Vous êtes sur la page 1sur 26

UCHWAA NR LXII/538/2010 RADY MIASTA STAROGARD GDASKI z dnia 29 wrzenia 2010 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdaski. Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) uchwala si co nastpuje: 1. Uchwala si Statut Gminy Miejskiej Starogard Gdaski stanowicy zacznik do niniejszej uchway. 2. Traci moc uchwaa Nr XX/189/2008 Rady Miejskiej Starogardu Gdaskiego z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdaski. 3. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Pomorskiego.

Przewodniczcy Rady Miasta Starogard Gdaski Piotr Cychnerski

Id: TDPYK-DDCRZ-QJYGT-NJUOE-MXOUF. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr LXII/538/2010 Rady Miasta Starogard Gdaski z dnia 29 wrzenia 2010 r. STATUT GMINY MIEJSKIEJ STAROGARD GDASKI Rozdzia I. Postanowienia oglne 1. Statut okrela: 1) ustrj Gminy Miejskiej Starogard Gdaski, 2) organizacj wewntrzn oraz tryb pracy Rady Miasta Starogard Gdaski, komisji Rady Miasta Starogard Gdaski, 3) tryb pracy Prezydenta Miasta Starogard Gdaski, 4) zasady tworzenia klubw radnych Rady Miasta Starogard Gdaski, 5) zasady dostpu i korzystania z dokumentw, wynikajcych z wykonywania zada publicznych, w tym protokow z posiedze organw gminy i komisji Rady Miasta Starogard Gdaski. 2. Ilekro w niniejszej uchwale jest mowa o: 1) Miecie naley przez to rozumie Gmin Miejsk Starogard Gdaski, 2) Radzie naley przez to rozumie Rad Miasta Starogard Gdaski, 3) Komisji naley przez to rozumie komisje Rady Miasta Starogard Gdaski, 4) Komisji Rewizyjnej naley przez to rozumie Komisj Rewizyjn Rady Miasta Starogard Gdaski, 5) Prezydencie naley przez to rozumie Prezydenta Miasta Starogard Gdaski, 6) Statucie naley przez to rozumie Statut Gminy Miejskiej Starogard Gdaski, 7) Przewodniczcym Rady naley przez to rozumie Przewodniczcego Rady Miasta Starogard Gdaski. Rozdzia II. Gmina 3. 1. Miasto jest podstawow jednostk lokalnego samorzdu terytorialnego, powoan dla organizacji ycia publicznego na swoim terytorium. 2. Wszystkie osoby, ktre zamieszkuj na obszarze Miasta, z mocy ustawy o samorzdzie gminnym, stanowi gminn wsplnot samorzdow, realizujc swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udzia w referendum oraz poprzez swe organy. 4. 1. Miasto pooone jest w powiecie starogardzkim, w wojewdztwie pomorskim. 2. Granice terytorialne Miasta okrela mapa, stanowica zacznik Nr 1 do Statutu. 5. 1. W celu wykonywania swych zada Miasto tworzy jednostki organizacyjne. 2. Prezydent prowadzi rejestr miejskich jednostek organizacyjnych. 6. Siedzib organw Miasta jest Starogard Gdaski. 7. 1. Herb Miasta jest przedstawiony i opisany w zaczniku Nr 2 do Statutu. 2. Flaga Miasta jest przedstawiona i opisana w zaczniku Nr 3 do Statutu. 3. Zapis nutowy hejnau Miasta jest przedstawiony w zaczniku Nr 4 do Statutu. 4. Zasady uywania herbu, flagi i hejnau oraz insygniw wadz okrela Rada w odrbnej uchwale. 8. 1. Rada w uznaniu szczeglnych zasug dla Miasta moe przyzna:
Id: TDPYK-DDCRZ-QJYGT-NJUOE-MXOUF. Podpisany Strona 1

1) honorowe obywatelstwo miasta Starogard Gdaski, 2) medal Za zasugi dla Starogardu Gdaskiego. 2. Zasady i tryb przyznawania tytuu i medalu, wymienionych w ust. 1 reguluj odrbne uchway. 9. 1. Miasto posiada osobowo prawn. 2. Samodzielno Miasta podlega ochronie sdowej i administracyjnej. Rozdzia III. Wadze Miasta 10. 1. Mieszkacy Miasta podejmuj rozstrzygnicia w gosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za porednictwem organw. 2. Organami Miasta s: 1) Rada, 2) Prezydent. 11. 1. Dziaalno organw Miasta jest jawna, a jej ograniczenia mog wynika jedynie z ustaw. 2. Jawno dziaania organw Miasta obejmuje w szczeglnoci prawo do: 1) uzyskiwania informacji, 2) wstpu na sesje Rady oraz posiedzenia jej Komisji za wyjtkiem ogranicze, wynikajcych z ustaw, 3) dostpu do dokumentw, wynikajcych z wykonywania zada publicznych przez organy Miasta, w tym protokow sesji Rady i jej Komisji. 3. Zasady i tryb dostpu do dokumentw, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 3 oraz korzystania z nich, okrela Rozdzia XIV statutu. Rozdzia IV. Zakres dziaania Miasta 12. Celem dziaania Miasta jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wsplnoty oraz umoliwienie penego uczestnictwa mieszkacw w jej yciu poprzez tworzenie i realizacj polityki wszechstronnego rozwoju Miasta oraz dbao o waciwe funkcjonowanie organizmu miejskiego. 13. 1. Realizujc cel okrelony w 12, Miasto prowadzi sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym i wypenia zadania niezastrzeone ustawami na rzecz innych podmiotw. 2. Miasto wykonuje swoje zadania poprzez dziaalno: 1) swoich organw, 2) miejskich jednostek organizacyjnych, 3) innych podmiotw w tym zwizkw midzygminnych oraz stowarzysze jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie zawartych z nimi umw i porozumie. 3. Miasto wykonuje zadania wasne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej, wynikajce z przepisw prawa. 4. Miasto moe wykonywa zadania powierzone przez administracj rzdow na podstawie umowy. W tym zakresie Miasto peni funkcj organu administracji rzdowej. Umowa (porozumienie) okrela zakres oraz zasady wykonywania zada powierzonych. 14. Do zakresu dziaania Miasta nale w szczeglnoci sprawy dotyczce: 1) adu przestrzennego, gospodarki nieruchomociami, ochrony rodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 2) miejskich drg, ulic, mostw, placw oraz organizacji ruchu drogowego, 3) wodocigw i zaopatrzenia w wod, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ciekw komunalnych, utrzymania czystoci i porzdku oraz urzdze sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadw komunalnych, zaopatrzenia w energi elektryczn i ciepln oraz gaz,

Id: TDPYK-DDCRZ-QJYGT-NJUOE-MXOUF. Podpisany

Strona 2

4) lokalnego transportu zbiorowego, 5) ochrony zdrowia, 6) pomocy spoecznej, 7) miejskiego budownictwa mieszkaniowego, 8) edukacji publicznej, 9) kultury, w tym bibliotek miejskich i innych placwek upowszechniania kultury, 10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenw rekreacyjnych i urzdze sportowych, 11) targowisk i hal targowych, 12) zieleni miejskiej i zadrzewie, 13) cmentarzy komunalnych, 14) porzdku publicznego i bezpieczestwa obywateli oraz ochrony przeciwpoarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposaenia i utrzymania miejskiego magazynu przeciwpowodziowego, 15) utrzymania miejskich obiektw i urzdze uytecznoci publicznej oraz obiektw administracyjnych, 16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciy opieki socjalnej, medycznej i prawnej, 17) wspierania i upowszechniania idei samorzdowej, 18) promocji miasta, 19) wsppracy z organizacjami pozarzdowymi, 20) wsppracy ze spoecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pastw. 15. 1. Miasto podejmuje dziaania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorzdowej wrd mieszkacw, zwaszcza modziey. 2. Rada, na wniosek zainteresowanych rodowisk, moe wyrazi zgod na utworzenie Modzieowej Rady Miasta. 3. Rada, powoujc Modzieow Rad Miasta, nadaje jej statut, okrelajcy tryb wyboru jej czonkw oraz zasady dziaania. Rozdzia V. Jednostki pomocnicze 16. 1. Rada moe tworzy jednostki pomocnicze - osiedla. 2. Jednostki pomocnicze Miasta, zwane dalej jednostkami pomocniczymi, tworzy si lub rozwizuje w drodze uchway Rady, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkacami Miasta lub z ich inicjatywy. 3. Na obszarze osiedla musi zamieszkiwa nie mniej ni 2.000 mieszkacw. 4. Granice jednostek pomocniczych okrela Rada z uwzgldnieniem jednorodnoci obszaru ze wzgldu na ukad osadniczy i przestrzenny oraz wizi spoeczne i gospodarcze. 17. 1. Konsultacje przeprowadza si poprzez umoliwienie mieszkacom Miasta zgaszania uwag do projektu uchway o utworzeniu osiedli, przez okres 30 dni od jego ogoszenia. 2. Wniosek mieszkacw w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych musi by podpisany przez 15% mieszkacw projektowanej jednostki pomocniczej majcych prawo wyborcze do Rady oraz zawiera okrelenie granic projektowanej jednostki. 18. 1. Podzia jednostki pomocniczej nastpi moe: 1) na wniosek organw osiedla, 2) z inicjatywy Rady po przeprowadzeniu konsultacji z organami osiedla 3) z inicjatywy Rady po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkacami jednostki pomocniczej, w ktrej nie wybrano organu osiedla,

Id: TDPYK-DDCRZ-QJYGT-NJUOE-MXOUF. Podpisany

Strona 3

4) na wniosek 30% mieszkacw jednostki pomocniczej majcych prawo wyborcze do Rady. 2. czenie jednostek pomocniczych nastpi moe: 1) na wniosek ssiadujcych ze sob osiedli, 2) z inicjatywy Rady po przeprowadzeniu konsultacji z organami osiedli , 3) z inicjatywy Rady po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkacami jednostek pomocniczych, w ktrych nie wybrano organw osiedli, 4) na wniosek 15% mieszkacw kadego z ssiadujcych ze sob osiedli, majcych prawo wyborcze do Rady. 3. Zasady konsultacji okrela 17 ust. 2. 4. Utworzenie nowych jednostek pomocniczych w trybie ust. 1 i 2 nastpuje od nowej kadencji Rady. 19. 1. Zniesienie jednostki pomocniczej moe nastpi: 1) na skutek podziau lub poczenia ssiadujcych jednostek, 2) na wniosek 20% mieszkacw jednostki majcych prawo wyborcze do Rady. 2. W przypadku zniesienia jednostki pomocniczej, ponowne jej utworzenie moliwe jest nie wczeniej ni po upywie kadencji Rady, nastpujcej po kadencji, w ktrej nastpio jej zniesienie. 20. 1. Organizacj, zasady finansowania oraz zakres dziaania jednostek pomocniczych Miasta okrela Rada odrbn uchwa. 2. Zasady i tryb przeprowadzenia wyborw do organw jednostek pomocniczych okrela Rada odrbn uchwa. 3. Organizacj i zakres dziaania jednostki pomocniczej okrela Rada odrbnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkacami. Statut jednostki pomocniczej okrela w szczeglnoci: 1) nazw i obszar jednostki pomocniczej; 2) zasady i tryb wyborw organw jednostki pomocniczej; 3) organizacj i zadania organw jednostki pomocniczej; 4) zakres zada przekazywanych jednostce przez Miasto oraz sposb ich realizacji; 5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru Rady nad dziaalnoci organw jednostki pomocniczej. 4. Zasady konsultacji okrela 17 ust.2. 21. Rada odrbn uchwa moe przekaza jednostce pomocniczej cz mienia nalecego do Miasta. Rozdzia VI. Organizacja wewntrzna Rady 22. 1. Rada jest organem stanowicym i kontrolnym w Miecie. 2. Rada jest reprezentantem interesw wsplnoty samorzdowej, w szczeglnoci okrela polityk rozwoju Miasta. 3. Ilo radnych wchodzcych w skad Rady okrela ustawa. 23. 1. Rada dziaa na sesjach, poprzez Komisje oraz przez Prezydenta w zakresie, w jakim wykonuje on uchway Rady. 2. Prezydent, Komisje i jednostki pomocnicze pozostaj pod kontrol Rady, ktrej skadaj sprawozdania ze swojej dziaalnoci. 24. Rad tworz radni z wybranymi spord nich: 1) Przewodniczcym, 2) do dwch Wiceprzewodniczcych, 3) Komisj Rewizyjn, 4) komisjami staymi,
Id: TDPYK-DDCRZ-QJYGT-NJUOE-MXOUF. Podpisany Strona 4

5) komisjami doranymi do okrelonych zada. 25. 1. Pierwsz sesj nowo wybranej Rady zwouje Przewodniczcy Rady poprzedniej kadencji w cigu 7 dni od ogoszenia zbiorczych wynikw wyborw do rad na obszarze caego kraju. 2. Czynnoci zwizane ze zwoaniem pierwszej sesji obejmuj: 1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej Rady, 2) przygotowanie projektu porzdku obrad, 3) przywitanie przybyych na obrady. 3. Projekt porzdku obrad, o jakim mowa w ust. 2 pkt 2, powinien obejmowa rwnie przedoenie radnym Informacji o aktualnym stanie Miasta, o ktrym mowa w 128 ust.4. 4. Najstarszy wiekiem radny obecny na sesji przewodniczy obradom do momentu wyboru nowego przewodniczcego. 5. Przed przystpieniem do wykonywania mandatu radni skadaj lubowanie: Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, lubuj uroczycie obowizki radnego sprawowa godnie, rzetelnie i uczciwie, majc na wzgldzie dobro Starogardu Gdaskiego i jego mieszkacw. 6. lubowanie odbywa si w ten sposb, e po odczytaniu roty wywoani kolejno radni powstaj i wypowiadaj sowo lubuj. lubowanie moe by zoone z dodaniem zdania: Tak mi dopom Bg. 7. Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady oraz radni, ktrzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, skadaj lubowanie na pierwszej sesji, na ktrej s obecni. 8. Odmowa zoenia lubowania oznacza zrzeczenie si mandatu. 26. 1. Przewodniczcy Rady w szczeglnoci: 1) organizuje prace Rady, 2) zwouje sesje Rady, 3) ustala porzdek obrad sesji Rady, 4) przewodniczy sesjom Rady, 5) sprawuje policj sesyjn, 6) zarzdza i przeprowadza gosowanie nad projektami uchwa, 7) podpisuje uchway Rady, 8) dba o umoliwienie kademu z radnych wykonywania jego mandatu, 9) przyjmuje skargi mieszkacw Miasta, kierowane do Rady, 10) kieruje obsug kancelaryjn posiedze Rady. 2. Przewodniczcy Rady wykonuje swoje obowizki przy pomocy Wiceprzewodniczcych. 3. Przewodniczcy Rady wyznacza kolejno penienia swoich funkcji przez Wiceprzewodniczcych na wypadek swojej nieobecnoci lub niezdolnoci do penienia obowizkw. 4. Wyboru Przewodniczcego Rady dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji. 27. W przypadku odwoania z funkcji bd wyganicia mandatu Przewodniczcego Rady lub kadego z Wiceprzewodniczcych Rady przed upywem kadencji, Rada na swej najbliszej sesji dokonuje wyboru na wakujc funkcj. 28. Rad na zewntrz reprezentuje Przewodniczcy Rady bd upowaniony przez niego radny. 29. W przypadku wakatu na stanowisku Przewodniczcego Rady, do obowizkw Wiceprzewodniczcego Rady starszego wiekiem naley wykonywanie zada zastrzeonych, przez ustaw lub Statut dla Przewodniczcego Rady. 30. 1. Przewodniczcy Rady oraz Wiceprzewodniczcy Rady koordynuj z ramienia Rady prace Komisji. 2. Podziau zada w zakresie, o jakim mowa w ust. 1, dokonuje Przewodniczcy Rady.
Id: TDPYK-DDCRZ-QJYGT-NJUOE-MXOUF. Podpisany Strona 5

31. Obsug Rady zapewnia Biuro Rady, wchodzce w skad Urzdu Miasta. Rozdzia VII. Tryb pracy Rady 1. Sesje Rady 32. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa sprawy nalece do jej kompetencji, okrelone w ustawie o samorzdzie gminnym oraz w innych ustawach, a take w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw. 2. Rada moe wypowiada si w kadej sprawie publicznej. 3. Oprcz uchwa Rada moe podejmowa: 1) postanowienia proceduralne, 2) deklaracje zawierajce samozobowizanie si do okrelonego postpowania, 3) owiadczenia zawierajce stanowisko w okrelonej sprawie, 4) apele zawierajce formalnie niewice wezwania adresatw zewntrznych do okrelonego postpowania, podjcia inicjatywy czy zadania, 5) opinie zawierajce owiadczenia wiedzy oraz oceny. 4. Do postanowie, deklaracji, owiadcze, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zgaszania inicjatywy uchwaodawczej i podejmowania uchwa. 33. 1. Rada odbywa sesje z czstotliwoci potrzebn do wykonania zada Rady, nie rzadziej jednak ni raz na kwarta. 2. Na wniosek Prezydenta lub co najmniej 1/4 ustawowego skadu Rady, zawierajcy proponowany porzdek obrad i przedkadane przez wnioskodawcw projekty uchwa, Przewodniczcy Rady zwouje sesj w cigu 7 dni od dnia zoenia wniosku. Do zawiadomienia o zwoaniu sesji docza si porzdek obrad wraz z projektami uchwa. 3. Dla uczczenia szczeglnie wanych wydarze Przewodniczcy Rady moe zwoa sesje o charakterze uroczystym. 2. Przygotowanie sesji 34. 1. Sesje przygotowuje Przewodniczcy Rady. 2. Przygotowanie sesji obejmuje: 1) ustalenie porzdku obrad, 2) ustalenie czasu i miejsca obrad, 3) zapewnienie dostarczenia radnym materiaw, w tym projektw uchwa, dotyczcych poszczeglnych punktw porzdku obrad. 3. Sesje zwouje Przewodniczcy Rady. 4. O terminie, miejscu i proponowanym porzdku obrad sesji powiadamia si radnych w skuteczny sposb, na 7 dni przed terminem obrad. Przekazanie zawiadomienia i materiaw sesyjnych odbywa si za potwierdzeniem ich odbioru. 5. Powiadomienie wraz z materiaami dotyczcymi sesji powiconej uchwaleniu budetu i sprawozdania z wykonania budetu przesya si radnym najpniej na 14 dni przed sesj. 6. W razie niedotrzymania terminw, o jakich mowa w ust. 4 i 5, Rada moe podj uchwa o odroczeniu sesji i wyznaczy nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji moe by zgoszony przez radnego tylko na pocztku obrad, przed gosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmian porzdku obrad. 7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno by podane do publicznej wiadomoci w sposb zwyczajowo przyjty. 8. Terminy, o jakich mowa w ust. 4 i 5, rozpoczynaj bieg od dnia nastpnego po dorczeniu powiadomie i nie obejmuj dnia odbywania sesji.
Id: TDPYK-DDCRZ-QJYGT-NJUOE-MXOUF. Podpisany Strona 6

35. 1. Przed kad sesj Przewodniczcy Rady ustala list osb zaproszonych na sesj. 2. W sesjach Rady uczestnicz: Prezydent, jego zastpcy oraz Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta i przewodniczcy organu wykonawczego jednostki pomocniczej. 3. Do udziau w sesjach Rady zobowizani s naczelnicy wydziaw Urzdu Miasta w miar potrzeby. 4. W sesji mog uczestniczy osoby wyznaczone przez Prezydenta do referowania spraw i udzielania wyjanie. 5. Do udziau w sesji Przewodniczcy Rady moe zaprosi take przedstawicieli innych podmiotw, ktrych dotycz sprawy, bdce przedmiotem obrad. Mog oni za zgod Przewodniczcego Rady zabiera gos w sprawach ich dotyczcych. 6. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, podlegajcych kontroli Rady, uczestnicz w sesjach w razie potrzeby. 7. Obsug prawn sesji Rady zapewnia Prezydent. 36. 1. Obrady Rady s jawne. 2. Rada postanawia o wyczeniu jawnoci obrad, jeeli konieczno ograniczenia jawnoci wynika z powszechnie obowizujcych przepisw prawa. 3. W utajnionej czci sesji mog uczestniczy: Prezydent i jego zastpcy, Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta oraz protokolant, a za zgod Rady take inne osoby kompetentne w rozpatrywanej sprawie. 4. Osoby, uczestniczce w tajnej czci sesji, zobowizane s do zachowania informacji prawnie chronionych. 3. Przebieg sesji 37. Prezydent obowizany w przygotowaniu i odbyciu sesji. jest udzieli Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej

38. Publiczno, obserwujca przebieg sesji, zajmuje wyznaczone dla niej miejsca. 39. 1. Sesja odbywa si na jednym posiedzeniu. 2. Na wniosek Przewodniczcego Rady bd radnego, Rada moe postanowi o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji. 3. O przerwaniu sesji, w trybie przewidzianym w ust. 2, Rada moe postanowi w szczeglnoci ze wzgldu na niemoliwo wyczerpania porzdku obrad lub konieczno jego rozszerzenia, potrzeb uzyskania dodatkowych materiaw lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemoliwiajce Radzie waciwe obradowanie lub podjcie uchwa. 4. Fakt i przyczyn przerwania obrad odnotowuje si w protokole. 40. Kolejne sesje Rady zwoywane s w terminach ustalanych w planie pracy Rady lub w terminach okrelonych przez Przewodniczcego Rady. 41. 1. Rada moe rozpocz obrady tylko w obecnoci co najmniej poowy swego ustawowego skadu. 2. Przewodniczcy Rady moe przerwa obrady, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniej poowy jej ustawowego skadu. 42. 1. Sesj otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczcy Rady. 2. W razie nieobecnoci Przewodniczcego Rady czynnoci, okrelone w ust. 1, wykonuje jeden z Wiceprzewodniczcych Rady, upowaniony przez Przewodniczcego Rady. 43. 1. Otwarcie sesji nastpuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczcego Rady formuy: Otwieram sesj Rady Miasta Starogard Gdaski. 2. Po otwarciu sesji Przewodniczcy Rady stwierdza, na podstawie listy obecnoci, prawomocno obrad. 44. Po otwarciu sesji Przewodniczcy Rady stawia pytanie o ewentualne wnioski w sprawie zmiany porzdku obrad. 45. 1. Porzdek obrad obejmuje w szczeglnoci:

Id: TDPYK-DDCRZ-QJYGT-NJUOE-MXOUF. Podpisany

Strona 7

1) przyjcie protokou z obrad poprzedniej sesji, 2) informacje Przewodniczcego Rady o dziaaniach podejmowanych w okresie midzysesyjnym, 3) sprawozdanie z dziaalnoci Prezydenta w okresie midzysesyjnym, 4) rozpatrzenie projektw uchwa lub zajcie stanowiska, 5) interpelacje i zapytania radnych, 6) odpowiedzi na interpelacje zgoszone na poprzednich sesjach, 7) wolne wnioski i informacje. 2. W wyjtkowej sytuacji mona zwoa sesj powicon jednej istotnej sprawie i wwczas mog by pominite punkty, wskazane w porzdku obrad w ust. 1. 3. Sprawozdanie Prezydenta, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 3, zawiera omwienie podjtych decyzji, wykonania uchwa Rady oraz dziaa Prezydenta wanych z punktu widzenia interesw Miasta. 46. Sprawozdanie, o jakim mowa w 45 ust. 3, skada Prezydent lub wyznaczony przez niego zastpca w formie pisemnej. 47. 1. Interpelacje i zapytania s kierowane do Prezydenta. 2. Interpelacje dotycz spraw wsplnoty gminnej o zasadniczym charakterze. 3. Interpelacja powinna zawiera krtkie przedstawienie stanu faktycznego, bdcego jej przedmiotem, wynikajce ze pytania oraz cel interpelacji. 4. Interpelacje skada si w formie pisemnej na rce Przewodniczcego Rady, ktry niezwocznie przekazuje interpelacj adresatowi. 5. Odpowied na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni na rce Przewodniczcego Rady i radnego skadajcego interpelacj. 6. Odpowiedzi na interpelacj udziela Prezydent lub osoby upowanione do tego przez Prezydenta. 7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalajc, radny interpelujcy moe zwrci si do Przewodniczcego Rady o uzupenienie odpowiedzi przez Prezydenta lub upowanion przez niego osob. 8. Otrzyman odpowied na interpelacj wraz z treci interpelacji Przewodniczcy Rady dostarcza take do wiadomoci pozostaym radnym, w sposb zwyczajowo przyjty. 48. 1. Zapytania skada si w sprawach aktualnych problemw Miasta, a take w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. 2. Zapytania mog by formuowane pisemnie, wwczas skadane s na rce Przewodniczcego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady. 3. Jeli bezporednia odpowied na zapytanie nie jest moliwa, Prezydent udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Paragraf 47 ust. 6, 7 i 8 stosuje si odpowiednio. 49. 1. Przewodniczcy Rady prowadzi obrady wedug ustalonego porzdku, otwierajc i zamykajc dyskusje nad kadym z punktw. 2. Przewodniczcy Rady udziela gosu wedug kolejnoci zgosze, w uzasadnionych przypadkach moe take udzieli gosu poza kolejnoci. 3. Radnemu nie wolno zabiera gosu bez zezwolenia Przewodniczcego Rady. 4. Przewodniczcy Rady moe zabiera gos w kadym momencie obrad. 5. Przewodniczcy Rady moe udzieli gosu osobom nie bdcym radnymi. 50. 1. Przewodniczcy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwaszcza nad zwizoci wystpie radnych oraz innych osb uczestniczcych w sesji. 2. Przewodniczcy Rady moe czyni radnym uwagi dotyczce tematu, formy i czasu trwania ich wystpie.

Id: TDPYK-DDCRZ-QJYGT-NJUOE-MXOUF. Podpisany

Strona 8

3. Jeeli temat lub sposb wystpienia albo zachowanie radnego w sposb oczywisty zakcaj porzdek obrad, uchybiaj powadze sesji bd naruszaj godno osobist Przewodniczcy Rady przywouje radnego do porzdku, a gdy przywoanie nie odnioso skutku moe odebra mu gos, nakazujc odnotowanie tego faktu w protokole. 4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje si odpowiednio do osb spoza Rady zaproszonych na sesj i do publicznoci. 5. Po uprzednim ostrzeeniu Przewodniczcy Rady moe nakaza opuszczenie sali tym osobom spord publicznoci, ktre swoim zachowaniem lub wystpieniami zakcaj porzdek obrad, naruszaj powag sesji bd godno osobist. 51. Rada moe okreli czas oraz limit wystpie w jednej sprawie. 52. 1. Przewodniczcy Rady udziela gosu w kolejnoci zgosze: 1) wnioskodawcom, 2) przewodniczcym Komisji, 3) przewodniczcym klubw. 2. Na wniosek radnego Przewodniczcy Rady przyjmuje do protokou sesji wystpienie radnego, zgoszone na pimie lecz nie wygoszone w toku obrad, informujc o tym Rad. 53. Przewodniczcy Rady udziela gosu poza kolejnoci w sprawie wnioskw natury formalnej, w szczeglnoci dotyczcych: 1) stwierdzenia prawomocnoci obrad, 2) zmiany porzdku obrad, 3) ograniczenia czasu wystpienia dyskutantw, 4) zamknicia listy mwcw, 5) zakoczenia dyskusji i podjcia uchway, 6) zarzdzenia przerwy, 7) odesania projektu uchway do komisji, 8) przeliczenia gosw, 9) przestrzegania regulaminu obrad. 54. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci zainteresowanego. Rada moe jednak postanowi inaczej. 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadkw nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji. 55. 1. Po wyczerpaniu listy mwcw, Przewodniczcy Rady zamyka dyskusj. W razie potrzeby zarzdza przerw w celu umoliwienia waciwej Komisji, Prezydentowi lub klubom radnych ustosunkowanie si do zgoszonych w czasie debaty wnioskw, a jeli zaistnieje taka konieczno przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie. 2. Po zamkniciu dyskusji Przewodniczcy Rady rozpoczyna procedur gosowania. 3. Po rozpoczciu procedury gosowania, do momentu zarzdzenia gosowania, Przewodniczcy Rady moe udzieli radnym gosu tylko w celu zgoszenia i uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porzdku gosowania. 56. 1. Po wyczerpaniu porzdku obrad Przewodniczcy Rady koczy sesj, wypowiadajc formu: Zamykam sesj Rady Miasta Starogard Gdaski. 2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoczenia uwaa si za czas trwania sesji. 3. Postanowienie ust. 2 dotyczy take sesji, ktra obja wicej ni jedno posiedzenie. 57. 1. Rada jest zwizana uchwa od chwili jej podjcia.

Id: TDPYK-DDCRZ-QJYGT-NJUOE-MXOUF. Podpisany

Strona 9

2. Uchylenie lub zmiana podjtej uchway moe nastpi tylko w drodze odrbnej uchway, podjtej nie wczeniej ni na nastpnej sesji. 3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje si w odniesieniu do oczywistych omyek. 58. 1. Pracownicy Biura Rady, w uzgodnieniu z Przewodniczcym Rady, sporzdzaj z kadej sesji protok. 2. Przebieg sesji nagrywa si na trway nonik dwiku, ktry przechowuje si do czasu przyjcia protokou z obrad tej sesji. 3. Nagrania z obrad sesji Rady s udostpniane w plikach dwikowych na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Starogard Gdaski. 59. 1. Protok z sesji musi odzwierciedla jej przebieg i w szczeglnoci zawiera: 1) numer, dat i miejsce odbywania sesji, godzin jej rozpoczcia i zakoczenia oraz wskazywa numery uchwa, imi i nazwisko przewodniczcego obrad i protokolanta, 2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia, 3) imiona i nazwiska nieobecnych czonkw Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci, 4) odnotowanie przyjcia protokou z poprzedniej sesji, 5) ustalony porzdek obrad, 6) przebieg obrad, teksty zgoszonych, jak rwnie uchwalonych wnioskw, a nadto odnotowanie faktw zgoszenia pisemnych wystpie, 7) przebieg gosowania z wyszczeglnieniem liczby gosw: za, przeciw i wstrzymujcych si oraz gosw niewanych, 8) podpisy przewodniczcego obrad i osoby sporzdzajcej protok. 2. Sporzdzenie protokou z sesji nastpuje w terminie do 20 dni po dniu jej odbycia. 60. 1. Po sporzdzeniu protokou z sesji radni mog zgasza poprawki lub uzupenienia do protokou, przy czym o ich uwzgldnieniu rozstrzyga Przewodniczcy Rady po wysuchaniu protokolanta i przesuchaniu nagrania z przebiegu sesji. 2. Jeeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzgldniony, wnioskodawca moe wnie sprzeciw do Rady. 3. Rada moe podj uchwa o przyjciu protokou z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2. 61. 1. Do protokou z sesji docza si list obecnoci radnych oraz odrbn list zaproszonych goci, teksty przyjtych przez Rad uchwa, usprawiedliwienia osb nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty zoone na rce Przewodniczcego Rady. 2. Podjte uchway Przewodniczcy Rady dorcza Prezydentowi najpniej w cigu 4 dni od dnia zakoczenia sesji. 62. 1. Obsug sesji sprawuj pracownicy Biura Rady. 2. Pracownicy, o ktrych mowa w ust. 1, podlegaj w sprawach merytorycznych Przewodniczcemu Rady. 4. Uchway 63. 1. Uchway, o jakich mowa w 32 ust. 1, a take deklaracje, owiadczenia, apele i opinie, o jakich mowa w 32 ust. 3, s sporzdzone w formie odrbnych dokumentw. 2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowie proceduralnych. 64. 1. Inicjatyw uchwaodawcz posiadaj: 1) Prezydent, 2) Komisje Rady, 3) kluby radnych,

Id: TDPYK-DDCRZ-QJYGT-NJUOE-MXOUF. Podpisany

Strona 10

4) co najmniej 2 radnych. 2. Wyczna inicjatywa uchwaodawcza w sprawie budetu Miasta oraz jego zmian przysuguje Prezydentowi. 3. Projekt uchway powinien okrela w szczeglnoci: 1) tytu uchway, 2) podstaw prawn, 3) postanowienia merytoryczne, 4) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchway, 5) ustalenie terminu obowizywania lub wejcia w ycie uchway. 4. Projekt uchway powinien zosta przedoony Radzie wraz z uzasadnieniem, w ktrym naley wskaza potrzeb podjcia uchway oraz informacj o skutkach finansowych jej realizacji. 5. Jeli projekt uchway nie pochodzi od Prezydenta, wnoszcy projekt uchway moe zwrci si do Prezydenta o przygotowanie informacji o skutkach finansowych jej realizacji. Prezydent przekazuje dane, o ktrych mowa w zdaniu pierwszym, w terminie nie duszym ni 21 dni od dnia zgoszenia takiej potrzeby przez wnoszcego projekt uchway. 6. Projekt uchway powinien by opatrzony pieczci i podpisem Radcy Prawnego Urzdu Miasta, potwierdzajcymi zgodno projektu z obowizujcym prawem. 7. Do projektu uchway powinna by zaczona opinia Prezydenta, jeli projekt uchway nie wynika z jego inicjatywy lub informacja o rezygnacji z wyraenia opinii. 65. Uchway Rady powinny by zredagowane w sposb zwizy, syntetyczny, przy uyciu wyrae w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwa naley unika posugiwania si wyraeniami specjalistycznymi, zapoyczonymi z jzykw obcych i neologizmami. 66. 1. Uchway Rady podpisuje Przewodniczcy Rady. 2. Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio do Wiceprzewodniczcego Rady, prowadzcego obrady. 67. 1. Prezydent ewidencjonuje oryginay uchwa w rejestrze uchwa i przechowuje wraz z protokoami sesji Rady. 2. Odpisy uchwa przekazuje si waciwym jednostkom do realizacji i do wiadomoci, zalenie od ich treci. 5. Procedura gosowania 68. W gosowaniu bior udzia wycznie radni. 69. 1. Gosowanie jawne odbywa si przez podniesienie rki. 2. Gosowanie jawne zarzdza i przeprowadza Przewodniczcy Rady, przelicza oddane gosy za, przeciw i wstrzymujce si, sumuje je i porwnujc z list radnych obecnych na sesji, wzgldnie ze skadem lub ustawowym skadem Rady, nakazuje odnotowanie wynikw gosowania w protokole sesji. 3. Do przeliczenia gosw przewodniczcy obrad moe wyznaczy ktrego z radnych. 4. Wyniki gosowania jawnego ogasza Przewodniczcy Rady. 70. 1. W gosowaniu tajnym radni gosuj za pomoc kart ostemplowanych pieczci Rady, przy czym kadorazowo Rada ustala sposb gosowania, a samo gosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyonionym spord siebie przewodniczcym. 2. Komisja Skrutacyjna przed przystpieniem do gosowania objania sposb gosowania i przeprowadza je, wyczytujc kolejno nazwiska radnych z listy obecnoci. 3. Kart do gosowania nie moe by wicej ni radnych obecnych na sesji. 4. Po przeliczeniu gosw Przewodniczcy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protok, podajc wynik gosowania. 5. Karty z oddanymi gosami i protok gosowania stanowi zacznik do protokou sesji.

Id: TDPYK-DDCRZ-QJYGT-NJUOE-MXOUF. Podpisany

Strona 11

71. 1. Przewodniczcy Rady przed poddaniem wniosku pod gosowanie precyzuje i ogasza Radzie proponowan tre wniosku w taki sposb, aby jego redakcja bya przejrzysta, a wniosek nie budzi wtpliwoci co do intencji wnioskodawcy. 2. W pierwszej kolejnoci Przewodniczcy Rady poddaje pod gosowanie wniosek najdalej idcy, jeli moe to wykluczy potrzeb gosowania nad pozostaymi wnioskami. Ewentualny spr co do tego, ktry z wnioskw jest najdalej idcy, rozstrzyga przewodniczcy obrad. 3. W przypadku gosowania w sprawie wyboru osb Przewodniczcy Rady, przed zamkniciem listy kandydatw, zapytuje kadego z nich, czy wyraa zgod na kandydowanie i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzcej, poddaje pod gosowanie zamknicie listy kandydatw, a nastpnie zarzdza wybory. 4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat zoy uprzednio zgod na pimie. 72. 1. Jeeli oprcz wniosku (wnioskw) o podjcie uchway w danej sprawie zostanie zgoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wnioskw), w pierwszej kolejnoci Rada gosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wnioskw) o podjcie uchway. 2. Gosowanie nad poprawkami do poszczeglnych paragrafw lub ustpw projektu uchway nastpuje wedug ich kolejnoci z tym, e w pierwszej kolejnoci przewodniczcy obrad poddaje pod gosowanie te poprawki, ktrych przyjcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach. 3. W przypadku przyjcia poprawki wykluczajcej inne poprawki do projektu uchway, poprawek tych nie poddaje si pod gosowanie. 4. W przypadku zgoszenia do tego samego fragmentu projektu uchway kilku poprawek stosuje si zasad okrelon w 71 ust. 2. 5. Przewodniczcy Rady moe zarzdzi gosowanie cznie nad grup poprawek do projektu uchway. 6. Przewodniczcy Rady zarzdza gosowanie w ostatniej kolejnoci za przyjciem uchway w caoci ze zmianami, wynikajcymi z poprawek wniesionych do projektu uchway. 7. Przewodniczcy Rady moe odroczy gosowanie, o jakim mowa w ust. 6, na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjtych poprawek nie zachodzi sprzeczno pomidzy poszczeglnymi postanowieniami uchway. 73. 1. Gosowanie zwyk wikszoci gosw oznacza, e przechodzi wniosek lub kandydatura, ktra uzyskaa wiksz liczb gosw za ni przeciw. Gosw wstrzymujcych si i niewanych nie dolicza si do adnej z grup gosujcych za czy przeciw. 2. Jeeli celem gosowania jest wybr jednej spord kilku osb lub moliwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek, na ktry oddano najwiksz liczb gosw. 74. 1. Gosowanie bezwzgldn wikszoci gosw oraz gosowanie wikszoci 2/3 gosw oznacza, e przechodzi wniosek lub kandydatura, ktre uzyskay co najmniej jeden gos wicej od sumy pozostaych wanie oddanych gosw, to znaczy przeciwnych i wstrzymujcych si. 2. Gosowanie bezwzgldn wikszoci ustawowego skadu Rady oznacza, e przechodzi wniosek lub kandydatura, ktra uzyskaa liczb cakowit wanych gosw oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyszajc poow ustawowego skadu Rady. 3. Bezwzgldna wikszo gosw przy parzystej liczbie gosujcych zachodzi wwczas, gdy za wnioskiem lub kandydatur zostao oddanych 50% + 1 wanie oddanych gosw. 4. Bezwzgldna wikszo gosw przy nieparzystej liczbie gosujcych zachodzi wwczas, gdy za wnioskiem lub kandydatur zostaa oddana liczba gosw o 1 wiksza od liczby pozostaych wanie oddanych gosw. 6. Komisje 75. 1. Rada powouje stae Komisje, okrelajc przedmiot i zakres ich dziaania. 2. Rada powouje czonkw Komisji spord radnych. 3. Czonkowie Komisji wybieraj spord siebie przewodniczcego Komisji i jednego lub dwch zastpcw. Funkcji tych nie mona czy z funkcj Przewodniczcego Rady. 4. Przedmiot dziaania poszczeglnych Komisji staych okrela Rada w odrbnych uchwaach.
Id: TDPYK-DDCRZ-QJYGT-NJUOE-MXOUF. Podpisany Strona 12

5. Postanowienie ust. 4 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej. 76. Komisje stae dziaaj zgodnie z rocznym planem pracy. 77. 1. Posiedzenia Komisji zwouje i obrady prowadzi przewodniczcy Komisji z wasnej inicjatywy, na wniosek Przewodniczcego Rady lub 1/4 skadu Komisji. 2. W razie nieobecnoci przewodniczcego i zastpcy przewodniczcego Komisji obradom przewodniczy wybrany przez Komisj jej czonek. 3. W wypadku niemonoci penienia obowizkw rwnoczenie przez przewodniczcego Komisji i jego zastpcw, Przewodniczcy Rady moe zwoa posiedzenie Komisji i przewodniczy jej obradom. 4. W pracach Komisji mog uczestniczy z prawem zabierania gosu radni nie bdcy ich czonkami. 5. W posiedzeniach Komisji mog uczestniczy przewodniczcy rad, zarzdw lub upowanieni przedstawiciele jednostek pomocniczych, z prawem zabierania gosu w sprawach zwizanych z zakresem dziaania jednostek pomocniczych. Przedstawiciele jednostek pomocniczych s zawiadamiani o posiedzeniu Komisji, jeeli w porzdku obrad znajduj si sprawa dotyczca jednostki pomocniczej. 6. Obrady Komisji s jawne. Przepisy prawa, dotyczce obradowania i podejmowania uchwa przez Rad, stosuje si odpowiednio. W niejawnych czciach obrad Komisji uczestnicz radni, bdcy czonkami Komisji. 7. Ze swego posiedzenia komisja sporzdza protok, ktry zawiera: 1) dat posiedzenia, porzdek obrad i list obecnoci, 2) informacj o przebiegu posiedzenia, 3) informacj o zgoszonych wnioskach i wynikach ich przegosowania, 4) tre przyjtych ustale oraz wnioski mniejszoci, 5) tre dokumentw i materiaw zoonych do protokou, 6) podpisy przewodniczcego obrad oraz protokolanta. 8. Czci niejawne posiedzenia zapisuje si oddzielnie z zachowaniem obowizujcych przepisw. 78. Rada moe powoywa do realizacji okrelonych zada komisje dorane, wyznaczajc zakres ich zada i okres, w jakim powinny one zosta wykonane. 79. 1. Komisje mog odbywa wsplne posiedzenia. 2. Komisje mog podejmowa wspprac z odpowiednimi komisjami rad innych gmin, zwaszcza ssiadujcych, a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione przedmiotem ich dziaalnoci. 3. Komisje podejmuj rozstrzygnicia w formie opinii oraz wnioskw. 80. 1. Przewodniczcy Komisji staych, do 31 stycznia kadego roku, sporzdzaj sprawozdania z dziaalnoci Komisji za rok poprzedni. 2. Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio do komisji doranych. 81. Opinie i wnioski Komisji uchwalane s w gosowaniu jawnym, zwyk wikszoci gosw, w obecnoci co najmniej poowy skadu Komisji. 82. 1. Na wniosek przewodniczcych Komisji staych Rady posiedzenia Komisji mog by nagrywane na trwaych nonikach dwiku, ktre przechowuje si do czasu przyjcia protokou z tej Komisji. 2. Nagrania, o ktrych mowa w ust. 1, s udostpniane w plikach dwikowych na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Starogard Gdaski. 7. Radni 83. 1. Radny reprezentuje wyborcw i ma obowizek, zgoszone przez nich postulaty, przedstawia organom Miasta do rozpatrzenia. 2. Na podstawie postulatw zgaszanych przez mieszkacw Miasta albo z wasnej inicjatywy radny ma prawo wystpowa z wnioskami, interpelacjami i zapytaniami wobec organw Miasta.

Id: TDPYK-DDCRZ-QJYGT-NJUOE-MXOUF. Podpisany

Strona 13

3. Radny jest obowizany bra udzia w pracach Rady oraz co najmniej w jednej Komisji staej, a take innych instytucji samorzdowych, do ktrych zosta wybrany lub desygnowany. 4. Radny, wykonujc swj mandat, winien kierowa si wycznie dobrem Miasta i jego mieszkacw. 5. Radny w zakresie podejmowania zatrudnienia, prowadzenia dziaalnoci gospodarczej i penienia funkcji w organach zarzdzajcych lub kontrolnych i rewizyjnych spek prawa handlowego z udziaem gminnych osb prawnych lub podmiotw gospodarczych, w ktrych uczestnicz te osoby, podlega ograniczeniom okrelonym w przepisach prawa. 6. Radny nie moe bra udziau w gosowaniu w Radzie i Komisji, jeeli dotyczy ono jego interesu prawnego. 84. 1. Radni potwierdzaj swoj obecno na sesjach i posiedzeniach Komisji podpisem na listach obecnoci. 2. Radny w cigu 7 dni od daty zakoczenia sesji lub posiedzenia Komisji, winien usprawiedliwi swoj nieobecno, skadajc stosowne pisemne wyjanienia na rce Przewodniczcego Rady lub przewodniczcego Komisji. 3. Radni uczestnicz w sesji Rady od jej otwarcia do jej zamknicia. 85. 1. Spotkania z mieszkacami Miasta radni powinni odbywa nie rzadziej ni dwa razy w roku. 2. Nie rzadziej ni raz w kwartale radni winni przyjmowa mieszkacw Miasta w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomoci, w sprawach skarg, wnioskw czy postulatw. 3. Radni mog, stosownie do potrzeb, przyjmowa mieszkacw Miasta w siedzibie Urzdu Miasta w sprawach, dotyczcych Miasta i jego mieszkacw. 86. 1. W przypadku notorycznego uchylania si przez radnego od wykonywania jego obowizkw, Przewodniczcy Rady moe wnioskowa o udzielenie radnemu upomnienia. 2. Uchwa w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1, Rada podejmuje po uprzednim umoliwieniu radnemu zoenia wyjanie chyba, e okae si to niemoliwe. 87. 1. W przypadku wniosku pracodawcy, zatrudniajcego radnego, o wyraenie zgody na rozwizanie z nim stosunku pracy, Rada moe powoa komisj doran do szczegowego zbadania wszystkich okolicznoci sprawy. 2. Komisja przedkada swoje ustalenia i propozycje na pimie Przewodniczcemu Rady. 3. Przed podjciem uchway w przedmiocie, wskazanym w ust. 1, Rada powinna umoliwi radnemu zoenie wyjanie. 88. 1. Przewodniczcy Rady wystawia radnym dokument, w ktrym stwierdza si penienie funkcji radnego. Powyszy dokument dla Przewodniczcego Rady wystawia Wiceprzewodniczcy Rady. 2. Radni mog zwraca si bezporednio do Rady we wszystkich sprawach, zwizanych z penieniem przez nich funkcji radnego. 8. Wsplne sesje z radami innych jednostek samorzdu terytorialnego, zwizki komunalne i stowarzyszenia gmin 89. 1. Rada moe odbywa wsplne sesje z radami innych jednostek samorzdu terytorialnego, w szczeglnoci dla rozpatrzenia i rozstrzygnicia ich wsplnych spraw. 2. Wsplne sesje organizuj przewodniczcy rad zainteresowanych jednostek samorzdu terytorialnego. 3. Zawiadomienie o wsplnej sesji podpisuj wsplnie przewodniczcy lub upowanieni wiceprzewodniczcy rad zainteresowanych jednostek samorzdu terytorialnego. 90. Koszty wsplnej sesji ponosz rwnomiernie zainteresowane jednostki samorzdu terytorialnego chyba, e radni, uczestniczcy we wsplnej sesji, postanowi inaczej. 91. Rada moe podj uchwa wraz z innymi gminami o utworzeniu zwizku komunalnego lub stowarzyszenia gmin albo uchwa o przystpieniu do zwizku komunalnego lub stowarzyszenia gmin, celem stworzenia moliwoci wsplnego wykonywania zada publicznych.

Id: TDPYK-DDCRZ-QJYGT-NJUOE-MXOUF. Podpisany

Strona 14

Rozdzia VIII. Zasady i tryb dziaania Komisji Rewizyjnej 1. Organizacja Komisji Rewizyjnej 92. 1. Komisja Rewizyjna skada si z przewodniczcego, zastpcy przewodniczcego oraz pozostaych czonkw. 2. Przewodniczcego Komisji Rewizyjnej, jego zastpc oraz czonkw wybiera Rada. 93. Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej organizuje prac Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecnoci przewodniczcego lub niemonoci dziaania, jego zadania wykonuje zastpca. 94. 1. Czonkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj wyczeniu od udziau w jej dziaaniach w sprawach, w ktrych moe powsta podejrzenie o ich stronniczo lub interesowno. 2. W sprawie wyczenia zastpcy przewodniczcego Komisji Rewizyjnej oraz poszczeglnych czonkw decyduje pisemnie przewodniczcy Komisji Rewizyjnej. 3. O wyczeniu przewodniczcego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada. 4. Wyczony czonek Komisji Rewizyjnej moe odwoa si na pimie od decyzji o wyczeniu do Rady w terminie 5 dni od daty powzicia wiadomoci o treci tej decyzji. 2. Zasady kontroli 95. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje dziaalno Prezydenta, gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie kryterium: 1) legalnoci, 2) gospodarnoci, 3) rzetelnoci, a podmioty korzystajce z dotacji z budetu Miasta, take w zakresie kryterium celowoci. 2. Komisja Rewizyjna bada w szczeglnoci gospodark finansow kontrolowanych podmiotw, w tym wykonanie budetu Miasta. 96. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach, wskazanych w uchwaach Rady. 97. Komisja Rewizyjna przeprowadza nastpujce rodzaje kontroli: 1) problemowe obejmujce wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu dziaalnoci kontrolowanego podmiotu, stanowice niewielki fragment w jego dziaalnoci, 2) sprawdzajce podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostay uwzgldnione w toku postpowania danego podmiotu. 98. Kontrole problemowe i sprawdzajce nie powinny trwa duej ni 10 dni roboczych. 99. 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczeglnoci dotyczy projektw dokumentw, majcych stanowi podstaw okrelonych dziaa. 2. Rada moe nakaza Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a take przerwanie kontroli lub odstpienie od poszczeglnych czynnoci kontrolnych. 3. Rada moe nakaza rozszerzenie lub zawenie zakresu i przedmiotu kontroli. 4. Uchway Rady, o ktrych mowa w ust. 2-3 wykonywane s niezwocznie. 5. Komisja Rewizyjna jest obowizana do przeprowadzenia kontroli w kadym przypadku podjcia takiej decyzji przez Rad. Dotyczy to zarwno kontroli problemowych jak i sprawdzajcych. 100. 1. Postpowanie kontrolne przeprowadza si w sposb umoliwiajcy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie dziaalnoci kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocen kontrolowanej dziaalnoci wedug kryteriw, ustalonych w 95 ust. 1. 2. Stan faktyczny ustala si na podstawie dowodw zebranych w toku postpowania kontrolnego.
Id: TDPYK-DDCRZ-QJYGT-NJUOE-MXOUF. Podpisany Strona 15

3. Jako dowd moe by wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog by wykorzystane w szczeglnoci: dokumenty, wyniki ogldzin, zeznania wiadkw, opinie biegych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych. 3. Tryb kontroli 101. 1. Kontroli dokonuj w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoy kontrolne skadajce si co najmniej z dwch czonkw Komisji Rewizyjnej. 2. Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej wyznacza kierownika zespou kontrolnego, ktry dokonuje podziau czynnoci pomidzy kontrolujcych. 3. Kontrole (z zastrzeeniem ust. 6) przeprowadzane s na podstawie pisemnego upowanienia wydanego przez Przewodniczcego Rady, okrelajcego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby, wydelegowane do przeprowadzenia kontroli oraz termin rozpoczcia kontroli. 4. W sytuacji zaistnienia potrzeby przeduenia czynnoci kontrolnych, kontrolujcy zwracaj si do Przewodniczcego Rady o stosowne przeduenie upowanienia do kontroli. 5. O zamiarze kontroli Komisja Rewizyjna zawiadamia pisemnie Prezydenta i kierownika kontrolowanej jednostki, okrelajc termin i przedmiot kontroli. 6. Kontrolujcy obowizani s przed przystpieniem do czynnoci kontrolnych okaza kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowanienia, o ktrych mowa w ust. 3 oraz dowody osobiste. 7. W przypadkach niecierpicych zwoki, kady z czonkw Komisji Rewizyjnej moe przystpi do kontroli problemowej bez wczeniejszej uchway Rady, po uzyskaniu upowanienia, o ktrym mowa w ust. 3. Za przypadki niecierpice zwoki uwaa si w szczeglnoci sytuacje, w ktrych czonek Komisji Rewizyjnej powemie uzasadnione podejrzenie popenienia przestpstwa lub gdy zachodz przesanki pozwalajce przypuszcza, i niezwoczne przeprowadzenie kontroli pozwoli unikn niebezpieczestwa dla zdrowia lub ycia ludzkiego, lub te zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym. 8. W przypadku podjcia dziaa kontrolnych, o ktrych mowa w ust. 7, kontrolujcy jest obowizany zwrci si w najkrtszym moliwym terminie do Rady o wyraenie zgody na ich kontynuowanie. 9. W przypadku nie zwrcenia si o wyraenie zgody lub te odmowy wyraenia zgody, o ktrej mowa w ust. 8, kontrolujcy niezwocznie przerywa kontrol, sporzdzajc notatk z podjtych dziaa, ktra podlega wczeniu do akt Komisji Rewizyjnej. 102. 1. W razie powzicia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popenienia przestpstwa, kontrolujcy niezwocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki, Prezydenta i Przewodniczcego wskazujc dowody uzasadniajce zawiadomienie. 2. Jeeli podejrzenie dotyczy osoby Prezydenta, kontrolujcy zawiadamia o tym Przewodniczcego Rady. 103. 1. Kontrol przeprowadza si w siedzibie i godzinach pracy kontrolowanego podmiotu. 2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowizany jest zapewni warunki i rodki dla prawidowego przeprowadzenia kontroli. 3. Kierownik kontrolowanego podmiotu lub osoba przez niego wyznaczona obowizani s przedkada, w szczeglnoci na danie kontrolujcych, dokumenty i materiay niezbdne do przeprowadzenia kontroli oraz umoliwi kontrolujcym wstp do obiektw i pomieszcze kontrolowanego podmiotu. 4. Kierownik kontrolowanego podmiotu, ktry odmwi wykonania czynnoci, o ktrych mowa w ust. 2 i 3, obowizany jest do niezwocznego zoenia, na rce kontrolujcego pisemnego wyjanienia. 5. Na danie kontrolujcych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowizany jest udzieli niezwocznie ustnych i pisemnych wyjanie, take w przypadkach innych, ni okrelone w ust. 4. 4. Protokoy kontroli 104. 1. Kontrolujcy sporzdzaj z przeprowadzonej kontroli w terminie 14 dni roboczych od daty jej zakoczenia protok pokontrolny, obejmujcy: 1) nazw i adres kontrolowanego podmiotu, 2) imiona i nazwiska kontrolujcych ,
Id: TDPYK-DDCRZ-QJYGT-NJUOE-MXOUF. Podpisany Strona 16

3) daty rozpoczcia i zakoczenia czynnoci kontrolnych, 4) numer i dat upowanienia do kontroli, 5) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objtego kontrol, 6) imi i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu, 7) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczeglnoci wnioski z kontroli, wskazujce na stwierdzenie nieprawidowoci w dziaalnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodw, potwierdzajcych ustalenia zawarte w protokole, 8) dat i miejsce podpisania protokou, 9) podpisy kontrolujcych i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatk o odmowie podpisania protokou z podaniem przyczyn odmowy. 105. 1. W przypadku odmowy podpisania protokou przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowizany do zoenia w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjanienia jej przyczyn. 2. Wyjanienia, o ktrych mowa w ust. 1, skada si na rce przewodniczcego Komisji Rewizyjnej. 106. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu moe zoy na rce Przewodniczcego Rady uwagi, dotyczce kontroli i jej wynikw. 2. Uwagi, o ktrych mowa w ust. 1, skada si w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokou pokontrolnego do podpisania. 107. Protok pokontrolny sporzdza si w trzech egzemplarzach, ktre - w terminie 3 dni od daty podpisania protokou otrzymuj: Prezydent, przewodniczcy Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu. 108. W przypadku nie stwierdzenia podczas czynnoci kontrolnych nieprawidowoci w dziaaniu kontrolowanego podmiotu, zesp kontrolny sporzdza sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. 109. 1. Komisja Rewizyjna, po zapoznaniu si z wynikami kontroli, przyjmuje sprawozdanie lub sporzdza wystpienie pokontrolne, zawierajce wskazania nieprawidowoci oraz formuuje propozycj zalece i wnioskw pokontrolnych, ktre przekazuje Przewodniczcemu Rady. 2. Przewodniczcy Rady przedkada otrzymany materia komisjom problemowym, celem przygotowania stosownej uchway. 110. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidowoci w dziaaniu kontrolowanego podmiotu, Rada podejmuje uchwa w sprawie wnioskw i zalece pokontrolnych, ktrej wykonanie powierza Prezydentowi. 111. Sprawozdanie z kontroli obejmuje: 1) nazw i adres kontrolowanego podmiotu, 2) imiona i nazwiska kontrolujcych, 3) daty rozpoczcia i zakoczenia czynnoci kontrolnych, 4) numer i dat upowanienia do kontroli, 5) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objtego kontrol, 6) imi i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu, 7) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych na podstawie protokou z kontroli, 8) dat i miejsce podpisania sprawozdania. 112. 1. Komisja Rewizyjna, na zlecenie Rady, moe wspdziaa w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady w zakresie ich waciwoci rzeczowej. 2. Wspdziaanie moe podlega w szczeglnoci na wymianie uwag, informacji i dowiadcze, dotyczcych dziaalnoci kontrolnej. 3. Do czonkw innych Komisji, uczestniczcych w kontroli, przeprowadzanej przez Komisj Rewizyjn, stosuje si odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.

Id: TDPYK-DDCRZ-QJYGT-NJUOE-MXOUF. Podpisany

Strona 17

4. Przewodniczcy Rady zapewnia koordynacj wspdziaania poszczeglnych Komisji w celu waciwego ich ukierunkowania, zapewnienia skutecznoci dziaania oraz unikania zbdnych kontroli. 113. Komisja Rewizyjna moe wystpowa do Rady w sprawie wnioskw o przeprowadzenie kontroli przez Regionaln Izb Obrachunkow, Najwysz Izb Kontroli lub przez inne organy kontrolne. 5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej 114. 1. Komisja Rewizyjna przedkada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 30 stycznia kadego roku. 2. Plan przedoony Radzie musi zawiera w szczeglnoci: 1) terminy kontroli (kwarta, miesic), 2) wykaz okrelonych jednostek, ktre zostan poddane kontroli, 3) sprecyzowany zakres tematyczny kontroli. 3. Rada moe zatwierdzi jedynie cz planu pracy Komisji Rewizyjnej. Przystpienie do wykonywania kontroli moe nastpi po zatwierdzeniu planu kontroli lub jego czci (z zastrzeeniem 101 ust.7). 115. 1. Komisja Rewizyjna skada Radzie w terminie do dnia 30 stycznia kadego roku roczne sprawozdanie ze swojej dziaalnoci w roku poprzednim. 2. Sprawozdanie powinno zawiera: 1) liczb, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli, 2) wykaz najwaniejszych nieprawidowoci wykrytych w toku kontroli, 3) wykaz analiz kontroli, dokonanych przez inne podmioty wraz z najwaniejszymi wnioskami, wynikajcymi z tych kontroli. 3. Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna skada sprawozdanie ze swej dziaalnoci po podjciu stosownej uchway Rady, okrelajcej przedmiot i termin zoenia sprawozdania. 6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 116. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach, zwoywanych przez jej przewodniczcego lub w razie jego nieobecnoci przez zastpc przewodniczcego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy lub w miar potrzeb. 2. Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej zwouje jej posiedzenia, ktre nie s objte zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej. 3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2, mog by zwoywane z wasnej inicjatywy przewodniczcego Komisji Rewizyjnej, a take na pisemny umotywowany wniosek: 1) Przewodniczcego Rady, 2) nie mniej ni 5 radnych, 3) nie mniej ni 1/3 czonkw Komisji Rewizyjnej. 4. Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej moe zaprosi na jej posiedzenia: 1) radnych nie bdcych czonkami Komisji Rewizyjnej, 2) osoby zaangaowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegych lub ekspertw. 5. Ze swojego posiedzenia Komisja Rewizyjna sporzdza protok, ktry po przegosowaniu przez wszystkich czonkw Komisji, uczestniczcych w posiedzeniu, podpisuje jej przewodniczcy. 117. 1. Uchway Komisji Rewizyjnej zapadaj zwyk wikszoci gosw w obecnoci co najmniej poowy skadu Komisji w gosowaniu jawnym. 2. W przypadku braku rozstrzygnicia gosowania z powodu rwnej liczby gosw za i przeciw, o wyniku przesdza gos przewodniczcego Komisji Rewizyjnej. 118. 1. Komisja Rewizyjna moe korzysta z porad, opinii i ekspertyz osb, posiadajcych wiedz fachow w zakresie zwizanym z przedmiotem jej dziaania.

Id: TDPYK-DDCRZ-QJYGT-NJUOE-MXOUF. Podpisany

Strona 18

2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyej wskazanych rodkw wymaga zawarcia odrbnej umowy i dokonania wypaty wynagrodzenia z budetu Miasta, przewodniczcy Komisji Rewizyjnej przedstawia spraw na posiedzeniu Rady, celem podjcia uchway zobowizujcej Prezydenta do zawarcia stosownej umowy w imieniu Miasta. 3. Osoby, o ktrych mowa w ust. 1, nie bior udziau w czynnociach kontrolnych. Rozdzia IX. Absolutorium 119. 1. Decyzj w sprawie przyjcia sprawozdania z wykonania budetu oraz udzielenia absolutorium Prezydentowi podejmuje w formie uchway Rada. 2. Podejmujc uchwa absolutoryjn, Rada bierze pod uwag tre sprawozdania z wykonania budetu. 3. Przewodniczcy Rady poddaje pod gosowanie wniosek o udzielenie bd nieudzielenie absolutorium, sformuowany przez Komisj Rewizyjn. 4. Wynik gosowania nad wnioskiem wskazanym w ust.3 przesdza o treci uchway. Rozdzia X. Zasady dziaania klubw radnych 120. Radni mog tworzy kluby radnych. 121. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziau przez co najmniej dwch radnych. 2. Powstanie klubu musi zosta niezwocznie zgoszone Przewodniczcemu Rady. 3. W zgoszeniu podaje si: 1) nazw klubu, 2) list czonkw, 3) imi i nazwisko przewodniczcego klubu. 4. W razie zmiany skadu klubu lub jego rozwizania, przewodniczcy klubu jest obowizany do niezwocznego poinformowania o tym Przewodniczcego Rady. 122. 1. Kluby dziaaj wycznie w ramach Rady. 2. Przewodniczcy Rady prowadzi rejestr klubw. 123. 1. Kluby dziaaj w okresie kadencji Rady. 2. Kluby mog ulega wczeniejszemu rozwizaniu na mocy decyzji ich czonkw. 3. Kluby podlegaj rozwizaniu, gdy liczba ich czonkw spadnie poniej dwch. 124. Prace klubw organizuj przewodniczcy klubw, wybierani przez czonkw klubu. 125. Kluby mog uchwala wasne regulaminy, ktre nie mog by sprzeczne ze Statutem i innymi obowizujcymi przepisami prawa. 126. 1. Klubom przysuguj uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dziaania Rady. 2. Kluby mog przedstawia swoje stanowisko na sesji Rady wycznie przez swych przedstawicieli. 127. Na wniosek przewodniczcych klubw Prezydent obowizany jest zapewni klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbdnym do ich funkcjonowania. Rozdzia XI. Tryb pracy Prezydenta 128. 1. Prezydent wykonuje swe zadania przy pomocy Urzdu Miasta. Organizacj i zasady funkcjonowania Urzdu Miasta okrela jego Regulamin Organizacyjny, nadany przez Prezydenta w drodze zarzdzenia. 2. Prac Urzdu Miasta kieruje Prezydent. 3. Prezydent wykonuje:
Id: TDPYK-DDCRZ-QJYGT-NJUOE-MXOUF. Podpisany Strona 19

1) uchway Rady, 2) przypisane jemu zadania i kompetencje, 3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie na mocy przepisw obowizujcego prawa - naley do niego, 4) inne zadania okrelone ustawami i Statutem. 4. Prezydent przygotowuje i przedstawia na ostatniej sesji Rady danej kadencji Informacj o aktualnym stanie Miasta. 5. Prezydent przedkada Regulamin Organizacyjny Urzdu Miasta do wiadomoci Radzie. 6. Skargi na dziaanie Prezydenta jako organu rozpatruje: 1) wojewoda w sprawach nalecych do zada zleconych z zakresu administracji rzdowej, 2) Rada w pozostaych sprawach. 129. 1. Prezydent, jego zastpcy, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta wsppracuj z Komisjami, a w szczeglnoci zapewniaj: 1) przedstawianie projektw uchwa, kierowanych przez Prezydenta pod obrady Rady, 2) informowanie Komisji o stanowisku Prezydenta oraz jego pracach, podejmowanych w sprawach bdcych przedmiotem dziaania Komisji. 2. Prezydent udziela radnym pomocy niezbdnej dla wykonywania mandatu, a w szczeglnoci: 1) dostarcza dostpne materiay, 2) zapewnia udzia kompetentnych przedstawicieli Urzdu Miasta lub miejskich jednostek organizacyjnych w spotkaniach radnych z mieszkacami. 3. Prezydent uczestniczy w sesjach Rady. 130. Komisje mog wnioskowa o przybycie Prezydenta na ich posiedzenie. 131. Zastpca Prezydenta przejmuje wykonywanie zada i kompetencji, okrelonych w 128- 129, w przypadku uzyskania upowanienia od Prezydenta. Rozdzia XII. Mienie komunalne, gospodarka finansowa 132. 1. Mieniem komunalnym jest wasno i inne prawa rzeczowe oraz majtkowe Miasta, a take innych komunalnych osb prawnych, nabyte na mocy obowizujcych przepisw prawa. 2. Miasto nie ponosi odpowiedzialnoci za zobowizania innych komunalnych osb prawnych, a osoby te nie ponosz odpowiedzialnoci za zobowizania Miasta. 133. 1. W celu prawidowego zarzdzania mieniem komunalnym Rada moe tworzy jednostki posiadajce osobowo prawn, w tym przedsibiorstwa i spki. 2. Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta oraz spek prawa handlowego, ktrych Miasto jest udziaowcem lub akcjonariuszem zawiera zacznik Nr 5 do Statutu. 134. Miasto samodzielnie prowadzi gospodark finansow na podstawie budetu Miasta, zwanego dalej budetem. 135. 1. Projekt budetu przygotowuje Prezydent. 2. Projekt budetu wraz z informacj o stanie mienia komunalnego Prezydent przedkada Radzie najpniej do dnia 15 listopada roku poprzedzajcego rok budetowy i przesya niezwocznie do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 3. Tryb uchwalenia budetu oraz rodzaj i zakres merytoryczny materiaw okrela Rada odrbn uchwa. 136. 1. Dochodami Miasta s: 1) podatki, opaty i inne wpywy okrelone w odrbnych ustawach jako dochody gminy, 2) dochody z majtku Miasta,
Id: TDPYK-DDCRZ-QJYGT-NJUOE-MXOUF. Podpisany Strona 20

3) subwencja oglna z budetu pastwa. 2. Dochodami Miasta mog rwnie by: 1) dotacje celowe na realizacj zada zleconych oraz na dofinansowanie zada wasnych, 2) wpywy z samoopodatkowania mieszkacw, 3) spadki, zapisy i darowizny, 4) inne dochody. 137. 1. Uchway Rady, dotyczce zobowiza finansowych Miasta, wskazuj rwnie rda ich pokrycia. 2. Uchway, o ktrych mowa w ust. 1, zapadaj bezwzgldn wikszoci gosw w obecnoci co najmniej poowy ustawowego skadu Rady. 138. 1. Za prawidow gospodark finansow Miasta odpowiada Prezydent. 2. Obsug bankow budetu Miasta wykonuje bank, wybrany w trybie okrelonym w przepisach o zamwieniach publicznych. 139. 1. Gospodarka finansowa Miasta jest jawna. 2. Prezydent niezwocznie ogasza uchwa budetow i sprawozdanie z jej wykonania w sposb okrelony odrbnymi przepisami prawa. 3. Prezydent informuje mieszkacw Miasta o zaoeniach projektu budetu, kierunkach polityki spoecznej i gospodarczej. Rozdzia XIII. Akty prawa miejscowego, referendum, konsultacje 140. Aktami prawa miejscowego s przepisy powszechnie obowizujce na terenie Miasta, stanowione przez Rad w formie uchwa na podstawie upowanie ustawowych. 141. 1. Oprcz przepisw wydawanych na podstawie ustaw, Rada moe wydawa przepisy porzdkowe w zakresie nieuregulowanym w odrbnych ustawach i innych przepisach powszechnie obowizujcych, jeeli jest to niezbdne dla ochrony ycia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porzdku, spokoju i bezpieczestwa publicznego. 2. Przepisy porzdkowe, o ktrych mowa w ust. 1 mog przewidywa za ich naruszenie kar grzywny wymierzan w trybie i na zasadach okrelonych w prawie o wykroczeniach. 142. 1. Prezydent moe wydawa, w wypadkach niecierpicych zwoki, przepisy porzdkowe w formie zarzdzenia. 2. Przepisy porzdkowe, wydane przez Prezydenta, podlegaj zatwierdzeniu na najbliszej sesji Rady. Trac one moc w razie odmowy zatwierdzenia przez Rad lub nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliszej sesji Rady. 3. Rada okrela termin, w ktrym przepisy porzdkowe, wydane przez Prezydenta, trac moc obowizujc w razie odmowy ich zatwierdzenia albo jeeli nie zostan przedstawione do zatwierdzenia. 143. Prezydent przesya przepisy porzdkowe do wiadomoci Wjtowi Gminy Starogard Gdaski oraz starocie starogardzkiemu nastpnego dnia po ich ustanowieniu. 144. 1. Zasady i tryb ogaszania aktw prawa miejscowego okrela odrbna ustawa. 2. Urzd Miasta prowadzi w swojej siedzibie zbir aktw prawa miejscowego, dostpny do powszechnego wgldu. 3. Urzd prowadzi w swojej siedzibie zbir uchwa Rady nie bdcych aktami prawa miejscowego oraz zarzdze Prezydenta dostpny do powszechnego wgldu. 145. 1. W kadej sprawie szczeglnie wanej dla Miasta moe by przeprowadzone referendum. 2. Zasady oraz tryb przeprowadzania referendum z inicjatywy Rady, jak i na wniosek mieszkacw Miasta, reguluj ustawy.

Id: TDPYK-DDCRZ-QJYGT-NJUOE-MXOUF. Podpisany

Strona 21

146. 1. W sprawach wanych dla spoecznoci lokalnej mieszkacy Miasta mog wypowiada si w formie konsultacji. 2. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkacami okrela odrbna uchwaa Rady. Rozdzia XIV. Zasady i tryb dostpu oraz korzystania z dokumentw, 147. Dokumenty, ktre mog by udostpniane, obejmuj w szczeglnoci: 1) protokoy: a) z sesji Rady, b) Komisji Rady, 2) akty prawa miejscowego, 3) uchway i zarzdzenia organw Miasta nie bdce aktami prawa miejscowego, 4) informacje o rodkach publicznych, w tym: a) majtku Miasta i wszelkich prawach majtkowych z dugami i obcieniami, b) prawach majtkowych przysugujcych podmiotom, ktre wadaj mieniem Miasta w zakresie tego mienia wraz z dugami i ciarami obciajcymi to mienie, 5) obwieszczenia, 6) stanowiska, 7) rezolucje, 8) opinie, 9) oceny, 10) opracowania. 148. 1. Tre dokumentw wymienionych w 147 jest jawna i dostpna z wyczeniem dokumentw zawierajcych informacje: 1) niejawne w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych, 2) objte tajemnic skarbow, bankow i statystyczn, 3) w zakresie objtym ochron zbiorw danych osobowych, 4) mogce naruszy prywatno osb fizycznych lub tajemnic przedsibiorcy, 5) ktrych ochrona wynika z innych ustaw. 2. Dostp do dokumentw wytworzonych w toku postpowania administracyjnego, dotyczcych interesu strony w tym postpowaniu, reguluj odrbne przepisy. 149. 1. Dostp do dokumentw moe nastpi poprzez: 1) wgld do dokumentw, 2) moliwo kopiowania dokumentw. 2. Wgld do dokumentw moe si odbywa poprzez: 1) udostpnianie na wniosek zainteresowanego, 2) udostpnianie zbiorw dokumentw za pomoc: a) nonika papierowego, b) nonika elektronicznego, c) poczty elektronicznej, d) Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Starogard Gdaski.

Id: TDPYK-DDCRZ-QJYGT-NJUOE-MXOUF. Podpisany

Strona 22

150. 1. Dokumenty zwizane z funkcjonowaniem Rady i jej Komisji udostpnia Biuro Rady. 2. Dokumenty, zwizane z funkcjonowaniem Prezydenta oraz miejskich jednostek organizacyjnych, udostpnia Biuro Obsugi Klienta, a nadzoruje Sekretarz Miasta. Rozdzia XV. Postanowienia kocowe 151. Zmian Statutu dokonuje si wedug zasad obowizujcych przy jego uchwalaniu. 152. W sprawach nieuregulowanych Statutem maj zastosowanie przepisy obowizujcych ustaw i aktw wykonawczych.

Przewodniczcy Rady Miasta Starogard Gdaski Piotr Cychnerski

Id: TDPYK-DDCRZ-QJYGT-NJUOE-MXOUF. Podpisany

Strona 23

Zacznik do Uchway Nr LXII/538/2010 Rady Miasta Starogard Gdaski z dnia 29 wrzenia 2010 r. Zacznik nr 5 do Statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdaski I. Jednostki i zakady budetowe Gminy Miejskiej Starogard Gdaski Jednostki budetowe Publiczna Szkoa Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza ul. Zblewska 18 Publiczna Szkoa Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Jana II Sobieskiego 6a Publiczna Szkoa Podstawowa Nr 3 im. Wadysawa Broniewskiego ul. gen. Jzefa Wybickiego 17 Publiczna Szkoa Podstawowa Nr 4 z Oddziaami Integracyjnymi im. Juliusza Sowackiego Al. Jana Pawa II 4 Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Mikoaja Kopernika Al. Jana Pawa II 10 Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Adama Mickiewicza ul. Romualda Traugutta 2 Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Stanisawa Staszica ul. 2 Puku Szwoleerw Rokitniaskich 4 Zesp Szk Publicznych Publiczna Szkoa Podstawowa Nr 6 Publiczne Gimnazjum Nr 4 im. Jana Pawa II ul. Bp Konstantego Dominika 32 Miejski Zesp Obsugi Przedszkoli i Placwek Owiatowych ul. Sikorskiego 26 Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziaami Integracyjnymi Al. Jana Pawa II 7 Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 3 Al. Wojska Polskiego 8b Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 ul. Wadysawa Reymonta 7 Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 5 im. Janusza Korczaka Al. Jana Pawa II 8 Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 6 im. Modraczek Al. Jana Pawa II 5 Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 8 im. Bajeczka Os. Konstytucji 3 Maja 15 Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 10 im. Soneczna Kraina Os. 60-lecia Odzyskania Niepodlegoci Polski 8 Miejski Orodek Pomocy Spoecznej Al. Jana Pawa II 6 Orodek Sportu i Rekreacji ul. Olimpijczykw Starogardzkich 1 (do dnia 31.12.2010r.) Orodek Sportu i Rekreacji Gospodarstwo Pomocnicze ul. Olimpijczykw Starogardzkich 1 (do dnia 31.12.2010r.) Zakady budetowe Miejski Zakad Komunikacji ul. Tczewska Zarzd Budynkami Mieszkalnymi ul. Traugutta Orodek Sportu i Rekreacji ul. Olimpijczykw Starogardzkich 1 (od dnia 1.01.2011 r.) II. Samorzdowe instytucje kultury Starogardzkie Centrum Kultury Al. Jana Muzeum Ziemi Kociewskiej ul. Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. Bernarda Sychty ul. Paderewskiego 1 III. Samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska ul. gen. Jzefa Hallera 21 Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej Starogardzkie Centrum Rehabilitacji ul. gen. Jzefa Hallera 21/1 Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej Przychodnia Leczenia Uzalenie ul. Fryderyka Chopina 9 IV. Wykaz spek prawa handlowego, w ktrych udziaowcem lub akcjonariuszem jest Gmina Miejska Starogard Gdaski Przedsibiorstwo Wodocigw i Kanalizacji Star-Wik Spka z ograniczon odpowiedzialnoci ul. Lubichowska 128 83-200 Starogard Gdaski Zakad Energetyki Cieplnej Star-Pec Spka z ograniczon odpowiedzialnoci ul. Owidzka 20 83-200 Starogard Gdaski
Id: TDPYK-DDCRZ-QJYGT-NJUOE-MXOUF. Podpisany Strona 1

22 56

Pawa Boczna

II

3 2

Przedsibiorstwo Usug Komunalnych Starkom Spka z ograniczon odpowiedzialnoci ul. Tczewska 22 83-200 Starogard Gdaski Rocket Poland Spka z ograniczon odpowiedzialnoci ul. Kociuszki 112-114 83-200 Starogard Gdaski Towarzystwo Budownictwa Spoecznego Ziemi Kociewskiej Spka z ograniczon odpowiedzialnoci ul. Gdaska 6 83-200 Starogard Gdaski Zakad Utylizacji Odpadw Komunalnych Stary Las Spka z ograniczona odpowiedzialnoci ul. Paderewskiego 6 83-200 Starogard Gdaski Starogardzki Klub Sportowy Sportowa Spka akcyjna ul. Olimpijczykw Starogardzkich 1 83-200 Starogard Gdaski Zacznik Nr 2 do Uchway Nr LXII/538/2010 Rady Miasta Starogard Gdaski z dnia 29 wrzenia 2010 r. Zalacznik.pdf Zacznik nr 1 do Statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdaski Zacznik Nr 3 do Uchway Nr LXII/538/2010 Rady Miasta Starogard Gdaski z dnia 29 wrzenia 2010 r. Zalacznik3.pdf Zacznik nr 2 do Statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdaski Zacznik Nr 4 do Uchway Nr LXII/538/2010 Rady Miasta Starogard Gdaski z dnia 29 wrzenia 2010 r. Zalacznik4.pdf Zacznik nr 3 do Statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdaski Zacznik Nr 5 do Uchway Nr LXII/538/2010 Rady Miasta Starogard Gdaski z dnia 29 wrzenia 2010 r. Zalacznik5.pdf Zacznik nr 4 do Statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdaski

Id: TDPYK-DDCRZ-QJYGT-NJUOE-MXOUF. Podpisany

Strona 2