Vous êtes sur la page 1sur 3

UCHWAA NR XXXIV/399 /2010 RADY GMINY USTKA zdnia19lutego2010r.

wsprawiezasad,sposobuoraztrybuumarzania,odraczaniairozkadania na raty nalenoci pieninych majcych charakter cywilnoprawny, przypadajcych Gminie Ustka orazjejjednostkomorganizacyjnymzwyczeniem nalenoci powstaychwzwi zku zrealizacjzadazzakresuadministracjirzdowej. Napodstawieart.59ustawyzdnia27sierpnia2009rokuofinansachpublicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) orazart.18ust.2pkt15ustawyzdnia8marca1990roku osamorzdzie gminnym (tekstjednolityDz.U.z2001rokuNr142poz.1591zezmianamiDz. U.z2002rokuNr23,poz.220,Nr62,poz.558,Nr113,poz.984,Nr153,poz.1271iNr214, poz.1806Dz.U.z2003rokuNr80,poz.717iNr162,poz.1568Dz.U.z2004rokuNr102, poz.1055,Nr116,poz.1203iNr167,poz.1759Dz.U.z2005rokuNr172,poz.1441iNr175, poz.1457Dz.U.z2006rokuNr17,poz.128iNr181,poz.1337Dz.U.z2007rokuNr48, poz.327,Nr138,poz.974iNr173,poz.1218Dz.U.z2008rokuNr180,poz.1111iNr223, poz.1458Dz.U.z2009rokuNr52,poz.420iNr157,poz.1241) Rada Gminy Ustka uchwala, co nastpuje: 1. Uchwaa okrelazasady,sposboraztrybumarzania,odraczaniairozkadania na raty nalenoci pieninych majcych charakter cywilnoprawny, przypadajcych Gminie Ustka oraz jej jednostkom organizacyjnymzwyczeniem nalenoci powstaychwzwizkuzrealizacj zada zzakresu administracji rzdowej. 2. 1.Nalenomoe byumorzonawcaocilubwczci, rozkadana na raty, odraczana, jeeli: 1) nalenoci nie cignitowtokuzakoczenia postpowania egzekucyjnego, likwidacyjnego lub upadociowego, 2) nie mona ustalidunika lub dunik zmarnie pozostawiajcspadkobiercw, 3) przemawiajza tym wzgldy spoeczneigospodarcze, 4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ewpostpowaniu egzekucyjnym nie uzyska sikwoty wyszejodkosztwdochodzeniaiegzekucjitejnalenoci, 5) nie mona ustalimiejsca pobytu dunika, 6) cignicie nalenoci zagraa egzystencji dunika.
ID: PXKKI-OFSEI-QFAID-SQEOK-JIMQA. Podpisany. Strona 1 / 3

2.Umorzenienalenocizprzyczynwymienionychwust.1pkt1-5 moe nastpizurzdu lub na wniosek dunika,azprzyczynwymienionychwust.1pkt6wycznie na wniosek dunika. 3.Umorzeniewcaocilubwczci nalenoci gwnejpowodujewtejsamejczci umorzenie odsetek od tej nalenoci. 4.Umorzeniekosztwupomnieniamoe nastpizurzdu lub na wniosek dunika.

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ewpostpowaniu egzekucyjnym nie uzyska sikwoty wyszejodkosztwdochodzeniaiegzekucjitejnalenoci, 5) nie mona ustalimiejsca pobytu dunika, 6) cignicie nalenoci zagraa egzystencji dunika. 2.Umorzenienalenocizprzyczynwymienionychwust.1pkt1-5 moe nastpizurzdu lub na wniosek dunika,azprzyczynwymienionychwust.1pkt6wycznie na wniosek dunika. 3.Umorzeniewcaocilubwczci nalenoci gwnejpowodujewtejsamejczci umorzenie odsetek od tej nalenoci. 4.Umorzeniekosztwupomnieniamoe nastpizurzdu lub na wniosek dunika. 5.Umorzenienalenoci,zaktr odpowiada solidarnie wicej ni jeden dunik, moe nastpi, gdy okolicznoci uzasadniajceumorzeniewymienionewust.1zachodzco do wszystkich dunikw. 3. Doumarzanialubudzielaniaulgwspacie nalenoci przez przedsibiorcwstosujesi ponadto przepisyustawyzdnia30kwietnia2004rokuopostpowaniuwsprawachdotyczcych pomocy publicznej(tekstjednolityDz.U.z2007roku.Nr59poz.404zezmianami). 4. Dostosowaniaulgiumorze, oktrychmowaw2uprawnienis: 1) kierownicyidyrektorzyjednostekorganizacyjnychGminyUstka,jeeli kwota nalenoci nie przekracza jednorazowo 500,00 z, 2) WjtGminyUstka,jeeli kwota nalenoci nie przekracza jednorazowo 5.000,00 z., ajeeli kwota nalenoci przekracza 5.000,00 z., WjtGminyUstkapouzyskaniupozytywnejopinii KomisjiRozwojuGospodarczego,Finansw,PrzestrzeganiaPrawaiPorzdku Publicznego oraz Ochrony rodowiska. 5. Od nalenoci gwnej,ktrejterminzapatyodroczonolubktr rozoono na raty, pobiera si opat prolongacyjn wwysokoci 30% nalenych odsetek ustawowych za zwok, liczonych za okres od dnia zoenia wniosku do dnia zastosowania ulgi. 6. 1.Ozastosowaniuulgdecyzjpodejmujosobyuprawnionew4stosowniedokompetencji. 2.Wprzypadkuniedotrzymaniaprzezdunikawarunkwokrelonychwdecyzjiwsprawie ulg, decyzja nie wie stron od chwili jej wydania. 7. Dyrektorzyikierownicyjednostekorganizacyjnychzobowizani s do skadaniaWjtowiGminy rocznych informacji dotyczcychzastosowanychulgiumorze wrocznymsprawozdaniu zwykonaniabudetu. 8. 1.TracimocUchwalaNrVI/33/2003RadyGminyUstkazdnia26lutego2003roku ID: PXKKI-OFSEI-QFAID-SQEOK-JIMQA. Podpisany. Strona 2 / 3 wsprawiezasaditrybuumarzaniawierzytelnocijednostekorganizacyjnychgminyztytuu nalenoci pieninych,doktrychniestosujesi przepiswustawy- Ordynacja podatkowa, udzielaniaulgwspacaniu tych nalenociorazwskazaniaorganwdotegouprawnionych. 2.Przepisyuchwaywymienionewust.1stosujesi downioskwzoonych przed dat wejciawycie niniejszej uchway.

rocznych informacji dotyczcychzastosowanychulgiumorze wrocznymsprawozdaniu zwykonaniabudetu. 8. 1.TracimocUchwalaNrVI/33/2003RadyGminyUstkazdnia26lutego2003roku wsprawiezasaditrybuumarzaniawierzytelnocijednostekorganizacyjnychgminyztytuu nalenoci pieninych,doktrychniestosujesi przepiswustawy- Ordynacja podatkowa, udzielaniaulgwspacaniu tych nalenociorazwskazaniaorganwdotegouprawnionych. 2.Przepisyuchwaywymienionewust.1stosujesi downioskwzoonych przed dat wejciawycie niniejszej uchway. 9. Wykonanie Uchway powierza siWjtowiGminyUstkaorazdyrektoromikierownikomjednostek organizacyjnych gminy. 10. UchwaawchodziwyciezdniempodjciaipodlegapublikacjiwDziennikuUrzdowym WojewdztwaPomorskiego.

Przewodniczcy Rady Waldemar Gsiorski

ID: PXKKI-OFSEI-QFAID-SQEOK-JIMQA. Podpisany.

Strona 3 / 3