Vous êtes sur la page 1sur 13

UCHWAA NR XLIII/400/2010

RADY POWIATU MALBORSKIEGO


z dnia 26 maja 2010 r.
w sprawie ustanowienia Honorowego Wyrnienia Za Zasugi dla Powiatu Malborskiego oraz zasad
i trybu jego nadawania i noszenia
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzdzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142,
poz. 1592 z pn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co nastpuje:
1. Uchwala si Honorowe Wyrnienie Za Zasugi dla Powiatu Malborskiego zwane dalej Honorowym
Wyrnieniem.
2. Honorowe Wyrnienie przyznaje si osobom fizycznym, osobom prawnym, stowarzyszeniom, fundacjom
oraz innym podmiotom jako zaszczytne wyrnienie za zasugi dla Powiatu Malborskiego.
3. Honorowe Wyrnienie nadaje si Uchwa Rady Powiatu Malborskiego na wniosek Kapituy
Honorowego Wyrnienia.
4. Honorowe Wyrnienie Za Zasugi dla Powiatu Malborskiego w formie pamitkowego medalu posiada
awers i rewers:
1. na awersie, w czci centralnej znajduje si herb Powiatu Malborskiego, na tle kompozycji szeciu tarcz
z herbami Miast i Gmin Powiatu Malborskiego.
2. na rewersie widnieje uproszczony kontur mapy administracyjnej powiatu malborskiego z napisem Za
Zasugi dla Powiatu Malborskiego. Przez rodek rewersu przebiega dekoracyjna wstga z miejscem na
wygrawerowanie imienia i nazwiska uhonorowanego i dat nadania Honorowego Wyrnienia. Wzr odznaki
stanowi Zacznik nr 1.
5. 1. Uchwala si odznak ma, ktra jest medaliersk kompozycj jednostronn zawieszon na dekoracyjnej
agrafie. Cz centraln odznaki stanowi paskorzeba herbu Powiatu Malborskiego okolonego wypukym napisem
Za Zasugi dla Powiatu Malborskiego. Odznaka ma wielko 20 mm. Wzr odznaki stanowi Zacznik nr 2.
2. Odznak ma Osoba Wyrniona nosi na prawej piersi, w szczeglnoci podczas uroczystoci o charakterze
pastwowym i regionalnym, obchodw wit narodowych i innych wydarze znacznej rangi.
6. 1. Wrczenie Honorowe Wyrnienia odbywa si w sposb uroczysty na Sesji Rady Powiatu
Malborskiego lub w innych okolicznociach uzasadniajcych wrczenie.
2. Honorowe Wyrnienie wrcza w imieniu Rady Powiatu Malborskiego Przewodniczcy Rady Powiatu wraz
ze Starost Powiatu.
7. 1. Powouje si Kapitu Honorowego Wyrnienia, dalej zwan Kapitu.
2. Kapitu powouje si na okres kadencji, o ktrej mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorzdzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z pn. zm.)
8. 1. W skad Kapituy wchodz:
1)Starosta Powiatu Malborskiego, jako przewodniczcy,
2)Jeden z Czonkw Zarzdu, wskazany przez Zarzd,
3)Przewodniczcy Rady Powiatu Malborskiego,
4)Przewodniczcy komisji funkcjonujcych w Radzie Powiatu Malborskiego,
5)Dwie osoby wyrnione Honorowym Wyrnieniem, najstarsze wiekiem.
2. Imienny skad Kapituy okrela kadorazowo uchwaa Rady Powiatu. Pierwszy skad imienny okrela
uchwaa Rady Powiatu w cigu 3 miesicy od podjcia niniejszej uchway, kolejne skady w cigu 3 miesicy od
rozpoczcia kadencji Rady Powiatu.

Id: TOQYP-SDZSS-LPDLY-QRPNU-JCMJE. Podpisany

Strona 1

9. Kapitua przedkada wniosek z kandydatur do Honorowego Wyrnienia Radzie Powiatu Malborskiego.


10. Honorowe Wyrnienie wrcza si wraz z dokumentem potwierdzajcym uprawnienia do jego
posiadania.
11. Sposb przyznawania Honorowego Wyrnienia i tryb pracy Kapituy reguluje Regulamin Przyznawania
Honorowego Wyrnienia Za Zasugi dla Powiatu Malborskiego Zacznik nr 3.
12. Ewidencj przyznanych Honorowych Wyrnie prowadzi Biuro Rady Powiatu Malborskiego.
13. Traci moc Uchwaa nr XII/126/2007 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie
ustanowienia medalu honorowego Zasuony dla Powiatu Malborskiego.
14. Wzr wniosku o nadanie Honorowego Wyrnienia Za Zasugi dla Powiatu Malborskiego stanowi
Zaczniki nr 4 i 5 do uchway.
15. Wykonanie uchway powierza si Zarzdowi Powiatu Malborskiego.
16. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa
Pomorskiego.

Id: TOQYP-SDZSS-LPDLY-QRPNU-JCMJE. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie
Ustanowienie Honorowego Wyrnienia Za Zasugi dla Powiatu Malborskiego ma na celu uhonorowanie
podmiotw, ktre w sposb szczeglny przyczyniaj si rozwoju Powiatu Malborskiego na rnych paszczyznach
dziaalnoci m.in. gospodarczej, spoecznej, kulturalnej, sportowej. W zwizku z powyszym podjcie uchway
w proponowanym brzmieniu jest w peni zasadne.

Id: TOQYP-SDZSS-LPDLY-QRPNU-JCMJE. Podpisany

Strona 3

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr XLIII/400/2010


Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 26 maja 2010 r.

Id: TOQYP-SDZSS-LPDLY-QRPNU-JCMJE. Podpisany

Strona 4

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr XLIII/400/2010


Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 26 maja 2010 r.

Id: TOQYP-SDZSS-LPDLY-QRPNU-JCMJE. Podpisany

Strona 5

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr XLIII/400/2010


Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 26 maja 2010 r.
REGULAMIN PRZYZNAWANIA HONOROWEGO WYRNIENIA ZA ZASUGI DLA POWIATU
MALBORSKIEGO
1. 1. Po uchwaleniu imiennego skadu Kapituy, o ktrej mowa w 7 ust. 1 uchway, Przewodniczcy
Kapituy zwany dalej Przewodniczcym niezwocznie, jednak nie pniej ni w cigu 14 dni, podaje w dostpnych
i powszechnych rodkach przekazu ogoszenie o powoaniu Kapituy i uruchomieniu procedury przyjmowania
i rozpatrywania wnioskw w sprawie Wyrnienia Honorowego.
2. Wnioski skada si w Biurze Rady Powiatu Malborskiego.
2. 1. Podmiotami uprawnionymi do wystpienia z wnioskiem o nadanie Honorowego Wyrnienia za Za
Zasugi dla Powiatu Malborskiego s:
1)Przewodniczcy Rady Powiatu Malborskiego,
2)Starosta Powiatu Malborskiego,
3)grupa co najmniej 7 Radnych Powiatu Malborskiego,
4)komisje Powiatu Malborskiego,
5)grupa co najmniej 4 osb posiadajcych Honorowe Wyrnienie.
2. Prawo wystpowania z wnioskami o nadanie Honorowego Wyrnienia maj rwnie organizacje spoeczne,
gospodarcze i polityczne oraz zwizki i stowarzyszenia.
3. Inne osoby i podmioty organizacyjne skadaj wniosek o nadanie Honorowego Wyrnienia za
porednictwem podmiotw wymienionych w ust. 1.
3. 1. Posiedzenie Kapituy jest wane, jeeli uczestniczy w nim co najmniej 60% czonkw.
2. Przewodniczcy zwouje, ustala porzdek obrad i prowadzi jego posiedzenia. W razie braku takiej
moliwoci Przewodniczcy moe powierzy wykonanie tych czynnoci Wiceprzewodniczcemu.
3. Podczas pierwszego posiedzenia Kapituy dokonuje si wyboru Wiceprzewodniczcego Kapituy. Wyboru
Wiceprzewodniczcego dokonuje si zwyk wikszoci gosw w gosowaniu jawnym.
4. Zaproszenia na posiedzenia wraz z porzdkiem obrad dostarcza si czonkom Kapituy najpniej na 7 dni
przed planowanym terminem posiedzenia.
5. Porzdek obrad moe by uzupeniony w trakcie posiedzenia po przeprowadzonym gosowaniu w sposb
okrelony w 3 ust. 3.
6. W posiedzeniach Kapituy mog uczestniczy przedstawiciele wnioskodawcy oraz inne osoby zaproszone
przez Przewodniczcego bez prawa do gosowania.
7. W przypadku, gdy wniosek sporzdzono z uchybieniem przepisw niniejszego regulaminu, Przewodniczcy
zwraca si do wnioskodawcy o jego uzupenienie.
8. Kapitua rozpatruje kady wniosek oddzielnie, przeprowadza nad nim dyskusj i gosowanie. Wniosek
zostaje przyjty lub odrzucony przez Kapitu bezwzgldn wikszoci gosw osb uczestniczcych
w posiedzeniu, w gosowaniu jawnym.
9. Przyjty wniosek Kapituy wraz z uzasadnieniem Przewodniczcy Kapituy przekazuje niezwocznie
Przewodniczcemu Rady Powiatu.
4. 1. Wrczenie Honorowe Wyrnienia odbywa si w sposb uroczysty na Sesji Rady Powiatu
Malborskiego lub w innych okolicznociach uzasadniajcych wrczenie.

Id: TOQYP-SDZSS-LPDLY-QRPNU-JCMJE. Podpisany

Strona 6

2. Honorowe Wyrnienie wrcza w imieniu Rady Powiatu Malborskiego Przewodniczcy Rady Powiatu wraz
ze Starost Powiatu.
3. Wrczenie Honorowe Wyrnienia powinno mie charakter uroczysty.
4. Przed wrczeniem Honorowego Wyrnienia Przewodniczcy Kapituy uzasadnia jego nadanie.
5. W przypadku nadania Honorowego Wyrnienia na podstawie nieprawdziwych informacji i danych lub
dopuszczenia si przez osob wyrnion czynu niegodnego, po zasigniciu opinii Kapituy, Rada Powiatu
Malborskiego w drodze uchway moe pozbawi osob Honorowego Wyrnienia.
6. 1. Honorowe Wyrnienie nadaje si tylko raz danej osobie lub podmiotom wymienionym w
2 Uchway.
2. W szczeglnie uzasadnionych przypadkach Honorowe Wyrnienie moe zosta nadane jako wyrnienie
pomiertne. Honorowe Wyrnienie przekazuje si wwczas czonkowi rodziny wyrnionego.
7. 1. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradziey Honorowego Wyrnienia, odznaki maej albo
dyplomu, moe by wydany duplikat Honorowego Wyrnienia, duplikat odznaki maej lub duplikat dyplomu.
2. Za wydanie duplikatu Honorowego Wyrnienia i duplikatu odznaki maej pobiera si opat w wysokoci
kosztw ich wytworzenia, natomiast duplikat dyplomu wydaje si bezpatnie.
3. Fakt wydania duplikatu odnotowuje si w prowadzonych ksigach ewidencyjnych.
8. Obsug kancelaryjno - techniczn w zakresie nadawania Honorowego Wyrnienia, w tym obsug
Kapituy oraz ewidencj osb wyrnionych, prowadzi Biuro Rady Powiatu Malborskiego.
9. Koszty wynikajce z nadawania Honorowego Wyrnienia, w szczeglnoci zwizane z ich wykonaniem,
przygotowaniem dokumentw potwierdzajcych nadanie oraz wrczaniem pokrywane s z budetu Starostwa
Powiatowego w Malborku.

Id: TOQYP-SDZSS-LPDLY-QRPNU-JCMJE. Podpisany

Strona 7

Zacznik Nr 4 do Uchway Nr XLIII/400/2010


Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 26 maja 2010 r.
1)Numer wniosku ..

Wypenia maszynowo
lub pismem drukowanym
WNIOSEK
O NADANIE
HONOROWEGO
WYRNIENIA
POWIATU MALBORSKIEGO DLA OSB FIZYCZNYCH.

ZA

ZASUGI

DLA

I. DANE OSOBY ZGOSZONEJ DO WYRNIENIA


1.Imi i nazwisko:........................................................................................................................................................
2. Imi ojca:..................................................................................................................................................................
3. Data i miejsce urodzenia:
......................................................................................................................................................................................
4. Adres zamieszkania:
......................................................................................................................................................................................
5. Miejsce zatrudnienia, stanowisko:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

II. UZASADNIENIE WNIOSKU


.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Id: TOQYP-SDZSS-LPDLY-QRPNU-JCMJE. Podpisany

Strona 8

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
III. ZACZNIKI
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Id: TOQYP-SDZSS-LPDLY-QRPNU-JCMJE. Podpisany

Strona 9

IV. OZNACZENIE WNIOSKODAWCY


Podmiot sporzdzajcy wniosek:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Adres i telefon:
.......................................................................................................................................................................................
Osoba reprezentujca wnioskodawc:
.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................
(data) (piecz) (podpis)
V. OPINIA KAPITUY HONOROWEGO WYRNIENIA
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................
(data) (podpis Przewodniczcego).

Id: TOQYP-SDZSS-LPDLY-QRPNU-JCMJE. Podpisany

Strona 10

Zacznik Nr 5 do Uchway Nr XLIII/400/2010


Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 26 maja 2010 r.
1)Numer wniosku ..

Wypenia maszynowo
lub pismem drukowanym
WNIOSEK
O NADANIE
HONOROWEGO
WYRNIENIA
ZA
ZASUGI
POWIATU MALBORSKIEGO DLA OSB PRAWNYCH I INNYCH PODMIOTW .

DLA

I. DANE PODMIOTU ZGOSZONEGO DO WYRNIENIA


1. Nazwa:
.......................................................................................................................................................................................
2.Siedziba:
.......................................................................................................................................................................................
3. Status Prawny
.......................................................................................................................................................................................
4. Przedmiot dziaalnoci statutowej:
......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
II. UZASADNIENIE WNIOSKU
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Id: TOQYP-SDZSS-LPDLY-QRPNU-JCMJE. Podpisany

Strona 11

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
III. ZACZNIKI
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Id: TOQYP-SDZSS-LPDLY-QRPNU-JCMJE. Podpisany

Strona 12

IV.OZNACZENIE WNIOSKODAWCY
Podmiot sporzdzajcy wniosek:
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Adres i telefon:
.......................................................................................................................................................................................
Osoba reprezentujca wnioskodawc:
.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................
(data) (piecz) (podpis)

V. OPINIA KAPITUY HONOROWEGO WYRNIENIA


.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................
(data) (podpis Przewodniczcego)

Id: TOQYP-SDZSS-LPDLY-QRPNU-JCMJE. Podpisany

Strona 13