboska, Maria Pisarek, Jeanne Loudain za ktr dziaa Jerzy Kotowski, Eleonora Pluto, Kazimierz Skwiercz, Tadeusz Skwiercz, Hanna Sylwia Skwiercz, Stefan Skwiercz - data wpywu 11.01.2011 r. 16. Grski Szymon (penomocnik), Grski Andrzej - data wpywu 10.01.2011 r. 17. Andrzej Grski, Roman Grski, Joanna Stefaniak, Lidia Grska, Szymon Grski (penomocnik) - data wpywu 10.01.2011 r. (2 pisma) 18. Hanna i Piotr Szandrach - data wpywu 11.01.2011 r. 19. Jacek Miksza - data wpywu 10.01.2011 r. 20. Bartosz Grube - data wpywu 11.01.2011 r. 21. Jzef Tutkowski - data wpywu 11.01.2011 r.
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 1

22. Stowarzyszenie Gdynia SOS - data wpywu 11.01.2011 r. 23. Urszula Jeliska - data wpywu 18.01.2011 r. (uwaga zoona po terminie) odrzuca si w czci nieuwzgldnionej przez Prezydenta Miasta Gdyni. Rozstrzygnicia uzasadnia si nastpujco: 1. Daniel Wierzbicki zoy uwag odnonie karty terenu 09 U/MW3, w ktrej proponowa ide zlokalizowania na terenie planu choby niewielkiego ogrodu botanicznego o funkcjach podobnych do synnej poznaskiej Palmiarni oraz sugerowa jego lokalizacj na terenie oznaczonym symbolem 09 U/MW3 przy samym skrzyowaniu ulic witojaskiej i 10 Lutego z waciwym wyeksponowaniem pomnika Stefana eromskiego. Nieuwzgldnienie uwagi zoonej przez Daniela Wierzbickiego uzasadnia si nastpujco: palmiarnia, jako miejsce suce hodowli i rozmnaaniu rolin tropikalnych, jest budowl wymagajc odpowiedniego zaplecza oraz waciwego otoczenia zarwno pod ktem powierzchni, jak i wyposaenia. Lokalizacja oraz powierzchnia terenu 09 jest niewystarczajca dla tego typu funkcji. Odpowiednim miejscem dla palmiarni jest planowany ogrd botaniczny Kolibki. 2. Barbara Chudziska zoya uwag odnonie karty terenu 09 U/MW3 (gdzie zawarto ustalenia m.in. dla dziaki nr 74), w ktrej poruszya nastpujce problemy: 1) W punkcie 2a) w niezasadny sposb bardzo zawono rodzaj usug moliwych na parterze budynkw, podczas gdy wydaje jej si, e to wolny rynek powinien w danym momencie regulowa t kwesti. Z tego powodu zakwestionowaa zakaz usug takich jak: ochrona zdrowia i odnowa biologiczna, usugi owiaty, kursy jzykowe, kancelarie prawnicze itp. Ponadto, z ustale planu musi wynika jednoznacznie czy przeznaczenie terenu o symbolu U/MW oznacza konieczno wystpowania w budynku obydwu funkcji jednoczenie, czy te moliwo wyboru kadej z osobna. 2) Uywane w tekcie planu sformuowania dziaki narone (pkt 5b) i dziaki naronikowe (pkt 5d) naley ujednolici, a take dodatkowo pojcia te zdefiniowa. 3) W punkcie 5g) naley bezwzgldnie wykreli sformuowanie: "wyonienie projektu w drodze konkursu...", poniewa jest to zapis niekonstytucyjny i niemoliwy do wykonania w obecnym stanie prawnym, wiadczcy o ucieczce projektantw od waciwego zapisu projektu planu wynikajcego z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zdaniem Barbary Chudziskiej to na etapie sporzdzania projektu planu okrela si obowizkowo, lub te w zalenoci od potrzeb, takie parametry zabudowy i zagospodarowania terenu dla danego kwartau, aby potencjalny inwestor mg uzyska pozwolenie na budow na podstawie zoonego przez siebie projektu budowlanego. Zauwaya rwnie, e sdy administracyjne wypowiaday si ju w tej kwestii niejednokrotnie w nastpujcy sposb: Niedopuszczalne jest takie dziaanie rady gminy, ktre prowadzi do zamieszczenia w treci planu miejscowego przepisw uzaleniajcych podejmowanie kwestionowanych czynnoci od przyszych uzgodnie i na warunkach okrelonych przez inne organy w odniesieniu do obszaru objtego planem miejscowym. Zamieszczenie w treci planu norm otwartych, odsyajcych do odrbnych i nieprzewidzianych przepisami prawa procedur, jest niedopuszczalne z punktu widzenia obowizujcego porzdku prawnego i powoduje, i zamieszczone w planie normy prawa materialnego staj si w ten sposb niedookrelone. Plan zagospodarowania przestrzennego, jako prawo miejscowe, winien by zgodny zobowizujcymi przepisami prawa. Rada gminy nie posiada kompetencji do dowolnej interpretacji i rozszerzajcego stosowania zapisw ustawowych, tym samym uprawnie do stanowienia norm kompetencyjnych. 4) W punkcie 5h) ustalano lokalizacj pomnika eromskiego. Pomnik ten znajduje si od p wieku na prywatnym gruncie, z naruszeniem prawa wasnoci posiadanym od czasw przedwojennych. Majc to na uwadze, jej zdaniem naleao w ustaleniach planu zapisa konieczno docelowej lokalizacji pomnika na terenie Gminy Miasta Gdyni (Gmina Miasta Gdynia posiada 80% wasnoci terenu dla caego kwartau). 5) W punkcie 5i) w sposb nieuprawniony stosuje si dla caego kwartau pojcie: "oglnodostpne przestrzenie publiczne", ktre okrelone s w studium miasta na obszarach poza przedmiotowym kwartaem. Zdaniem Barbary Chudziskiej takie potraktowanie sprawy ma wpyw na pozostae bdne ustalenia projektu planu. 6) Punkt 6) nie spenia wymogu wynikajcego z art. 15 ust. 2 pkt 8 u.p.z.p. i 4 pkt 8 rozporzdzenia w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w zakresie szczegowych warunkw scalania i podziau dziaek. Z uwagi na rnorodny stan wasnoci w kwartale,

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 2

projektant planu winien by zaproponowa najbardziej optymalny nowy podzia geodezyjny, wynikajcy z przyjtych rozwiza zabudowy. Prezydent uwzgldni uwag w czci: Ad 2) Skorygowano zapisy projektu planu z uyciem jedynie okrelenia dziaka narona i z podaniem numeru dziaki w przypadkach mogcych rodzi wtpliwoci interpretacyjne. Ad 4) Lokalizacj pomnika eromskiego wskazano orientacyjnie na rysunku planu. Zapisy projektu planu dopuszczaj inne miejsce usytuowania pomnika, wkomponowanego w planowan zabudow pierzejow na terenie 09 U/MW3. Ad 6) Skorygowano linie zabudowy na rysunku planu i ustalenia tekstowe tak, aby moliwa bya zarwno niezalena realizacja zabudowy na ju wydzielonych dziakach jak i wsplne bilansowanie wskanikw w przypadku przedsiwzicia obejmujcego kilka dziaek. Nieuwzgldnienie uwagi zoonej przez Barbar Chudzisk uzasadnia si nastpujco: Ad 1) Usugi i mieszkania zostay dopuszczone na terenie 09 alternatywnie istnieje moliwo wyboru za wyjtkiem parterw od strony cigw usugowych oznaczonych na rysunku planu, gdzie usugi s wymagane obligatoryjnie. Wynika to z zapisw dotyczcych przeznaczenia terenu. Wyselekcjonowany zestaw usug w parterach budynkw przy ul. witojaskiej ma na celu utrzymanie atrakcyjnoci dla mieszkacw i odwiedzajcych jednej z gwnych przestrzeni publicznych miasta, jak jest ul. witojaska. Ad 3) Z art. 15 ust. 2 pkt 6 u.p.z.p. wynika, e plan miejscowy powinien okrela m.in. zasady ksztatowania zabudowy oraz wskaniki zagospodarowania terenu. Przez zasady rozumie naley ustanowienie pewnych regu czy te norm postpowania. Mog one by ujte w formie nakazw lub zakazw, jednake z uwagi na planistyczny charakter postanowie planu miejscowego winny dotyczy wycznie zagospodarowania danego terenu w przyszoci (wyrok WSA II SA/Bk 56/09). Parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu zostay ustalone zapisami planu. Pozostaje do rozstrzygnicia, na etapie realizacji konkretnej zamierzonej inwestycji, forma architektoniczna projektowanych obiektw. Ze wzgldu na pooenie terenu w szczeglnie eksponowanej i istotnej dla wizerunku rdmiecia lokalizacji na przeciciu gwnych reprezentacyjnych osi kompozycyjnych rdmiecia Gdyni: ulic witojaskiej i 10 Lutego, wymg wyonienia projektu zabudowy w drodze konkursu architektoniczno-urbanistycznego jest jak najbardziej uzasadniony. Pozwoli to na uzyskanie najlepszego rozwizania z korzyci dla inwestora jak i dla wizerunku miasta. Ad 5) Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 5 u.p.z.p. w przywoanym 6 ust.1 pkt 3 sformuowane zostay wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych. Pojcia przestrzeni publicznej nie naley utosamia z obszarami przestrzeni publicznej zdefiniowanymi w art. 2 pkt 6 u.p.z.p. jako obszary o szczeglnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkacw, poprawy jakoci ich ycia i sprzyjajce nawizywaniu kontaktw spoecznych, okrelone w studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy, dla ktrych obowizkowe jest sporzdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 8 u.p.z.p. Ad 6) Teren 09 U/MW3 jest ju podzielony na dziaki budowlane. Obecny, historyczny podzia geodezyjny, umoliwia realizacj zabudowy pierzejowej zgodnej z warunkami ustalonymi w projekcie planu. Projekt planu nie wyklucza take przeksztace wasnociowych ani wsplnego zagospodarowania istniejcych dziaek na podstawie projektu dla caego terenu 09 U/MW3, wyonionego w konkursie architektoniczno-urbanistycznym. 3. Jan Radtke (reprezentowany przez adwokata Krzysztofa Szocika, Nowosielski Gotkowicz i partnerzy, Adwokaci i Radcy Prawni) zoy uwag odnonie kart terenu 28 UO, 38 ZP, 25 U/MW3 (gdzie zawarto ustalenia dla dziaek nr 442/306, 533/306, 536/306, 538/307, 566/306, 568/306, 570/307, 679/306, 680/306, 709/306 na karcie mapy nr 55; dla dziaek nr 469/20, 558/26, 604/20, 643/20, 644/20, 782/20, 785/20, 1086/20, 1087/20, cz.1150/31 na karcie mapy nr 58; dla dziaek nr 403/306, 434/306, 737/306 na karcie mapy nr 55; dla dziaek nr 650/18, 651/18 na karcie mapy nr 56; dla dziaek nr 572/24, 605/20, 606/20, 611/20, 612/26, na karcie mapy nr 58), w ktrej wnis o moliwo zabudowy wskazanych nieruchomoci, objtych kartami terenu: 28 UO, 38 ZP, 25 U/MW3, w sposb zgodny z decyzj Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18 wrzenia 2006 roku o warunkach zabudowy (RAA-I-10380/7331/361/05/17/dz.1087/20 i In./AM). Swoj propozycj uzasadni w nastpujcy sposb:
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 3

1) Ww. decyzja dopuszcza na wskazanych dziakach inwestycj w postaci: rozbirki budynku przedszkola i budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usugami nieuciliwymi garaem podziemnym i infrastruktur techniczn. 2) Funkcja zgodna z decyzj o warunkach zabudowy spenia wymogi adu przestrzennego, gdy analiza funkcji w kontekcie obszaru ssiedniego bya podstawow przesank wydania decyzji. Od czasu wydania teje nie zaistniay adne czynniki, ktre zmieniyby uwarunkowania zwizane z przeznaczeniem przedmiotowego terenu. Obszar ssiaduje bezporednio z obszarem, na ktrym jest funkcja mieszkaniowo-usugowa i zabudowa intensywna, zwarta o pierzejowym charakterze, a rozproszony, ekstensywny charakter zabudowy rozpoczynajcy si na obszarze 28 nie jest rodzajem zabudowy typowym dla centrum miasta i dlatego te z punktu widzenia rozwojowego postulowana zmiana wydaje si wrcz naturalna. 16 grudnia 2011 r. podczas dyskusji publicznej nad propozycjami projektu planu przedstawiciele BPPMG uzasadniali zapisy projektu korzystne dla dewelopera, zapisami w wydanej dla niego wczeniej decyzji o warunkach zabudowy. W niniejszej sprawie istniej identyczne przesanki do wprowadzenia postulowanych uwag i wzgld na rwno wobec prawa powinien przemawia za jednakowym potraktowaniem skadajcego przedmiotowe uwagi oraz dewelopera. 3) Obszar pooony w centrum miasta powinien by wykorzystany intensywnie, w sposb prorozwojowy i generujcy dochody dla miasta i jego mieszkacw. Intensywne i prorozwojowe wykorzystanie nie stoi w sprzecznoci z innymi funkcjami, ktre mog by w bardziej komfortowych warunkach realizowane nieco dalej od centrum miasta. 4) W zwizku z decyzjami Ministra Infrastruktury stwierdzajcymi niewano decyzji wywaszczeniowych (decyzje: z 3 wrzenia 2002 r. nr GN.5.3-R-105/2002, 13 grudnia 2002 r., nr ORZ.5.3/813-R-113/02, 20 stycznia 2005 r., B.O.5.3/813-R-88/03) cay omawiany obszar stanowi wasno prywatn. W zwizku z tym nie ma gwarancji, e wskazana w projekcie funkcja przedszkole bdzie rzeczywicie funkcjonowaa. Gmina, nie posiadajc tytuu prawnego do nieruchomoci zobowizana jest do wydania nieruchomoci na danie waciciela, do zapaty za bezumowne korzystanie z nieruchomoci oraz ewentualnie do zaspokojenia innych roszcze. Funkcjonowanie przedszkola posadowionego na nieruchomoci niebdcej wasnoci komunaln wie si z dodatkowymi kosztami, stawiajcymi pod znakiem zapytania sens istnienia placwki akurat w tym miejscu. Przy czym kilkadziesit metrw dalej znajduje si drugie przedszkole (nr 7). Jeeli istnieje potrzeba lokalizowania przedszkoli, to powinny one funkcjonowa na gruntach bdcych wasnoci gminy i niekoniecznie wszystkie w cisym centrum miasta. Skadajcy uwag podkrela, e nie ma prawnych przeszkd ku temu, aby prywatny waciciel przeprowadzi rozbirk budynku przedszkola, ktry jest zaliczany do grupy C ( vide: 5 ust. 1 pkt 4 lit. c), v) projektu). W sytuacji rozbirki budynku przedszkola w centrum miasta pozostaby atrakcyjny teren kompletnie niezagospodarowany. Gmina nie powinna poprzez proponowane zapisy stwarza zagroenia powstania takiej niekorzystnej sytuacji. Budynek przedszkola znajduje si w nienajlepszym stanie technicznym, nie zosta objty planem remontw, jak przedszkole ssiednie, a planowane funkcje edukacyjne nie wydaj si by optymalnym pomysem z racji poziomu natenia ruchu samochodowego w bezporednim ssiedztwie. 5) Zmiana przeznaczenia terenu w miejscowym planie w stosunku do decyzji o warunkach zabudowy moe wiza si z roszczeniami wacicieli na gruncie przepisw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Warto nieruchomoci, na ktrej zgodnie z decyzj mona byo realizowa inwestycj polegajca na rozbirce budynku przedszkola i budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usugami nieuciliwymi, garaem podziemnym i infrastruktur techniczn jest istotnie wysza od nieruchomoci, na ktrej mona realizowa wycznie funkcj owiatow przedszkole. 6) Studium Zagospodarowania Przestrzennego w peni pozwala na realizowanie postulowanych funkcji mieszkaniowo-usugowych. Miejscowy plan powinien maksymalnie wykorzysta szanse rozwojowe w ramach dopuszczonych przez Studium. 7) Skadajcy uwag ryzykuje tez, e jak na centrum miasta, funkcja owiatowa zajmuje znaczny obszar i wydaje si, i w tej lokalizacji jest to teren zbyt duy. Kwesti do rozwaenia jest czy funkcja ta nie moe by realizowana w innej lokalizacji oddalonej od centrum. 8) W ramach poszukiwania rozwizania kompromisowego, mona zaproponowa dopuszczenie funkcji mieszkaniowo-usugowej z wymogiem usug o charakterze owiatowym przedszkolnym w parterze budynku. Nieuwzgldnienie uwagi zoonej przez Jana Radke uzasadnia si nastpujco:
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 4

Ad 1-3) Projekt planu przewiduje zachowanie istniejcych terenw usug owiaty i wychowania oraz zieleni urzdzonej w kompleksie terenw obejmujcych przedmiotowe dziaki oraz tereny pooone w ssiedztwie na poudnie, a do al. Marszaka J. Pisudskiego. Tereny te su edukacji publicznej, realizowanej m.in. w szkoach i przedszkolach. Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wsplnoty gminnej w zakresie edukacji publicznej jest ustawowym zadaniem wasnym wadz samorzdowych. Decydujc o przeznaczeniu przedmiotowych dziaek na funkcje owiatowe przedszkole w projekcie planu miejscowego, wzito pod uwag znacznie szerszy kontekst przestrzenno-funkcjonalny rdmiecia ni miao to miejsce przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy. Funkcje owiatowe musz odpowiada rosncym potrzebom i standardom zapewnia wysoki poziom obsugi, odpowiedni dla wzrastajcej liczby mieszkacw oraz osb pracujcych w centrum miasta. Naley zauway, teren 28 UO nie jest terenem wolnym od zabudowy, ktrego przeznaczenie naley dopiero okreli i w zwizku z tym wzi w szczeglnoci pod uwag wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przedszkole istniejce na terenie 28 UO jest czci dobrze funkcjonujcego zespou obejmujcego dwie szkoy i dwa przedszkola. Placwki te wykorzystywane s w peni, a przewidywany jest wzrost zapotrzebowania na miejsca w tych placwkach. Miejscowe plany zagospodarowania dla terenw rdmiecia dopuszczaj liczne uzupenienia zabudowy plombowej mieszkalno-usugowej w rezultacie liczba mieszkacw i pracownikw rdmiecia, w tym liczba dzieci i modziey korzystajcej z usug owiatowych, wzronie. Ad 4,5) Zwrot wywaszczonych nieruchomoci, na ktrych realizowane s zadania gminy wie si z konsekwencjami finansowymi. Naley jednak zauway, e realizacja zada samorzdu gminnego w oczywisty sposb wie si z ponoszeniem wydatkw publicznych. Teren przeznaczony na usugi komercyjne generuje wpywy podatkowe, a prowadzenie dziaalnoci owiatowej wie si z wydatkami gminy. Nie jest to jednak argument za zaprzestaniem dziaalnoci w zakresie edukacji publicznej. Wydatki na cele publiczne powinny by ponoszone w sposb racjonalny, ale bez szkody dla prawidowej obsugi, waciwego zaspokojenia potrzeb mieszkacw. Ad 6) Plan powinien maksymalnie godzi interes publiczny z prywatnym, nie bdc jednoczenie w sprzecznoci ze Studium Uwarunkowa i Kierunkw Zagospodarowania Miasta. Przedmiotowy projekt planu spenia te wymogi. Ad 7,8) Istniejce w rdmieciu szkoy i przedszkola zajmuj minimalne powierzchnie terenu, jakie naley uzna za wymagane dla funkcji owiatowych. Edukacja dzieci i modziey wie si nie tylko z koniecznoci zapewnienia pomieszcze dydaktycznych obejmuje take edukacj i rozwj psychofizyczny, ktry wymaga urzdze sportowych i terenw zielonych. Ze wzgldu na bezpieczestwo i charakter obiektw owiaty i wychowania nie powinny by one lokowane w parterach budynkw o innych funkcjach. 4. Anna Maria Priss zoya uwag odnonie karty terenu 28 UO, (gdzie zawarto ustalenia dla dziaek nr 533/306, 536/306, 566/306, 568/306, 679/306, 680/306, 709/306 na karcie mapy nr 55 oraz dla dziaek nr 604/20, 644/20, 782/20, 785/20, 1086/20, 1087/20, cz. 1150/3, na karcie mapy nr 58), w ktrej wniosa o wprowadzenie do zapisw planu moliwoci zabudowy wymienionych nieruchomoci zgodnie z decyzj Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 18 wrzenia 2006 r. o warunkach zabudowy nr RAA-I-10380/7331/361/05/17dz.1087/20 i In./AM. Swoj uwag uzasadnia w nastpujcy sposb: 1) Ww. decyzja dopuszcza na przedmiotowych dziakach rozbirk budynku przedszkola i budow budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usugami nieuciliwymi, garaem podziemnym i infrastruktur techniczn. 2) W dniu 6 lipca 2009 r. przedmiotowa decyzja zostaa przeniesiona na jednego ze wspwacicieli p. Jana Radtke, jako zgodna z ustaleniami studium zagospodarowania przestrzennego. W okresie pomidzy wydaniem pierwszej decyzji a jej przeniesieniem nie zaszy adne diametralne zmiany warunkujce zmian przeznaczenia przedmiotowego terenu tylko na funkcj owiatowe. Biuro Planowania Przestrzennego zostao dodatkowo poinformowane o fakcie istnienia decyzji pismem z dnia 7 czerwca 2010 r. Zdaniem skadajcej uwag, ww. zabudowa wpisuje si w swojej treci w istniejcy ad przestrzenny rdmiecia Gdyni - zabudowy wysokociowej o przeznaczeniu mieszkaniowym z usugami nieuciliwymi w parterze. Skadajca uwag podkrelaa, e utrzymanie istniejcego adu przestrzennego zostao uznane za celowe i podtrzymane w zapisach planu w stosunku do jednego z gdyskich deweloperw, co zostao sprecyzowane przez autora planu w toku dyskusji publicznej w dniu 16 grudnia 2010 r. Argumenty podnoszone przez pracownikw Biura Planowania na korzy wydanej na rzecz dewelopera decyzji uwaa za tosame z uwarunkowaniami

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 5

przypisanymi dla terenw objtych w projekcie planu kart terenu 28 UO, rni je za jedynie podmiot wnioskujcy. Utrzymanie w zapisach projektu planu zabudowy pawilonowej na obszarze wskazanych dziaek rodzi roszczenia wobec Urzdu Miasta Gdyni z tytuu obnienia wartoci gruntu w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Aktualnie przedmiotowy teren pozostaje w bezumownym korzystaniu przez Gmin Miasta Gdyni i do chwili obecnej, pomimo wezwania, nie zosta wydany. Podkrelaa fakt, e wskazane dziaki zostay odzyskane moc wyroku NSA z dnia 27.04.10 r. po latach stara, za obserwowane dziaania maj na celu umniejszenie ich wartoci. Zmierzaj do uniemoliwienia Wacicielom swobodnego dysponowania terenem, a postulowane zapisy w projekcie planu cechuj si nierwnoci w traktowaniu podmiotw wobec prawa. Nieuwzgldnienie uwagi zoonej przez Ann Mari Priss uzasadnia si jak w rozstrzygniciu uwagi 3 pkt 1-5. 5. Zofia Ruszkiewicz zoya uwag odnonie kart terenu 28 UO, 25 U/MW3, 38 ZP (gdzie zawarto ustalenia dla dziaek nr 533/306, 536/306, 568/306, 679/306, 680/306, 604/20, 782/20, 785/20, 1086/20, 1087/20, cz. 1150/31, 566/306, 709/306, 644/20), w ktrej, majc interes prawny, jako wspwaciciel ww. dziaek, sprzeciwia si proponowanym zapisom projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. wskazanych dziaek. Jednoczenie wniosa o uwzgldnienie moliwoci zabudowy ww. nieruchomoci zgodnie z decyzj o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 18 wrzenia 2000 r., ktra to decyzja zostaa nastpnie przepisana decyzj Nr RAA-I-6263/7331/185/2009/17/dz. 1087/20 i in./HNB z dnia 06.07.2009 r. na Jana Radtke jednego ze wspwacicieli wymienionych na wstpie dziaek oraz zmian zapisw w zakresie obsugi komunikacyjnej ww. dziaek we wskazanym w uzasadnieniu zakresie. Nieuwzgldnienie uwagi zoonej przez Zofi Ruszkiewicz uzasadnia si jak w rozstrzygniciu uwagi 3 pkt 1-3. 6. Dawid Skrzyski zoy uwag odnonie kart terenu 19 U/MW3, 50 KD-L 1/2 (gdzie zawarto ustalenia m.in. dla dziaki 647/305), w ktrej wnis, w zwizku z planowan przez siebie zmian sposobu uytkowania lokalu na parterze budynku przy ul. Abrahama 51A/1 z mieszkaniowej na uytkow, o umoliwienie zaprojektowania samodzielnego wejcia do lokalu od strony ul. Obrocw Wybrzea. Skadajcy uwag uzasadni swoj propozycj w nastpujcy sposb: Lokal ley w granicach obszaru 19 U/MW3, w ktrego karcie widnieje zapis: usugi wymagane s przynajmniej w parterach budynkw realizowany wzdu cigw usugowych oznaczonych na rysunku planu, a wic zasadne jest przeksztacenie ww. lokalu mieszkalnego na usugowy. Ze wzgldu na rnic wysokoci pomidzy poziomem posadzki parteru a poziomem chodnika, ktra wynosi 1,88 m konieczne jest zaprojektowanie schodw zewntrznych. Aby zapewni dostp do lokalu dla osb niepenosprawnych oraz wymagan szeroko zewntrznego biegu schodowego, naley jego zdaniem poszerzy wysunicie schodw przed lini zabudowy z dopuszczalnego wg MPZP 1,0 m do 1,40 m oraz wysoko czci schodw z dopuszczalnego 0,5 m do 1,88 m. Przy proponowanym wysuniciu schodw do 1,40 m szeroko uytkowa chodnika pozostanie wiksza ni 2,0 m. Skadajcy uwag zaznaczy, e dostp do lokalu od strony wewntrznego dziedzica jest utrudniony dla osb niepenosprawnych z uwagi na podzia biegu schodowego na zewntrzny i wewntrzny oraz wiksz rnic poziomw pomidzy chodnikiem a poziomem posadzki lokalu. Nieuwzgldnienie uwagi zoonej przez Dawida Skrzyskiego uzasadnia si tym, e projekt planu ogranicza moliwo realizacji schodw zewntrznych z przekroczeniem linii rozgraniczajcych ulic - ze wzgldu na konieczno ochrony przestrzeni publicznych, takich jak chodniki i place, przed ich nieuzasadnionym zawaniem. W przedmiotowej lokalizacji istnieje moliwo realizacji samodzielnego wejcia z dostpem do lokalu dla osb niepenosprawnych od strony podwrka - wzdu lepej, wschodniej ciany budynku lub wzdu ciany pnocnej po przebudowie wejcia do budynku. Ze wzgldu na trudno zapewnienia dostpu do lokalu na parterze budynku przy ul. Abrahama 51A/1 oraz istniejcy ssiedni budynek trafostacji, naley skorygowa na rysunku planu zasig cigw usugowych w parterach budynkw. 7. Beata Young zoya uwag odnonie kart terenu 31 U/MW3, 32 U/MW3, 33 KS/U, w ktrej:

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 6

1) Wniosa o zmian w karcie terenu 31 poprzez wykrelenie zapisu pkt 5 b) dot. moliwoci podwyszenia zabudowy na dziace naronikowej do wysokoci 24 m. Powysze uzasadnia tym, e budynek HOSSY aktualnie jest o dwie kondygnacje wyszy od bezporednio przylegajcego do niego budynku przy ul. Abrahama 80-86. Odbiera on wiato soneczne i powoduje zacienienie powyej norm przewidzianych przepisami. W stosunku do budynku przy ul. Abrahama 80-86 spowodowa zaburzenie systemu wentylacji - gruje nad nim, przez co spowodowa zagroenie dla zdrowia mieszkacw. Ponadto jest cakowicie niezgodne z oglnymi zaoeniami planu 3 ust. 1 pkt 1 oraz 13 karta terenu o numerze 31 pkt 5 f) przewidujcym zakaz rozbudowy tam, gdzie przekroczone zostay dopuszczalne gabaryty budynkw, wysoko i rodzaj dachu, linie zabudowy lub intensywnoci. 2) Wnosia o zmian w karcie terenu 32 poprzez wykrelenie z pkt 5 b) ppkt ii) zapisu dot. wysokoci zabudowy dla dziaek 1457 oraz nad dziak 1242/43 do 7 kondygnacji i 24 m, Powysze uzasadniaa tym, e budynek spki HOSSA SA, jako grujcy nad caoci zabudowy w tym miejscu, nie powinien by nadbudowywany w aden sposb. Spowodowaoby to dalsze utrudnienia dla ycia mieszkacw, ograniczenie dopywu wiata sonecznego i powietrza do ich mieszka oraz obnienie wartoci mieszka. Brak jest uzasadnienia na nadbudow do 24 m, podczas gdy takie gabaryty nie s dozwolone dla adnych innych budynkw ssiadujcych - wzdu caoci ulic Abrahama, Wadysawa IV, Kiliskiego, witojaskiej i Traugutta. 3) Nie zgodzia si na przeniesienie mietnika wsplnoty mieszkaniowej Abrahama 80-86 z dziaki nr 860/14 na dziak nr 1239/43, co uzasadniaa w ten sposb: Na dziace nr 1239/43 nie ma ku temu wystarczajcego miejsca - znajduje si na niej jedyny w caej okolicy teren zieleni z 3 drzewami oraz cig pieszy oglnodostpny. Czyni to przeniesienie mietnikw niemoliwym. Ponadto zgodnie z 23 rozporzdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkw, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie, odlego usytuowania takich pojemnikw powinna wynosi co najmniej 10 m od okien i drzwi budynkw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. Sugerowaa, e korzystne byoby zwikszenie terenu zieleni rekreacyjnej na dziace 860/14, na ktrej znajduje si mietnik i aktualnie rosn 3 drzewa. 4) Nie wyrazia zgody na plan rozbudowy garau podziemnego pod dziak nr 1239/43 z uwagi na bezporednie ssiedztwo tej dziaki z budynkiem Abrahama 80-86 oraz nieuchronne naruszenie struktury korzeniowej drzew na tej dziace rosncych. 5) Proponowaa, wobec planu zabudowy dzieek 23, 24, 25 znajdujcych si przy skrzyowaniu ul. Abrahama i Kiliskiego, stanowicych aktualnie teren zieleni miejskiej, alternatywny teren zielony na zakoczeniu ulicy Abrahama, stworzony w celu zachowania rwnowagi. Mgby on spenia funkcje zieleni rekreacyjnej, czego plan nie przewiduje, ograniczajc si do zwikszenia gstoci zabudowy. Zwraca uwag, e ludzie starsi i dzieci nie maj adnego miejsca na wypoczynek i rekreacj na caej dugoci ul. Abrahama, pomimo tego, e peni ona funkcj gwnie mieszkaniow. Ponadto wniosa, o zaprojektowanie szpaleru drzew wzdu ulicy Kiliskiego rwnie wzdu dziaki nr 23 w celu zrekompensowania utraty znaczcej wielkoci terenu biologicznie czynnego dziaek 23, 24, 25. 6) Stanowczo sprzeciwia si, jako waciciel nieruchomoci ssiadujcej, proponowanej na dziakach 1142/27, 1141/27, 1140/27, (teren 33 KS/U) lokalizacji parkingu wielopoziomowego z dopuszczaln wysokoci zabudowy do 6 kondygnacji i 21 m, minimum 60 miejsc postojowych. Uzasadnia to w taki sposb, e dziaki stanowi wasno Gminy Miasta Gdyni, a nie osb prywatnych, dlatego sposb ich wykorzystania nie moe uwzgldnia interesw jedynie jednego podmiotu inwestora, ktry zreszt nie jest ich wacicielem. Dziaki te znajduj si w bezporedniej bliskoci 3 budynkw mieszkalnych wielorodzinnych oraz w granicach historycznego ukadu urbanistycznego rdmiecia Gdyni, na zakoczeniu wskiej przedwojennej lepej ulicy pozbawionej waciwej wentylacji. Budynek spki Hossa zburzy moliwo nawizania do jakichkolwiek planw przedwojennej zabudowy, spowodowa brak harmonii w projekcie ksztatowania przestrzeni w tym miejscu. Nie zgodzia si na brak ustalenia powierzchni biologicznie czynnej dla terenu 33 KS/U. Uwaaa, e teren ten, o ile moe w ogle by przedmiotem zabudowy nie moe przewidywa innej zabudowy anieli zabudowa niska do 12 m. Wnosia o zmian funkcji tego terenu i ustalenie powierzchni biologicznie czynnej. W przypadku zabudowy tego terenu wnosia o ustalenie jedynie miejsc postojowych pod ziemi, jak to jest przewidziane w innych budynkach usytuowanych w samym rdmieciu miasta, poniewa realizacja parkingu wielopoziomowego nie speni wymogw 19 rozporzdzenia MI w sprawie warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie odlego od okien pomieszcze przeznaczonych na pobyt
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 7

ludzi dla takich garay powinna wynosi 20 m, za od granicy dziaki budowlanej nie moe by mniejsza ni 16 m. Postpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla tego terenu, o ktr wnis inwestor, wywoao sprzeciw ssiadujcych wsplnot, wyraony rwnie na etapie sporzdzania projektu planu miejscowego i nieuwzgldniony. Teren stanowicy wasno gminy powinien by wykorzystany w celach zgodnych z dobrem publicznym, a nie w celu zaspokojenia partykularnego interesu inwestora prywatnego. Prezydent uwzgldni uwag w czci: Ad 1,2) Istniejcy budynek firmy HOSSY S.A. jest wyszy od budynkw ssiednich i prawie w peni wykorzystuje posiadan dziak. Dokonano wnioskowanej korekty zapisw projektu planu, aby umoliwi adaptacj istniejcego budynku bez moliwoci jego dalszej nadbudowy mogcej pogorszy warunku nasonecznienia wntrza kwartau zabudowy. Wykrelono zapis dopuszczajcy nadbudow do wysokoci 7 kondygnacji i 24 m. Ad 3) W projekcie planu podano bdnie numer dziaki, na ktrej zlokalizowany jest obecnie mietnik skorygowano nr dziaki z 1239/43 na 860/14. Ad 5,6) Skorygowano tekst i rysunek projektu planu na dziakach 1140/27, 1141/27, 1142/27 przewidziano likwidacj istniejcych garay indywidualnych i zagospodarowanie terenu w formie zieleni rekreacyjnej oglnodostpnej. W ramach zabudowy na dziakach 23, 24 i 25 przewidziano miejsca parkingowe zamienne dla uytkownikw likwidowanych garay. Nieuwzgldnienie uwagi zoonej przez Beat Young uzasadnia si nastpujco: Ad. 3,4) Nie ma moliwoci zagospodarowania dziaki nr 860/14 w formie zieleni. Jest to teren utwardzony umoliwiajcy dostp do zaplecza budynku, a take do jednej z rozpatrywanych lokalizacji mietnika. Lokalizacja miejsc postojowych pod powierzchni terenu jest korzystna. Warunki ochrony lub wymiany istniejcych drzew, w przypadku realizacji podziemnego parkingu, okrelone zostan na etapie pozwolenia na budow. Ad. 5) W zwizku z przewidywan likwidacj istniejcych garay indywidualnych na dziakach 1140/27, 1141/27, 1142/27 oraz urzdzeniem tam terenu zieleni rekreacyjnej oglnodostpnej, niezbdne bdzie umoliwienie wykorzystania dziaek 23, 24 i 25 w caoci dla nowego programu uytkowego, w tym niezbdnych miejsc parkingowych zamiennych dla uytkownikw likwidowanych garay. 8. Ewa Lazarowicz, Zarzd Wsplnoty Mieszkaniowej Abrahama 80-86 zoyli uwag odnonie kart terenu 31 U/MW3, 32 U/MW3, 33 KS/U, w ktrej wnieli i zastrzegli co poniej: 1) Nie wykonano bilansu aktualnych potrzeb terenowych dla istniejcej zabudowy mieszkaniowo- usugowej w obrbie karty mapy 31 i 32 oraz 33. Zgodnie z 7 projektu planu "zagospodarowania dziaek budowlanych i/ lub wntrz kwartaw zabudowy powinno zapewnia realizacj niezbdnych doj, dojazdw, programu parkingowego, placykw gospodarczych, miejsc gromadzenia odpadw, a w przypadku wystpowania zabudowy mieszkaniowej lub mieszkalno-usugowej take miejsc zabaw dla dzieci i zieleni wypoczynkowej w iloci minimum 2 m2 / 10,0 m2 powierzchni uytkowej. Z szacunkowej inwentaryzacji terenw 31, 32 wynika, e: dla terenu 31 potrzeba na ww. cele 1800 m2 , dla terenu 32 potrzeba na ww. cele 5600 m2 , razem 7400 m2 , w tym uwzgldniono powierzchni istniejcych doj i dojazdw. Dodatkowo dla istniejcych powierzchni usugowych w obszarze terenw 31 i 32 potrzeba 80 miejsc parkingowych o powierzchni cznie 1000 m2 . Biorc powysze pod uwag, powierzchnia niezabudowana istniejcego obszaru nie zabezpiecza w caoci potrzeb istniejcej zabudowy, a tym samym wyklucza moliwo jej dogszczania. Zatem przewidywanie dodatkowej zabudowy jest niemoliwe, a ewentualna nadbudowa i rozbudowa istniejcych obiektw jest wykluczona w wymiarze okrelonym w projekcie planu. Zagospodarowanie przedmiotowego terenu powinno zatem polega na uporzdkowaniu istniejcej zabudowy poprzez likwidacj zabudowy substandardowej (szopy, garae indywidualne), ustalenie placw gospodarczych z miejscami gromadzenia odpadw zgodnie z warunkami technicznymi, uporzdkowanie odprowadzania wd deszczowych zgodnie z obowizujcymi przepisami, likwidacja zbdnych ogrodze, ew. wykonanie pieszych cigw pomidzy ul. witojask a Wadysawa IV, urzdzenie zieleni wypoczynkowej oglnodostpnej, ewentualnie wykonanie wycznie podziemnego garau oglnodostpnego w obszarze terenw 31,32,33. 2) Zapis dla terenw 31 i 32 pkt 5f wyklucza rozbudow lub nadbudow istniejcej zabudowy na dziakach istniejcych, na ktrych w momencie wejcia w ycie planu przekroczone zostay dopuszczalne projektem
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 8

planu gabaryty budynkw, wskaniki intensywnoci wykorzystania terenu itd., przy czym przeoczono informacj o tym jaka jest wymagana intensywno zabudowy - wpisano e "nie ustala si". Ich zdaniem pozostawienie tego bdnego zapisu spowodowao by nastpujce skutki: - uniemoliwi pojedynczym inwestorom - wacicielom budynkw i Wsplnotom Mieszkaniowym jakiejkolwiek nadbudowy i adaptacje, jako, e ich moliwoci terenowe s ograniczone maksymalnie (Wsplnoty przewaszczone po obrysie budynku) preferujc deweloperw, ktrzy pod, warunkiem korzystnego zakupu gruntu od Miasta i korzystnych dla siebie warunkw zabudowy bd w stanie speni ww. wymagania. Uczciwym rozwizaniem w tym wypadku byoby w pierwszej kolejnoci wyznaczenie terenu niezbdnego do funkcjonowania istniejcych budynkw mieszkalno-usugowych i wycznie go spod projektowanej nowej zabudowy oraz kompleksowe rozwizanie potrzeb parkingowych i zieleni rekreacyjnej poprzez wydzielenie na ten cel terenw z dziaek gminnych i wyczenie ich spod projektowanej nowej zabudowy. Pozostawienie tych problemw jakiemu deweloperowi ich nie zaatwi, pogorszy jedynie stan istniejcy i spowoduje konflikty ssiedzkie wynikajce z praw wasnoci. Wnioski: Naley wskaza teren dla zapewnienia aktualnych potrzeb parkingowych - 200 miejsc i docelowo - 300 miejsc. Teren oznaczony nr 33 jest przeznaczony na parking wielopoziomowy mieszczcy 60 pojazdw - jest 5-krotnie zbyt may, lub zbyt wiele przewiduje si w projekcie planu nowej zabudowy. 3) Projekt planu wyklucza moliwo spenienia warunkw technicznych okrelonych w Prawie budowlanym w zakresie zacieniania zabudowy istniejcej, w zakresie niezalenych dojazdw do poszczeglnych posesji dla wywozu odpadw, zapleczy lokali uytkowych. Pozostawienie tych problemw deweloperowi do rozwizania na etapie projektowania jest niemoliwym do przyjcia rozwizaniem. Dojazdy te winny by terenem publicznym, tj. dostpnym bez ogranicze wynikajcych z prawa wasnoci i by eksploatowane przez miasto. Reasumujc, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie moe zawiera zapisw wykluczajcych przestrzeganie przepisw prawa i pozostawia niedopowiedze pozwalajcych na amanie prawa, lub na uznaniowo urzdnika. Biorc powysze pod uwag, wnosimy o nieuchwalanie przedstawionego planu. 4) Z uwagi na konieczno zabezpieczenia potrzeb istniejcej i projektowanej zabudowy i skoordynowania dziaa inwestycyjnych, oraz niezbdnych podziaw terenu wnosili o uznanie Wacicieli Nieruchomoci zlokalizowanych w obszarze 31, 32, 33 stronami w postpowaniach dotyczcych uchwalenia planu, oraz dalej na etapach wydania decyzji o pozwoleniu na budow, poprzez zagwarantowanie tego prawa zapisem w uchwale o zatwierdzeniu miejscowego planu zagospodarowania terenu. Prezydent uwzgldni uwag w czci: Ad 1) Projekt planu dopuszcza wykonanie garau podziemnego w obszarze terenw 31,32,33. Uwzgldniajc wnioski zawarte w zoonych uwagach zrezygnowano z moliwoci budowy parkingu wielokondygnacyjnego na dziakach nr 1140/27, 1141/27, 1142/27. Przewidziano likwidacj istniejcych boksw garaowych na w/w dziakach i zagospodarowanie tego terenu w formie zieleni rekreacyjnej oglnodostpnej. Natomiast w ramach zabudowy na dziakach 23, 24 i 25 przewidziano miejsca parkingowe zamienne dla uytkownikw likwidowanych garay oraz moliwo realizacji maego uzupeniajcego parkingu wbudowanego, ktra pozwoliaby na popraw warunkw parkingowych w kwartale zabudowy. Nieuwzgldnienie uwagi zoonej przez Ew Lazarowicz, Zarzd Wsplnoty Mieszkaniowej Abrahama 80-86 uzasadnia si nastpujco: Ad 1) Budynek nalecy do Wsplnoty Mieszkaniowej Abrahama 80-86 zosta wydzielony po obrysie. Budynki znajdujce si na dziakach wydzielonych po obrysie mog w dalszym cigu funkcjonowa bez moliwoci ich rozbudowy lub nadbudowy. Niezbdne jest doczenie dziaek ssiednich (lub ich czci) w celu zapewnienia moliwoci prawidowej eksploatacji budynkw. Dojcia do budynkw, schody i spoczniki wejciowe, placyki gospodarcze, ziele przydomowa, dojazdy i miejsca postojowe itp. powinny znajdowa si na dziace, na ktrej zlokalizowany jest budynek. Zagospodarowanie terenu zgodnie z zacytowanym zapisem zawartym w 7 projektu planu trzeba dostosowa do moliwoci terenowych wielkoci terenu nalecego do inwestora. Budynek Abrahama 80-86 pooony jest pomidzy ulicami Wadysawa IV, Kiliskiego i Abrahama, zatem moliwoci powikszenia dziaki nalecej do budynku s niewielkie pozostaje jedynie ok. 500 m2 od strony ul. Abrahama. Powikszenie dziaki nie pozwoli na pen realizacj programu, o ktrym mowa w 7 projektu planu, dlatego w projekcie planu przewidziano konieczno lokalizacji miejsca na pojemniki do gromadzenia odpadw dla budynkw przy ul. A. Abrahama 74-86 na terenie 32 lub na terenie 33. Nadal brak bdzie moliwoci zapewnienia miejsc parkingowych na terenie powikszonej dziaki.

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 9

Dla nowoprojektowanych budynkw mieszkaniowych wymagane jest zapewnienie miejsc postojowych na swoich dziakach, w iloci co najmniej 1 miejsce postojowe na mieszkanie. Nowa zabudowa mieszkaniowa nie bdzie miaa zatem negatywnego wpywu na istniejc sytuacj parkingow. Realizacja parkingw dla nowoprojektowanych usug ley w interesie inwestorw w razie niedostatecznej liczby miejsc postojowych na terenie ich dziaek klienci bd mogli korzysta z patnych miejsc oglnodostpnych, na zasadach oglnych. Ad 2) Wszyscy inwestorzy, zarwno waciciele budynkw, wsplnoty jak i waciciele niezabudowanych dziaek mog realizowa budowy, rozbudowy lub nadbudowy na takich samych zasadach zgodnie z warunkami okrelonymi w planie. Zasadne jest powikszenie dziaek, o jakim mowa w pkt 1. Natomiast wolne, niezabudowane dziaki 23, 24 i 25 mog by przeznaczone pod now zabudow lub na popraw warunkw zamieszkiwania ssiednich wsplnot wsplnoty mog ubiega si o pozyskanie wolnych, niezabudowanych dziaek w formie dzierawy lub zakupu podobnie jak inni zainteresowani. Ad 3) Projekt planu nie wyklucza moliwoci spenienia warunkw technicznych okrelonych w Prawie budowlanym. Oprcz wymaganej zgodnoci zamierzonej inwestycji z planem, musz by spenione wszystkie przepisy szczeglne, wynikajce z powszechnie obowizujcych aktw prawa. Spenienie przepisw Prawa budowlanego i wynikajcych z niego rozporzdze sprawdzane jest na etapie projektu budowlanego. Zgodnie z projektem planu dojazd do poszczeglnych nieruchomoci zapewniony jest od ulic publicznych w tym od ul. Abrahama zakoczonej placem do zawracania. Ad 4) Przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez prezydenta miasta, ani te uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez rad miasta, na podstawie ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym, nie s postpowaniami przed organami administracji, w sprawach indywidualnych, rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych, lecz ustanawianiem powszechnie obowizujcej normy prawa lokalnego w zakresie zasad zabudowy i zagospodarowania terenw dla wszystkich potencjalnych inwestorw na terenie objtym planem. Zatem przepisy k.p.a. dotyczce stron postpowania nie maj zastosowania w procedurze przygotowania i uchwalania planu miejscowego. W trakcie postpowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budow waciwy organ ustala strony postpowania zgodnie z przepisami k.p.a. 9. Wsplnota Mieszkaniowa ul. Abrahama 80-86 zoya uwag odnonie kart terenu 32 U/MW3, 33 KS/U, gdzie zawarto ustalenia odnonie dziaek nr 23, 24, 25, 860/14, 1239/43, 1140/27, 1141/27, 1142/27, w ktrej wnieli co poniej: 1) W celu ograniczenia emisji spalin wzdu gwnych i centralnych ulic rdmiecia, budynki parkingowe wielokondygnacyjne winny by usytuowane jedynie na obrzeach planu, tj. w rejonie przylegajcym do terenw kolejowych, w szczeglnoci przy przystanku SKM Gdynia Wzg. w. Maksymiliana, (w szczeglnoci wykluczy naley moliwo budowy parkingw wielokondygnacyjnych wzdu ulicy Abrahama. Ponadto wprowadzony zapis o zieleni izolacyjnej jest sprzeczny z zapisami planu, ktry likwiduje resztki zieleni w omawianym rejonie. 2) Stanowczo sprzeciwili si zapisowi umoliwiajcemu podwyszenie budynku Hossy, ktry przylega bezporednio cian do budynku wnioskodawcy (pooonego przy ul. Abrahama 80-86). Budynek Hossy aktualnie jest wyszy o 2 kondygnacje anieli budynki ssiadujce o funkcji mieszkalnej, przez co odbiera im wiato soneczne i powoduje zacienienie powyej norm przewidzianych przepisami, a take spowodowa zaburzenie systemu wentylacji (tym samym spowodowa zagroenie dla zdrowia i ycia jego mieszkacw). 3) Nie zgodzili si z nastpujcym zapisem w 13 ust. 32 pkt 5b): "do 7 kondygnacji i 24 m, dopuszcza si tolerancj +/- 1 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu lub attyki budynkw ssiednich". Powyszy zapis spowodowaby dalsze utrudnienia dla ycia codziennego mieszkacw, ograniczenie dopywu wiata sonecznego oraz powietrza do okolicznych mieszka, przyczyniby si rwnie do obnienia ich atrakcyjnoci, a take wartoci. 4) Nie wyrazili zgody na przeniesienie mietnika z dziaki nr 860/14 na dziak nr 1239/43, poniewa na dziace nr 1239/43 nie ma ku temu wystarczajcego miejsca, albowiem znajduje si na niej jedyny w caej okolicy teren zieleni nieprzeznaczony do zabudowy z 3 drzewami ! 5) Proponowali zwikszenie terenu zieleni rekreacyjnej take na dziak 860/14, na ktrej znajduje si mietnik i aktualnie rosn 3 drzewa.

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 10

6) Nie wyrazili zgody na rozbudow garau podziemnego pod dziak nr 1239/43 z uwagi na bezporednie ssiedztwo tej dziaki z ich budynkiem oraz nieuchronne naruszenie struktury korzeniowej drzew na tej dziace rosncych. 7) Wobec planu zabudowy terenu dziaek 23, 24, 25 znajdujcych si na granicy ul. Abrahama i Kiliskiego, ktre stanowi aktualnie teren zieleni miejskiej, w celu zachowania rwnowagi naley zaproponowa alternatywny teren na zakoczeniu ul. Abrahama, ktry mgby spenia funkcje zieleni rekreacyjnej. Obecnie plan tego nie przewiduje, ograniczajc si do zwikszenia gstoci zabudowy, gdzie ludzie starsi i dzieci nie maj adnego miejsca na wypoczynek i rekreacj na caej dugoci tej ulicy pomimo tego, e ulica peni funkcj gwnie mieszkaniow. 8) Wnosili o zaprojektowanie szpaleru drzew wzdu ul. Kiliskiego oraz dziaki nr 23 w celu zrekompensowania utraty terenu biologicznie czynnego dziaek 23, 24, 25, wobec przeznaczenia go pod zabudow. 9) Stanowczo sprzeciwili si, proponowanej na dziakach nr 1142/27, 1141/27 i 1140/27 lokalizacji parkingu wielopoziomowego z dopuszczaln wysokoci zabudowy do 6 kondygnacji i 21 m minimum 60 miejsc postojowych, albowiem dziaki dla tej karty stanowi, po pierwsze, wasno Gminy Miasta Gdyni, a nie osb prywatnych, dlatego sposb ich wykorzystania nie moe uwzgldnia interesw tylko jednego, komercyjnego podmiotu inwestora, po drugie, dziaki te znajduj si w bezporedniej bliskoci 3 budynkw mieszkalnych wielorodzinnych oraz w granicach historycznego ukadu urbanistycznego rdmiecia Gdyni, ktrego plany nie przewidyway gabarytw i wysokoci budynku spki Hossa S.A. 10) Wnieli o zmian funkcji terenu 33 KS/U na mieszkalno-usugow o dopuszczalnej wysokoci do 12 m, ustalenie powierzchni biologicznie czynnej oraz ustalenie miejsc postojowych jedynie pod ziemi, jak to jest przewidziane w innych budynkach usytuowanych w samym rdmieciu miasta. 11) Domagali si by plany ewentualnej budowy na terenie 33 KS/U byy poprzedzone ekspertyz budowlan, gdy gbokie prace budowlane w tak wskiej przestrzeni spowoduj nie tylko parali komunikacyjny i niedogodnoci yciowe mieszkacw, ale take wpyn na ssiadujce, wiekowe ju budynki (np. pooony przy ul. Abrahama 80-86 na dziace nr 988/43), ktremu zagraa bdzie utrata stabilnoci konstrukcyjnej idca nawet w kierunku katastrofy budowlanej. Prezydent uwzgldni uwag w czci: Ad 1,7,8,9,10) Uwzgldniajc wnioski zawarte w zoonych uwagach zrezygnowano z moliwoci budowy parkingu wielokondygnacyjnego na dziakach nr 1140/27, 1141/27, 1142/27. Przewidziano likwidacj istniejcych boksw garaowych na w/w dziakach i zagospodarowanie tego terenu w formie zieleni rekreacyjnej oglnodostpnej. Natomiast w ramach zabudowy na dziakach 23, 24 i 25 przewidziano miejsca parkingowe zamienne dla uytkownikw likwidowanych garay oraz moliwo realizacji maego uzupeniajcego parkingu wbudowanego, ktra pozwoliaby na popraw warunkw parkingowych w kwartale zabudowy. Ad 2,3) Jak w rozstrzygniciu uwagi 7 pkt 1,2. Ad 4,5) Jak w rozstrzygniciu uwagi 7 pkt 3. Nieuwzgldnienie uwagi zoonej przez Wsplnot Mieszkaniow Abrahama 80-86 uzasadnia si nastpujco: Ad 6) Jak w rozstrzygniciu uwagi 7 pkt 3,4. Ad 8) Jak w rozstrzygniciu uwagi 7 pkt 5. Ad 11) Wykonanie niezbdnych bada gruntu i ekspertyz budowlanych wymagane jest na etapie projektu budowlanego. 10. Gdynia 8" Spka z o.o. zoya uwag odnonie obszaru planu oraz kart terenu 31 U/MW3, 32 U/MW3, 33 KS/U, w ktrej: 1) Wniosa o powtrzenie procedury planistycznej w niezbdnym zakresie wynikajcym ze zmiany uchway nr XIII/483/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 listopada 1999 r. w przedmiocie studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni poprzez uchwa Rady Miasta Gdyni nr XVI 1/400/08 z dnia 27 lutego 2008 r. Uchwa nr XIII/310/07 z dnia 24 padziernika 2007 roku Rada przystpia do sporzdzenia MPZP na podstawie studium z 1999 r. W dniu 13 grudnia 2007 r. Prezydent Miasta Gdyni ogosi w prasie miejscowej przystpienie
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 11

do sporzdzenia planu i o moliwoci skadania wnioskw do projektu w terminie do dnia 8 stycznia 2008 r. W dniu 27 lutego 2008 r., a wic po terminie do skadania wnioskw, Rada Miasta Gdyni podja uchwa nr XVII/400/08 w przedmiocie zmiany studium uchwalonego w 1999 r., ktre byo podstaw uchway o przystpieniu do sporzdzenia planu. Zgodnie za z treci projektu MPZP, jest on zgodny ze studium uchwalonym w dniu 27 lutego 2008 r. Pocztkowe czynnoci procedury planistycznej tj. uchwaa o przystpieniu do sporzdzenia planu, ogoszenie Prezydenta Miasta Gdyni, skadanie wnioskw do projektu MPZP, oparte byy na podstawie studium uchwalonego 24 listopada 1999 r. Aktualny za projekt MPZP odnosi si do studium uchwalonego w dniu 27 lutego 2008 r. Powszechnie przyjty w orzecznictwie jak i doktrynie jest pogld, i w przypadku zmiany treci studium, konieczne jest powtrzenie procedury planistycznej, czego w niniejszym przypadku nie uczyniono. 2) Zastrzega, e w procedurze planistycznej doszo do naruszenia art. 17 pkt 1 u.p.z.p. poprzez brak ogoszenia w sposb zwyczajowo przyjty w danej miejscowoci, o podjciu uchway o przystpieniu do sporzdzania planu, okrelajc form, miejsce i termin skadania wnioskw do planu. 3) Zgodnie z treci uchway Rady Miasta o przystpieniu do sporzdzenia MPZP z dnia 24 listopada 1999 roku zostaa ona podjta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorzdzie gminnym, podczas gdy prawidowa podstawa prawna to art. 18 ust. 2 pkt 5 u.s.g. 4) Zastrzega, e naruszono art. 14 ust. 4 u.p.z.p. poprzez brak wskazania na czyj wniosek zostaa podjta uchwaa Rady Miasta Gdyni w przedmiocie przystpienia do sporzdzenia MPZP. 5) Wniosa, e brakuje wskazania skali, w jakiej zosta sporzdzony zacznik graficzny do uchway Rady Miasta Gdyni w przedmiocie przystpienia do sporzdzenia MPZP przedstawiajcy granice obszaru objtego planem. 6) Zastrzega brak precyzyjnego okrelenia granic obszaru objtego MPZP zarwno w uchwale w przedmiocie przystpienia do sporzdzenia MPZP jak i samym projekcie MPZP. 7) Zastrzega brak sporzdzenia przez Prezydenta Miasta Gdyni analizy zasadnoci przystpienia do sporzdzenia planu i co do stopnia zgodnoci przewidywa ze studium. W myl art. 14 ust. 5 u.p.z.p. rzeczona analiza winna stanowi zacznik do uchway o przystpieniu do sporzdzania MPZP. Nadto analiza ta nawet, jeli byaby sporzdzona przed podjciem uchway o przystpieniu do sporzdzenia MPZP, to i tak winna zosta powtrzona na skutek zmiany treci studium, o czym by ju mowa w pkt 1. 8) Zastrzega naruszenie art. 15 ust. 2 pkt 12 u.p.z.p. w zwizku z 4 pkt 13 rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U.03.164.1587) poprzez nie okrelenie w projekcie MPZP stawek procentowych, na podstawie ktrych ustala si opat, o ktrej mowa wart. 36 ust. 4. u.p.z.p. dla wszystkich terenw objtych planem. Zgodnie z treci art. 15 ust. 2 pkt 12 u.p.z.p. w planie miejscowym okrela si obowizkowo: stawki procentowe, na podstawie ktrych ustala si opat, o ktrej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy. Powysza regulacja zostaa uszczegowiona w rozporzdzeniu w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o ktrym mowa powyej w 4 pkt 13: Ustala si nastpujce wymogi dotyczce stosowania standardw przy zapisywaniu ustale projektu tekstu planu miejscowego tj. ustalenia dotyczce stawek procentowych stanowicych podstaw do okrelania opaty, o ktrej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, powinny zawiera stawki procentowe w przedziale od 0 % do 30 % i dotyczy wszystkich terenw, okrelonych w projekcie planu miejscowego zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy, przy czym ich wielko moe by rna dla poszczeglnych terenw lub grup terenw. Brak okrelenia w planie stawek procentowych skutkuje stwierdzeniem niewanoci uchway w caoci (II SA/Go 24/2007). 9) Wniosa o zmian w karcie terenu 31 zapisu pkt 5 lit. b: poprzez dodanie po sowach "na dziace naronikowej" numeru dziaki 1458/43. Taka szczegowo zapisw stosowana jest w innych zapisach tej karty. Okrelenie "dziaka naronikowa" jest niejednoznaczne; poprzez dodanie po sowach "podwyszenie zabudowy" okrelenia: do 7 kondygnacji i do 26,0 m. Budynek o takiej liczbie kondygnacji i wysokoci zgodnie z pozwoleniem na budow zosta wybudowany. Powysze potwierdzaj mapy geodezyjne dla dziaki nr 1458/43. 10) Wniosa o zmian w karcie terenu 31 zapisu pkt 5 lit. d): poprzez dodanie: dla dziaki nr 1458/43 powierzchnia zabudowy do 0.95". Jest to rzeczywista powierzchnia zabudowy dla tej dziaki;
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 12

poprzez dodanie: dopuszcza si zabudow na granicy dziaek zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy"; poprzez dopisanie, e nie wlicza si do powierzchni zabudowy miejsc parkingowych zrealizowanych zgodnie z 7 ust.2 pkt 4. 11) Wniosa o zmian w karcie terenu 31 zapisu pkt 5 lit. e) poprzez dodanie: dla dziaki nr 1458/43 nie ustala si powierzchni biologicznie czynnej. Dodanie powyszego zapisu usankcjonuje stan rzeczywisty. 12) Wniosa o zmian w karcie terenu 31 zapisu pkt 5 lit. f) poprzez dodanie: nie dotyczy dziaki nr 1458/43". Na powyszej dziace przekroczone zostay wszystkie parametry okrelone zapisami planu, pozostawienie niezmienionego zapisu jest sprzeczne z zapisami pkt 5 lit. b) dopuszczajcymi podwyszenie zabudowy istniejcej na dziace naronej nr 1458/43. Wnoszono o doprecyzowanie pojcia "intensywno wykorzystania terenu" poprzez wprowadzenie definicji tego okrelenia do 12. 13) Wniosa o zmian w karcie terenu 31 zapisu pkt 5 lit. g) dla zabudowy wydzielonej po obrysie wskaniki zabudowy i zagospodarowania terenu maj zastosowanie po doczeniu niezbdnej powierzchni dziaek ssiednich" - poprzez wykrelenie ww. punktu w caoci. Zapis jest niemoliwy do zrealizowania dla tej karty terenu, poniewa dziaki ssiaduj z gminnymi dziakami stanowicymi drogi, w tym drog powiatow ul. Wadysawa IV oraz ul. Abrahama. Pozostawienie zapisu w obecnej formie wyklucza moliwo nadbudowy budynku na dziace nr 1458/43, ktr to dopuszczaj inne zapisy planu np. pkt 5 lit. b). 14) Wniosa o zmian w karcie terenu 31 zapisu pkt 5 lit. j) poprzez dodanie zapisu, i nie dotyczy dziaki nr 1458/43" albo przez doprecyzowanie 6 ust. 2 i dopuszczenie moliwoci lokalizacji na dziace naronikowej nr 1458/43 identyfikacji obiektu w formie reklamy przestrzennej. Reklama w formie przestrzennej istnieje obecnie na obiekcie i stanowi element lokalizacyjny. 15) Wniosa o zmian w karcie terenu 31 zapisu pkt 6 lit. a) w przypadku dziaek wydzielonych po obrysie budynkw niezbdne jest doczenie dziaek ssiednich (lub ich czci) w celu zapewnienia moliwoci prawidowej eksploatacji budynkw" - poprzez wykrelenie ww. zapisu w caoci. Zapis o powyszej treci jest cakowicie niejasny, poniewa plan nie wskazuje trybu doczenia. Jeeli doczenie dziaek ssiednich jest niezbdne, czy to znaczy, e budynki znajdujce si na dziakach i wydzielonych po ich obrysie do czasu tego doczenia powinny zosta wyczone z uytkowania. Pozostawienie zapisu w proponowanej treci bdzie skutkowao wydawaniem decyzji odmawiajcej zatwierdzenie kadego projektu podziau nieruchomoci, ktry jednoczenie nie bdzie realizowa podziau wskazanego jako niezbdny do doczenia. 16) Wniosa o zmian w karcie terenu 31 zapisu pkt 6 lit. b) w ten sposb, e: "na terenie 32 U/MW3 przewidzie lokalizacj miejsca na pojemniki do gromadzenia odpadw dla budynkw przy ul. A. Abrahama 74-86 (na dziace 1239/43); dopuszcza si zamienne zorganizowanie pomieszcze na pojemniki do gromadzenia odpadw w budynku na dziace 1457 lub na terenie 33 KS/U - na dziace 1141/27". 17) Wniosa o zmian w karcie terenu 32 zapisu pkt 5 lit. b) podp. i) poprzez wpisanie rzeczywistej wysokoci ciany skonej istniejcej na dziakach nr 1457 i 1242/43 tj. rzdnej do 21,0 m. Zapis w proponowanej treci ogranicza prawo waciciela do utrzymania nieruchomoci w penej sprawnoci technicznej. Zakaz przebudowy elementu, ktry ju obecnie wymaga kapitalnego remontu - przebudowy i wykonania tej ciany w innej technologii jest niedopuszczaln prb ingerencji w prawo wasnoci. 18) Wniosa o zmian w karcie terenu 32 zapisu pkt 5 lit. b) podp. ii) poprzez ustalenie dopuszczalnej wysokoci zabudowy: do 8 kondygnacji i do 30,0 m. Zgodnie z pozwoleniem na budow budynek o tych parametrach zosta zrealizowany na dziace nr 1457, co potwierdzaj mapy geodezyjne. Zapisy tworzonego planu nie mog by sprzeczne ze stanem istniejcym. Pozostawienie zapisw w treci proponowanej spowoduje cakowit i trwa niemoliwo uzyskania jakiegokolwiek pozwolenia na budow zwizanego z modernizacj lub przebudow istniejcego budynku. 19) Wniosa o zmian w karcie terenu 32 zapisu pkt 5 lit. d): poprzez dodanie, i dla dziaki nr 1457 powierzchnia zabudowy 0.85. Jest to rzeczywista powierzchnia zabudowy tej dziaki; poprzez dodanie, e nie wlicza si do powierzchni zabudowy miejsc parkingowych zrealizowanych zgodnie z 7 ust. 2 pkt 4. 20) Wniosa o zmian w karcie terenu 32 zapisu pkt 5 lit. e) poprzez ustalenie, i nie wprowadza sie powierzchni biologicznie czynnej dla dziaki nr 1457 albo poprzez dodanie, i ww. powierzchni nie ustala si dla dziaki nr 1457, poniewa na tej dziace nie ma powierzchni biologicznie czynnej.
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 13

21) Wniosa o zmian w karcie terenu 32 zapisu pkt 5 lit. f) poprzez dodanie zapisu: nie dotyczy dziaki nr 1457". Na powyszej dziace przekroczone zostay wszystkie parametry okrelone zapisami planu, pozostawienie niezmienionego zapisu lit. f) jest sprzeczne z zapisami pkt 5 lit. b) ppkt ii) dopuszczajcymi podwyszenie zabudowy istniejcej na dziakach nr 1457 i 1242/43. Wniosa o doprecyzowanie pojcia "intensywno wykorzystania terenu" poprzez wprowadzenie definicji tego okrelenia do 12. 22) Wniosa o zmian w karcie terenu 32 zapisu pkt 5 lit. g) dla zabudowy wydzielonej po obrysie wskaniki zabudowy i zagospodarowania terenu maj zastosowanie po doczeniu niezbdnej powierzchni dziaek ssiednich" poprzez wykrelenie ww. punktu w caoci. Uzasadniono to tym, i zapis jest niemoliwy do zrealizowania dla tej karty terenu, poniewa dziaki ssiaduj z gminnymi dziakami gminnymi stanowicymi m.in. ul. Abrahama. Pozostawienie zapisu w takiej formie wyklucza jakkolwiek moliwo nadbudowy budynku na dziakach nr 1457 i 1242/43, ktr dopuszczaj inne zapisy planu np. pkt 5 lit. b) ppkt ii). 23) Wniosa o zmian w karcie terenu 32 zapisu pkt 5 lit. i) w ten sposb, e: "na terenie 32 U/MW3 przewidzie lokalizacj miejsca na pojemniki do gromadzenia odpadw dla budynkw przy ul. A. Abrahama 74-86 (na dziace 1239/43); dopuszcza si zamienne zorganizowanie pomieszcze na pojemniki do gromadzenia odpadw w budynku na dziace 1457 lub na terenie 33 KS/U - na dziace 1141/27". 24) Wniosa o zmian w karcie terenu 32 zapisu pkt 6 lit. a) w przypadku dziaek wydzielonych po obrysie budynkw niezbdne jest doczenie dziaek ssiednich (lub ich czci) w celu zapewnienia moliwoci prawidowej eksploatacji budynkw" poprzez wykrelenie ww. zapisu w caoci. Zapis o powyszej treci jest cakowicie niejasny, poniewa plan nie wskazuje trybu doczenia. Jeeli doczenie dziaek ssiednich jest niezbdne, czy to znaczy, e budynki znajdujce si na dziakach wydzielonych po ich obrysie do czasu tego doczenia powinny zosta wyczone z uytkowania? Pozostawienie zapisu w proponowanej treci bdzie skutkowao wydawaniem decyzji odmawiajcej zatwierdzenie kadego projektu podziau nieruchomoci, ktry jednoczenie nie bdzie realizowa podziau wskazanego jako niezbdny do doczenia. 25) Wniosa o zmian rysunku planu dla terenu 32: poprzez wykrelenie obszaru lokalizacji zabudowy niskiej na dziakach nr 1457 i 1242/43 w miejscu istniejcej ciany skonej. Pozostawienie obszaru jako zabudowy niskiej jest sprzeczne ze stanem istniejcym. Tworzenie zapisw niezgodnych z istniejcym stanem faktycznym podwaa dotychczas przyjte dla tego terenu i rozwizania (projekt opracowany na podstawie rozstrzygni konkursu urbanistyczno-architektonicznego z 1994 r. organizowanego przez Gmin Gdynia, a budynek zrealizowany jest na podstawie prawomocnego pozwolenia na budow), obnia warto budynku sugerujc konieczno rozbirki pewnych jego elementw. poprzez wykrelenie gwnego cigu pieszego poza ulicami i wydzielonymi cigami komunikacyjnymi zaznaczonego w obrbie dziaki nr 1457. Istniejcy pasa znajduje si wewntrz budynku i stanowi jego integraln cz, tym samym nie spenia wymogw zapisw 6 ust 3 pkt 3. Proponowanie gwnego cigu pieszego w obecnym zakresie jest niemoliwe do zrealizowania i narusza prawa wasnoci waciciela dziaki nr 1457. 26) Wniosa o zmian w karcie terenu 42 zapisu pkt 8 lit. b) poprzez wpisanie w miejsce kart terenu o numerze 33 U/MW3 kart nr 31 U/MW3. Nie ma karty terenu opisanej 33 U/MW3. 27) Wniosa o zmian w karcie terenu 46 poprzez dodanie w pkt 8 lit. e) dopuszcza si stosowanie elementw maej architektury np. zadasze akcentujcych istnienie gwnych cigw pieszych czcych teren 46 KDZ 1/2 (ul. witojaska) z terenem 42 KD-Z 1/2 (ul. Wadysawa IV) i z wntrzem kwartau. Prezydent uwzgldni uwag w czci: Ad 8) Biorc pod uwag niejednolite orzecznictwo sdw administracyjnych dotyczcych ustalania stawki, o jakiej mowa w art. 36 ust. 4 u.p.z.p., ustalono stawk 0% dla czci terenw, dla ktrych okrelone w planie warunki zabudowy i zagospodarowania terenw umoliwiaj jedynie utrzymanie -kontynuacj istniejcego zagospodarowania lub istniejcej zabudowy rdmiejskiej w zakresie funkcji, parametrw, cech i wskanikw ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, Ustalenie takie nie skutkuje orzeczeniem niezgodnoci planu z przepisami prawa. Ad 10,19) Skorygowano zapisy projektu planu: w miejsce z zastrzeeniem 7 ust. 2 pkt 4, wpisano dopuszcza si wiksz powierzchni zabudowy, jeeli wynika to z wyznaczonych w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy lub dla realizacji przekrycia wntrza kwartau zabudowy, o ktrym mowa w 7 ust. 2 pkt 4.

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 14

Przeanalizowano i skorygowano zapisy projektu planu tak, aby umoliwi realizacj zabudowy zwartej wzdu ulic oraz z ich przekroczeniem we wskazanych miejscach zgodnie z rysunkiem projektu planu. Ad 11) Dziaka 1458/43 jest dziak naron, zatem dotyczy jej istniejcy ju zapis powierzchnia biologicznie czynna dla dziaek naronych nie ustala si. Ad 12,21) Okrelenie "intensywnoci wykorzystania terenu" miao skrtowo uj pozostae niewymienione parametry i wskaniki zabudowy i zagospodarowania terenu, ale wprowadzanie nowego okrelenia jest zbdne. Skorygowano zapisy projektu planu: w miejsce: dopuszczalne gabaryty budynkw, wysoko i rodzaj dachu, linie zabudowy lub intensywnoci wykorzystania terenu wpisano: parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Ad 13,22) Wykrelono zapis: dla zabudowy wydzielonej po obrysie wskaniki zabudowy i zagospodarowania terenu maj zastosowanie po doczeniu niezbdnej powierzchni dziaek ssiednich", ktry nie wnosi nowych treci do ustale planu. Ad 14) Uzupeniono zapisy projektu planu umoliwiajc lokalizacj indywidualnie zaprojektowanych form reklamowych zwizanych z prowadzon na miejscu dziaalnoci. Ad 16,23) Uwzgldniajc wnioski zawarte w zoonych uwagach zrezygnowano z moliwoci budowy parkingu wielokondygnacyjnego na dziakach nr 1140/27, 1141/27, 1142/27. Przewidziano likwidacj istniejcych boksw garaowych na w/w dziakach i zagospodarowanie tego terenu w formie zieleni rekreacyjnej oglnodostpnej. W zwizku z powyszym skorygowano zapisy projektu planu: "na terenie 32 U/MW3 przewidzie lokalizacj miejsca na pojemniki do gromadzenia odpadw dla budynkw przy ul. A. Abrahama 74-86 (na dziace 860/14); dopuszcza si zamiennie zorganizowanie pomieszcze na pojemniki do gromadzenia odpadw w budynku na dziace 1457. Ad 17) Skorygowano zapisy projektu planu przebudowa w ramach istniejcej kubatury powinna by dopuszczona. Ad 25) Skorygowano przebieg cigu pieszego z ominiciem okresowo niedostpnego pasau znajdujcego si wewntrz budynku HOSSY S.A. Ad 26) Poprawiono przywoan pomyk pisarsk. Ad 27) Uzupeniono zapis projektu planu umoliwiajc zastosowanie zadasze akcentujcych gwny cig pieszy czcy ul. witojask z ul. Wadysawa IV i z wntrzem kwartau. Nieuwzgldnienie uwagi uzasadnia si nastpujco: Ad 1,2,3,4,5,6,7) Uwagi nie dotycz ustale przyjtych w projekcie planu miejscowego, tym niemniej naley wyjani, e: Ad 1,7) Projekt MPZP jest zgodny zarwno ze Studium z 1999 r., jak i ze Studium z 2008 r. Zgodno ze Studium bya analizowana na etapie przystpienia do sporzdzania planu (uzasadnienie do uchway RMG nr XIII/310/07 z dnia 24.10.07.) jak po zmianie Studium, na etapie sporzdzania projektu MPZP. Studium z 2008 r. utrzymuje w obszarze rdmiecia zasadnicze rozstrzygnicia Studium z 1999 r., zatem brak uzasadnienia dla powtarzania procedury planistycznej. Zgodno przewidywanych ustale planu ze Studium z 1999 r. stwierdzono w uzasadnieniu do uchway o przystpieniu do planu. Zgodno z aktualnym Studium z 2008 r. stwierdzono w treci planu szczegowe uzasadnienie znajduje si w uzasadnieniu do uchway w sprawie uchwalenia planu. Ad. 2) O podjciu uchway o przystpieniu do sporzdzania planu ogoszono w sposb zwyczajowo przyjty w danej miejscowoci t.j. w "Ratuszu" tygodniku informacyjnym Rady i Prezydenta Miasta Gdyni. Ad 3) W uchwale podano waciw podstaw prawn art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorzdzie gminnym (stanowienie w innych sprawach zastrzeonych ustawami do kompetencji rady gminy). Art. 18 ust. 2 pkt 5, ktry mwi o uchwalaniu miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego, ma zastosowanie przy uchwalaniu planu. Ad. 4) Uchwaa w przedmiocie przystpienia do sporzdzenia MPZP zostaa podjta na wniosek Prezydenta Miasta Gdyni w wykonaniu wieloletniego programu sporzdzania planw miejscowych przedstawionego Radzie Miasta w 2005 r.

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 15

Ad. 5,6) Zacznik graficzny do uchway Rady Miasta Gdyni w przedmiocie przystpienia do sporzdzenia MPZP przedstawiajcy granice obszaru objtego planem jest bez skali dopasowany do formatu A4. Granice obszaru s proste i precyzyjnie wskazane. Ad 8) Orzecznictwo sdw administracyjnych w sprawie okrelania w planie stawki, o jakiej mowa w art. 36 ust. 4 u.p.z.p. nie jest jednolite. Najczciej podzielany jest pogld, e: rozporzdzenie z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w czci dotyczcej wysokoci stawek procentowych stanowicych podstaw do okrelenia opaty, o ktrej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, jest sprzeczne z bezwzgldnie obowizujcymi przepisami ustawy, a nadto wydane zostao z przekroczeniem upowanienia ustawowego, zawartego w art. 16 ust. 2 ustawy (II OSK 1041/06); wynikajcy z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2002 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) obowizek okrelenia w planie miejscowym stawek procentowych, na podstawie ktrych ustala si opat, o ktrej mowa w art. 36 ust. 4, nie jest bezwzgldny w odniesieniu do wszystkich terenw objtych projektem planu (II SA/Gl 377/07); jeeli uchwalenie planu (zmiana) nie spowoduj wzrostu wartoci nieruchomoci, moliwym jest nieorzekanie o stawce procentowej w odniesieniu do tego terenu bd zamieszczenie w planie ustalenia negatywnego. Brak jest podstaw do okrelania w planie zerowej stawki procentowej (II SA/Gl 390/07). Dla czci terenw okrelone w planie warunki zabudowy i zagospodarowania terenw umoliwiaj jedynie kontynuacj istniejcej zabudowy rdmiejskiej w zakresie funkcji, parametrw, cech i wskanikw ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, zatem w ogle nie nastpi wzrost ich wartoci wskutek uchwalenia planu. Zgodnie z niektrymi orzeczeniami sdw administracyjnych ustalanie stawki, o jakiej mowa w art. 36 ust. 4 u.p.z.p., jest w takim przypadku bezprzedmiotowe (II SA/Gl 379/07). Tym niemniej uwag uwzgldniono w czci, o czym bya mowa powyej. Ad 9,10,18,19,20,25) Zapisy projektu planu umoliwiaj adaptacj istniejcej zabudowy, nawet jeeli przekracza ona ustalone w planie parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Zabudowa istniejca uznana jest za zgodn z planem z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, powodujcych dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskanikw lub parametrw. Przebudowa istniejcego obiektu (w rozumieniu przepisw Prawa budowlanego) byaby zgodna z zapisami projektu planu. Zatem dodatkowe opisywanie stanu istniejcego nie jest potrzebne. W zwizku z uwzgldnieniem uwag 8, 9 i 11 z tekstu planu wykrelono zapisy umoliwiajce dalsz rozbudow lub nadbudow istniejcego budynku firmy HOSSA S.A. Ad 12,13,21,22) W zwizku z uwzgldnieniem uwagi nr 8, 9 i 11, nie przewiduje si moliwoci nadbudowy. Ad 13,15,22,24) Budynki znajdujce si na dziakach wydzielonych po obrysie mog w dalszym cigu funkcjonowa do czasu realizacji postulatu doczenia dziaek ssiednich (lub ich czci) w celu zapewnienia moliwoci prawidowej eksploatacji budynkw. Wielko dziaki powinna zapewni lokalizacj niezbdnych urzdze zwizanych z budynkiem oraz umoliwi utrzymanie wymaganych odlegoci budynku i zwizanych z nim urzdze od granicy dziaki budowlanej. Dojcia do budynkw, schody i spoczniki wejciowe, placyki gospodarcze, ziele przydomowa, dojazdy i miejsca postojowe itp. powinny znajdowa si na dziace, na ktrej zlokalizowany jest budynek. Wyjtkiem od powyszej zasady jest sytuacja, gdy budynek usytuowany jest przy linii rozgraniczajcej ulicy wwczas poszerzanie dziaki nie jest moliwe. 11. Grupa Inwestycyjna HOSSA zoya uwag odnonie obszaru planu oraz kart terenu 16 U,MW3, 17 UC, U/MW3, w ktrej przytoczya ponisze wnioski i zastrzeenia: 1-7) Wnioski i zastrzeenia zgoszone w pkt 1-7, takie same jak w uwadze nr 10 pkt 1-7. 8) Stwierdzia naruszenie art. 17 pkt 3 u.p.z.p. w zw. art. 247, 237 i 238 k.p.a. poprzez brak rozpoznania wnioskw Grupy Inwestycyjnej HOSSA SA z dnia 08.01.2008 r. zgoszonych do projektu MPZP w terminie 21 dni od upywu terminu do ich zgoszenia. Informacja o rozpoznaniu wniosku pochodzi dopiero z pisma z dnia 16.11.2010 r., co wicej nie wskazuje si w nim, w jaki sposb wniosek zosta rozpoznany (uwzgldniony bd nie). Powszechnie przyjty w doktrynie jest pogld, i prawn form rozstrzygni wnioskw jak i uwag do projektu MPZP jest zawiadomienie, a wic czynno materialno-techniczna koczca postpowanie w sprawach skarg i wnioskw w trybie okrelonym przepisami art. 238 i art. 247 k.p.a. Zgodnie za z art. 237
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 16

3 k.p.a. o sposobie zaatwienia skargi/wniosku zawiadamia si skarcego. Zawiadomienie o sposobie zaatwienia skargi/wniosku powinno zawiera: oznaczenie organu, od ktrego pochodzi, wskazanie, w jaki sposb skarga zostaa zaatwiona, oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska subowego osoby upowanionej do zaatwienia skargi/wniosku. Zawiadomienie o odmownym zaatwieniu skargi powinno zawiera ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treci art. 239 k.p.a. 9) Wniosa jak w uwadze nr 10 pkt 8. 10) Wniosa o zmian 7 ust. 2 pkt 1) poprzez wykrelenie zapisu dot. iloci min. 2 m2 zieleni wypoczynkowej na 10,0 m2 powierzchni uytkowej mieszka. Sformuowanie jest niejednoznaczne i brak jest jego definicji w 12 MPZP 1104. Zgodnie z treci 39 rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie parametrem jest powierzchnia biologicznie czynna, ktra jest okrelona w kadej z kart terenu. Wprowadzanie dodatkowego parametru poza okrelon w powyszym rozporzdzeniu powierzchni biologicznie czynn jest bezzasadne. 11) Wniosa o zmian w karcie terenu 16 zapisu pkt 5 lit a) wprowadzenie wskanika intensywnoci zabudowy do 2,1 analiza intensywnoci w innych kwartaach stanowi zacznik nr 1 do skadanej uwagi. Brak okrelenia intensywnoci zabudowy w poczeniu z objciem niemal caej powierzchni kwartau zakazem zabudowy powoduje, e maksymalna intensywno zabudowy wynosi dla tej karty terenu okoo 1.3. To znaczco mniej ni w przypadku innych, ssiednich kart terenu, gdzie zapisy planu dopuszczaj intensywno od 1.95 do 3.86. W ocenie skadajcego uwag nie ma uzasadnienia, aby teren znajdujcy si w cisym centrum miasta, w bezporedniej bliskoci planowanego przystanku kolei miejskiej pozosta zainwestowany tak ekstensywnie. 12) Wniosa o zmian w karcie terenu 16 zapisu pkt 5 lit. c): poprzez wykrelenie na rysunku planu wewntrznej nieprzekraczalnej linii zabudowy, poprzez dopuszczenie zabudowy wewntrz kwartau poprzez wykrelenie z projektu oznaczenia terenw wyczonych z zabudowy do zagospodarowania w formie zieleni rekreacyjnej. 13) Wniosa o zmian w karcie terenu 16 zapisu pkt 5 lit. d) poprzez dodanie: w zakresie kondygnacji parteru i pierwszego pitra o funkcji usugowej powierzchnia zabudowy 0,85. 14) Wniosa o zmian w karcie terenu 16 zapisu pkt 5 lit. e) poprzez wykrelenie zapisu min. 30% pow. dziaki budowlanej i dodanie zapisu do 25% powierzchni dziaki budowlanej. Zgodnie z treci 39 rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie powierzchnia biologicznie czynna w zaproponowanej wysokoci jest wystarczajca. Dla projektw, ktre maj by wyonione w drodze konkursu nie ma podstaw do wprowadzenia ogranicze wikszych ni wynikajce z przepisw prawa. Tereny pooone w kwartale ulic Wadysawa IV, Obrocw Wybrzea, 3 Maja i Armii Krajowej znajduj si w obrbie zwartej, rdmiejskiej zabudowy usugowo-mieszkaniowej. Nadmierne ograniczenie moliwej do uzyskania powierzchni zabudowy utrudnia i moe uczyni niemoliwym zamiar wprowadzenia galerii handlowej w przedmiotowym obszarze. 15) Wniosa o zmian w karcie terenu 16 poprzez wykrelenie zapisu pkt 5 lit. g) jako naruszajcego konstytucyjne prawo wasnoci. Nie ma adnych instrumentw prawnych, ktre mog by wykorzystane przez wacicieli dziaek wydzielonych po obrysie przy doczaniu dziaek ssiednich, jeeli waciciel nieruchomoci ssiedniej nie bdzie zainteresowany jej zbyciem. Zapis o powyszej treci jest cakowicie niejasny, poniewa plan nie wskazuje trybu doczenia oraz sugeruje, e budynki znajdujce si na dziakach wydzielonych po ich obrysie do czasu tego doczenia powinny zosta wyczone z uytkowania. Pozostawienie zapisu w proponowanej treci bdzie skutkowao wydawaniem decyzji odmawiajcej zatwierdzenie kadego projektu podziau nieruchomoci, ktry jednoczenie nie bdzie realizowa podziau wskazanego, jako niezbdny do doczenia. 16) Wniosa o zmian w karcie terenu 16 zapisu pkt 5 lit. i) poprzez wykrelenie ww. punktu w caoci. Zapis w proponowanym brzmieniu jest niezgodny z rysunkiem planu, brak jest definicji umoliwiajcej zrozumienie zapisu. 17) Wniosa o zmian w karcie terenu 16 zapisu pkt 5 lit. k): poprzez wykrelenie ww. punktu w caoci. Wprowadzony w 7 pkt 2 ppkt 1) zapis dotyczcy zieleni wypoczynkowej jest niejednoznaczny. Brak definicji tego zapisu moe prowadzi do interpretacji, gdzie oprcz
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 17

powierzchni biologicznie czynnej dodatkowo wymagane bdzie spenienie wspczynnika zieleni wypoczynkowej; poprzez wprowadzenie moliwoci wsplnego bilansowania i rozwizywania problemw parkingowych, placykw gospodarczych, terenw wypoczynkowych z terenem 17UC,U/MW3. 18) Wniosa o zmian w karcie terenu 16 poprzez dodanie zapisu pkt 5 lit. j): warunkiem realizacji nowej zabudowy na terenie 16 U/MW3 jest wyonienie projektu w drodze konkursu architektonicznourbanistycznego, zgodnie z ustaleniami zawartymi w 6 ust. 1 pkt 3. 19) Wniosa o zmian w karcie terenu 16 zapisu pkt 6 lit. a) poprzez wykrelenie ww. zapisu w caoci. Zapis o powyszej treci jest cakowicie niejasny, poniewa plan nie wskazuje trybu doczenia. Jeeli doczenie dziaek ssiednich jest niezbdne, oznacza to, e budynki znajdujce si na dziakach wydzielonych po obrysie do czasu tego doczenia powinny zosta wyczone z uytkowania, bo nie mona ich prawidowo eksploatowa. Pozostawienie zapisu w proponowanej treci bdzie skutkowao wydawaniem decyzji odmawiajcej zatwierdzenie kadego projektu podziau nieruchomoci, ktry jednoczenie nie bdzie realizowa podziau wskazanego jako niezbdny do doczenia. 20) Wniosa o zmian w karcie terenu 16 zapisu pkt 6 lit. b) poprzez wykrelenie ww. punktu w caoci. Proponowany zapis nie dotyczy tej karty terenu. Na rysunku planu dla terenu 16 U/MW3 nie przewidziano proponowanych podziaw geodezyjnych. 21) Postulowaa odnonie rysunku planu w zakresie terenu 16: wykreli wewntrzne nieprzekraczalne linie zabudowy wskazane na rysunku planu i znajdujce si wewntrz kwartau zabudowy ograniczajce moliwo zabudowy od wntrza kwartau. Okrelenie sposobu zabudowy terenu winno nastpi w drodze konkursu architektonicznego cznie z terenem nr 17. Planowany wielofunkcyjny i zoony sposb zabudowy (usugi handlu, biura, mieszkania) oraz konieczno uwzgldnienia interesw mieszkacw budynkw istniejcych nakada na projektantw - uczestnikw konkursu konieczno przeprowadzania szczegowych analiz na etapie projektowania, co jest niemoliwe do wykonania w procedurze sporzdzania planu miejscowego dla tak znaczcego obszaru miasta; usun oznaczenie tereny wyczone z zabudowy. 22) Wniosa o zmian w karcie terenu 17 zapisu pkt 5 lit. c) poprzez wykrelenie na rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy na styku z terenem 16 U/MW3. Projekt nowej zabudowy winien by wyoniony w drodze konkursu architektoniczno-urbanistycznego dla kwartau opisanego kartami terenu 16U/MW3 i 17UC,U/MW3, zgodnie z ustaleniami zawartymi w 6 ust.1 pkt 3. 23) Wniosa o zmian w karcie terenu 17 zapisu pkt 5 lit. e) poprzez wykrelenie ww. punktu w caoci. Projekty nowej zabudowy opracowane w ramach konkursu okrel zaoenia architektoniczno-urbanistyczne dla tego terenu. Narzucenie zbyt wielu parametrw ograniczy projektantw i jednoczenie uniemoliwi wyonienie ciekawych, nowatorskich rozwiza w drodze konkursu architektoniczno-urbanistycznego. Na dowd moliwoci przyjcia rnych rozwiza w zaczeniu skada "Studium moliwoci zabudowy kwartau ulic:..." pokazujce przykadowe trzy warianty zabudowy terenu. 24) Wniosa o zmian w karcie terenu 17 zapisu pkt 5 lit. i) poprzez wykrelenie ww. punktu w caoci. Zapis w proponowanym brzmieniu jest niezgodny z rysunkiem planu, brak jest definicji umoliwiajcej zrozumienie zapisu. 25) Wniosa o zmian w karcie terenu 17 zapisu pkt 5 lit. j) poprzez wykrelenie ww. punktu w caoci lub poprzez dodanie zapisu: inne rozwizania dotyczce propozycji reklamowych mona stosowa po uprzednim uzgodnieniu z Architektem Miejskim. 26) Wniosa o zmian w karcie terenu 17 zapisu pkt 8 lit. b) w ten sposb, e: wymagania parkingowe wg 10 ust. 1 pkt 5; na terenie 17UC,U/MW3 ustala si obowizek realizacji caodobowego parkingu oglnodostpnego o wielkoci min. 150 miejsc postojowych ponad wymagan liczb miejsc wynikajc ze wskanikw parkingowych; dopuszcza si zmniejszenie cznej liczby miejsc postojowych wynikajcej z bilansu do 450. Pozostawienie zapisu w obecnym brzmieniu, przy jednoczesnym obowizku realizacji miejsc oglnodostpnych w znacznym stopniu ogranicza moliwo zabudowy terenu 17UC,U/MW3, ktr umoliwiaj inne, szczegowo opisane zapisy planu. 27) Wniosa o zmian w karcie terenu 17 zapisu pkt 9) Stawka procentowa 30%" poprzez wpisanie wysokoci stawki procentowej 0%. Proponowana max. stawka procentowa wzrostu wartoci nie ma uzasadnienia dla
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 18

terenu opisanego kart o numerze 17 UC,U/MW3, gdy plan nie powoduje wzrostu wartoci nieruchomoci. Tereny opisane kartami 16U/MW3 i 17UC,U/MW3 poprzednio objte byy planem dla rdmiecia Gdyni i przeznaczone byy m.in. pod zabudow wielorodzinn. Na podstawie tych planw i analiz funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w obszarze oddziaywania planowanej w tym kwartale zabudowy Wydzia Architektoniczno-Budowlany wyda prawomocn decyzj o warunkach zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usugowej. Decyzja ta bya zaopiniowana w Wydziale Urbanistyki UM Gdyni w zakresie zgodnoci z polityk przestrzenn miasta. Prezydent uwzgldni uwag w czci: Ad 9) Jak w rozstrzygniciu uwagi 10 pkt 8. Ad 11,12) Skorygowano tekst i rysunek projektu planu umoliwiajc ograniczone wprowadzenie nowej zabudowy do wntrza kwartau w obrbie dziaek 521/314 i 525/307 przy zachowaniu wymaga dotyczcych miejsc parkingowych i zieleni wypoczynkowej dla mieszkacw. Ad 14) Przeanalizowano moliwo zmniejszenia wymaganej powierzchni biologicznie czynnej na terenie 16 U/MW3 do 25% przy rwnoczesnym okreleniu wymaga w tym zakresie na terenie 17 UC,U/MW3. Ad 15) Wykrelono kwestionowany zapis. Ad 17) Wprowadzono moliwoci wsplnego bilansowania i rozwizywania problemw parkingowych i terenw wypoczynkowych dla 16 U,MW3 i 17UC,U/MW3. Ad 18) W sytuacji wprowadzenia nowej zabudowy do wntrza kwartau w obrbie dziaek 521/314 i 525/307 uzasadniony jest warunek wyonienia projektu nowej zabudowy w drodze konkursu architektoniczno-urbanistycznego. Ad 25) Uzupeniono zapisy projektu planu umoliwiajc lokalizacj indywidualnie zaprojektowanych form reklamowych przy planowanych centrach handlowo-usugowych, zwizanych z prowadzon na miejscu dziaalnoci. Ad 26) W zwizku z czciowym uwzgldnieniem uwagi i umoliwieniem wprowadzenia nowej zabudowy do wntrza kwartau zmniejszono wymagan dodatkow liczb miejsc postojowych ze 150 do 100. Pozwoli to na podniesienie liczby miejsc postojowych dla mieszka, usug i biur z 300 do 350. Nieuwzgldnienie uwagi uzasadnia si nastpujco: Ad 1-7) Jak w rozstrzygniciu uwagi 10 pkt 1-7. Ad 8) Wnioski skadane i rozpatrywane na podstawie u.p.z.p., w tym wnioski o sporzdzenie/zmian planu lub wnioski do planu zgaszane po ogoszeniu o przystpieniu do jego sporzdzania, nie s skargami lub wnioskami, o ktrych mowa w dziale VIII k.p.a. Przepisy art. 247, 237 i 238 k.p.a. nie maj zastosowania w procedurze ich rozpatrywania. Tryb i terminy rozpatrywania wnioskw do planu okrela u.p.z.p. Termin skadania wnioskw do przedmiotowego m.p.z.p. upywa z dn. 08.01.2008 r. Prezydent Miasta Gdyni rozpatrzy zgoszone wnioski w terminie w dniu 29.01.2008 r. Rozstrzygnicie Prezydenta Miasta okrelajce propozycje ich uwzgldnienia bd odrzucenia zawiera zacznik nr 1 do zarzdzenia Prezydent Miasta Gdyni nr 4833/08/V/U. Proponowany przez Prezydenta Miasta sposb uwzgldnienia wniosku podlega weryfikacji w trakcie dalszej procedury planistycznej: opiniowania, uzgadniania projektu planu, wyoenia projektu do publicznego wgldu i ostatecznego przyjcia lub odrzucenia wnioskowanych rozwiza przez organ uchwalajcy plan tj. rad miasta. Zweryfikowany przez organy i instytucje opiniujce i uzgadniajce sposb uwzgldnienia wniosku przez Prezydenta Miasta jest znany na etapie wyoenia projektu planu do publicznego wgldu i na tym etapie wnioskodawcy s zawiadamiani o moliwoci zapoznania si z rozwizaniami proponowanymi w zapisach projektu planu. Ad 9) Jak w rozstrzygniciu uwagi 10 pkt 8. Ad 10,17) Zapis wynika z koniecznoci zapewnienia waciwych warunkw wypoczynku przyszych mieszkacw. Dotyczy powierzchni obejmujcej miejsca zabaw dla dzieci oraz tereny zieleni wypoczynkowej, tj. terenw penicych funkcje wypoczynkowe i rekreacyjne zarezerwowane na te cele w projekcie zagospodarowania terenu. Zapisy takie funkcjonoway przed laty w wskanikach i wytycznych urbanistycznych dla terenw mieszkaniowych, byy stosowane w innych planach miejscowych i nie budziy problemw interpretacyjnych.

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 19

Cz terenw penicych funkcje wypoczynkowe i rekreacyjne stanowi powierzchni biologicznie czynn, ktra wymagana jest gwnie z powodw zwizanych z koniecznoci utrzymania stanu rodowiska, ale nie s to powierzchnie tosame. Ad 11) Teren bdcy wasnoci skadajcych uwag Grupy Inwestycyjnej HOSSA obejmuje tereny zielone pooone w kwartale ulic Armii Krajowej, Wadysawa IV, Obrocw Wybrzea i 3 Maja. Tereny te od wielu lat peniy funkcj zieleni wypoczynkowej dla ssiadujcej zabudowy mieszkaniowej, a czciowo stanowi tereny bezporednio zwizane z istniejcymi budynkami mieszkalnymi, wydzielonymi zgodnie z obowizujcymi wwczas przepisami, ale bdnie biorc pod uwag logik ich funkcjonowania po ich obrysie. W tej sytuacji, biorc pod uwag interes waciciela terenu oraz majc na wzgldzie konieczno utrzymania waciwych warunkw ycia mieszkacw ssiadujcych budynkw, projekt planu ogranicza moliwoci zabudowy na zapleczu istniejcej zabudowy mieszkaniowej (teren 16 U/MW3), pozwalajc jednoczenie na bardzo intensywne, znacznie odbiegajce od rednich intensywnoci, zagospodarowanie terenu przy ul. Wadysawa IV (teren 17 UC,U/MW3). S to zapisy bardzo korzystne dla waciciela terenu, pozwalaj na pene wykorzystanie walorw ekonomicznych terenu, pomimo wystpujcych ogranicze granice terenu przebiegaj po obrysie funkcjonujcych budynkw mieszkalnych. Ad 12,13,21,22) Przedoone wnioski zilustrowane zostay propozycjami zabudowy zawartymi w zaczonym Studium moliwoci zabudowy kwartau ulic Wadysawa IV, Armii Krajowej, Obrocw Wybrzea i 3 Maja. Cz propozycji nie pozwala na spenienie wymaga w zakresie zapewnienia waciwych warunkw wypoczynku lub realizacji wymaganej liczby miejsc parkingowych. Nie mog zatem zosta w proponowanej formie przyjte w zapisach planu. Ad 16,24) Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 5 u.p.z.p. w przywoanym 6 ust.1 pkt 3 sformuowane zostay wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych. Okrelone w tym punkcie zasady zagospodarowania przestrzeni publicznych dotycz elementw przyrody, zagospodarowania i zabudowy znajdujcych si na terenach oglnodostpnych, niezalenie od form wasnoci tych terenw, oraz w przestrzeni nad nimi i w ich ssiedztwie, w zasigu postrzegania przez przebywajcych na nich ludzi. Ad 19,20) Jak w rozstrzygniciu uwagi 10 pkt 13,15,22,24. Noworealizowane podziay geodezyjne powinny uwzgldnia - wyznacza tereny niezbdne do funkcjonowania istniejcej zabudowy (umoliwiajce dostp do budynkw i zachowanie wymaganych odlegoci od granic ssiednich dziaek budowlanych). Uzupeni rysunek o proponowane podziay geodezyjne. Ad 23) Zapis dotyczcy parametrw placu wejciowego do zespou usugowo-mieszkaniowego na terenie 17 UC,U/MW3 - okrelajcych jego pooenie i wielko - jest uzasadniony przewidywan funkcj i intensywnoci zabudowy zespou. Nie okrela ksztatu placu, nie stanowi zatem ograniczenia dla poszukiwania ciekawych rozwiza w drodze konkursu architektoniczno-urbanistycznego. Ad 26) Przy dopuszczalnej intensywnoci 3,5, na terenie 17UC,U/MW3 mona zrealizowa do ok. 26 tys. m2 powierzchni uytkowej usug i biur. Wymagana minimalna liczba miejsc postojowych 260+150=410 jest mniejsza od dopuszczonej 450. Zatem pene wykorzystanie dopuszczonych intensywnoci zabudowy jest moliwe, przy zapisanych wymaganiach parkingowych przy realizacji programu usugowo-biurowego lub usugowo-biurowego z ograniczonym udziaem mieszka jako funkcji uzupeniajcej. Realizacja duego programu mieszkaniowego musi natomiast wiza si z mniejsz intensywnoci zabudowy ze wzgldu na konieczno zapewnienia waciwych warunkw zamieszkiwania (dowietlenia mieszka i urzdzenia terenw wypoczynkowych). Wynika to rwnie z analizy propozycji zabudowy zamieszczonych w Studium moliwoci zabudowy kwartau ulic Wadysawa IV, Armii Krajowej, Obrocw Wybrzea i 3 Maja. Natomiast realizacja w tej lokalizacji duego programu mieszkaniowego z udziaem maych mieszka nie byaby waciwa, ze wzgldu na ograniczone moliwoci obsugi komunikacyjnej i parkingowej w rdmieciu. Ad 27) Projekt planu dopuszcza wskaniki i parametry zabudowy oraz zagospodarowania terenu przewyszajce wskaniki i parametry wynikajce z kontynuacji zabudowy ssiedniej, (powierzchnia zabudowy wg decyzji do ok. 5 300 m2 , wg projektu planu do ok. 7 000 m2 , wysoko zabudowy 5-6 kondygnacji wg decyzji, 5-11 kondygnacji wg projektu planu) oraz dopuszcza lokalizacj obiektw handlowych o powierzchni sprzedaowej pow. 2000 m2 . Ustalenia te istotnie podnosz warto nieruchomoci.

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 20

12. Spdzielnia Mieszkaniowa Fundament zoya uwag odnonie karty terenu 25 U/MW3, gdzie 763, w ktrej wnosiono o wykrelenie z karty terenu 25 pkt 5) lit. b) dopuszczalna wysoko zabudowy, tiret pierwszy sw do 5 kondygnacji i do 18,0 m, z zastrzeeniem e Powysze uzasadniano tym, e jest to sprzeczne z dalsz treci ww. tiret, okrelajc obszar lokalizacji zabudowy niskiej, okrelonej na rysunku planu, do 12,0 m. Nieuwzgldnienie uwagi uzasadnia si nastpujco: Na rysunku projektu planu omykowo zakreskowany zosta (jako obszar lokalizacji zabudowy niskiej) obszar o zakadanej dopuszczalnej wysokoci do 5 kondygnacji i do 18,0 m (naprzeciwko orodka zdrowia). Skorygowano rysunek projektu planu zgodnie z zapisem. 13. Spdzielnia Mieszkaniowa Fundament zoya uwag odnonie karty terenu 25 U/MW3, gdzie zawarto ustalenia dla dziaki nr 763 KM 55, ktra dotyczya propozycji przesunicia nieprzekraczalnej linii zabudowy na poziomie parteru budynku mieszkalno-usugowego przy ul. Wadysawa IV 50 od strony pnocnej do nieprzekraczalnej linii zabudowy. Spdzielnia Mieszkaniowa chciaa zabudowa istniejcy podcie w szczycie budynku jako lokal usugowy, co w obecnym planie jest niemoliwe. Nieuwzgldnienie uwagi uzasadnia si nastpujco: Zabudowa przedmiotowego podcienia skutkowaaby zamkniciem istniejcego uytkowanego chodnika utrudnia komunikacj piesz na poczeniu pomidzy przejciem tunelowym pod torami kolejowymi a cigiem usugowym wzdu ul. Wadysawa IV. 14. Magorzata Madziar-Wiszniewska zoya uwag odnonie kart terenu14 U/MW3 oraz 52 KD-D 1/2 (gdzie zawarto ustalenia dla dziaek nr 579/314 i 575/305 oraz dziaki drogowej nr 827/305 w karcie mapy nr 55), w ktrej zwracaa si z proba o umoliwienie przekroczenia linii rozgraniczajcej teren 14 U/MW3 i przylegy pas drogowy ul. Batorego (52 KD-D 1/2) schodami wejciowymi do lokalu na parterze budynku przy ul. Wadysawa IV 38a po zmianie sposobu uytkowania lokalu mieszkalnego na lokal uytkowy (Biuro). Zaproponowaa, e ze wzgldu na niemoliwo zastosowania proponowanych w decyzji o warunkach zabudowy RAAI.DW.7331-74/10/17/38 lokalizacji schodw zewntrznych od ul. Wadysawa IV lub od podwrza (szczegowe wyjanienia skadajcy uwag przekazuje w zaczniku bdcym pismem do Zarzdu Drg i Zieleni z dnia 15.12.2010), rozwizaniem byyby lekkie, aurowe schody szerokoci 1,2 m przy cianie szczytowej budynku od ul. Batorego. ZDiZ zaakceptowa t propozycj pismem rwnie stanowicym zacznik do skadanej uwagi. Prezydent uwzgldni uwag w czci: W czci poudniowej budynku, symetrycznej do przedmiotowej lokalizacji, istniej ju schody od ul. Wadysawa IV prowadzce do lokalu usugowego na parterze budynku, wysunite na ok. 1,2 m przed lini zabudowy. Biorc to pod uwag dopuszczono analogiczne wysunicie ewentualnych schodw prowadzcych od ul. Wadysawa IV do lokalu na parterze budynku przy ul. Wadysawa IV 38a. Nieuwzgldnienie uwagi uzasadnia si nastpujco: Projekt planu ogranicza realizacj schodw zewntrznych z przekroczeniem linii rozgraniczajcych ulic ze wzgldu na konieczno ochrony przestrzeni publicznych, takich jak chodniki i place, przed ich nieuzasadnionym zawaniem. W przedmiotowej lokalizacji, ze wzgldu na wysoki poziom posadzki parteru, realizacja schodw zewntrznych wymagaaby ich wzniesienia na wysoko ponad 2,0 m. W zwizku z tym waciwsze jest lokalizowanie samodzielnego wejcia dla przedmiotowego lokalu od strony podwrza: wzdu zachodniej elewacji budynku. 15. Andrzej Skwiercz dziaajcy w imieniu wasnym i pozostaych wspwacicieli dziaek: Kotowski Jerzy, Jaboska Barbara, Pisarek Maria, Loudain Jeanne za ktr dziaa Kotowski Jerzy, Pluto Eleonora, Skwiercz Kazimierz, Skwiercz Tadeusz, Skwiercz Hanna Sylwia, Skwiercz Stefan zoyli uwag odnonie karty terenu 14 U/MW3, w ktrej wnis o: 1) Zwikszenie liczby kondygnacji nadziemnych (o co najmniej jedn). 2) Zmian nieprzekraczalnych linii zabudowy od ul. Batorego jak i od wewntrznej strony kwartau, obecnie uniemoliwiaj one osignicie 60% powierzchni zabudowy. 3) Alternatywnie - o moliwo wprowadzenia zabudowy do wntrza kwartau. 4) Zmniejszenie wspczynnika liczby samochodw na lokal mieszkalny.
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 21

Uzasadnieniem zoonych uwag byy zaczone projekty dot. ew. zabudowy kwartau uwzgldniajce zarwno interes urbanistyczny, czciowo planistyczny (dot. pierzei ul. Batorego) jak i interes przyszego inwestora (take na dziace ssiedniej od ul. Ks. H. Jastaka). Prezydent uwzgldni uwag w czci: Ad 2) Analiza przedstawionej propozycji zabudowy zwartej do granicy dziaki ssiedniej wskazuje na jej zgodno z zaoeniami planu zabudowa pierzejowa wzdu ul. Batorego. Zweryfikowano i skorygowano zapisy projektu planu tak, aby umoliwi realizacj zabudowy zwartej wzdu ulic zgodnie z rysunkiem projektu planu. Nieuwzgldnienie uwagi uzasadnia si nastpujco: Ad 1) Nie uwzgldniono postulatu o zwikszenie liczby kondygnacji nadziemnych ze wzgldu na: wysoko ssiednich i Wadysawa IV, budynkw (21 metrowych), pooonych w kwartale ulic Batorego

ssiedztwo obiektu objtego ochron konserwatorsk 6-kondygnacyjnego orodka zdrowia przy ul. Armii Krajowej 44, proponowanego w projekcie planu do ochrony konserwatorskiej grupa B. Ad 2,3) Nieprzekraczalna tylna linia zabudowy pozwala na stosunkowo gbok zabudow dziaki wielokondygnacyjnym budynkiem usytuowanym w pierzei ulicy. Wprowadzanie wysokiej zabudowy do wntrz kwartaw skutkowaoby pogorszeniem warunkw nasonecznienia terenu i elewacji wewntrznych. Zaoeniem projektu planu jest utrzymanie tradycyjnego, pierzejowego charakteru zabudowy rdmiecia. Ad 4) Wskanik parkingowy przyjty w projekcie planu dla nowej zabudowy 1-1,4 miejsc postojowych / mieszkanie, odpowiada wskanikom przyjtym w Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni. Wymg zapewnienia min. 1 miejsca postojowego na 1 mieszkanie wynika z ogranicze parkingowych w rdmieciu Gdyni ulgowe abonamenty parkingowe dla mieszkacw uszczuplaj liczb dostpnych miejsc dla klientw usug i interesantw biur. 16. Szymon Grski, Andrzej Grski zoyli uwag odnonie karty terenu 36 U/MW3 (gdzie zawarto ustalenia dla dziaki nr 127/2 w karcie mapy nr 58), w ktrej: 1) Wnis o zezwolenie moliwoci lokalizacji reklam wolno stojcych na terenach usugowych. 2) Uzna za bezpodstawne przeprowadzanie dojazdu do dziaki 126 poprzez prywatn nieruchomo (127/1 i 127/2). Wnosi o pozostawienie dojazdu poprzez dziak nr 127/1, jedynie do dziaki nr 127/2, co rozwie problem braku jej dostpu do drogi publicznej. Zabezpieczenie dojazdu do nieruchomoci 126 proponowa poprzez dziak 125, ktra jest wasnoci gminy. Jako alternatywne rozwizanie uwag wnioskodawca dopuszcza moliwo zamiany posiadanej nieruchomoci na inn w centrum miasta. Sugerowa wymian jego nieruchomoci na dziak gminn przy ul. Wadysawa IV 22. Prezydent uwzgldni uwag w czci: Ad 1) Dopuszczono indywidualnie zaprojektowane wolnostojce formy reklamowe zwizane z prowadzon na miejscu dziaalnoci oraz maszty flagowe o wysokoci masztu do 6,00 m, suce jako nonik flagi. Dopuszczono moliwo stosowania szyldw i reklam nad budynkami do wysokoci 2,00 m nad grn krawd elewacji (ograniczenie wysokoci nie dotyczy flag i masztw flagowych). Ad 2) Skorygowano rysunek planu drog komunikacji wewntrz kwartau poprowadzono po dziace 127/1 zgodnie ze stanem istniejcym. Nieuwzgldnienie uwagi uzasadnia si nastpujco: Ad 1) W celu ochrony walorw krajobrazowych i widokowych oraz w celu zachowania adu przestrzennego projekt planu nie dopuszcza lokalizacji reklam wolnostojcych, niezwizanych z miejscem prowadzonej dziaalnoci, na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usugowej. Ad 3) Propozycja zamiany nieruchomoci pomidzy skadajcym uwag a Gmin Gdynia nie jest uwag dotyczc ustale planu miejscowego. Moe by rozpatrzona niezalenie od ustale planu miejscowego.

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 22

17. Andrzej Grski, Roman Grski, Joanna Stefaniak, Lidia Grska, Szymon Grski zoyli uwag odnonie karty terenu 37 U/KS (gdzie zawarto ustalenia dla dziaek nr 450/145, 465/157, 665/145, 804/151, 805/152), w ktrej wnieli o: 1) Zmian oznaczenia terenu z 37 U/KS na 37 U/MW3 lub podzielenia terenu 37 na wysokoci zabudowa PKP (po elewacji poudniowej budynku) pozostawiajc oznaczenie KS oraz obowizek realizacji caodobowych oglnodostpnych parkingw w poudniowej czci podzielonego obszaru, ktry to w przeciwiestwie do obszaru pnocnego (w obszarze tym ok 60% nieruchomoci stanowi dziaki prywatnych wacicieli, ktrzy z wasnych pienidzy nie bd budowali wielopoziomowych parkingw dla spoeczestwa) skadaby si wycznie z dziaek, ktrej jedynym wacicielem jest gmina Gdynia i Skarb Pastwa, co w znacznym stopniu uatwioby realizacj zaoonych celw parkingowych. 2) Realizacj caodobowych parkingw oglnodostpnych analogicznie do pkt 1. 3) Rezygnacj z wymogu realizacji projektw zabudowy w drodze konkursw realizacyjnych architektonicznourbanistycznych, gdy na dziakach o tak niewielkiej powierzchni nie ma potrzeby nakadania ww. obowizku. 4) Zmian przebiegu drogi rowerowej, gdy projektowana droga rowerowa przebiega przez dziaki bdce ich wasnoci, co w znacznym stopniu ogranicza moliwo wykorzystania nieruchomoci. Ponadto przebiega ona przez obiekty maej gastronomi, z ktrymi czy Andrzeja Grskiego wieloletnia umowa dzierawy gruntu. 5) Zezwolenie moliwoci lokalizacji reklam wolno stojcych na terenach usugowych. 6) Zezwolenie moliwoci stosowania reklam typu LED. 7) Rezygnacj ze 30% stawki procentowej. 8) Jako alternatywne rozwizanie uwag waciciele przedmiotowych dziaek dopuszczali moliwo zamiany posiadanych nieruchomoci na inn w centrum miasta, np. Andrzej Grski sugeruje wymian jego nieruchomoci na dziak gminn przy ul. Wadysawa IV 22. Prezydent uwzgldni uwag w czci: Ad 5) Jak w rozstrzygniciu uwagi 16 pkt 1. Nieuwzgldnienie uwagi uzasadnia si nastpujco: Ad 1,2) Lokalizacja funkcji mieszkaniowej w ssiedztwie ruchliwego wza komunikacyjnego nie jest waciwa. W rejonie Wza Wzgrze w. Maksymiliana przekroczone s dopuszczalne poziomy haasu dla terenw rdmiejskich, wywoane haasem kolejowym i drogowym, dlatego projekt planu przeznacza obszar ten pod usugi, elementy wza integrujcego rne rodki transportu publicznego i parking. Teren 37 U/KS pooony jest w bezporednim ssiedztwie ruchliwych skrzyowa i otoczony jezdniami ulic gwnych. Ograniczona jest moliwo obsugi komunikacyjnej powizania terenu 37 U/KS z zewntrznym ukadem ulicznym mog by urzdzone jedynie jako wsplne dla caego terenu. Zagospodarowanie tego ternu moliwe jest tylko na podstawie wsplnego projektu okrelajcego funkcjonowanie caego obszaru i wszystkich niezbdnych elementw zagospodarowania. Szczegowa lokalizacja parkingu zostanie okrelona w w/w projekcie. Ad 3) Ze wzgldu na pooenie terenu w szczeglnie eksponowanej i istotnej dla wizerunku rdmiecia lokalizacji wymg wyonienia projektu zabudowy w drodze konkursu architektoniczno-urbanistycznego jest jak najbardziej uzasadniony. Pozwoli to na uzyskanie najlepszego rozwizania z korzyci dla inwestora jak i dla wizerunku miasta. Ad 4) cieka rowerowa jest wan czci sieci cieek rowerowych miasta, gdy ma za zadanie uatwi dostp mieszkacw i turystw do stacji SKM Gdynia Wzgrze w. Maksymiliana. cieka rowerowa zostaa wyznaczona na rysunku projektu planu jako przeduenie istniejcej obecnie cieki rowerowej biegncej od pnocy ul. Wadysawa IV do skrzyowania z ul. Pisudskiego. Ad 6) Projekt planu nie dopuszcza stosowania szyldw i reklam o zmiennym nateniu owietlenia takich jak telebimy i tablice LCD ze wzgldu na konieczno ochrony obszaru wpisanego do rejestru zabytkw i jego otoczenia, bezpieczestwo ruchu oraz uciliwo takich reklam dla funkcji mieszkaniowej.

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 23

Ad 7) Projekt planu ustala moliwoci znacznie intensywniejszego wykorzystania terenu 37 U/KS ni to ma miejsce obecnie, zatem nastpi wzrost wartoci nieruchomoci w wyniku ustale planu. Ad. 8) Jak w rozstrzygniciu uwagi 16 pkt 3. 18. Hanna i Piotr Szandrach zoyli uwag odnonie karty terenu 37 U/KS (gdzie zawarto ustalenia dla dziaek nr 154, 806/155, 809/140), w ktrej: 1) Wnieli o zmian przeznaczenia terenu 37 U/KS. Zaproponowali na przedmiotowym terenie nowoczesn, ekologiczn, bezdotykow myjni samochodow, ma gastronomi dla kierowcw z moliwoci zamieszkania na wyszych pitrach. Ograniczenie KS do parkingu wielopoziomowego z usugami jest przedsiwziciem dalekosinym, nieekonomicznym i niezgodnym z zapotrzebowaniami mieszkacw Gdyni (podobnym wydaj si Centrum Kwiatkowskiego przy ul. 10 Lutego). Zastrzegli, e propozycja budowy parkingu nie jest rwnie spjna z planami wacicieli dziaek ssiednich. Gdynia powinna suy zawsze jej mieszkacom. Dotyczy to rwnie myjni. Wany jest tylko projekt, ktry wkomponowaby si w oglny wygld tego terenu, by estetyczny i nowoczesny, ustalony np. z Wydziaem Architektury UM. Zapewnili, e parking samochodowy nigdy nie cieszy si w tym miejscu zainteresowaniem, nie tylko ze wzgldu na rdzawy py powstajcy podczas hamowania pocigw, ale take ze wzgldu na lokalizacj. Mieszkacy okolicznych domw w znikomym procencie korzystali z odpatnych miejsc postojowych. Natomiast, jeli ma by spenione zapotrzebowanie na parking w szerszym rozumieniu, to wskazali, e teren za torami byby lepszy. 2) Postulowali o wyczenie terenw zielonych z dziaki 806/155 oraz umoliwienie zabudowania tego terenu infrastruktur usugow. Uzasadnili to tym, e tereny zielone obniaj znacznie warto dziaki, co ju i tak si dokonuje przez przebiegajcy pod ziemi kolektor burzowy, ktry wymaga zachowania przepisowych odlegoci w przypadku zrealizowania inwestycji. Kolektora nie planuj przenosi ze wzgldu na bardzo wysokie koszty, a w/w dziaek nie zamierzaj w najbliszych latach sprzedawa. 3) Zaproponowali umoliwienie stawiania reklam wielkogabarytowych, wolnostojcych. 4) Wnieli o zniesienie stawki procentowej (30%) gdy przedmiotowy teren nie zyska na wartoci dziki przebudowie wza jego warto jest niezmienna. Prezydent uwzgldni uwag w czci: Ad 1) Rola przyszego parkingu jako parkingu park+ride jest ograniczona do osb przyjedajcych od strony czci dzielnic rdmiecie, Kamienna Gra i Wzg. w. Maksymiliana. Obszary cienia le w duej czci w zasigu dojcia pieszego lub w strefach dobrej obsugi komunikacj miejsk. Teren nie ley w bezporednim ssiedztwie gwnych celw podry, zatem rola parkingu jako parkingu strategicznego, odciajcego obszar rdmiecia Gdyni zalee bdzie od wysokoci opat za parkowanie. Parking moe skutecznie odciy parkingi rdmiejskie jedynie przy niskich opatach lub braku opat. Wskazuje to raczej na parking poprawiajcy obsug komunikacyjn rdmiecia przedsiwzicie realizowane przez miasto, ni na parking komercyjny. Uznano za uzasadnione utrzymanie funkcji parkingowej przy ograniczeniu wielkoci parkingu park+ride zmniejszeniu wymaganej liczby dodatkowych miejsc oglnodostpnych (ponad wymagan liczb miejsc wynikajc z programu usugowego) do 100. Ad 2) Ustalony w projekcie planu na terenie 37 U/KS teren wyczony z zabudowy do zagospodarowania w formie zieleni rekreacyjnej ma na celu zachowanie otwarcia widokowego w kierunku zalesionych wzgrz morenowych. Skorygowano projekt planu dopuszczajc oprcz kondygnacji podziemnych, zabudow o wysokoci do 2 kondygnacji nadziemnych do 7,0 m wysokoci zabudowa tej wysokoci nie zakci planowanego otwarcia widokowego. Ad 3) Jak w rozstrzygniciu uwagi 16 pkt 1. Nieuwzgldnienie uwagi uzasadnia si nastpujco: Ad 1) Lokalizacja funkcji mieszkaniowej w ssiedztwie ruchliwego wza komunikacyjnego nie jest waciwa. W rejonie Wza Wzgrze w. Maksymiliana przekroczone s dopuszczalne poziomy haasu dla terenw rdmiejskich, wywoane haasem kolejowym i drogowym, dlatego projekt planu przeznacza obszar ten pod usugi, elementy wza integrujcego rne rodki transportu publicznego i parking. Studia komunikacyjne wskazay rejon Wza Wzgrze w. Maksymiliana na miejsce parkingu caodobowego oglnodostpnego. Dziki niewielkiej odlegoci midzy miejscami parkingowymi a przystankiem SKM Gdynia Wzgrze w. Maksymiliana parking bdzie mg peni niewielkiego parkingu park+ride.

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 24

Ad 3) W celu ochrony walorw krajobrazowych i widokowych oraz w celu zachowania adu przestrzennego projekt planu nie dopuszcza lokalizacji reklam wolnostojcych, niezwizanych z miejscem prowadzonej dziaalnoci. Ad 4) Projekt planu ustala moliwoci znacznie intensywniejszego wykorzystania terenu 37 U/KS ni to ma miejsce obecnie, zatem nastpi wzrost wartoci nieruchomoci w wyniku ustale planu 19. Jacek Miksza zoy uwag odnonie karty terenu 37 U/KS (odnonie dziaek nr 806/155, 154, 809/140) w ktrej wnis nastpujce wtpliwoci: 1) Postuluje zmian oznaczenia z U/KS na U, poniewa jego zdaniem cay ten teren nadaje si wycznie na usugi 2) Decyzja o sposobie zabudowy nie jest adekwatna do potrzeb mieszacw. Okolicy brak takich usug jak nowoczesna bezdotykowa ekologiczna myjnia samochodowa, natomiast parking samochodowy, ktry istnieje tam od lat nie cieszy si popularnoci mieszkacw ze wzgldu na py, ktry powstaje podczas hamowania pocigw SKM i jest wykorzystany tylko w kilku procentach. 3) Koncepcja Biura Planowania Przestrzennego w sprawie budowy parkingu nie jest spjna z planami wacicieli dziaek. Projekt ten nie ma adnego odniesienia w celach ekonomicznych, poniewa poniesione nakady na inwestycje nie zwrc si nawet po 50 latach uytkowania obiektu, a co za tym idzie jest to inwestycja, ktra jest zaprzeczeniem rachunku ekonomicznego i podstaw ekonomii. 4) Mia zastrzeenie dotyczce braku moliwoci postawienia ekranw LED i reklam wielkogabarytowych. 5) Bdem planistw w jego opinii by brak konsultacji z wacicielami prywatnych dziaek co do formy zagospodarowania prywatnego terenu przez cay okres sporzdzania planu miejscowego. Prezydent uwzgldni uwag w czci: Ad 1) Jak w rozstrzygniciu uwagi 18 pkt 1. Nieuwzgldnienie uwagi uzasadnia si nastpujco: Ad 1) Studia komunikacyjne wskazay rejon Wza Wzgrze w. Maksymiliana na miejsce parkingu caodobowego oglnodostpnego. Dziki niewielkiej odlegoci midzy miejscami parkingowymi a przystankiem SKM - Gdynia Wzgrze w. Maksymiliana parking bdzie mg peni niewielkiego parkingu park+ride. Ad 2 i 3) Realizacja myjni samochodowej na terenie 37 U/KS nie jest sprzeczna z zapisami projektu planu, pod warunkiem zrealizowania jej w ramach wsplnej inwestycji planowanego kompleksu obejmujcego usugi, parking i elementy wza przesiadkowego komunikacji zbiorowej. Ze wzgldu na pooenie przedmiotowego terenu w sercu miasta, w pobliu przystanku SKM i Urzdu Miasta Gdyni, zasadne jest wykorzystanie w peni jego potencjau i dopuszczenie zabudowy odpowiadajcej eksponowanej lokalizacji. Ad 4) Jak w rozstrzygniciu uwagi 17 pkt 6. Ad 5) Prezydent Miasta Gdyni przeprowadzi konsultacje spoeczne zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; zawiadomi o przystpieniu do sporzdzania planu wyznaczajc termin na skadanie wnioskw, wyoy projekt planu do publicznego wgldu na okres od 29.11.10 r. do 28.12.10 r., w trakcie wyoenia zorganizowana zostaa dyskusja publiczna nad przyjtymi w projekcie planu rozwizaniami, poinformowa o moliwoci skadania uwag do projektu planu. Zgoszone uwagi podlegaj szczegowemu rozpatrzeniu, a w przypadku uznania uwag za uzasadnione projekt planu ulega stosownym zmianom. 20. Bartosz Grube zoy uwag odnonie kart terenu 15 UC,U/MW3, w ktrej wnis o: 1) Wykrelenie zapisu 6 ust. 1 pkt 2a) w karcie terenu 15 UC,U/MW3. 2) Zwikszenie intensywnoci zabudowy do 6,5 w ust. 15. pkt 5g. 3) Ustalenie dopuszczalnej wysokoci zabudowy w 13 ust. 15 pkt 5b) bez ograniczenia wysokoci, ewentualnie podzia na cz nisz (w pierzei ulic S. Batorego i A. Abrahama) gdzie dopuszczalna wysoko elewacji frontowej wynosi bdzie 18,0 m, dopuszcza si tolerancj +/-,1 m w celu nawizania wysokoci do poziomu gzymsu attyki budynkw ssiednich; dopuszcza si, podwyszenie zabudowy do 21,0 m w obszarze lokalizacji
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 25

zabudowy wysokociowej, oraz cz wysz bez ograniczenia wysokoci w obszarze lokalizacji zabudowy wysokociowej. 4) Wykrelenie zapisu 13 ust. 15, pkt 5e) z uwagi na zbyt ma powierzchni terenu na wydzielenie na nim 500 m2 placu oglnodostpnego. Zmian przeznaczenia terenu w zakresie usugowym na usugi handlowe i hotelarskie, z obecnie proponowanych usug handlowych o powierzchni pow. 2000 m2 , bez wyznaczania minimalnych i maksymalnych iloci kondygnacji. Prezydent uwzgldni uwag w czci: Ad 3) Uwag uwzgldniono czciowo poprzez dopuszczenie lokalnego podwyszenia zabudowy do 36,0 m do wysokoci wystpujcych ju w ssiedztwie terenu 15 UC,U/MW3 i dopuszczonych na terenie 17 UC,U/MW3. Ad 5) Proponowane usugi handlowe i hotelarskie mieszcz si w zakresie przeznaczenia terenu pod usugi, dlatego nie ma koniecznoci uszczegawiania zapisw projektu planu. Nieuwzgldnienie uwagi uzasadnia si nastpujco: Ad 1,4) Teren 15, podobnie jak tereny 17 i 40, ju w pierwszych planach urbanistycznych Gdyni rezerwowany by na urzdzenie placu miejskiego istotnego przestrzennie i funkcjonalnie poszerzenia ul. Wadysawa IV. Projekt planu ogranicza poszerzenie ulicy jedynie do dwch placw wejciowych na tereny 15 i 17 o powierzchni 500 i 750 m2 oraz placu z zieleni urzdzon na terenie 40. Plac na terenie 15 UC,U/MW3 jest uzasadniony przewidywan funkcj i intensywnoci zabudowy zespou usugowomieszkaniowego na tym terenie. Bdzie istotnym uzupenieniem kompozycyjnym i funkcjonalnym przestrzeni publicznych przy ul. Wadysawa IV, a zajmie tylko ok. 6,5 % powierzchni terenu 15. Ad 2) Projekt planu dopuszcza intensywno zabudowy na terenie 15 UC,U/MW3 do 3,5. Jest to intensywno znacznie przekraczajca redni wynikajc z analizy zabudowy istniejcej w otoczeniu. Ad 3) Dopuszczenie zabudowy wysokociowej w tym rejonie miasta nie jest moliwe, ze wzgldu na ograniczenia wynikajce z wymaga konserwatorskich w bezporednim otoczeniu zabytkowego zespou urbanistycznego Gdyni. 21. Jzef Tutkowski zoy uwag odnonie kart terenu 15 UC,U/MW3, 40 ZP,KD-X (gdzie zawarto ustalenia dla dziaek nr 543/305, 591/305, 597/305, 825/305, 826/305), w ktrej wnis o nastpujce uzupenienia: 1) Dopuszczenie wyszej zabudowy na czci terenu dziaek 591/305 i 597/305, o podwyszenie zabudowy przynajmniej do wysokoci 36,0, tak jak na terenie HOSSY pooonym po przeciwnej stronie ulicy Wadysawa IV. Naley zauway, e wysza zabudowa ju w ssiedztwie istnieje -chociaby 11 kondygnacyjny budynek przy ul. Wadysawa IV 38. Nie jest to arcydzieo architektury i niedobrze by si stao, gdyby pozostao jedyn dominant w okolicy. Podwyszenie fragmentw zabudowy pozwoli na uzyskanie ciekawszej kompozycji architektonicznej oraz od 5 do 6 dobrze dowietlonych kondygnacji mieszkalnych ponad usugow czci zabudowy. Podwyszone czci, usytuowane wzdu szerokiej ul. Wadysawa IV, nie bd miay negatywnego wpywu na dowietlenie innych budynkw w ssiednich kwadratach zabudowy. 2) Umoliwienie wprowadzenia zabudowy na dziakach 825/305, 826/305 i 543/305, pooonych pomidzy ul. Armii Krajowej, Wadysawa IV i Obrocw Wybrzea. Ten duy teren jest obecnie zaniedbany i sabo wykorzystany. W czci znajduje si rzadko odwiedzany zieleniec, a w czci parking w poziomie terenu. Przedstawione w wyoonym projekcie planu, regulacje prowadziyby do utrwalenia obecnego zagospodarowania, niekorzystnego zarwno z punktu widzenia mieszkacw, jak i wacicieli terenu. Nie daj moliwoci poprawy wizerunku tego eksponowanego miejsca, moliwoci wprowadzenia nowych, ciekawych rozwiza architektonicznych, oywiajcych i uatrakcyjniajcych ten pusty, martwy teren. Jeeli jednak wadze miasta chc utrzyma istniejcy zieleniec, to wnosi o umoliwienie realizacji zabudowy na pozostaej czci terenu. Aby zrekompensowa utrat moliwoci inwestycyjnych na caym terenie skadajcy uwag wnosi o dopuszczenie realizacji zabudowy wysokiej. Prezydent uwzgldni uwag w czci: Ad 1) Uwag uwzgldnia si czciowo poprzez dopuszczenie lokalnego podwyszenia zabudowy do 36,0 m do wysokoci wystpujcych ju w ssiedztwie terenu 15 UC,U/MW3 i dopuszczonych na terenie 17 UC,U/MW3. Nieuwzgldnienie uwagi uzasadnia si nastpujco:
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 26

Ad 2) Tereny 15, 17 i 40 ju w pierwszych planach urbanistycznych Gdyni rezerwowane byy na urzdzenie placu miejskiego istotnego przestrzennie i funkcjonalnie poszerzenia ul. Wadysawa IV. Obszar dziaek nr 825/305, 826/305, i 543/305 od wielu lat jest wykorzystywany jako miejsce wypoczynku okolicznych mieszkacw rdmiecia Gdyni. Z uwagi na dopuszczenie intensywnej zabudowy terenw 15 i 17 uzasadnione jest utrzymanie terenu 40 jako terenu otwartego placu miejskiego z duym udziaem zieleni wypoczynkowej. 22. Stowarzyszenie Gdynia SOS wnioso uwag odnonie kart terenw: 09 U/MW3, 16 U/MW3, 20 U/MW3, 22 U/MW3, 15 UC,U/MW3, 17 UC,U/MW3, w ktrej: 1) Wnioso o wstrzymanie uchwalania miejscowego planu w przedstawionej wersji i dokonanie korekt dotyczcych: wydzielenia i wyczenia spod zabudowy terenw niezbdnych do funkcjonowania budynkw istniejcych; wydzielenia i okrelenia publicznego przeznaczenia dla dojazdw do posesji dla sub porzdkowych, ratunkowych i dojazdw technologicznych. 2) Wnioso o wprowadzenie zapisw do projektu planu, ktre zagwarantuj wacicielom istniejcych budynkw i wsplnotom mieszkaniowym prawa do uczestnictwa w postpowaniach dot. wydawania decyzji o pozwoleniach na budow (bez wzgldu na ssiedztwo okrelone ustaw) w celu prawidowego zabezpieczenia praw do ewentualnych suebnoci terenw i zapewnienia ich wpywu na koszty eksploatacyjne bdce skutkiem rozwiza kompleksowych (wywz mieci, odprowadzanie wd deszczowych, ziele rekreacyjna i place zabaw dla dzieci). 3) Sprzeciwio si likwidacji ostatnich skrawkw zieleni na terenie rdmiecia (tereny: 09 U/MW3, 16 U/MW3, 20 U/MW3, 22 U/MW3). Zaproponowao poszerzenie ul. Wadysawa IV o pas zieleni rekreacyjnej o szerokoci min. 8 m. 4) Zastrzego braku bilansu miejsc postojowych dla istniejcych funkcji, niedookrelonego precyzyjnie wskanika intensywnoci zabudowy a take do braku precyzyjnie wyznaczonej nieprzekraczalnej / obowizujcej linii zabudowy na styku z dziaaniami o odmiennym przeznaczeniu. 5) Zastrzego brak uzasadnienia do niezastosowania dla czci terenw stawki procentowej. 6) Wnioso, e dla nowoprojektowanej funkcji usugowo-mieszkaniowej przyjtej dla wikszoci terenw przewiduje si tzw. usugi niezakcajce funkcji mieszkaniowej, a projektowana gsto i intensywno zabudowy, likwidacja zieleni zakca bd ju istniejce funkcje mieszkaniowe. Stowarzyszenie zastrzego, e wystpuje sprzeczno w zapisach projektu planu, gdy wyznaczono tzw. przestrze publiczn obejmujc tereny 15 UC,U/MW3 i 17 UC,U/MW3, w ktrej dopuszcza si moliwo organizacji imprez plenerowych, co jest sprzeczne z zapisem o niezakcaniu funkcji mieszkaniowej. Wok tych terenw ze wszystkich stron w bezporednim ssiedztwie znajduj si budynki mieszkalne i to w strefie wykazujcej ju przekroczenia norm haasu. Prezydent uwzgldni uwag w czci: Ad 3) Wprowadzono dodatkowo ochron niezabudowanego wntrza kwartau na terenie 20 U/MW3 poprzez nakaz realizacji zieleni rekreacyjnej. Ad 5) Uwaga zostaa uwzgldniona czciowo uzasadnienie jak w rozstrzygniciu uwagi 10 pkt 8. Nieuwzgldnienie uwagi uzasadnia si nastpujco: Ad 1) W zapisach projektu planu oraz na rysunku zaproponowano podziay terenu umoliwiajce ewentualne doczenia niezbdnych dziaek (lub czci dziaek) ssiednich tak, aby wsplnotom w budynkach znajdujcym si na dziakach wydzielonych po ich obrysie umoliwi dokupienie terenu niezbdnego dla ich prawidowego funkcjonowania. Plan nie ustala zasad, na jakich takie doczenie ma nastpi. Dla kadej posesji na terenie planu okrelono zasady dostpu do drogi publicznej. Ad 2) Rozstrzygnicie jak dla uwagi nr 8 pkt 4. Ad 3) Dla terenw 16 U/MW3, 20 U/MW3 oraz 22 U/MW3 projekt planu przewiduje ochron istniejcych terenw zieleni rekreacyjnej. Dopuszczenie zabudowy na terenie 09 stanowi uzupenienie zabudowy pierzejowej przewidywanej ju w przedwojennych planach zabudowy. Ze wzgldu na istniejc wzdu ul. Wadysawa IV zabudow, nie ma moliwoci, aby poszerzy linie rozgraniczajce ulicy. Nie wyklucza to ewentualnego stworzenia szerszych pasw zieleni przyulicznej w wypadku zmodyfikowania
Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany Strona 27

przekroju ulicy w przyszoci w szczeglnoci przeniesienia parkingw przyulicznych pod ziemi lub do budynkw parkingowych. Ad 4) W obszarze rdmiecia Gdyni nie ma moliwoci penego zaspokojenia potrzeb parkingowych we wszystkich kwartaach zabudowy. W obszarze rdmiecia naley dy do peniejszego wykorzystania komunikacji zbiorowej i ograniczenia uycia samochodw indywidualnych. Aby nie pogarsza sytuacji parkingowej projekt planu ustala wymg zapewnienia min. 1 miejsca postojowego na 1 mieszkanie w noworealizowanych budynkach ulgowe abonamenty parkingowe dla mieszkacw uszczuplayby liczb dostpnych miejsc dla klientw usug i interesantw biur. Dla czci kwartaw zabudowy szczegowo okrelono dopuszczalne gabaryty zabudowy w tej sytuacji nie ma potrzeby ustalania wskanika intensywnoci zabudowy. Ad 5) Jak w rozstrzygniciu uwagi 10 pkt 8. Ad 6) Projekt planu okrela usugi niezakcajce funkcji mieszkaniowej jako takie, ktrych funkcjonowanie nie powoduje przekrocze dopuszczalnych standardw jakoci rodowiska przewidzianych dla funkcji mieszkaniowej, nie wywouje innych zakce tej funkcji takich jak: naruszenie przestrzeni pprywatnych przez klientw usug, zakcanie ciszy nocnej, wytwarzanie takich iloci odpadw, ktrych gromadzenie narusza estetyk rodowiska mieszkaniowego itp. W tym rozumieniu przewidziane planem uzupenienia zabudowy nie bd zakcay istniejcej funkcji mieszkaniowej. Ad 7) Organizacja imprez plenerowych nie musi oznacza generowania uciliwego haasu. Charakter imprezy powinien by dostosowany do pory dnia i otoczenia. Na obszarze objtym planem nie wskazuje si miejsc do organizacji imprez masowych, o ktrych mowa w art.15 ust. 3 pkt 5 u.p.z.p. 23. Urszula Jeliska zoya uwag, w ktrej wniosa o powtrne przystpienie do sporzdzania planu, co uzasadnia w nastpujcy sposb: Uchwaa w sprawie przystpienia do sporzdzania przedmiotowego planu zostaa oparta na zaoeniach nieaktualnego i niezgodnego z obowizujcymi przepisami studium (uchwalonego w dniu 24 listopada 1999 r.). Ponadto Rada Miejska bya zobowizana do dokonania aktualizacji/zmiany studium przed wszczciem postpowania w sprawie uchwalenia planu. Art. 33 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. mwi wrcz o koniecznoci zmiany studium, jeeli wynika to ze zmiany ustaw. W przedmiotowej sprawie natomiast zmiany wynikajce z ww. ustawy zostay wprowadzone do studium po upywie prawie piciu lat od dnia wejcia w ycie ustawy Nieuwzgldnienie uwagi uzasadnia si tak jak w rozstrzygniciu uwagi 10 pkt 1.

Przewodniczcy Rady Miasta Gdyni dr in. Stanisaw Szwabski

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 28

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr VI/92/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 marca 2011 r. Rozstrzygnicie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, kte nale do zada wasnych gminy oraz zasadach ich finansowania 1. Na obszarze objtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego czci dzielnic rdmiecie i Wzgrze w. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wadysawa IV, 10 Lutego i witojaskiej przewiduje si nastpujce inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy: 1) inwestycje w zakresie przebudowy, rozbudowy i budowy ukadu komunikacyjnego: a) przebudowa ukadu drogowego w rejonie przystanku SKM Wzg. w. Maksymiliana - ulic: Droga Gdyska, Wadysawa IV, witojaska, al. Marszaka Pisudskiego oraz budowa tunelu dla pieszych, b) przebudowa (modernizacja) ul. 10 Lutego, c) przebudowa skrzyowania ulic: Dworcowa, Podjazd i 10 Lutego, d) budowa parkingu strategicznego w rejonie przystanku SKM Wzg. w. Maksymiliana, e) budowa oglnodostpnych parkingw towarzyszcych zespoom usugowym w formie parkingw podziemnych lub budynkw parkingowych wielokondygnacyjnych, f) budowa i urzdzenie cieek rowerowych oznaczonych orientacyjnie na rysunku planu; 2) inwestycje w zakresie rozbudowy i budowy sieci infrastruktury technicznej: a) obszar planu objty jest systemami sieci infrastruktury technicznej niezbdne s inwestycje zwizane z modernizacj oraz rozbudow infrastruktury technicznej, w tym w powizaniu z realizacj przedsiwzi wymienionych w pkt 1. 2. Budowa i modernizacja ulic oraz poszczeglnych elementw infrastruktury technicznej jest zadaniem wasnym gminy i moe by finansowana z budetu Miasta Gdyni lub wspfinansowana ze rodkw zewntrznych. 3. Nie okrela si szczegowego harmonogramu realizacji wyej wymienionych inwestycji.

Przewodniczcy Rady Miasta Gdyni dr in. Stanisaw Szwabski

Id: VTPYX-MAHMM-FOVTO-SRRNT-WNBGI. Podpisany

Strona 1