Vous êtes sur la page 1sur 3

ZARZDZENIE NR 33/10 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 1 lutego 2010 roku

w sprawie wyborw uzupeniajcych do Rady Gminy Rzeczenica w okrgu wyborczym Nr 6

Na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z pn. zm.)1 zarzdza si co nastpuje : 1 Zarzdza si wybory uzupeniajce do Rady Gminy Rzeczenica w okrgu wyborczym Nr 6 w zwizku z nieobsadzeniem mandatu radnego w wyborach zarzdzonych na dzie 9 sierpnia 2009r. 2 W wyborach, o ktrych mowa w 1 wybierany bdzie jeden radny.

3 Dat wyborw wyznacza si na niedziel 25 kwietnia 2010 r. 4 Dni, w ktrych upywaj terminy wykonania czynnoci przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, okrela kalendarz wyborczy, stanowicy zacznik do zarzdzenia. 5 Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia.

Wojewoda Pomorski Roman Zaborowski

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219 , Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz.1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327, Nr 112,poz.766, z 2008r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz.1111 oraz z 2009 r. Nr 213, poz. 1651.

Zacznik do Zarzdzenia Nr................ Wojewody Pomorskiego z dnia........................

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynnoci wyborczej

Tre czynnoci

do 06 marca 2010 r.

podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Wjta Gminy Rzeczenica informacji o granicach okrgu wyborczego Nr 6, liczbie wybieranych radnych w tym okrgu oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Rzeczenicy zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Supsku o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgaszania kandydatw na radnego zgaszanie kandydatw na czonkw Gminnej Komisji Wyborczej w Rzeczenicy powoanie przez Komisarza Wyborczego w Supsku Gminnej Komisji Wyborczej w Rzeczenicy dla przeprowadzenia wyborw uzupeniajcych w okrgu wyborczym Nr 6 zgaszanie kandydatw na czonkw obwodowej komisji wyborczej zgaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Rzeczenicy kandydatw na radnego w okrgu wyborczym Nr 6

do 08 marca 2010r.

do 11 marca 2010 r.

do 26 marca 2010 r.

do 26 marca 2010r. do godz.24.00

list

do 4 kwietnia 2010 r.

powoanie przez Gminn Komisj Wyborcz w Rzeczenicy obwodowej komisji wyborczej, podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Wjta Gminy Rzeczenica informacji o numerze i granicach obwodu gosowania oraz o siedzibie obwodowej komisji wyborczej powoanej dla przeprowadzenia gosowania w wyborach uzupeniajcych do Rady Gminy Rzeczenica, przyznanie przez Gminn Komisj Wyborcz w Rzeczenicy numerw zarejestrowanym listom kandydatw na radnego rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Rzeczenicy o zarejestrowanych listach kandydatw na radnego w okrgu wyborczym Nr 6 zawierajcego numery list, skrty nazw komitetw wyborczych, dane o kandydatach wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatw sporzdzenie spisu wyborcw w Urzdzie Gminy w Rzeczenicy

do 10 kwietnia 2010 r.

do 11 kwietnia 2010 r.

23 kwietnia 2010 r. o godz.24.00

zakoczenie kampanii wyborczej

24 kwietnia 2010 r.

przekazanie przewodniczcemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborcw gosowanie

25 kwietnia 2010 r. godz. 6.00 20.00