Vous êtes sur la page 1sur 10

UCHWAA NR L/1403/10 RADY MIASTA GDASKA z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie przyjcia Regulaminu udzielania dotacji na zadania zwizanez ochron rodowiska i gospodark wodn realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansw publicznych i niedziaajce w celu osignicia zysku Na podstawie art. 7 ust.1 oraz 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm.: z 2002 r. Dz. U. nr 23, poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz. 1203; Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U .Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz.327, Dz. U .Nr 138 poz.974, Dz. U .Nr 173 poz.1218; Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; Dz. U. z 2009r Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241; Dz. U. z 2010r Nr 28 poz. 142 i poz. 146), art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorzdzie powiatowym (t.j. z 2001r Dz. U. Nr 142 poz.1592, zm. z 2002r Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz.984, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, z 2003r Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004r Dz. U Nr 102 poz. 1055, z 2007r Dz. U. Nr 173 poz.1218, z 2008r Dz. U. Nr 180 poz.1111, Dz. U. Nr 223 poz.1458, z 2009r Dz. U. Nr 92 poz.753, z 2010r Dz. U. Nr 28 poz.142 i poz.146), art. 221 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz.1240, zm. z 2010r Dz. U. Nr 28 poz.146), art. 402 ust. 4-6 oraz art. 403 w zwizku z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony rodowiska (t.j. z 2008r Dz. U. Nr 25 poz.150, zm. Dz. U. Nr 111 poz.708, Dz. U. Nr 138 poz.865, Dz. U. Nr 154 poz.958. Dz. U. Nr 171 poz.1056, Dz. U. Nr 199 poz.1227, Dz. U. Nr 223 poz.1464, Dz. U. Nr 227 poz.1505, z 2009r Dz. U. Nr 19 poz.100, Dz. U. Nr 20 poz.106, Dz. U. Nr 79 poz.666, Dz. U. Nr 130 poz.1070, Dz. U. Nr 215 poz.1664, z 2010r Dz. U. Nr 21 poz.104, Dz. U. Nr 28 poz.145), uchwala si , co nastpuje: 1. Uchwala si Regulamin udzielania dotacji na zadania zwizane z ochron rodowiska i gospodark wodn realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansw publicznych i niedziaajce w celu osignicia zysku, okrelony w zaczniku nr 1 do niniejszej uchway. 2. Traci moc Uchwaa Nr XVIII/442/07 Rady Miasta Gdaska z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania rodkami gminnego funduszu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej oraz powiatowego funduszu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej Miasta Gdaska. 3. Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi Miasta Gdaska. 4. Uchwaa wchodzi w ycie w terminie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Pomorskiego.

Przewodniczcy Rady Miasta Bogdan Oleszek

Id: IUHYG-UPGJQ-MHLCG-NOOUO-ZROAU. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr L/1403/10 Rady Miasta Gdaska z dnia 24 czerwca 2010 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI NA ZADANIA ZWIZANE Z OCHRON RODOWISKA i GOSPODARK WODN realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansw publicznychi niedziaajce w celu osignicia zysku Rozdzia 1. Przedmiot i rdo finansowania 1. 1. Regulamin okrela tryb postpowania w sprawie zlecania zada i udzielania dotacji na zadania zwizane z ochron rodowiska i gospodark wodn, w ramach nastpujcych obszarw tematycznych: 1) wspomaganie realizacji zada pastwowego monitoringu rodowiska, innych systemw kontrolnych i pomiarowych oraz bada stanu rodowiska, a take systemw pomiarowych zuycia wody i ciepa; 2) przedsiwzicia zwizane z ochron wd, wspomaganie realizacji zada modernizacyjnych i inwestycyjnych, sucych ochronie rodowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczcych instalacji lub urzdze ochrony przeciwpowodziowej i obiektw maej retencji wodnej; 3) przedsiwzicia zwizane z gospodark odpadami i ochron powierzchni ziemi, prowadzenie obserwacji trenw zagroonych ruchami masowymi ziemi oraz terenw, na ktrych wystpuj te ruchy; 4) przedsiwzicia zwizane z ochron powietrza, wspomaganie wykorzystania lokalnych rde energii odnawialnej oraz wprowadzanie bardziej przyjaznych dla rodowiska nonikw energii, wspomaganie ekologicznych form transportu; 5) inne zadania suce ochronie rodowiska i gospodarce wodnej, wynikajce z zasady zrwnowaonego rozwoju i polityki ekologicznej, w tym: a) wspomaganie systemw gromadzenia i przetwarzania danych zwizanych z dostpem do informacji o rodowisku; b) wspomaganie dziaalnoci zwizanej z wytwarzaniem biokomponentw i biopaliw ciekych; c) dziaania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezporednio oddziaujce na stan gleby, powietrza i wd, w szczeglnoci prowadzenie gospodarstw rolnych produkujcych metodami ekologicznymi pooonych na obszarach podlegajcych ochronie na podstawie przepisw ustawy o ochronie przyrody; d) wspfinansowanie projektw inwestycyjnych, kosztw operacyjnych i dziaa realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z Unii Europejskiej niepodlegajcych zwrotowi; e) przygotowanie dokumentacji przedsiwzi z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej, ktre maj by wspfinansowane ze rodkw pochodzcych z Unii Europejskiej niepodlegajcych zwrotowi; f) wspfinansowanie projektw inwestycyjnych, kosztw operacyjnych i dziaa realizowanych z udziaem rodkw bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach wsppracy z organizacjami midzynarodowymi oraz wsppracy dwustronnej; g) wspfinansowanie przedsiwzi z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej realizowanych na zasadach okrelonych w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym. 2. Dotacje udzielane s ze rodkw budetu Miasta Gdaska, pochodzcych z wpyww z tytuu opat i kar za korzystanie ze rodowiska oraz usuwanie drzew i krzeww, o ktrych mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony rodowiska (t.j. z 2008r Dz.U. Nr 25 poz.150 z pniejszymi zmianami).
Id: IUHYG-UPGJQ-MHLCG-NOOUO-ZROAU. Podpisany Strona 2

Rozdzia 2. Formy finansowania, podmioty uprawnione do skadania ofert, oglne zasady kwalifikowania kosztw 2. 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nastpuje po przeprowadzeniu konkursu ofert . 2. Zlecenie zadania moe mie form: 1) powierzenia wykonania zadania dotacja udzielana jest na sfinansowanie realizacji zadania, 2) wsparcia zadania dotacja udzielana jest na dofinansowanie realizacji zadania (dotacja nie moe przekroczy 60% cakowitego kosztu zadania, okrelonego w 5 ust.1). 3. 1. O zlecenie zadania i udzielenie dotacji ubiega si mog podmioty niezaliczane do sektora finansw publicznych i niedziaajce w celu osignicia zysku zwane dalej podmiotami uprawnionymi. 2. Podmiotami uprawnionymi s midzy innymi: 1) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadajce osobowoci prawnej, ktrym odrbna ustawa przyznaje zdolno prawn, w tym fundacje i stowarzyszenia (nie zalicza si tu: partii politycznych, zwizkw zawodowych i organizacji pracodawcw, samorzdw zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne), 2) osoby prawne i jednostki organizacyjne dziaajce na podstawie przepisw o stosunku Pastwa do Kocioa Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Pastwa do innych kociow i zwizkw wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoci sumienia i wyznania, 3) stowarzyszenia jednostek samorzdu terytorialnego, 4) spdzielnie socjalne, 5) spki akcyjne i spki z ograniczon odpowiedzialnoci oraz kluby sportowe bdce spkami dziaajcymi na podstawie przepisw ustawy z dnia 18 stycznia 1996r o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007r Nr 226 poz. 1675 z pn. zm.), ktre nie dziaaj w celu osignicia zysku oraz przeznaczaj cao dochodu na realizacj celw statutowych oraz nie przeznaczaj zysku do podziau midzy swoich czonkw, udziaowcw, akcjonariuszy i pracownikw. 4. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nastpuje na podstawie umowy zawartej pomidzy Gmin Miasta Gdask a podmiotem uprawnionym. 5. 1. Koszt cakowity zadania obejmuje koszty zwizane z realizowanym zadaniem, suce uzyskaniu efektu rzeczowego i ekologicznego, ktre finansowane s z nastpujcych rde: 1) dotacji ze rodkw budetu Miasta Gdaska, 2) finansowych rodkw wasnych podmiotu uprawnionego i/lub finansowych rodkw z innych rde. 2. rodki pochodzce z dotacji nie s przeznaczane na pokrycie niej wymienionych kosztw, skadajcych si na koszt cakowity zadania: 1) kosztw przygotowania oferty, 2) kosztw zakupu nieruchomoci, 3) kosztw prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, 4) kosztw prowadzenia dziaalnoci politycznej lub religijnej, 5) podatku od towarw i usug (VAT), ktry w wietle obowizujcych przepisw prawnych moe zosta odzyskany, 6) grzywien, mandatw, kar finansowych, opat i odsetek karnych, kosztw postpowa sdowych, odszkodowa, 7) spat kredytw, odsetek, 8) nagrd pieninych dla odbiorcw zadania.
Id: IUHYG-UPGJQ-MHLCG-NOOUO-ZROAU. Podpisany Strona 3

6. 1. Dotacje nie mog by udzielane na realizacj zada: 1) finansowanych z budetu Miasta Gdaska z innego tytuu, 2) okrelonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 23 maja 2003r z pniejszymi zmianami), 2. Dotacja nie moe pokrywa wydatkw finansowanych przez inne podmioty (zakaz tzw. podwjnego finansowania). Rozdzia 3. Miejsce, sposb i termin skadania ofert 7. 1. Konkurs ofert ogasza Prezydent Miasta Gdaska /zwany dalej Prezydentem/ w terminie do dnia 31 marca. 2. W ogoszeniu, o ktrym mowa w ust. 1, Prezydent okrela w szczeglnoci: obszary tematyczne, w ramach ktrych bd zlecane zadania, formy w jakich zadania bd zlecane oraz wysoko rodkw finansowych przeznaczonych na finansowanie danego obszaru. 3. Ogoszenie dotyczce konkursu ofert publikowane jest w prasie lokalnej, na tablicy ogosze Urzdu Miejskiego w Gdasku oraz na stronie internetowej Miasta Gdaska . 4. Konkurs organizuje i przeprowadza, w imieniu Prezydenta, Wydzia rodowiska Urzdu Miejskiego w Gdasku zwany dalej W. 8. 1. Oferty skada si: 1) w formie pisemnej; wzr oferty okrela Zacznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 2) w jednym egzemplarzu; oferta winna dotyczy zadania z jednego obszaru tematycznego, okrelonego w ogoszeniu, o ktrym mowa w 7 ust.2. 3) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca, 4) w Urzdzie Miejskim w Gdasku, na Sali Obsugi Mieszkacw przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub przesya poczt na adres : 80-803 Gdask, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urzd Miejski w Gdasku. W przypadku przesania oferty drog pocztow za ofert zoon w terminie uwaa si ofert, ktra wpyna do Urzdu Miejskiego w Gdasku w terminie do dnia 1 czerwca. 2. Do konkursu skadane s oferty dotyczce zada, ktrych rozpoczcie planowane jest nie wczeniej ni od 1 stycznia nastpnego roku kalendarzowego i ktrych zakoczenie jest przewidziane najpniej do dnia 31 grudnia nastpnego roku kalendarzowego. 3. Zaczniki do oferty winny by: 1) ponumerowane, 2) podpisane przez osoby , ktre zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu s upowanione do reprezentowania podmiotu uprawnionego na zewntrz i zacigania w jego imieniu zobowiza finansowych, 3) potwierdzone za zgodno z oryginaem przez osoby, o ktrych mowa w pkt 2, jeeli przedkadane s w formie kserokopii, 4) owiadczenie dotyczce kwalifikowalnoci podatku VAT naley zoy wedug wzoru okrelonego w Zaczniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. 4. Podmiot uprawniony moe zoy dowoln liczb ofert. 5. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 4 - dopuszcza si moliwo zaczenia jednego kompletu obowizkowych zacznikw. 9. 1. Wykaz podmiotw, ktre zoyy oferty, rodzaj zada oraz wielko wnioskowanych dotacji publikowany jest, w terminie do dnia 30 czerwca, na tablicy ogosze Urzdu Miejskiego w Gdasku oraz na stronie internetowej Miasta Gdaska. 2. Zoenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
Id: IUHYG-UPGJQ-MHLCG-NOOUO-ZROAU. Podpisany Strona 4

10. 1. Prezydent moe, w trakcie trwania roku budetowego, ogosi dodatkowy konkurs ofert na realizacj zada w biecym roku budetowym w przypadku wystpienia wolnych rodkw finansowych (np. nadwyka rodkw budetowych w zwizku z wikszymi ni planowane dochodami, oszczdnoci w realizowanych wydatkach, odstpienie od realizacji zaplanowanego zadania). 2. Prezydent ogaszajc dodatkowy konkurs ofert - okrela warunki tego konkursu. Rozdzia 4. Tryb i kryteria rozpatrzenia ofert 11. 1. Wszystkie zoone oferty poddawane s kwalifikacji dokonywanej przez: 1) W, 2) Komisj Kwalifikacyjn, 3) Prezydenta. 2. Podmiot uprawniony - w przypadku zaistnienia wtpliwoci dotyczcych informacji zawartych w ofercie i zacznikach do oferty - jest wzywany, na kadym etapie kwalifikacji, do skadania wyjanie. 3. W przypadku niezoenia wyjanie, w terminie okrelonym w wezwaniu o ktrym mowa w ust.2 oferta podlega odrzuceniu. 4. Na odrzucenie oferty w procesie kwalifikacji odwoanie nie przysuguje. 12. 1. W dokonuje kwalifikacji wstpnej ofert. Kwalifikacja wstpna polega na sprawdzeniu, czy: 1) zadanie przedstawione w ofercie mieci si w obszarze tematycznym wskazanym przez Prezydenta w ogoszeniu, o ktrym mowa w 7 ust.2, 2) oferent jest podmiotem uprawnionym do udziau w konkursie, 3) oferta zostaa zoona na formularzu zgodnym ze wzorem okrelonym w zaczniku do niniejszego Regulaminu, 4) oferta zostaa zoona z kompletem obowizkowych zacznikw, 5) oferta zostaa zoona w wymaganym terminie, 6) braki formalne oferty i obowizkowych zacznikw do oferty zostay uzupenione w terminie o ktrym mowa w ust.2. 2. Braki formalne oferty i obowizkowych zacznikw do oferty podlegaj uzupenieniu w terminie 7 dni od dnia wezwania do uzupenienia. 3. Uzupenienie brakw formalnych, o ktrych mowa w ust.2, dotyczy moe wycznie: 1) uzupenienia brakujcych podpisw pod ofert, w przypadku, gdy wymagany jest wicej ni jeden podpis, 2) zoenia podpisw pod zacznikami do oferty, 3) powiadczenia za zgodno z oryginaem zoonych dokumentw. 4. Kwalifikacja wstpna oferty na podstawie kryteriw okrelonych w ust. 1 dokonywana jest w formie 0-1 tzn. nie spenia - spenia. 5. Oferty nie speniajce ktregokolwiek z kryteriw okrelonych w ust. 1 podlegaj odrzuceniu i nie s brane pod uwag w dalszej kwalifikacji. 6. W pisemnie informuje podmiot uprawniony o odrzuceniu oferty w kwalifikacji wstpnej. 13. Na potrzeby badania oferty - W moe zasiga opinii innych wydziaw Urzdu Miejskiego w Gdasku. 14. 1. Komisja Kwalifikacyjna dokonuje kwalifikacji merytorycznej ofert.
Id: IUHYG-UPGJQ-MHLCG-NOOUO-ZROAU. Podpisany Strona 5

2. Komisja Kwalifikacyjna powoywana jest przez Prezydenta w drodze zarzdzenia. 3. Dla kadego obszaru tematycznego, okrelonego w 1, powoywana jest odrbna Komisja Kwalifikacyjna. 4. W skad kadej Komisji wchodzi 5 7 osb, w tym: - 2 radnych - czonkw Komisji Rozwoju Przestrzennego Rady Miasta Gdaska - 1 - 2 pracownikw W - 1 -2 pracownikw innych wydziaw merytorycznych Urzdu Miejskiego w Gdasku. - 1 przedstawiciel organizacji pozarzdowej, wskazany przez Gdask Rad Organizacji Pozarzdowych. 5. Czonkiem Komisji moe by przedstawiciel jednostki organizacyjnej Miasta Gdaska. 6. Komisja obraduje na posiedzeniach. 7. Kady czonek Komisji przyznaje ofertom punkty w skali 0-20, zgodnie z kryteriami kwalifikacji merytorycznej, okrelonymi w 15. 8. Ostateczna liczba punkw przyznanych ofercie stanowi sum punktw przyznanych przez poszczeglnych czonkw komisji. 9. Wysoko proponowanej dotacji moe by nisza od wnioskowanej. 10. Komisja sporzdza protok z kwalifikacji merytorycznej ofert, w ktrym okrela: - ilo rozpatrzonych ofert, - wysoko przyznanych punktw dla poszczeglnych ofert, - wysoko proponowanej dotacji dla zada bdcych przedmiotem poszczeglnych ofert. 15. 1. Kryteria kwalifikacji merytorycznej ofert s nastpujce:
Rodzaj kryterium Maksymalna liczba punktw 4

1. Efektywno ekologiczna zadania: korzyci dlarodowiska i gospodarki wodnej, ktre przyniesie realizacja zadania, oddziaywanie na wiadomo ekologiczn mieszkacw Gdaska 2. Skala zadania: zasig, ranga zadania, odbiorcy zadania 3. Celowo realizacji zadania: uzasadnienie potrzeby realizacjizadania, zmiana stanu rodowiska uzyskana w wyniku realizacji zadania, spjno zaplanowanych dziaa i ich rozplanowanie w czasie, adekwatno dziaa do zaoonych celw 4. Rezultatyrealizacji zadania: zakadane efekty ilociowe i jakociowe, trwao efektw po zakoczeniu realizacji zadania, realno kontynuacji zadania 5. Efektywno ekonomiczna zadania: adekwatno proponowanych kosztw do planowanych dziaa, zasadno przyjtych stawek jednostkowych w odniesieniu do rednich cen rynkowych, relacje kosztw do planowanych rezultatw 6. Zasoby osobowe i dowiadczenie podmiotu, ktry zoy ofert: dowiadczenie w realizacji podobnych zada, kompetencje osb zaangaowanych w realizacj zadania - zatrudnionych i wolontariuszy

2 3

3 3

2. Dodatkowe punkty (maksymalnie 2 punkty) oferta moe uzyska za innowacyjno, czyli zastosowanie nowych rozwiza i pomysw do przedmiotu, celu, zakresu i formy dziaa, za oryginalno pomysu. 16. W, na podstawie protokow z kwalifikacji merytorycznej ofert, sporzdzonych przez Komisje Kwalifikacyjne, przygotowuje wykaz zada: 1) wskazanych do realizacji, 2) odrzuconych.

Id: IUHYG-UPGJQ-MHLCG-NOOUO-ZROAU. Podpisany

Strona 6

17. 1. Prezydent dokonuje ostatecznej kwalifikacji ofert po zapoznaniu si z wykazami zada o ktrych mowa w 16. 2. Kwalifikacja merytoryczna ofert, dokonana przez Komisje Kwalifikacyjne, nie jest dla Prezydenta wica. Rozdzia 5. Sposb informowania o wynikach konkursu 18. 1. Prezydent ogasza wyniki konkursu ofert w terminie do dnia 31 padziernika. 2. Ogoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogosze Urzdu Miejskiego w Gdasku oraz publikacji na stronie internetowej Miasta Gdaska. 3. W ogoszeniu Prezydent podaje wykaz podmiotw, ktrych oferty zostay zakwalifikowane do realizacji, rodzaj zada i wysoko proponowanej dotacji oraz wykaz podmiotw, ktrych oferty zostay odrzucone. 4. Podmioty uprawnione zobowizane s do zapoznania si z ogoszeniem. 5. W przypadku proponowania dotacji w kwocie mniejszej od wnioskowanej podmiot uprawniony ma prawo: 1) odstpi od zawarcia umowy i realizacji zadania, powiadamiajc o tym pisemnie W w cigu 14 dni od dnia ogoszenia wynikw konkursu, 2) zmniejszy zakres rzeczowy realizacji zadania po uzyskaniu zgody W, 3) zwikszy udzia finansowych rodkw wasnych i/lub finansowych rodkw z innych rde, 4) zmniejszy udzia finansowych rodkw wasnych i/lub finansowych rodkw z innych rde proporcjonalnie do przyznanej dotacji. 6. W przypadku, o ktrym mowa w ust.5 pkt 2-4 - podmiot uprawniony jest zobowizany do przedoenia zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania. 7. W zgasza zadania wraz z proponowan kwot dotacji do projektu budetu Miasta Gdaska . 8. Podmiot uprawniony zobowizany jest, w cigu jednego miesica od dnia uchwalenia budetu przez Rad Miasta Gdaska, do skontaktowania si z W w celu omwienia warunkw umowy. Rozdzia 6. Umowa , sposb rozliczenia dotacji, sposb kontroli wykonywania zleconego zadania 19. 1. Umowa dot. zlecenia zadania i udzielenia dotacji wymaga formy pisemnej pod rygorem niewanoci i zawierana jest na czas okrelony. 2. Umowa powinna okrela w szczeglnoci: 1) szczegowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja zostaa przyznana i termin jego wykonania, 2) wysoko dotacji udzielanej podmiotowi uprawnionemu i tryb patnoci, 3) termin wykorzystania dotacji, nie duszy ni do dnia 31 grudnia, 4) tryb kontroli wykonywania zadania, 5) termin i sposb rozliczenia dotacji, 6) termin zwrotu niewykorzystanej czci dotacji, 7) sankcje nakadane w przypadku nieprawidowej realizacji umowy, 8) inne warunki ustalone przez umawiajce si strony. 3. Wzr umowy okrela Zacznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
Id: IUHYG-UPGJQ-MHLCG-NOOUO-ZROAU. Podpisany Strona 7

20. 1. Wydatki zwizane z realizacj zadania, poniesione przez podmiot uprawniony w okresie nieobowizywania umowy nie bd refundowane z zastrzeeniem ust.2. 2. W przypadku zada realizowanych w sposb cigy (czyli z roku na rok) - dotacja moe obejmowa wydatki poniesione przed dat podpisania umowy (dotyczy wydatkw poniesionych w roku, w ktrym zostaa zawarta umowa) , konieczne do zapewnienia cigoci realizacji zadania. 21. 1. Po podpisaniu umowy, dokonanie, w trakcie realizacji zadania, przesuni pomidzy poszczeglnymi kategoriami wydatkw w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w czci dotyczcej przyznanej dotacji (przesunicia rodkw z jednej pozycji do drugiej) wymaga uzyskania pisemnej zgody W, jeeli suma proponowanych zmian przekroczy 10% wartoci danego etapu zadania (rodzaju kosztw) oraz zawsze w przypadku przekroczenia 1000 z. Niedopuszczalne s jakiekolwiek zwikszenia w pozycjach dotyczcych wynagrodze i honorariw. 2. Podmiot uprawniony moe dodawa pozycje nie ujte w harmonogramie rzeczowofinansowym zadania, finansowane ze rodkw wasnych lub rodkw z innych rde, jeeli nie zwiksza to procentowego udziau dotacji ze rodkw budetu Miasta Gdaska. 22. 1. Przedstawiana przez podmiot uprawniony dokumentacja rozliczenia dotacji powinna zawiera w szczeglnoci: 1) szczegowe sprawozdanie z wykonanych prac i poniesionych wydatkw, w tym informacj o uzyskanych efektach rzeczowych i ekologicznych; 2) tabelaryczne zestawienie poniesionych wydatkw; 3) kserokopie wszystkich faktur (rachunkw), ktre opacone zostay w caoci lub w czci ze rodkw pochodzcych z dotacji, powiadczone za zgodno z oryginaem i opisane przez podmiot uprawniony; 4) owiadczenie, e rodki objte o zamwieniach publicznych. dotacj zostay wydatkowane zgodnie z ustaw

2. Wzr rozliczenia dotacji okrela Zacznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 23. 1. Sposb wykorzystania dotacji podlega kontroli i ocenie, ktr prowadzi W przede wszystkim w zakresie: 1) wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, 2) terminowego i naleytego wykonania umowy, 3) zgodnoci z ofert realizacji zadania. 2. Na oryginaach faktur przedstawianych do rozliczenia zamieszczana jest adnotacja dot. objcia wydatku dotacj ze rodkw budetu Miasta Gdaska. 3. Podmiot uprawniony zobowizany jest udostpni na kade danie dokumentacj finansow oraz wszelk inn niezbdn do dokonania sprawdzenia zasadnoci i naleytego wykorzystania dotacji. 24. Jeeli koszt cakowity zadania jest niszy ni zaplanowany dotacja ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu. 25. Dotacje: 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 2) pobrane nienalenie lub w nadmiernej wysokoci podlegaj zwrotowi do budetu Miasta Gdaska wraz z odsetkami w wysokoci okrelonej jak dla zalegoci podatkowych, w cigu 15 dni od dnia stwierdzenia okolicznoci, o ktrych mowa w pkt 1 lub pkt 2. 26. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nierozliczenie otrzymanej dotacji, nieterminowe rozliczenie otrzymanej dotacji - wyklucza prawo ubiegania si o zlecenie zadania i udzielenie dotacji, na zadania zwizane z ochron rodowiska i gospodark wodn, w trzech kolejnych konkursach.

Id: IUHYG-UPGJQ-MHLCG-NOOUO-ZROAU. Podpisany

Strona 8

Rozdzia 7. Postanowienia kocowe 27. 1. W roku 2010 Prezydent Miasta Gdaska ogosi konkurs ofert: 1) na zadania do realizacji w biecym roku budetowym 2) na zadania do realizacji w roku 2011. 2. Konkursy w roku 2010 odbywa si bd na zasadach okrelonych w Regulaminie, bez zastosowania si do terminw przywoanych w 7,8,9,18.

Id: IUHYG-UPGJQ-MHLCG-NOOUO-ZROAU. Podpisany

Strona 9

Zacznik Nr 1 do Regulaminu dotacji na zadania zwizane z ochron rodowiska i gospodark wodn realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansw publicznych i niedziaajce w celu osignicia zysku Zalacznik1.rtf Wzr oferty dotacji Zacznik Nr 2 do Regulaminu dotacji na zadania zwizane z ochron rodowiska i gospodark wodn realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansw publicznych i niedziaajce w celu osignicia zysku Zalacznik2.rtf Wzr owiadczenia o kwalifikowalnoci podatku VAT Zacznik Nr 3 do Regulaminu dotacji na zadania zwizane z ochron rodowiska i gospodark wodn realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansw publicznych i niedziaajce w celu osignicia zysku Zalacznik3.rtf Wzr umowy Zacznik Nr 4 do Regulaminu dotacji na zadania zwizane z ochron rodowiska i gospodark wodn realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansw publicznych i niedziaajce w celu osignicia zysku Zalacznik4.rtf Wzr rozliczenia dotacji

Id: IUHYG-UPGJQ-MHLCG-NOOUO-ZROAU. Podpisany

Strona 10