Vous êtes sur la page 1sur 408

UCHWAA NR LXIII/547/2010 RADY MIASTA STAROGARD GDASKI z dnia 28 padziernika 2010 r.

w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdaski Na podstawie art. 20 ust. 1 , w zwizku z art. 15, art. 16 ust. 1, art. 17, oraz art. 29 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717, ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt.5, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), zgodnie z Uchwa Nr XVII/180/2004 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdaskim z dnia 24 marca 2004r. w sprawie przystpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rada Miasta Starogard Gdaski u c h w a l a , co nastpuje: Rozdzia 1. Przepisy oglne 1. 1. Po stwierdzeniu zgodnoci z ustaleniami Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdaski (uchwalonego Uchwa Rady Miejskiej Starogardu Gdaskiego Nr XXXVIII/353/2005 z dn. 07 grudnia 2005r., stanowicego aktualizacj, zmian dotychczasowego dokumentu Studium z 2001r., wraz ze zmian uchwalon Uchwa Nr XLVI/400/2009 Rady Miasta Starogard Gdaski z dnia 30 wrzenia 2009r), uchwala si miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Starogard Gdaski, zwany dalej planem. 2. Plan obejmuje obszar miasta w jego granicach administracyjnych, z wyczeniem obszarw o cznej powierzchni ok. 317,70 ha, objtych nastpujcymi obowizujcymi planami miejscowymi: 1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Derdowskiego : dla dziaek nr dz.nr 2/5, 1/31 i 1/32 obr.5 uchwalony Uchwa Nr X/123/99 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdaskim z dn.31.08.1999r., publikacja w Dz.Urz.Woj.Pomorskiego nr 126 z dn.29.11.1999r., poz.1100, 2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Derdowskiego dla dziaek nr 1/14; 2/7 i 2/8 obr.5, uchwalony Uchwa Nr XXII/225/2000 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdaskim z dn.28.06.2000r., publikacja w Dz.Urz.Woj.Pomorskiego nr 120 z dn.28.12.2000r. poz. 775, 3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Skona, Lubichowska uchwalony Uchwa Nr VIII/95/99 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdaskim z 26.05.1999r, publikacja w Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 21 z dn.03.03.2000r. poz.108, 4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru pooonego w rejonie ulic Bp.K.Dominika, witojaskiej, ks. Kalinowskiego, urawiej w Starogardzie Gdaskim, uchwalony Uchwa NR XVIII / 197 / 2000 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdaskim z dnia 23 lutego 2000r. publikacja w Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 75 z dn. 04.08.2000r., poz.456, 5) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru pomidzy ulicami Bohaterw Getta i Kociewsk w Starogardzie Gdaskim , uchwalony uchwa Nr XXIV/245/2000 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdaskim z dnia 27 wrzenia 2000r., publikacja w Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 120 z dn.28.12.2000r., poz.nr 776, oraz obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 18.06.2004r. o sprostowaniu bdu w w/w uchwale: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 81 z 05.07.2004r. poz.1502, 6) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomidzy ulicami: Poudniow, Rolna, Szornaka w Starogardzie Gdaskim, uchwalona Uchwa NR XLII/431/2002 Rady Miejskiej Starogardu Gdaskiego z dnia 28 sierpnia 2002r., publikacja w Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 27 z dnia 21 lutego 2003r., poz. 265, 7) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru pomidzy ulicami Hallera, Mickiewicza i rzek Wierzyc , uchwalony uchwa Nr XLV/339/97 Rady Miejskiej Starogardu Gdaskiego z dn. 28 sierpnia 1997r., opublikowany w Dz. Urz. Woj. Gdaskiego Nr 15 z dn. 10 kwietnia 1998r., poz. 48, ze zmianami dla dz. nr 204/14 obr.14 . - Uchwaa Nr III/20/2006 Rady Miejskiej Starogardu Gdaskiego z dnia 27 grudnia 2006r. uchwalajcej zmian miejscowego planu dla w/w dziaki publikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 95 z dnia 16.05.2007r. poz. 1484; a take zmian obejmujc dz. geod. nr 89/4, 89/5, 89/10, 89/9, 89/8, 89/7
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 1

przy ul. Hallera , uchwalon Uchwaa Nr XLVI/401/2009 Rady Miasta Starogardu Gdaskiego z dnia 30.09.2009r (Dz. Urz. Woj. Pom. z 10.11.2009r Nr 150, poz. 2799); 8) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru pomidzy ulicami: Zblewsk, Kociewsk i Bohaterw Getta dla dziaek geod. 34/9, 34/10, 34/11, 34/12, 37/3, 37/7, 38/2, 41/1, 41/2, 41/3, 42, 43, 44/1 i 86 , uchwalony Uchwa Nr LVII/447/98 Rady Miejskiej Starogardu Gdaskiego z dnia 18 czerwca 1998r., publikacja w Dz. Urz. Woj. Gdaskiego Nr 58 z dnia 11.09.1998r., poz.292, [zmieniony uchwa nr XV/136/2007 z 24.10.2007r. publikacja Dz.Urz.Woj.Pom nr 3, z 17.01.2008 poz.96], 9) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru pooonego w rejonie ulicy Kraziewicza , uchwalony Uchwa Nr XLIV/333/97 Rady Miejskiej Starogardu Gdaskiego z dn.10 lipca 1997r., publikacja w w Dz.Urz.Woj.Gdaskiego Nr 2 z dn. 20 stycznia 1998r., poz.2, 10) Zmiana miejscowego planu oglnego zagospodarowania przestrzennego miasta dla obszaru dziaek nr 24/41; 24/46; 24/43 pooonych w obrbie geodezyjnym nr 19 przy ul. Zblewskiej uchwalona Uchwa Nr VII/89/99 Rady Miejskiej Starogardu Gdaskiego z dnia 28.04.1999r, publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 21 z dn.03.03.2000r. poz. 107 (plan utraci moc w zwizku z uchwaleniem Mpzp dla obszaru dziaek nr 24/41; 24/46; 24/43 pooonych w obrbie geodezyjnym nr 19 oraz obszaru dziaek nr: 24/44; 24/39; 24/40; czci dz. nr 24/42 obr.19 i czci dz. nr 103 obr.20.- Uchwaa Nr XV/136/2007 Rady Miejskiej Starogardu Gdaskiego z dnia 24 padziernika 2007r., publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 17.01.2008r Nr 3, poz. 96) 11) Zmiana miejscowego planu oglnego zagospodarowania przestrzennego miasta dla obszaru dziaki nr 3 obr.20 pooonej przy ul. Zblewskiej uchwalona Uchwa Nr XI/144/99 Rady Miejskiej Starogardu Gdaskiego z dn.29.09.1999r., publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 23 z dn.08.03.2000r. poz.117, 12) Zmiana miejscowego planu oglnego zagospodarowania przestrzennego miasta dla obszaru dziaek nr: 400; 399; 460 pooonych w obrbie geodezyjnym nr 22 przy ul.II-go Puku Szwoleerw , uchwalona Uchwa Nr LVII/435/98 Rady Miejskiej Starogardu Gdaskiego z dn.18 czerwca 1998r., publikacja w Dz. Urz. Woj. Gdaskiego Nr 51 z dn.19.08.1998r., poz.186, 13) Zmiana miejscowego planu oglnego zagospodarowania przestrzennego miasta dla obszaru dziaek nr: 23/1 i 23/2 pooonych w obrbie geodezyjnym nr 14 przy ul. w. Elbiety , uchwalona Uchwa Nr LVII/434/98 Rady Miejskiej Starogardu Gdaskiego z dn.18 czerwca 1998r., publikacja w Dz. Urz. Woj. Gdaskiego Nr 64 z dn.25.09.1998r., poz.333, 14) Zmiana miejscowego planu oglnego zagospodarowania przestrzennego miasta dla obszaru dziaek nr: 14/11; 14/3; 14/8; 15/3; 14/9; 15/4; 14/4; 14/5; 14/6; 14/7; 14/10; 15/6 pooonych w obrbie geodezyjnym nr 5 przy ul. Gdaskiej , uchwalona Uchwa Nr XIII/159/99 Rady Miejskiej Starogardu Gdaskiego z dn.24.11.1999r., publikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 23 z dn.08.03.2000r. poz. 118, 15) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru pomidzy ulicami Sienkiewicza, eromskiego, Armii Krajowej, Wrblewskiego w Starogardzie Gdaskim, dla dziaek geod.229, 230, 231, 161/1, 162/1, 154/312, 154/190 obrbu geod. 23, uchwalony Uchwa Nr LVII/448/98 Rady Miejskiej Starogardu Gdaskiego z dnia 18 czerwca 1998r. publikacja w Dz. Urz. Woj. Gdaskiego Nr 49 z 11.08.1998r., poz.181, 16) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Kanaow, Sobieskiego, Kociuszki, Chojnick, Mostow i rzek Wierzyc , uchwalony Uchwa Nr XLIII/455/2002 Rady Miejskiej Starogardu Gdaskiego z dnia 9 padziernika 2002r., publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 23 z dnia 12 lutego 2003r. poz.233, 17) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dziaek nr 365/4; 365/3; 361; 366/2; 366/4; 359/7; 359/8; 366/5; 367/4; 359/4; 366/3; 367/6; 367/5 obrb nr 17 pooonych w rejonie ulic Lubichowska Pomorska , uchwalony Uchwa Nr XXX/318/2001 Rady Miejskiej Starogardu Gdaskiego z dnia 09.05.2001r., publikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 57 z dnia 16 lipca 2001r., poz. nr 630, 18) Zmiana miejscowego planu oglnego zagospodarowania przestrzennego miasta dla obszaru dziaek nr 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114 obrb geodezyjny nr 13, pooonych w rejonie ulicy Kolejowej i Gdaskiej , uchwalona Uchwa Nr XXX/319/2001 Rady Miejskiej Starogardu Gdaskiego z dnia 09.05.2001r., publikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 57 z dnia 16 lipca 2001r., poz. 631, 19) Zmiana miejscowego planu oglnego zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdaski dla obszaru dziaki nr 130 obr.32, pooonej przy ulicy Leszczynowej uchwalona Uchwa Nr XIV/140/2003Rady

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 2

Miejskiej Starogardu Gdaskiego dnia 10.12.200r., publikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 37 z dn.31.03.2004r. poz.755, 20) Zmiana miejscowego planu oglnego zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdaski dla obszaru dziaek nr 179/67; 179/68; 179/69 obr.12, pooonych w rejonie ulicy Iwaszkiewicza uchwalona Uchwa Nr IX/86/2003 Rady Miejskiej Starogardu Gdaskiego z dnia 21.05.2003r., publikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 147, z dn.24.11.2003r., poz.2620, 21) Zmiana miejscowego planu szczegowego zagospodarowania przestrzennego obszaru pomidzy ulicami: wirki i Wigury, Dbrowskiego, Skalskiego i Okrn , dla obszaru dziaek nr 71/1; 71/2; 70/1; 69/1 i 70/2 obr.22, pooonych przy ulicy wirki i Wigury uchwalona Uchwa Nr IX/85/2003 Rady Miejskiej Starogardu Gdaskiego z dnia 21.05.2003r., publikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 132, z dn.01.11.2003r., poz.2323, 22) Zmiana miejscowego planu oglnego zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdaski dla obszaru pooonego w rejonie ulic Kociuszki Pomorska , uchwalona Uchwa Nr XXX/274/2005 Rady Miejskiej Starogardu Gdaskiego z dnia 23.02.2005r., publikacja Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 41 z dn.29.04.2005r. poz. 798, 23) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Pisudskiego Chopina Parkowej , uchwalony Uchwa Nr XXXV/334/2005 Rady Miejskiej Starogardu Gdaskiego z dnia 14.09.2005r., publikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 3 z 06.01.2006r. 24) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pooonego w rejonie ulic Lubichowskiej, Skonej, Rodzinnej, Braterskiej, Malinowej, Zachodniej w Starogardzie Gdaskim, uchwalony Uchwa Nr XLVI/443/2006 Rady Miejskiej Starogardu Gdaskiego z dnia 13 wrzenia 2006r, publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 08.02.2007r. Nr 33 Poz.486 25) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujcego obszar pooony w rejonie ulic Kociuszki, Jana Pawa II, Pomorskiej w Starogardzie Gdaskim uchwalony Uchwa Nr XI/88/2007 Rady Miejskiej Starogardu Gdaskiego z dnia 30 czerwca 2007r., publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 12.09.2007r. Nr 136 Poz.2481 26) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujcego obszar pooony w rejonie ulicy Pelpliskiej w Starogardzie Gdaskim uchwalony Uchwa Nr XV/135/2007 Rady Miejskiej Starogardu Gdaskiego z dnia 24 padziernika 2007r, publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 07 marca 2008r Nr 18 Poz. 445; 27) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dziaek nr 24/41; 24/46; 24/43; 24/44; 24/39; 24/40; czci dz. nr 24/42 obr.19 i czci dz. nr 103 obr.20, pooonych przy ul. Zblewskiej Uchwaa Nr III/21/2006 z dnia 27.12.2006r.; publikacja w: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 37 z 12.02.2007r., poz. 536. Granice obszarw wyej wymienionych pokazano na rysunku planu stanowicym zacznik nr 1 do niniejszej uchway. 3. czna powierzchnia opracowania planu wynosi ok. 2212,30 ha tj. ok. 87,40% powierzchni miasta (czna pow. miasta w granicach administracyjnych- ok. 2530 ha). 4. W granicach obszaru objtego planem znajduj si tereny zamknite, zgodnie z decyzj Nr 42 Min. Transportu i Gosp. Morskiej z dn. 28.12.2000r. Dz. Urz. MTiGM nr 7 z 2000r. poz. 49. S to tereny przez ktre przebiegaj linie kolejowe, o cznej powierzchni ok. 48,38ha; oznaczone na rysunku planu. Terenem zamknitym ze wzgldu na potrzeby obronnoci i bezpieczestwa pastwa jest take dz. geod. 414 obrb 13 . Dla tych terenw niniejszy plan nie zawiera ustale dotyczcych zagospodarowania i zabudowy. Dla terenw tych nie wyznaczono stref ochronnych. 5. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest: 1) ustalenie przeznaczenia terenw, w tym dla inwestycji celu publicznego; 2) ustalenie zasad zagospodarowania i zabudowy poszczeglnych terenw oraz wybranych obszarw miasta; 3) ustalenie zasad obsugi komunikacyjnej i inynieryjnej obszaru opracowania 4) stworzenie podstaw do wydawania decyzji o pozwoleniu na budow; przy zachowaniu zasad adu przestrzennego oraz zrwnowaonego rozwoju.
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 3

6. Ustalenia planu (poza ustaleniami dotyczcymi ochrony zachowawczej) odnosz si do nowych podziaw geodezyjnych (tj. dokonywanych po wejciu w ycie planu), do inwestycji noworealizowanych do zmian wprowadzanych drog rozbudw lub przebudw oraz zmian przeznaczenia terenw i obiektw, tj. realizowanych po wejciu w ycie planu, chyba e ustalenia szczegowe stanowi inaczej. 7. Obiekty istniejce, wzniesione na podstawie legalnych pozwole, o gabarytach rnych od ustalonych planem oraz tereny o funkcjach niezgodnych z ustaleniami planu mog by uytkowane i poddawane remontom (jednak bez prawa powikszania kubatury) do czasu realizacji zamierze zgodnych planem, chyba e ustalenia szczegowe stanowi inaczej. Przedsiwzicia inwestycyjne realizowane w oparciu o wane decyzje o pozwoleniu na budow, niezgodne z ustaleniami planu, mog by zakoczone zgodnie z wydanymi decyzjami. 2. Przedmiot planu. 1. Integraln czci uchway jest : 1) zacznik nr 1 do uchway zawierajcy rysunek planu w skali 1:2000; w arkuszach od 1- do 15 wraz z legend objanieniami rysunku planu oraz schematami informacyjnymi ideogramami; 2) zacznik nr 2 do uchway zawierajcy rozstrzygnicia dotyczce sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu; 3) zacznik nr 3 do uchway zawierajcy rozstrzygnicia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 2. Cz tekstowa uchway skada si z nastpujcych rozdziaw : 1) rozdzia 1- przepisy oglne obejmuje 1- 5 ; 2) rozdzia 2 ustalenia oglne dotyczce caego obszaru planu obejmuje 6 - 14 ; 3) rozdzia 3- ustalenia szczegowe dla wydzielonych terenw obejmuje 15 - 22 ; 4) rozdzia 4 ustalenia dla terenw systemu komunikacyjnego obejmuje 23 - 24 ; 5) rozdzia 5 zasady uzbrojenia terenw w wod, ciepo, gaz i energi elektryczn, odprowadzania ciekw, wd opadowych oraz unieszkodliwiania odpadw - obejmuje 25 ; 6) rozdzia 6- ochrona gruntw rolnych i lenych - obejmuje 26; 7) rozdzia 7- przepisy przejciowe i kocowe obejmuje 27- 29 . 3. Plan zawiera dwustopniowy ukad ustale oglne obowizujce na caym obszarze planu oraz szczegowe dla poszczeglnych wydzielonych terenw. Dla kadego wydzielonego liniami rozgraniczajcymi terenu obowizuj jednoczenie ustalenia oglne i szczegowe. 4. Ustalenia szczegowe odnosz si wycznie do wydzielonych liniami rozgraniczajcymi terenw. 5. Kady wydzielony teren jest oznaczony na rysunku planu liter oznaczajca pooenie terenu w jednostce urbanistycznej (A -Pnoc, B Wschd, C1-Centrum cz. pnocna, C2- Centrum cz. rodkowa, C3-Centrum cz. pd., D1 Zachd cz. pnocna, D2- Zachd cz. poudniowa, E -Poudnie), numerem porzdkowym (numeracja od 1 w kadej jednostce urbanistycznej) oraz symbolem literowym oznaczajcym dominujc kategori przeznaczenia terenu. Nazwy jednostek oraz ich granice przyjto zgodnie z Uchwa Nr XVIII/199/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdaskiego z dnia 23lutego 2000r. (z modyfikacj granicy midzy jednostk D2 a E). Granice jednostek urbanistycznych w powizaniu z granicami obrbw geodezyjnych pokazano na schemacie graficznym ideogramie nr 1 na rysunku planu. 3. 1. Plan okrela: 1) przeznaczenie terenw oraz linie rozgraniczajce tereny o rnym przeznaczeniu lub rnych zasadach zagospodarowania, 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego, 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej,
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 4

5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych, 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci objtych planem miejscowym, 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, 9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw komunikacji i infrastruktury technicznej, 10) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw, 11) stawki procentowe, na podstawie ktrych ustala si opat, o ktrej mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 2. Szczegowe ustalenia planu, zawarte s w 15 - 22 uchway, dla wydzielonych terenw, za wyjtkiem terenw systemu komunikacyjnego, okrelaj : 1) przeznaczenie terenu; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw; 10) zasady obsugi komunikacyjnej, w tym wskaniki miejsc postojowych; 11) stawk procentow. 3. Plan nie okrela granic obszarw wymagajcych przeprowadzenia scale i podziaw nieruchomoci; o ktrych mowa w ustawie z dn. 21.08.1997r.o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004r. Nr 262, poz. 2603, ze zm.) w dziale III, rozdz. 2. 4. Plan, zgodnie z zapisami Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdaski, o ktrym mowa w 1ust.1 planu, ustala granice obszarw i terenw takich jak: 1) granice obszarw rehabilitacji istniejcej zabudowy i infrastruktury technicznej, 2) granice obszarw wymagajcych przeksztace lub rekultywacji. 5. Plan nie okrela granic i sposobw zagospodarowania terenw podlegajcych ochronie, ustalonych na podstawie przepisw szczeglnych: terenw grniczych, ani granic pomnikw zagady oraz ich stref ochronnych, (okrelonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenw byych hitlerowskich obozw zagady) ze wzgldu na ich niewystpowanie w obszarze objtym ustaleniami planu. 6. W obszarze planu wystpuj obszary potencjalnie naraone na niebezpieczestwo osuwania si mas ziemnych ze wzgldu na istniejce uksztatowanie terenu i udzia spadkw powyej 20%. Przy zagospodarowaniu terenu w trakcie realizacji i na etapie projektowania inwestycji naley uwzgldni istniejce uwarunkowania, szczegowo rozpoznajc budow geologiczn, analizujc stateczno zbocza. Wymagane jest ustalenie kategorii geotechnicznej z uwzgldnieniem statecznoci skarp, a w przypadku koniecznoci zabezpieczenia stabilnoci skarp w projekcie budowlanym ustala si nakaz wskazania sposobu ich zabezpieczenia przed erozj i osuwiskiem. 7. Plan uwzgldnia obszary zagroone niebezpieczestwem powodzi na podstawie studium ochrony przeciwpowodziowej dla rzeki Wierzycy, sporzdzony przez dyrektora Regionalnego Zarzdu Gospodarki Wodnej w Gdasku. Granice obszarw zagroonych niebezpieczestwem powodzi pokazano na rysunku planu, linie rozgraniczajce terenw zagroonych powodzi maj charakter przybliony z racji skali materiaw wyjciowych otrzymanych od RZGW.
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 5

8. W obszarze planu dopuszcza si w terenach WS (na rzece Wierzycy i kanale myskim) sytuowanie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym wynikajcych z Programu udraniania rzek wojewdztwa pomorskiego. Lokalizacje planowanych inwestycji pokazano na rysunku planu. 4. Rysunek planu 1. Na rysunku planu, stanowicym za. nr 1 do niniejszej uchway, nastpujce oznaczenia graficzne s obowizujcymi ustaleniami planu: 1) granice opracowania planu; 2) obszary wyczone z opracowania, posiadajce obowizujce plany miejscowe; 3) obszary stanowice tereny zamknite; 4) linie rozgraniczajce tereny o rnym przeznaczeniu lub rnych zasadach zagospodarowania; 5) oznaczenia identyfikujce wydzielone liniami rozgraniczajcymi tereny- liczbowo-literowe gdzie pierwsza litera oznacza jednostk urbanistyczn, liczba numer porzdkowy terenu, kolejne oznaczenia literowedominujce przeznaczenie terenu ustalone planem; 6) obowizujce i nieprzekraczalne linie zabudowy; 7) wymagana ziele izolacyjno-krajobrazowa w urzdzeniu i zagospodarowaniu terenu; 8) orientacyjny przebieg cigu pieszego lub pieszo-rowerowego, wymaganego w urzdzeniu terenu; 9) proponowane cieki rowerowe (przebieg orientacyjny); 10) miejsce wskazanego wczenia terenu do istniejcego ukadu komunikacyjnego (lokalizacja orientacyjna); 11) rezerwa kierunkowa na planowan tras komunikacyjn; 12) istniejca linia energetyczna wn, wymagajca uwzgldnienia w urzdzeniu terenu; 13) przebieg linii energetycznej wn napowietrznej wraz ze stref ochronn 20m w kad stron od osi linii; 14) istniejcy gazocig wc dn125 wraz ze stref kontrolowan 5m w kad stron; 15) strefa ogranicze zagospodarowania lokalizowanego w ssiedztwie cmentarza 50m 16) granica strefy ochrony poredniej ujcia wody Poudnie; ujcia wody Wierzyca 17) istniejce drzewa do zachowania i ochrony- pomnik przyrody 18) granice stref ochrony konserwatorskiej: strefa rewitalizacji, strefa rewaloryzacji, strefa ochrony ekspozycji; 19) zespoy i obiekty zabytkowe objte ochron konserwatorsk na mocy ustale planu, figurujce w gminnej ewidencji zabytkw, ktrych walory kwalifikuj do wpisu do rejestru zabytkw, 20) obiekty i zespoy objte ochron konserwatorsk na mocy ustale planu (w tym figurujce w gminnej ewidencji zabytkw); 21) obiekty i zespoy wpisane do rejestru zabytkw wojewdzkiego konserwatora zabytkw 22) strefy ochrony archeologicznej wpisane do rejestru zabytkw; 23) orientacyjna lokalizacja stref ochrony archeologicznej, objtych ochron na mocy ustale planu np. stanowisk archeologicznych; 24) granice zespow zabudowy o wartociach historycznych; 25) historyczne cmentarze figurujce w gminnej ewidencji zabytkw; 26) punkty widokowe; cig widokowy; 27) odcinki pierzei ulicznych wymagajce uzupenie zabudowy; 28) dominanta wymagana lub dopuszczona ustaleniami planu; 29) granica postulowanego powikszenia obszaru chronionego krajobrazu Doliny Wierzycy;

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 6

30) granica postulowanego uytku ekologicznego; 31) granice obszaru chronionego Natura 2000; 32) granice terenw rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenw sucych organizacji imprez masowych; 33) granice terenw bezporedniego zagroenia powodzi, w tym granica obszaru zagroonego powodzi o prawdopodobiestwie 10% wg Studium dla rzeki Wierzycy; 34) granice obszarw wymagajcych przeksztace lub rekultywacji (pokazane na ideogramie nr 2) 35) granice obszarw rehabilitacji istniejcej zabudowy i infrastruktury technicznej (pokazane na ideogramie nr 2); 36) granice terenw pod budow obiektw handlowych, o ktrych mowa w art. 10 ust.2 pkt 8 ustawy (obszarw rozmieszczenia obiektw handlowych o powierzchni sprzeday powyej 2000m2); 37) granica obszaru rdmiejskiego; 38) lokalizacja (orientacyjna) inwestycji stanowicych zadania samorzdowe ustalone w programie udraniania rzek woj. pomorskiego- inwestycje celu publicznego ponadlokalne. Pozostae oznaczenia na rysunku planu stanowi informacje lub zalecenia i nie s ustaleniami planu miejscowego. 2. Przebieg linii rozgraniczajcych naley okrela zgodnie z przebiegiem istniejcych granic dziaek, a w przypadku przebiegu linii rozgraniczajcych nie po istniejcych granicach dziaek, naley go okrela poprzez odczyt graficzny osi linii z rysunku planu. 3. Linie rozgraniczajce terenw, zwaszcza dotyczce terenw komunikacyjnych mog ulega niewielkim korektom, jeeli konieczno taka wyniknie z rozwiza technicznych lub ochrony istniejcych walorw, o ile nie naruszy to innych ustale planu. 5. Definicje 1. W planie stosuje si definicje poj, okrelone w art. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, art. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska, art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz w art. 3 ustawy o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r. - w rozumieniu przyjtym w tych ustawach. 2. Dodatkowo w obszarze objtym planem obowizuj nastpujce definicje terminw, poj uywanych w planie: 1) budynki zamieszkania zbiorowego naley przez to rozumie budynki przeznaczone do okresowego lub staego pobytu ludzi, takie jak: dom dziecka, dom rencistw, dom zakonny, internat, dom studencki itp., hotel, motel, pensjonat, dom wycieczkowy, dom wypoczynkowy, schronisko modzieowe, inne specjalistyczne takie jak np. budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakadu karnego, aresztu ledczego, zakadu poprawczego, schroniska dla nieletnich itp.; 2) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy rozumie si przez to stosunek powierzchni zabudowy (tj. powierzchni terenu zajtego przez budynek lub budynki, ograniczonej obrysem cian zewntrznych w rzucie o najwikszej powierzchni) do powierzchni dziaki lub terenu w liniach rozgraniczajcych, wyraony w procentach [%]; dotyczy take tymczasowych obiektw budowlanych o terminie lokalizacji powyej 120dni, zlokalizowane na dziace/terenie; dla zabudowy zagrodowej powierzchnia zabudowy liczona jest dla czci dziaki przewidywanej dla sytuowania siedliska [wg ewidencji B/R lub B] bd czci wydzielonej z terenu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy; 3) dziaka budowlana - naley przez to rozumie nieruchomo gruntow lub dziak gruntu, ktrej wielko, cechy geometryczne, dostp do drogi publicznej oraz wyposaenie w urzdzenia infrastruktury technicznej speniaj wymogi realizacji obiektw budowlanych wynikajce z odrbnych przepisw i aktw prawa miejscowego; w tym take zabudowan dziak gruntu, ktrej wielko, cechy geometryczne, dostp do drogi publicznej oraz wyposaenie w urzdzenia infrastruktury technicznej umoliwiaj prawidowe i racjonalne korzystanie z budynkw i urzdze pooonych na tej dziace;
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 7

4) elewacja frontowa - elewacja budynku od strony terenu komunikacji jezdnej, z ktrej przewiduje si wjazd na posesj lub od strony innego terenu wskazanego odrbnie w karcie terenu; 5) funkcja terenu podstawowa, dominujca naley przez to rozumie podstawowy sposb uytkowania terenu; 6) funkcja terenu uzupeniajca - naley przez to rozumie funkcj towarzyszc podstawowemu sposobowi uytkowania terenu, ktrej wprowadzenie nie zajmie wicej jak 30% powierzchni zabudowy lub powierzchni terenu o ustalonym w planie podstawowym przeznaczeniu; 7) kalenica gwna : najdusza kalenica budynku bdca krawdzi przecicia poaci wyznaczajcych przeciwlege kierunki spadku; w przypadku gdy budynek posiada wicej ni jedn kalenic o tej samej dugoci, na rnych wysokociach wzgldem siebie, za kalenic gwn uwaa si najwysz z nich; w przypadku istnienia kilku kalenic o tej samej dugoci i wysokoci wzgldem siebie, za kalenic gwn uwaa si t z kalenic, ktrej odlegoci od pionowej paszczyzny przechodzcej przez frontow granic parceli jest najmniejsza; 8) kt nachylenia dachu : kt pochylenia paszczyzny poaci wzgldem paszczyzny poziomej ostatniego stropu. Dach speniajcy wymg w zakresie kta nachylenia dachu musi przekrywa min.75% powierzchni rzutu poziomego najwyszej kondygnacji budynku, przy czym dach wielospadowy to dach o minimum dwch kierunkach spadku. Kt nachylenia dachu nie odnosi si do elementw dachu takich jak: lukarny, naczki, zadaszenie wej, ogrodw zimowych; dachy o kcie nachylenia poniej 12 stopni uznane s za dachy paskie; 9) konserwacja dziaanie zmierzajce do staego utrzymania zabytku w okrelonej i moliwie niezmienionej postaci (w tym czsto z zachowaniem nawarstwie), polegajce na biecym utrzymaniu obiektu w dobrym stanie (m. inn poprzez remonty, drobne naprawy i wzmocnienia), bez usuwania, uzupenienia i dodawania nowych elementw, z zachowaniem formy artystycznej; 10) linia rozgraniczajca - naley przez to rozumie lini rozdzielajc tereny o rnym przeznaczeniu i rnych zasadach zagospodarowania, ktrej okrelony na rysunku planu przebieg ma charakter wicy lub orientacyjny; 11) miejsce postojowe - rozumie si przez to teren przeznaczony dla postawienia samochodu, przy czym miejscem postojowym jest take miejsce w garau oraz na podjedzie do budynku; 12) mieszkanie integralnie zwizane z prowadzon dziaalnoci gospodarcz mieszkanie waciciela podmiotu gospodarczego, stra lub technologa, o ile dziaalno wymaga caodobowego nadzoru technologicznego, na dziace wsplnej z obiektem gospodarczym, dopuszcza si co najwyej 2 mieszkania (odrbne w budynku mieszkalnym lub wsplnym z prowadzon dziaalnoci gospodarcz), przy czym czna powierzchnia uytkowa mieszka nie moe przekroczy powierzchni wykorzystywanej na cele dziaalnoci gospodarczej; 13) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej wymagany w zagospodarowaniu terenu lub dziaki z niego wydzielonej % powierzchni stanowicej teren biologicznie czynny w rozumieniu przepisw Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, ze zm) obowizujcego w dniu uchwalenia planu [teren biologicznie czynny - naley przez to rozumie teren z nawierzchni ziemn urzdzon w sposb zapewniajcy naturaln wegetacj, a take 50 % powierzchni tarasw i stropodachw z tak nawierzchni, nie mniej jednak ni 10 m2, oraz wod powierzchniow na tym terenie] 14) modernizacja roboty budowlane powodujce ulepszenie istniejcych budynkw lub innych obiektw budowlanych, powikszajce jego warto, nie bdce rozbudow, przebudow lub rekonstrukcj; 15) nieprzekraczalne linie zabudowy linie zabudowy podstawowej bryy budynkw budowanych lub rozbudowywanych (dotyczy zabudowy mieszkaniowej, usugowej, gospodarczej, przemysowej, technicznej, garay itp.), ktrych nie mona przekroczy; dopuszcza si wysunicie przed lini zabudowy na odlego max 1,5 m czci budynku (do 30% szerokoci frontu) takich jak ganki wejciowe, wiatroapy, schody zewntrzne, podesty, pochylnie, zejcia i zjazdy do piwnic i garay wbudowanych, balkony, wykusze, loggie, zadaszenia nad wejciami i inne podobne elementy bryy budynku; linia zabudowy nie dotyczy takich budowli jak linie przesyowe i sieci uzbrojenia terenu; 16) nieruchomo gruntowa - naley przez to rozumie jedn lub wicej dziaek budowlanych, znajdujcych si we wadaniu jednego inwestora, ktrymi moe on dysponowa w celach budowlanych; 17) nonik reklamowy - nonik informacji wizualnej w jakiejkolwiek formie materialnej, wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, nie bdcy znakiem w rozumieniu przepisowo znakach i sygnaach lub
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 8

znakiem informujcym o obiektach uytecznoci publicznej; np. obiekt budowlany stanowicy reklam wolnostojc, reklama wbudowana (tj. elementem nie przewidzianym pierwotnie, umieszczonym na obiekcie budowlanym, wykorzystywany do ekspozycji reklam, napisw i elementw dekoracyjnych, z wyczeniem szyldw o powierzchni do 0,3m2); 18) obowizujca linia zabudowy - linia zabudowy podstawowej bryy budynkw budowanych lub rozbudowywanych (dotyczy zabudowy mieszkaniowej, usugowej, gospodarczej, przemysowej, technicznej, garay itp.), wymagana w projekcie budowlanym, dotyczca min. 75% szerokoci frontu; linia zabudowy nie dotyczy takich budowli jak linie przesyowe i sieci uzbrojenia terenu; 19) obszar rdmiejski obszar sytuowania zabudowy rdmiejskiej tj. zgrupowania intensywnej zabudowy na obszarze funkcjonalnego rdmiecia, ktry to obszar stanowi faktyczne lub przewidywane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego centrum miasta 20) obszary przestrzeni publicznej - naley przez to rozumie obszary o szczeglnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkacw, poprawy jakoci ich ycia i sprzyjajce nawizywaniu kontaktw spoecznych ze wzgldu na ich pooenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, okrelone w studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego miasta oraz tereny oglnodostpnych cigw pieszych, placw, tereny zieleni urzdzonej i parkw, tereny usug publicznych oraz tereny komunikacji drogowej publicznej i pieszej; 21) pierzeja - naley przez to rozumie frontow cian zabudowy wzdu ulicy lub placu; 22) przepisy szczeglne naley przez to rozumie obowizujce przepisy prawne ustaw wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw, przywoane w ustaleniach szczegowych planu; w przypadku uchylenia lub zmiany przepisu szczeglnego, w planie miejscowym obowizuje przepis przywoany w ustaleniach szczegowych w brzmieniu jak w dacie uchwalenia planu; 23) powierzchnia uytkowa usug- naley przez to rozumie powierzchni usug podstawow odpowiadajc celom i przeznaczeniu usugi, bez powierzchni pomocniczej (takiej jak na przykad komunikacja wewntrzna, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, zaplecza socjalne); 24) rehabilitacja materialna renowacja obiektu, zespou obiektw lub obszaru, ich modernizacja uzupenianie a take wymiana zabudowy; prowadzona wraz z innymi przedsiwziciami takimi jak nowe inwestycje, modernizacje ukadu ulicznego, infrastruktury technicznej, urzdzania terenw, w sposb prowadzcy do uzyskania efektu synergicznego; 25) rekompozycja przeksztacenie istniejcego obiektu, zespou zabudowy bd ukadu przestrzennego w celu przywrcenia historycznej kompozycji (formy) przez np. wyburzenie lub przebudow elementw wtrnych, lub dokomponowanie nowych jej elementw, na zasadzie analogii lub prawdopodobiestwa , tworzc now form kompozycyjn; 26) rewaloryzacja dziaania polegajce na uczytelnieniu, uzupenieniu, przywrceniu i utrwaleniu, odtworzeniu historycznej przestrzeni, w tym poprzez integracj (scalenie przestrzeni zdegradowanej, polegajce na zharmonizowaniu kompozycji historycznej ze wspczesn), rekonstrukcj (odbudow zniszczonych elementw historycznej kompozycji np. dominant, zabudowy, w celu odtworzenia historycznej przestrzeni), rewaloryzacja czsto poczona jest z konserwacj, adaptacj i modernizacj; 27) rewitalizacja skoordynowany proces majcy na celu przeciwdziaanie degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakociowych, przestrzennych, spoecznych i gospodarczych, przy zachowaniu zasad zrwnowaonego rozwoju; 28) strefy ochrony konserwatorskiej - naley przez to rozumie strefy wyznaczone na mocy przepisw ustawy o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami dla ochrony ukadu urbanistycznego Starego Miasta, wybranych obiektw zabytkowych lub zespow i ich otoczenia oraz krajobrazu kulturowego miasta; w obrbie tych stref ustalone zostay oglne zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw; 29) strefa rewaloryzacji i konser wacji - strefa ochrony konserwatorskiej w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 23 lipca 2003r.o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 159 poz.1539. ze zm.) ustalona w planie miejscowym, tj. strefa przywrcenia zespoom i obszarom zabytkowym dawnych wartoci przestrzennych i zabytkowych; 30) strefa rewitalizacji strefa ochrony konserwatorskiej w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 23 lipca 2003r.o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 159 poz.1539. ze zm) ustalona w planie miejscowym, tj.
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 9

strefa przywrcenia zespoom i obszarom zabytkowym dawnych wartoci przestrzennych i kulturowych oraz znaczenia spoeczno-gospodarczego (poprzez oywienie spoeczne i gospodarcze); 31) stawka procentowa wysoko stawki, wyraonej w %, sucej naliczaniu jednorazowej opaty wnoszonej na rzecz gminy w przypadku wzrostu wartoci nieruchomoci w zwizku z uchwalaniem planu, o ktrej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 32) szczeglne wymagania architektoniczne obowizek uksztatowania budynkw i budowli w sposb wyrniajcy si oraz odznaczajcy si wysokim poziomem estetycznym rozwiza architektonicznych; 33) tereny przeznaczone pod realizacj celw publicznych - naley przez to rozumie tereny wydzielone pod drogi publiczne, obiekty i urzdzenia transportu publicznego; tereny cznoci publicznej i sygnalizacji, tereny przeznaczone pod przewody i urzdzenia suce do przesyania pynw, pary, gazw i energii elektrycznej, a take tereny lokalizacji obiektw i urzdze niezbdnych do korzystania z tych przewodw i urzdze; tereny urzdze sucych do zaopatrzenia ludnoci w wod, gromadzenia, przesyania i oczyszczania ciekw oraz utylizacji odpadw, sucych ochronie rodowiska; tereny dbr kultury w rozumieniu przepisw o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami, tereny na ktrych znajduj si obiekty urzdw i organw wadzy, administracji, szk publicznych, a take publicznych obiektw ochrony zdrowia, przedszkoli, domw opieki spoecznej i placwek opiekuczo-wychowawczych; tereny suce dla usytuowania obiektw oraz urzdze dla zapewnienia bezpieczestwa publicznego, w tym zakadw karnych; tereny zakadanych i utrzymywanych cmentarzy, ustanowionych i chronionych miejsc pamici narodowej; tereny innych celw publicznych okrelonych w odrbnych ustawach; 34) uciliwo dla otoczenia naley przez to rozumie negatywne oddziaywanie na otoczenie wynikajce z przekroczenia standardw rodowiskowych okrelonych przepisami prawa, powodowane np. emisj pyw i gazw, odorw, haasu, promieniowania itp., a take wynikajc ze wzmoonego ruchu pojazdw, zwizanego z funkcjonowaniem obiektw i urzdze, ze skadowaniem odpadw na otwartej przestrzeni lub w inny widoczny i oczywisty sposb pogarszajca warunki ycia ssiadw w najbliszym otoczeniu; 35) urzdzenia towarzyszce obiektom budowlanym rozumie si przez to urzdzenia budowlane, o ktrych mowa a art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 07.07.1994r prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118, ze zm.) [tj. urzdzenia techniczne zwizane z obiektem budowlanym, zapewniajce moliwo uytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przycza i urzdzenia instalacyjne, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod mietniki]; 36) usugi - naley przez to rozumie samodzielne obiekty budowlane lub pomieszczenia w budynkach o innych funkcjach ni usugowe i urzdzenia suce dziaalnoci, ktrej celem jest zaspokajanie potrzeb ludnoci, nie za wytwarzajce bezporednio, metodami przemysowymi, dbr materialnych. W ramach usug wyrniamy nastpujce kategorie: a) usugi o charakterze publicznym - takie jak administracja publiczna, wymiar sprawiedliwoci, kultura, kult religijny, owiata, szkolnictwo wysze, nauka, opieka zdrowotna, opieka spoeczna, usugi porzdku publicznego, ochrony przeciwpoarowej, rekreacji i kultury fizycznej, sportu (za wyjtkiem sportu wyczynowego), niezalenie od podmiotu ktry je realizuje (moe to by podmiot prywatny); b) usugi o charakterze komercyjnym - takie jak: handel (za wyjtkiem wielkopowierzchniowych obiektw handlowych tj. o pow. sprzeday powyej 2000m2), gastronomia, rozrywka, obsuga turystyki (hotele, motele, pensjonaty, schroniska, kempingi), wiadczenie usug pocztowych lub telekomunikacyjnych, obsuga bankowa, usugi finansowe, centra konferencyjne i wystawiennicze, biura (obsuga firm i przedsibiorstw), usugi medyczne wiadczone poza zakadami opieki zdrowotnej dziaalno gospodarcza zwizana z wykonywaniem wolnych zawodw, c) rzemioso usugowe dziaalno usugowa rozumiana jako wiadczenie usug drobnych takich jak: usugi szewskie, krawieckie, fotograficzne, poligraficzne, jubilerskie, fryzjerskie, kosmetyczne, zegarmistrzowskie, pogrzebowe, lusarskie, stolarskie, punkty napraw artykuw uytku osobistego i domowego, studia wizau i odchudzania, sauny, usugi zwizane ze sportem i popraw kondycji fizycznej, solaria, gabinety masau, pralnie, punkty wynajmu i wypoyczania przedmiotw, itp. d) oraz inna dziaalno usugowa na zblionej zasadzie do wymienionych powyej, nie powodujca ponadnormatywnych zanieczyszcze rodowiska, ani powstawania odorw bd niezorganizowanej emisji zanieczyszcze, itp.

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 10

37) usugi nieuciliwe towarzyszce zabudowie mieszkaniowej - usugi nie powodujce uciliwoci dla otoczenia w rozumieniu przepisw prawa i definicji niniejszego planu z zakresu komercyjnych lub rzemiosa usugowego, typu: handel detaliczny, z wyjtkiem handlu samochodami i motocyklami, usugi krawieckie, naprawy artykuw uytku osobistego i domowego, restauracje, usugi gastronomiczne, usugi pocztowe i telekomunikacyjne, porednictwa finansowego, prawne, fotograficzne, medyczne wiadczone poza szpitalami i obiektami lecznictwa zamknitego, stomatologiczne, zwizane z rekreacj, kultur i sportem oraz popraw kondycji fizycznej, usugi w zakresie prania, czyszczenia, sprztania budynkw, fryzjerskie, kosmetyczne, usugi wiadczone w gospodarstwach domowych, usugi z zakresu administracji (biura turystyczne, ubezpieczeniowe, itp.), lub inne analogiczne, o podobnym zakresie uciliwoci, ktrych funkcjonowanie spenia odpowiednie przepisy sanitarne, epidemiologiczne oraz standardy jakoci rodowiska w obrbie granic terenu, do ktrego jego waciciel ma tytu prawny; wrd tych usug nie mog by uwzgldnione midzy innymi takie formy dziaalnoci gospodarczej jak: domy weselne oraz inne obiekty suce organizacji imprez masowych, usugi stolarskie, domy pogrzebowe, skadowiska i sprzeda opau i odpadw, zomowiska, zakady obsugi i napraw motoryzacji, handel gazem pynnym, itp.; 38) wysoko zabudowy wysoko mierzona od poziomu terenu przy najniej pooonym wejciu do budynku lub jego czci, znajdujcym si na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do grnej powierzchni najwyej pooonego stropu, cznie z gruboci izolacji cieplnej i warstwy ja osaniajcej, bez uwzgldniania wyniesionych ponad te powierzchni maszynowni dwigw, i innych pomieszcze technicznych, bd do najwyej pooonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdujcego si bezporednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi [ tj. zgodnie z obowizujca w dniu uchwalania planu definicj w brzmieniu rozporzdzenia dot. warunkw technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie].; 39) zabudowa - naley przez to rozumie budynki lub zespoy budynkw oraz inne obiekty kubaturowe, zlokalizowane na wyznaczonych w planie terenach; 40) zabudowa mieszkaniowa naley przez to rozumie zabudow jednorodzinn, wielorodzinn oraz budynki zamieszkania zbiorowego; 41) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - zabudowa mieszkaniowa, z dopuszczeniem usug towarzyszcych na maksimum 30% powierzchni cakowitej, zgodnie z definicj budynku jednorodzinnego zawart w przepisach szczeglnych, o maksimum 2 lokalach mieszkalnych; 42) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna zabudowa o budynkach zwierajcych wicej jak 2 lokale mieszkalne, na wydzielonych dziakach, na ktrych znajdowa mog si take zwizane z funkcj mieszkaniow terenowe urzdzenia sportowo-rekreacyjne, place zabaw dla dzieci, reprezentacyjna ziele ogrodowa oraz parkingi urzdzone na terenie; przy czym w budynkach mieszkaniowych dopuszcza si sytuowanie usug nieuciliwych towarzyszcych zabudowie mieszkaniowej o ile nie zajmuj wicej jak 50% pow. parteru; a take budynki zamieszkania zbiorowego; 43) zabudowa mieszkaniowa typu rezydencjonalnego zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, realizowana wraz z ogrodem projektowanym, na wikszych dziakach (pow. ponad 1500m2), gdzie powierzchnia biologicznie czynna takiej dziaki jest nie mniejsza ni 60% jej powierzchni, przy czym w budynkach mieszkalnych nie dopuszcza si funkcji usugowych wbudowanych; 44) zabudowa szeregowa zabudowa jednorodzinna realizowana jako zesp budynkw charakteryzujcy si powtarzalnoci moduw zabudowy w zakresie bryy budynku, rozwiza materiaowych i kolorystycznych elewacji i pokrycia dachowego, rodzaju i form ogrodze od strony frontowej - ulicy lub od innych terenw publicznych, przy czym dopuszcza si rne szerokoci frontw poszczeglnych budynkw o ile jest to uzasadnione projektem budowlanym sporzdzonym dla caego zespou; powtarzalno zabudowy nie jest wymagana dla skrajnych moduw oraz gdy jest to uzasadnione wynikiem wpisania budynku w teren; 45) zabudowa zagrodowa naley przez to rozumie w szczeglnoci budynki mieszkalne oraz inne budynki (gospodarcze, inwentarskie, garae) i urzdzenia, w tym budowle rolnicze, suce produkcji rolniczej lub przetwrstwu rolno-spoywczemu, zwizane z prowadzonym rodzinnym gospodarstwem rolnym, hodowlanym lub ogrodniczym oraz w gospodarstwach lenych; 46) zagospodarowanie tymczasowe - naley przez to rozumie okrelony w planie sposb wykorzystania i urzdzenia terenu, a take sposb uytkowania obiektu inny ni przeznaczenie terenu; dopuszczone na czas okrelony tj. do czasu wprowadzenia zainwestowania o charakterze zgodnym z funkcj terenu okrelon w planie; zasady tymczasowego zagospodarowania okrelaj ustalenia planu;
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 11

47) ziele izolacyjno-krajobrazowa pas zwartej, wielowarstwowej rolinnoci, zoonej z gatunkw odpornych na zanieczyszczenia powietrza, oddzielajcej (take krajobrazowo) obiekty uciliwe od terenw funkcji chronionych. Rozdzia 2. Ustalenia oglne dotyczce caego obszaru planu 6. Przeznaczenie terenw . 1. Dla kadego wydzielonego liniami rozgraniczajcymi terenu ustala si przeznaczenie terenu oraz dla terenw zabudowanych i przeznaczonych pod zabudow okrela si podstawow, dominujc funkcj terenu, oraz w zalenoci od potrzeb uzupeniajc funkcj terenu i wykluczon funkcj terenu. 2. Nastpujce symbole stosowane w ustaleniach planu okrelaj przeznaczenie i funkcje terenw: 1) MW.1 -zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, a) funkcja podstawowa, dominujca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (zabudowa mieszkaniowa realizowana w budynkach wielolokalowych powyej dwch lokali mieszkalnych) lub zabudowa zamieszkania zbiorowego, b) funkcja uzupeniajca usugi nieuciliwe towarzyszce zabudowie mieszkaniowej, obiekty pomocnicze takie jak: garae, obiekty gospodarcze, maa architektura, place zabaw, urzdzenia i obiekty sportoworekreacyjne; 2) MN.2 -zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, a) funkcja podstawowa, dominujca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojca, bliniacza lub szeregowa, forma zabudowy wg ustale szczegowych planu, b) funkcja uzupeniajca usugi nieuciliwe towarzyszce zabudowie mieszkaniowej, obiekty pomocnicze takie jak: garae, obiekty gospodarcze, maa architektura, dopuszczalna take dziaalno zwizana z wykonywaniem wolnych zawodw; c) funkcja wykluczona - hodowla zwierzt inwentarskich w obiektach gospodarczych; 3) MN.3 -zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z towarzyszcymi usugami, dziaalnoci gospodarcz i drobnym rzemiosem nieuciliwym: a) funkcja podstawowa, dominujca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojca, bliniacza lub szeregowa z usugami towarzyszcymi, forma zabudowy wg ustale szczegowych planu, b) funkcja uzupeniajca obiekty pomocnicze takie jak: garae, obiekty gospodarcze, maa architektura, drobne usugi, rzemioso i dziaalnoci gospodarcze nieuciliwe, dopuszczalna take dziaalno zwizana z wykonywaniem wolnych zawodw; c) funkcja wykluczona - hodowla zwierzt inwentarskich w obiektach gospodarczych, prowadzenie dziaalnoci powodujcej uciliwo dla otoczenia; 4) MN.4 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna niskointensywna, rezydencjalna a) funkcja podstawowa, dominujca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojca typu rezydencjalnego, b) funkcja uzupeniajca obiekty pomocnicze takie jak: garae, obiekty gospodarcze, maa architektura, c) funkcja wykluczona - hodowla zwierzt inwentarskich w obiektach gospodarczych; 5) MU.5 - zabudowa mieszkaniowo-usugowa, w zabudowie rdmiejskiej: a) funkcja podstawowa, dominujca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub jednorodzinna - typu kamienica i/lub zabudowa usugowa w tym take o charakterze publicznym, dopuszczalne sytuowanie wycznie zabudowy usugowej, a take wycznie zabudowy mieszkalnej, b) funkcja uzupeniajca obiekty pomocnicze takie jak: garae, obiekty gospodarcze, maa architektura, c) funkcja wykluczona - hodowla zwierzt inwentarskich w obiektach gospodarczych, prowadzenie dziaalnoci powodujcej uciliwo dla otoczenia;
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 12

6) U1 -zabudowa usugowa a) funkcja podstawowa, dominujca zabudowa usugowa z zakresu usug komercyjnych i rzemiosa usugowego, b) funkcja uzupeniajca zabudowa usugowa z zakresu usug o charakterze publicznym, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna towarzyszca, obiekty pomocnicze takie jak: garae, obiekty gospodarcze, maa architektura, c) funkcja wykluczona - hodowla zwierzt inwentarskich w obiektach gospodarczych, prowadzenie dziaalnoci powodujcej uciliwo dla otoczenia; 7) U2 -zabudowa usugowa o charakterze publicznym: a) funkcja podstawowa, dominujca zabudowa usugowa z zakresu usug o charkterze publicznym, b) funkcja uzupeniajca zabudowa usugowa z zakresu usug komercyjnych i rzemiosa usugowego, c) funkcja wykluczona zabudowa mieszkaniowa o ile w ustaleniach szczegowych brak ustale w tym zakresie; 8) US -tereny zabudowy usug sportu i rekreacji, wypoczynku: a) funkcja podstawowa, dominujca kryte i terenowe urzdzenia sportowe, ziele zielecw i skwerw przeznaczona do wypoczynku codziennego i witecznego oraz do organizacji plenerowych imprez masowych wraz z zabudow usugow do obsugi tych obiektw, b) funkcja uzupeniajca zabudowa usugowa z zakresu usug komercyjnych, c) funkcja wykluczona zabudowa mieszkaniowa, o ile w ustaleniach szczegowych brak ustale w tym zakresie; 9) UC - tereny zabudowy usugowej zwizanej z obiektami handlowymi o powierzchni sprzeday powyej 2000m2 (wielkopowierzchniowymi obiektami handlowymi): a) funkcja podstawowa, dominujca zabudowa usugowa z zakresu handlu o powierzchni sprzedaowej powyej 2000m2, b) funkcja uzupeniajca zabudowa usugowa z zakresu usug komercyjnych i rzemiosa usugowego, c) funkcja wykluczona zabudowa mieszkaniowa i usugi o charakterze publicznym, o ile w ustaleniach szczegowych brak ustale w tym zakresie; 10) RU -tereny obsugi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, lenych a) funkcja podstawowa, dominujca zabudowa usugowa zwizana z obsug gospodarki rolnej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, lenych , b) funkcja uzupeniajca zabudowa usugowa z zakresu usug komercyjnych i rzemiosa usugowego, c) funkcja wykluczona zabudowa mieszkaniowa, o ile w ustaleniach szczegowych brak ustale w tym zakresie; 11) RM -tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, lenych, ogrodniczych, a) funkcja podstawowa, dominujca zabudowa zagrodowa, b) funkcja uzupeniajca usugi nieuciliwe towarzyszce zabudowie mieszkaniowej, obiekty pomocnicze takie jak: garae, obiekty gospodarcze, maa architektura, 12) P1 -tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, przemysu, skadw, magazynw, funkcji technicznych, rzemiosa uciliwego, a) funkcja podstawowa, dominujca zabudowa produkcyjna zwizana z prowadzeniem dziaalnoci wytwrczej oraz skadowaniem i magazynowaniem wytworzonych produktw, b) funkcja uzupeniajca zabudowa usugowa z zakresu usug komercyjnych, c) funkcja wykluczona zabudowa mieszkaniowa, zabudowa usugowa z zakresu usug o charakterze publicznym;

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 13

13) P2 tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, drobnego przemysu, rzemioso, budownictwo, handel hurtowy i gospodarka magazynowa, a) funkcja podstawowa, dominujca zabudowa produkcyjna, zabudowa zwizana z obsug baz sprztu budowlanego i innych maszyn i urzdze, obiekty suce do magazynowania, skadowania, sortowania, konfekcjonowania, sprzeday hurtowej i wysykowej towarw, urzdzenia i obiekty produkcji budowlanej, centra technologiczne, centra logistyczne, b) funkcja uzupeniajca zabudowa usugowa z zakresu usug komercyjnych, garae, parkingi, c) funkcja wykluczona zabudowa mieszkaniowa o ile w ustaleniach szczegowych brak ustale w tym zakresie; zabudowa usugowa z zakresu usug o charakterze publicznym; 14) P.3 tereny obsugi komunikacji, obsugi transportu: a) funkcja podstawowa, dominujca obiekty zwizane z obsug transportu, logistyk, w tym zwizane z obsug samochodw (np. stacje diagnostyczne, myjnie samochodowe, itp.), zwizane z napraw pojazdw (np.serwisy samochodw, warsztaty samochodowe, itp.), bazy transportowe i spedycyjne, centra logistyczne, parkingi, garae, stacje paliw, dworce kolejowe i autobusowe, b) funkcja uzupeniajca zabudowa usugowa z zakresu usug komercyjnych, c) funkcja wykluczona zabudowa mieszkaniowa, zabudowa usugowa z zakresu usug publicznych; 15) R , tereny rolnicze; funkcja uzupeniajca zalesienia uytkw rolnych o ile w ustaleniach szczegowych nie wykluczono takiego przeznaczenia, zabudowa zagrodowa dopuszczalna wycznie w miejscach gdzie plan zawiera takie ustalenie szczegowe; 16) tereny zieleni, w tym: a) ZN -teren zieleni objty formami ochrony przyrody- np. uytek ekologiczny, b) ZL - tereny lasw, c) ZP -tereny zieleni urzdzonej, ksztatowanej i komponowanej: parkw, zielecw, skwerw , ziele izolacyjno-krajobrazowa, ziele osiedlowa, d) ZE -tereny zieleni naturalnej, nieksztatowanej i niekomponowanej, np. ziele semilena, kowa, zadrzewienia i zakrzaczenia, e) ZD -tereny ogrodw dziakowych, f) ZC -tereny cmentarzy; 17) ZZ tereny pooone w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi, z zakazem lub silnymi ograniczeniami dla sytuowania zabudowy 18) WS tereny wd powierzchniowych- rzeki, stawy, kanay, jeziora itp. 19) tereny komunikacji, w tym: a) KD-GP tereny komunikacji, drogi publiczne, gwne ruchu przyspieszonego, b) KD-G tereny komunikacji, drogi publiczne, gwne, c) KD-Z tereny komunikacji, drogi publiczne, zbiorcze, d) KD-L tereny komunikacji, drogi publiczne, lokalne, e) KD-D tereny komunikacji, drogi publiczne, dojazdowe, f) KDW tereny komunikacji, drogi wewntrzne , dojazdowe lub pieszo-jezdne, g) KD-X tereny komunikacji, oglnodostpne cigi piesze lub pieszo-jezdne, h) KK tereny komunikacji kolejowej; 20) tereny infrastruktury technicznej, w tym przeznaczone dla: a) IE - dla terenw obiektw i urzdze elektroenergetyki, b) IK - dla terenw obiektw i urzdze kanalizacji,
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 14

c) IW - dla terenw obiektw i urzdze zaopatrzenia w wod, d) IC - dla terenw obiektw i urzdze ciepownictwa, e) IG - dla terenw obiektw i zaopatrzenia w gaz. 3. Plan dopuszcza wprowadzenie funkcji uzupeniajcych dla funkcji podstawowych, dominujcych, ustalonych dla terenw objtych jego ustaleniami, bez powodowania zmiany charakteru ich zagospodarowania oraz warunkw ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego w ich obrbie; zasady dopuszczenia wprowadzania funkcji uzupeniajcych zawarte s w ustaleniach szczegowych. 4. W terenach o ustalonym przeznaczeniu, o ile ustalenia szczegowe nie stanowi inaczej, dopuszcza si sytuowanie take niezbdnych dla funkcjonowania funkcji podstawowej urzdze towarzyszcych obiektom budowlanym, pomieszcze i budynkw towarzyszcych, o ile w ustaleniach szczegowych nie ustalono zakazu ich sytuowania, a take zieleni towarzyszcej, doj, dojazdw, maej architektury, miejsc postojowych i infrastruktury technicznej (sieci oraz urzdze). 5. Dla terenw dla ktrych plan dopuszcza wicej jak jedno przeznaczenie podstawowe oznaczenie podaje si wyliczajc je, oddzielone przecinkiem.[ X, Y..] 6. Dla terenw dla ktrych plan ustala tymczasowe zasady zagospodarowania, tymczasow funkcj, przeznaczenie, podaje si w nawiasach . [(X)] 7. Dla terenw pooonych w granicach obszarw zagroonych niebezpieczestwem powodzi przeznaczenie terenu podaje si nastpujco: [X/ZZ] tj. tereny o funkcji podstawowej X w obszarze zagroonym powodzi . 8. Dla terenw przeznaczonych na funkcje zwizane z infrastruktur techniczn plan ustala: 1) W terenach IE dopuszcza si sytuowanie urzdze, obiektw i sieci zwizanych z zaopatrzeniem w energi elektryczn, w szczeglnoci stacji transformatorowych; parametry, gabaryty i zasady zabudowy zgodnie z potrzebami technologicznymi oraz ustaleniami szczegowymi; 2) w terenach IK dopuszcza si sytuowanie urzdze, obiektw i sieci zwizanych z odprowadzeniem ciekw sanitarnych lub deszczowych; parametry, gabaryty i zasady zabudowy zgodnie z potrzebami technologicznymi oraz ustaleniami szczegowymi; 3) w terenach IW dopuszcza si sytuowanie urzdze, obiektw i sieci zwizanych z zaopatrzeniem w wod, w tym uj wody, zbiornikw, pompowni itp.; parametry, gabaryty i zasady zabudowy zgodnie z potrzebami technologicznymi oraz ustaleniami szczegowymi; 4) w terenach IC dopuszcza si sytuowanie urzdze, obiektw i sieci zwizanych z zaopatrzeniem w ciepo, parametry, gabaryty i zasady zabudowy zgodnie z potrzebami technologicznymi; 5) w terenach IG dopuszcza si sytuowanie urzdze, obiektw i sieci zwizanych z zaopatrzeniem w gaz, w szczeglnoci stacji redukcyjnych gazu; parametry, gabaryty i zasady zabudowy zgodnie z potrzebami technologicznymi. 9. W terenach WS (wody powierzchniowe, jeziora, rzeki, cieki) plan dopuszcza sytuowanie urzdze i obiektw zwizanych z utrzymaniem wd, w tym budowli hydrotechnicznych, mostw, kadek, zastawek; nie dopuszcza si wprowadzania nieczyszczonych wd opadowych i roztopowych. Szczegowych ustale dotyczcych parametrw, gabarytw urzdze i obiektw nie ustala si; zasady zabudowy zgodnie z potrzebami technologicznymi. Ustala si nakaz wyposaenia wszystkich budowli poprzecznych sytuowanych na rzece Wierzycy w urzdzenia suce migracji ryb o parametrach umoliwiajcych migracj ososia, troci wdrownej oraz innych gatunkw ryb, z wyjtkiem jesiotra. 7. Zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego. 1. Oglne zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) wyrnia si w strukturze miasta obszary o zrnicowanych zasadach zagospodarowania i zabudowy, przy zachowaniu zasady wielofunkcyjnoci jednostek urbanistycznych wszdzie tam, gdzie nie ma przeciwwskaza rodowiskowych, spoecznych, kulturowych lub ekonomicznych;

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 15

2) obszary cenne przyrodniczo tworz osnow ekologiczn miasta, ktra podlega ochronie, poprzez zakaz lub ograniczenie zabudowy; korytarz rzeki Wierzycy oraz fragmenty lasw we wschodniej czci miasta proponuje si obj ochron prawn; 3) dla wartociowych kulturowo obszarw miasta wyznaczono, okrelono granice stref ochrony konserwatorskiej, dla ktrych nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszczenia wskazano w 9; 4) w centralnym obszarze miasta (jednostki C1, C2, C3) dopuszcza si wiksze intensywnoci zabudowy ni w pozostaych obszarach, ustala si odrbne zasady polityki parkingowej i bardziej restrykcyjne zasady ksztatowania zabudowy; 5) nowe tereny inwestycyjne na obrzeach miasta, wskazane w studium na kierunkowy rozwj funkcji mieszkaniowych i usugowych dopuszcza si do zainwestowania po ich uzbrojeniu (drogi oraz infrastruktura techniczna, w szczeglnoci dotyczca zaopatrzenia w wod oraz odprowadzenia ciekw), zapewniajcym ich kompleksow obsug oraz umoliwiajcym uzyskanie pozwole budowlanych; 6) w jednostkach Pnoc-A, Poudnie- E, Zachd-D2 wyznacza si nowe tereny zieleni oglnodostpnej i terenw sportowo-rekreacyjnych w celu poprawy warunkw ycia; 7) w celu poprawy jakoci ycia mieszkacw oraz poprawy sprawnoci systemu komunikacyjnego plan ustala nowe rozwizania komunikacyjne, odciajce obszary intensywnie zabudowane od ruchu tranzytowego; 8) dla wyrwnania standardw obsugi w jednostce Pnoc wyznacza si nowe tereny usugowe; 9) wyznacza si w miecie obszary dla rehabilitacji, rewitalizacji oraz przeksztace istniejcej struktury; 10) ustala si granice obszaru rdmiejskiego w rozumieniu przepisw szczeglnych1) granice pokazano na rysunku planu; 11) ustala si w granicach opracowania planu nastpujce tereny rozwojowe dla nowej zabudowy: a) w jednostce A- A.6.MN.2, A.7.MN.2, A.8.MN.2, A.9.MN.2 (cz niezabudowana), A.10.MN.2, A.20.MN.2, A.22.MN.2, A.31.MN.4(R), A.109.U1(R), A.110.MN.2(R), A.110.MN (R), A.117.MN.2(R), A.90.MN.2,MW1, A.180.MN.4, A.179.MN.4, A.178.U2, A.50.MN.2, A.46.MN.3, A.27.U1, A.29.U2, A.30.U1,U2, A.32.US,U1 b) w jednostce B B. 30 P2 (MN3), B.33P1,P2, U1, B.39.P1 c) w jednostce C - C1.2.P2 (cz wschodnia, niezabudowana) d) w jednostce D2 D2.34.MN.2, MW.1, D2.33.MN.2, MW.1, e) w jednostce E- E.143.P2,U1, E142.P2,U1, E.140.MN.3,U1, E.90.MN.4, E.92.MN.4, E.93.MN.2, E.94.MN.2, E.95.MN.2, E.97.MN.4, E.99.MN.4, E.98.MN.4, E.100.MN.4, E.101.MN.4 (R), E.103.MN.4 (R), E.64.P2,U1, E.69.MN.2, E.70.MN.2 2. W obszarze planu okrelono nastpujce fragmenty miasta jako obszary do rehabilitacji istniejcej zabudowy i infrastruktury technicznej: 1) obszar zespou Mynw wraz z otoczeniem Paacu Wiecherta- tereny C2.41.U1,MW.1 oraz C2.24.MU.5,U1 ; 2) obszar stanowicy obudow ulicy Sikorskiego- teren C1.49.MU.5, C2.2.MU.5 , 3) obszar tzw. przedmiecia chojnickiego a do rzeki Wierzycy- teren C2.7.MU.5 i teren C2.79.MU.5, C2.80.U1,P3 , 4) obszar w rejonie ulic Sobieskiego Owidzka - Kociuszki, 5) rejon dworca PKP oraz Alei Wojska Polskiego. Granice w/wym obszarw wskazano na ideogramie nr 2 umieszczonym na planszy rysunku planu.

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 16

3. Plan ustala dla w/wym w ust. 2 obszarw nakaz kompleksowej przebudowy istniejcej w dniu uchwalenia planu infrastruktury technicznej, w dostosowaniu do planowanych nowych sposobw zagospodarowania i zabudowy. W obszarach tych dopuszcza si wymian, usunicie istniejcej, nieuytkowanej bd zbdnej na nowe cele, czy te kolidujcej z zamiarami inwestycyjnymi, zabudowy, w szczeglnoci dawniej przemysowej, gospodarczej. Rehabilitacja wntrz kwartaw poprzez porzdkowanie wntrz, eliminowanie funkcji i obiektw kolizyjnych z mieszkalnictwem rdmiejskim lub chronionymi wartociami zabytkowymi, bez wartoci architektonicznych. Wskazana koordynacja projektowa w kwartaach zabudowy. Nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszczenia w zagospodarowaniu terenu zostay ustalone dla poszczeglnych wydzielonych liniami rozgraniczajcymi terenw. 4. W obszarze planu okrelono nastpujce fragmenty miasta jako obszary do przeksztace i rekultywacji: 1) tereny istniejcych ogrodw dziakowych przy ul. Zblewskiej proponowane docelowo do przeksztacenia w teren zieleni parkowej- teren D1.52.ZP,ZD ; 2) tereny istniejcych ogrodw dziakowych w zakolu Wierzycy proponowane docelowo do przeksztacenia w tereny rekreacyjne i wypoczynkowe- teren B.14.ZD/ZZ , 3) teren wyrobisk poeksploatacyjnych w dolinie Wierzycy proponowany docelowo do przeksztace i rekultywacji w kierunku leno-krajobrazowym bd rekreacyjno-wypoczynkowym cz terenu D1.7.ZP,US . Granice w/wym obszarw wskazano na ideogramie nr 2 umieszczonym na planszy rysunku planu. 5. Plan ustala dla w/wym w ust. 4 obszarw: nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszczenia w zagospodarowaniu terenu zostay ustalone dla poszczeglnych wydzielonych liniami rozgraniczajcymi terenw usytuowanych we wskazanych granicach . 6. Dla istniejcej w dniu uchwalenia planu zabudowy dopuszcza si zachowanie gabarytw, wysokoci, formy zabudowy, dopuszcza si zmian geometrii (ksztatu) dachu pod warunkami zapisanymi w ustaleniach szczegowych dla poszczeglnych terenw. Dopuszcza si rozbudow, nadbudow i przebudow istniejcych budynkw pod warunkiem spenienia wymaga okrelonych dla danego terenu w ustaleniach szczegowych zgodnie z Rozdziaem 3 15 - 22 . Dopuszcza si wyburzenia obiektw nie zakwalifikowanych do ochrony. Dla obiektw wskazanych ustaleniami planu do ochrony ewentualne warunki wyburzenia okrelaj ustalenia szczegowe. 7. Dla zespow istniejcej zabudowy wielorodzinnej ustala si nakaz wprowadzenia uzupeniajcej zieleni osiedlowej oraz uporzdkowania czci wsplnych. 8. Ustala si nakaz wprowadzania zieleni przyulicznej w nowoprojektowanych zespoach zabudowy, a take uzupeniania zieleni wzdu ulic historycznych. 9. Ustala si nakaz ochrony i pielgnacji istniejcej zieleni wysokiej w tym szpalerw drzew wzdu cigw komunikacyjnych oraz grup zieleni i pojedynczych okazw; ich wycinka wycznie w szczeglnie uzasadnionych przypadkach, z godnie z obowizujcymi przepisami odrbnymi. Ustala si nakaz ochrony, uzupenienia i wzbogacenia zieleni przyulicznej wzdu ulic Prusa, Tczewska, Grunwaldzka, Kociuszki, Skarszewska, Kalinowskiego, Sikorskiego, Gimnazjalna, Gdaska, Kopernika, Al. Jana Pawa. 10. Obszary istniejcej zieleni, zwaszcza wysokiej, lokalne podmokoci i niewielkie zbiorniki wodne z towarzyszc rolinnoci, jako elementy tworzce lokaln osnow ekologiczn podlegaj ochronie, ustala si nakaz ich zachowania, o ile w ustaleniach szczegowych nie postanowiono inaczej. Obszary te naley traktowa jako obszary zakazu zabudowy. 11. Wyklucza si sytuowanie w obszarze objtym planem obiektw handlowych o powierzchni sprzeday powyej 2000m2 poza wyznaczonymi terenami oznaczonymi symbolem UC . 12. Szczegowe zasady ksztatowania adu przestrzennego dla wydzielonych terenw zostay okrelone poprzez zasady ksztatowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustalone dla kadego z wydzielonych terenw, zawarte w Rozdziale 3 uchway w 15- 22 , w tym linie zabudowy, wielkoci powierzchni zabudowy, minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej, wysoko zabudowy, geometri dachw, nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenw. Dla terenw, dla ktrych nie wykluczono podpiwniczenia zabudowy, dopuszcza si kondygnacje podziemne. 8.
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 17

Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu. 1. Ustala si w obszarze objtym planem objcie ochron podstawowych elementw systemu przyrodniczego miasta, osnowy ekologicznej miasta, ktry tworz: 1) obszary proponowane do objcia ochron systemem Natura 2000- Dolina Wierzycy obszar ochrony siedlisk PLH 220094, obowizuj w nim zasady wynikajce z przepisw odrbnych (ustawa o ochronie przyrody); dla obszaru ustala si zakaz zabudowy hydrotechnicznej; realizacja inwestycji w granicach obszaru nie moe pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkw tego obszaru; 2) pomniki przyrody, objte ochron na podstawie ustawy o ochronie przyrody - lipa przy ul. Szwoleerw (nr rej. 1126), a take proponowane do objcia ochron (w tym np. aleja lip i klonw przy Zblewskiej, aleja przy ul.Boh. Getta, aleja brzozowo - ywotnikowa na terenie szpitala w Kocborowie, aleja modrzewiowa i aleja dbw piramidalnych na terenie cmentarza w Kocborowie, aleja jesionowa przy ul.Kalinowskiego, aleja kasztanowcw przy ul.Tczewskiej, aleje drzew na terenie Pastwowego Stada Ogierw); 2) dolina rzeki Wierzycy jako korytarz ekologiczny o ponadlokalnym znaczeniu, w tym tereny proponowane do objcia ochron jako obszar chronionego krajobrazu; 3) dolina strugi Kochanka i dna rynny bagna Kochanka jako korytarz ekologiczny, z terenem proponowanego uytku ekologicznego; 4) tereny Parku Miejskiego, Cmentarzy Parafialnych i Komunalnego i innych cmentarzy, w tym zabytkowych; 5) tereny zieleni urzdzonej, drobnych kompleksw lenych i semilenych, parkw, skwerw, itp. 6) tereny lasw komunalnych, w tym wzdu Bagna Kochanka i w otoczeniu Pastwowego Stada Ogierw, wzdu rzeki Wierzycy oraz na poudniu miasta; 7) mikropaty ekologiczne hydrogenicznych zagbie terenu i zbiornikw wodnych 8) tereny ogrodw dziakowych i tereny rolnicze. 2. W obrbie terenw wskazanych w ust. 1 obowizuj: 1) nakaz utrzymania ich zasigu przestrzennego i istniejcych form uytkowania; 2) zakaz wprowadzania trwaej zabudowy nie zwizanej z funkcjami ekologicznymi lub rekreacyjnymi tych terenw i poza terenami wskazanymi w ustaleniach szczegowych planu; 3) utrzymanie i ochrona cech morfologiczno-krajobrazowych doliny Wierzycy; 4) dopuszczenie sukcesywnej odnowy i przebudowy drzewostanw i zespow zieleni urzdzonej, w tym na terenie Parku Miejskiego, Cmentarza Parafialnego, Komunalnego oraz innych cmentarzy i lasw komunalnych, realizowanych na podstawie odpowiednich projektw i planw urzdzeniowych; 5) zakaz wycinki wartociowego drzewostanu (z wyjtkiem ci sanitarnych); 6) dopuszcza si likwidacj terenw zieleni urzdzonej zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu; 3. Plan dopuszcza: 1) rozbudow systemu przyrodniczego miasta o nowe jego elementy, w tym m.in. o planowane zespoy zieleni urzdzonej, wprowadzenie dolesie w obrbie terenw lasw komunalnych oraz zespow zieleni izolacyjnej, 2) rewitalizacj i uzupenienie istniejcych terenw zieleni osiedlowej oraz miejskich przestrzeni publicznych z udziaem skwerw, zadrzewie i trawnikw. 4. W terenach zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usugowej (MW.1, MN.2, MN.3, MN.4, MU.5), oraz terenw zieleni urzdzonej (ZP) wyklucza si lokalizacj obiektw, urzdze i instalacji zaliczanych wedug przepisw odrbnych do przedsiwzi mogcych zawsze znaczco oddziaywa na rodowisko (nie dotyczy sieci infrastruktury technicznej podziemnej i drg). jako tymczasowa, w zwizku z realizacj

7) dopuszcza si przeksztacanie zieleni ogrodw dziakowych w oglnodostpne tereny zieleni urzdzonej.

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 18

5. Dla terenw przeznaczonych pod zabudow mieszkaniow oraz usugow wprowadza si obowizek uwzgldnienia w ich projektach zagospodarowania terenu lub dziaki zieleni urzdzonej w postaci: trawnikw, kwietnikw, zielecw lub ogrodw przydomowych, realizowanej na czci lub caoci obszarw minimalnej powierzchni biologicznie czynnej. Ustala si wymg wzmocnienia istniejcej zieleni, w tym wprowadzenia nowych, zrnicowanych elementw powierzchniowych, w postaci zielecw, krzeww, trawnikw, drzew. 6. Plan ustala zakazy : 1) wprowadzania nieoczyszczonych ciekw komunalnych i przemysowych do ziemi i wd powierzchniowych, 2) rolniczego wykorzystywania ciekw, 3) budowy ferm hodowlanych, 4) wydobywania kopalin, w tym torfw. 7. Plan ustala nastpujce zasady ochrony przed haasem, dopuszczajc natenia haasu dla terenw o nastpujcych funkcjach: 1) dla terenw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (oznaczonych symbolami MN.2, MN.4), wielorodzinnej (MW.1), jak dla terenw zabudowy mieszkaniowej, w rozumieniu przepisw szczeglnych2) ; 2) dla terenw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (oznaczonych symbolami MW.1) jak dla terenw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w rozumieniu przepisw szczeglnych; 3) dla terenw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usugami (MN.3), zabudowy mieszkaniowo-usugowej (MU.5), zabudowy usugowej (U1) jak dla terenw mieszkaniowo-usugowych w rozumieniu przepisw szczeglnych; 4) dla terenw zabudowy usugowej (oznaczonych symbolem U2), sportu i rekreacji (US) jak dla terenw z budynkami zwizanymi ze staym, wielogodzinnym pobytem dzieci i modziey, w rozumieniu przepisw szczeglnych; 5) dla terenw zieleni urzdzonej parkw (oznaczonych symbolem ZP) jak dla terenw przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w rozumieniu przepisw szczeglnych; 6) dla terenw zabudowy techniczno-produkcyjnej (oznaczonych symbolem P1, P2), obsugi produkcji w gospodarstwach rolnych (RU), cmentarzy (ZC), wd powierzchniowych (WS), lasw (ZL), zieleni izolacyjnej (ZI), terenw rolniczych (R), dla terenw drg gwnych ruchu przyspieszonego, gwnych, zbiorczych, lokalnych, dojazdowych KD-GP, KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D i KDW, obsugi komunikacji (P3), komunikacji kolejowej (KK), infrastruktury technicznej dla tych terenw nie okrelono dopuszczalnego poziomu haasu okrelonego w ustawie Prawo ochrony rodowiska; 7) dla obiektw noworealizowanych oraz modernizowanych, mogcych zwiksza zagroenie haasem nakazuje si wyposaenie ich w urzdzenia o podwyszonej izolacji akustycznej. 8. Dla przedsiwzi lokalizowanych w obszarze planu ustala si: 1) zasig uciliwoci dla rodowiska prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, prowadzonej na danym terenie, winien by ograniczony do granic obszaru, do ktrego inwestor posiada tytu prawny, a znajdujce si w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny by wyposaone w rodki techniczne ochrony przed tymi uciliwociami; 2) na granicach funkcji chronionych (w szczeglnoci dot. terenw zabudowy mieszkaniowej) musz by spenione wszystkie okrelone przepisami normy; zastosowane rozwizania projektowo-budowlane musz zapewnia warunki akustyczne zgodne z obowizujcymi przepisami 3) ustala si wymg stosowania rozwiza technicznych, technologicznych i organizacyjnych gwarantujcych zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstw wodononych. 9. Przy wdraaniu ustale planu naley zapewni uwzgldnienie przepisw dotyczcych ochrony gatunkowej rolin, zwierzt, grzybw (stosownie do odpowiednich rozporzdze Min. rodowiska w tym zakresie).

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 19

10. Ze wzgldu na pooenie w obszarze aglomeracji Starogard Gdaski ustanowionej Rozporzdzeniem Nr 30/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2006r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 03.02.2006r. Nr 11 poz. 209, z pn. zmianami, w tym z 2008r) ustala si wymg docelowego odprowadzenia ciekw sanitarnych do kanalizacji z oczyszczalni ciekw w Starogardzie Gdaskim. Ustala si zakaz korzystania ze zbiornikw bezodpywowych na cieki sanitarne w terenach, ktre wyposaone s w sieci kanalizacyjne. 11. W celu lokalizacji i zagospodarowania terenu dla inwestycji mogcych oddziaywa na rodowisko naley przeprowadzi postpowanie okrelone w przepisach szczeglnych w sprawie oceny oddziaywania na rodowisko. 12. Ustalenia dla strefy ochrony ekspozycji obejmujcej tereny wzdu doliny Wierzycy, o granicach okrelonych na rysunku planu: 1) celem ochrony w w/wym strefie jest ochrona ekspozycji miasta od strony Wierzycy, ochrona ekspozycji i wgldu od strony miasta na atrakcyjne krajobrazowo tereny po obu stronach Wierzycy; 2) ustala si nakaz kompozycji zieleni parkowej oraz zieleni towarzyszcej zagospodarowaniu w wydzielonych terenach o funkcji zieleni urzdzonej oznaczonych symbolami ZP oraz US, podkrelajcej walory ekspozycyjne; 3) ustala si postulat zakazu zabudowy wzdu Wierzycy na odcinku od tzw. Piekieek (teren D1.3.U2,US ) a do zespou Strzelnicy ( teren B.8.U2 ), w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si odstpstwa od zakazu pod warunkiem pozytywnego uzgodnienia z waciwym konserwatorem zabytkw studium krajobrazowego dla planowanego zagospodarowania i zabudowy; 4) ustala si dopuszczenie niezbdnego ograniczania wysokoci drzew w strefie ekspozycji charakterystycznych elementw kompozycji urbanistycznej miasta z okrelonych na rysunku planu punktw i cigw widokowych (dotyczy szczeglnie cigu widokowego wzdu ul. Mickiewicza) poprzez cicia korekcyjne, wymian drzewostanu oraz waciwy dobr lokalizacji i gatunkw drzew dla nowych nasadze, dokonany w oparciu o analizy widocznoci; 5) ustala si zakaz lokalizacji wszelkich obiektw i budynkw deprecjonujcych czynn i biern ekspozycj zespou zabytkowego miasta dotyczy to nowych obiektw oraz rozbudowy/ nadbudowy istniejcych; 6) ze wzgldw krajobrazowych ustala si zakaz lokalizacji masztw, anten i wie nie zwizanych z funkcj podstawow terenu; 13. Ustala si nakaz ochrony i waciwego ksztatowania przedpola ekspozycyjnego wok terenw o duych walorach krajobrazowych, oznaczonych jako Wzgrze Joannitw oraz Francuska Grka. Wprowadzenie nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w otoczeniu wymaga kadorazowo odpowiedniego studium krajobrazowego uzgodnionego z waciwym konserwatorem zabytkw. 9. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej . 1. W obszarze objtym ustaleniami planu wystpuj nastpujce obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytkw wojewdzkiego konserwatora zabytkw3) , oznaczone w rysunku planu odpowiednim symbolem graficznym : 1) Dom mieszkalny przy ul. Pisudskiego (d. Rybiskiego) 3 - nr rej. 1193 (nr dawnego rej. woj. gdaskiego 1015 z 27.11.1987r.); 2) Cmentarz ydowski z alej przy ul. Bohaterw Getta nr rej 1081 (nr dawnego rej. woj. gdaskiego 928 z 02.02.1985r).; 3) Zesp Paacowy Wiecherta przy ul. Kanaowej 21 - nr rej 16 11 ( nr dawnego rej. woj. gdaskiego -1158 z 17.12.1996r.), Kanaowa 21-rezydencja, paac-A-1158 z 17.12.1996, budynek administracyjny- nr A-1158z 17.12.1996, Kanaowa 19-budynek gospodarczy- nr A- 1158 z 17.12.1996, Kanaowa 19-21 brama nr A-1158 z 17.12.1996); 4) Zesp Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych (Konradstein) z dawnym folwarkiem (Dorotheenhof) wraz z wszystkimi obiektami oraz ogrodzeniem murowanym od poudnia i zieleni ozdobn, cmentarzem przyszpitalnym, folwarkiem, parkiem, budynkami mieszkalnymi dla pracownikw szpitala - Kocborowo ul.Skarszewska, ul. Kryzana - nr rej. 1485 (nr dawnego rej. woj. gdaskiego 1111 z 17.10.1994r), ul. Skarszewska 7, 7a, 7b,7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7i, 20, 22, 24, 24a, ul. Kryzana 4, 6, 8, 10, 12, ul. Sucharskiego 4 ,
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 20

7 pawilonw szpitalnych, park, cmentarz, budynki mieszkalny Kryzana 4, Kryzana 6, Kryzana 8, Kryzana 10, Kryzana 12, Sucharskiego 4, folwark Kocborowo); 5) Koci parafialny pw. w. Wojciecha ul. Pomorska 4a nr rej. 17 77 (nr dawnego rej. woj. gdaskiego 1232 z 08.08.2002r.); 6) Dom ul. Hallera 22 nr rej. 16 40 kamienica (nr dawnego rej. woj. gdaskiego -1174 z 07.08.1997r); 7) Zesp Stada Ogierw ul. Mickiewicza 13 -14 nr rej. 1668 (nr dawnego rej. woj. gdaskiego - 1190 z 06.07.1998r), zaoenie przestrzenne Stada Ogierw wraz z budynkami (27 obiektw) w tym budynki: budynek administracyjny, budynek mieszkalny dyrekcyjny, kantyna, domy mieszkalne pracownicze -9 obiektw I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, stajnie -4 obiekty I, II, III, IV, powozownia z ma stajni, budynki gospodarcze w zespole domw pracowniczych 9 obiektw I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, stacja transformatorowa); 8) budynek mleczarni wraz z dziak- ul. Norwida 4, wraz z dziak nr rej. 1788 z 27.07.2006r ; 2. Dla obiektw, zespow i obszarw wpisanych do rejestru zabytkw ustala si : 1) wszelkie dziaania (w szczeglnoci: prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, robt budowlanych, wykonywanie robot budowlanych w otoczeniu zabytku, prowadzenie bada konserwatorskich, bada architektonicznych, archeologicznych, przemieszczenie zabytku, podziay, zmiana przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku, umieszczanie na zabytku urzdze technicznych, tablic, reklam, napisw, podejmowanie innych dziaa mogcych prowadzi do naruszenia substancji lub zmiany wygldu zabytku) w obrbie obiektw, zespow objtych ochron konserwatorsk wymienionych w ust. 1 prowadzone mog by wycznie na podstawie pozwolenia i pod nadzorem waciwego konserwatora zabytkw; 2) dla obszarw wpisanych do rejestru zabytkw ze wzgldw krajobrazowych ustala si zakaz lokalizacji masztw, anten i wie nie zwizanych z funkcj podstawow terenu; 3) wyklucza si sytuowanie w obszarach wpisanych do rejestru zabytkw reklam wolnostojcych; 4) dopuszcza si sytuowanie na obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkw i ich ogrodzeniach wycznie szyldw (zakaz reklam, banerw itp.) o wielkoci powierzchni do 0,5m2; na obiektach nowych w obszarach objtych ochron dopuszcza si reklamy w miejscach przeznaczonych na ten cel w ich projektach budowlanych. 3. W obszarze objtym ustaleniami planu wystpuj nastpujce obszary ochrony archeologicznej wpisane do rejestru zabytkw , wyznaczone na rysunku planu odpowiednim symbolem graficznym: 1) cmentarzysko paskie z wczesnej epoki elaza oraz osada wczesnoredniowieczna u zbiegu ul. Tczewskiej i terenw PKP - nr 304 archeol.; 2) cmentarzysko paskie z wczesnej epoki elaza - ul. Mickiewicza na wysokoci Strzelnicy - nr 303 archeol.; 3) grodzisko wczesnoredniowieczne - Kocborowo- nr 115 archeol. (Wzgrze Joannitw). Dla w/wym obszarw ochrony archeologicznej ustala si nakaz przeprowadzenia wyprzedzajcych ewentualne prace realizacyjne (prace ziemne mogce naruszy lub zniszczy struktury podziemne -warstwy kulturowe) bada wykopaliskowych. Szczegowy zakres i rodzaj niezbdnych bada archeologicznych ustala decyzj waciwy konserwator zabytkw. Projektowane inwestycje i wszelka dziaalno mogca naruszy warstwy kulturowe w obrbie stref ochrony konserwatorskiej archeologicznej wymagaj uzyskania opinii Muzeum archeologicznego w Gdasku i uzgodnienia z Wojewdzkim Konserwatorem Zabytkw. 4. W obszarze objtym ustaleniami planu wystpuj nastpujce obiekty i obszary, ktrych walory kwalifikuj do wpisu do rejestru zabytkw , figurujce w gminnej ewidencji zabytkw, chronione ustaleniami planu, oznaczone na rysunku planu odpowiednimi symbolami graficznymi: 1) budynek ul. Chojnicka 26/28 hotel Lffelholza; 2) budynek ul. Gdaska 4 - dom robotniczy z budynkiem gospodarczym (Goldfarb); 3) budynek Urzdu Miejskiego ul. Gdaska 6- dawniej starostwo, z budynkiem gospodarczym i ogrodzeniem; 4) budynek ul. Gimnazjalna 21- kamienica secesyjna; 5) budynek poczty ul. Hallera 17;
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 21

6) budynek ul. Hallera 27- dawny szpital sistr Elbietanek, obecnie Dom Pomocy Spoecznej; 7) budynek dworca kolejowego i zesp dworca ul. Kolejowa 5; 8) budynek Pastwowej Szkoy Muzycznej ul. Kociuszki 28-willa Hortsmana, potem Wilkenhausena; 9) zesp budynkw sdu rejonowego i aresztu- ul. Kociuszki 30; 10) budynek ul. Lubichowska 9- dawna willa Gusmannw z zabudowaniami gospodarczymi; 11) budynek Lubichowska 82- tzw. Ogrdek Obywatelski, dawna Schweizergarten Cafe; 12) budynek Lubichowska 86 dawne przytulisko miejskie (od 1914-1939); 13) ul. Mickiewicza 12 zesp Strzelnicy; 15) ul. Owidzka 12-willa; 16) ul. Owidzka 10-dwany cmentarz ewangelicki I; 17) ul. Owidzka dawny cmentarz ewangelicki II (z nieistniejcym mauzoleum Wiecherta); 18) ul. II Puku Szwoleerw Rokitiaskich- zesp cmentarza katolickiego; 19) ul. Sikorskiego 14, 16, 20, 22 zesp domw wzniesionych przez Towarzystwo Budowy Domw Urzdniczych; 20) ul. Sikorskiego18; 21) ul. Sikorskiego 26- dawna bursa szkolna gimnazjalna; 22) ul. Sobieskiego 6 - dawna szkoa ludowa dla chopcw, obecnie Zesp Szk Ekonomicznych; 23) ul. Sobieskiego 6a- Szkoa Podstawowa Nr 2- dawniej wysza szkoa dla dziewczt; 24) ul. Sobieskiego 14-dawne kasyno oficerskie, potem biblioteka miejska; 25) ul. Tczewska14/16/18- zesp mynw, Ul. Przy Mynie 1, 2- w zespole myna budynek mieszkalny i gospodarczy; 26) ul. Tczewska 22- zesp folwarczny z dworem - Starogard Szlachecki, 27) ul. Tczewska cmentarz wojskowy; 28) ul. Wojska Polskiego 9/9a-kamienica Otylii Chrcielewskiej, z oficyn i budynkiem gospodarczym. 5. Dla wymienionych w ust.4 obiektw i obszarw, ustala si: 1) nakaz uzyskania od Wojewdzkiego Konserwatora wytycznych konserwatorskich dla prac projektowych, remontowych, budowlanych, z dopuszczeniem zalecenia w tych wytycznych przeprowadzenia bada naukowohistorycznych, archeologicznych, architektonicznych, konserwatorskich i analiz krajobrazowych (na koszt inwestora); 2) nakaz opracowania programw uytkowych zagospodarowania zabytkw i ich otoczenia; 3) nakaz opracowania programw prac konserwatorskich; 4) dziaania dotyczce chronionych cech zabytkowej zabudowy bd obszarw w zakresie historycznych cech: bryy, ksztatu dachu, kompozycji, formy architektonicznej, dyspozycji cian, detalu architektonicznego (w tym ksztatu, wielkoci okien i podziaw stolarki okiennej) kolorystyki i stosowanych materiaw budowlanych, wymagaj uzgodnienia z waciwym konserwatorem zabytkw, zgodnie z przepisami odrbnymi; 5) dopuszcza si wymian technicznie zuytych elementw budynku (okien, drzwi itd.) pod warunkiem zachowania lub przywrcenia pierwotnej tradycyjnej formy tych elementw; 6) nakaz uzgodnienia z Wojewdzkim Konserwatorem Zabytkw projektw budowlanych, opracowanych z uwzgldnieniem jego wytycznych dla w/w obiektw; 7) dopuszcza si remonty, przystosowanie do nowych wspczesnych wymogw technicznych i funkcjonalnych, bez naruszania przedmiotu ochrony; 8) zaleca si, by nowa zabudowa powstajca w miejscu lub w bezporednim ssiedztwie budynkw likwidowanych/ rozebranych nawizywaa skal i charakterem, form do zabudowy pierwotnej, historycznej;
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 22

9) dopuszcza si sytuowanie na obiektach zabytkowych i ich ogrodzeniach wycznie szyldw (zakaz reklam, banerw itp.) o wielkoci powierzchni do 0,5m2; na obiektach nowych w obszarach objtych ochron dopuszcza si reklamy w miejscach przeznaczonych na ten cel w ich projektach budowlanych. 6. W obszarze objtym ustaleniami planu wystpuj nastpujce obiekty i obszary o wartociach kulturowych, chronione ustaleniami planu , znajdujce si gminnej ewidencji zabytkw lub wskazane do ochrony przez wojewdzkiego konserwatora zabytkw, oznaczone na rysunku planu odpowiednimi symbolami graficznymi: 1) ul. Bohaterw Monte Cassino 11; 2) ul. Chojnicka 19,23, 26, 27(rg Lubichowskiej), 28, 32, 34, 35, 36, 37,38, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 50, 52, 52a, 54, 54a, 58, 59, 60, 61c, 62, 63a, 64, 66,67,69 z ofic., 70, 71; park miejski, Most Chojnicki, 3) ul. Chopina 1 (rg Sportowej), 8,10, 12, budynek w zespole gazowni; 4) ul. Dbrowskiego 12; 5) ul. Derdowskiego 6,7,8,10; 6) ul. Droga Owidzka 7; 7) ul. Gdaska 1, 7, 8, 14, 20, 41, 72; 8) ul. Gimnazjalna 5, 5a, 6,7, 9, 11, 14, 15, 17, 17a, 19; 9) ul. Grunwaldzka 1,2,3,4,5,6,7,8,10;13, 16, 18, 20 10) ul. Gen. Hallera 15, 15a, 23, 25, 27a (d. kostnica), 27bg, 29, 31, 33;37 11) Ul. Jagiey- 10, 14, 16, 17, 25,26, 28, 30 12) ul. Jabowska 4,5, 8, 9,9a, 14,16; 12) ul. Jana Pawa II 1 budynki Polpharmy; 13) ul. ks. Kalinowskiego 21, 32; 14) ul. Kanaowa 2,4,9,13,15,17,19a; 15) ul. Kociewska 1 (z budynkiem gosp.) , 2; 16) Kochanki-Lenictwo- zesp zabudowy leniczwka, obora, stodoa 17) ul. Kolejowa: zesp ,1,2,3,4,6a-6b, 7, budynki kolejowe przy dawnym przejedzie przez tory (okolice ul. Gdaskiej), 12; 18) ul. Kopernika 2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11; 19) ul. Kociuszki: 24, 32,40,44, 46, 47(rg Sobieskiego), 48, 49 (d. oficyna),50, 50a, 50b, 51b (d. oficyna),52, 55, 57, 59, 61, 62ab, 63, 64, 65 (dwa budynki szkolne), 67,68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78a, 78b, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 90, 91, 92,94,96, 97,98, 101, 103, 105, 109, 113, 115/117, 119, 121, 123, 129, 129a, 131, 131a, 134; 20) ul. Lubichowska: 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 22, 23, 24, 26/28, 27, 29, 30, 31,33 (rg Kopernika), 34/36, 33, 35, 37, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 48a (z bud. gosp.), 50, 54, 55, 56 (d. Dom Modej Polki), 57, 62, 64, 67, 69 budynek gospodarczy, zesp dawnego folwarku Freda;82, 86, 21) ul. Mickiewicza:2,3,3a, 4,5,7,8, zesp Grki Francuskiej; 22) ul. Magazynowa 2; 23) ul.Norwida:1; 24) ul. Nagrskiego 5; 25) ul. Ogrodowa 2,4,6,8,10, 15; 26) ul. Owidzka: 4,4a, 6, 8, 12, 14, 14a, 16, 18, 38, 40, budynek stacji pomp; cmentarz ewangelicki, aleja drzew; 27) ul. Parkowa drewniane domy 1a, 3,4, 5, 9; 28) ul. Pelpliska: 1,3, 4/4a, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,16;
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 23

29) ul. Piaskowa: pomnik w. Andrzeja Boboli; 30) ul. Pisudskiego 3-oficyna,4, 6,8,12,14,16,18,20,22,26; 31) ul. Pnocna 1; 32) ul. Prusa 45a - zesp folwarku Hermanowo; park w zaoeniu folwarcznym Hermanowo 33) ul. Przedmiecie Dworzec: zesp ,1,2 (z budynkiem gospodarczym), 3, budynek dawnego maego dworca kolejowego; 34) ul. II Puku Szwoleerw Rokitiaskich: 2,3, 4,10,12; 35) ul. Sadowa 2- wiea cinie; 36) ul. Sikorskiego: 1,2,4,6, 7,8,9,10,11,12,19,21, 23,24,25,29; 37) ul. Skarszewska :1, 3 (zesp d. zakadw Wilkenhausena Tow. Akcyjne); 38) ul. Skodowskiej-Curie- 4, 5, 7, 9, 39) ul. Skorupki: 2; 40) ul. Sowackiego: 2,10;12, 19, 25, 41) ul. Sobieskiego: 6a (szkoa), 12,18, oficyna 20, 22; 42) ul. Sucharskiego 4 43) ul. w. Elbiety: 1, 6; 44) ul. witojaska: 2,6,8,10,12, dawny budynek kolejowy; 45) ul.Tczewska:12,17 (cznie z bud. gosp.), 22 (budynki pofolwarczne w zespole folwarku Starogard Szlachecki); 22b, 22d, rg Sobieskiego, 46) ul. Wybickiego 1,5,6,7,8;9, 10 47) ul. Wojska Polskiego:2,3,4,6,7,8,11,12,13,28,30; 48) ul. Zblewska: 8 (posiado spki Scheidler i Wilkenhausen, cznie z bud. gosp.); 49) ul. wirki i Wigury 1; 50) abno- zesp ruralistyczny wsi; 7. Dla wymienionych w ust.6 obiektw i obszarw, figurujcych w gminnej ewidencji zabytkw, ustala si: 1) ochronie podlegaj zachowane historyczne cechy budynku, obiektu, obszaru takie jak: brya, forma architektoniczna, ksztat dachu, pokrycie dachu, kt nachylenia gwnych poaci, dyspozycja cian (rozmieszczenie otworw okiennych i drzwiowych, podziay architektoniczne elewacji), detal architektoniczny (w tym ksztat, wielko okien, podziay stolarki okiennej i drzwiowej, obramienia otworw itp.), kolorystyka, stosowane tradycyjne materiay budowlane; 2) dopuszcza si remonty, przystosowanie do nowych wspczesnych wymogw technicznych i funkcjonalnych, bez naruszania przedmiotu ochrony; 3) dopuszcza si wymian technicznie zuytych elementw budynku (okien, drzwi itd.) pod warunkiem zachowania lub przywrcenia pierwotnej tradycyjnej formy tych elementw. 8. Plan ustala objcie czci terenw miasta, wskazanych na rysunku planu nr 1 jako orientacyjne obszary stanowisk archeologicznych strefami W ochrony konserwatorskiej . S to strefy wyznaczone na podstawie Archeologicznego Zdjcia Polski / AZP/ Arkusze 19 42, 20 42, 20 43: ARKUSZ AZP 19 42
Nr stan. wg oznaczenia na rysunku planu 1 68 Nr stan. z ark. AZP Nr st.w miejscowoci 19 Rodzaj Chronologia Kultura

lad osadnictwa

Okres nowoytny Strona 24

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

69 3 70

47 20

1. lad osadnictwa 2. lad osadnictwa 1. osada 2. osada 3. lad osadnictwa

Epoka kamienia

Kultura wschodnio pomorska Kultura wschodnio pomorska

Pne redniowiecze Kultura wschodnio pomorska Okres nowoytny Okres nowoytny

71

21

1. lad osadnictwa 2. lad osadnictwa 3. lad osadnictwa

ARKUSZ AZP 20 43
Nr stan. wg oznaczenia na rysunku planu 11 30 25 24 16 34 27 21 22 23 33 R 10 35 31 R 28 32 Nr stan. z ark. AZP 1 2 6 7 37 39 40 137 138 141 154 155 156 160 Nr st. w miejsco woci 25 2 30 31 33 35 36 40 41 44 1 2 3 8 Rodzaj Chronologia Kultura

1. lad osadnictwa 2. lad osadnictwa osada lad osadnictwa lad osadnictwa 1. punkt osadniczy punkt osadniczy lad osadnictwa 1. punkt osadniczy 2. lad osadnictwa 1. lad osadnictwa 2. lad osadnictwa punkt osadniczy

Pne redniowiecze Okres nowoytny Pne redniowiecze Epoka kamienia Wczesna epoka elaza Pne redniowiecze Wczesna epoka elaza Wczesna epoka elaza Pne redniowiecze Okres nowoytny Wczesne redniowiecze Wczesne redniowiecze Pne redniowiecze Kultura wschodnio pomorska Kultura prapolska Kultura wschodnio pomorska Kultura wschodnio pomorska

cmentarzysko grobw Wczesna epoka elaza skrzynkowych cmentarzysko lad osadniczy 1. cmentarzysko 2. osada cmentarzysko cmentarzysko Wczesna epoka elaza Wczesna epoka elaza Wczesna epoka elaza Wczesne redniowiecze Wczesna epoka elaza Okres rzymski

Kultura wschodnio pomorska Kultura prapolska

161 162

9 14

ARKUSZ AZP 20 42
Nr stan. na planszy 13 15 14 18 19 20 2 5 7 8 40 42 43 Nr stan.z ark. AZP 6 9 11 12 16 18 19 Nr st. w miejsco woci Rodzaj Chronologia Kultura

lad osadnictwa punkt osadniczy lad osadnictwa lad osadnictwa 1. punkt osadniczy 2. punkt osadniczy Punkt osadnictwa punkt osadnictwa

Pne redniowiecze Okres nowoytny Wczesna epoka elaza Pne redniowiecze Pne redniowiecze Okres nowoytny Pne redniowiecze Pne redniowiecze Strona 25

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

12 5 8R 9 4

80 82 110 113 117

50

lad osadnictwa lad osadnictwa

Okres wpyww rzymskich redniowiecze Wczesny i rodkowy okres lateski Wczesne redniowiecze Kultura wschodnio pomorska Kultura prapolska Kultura prapolska

9 1 7

grodzisko cmentarzysko grobw skrzynkowych 1. osada 2. lad osadnictwa

Oraz stanowiska przeniesione z dotychczasowych opracowa planistycznych


Nr stan. na rysunku planu 29 6 7 17 26 Nr stan.z ark. AZP 165 163 166 Brak Brak Rodzaj stanowiska 1. pkt.osadniczy 2.lad osadnictwa 1. pkt.osadniczy 1. osada miasto Chronologia 1.Pne redniowiecze 2. Okres wpyww rzymskich 1. redniowiecze 1. XIV- XVI w. redniowiecze Kultura

Rozpoznane przy budowie kocioa. Brak lokalizacji i danych w AZP . Rozpoznane przy budowie oczyszczalni. Brak lokalizacji i danych w AZP

Zasig przestrzenny stref pokazano na rysunku planu symbolicznie, orientacyjnie, kadorazowo wymagano ucilenia na podstawie danych waciwego konserwatora zabytkw oraz Muzeum Archeologicznego w Gdasku. W obrbie w/wym stref ochrony archeologicznej obowizuje nakaz ochrony zabytkw archeologicznych, nawarstwie kulturowych i reliktw zabudowy. W przypadku podjcia robt budowlanych w granicach strefy ochrony archeologicznej, przed przystpieniem do zagospodarowania obowizuje przeprowadzenie archeologicznych bada ratowniczych i sporzdzenie dokumentacji archeologicznokonserwatorskiej. Zakres bada i ewentualnej wymaganej dokumentacji ustali w zezwoleniu waciwy konserwator zabytkw. 9. Ustala si w obszarze objtym planem nastpujce strefy ochrony konser watorskiej, o granicach okrelonych na rysunku planu: 1) strefa ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji- obejmujca zesp folwarku Starogard Szlachecki; 2) strefa ochrony konserwatorskiej rewitalizacji urbanistycznej obejmujca zesp zabudowy wzdu ulicy Kociuszki; 3) strefa ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji- obejmujca zesp zabudowy ulic Hallera, Sikorskiego i pnocnego odcinka ul. Gdaskiej (wraz z ul. Gimnazjaln i pocztkiem Al. Wojska Polskiego); 4) strefa ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji- obejmujca zesp myski ; 5) strefa ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji- obejmujca zesp ul. Chojnickiej; 6) strefa ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji- obejmujca zesp ul. Lubichowskiej; 7) strefa ochrony ekspozycji obejmujca tereny rozcigajce si wzdu doliny Wierzycy; W strefach ochrony konserwatorskiej ze wzgldw krajobrazowych ustala si zakazy: - lokalizacji masztw, anten i wie nie zwizanych z funkcj podstawow terenu - lokalizacji nonikw reklamowych wolnostojcych i reklam na ogrodzeniach - lokalizacji reklam na wszystkich obiektach zabytkowych, z dopuszczeniem lokalizacji szyldw o powierzchni maksymalnej 0,5m2 - lokalizacji tymczasowej zabudowy. W obiektach nowych, realizowanych w strefach ochrony konserwatorskiej dopuszcza si reklamy zwizane z prowadzon dziaalnoci bdce elementem projektw budowlanych tych obiektw

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 26

10. Ustalenia dla strefy ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji - obejmujcej zesp folwarku Starogard Szlachecki o granicach okrelonych na rysunku planu: 1) celem ochrony w w/w strefie jest ochrona historycznego ukadu ulic i drg oraz podziaw parcelacyjnych a take materialnych ladw przeszoci, w tym: a) zabytkowej zabudowy mieszkalnej, gospodarczej, przemysowej i innej, b) elementw architektury towarzyszcej takich jak ogrodzenia, supki bramne, bramy, architektura ogrodowa itd., c) zachowanych fragmentw dawnych nawierzchni drg, dziedzicw i wjazdw na posesje, d) zachowanych elementw zieleni komponowanej (parki, aleje), 2) ustala si nakaz nawizania now architektur jej skal i typem zabudowy -do architektury tradycyjnej, charakterystycznej dla strefy, z maksymaln wysokoci do 2 i kondygnacji (poddasza) nadziemnych (do ok. 10m ); 3) wskazane uzupenienie pierzei ul. Tczewskiej zabudow sytuowan kalenicowo wzgldem ulicy, z zachowaniem istniejcej linii pierzei. 11. Ustalenia dla strefy ochrony konserwatorskiej rewitalizacji urbanistycznej - obejmujcej zesp zabudowy wzdu ul. Kociuszki o granicach okrelonych na rysunku planu: 1) celem ochrony w w/w strefie jest ochrona historycznego ukadu ulic i drg oraz podziaw parcelacyjnych, tradycyjnego sposobu zagospodarowania dziaek budynek frontowy w linii zabudowy ulicy, oficyny cignce si w gb dziaek, a take materialnych ladw przeszoci, w tym: a) zabytkowej historycznej zabudowy oznaczonej na rysunku planu, typu i skali zabudowy charakterystycznej dla obszaru strefy, b) elementw architektury towarzyszcej takich jak dawne ogrodzenia, c) zachowanych fragmentw dawnych nawierzchni dojazdw i dziedzicw, d) zachowanych elementw zieleni komponowanej (cmentarz przy ul. Owidzkiej), 2) ustala si nakaz zachowania linii zabudowy pierzei ulicznej, 3) ustala si wymg nawizania now zabudow poprzez jej skal i charakter, form architektoniczn do zabudowy historycznej, wymagane utrzymanie wsplnej z ssiedztwem linii zabudowy oraz staranna kompozycja elewacji frontowej; 4) wskazane uzupenienie pierzei ul. Kociuszki 22, 34/36, 49, 51, 86, 88, 93, 100-106, ulica Pomorska, zwaszcza w miejscach wskazanych na rysunku planu, 5) dopuszcza si realizacj nowej zabudowy w gbi dziaek, pod warunkiem kontynuacji tradycyjnego sytuowania budynkw i zagospodarowania; 6) ustala si wymg uporzdkowania i rewaloryzacji zaoe cmentarnych przy ul. Owidzkiej, 7) dopuszcza si realizacj nowych obiektw wkomponowanych w istniejc zabudow, ksztatowan pod wzgldem linii zabudowy, gabarytw, geometrii dachu i pokrycia w nawizaniu do zabudowy historycznej, z zachowaniem ustale planu; 8) zaleca si opracowanie programu rewitalizacji dla caego obszaru strefy, w tym kompleksowych projektw zwizanych z rewaloryzacj, modernizacj, remontami oraz oywieniem spoeczno-gospodarczym; wskazane przywrcenie zblionych do historycznych funkcji zabudowy wewntrz parceli wzdu Kociuszki (rzemioso nieuciliwe, drobne zakady wytwrcze, usugi itp.). 12. Ustalenia dla strefy ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji - obejmujcej zesp zabudowy ulic Hallera, Sikorskiego, poudniowego odcinka ul. Gdaskiej, wraz z ul. Gimnazjaln i pocztkiem ul. Al. Wojska Polskiego o granicach okrelonych na rysunku planu: 1) celem ochrony w w/w strefie jest ochrona historycznego ukadu ulic i drg oraz podziaw parcelacyjnych, a take materialnych ladw przeszoci, w tym:

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 27

a) zabytkowej historycznej zabudowy oznaczonej na rysunku planu, typu i skali zabudowy charakterystycznej dla obszaru strefy, b) elementw architektury towarzyszcej takich jak dawne ogrodzenia, c) zachowanych fragmentw dawnych nawierzchni ulic, np. ul. Gimnazjalna, wjazdw, dojazdw i dziedzicw, d) zachowanych elementw zieleni ulicznej Gimnazjalna, Wojska Polskiego, 2) ustala si nakaz zachowania historycznej linii zabudowy pierzei ulicznej, cofnicie jedynie w miejscach wskazanych na rysunku planu z zachowaniem ustalonej na rysunku planu obowizujcej linii zabudowy dla budynku gwnego (frontowego); 3) ustala si wymg nawizania now zabudow poprzez jej skal i charakter, form architektoniczn do zabudowy historycznej - architektura o znaczcych gabarytach i reprezentacyjnej rdmiejskiej architekturze, iloci kondygnacji wysokoci nawizujcej do ssiedztwa historycznego, obowizuje nakaz starannej kompozycji elewacji frontowych; 4) ustala si wymg modernizacji i nowej kompozycji elewacji istniejcych wspczesnych budynkw typu blokowego; 5) wskazane uzupenienie pierzei ul. Sikorskiego, zwaszcza w miejscach wskazanych na rysunku planu; 6) ustala si wymg opracowania studium koncepcyjnego, poprzedzajcego projekty budowlane, dla wntrza urbanistycznego w miejscu skrzyowania ulic Sikorskiego, Wojska Polskiego, Gdaska, Mickiewicza, Hallera; 7) dopuszcza si realizacj nowych obiektw wkomponowanych w istniejc zabudow, ksztatowan pod wzgldem linii zabudowy, gabarytw, geometrii dachu i pokrycia w nawizaniu do zabudowy historycznej, z zachowaniem ustale planu. 13. Ustalenia dla strefy ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji - obejmujcej zesp myski przy Kanaowej - Owidzkiej o granicach okrelonych na rysunku planu: 1) ustala si nakaz ochrony historycznego ukadu ulic i drg oraz podziaw parcelacyjnych; 2) ustala si nakaz zachowania historycznej zabudowy, w tym historycznych obiektw przemysowych i inynierskich oraz elementw architektury towarzyszcej (ogrodzenia, bramy itp.); 3) postuluje si objcie ochron prawn przez wpis do rejestru zespou mynw; 4) postuluje si przywrcenie historycznej nawierzchni ul. Kanaowej i Tczewskiej, ustala si nakaz ochrony zachowanych tradycyjnych nawierzchni dziedzicw i dojazdw; 5) ustala si ochron ul. Kanaowej jako cigu widokowego na Stare Miasto, wskazane podniesienie walorw cigu poprzez wprowadzenie odpowiednich elementw maej architektury; 6) dopuszcza si uzupenienie zabudowy z przeznaczeniem dla obsugi turystyki i rekreacji, o charakterze architektury nawizujcej lub inspirowanej historyczn, lokaln zabudow. 14. Ustalenia dla strefy ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji - obejmujcej zesp ul. Chojnickiej : 1) celem ochrony w w/w strefie jest ochrona historycznego ukadu ulic i drg oraz podziaw parcelacyjnych, a take materialnych ladw przeszoci, w tym: a) zabytkowej historycznej zabudowy oznaczonej na rysunku planu, typu i skali zabudowy charakterystycznej dla obszaru strefy, b) zachowanie historycznych podziaw parcelacyjnych (wyznaczajcych wskie dziaki wzdu Chojnickiej), c) zachowanie elementw architektury towarzyszcej takich jak dawne ogrodzenia, tradycyjnych nawierzchni dojazdw i dziedzicw, d) zachowanych elementw zieleni ulicznej; 2) ustala si nakaz zachowania historycznej skali i typw zabudowy charakterystycznych dla poszczeglnych cigw ulicznych, w szczeglnoci drobnej skali ul. Chojnickiej, zrnicowania zabudowy i nieregularnoci linii zabudowy wzdu tej ulicy;
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 28

3) ustala si wymg nawizania now zabudow poprzez jej skal i charakter, form architektoniczn do zabudowy historycznej; wskazane kontynuowanie tradycyjnego sposobu zagospodarowania; 4) ustala si wymg uzupenienia pierzei ulicznej na podstawie spjnego opracowania poprzedzajcego projekty budowlane minimum studium pierzei - ul. Chojnicka midzy numerami 59-65 oraz 68-72; studium wymaga uzgodnienia z waciwym konserwatorem zabytkw; 5) dopuszcza si realizacj nowych obiektw wkomponowanych w istniejc zabudow, ksztatowan pod wzgldem linii zabudowy, gabarytw, geometrii dachu i pokrycia w nawizaniu do zabudowy historycznej, z zachowaniem ustale planu. 15. Ustalenia dla strefy ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji - obejmujcej zesp ul. Lubichowskiej , o granicach okrelonych na rysunku planu: 1) celem ochrony w w/w strefie jest ochrona historycznego ukadu ulic i drg oraz podziaw parcelacyjnych, a take materialnych ladw przeszoci, w tym: a) zabytkowej historycznej zabudowy oznaczonej na rysunku planu, typu i skali zabudowy charakterystycznej dla obszaru strefy, b) zachowanie historycznego ukadu drg i ulic oraz historycznych podziaw parcelacyjnych; c) zachowanie elementw architektury towarzyszcej takich jak dawne ogrodzenia, bramy wjazdowe, tradycyjnych nawierzchni dojazdw i dziedzicw, d) zachowanych elementw zieleni ulicznej; 2) ustala si wymg nawizania now zabudow poprzez jej skal i charakter, form architektoniczn do zabudowy historycznej; wskazane kontynuowanie tradycyjnego sposobu zagospodarowania; 3) dla pnocnego odcinka ul. Lubichowskiej ustala si wymg stosowania pierzei zwartych, z kontynuacj linii zabudowy jak dla zabudowy historycznej; dla odcinka poudniowego (na poudnie od ul. wirki i Wigury) dopuszczalna jest zabudowa wolnostojca w ogrodach swobodniejsza, z towarzyszeniem ogrodw, z zachowaniem linii zabudowy nieprzekraczalnej jak na rysunku planu; 4) dopuszcza si realizacj nowych obiektw wkomponowanych w istniejc zabudow, ksztatowan pod wzgldem linii zabudowy, gabarytw, geometrii dachu i pokrycia w nawizaniu do zabudowy historycznej, z zachowaniem ustale planu. 16. Dla wyznaczonych w obszarze planu zespow zabudowy o wartociach historycznych plan ustala: 1) celem ochrony jest zachowanie historycznej struktury ksztatowanej przez ukad parcelacyjny, historyczne cigi komunikacyjne oraz substancj budowlan o zblionych gabarytach i formie; 2) ustala si wymg kontynuacji w nowych realizacjach tradycyjnych i historycznych form budynkw oraz tradycyjnych form zagospodarowania terenu; 3) przy podziaach nieruchomoci wskazane zachowanie zblionych do historycznych typowych dla obszaru proporcji dziaek; 4) dla istniejcych budynkw dopuszcza si rozbudowy na zasadzie kontynuacji pierwotnych proporcji obiektw i form architektonicznych; 5) wyklucza si stosowanie ogrodze penych oraz betonowych (zwaszcza prefabrykowanych). 17. W obszarze objty ustaleniami planu nie wystpuj dobra kultury wspczesnej wymagajce ochrony. 10. Ustalenia dotyczce przestrzeni publicznych. 1. Przestrze publiczn na obszarze planu tworz: a) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym zieleni urzdzonej- parki, skwery, zielece, ogrody jordanowskie, cmentarze, ogrody dziakowe; b) tereny usug o charakterze publicznym z duym udziaem zieleni, w tym: tereny sportu i rekreacji, owiaty i wychowania, nauki (przedszkola, szkoy), usugi zdrowia (szpital, domy opieki spoecznej);

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 29

c) tereny usug o charakterze publicznym centrotwrczych w obszarze rdmiejskim, takich jak usugi administracji publicznej, usugi kultury, usugi komercyjne (centra biznesu, finansw, handlu, gastronomii, rozrywki i rekreacji itp.); d) tereny komunikacji drogi publiczne, place, wane wyrnione cigi piesze; 2. Zasady umieszczania reklam, szyldw, tablic informacyjnych itp. od strony drg publicznych i publicznych cigw pieszych : 1) dopuszcza si lokalizowanie reklam wolnostojcych przy cianie budynku, stanowicych kompozycj z jego elewacj; 2) dopuszcza si lokalizowanie szyldw mocowanych prostopadle do elewacji frontowej, o charakterze stylowym, dostosowanym do wystroju elewacji, zawierajcych wizerunek oddajcy charakter usugi; 3) dopuszcza si lokalizowanie tablic informacyjnych na budynkach, w ktrych znajduj si instytucje publiczne, zgodnie z odrbnymi przepisami szczegowymi; 4) ustala si wymg sporzdzenia projektu reklamy, szyldu i tablicy informacyjnej jako integralnej czci projektu budowlanego; form i kolorystyk reklam, szyldw, tablic informacyjnych dostosowa naley do rozwizania architektonicznego, tak by stanowiy kompozycyjn cao; 5) ustala si zakaz sytuowania przy drogach reklam emitujcych zmienne wiato i obraz (np. typu LED), nawet przy spenieniu warunkw odlegoci od drg (zgodnie z art. 45 ustawy prawo o ruchu drogowym4) ). 3. W obszarze terenu stanowicego przestrze publiczn wymagana jest decyzja pozwolenia na budow dla zagospodarowania w zakresie zieleni, brukowanych nawierzchni, maej architektury, ogrodze oraz owietlenia na podstawie projektu z uwzgldnieniem indywidualnego charakteru przestrzeni. W rozwizaniach architektonicznych oraz urbanistycznych wskazane jest zachowanie zasad elegancji, niepowtarzalnoci, wysokiej jakoci stosowanych rozwiza materiaowych oraz dotyczcych formy, starannoci w doborze rozwiza kolorystycznych. 4. W rozwizaniach projektowych dotyczcych zagospodarowania terenw przestrzeni publicznych ustala si wymg zastosowania udogodnie dla osb niepenosprawnych. 5. Ustala si wymg dostosowania ogrodze od strony ulic, placw, oglnodostpnych cigw pieszych i innych miejsc publicznych do architektury budynkw, z ktrymi s zwizane. 6. W planowanych obiektach uytecznoci publicznej naley uwzgldni wymagania obrony cywilnej. 11. Sposoby zagospodarowania terenw lub obiektw podlegajcych ochronie na podstawie przepisw odrbnych. 1. W obszarze objtym ustaleniami planu znajduj si tereny naraone na niebezpieczestwo powodzi, pooone w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi, oznaczone symbolem graficznym oraz symbolem ZZ. Na rysunku planu za. nr 1 do niniejszej uchway pokazano zasig tych terenw, na podstawie studium dla rzeki Wierzycy opracowanym przez Dyrektora Regionalnego Zarzdu Gospodarki Wodnej [RZGW] w Gdasku. W obszarze bezporedniego zagroenia powodzi obowizuj przepisy ustawy prawo wodne, w szczeglnoci wymagane jest dla planowanych robot budowlanych uzyskanie decyzji dyrektora RZGW zwalniajcej z zakazw wymaganych przepisami art. 40.1 pkt 3) oraz uzyskanie pozwole wodno-prawnych w przypadkach wymaganych przepisami szczeglnymi. 2. W terenach, o ktrych mowa w ust.1 obowizuj nakazy i zakazy wynikajce z przepisw szczeglnych (ustawa prawo wodne). 3. Na obszarze planu nie wystpuj tereny grnicze ani wyznaczone obszary naraone na niebezpieczestwo osuwania si mas ziemnych. Dla terenw o naturalnych predyspozycjach do wystpowania zjawisk osuwiskowych obowizuj ustalenia 8 ust.7. 4. W granicach ustanowionej strefy ochrony poredniej ujcia wody Poudnie oraz ujcia wody Wierzyca, oznaczonych na rysunku planu, ustala si nastpujce zakazy: 1) wprowadzania jakichkolwiek ciekw (w tym wd opadowych zaliczanych do ciekw na podstawie obowizujcych przepisw szczeglnych, a take ciekw technologicznych zwizanych z produkcj roln ) do ziemi i wd powierzchniowych;
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 30

2) odprowadzania ciekw sanitarnych do zbiornikw bezodpywowych bd lokalizowania oczyszczalni przydomowych; 3) lokalizowania ferm hodowlanych; 4) budowy magazynw produktw ropopochodnych, toksycznych surowcw, substancji chemicznych oraz lokalizowania rurocigw dla ich transportu; 5) mycia pojazdw mechanicznych; 6) lokalizowania nowych uj wody (poza studniami istniejcymi i ewentualnie projektowanymi nowymi studniami ujcia ) 7) urzdzania wikszych parkingw ni na potrzeby wasne funkcji dopuszczonych poprzez ustalenia planu usytuowanych w granicach strefy. 12. Szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu . Zasady tymczasowego zagospodarowania, uytkowania. 1. Dla terenw przeznaczonych dla nowej zabudowy lub innego ni dotychczas przeznaczenia dopuszcza si uytkowanie dotychczasowe lub niesprzeczne z ustaleniami planu, na wyznaczonych w planie dziakach, wycznie jako zagospodarowanie tymczasowe do czasu realizacji ustale planu. 2. Ustalenia ust. 1 nie dotycz przebudowy oraz rozbudowy obiektw nieprzeznaczonych do utrzymania, ktre naley traktowa jak zabudow uzupeniajc i realizowa zgodnie z warunkami zabudowy i ustalonym przeznaczeniem w planie. 3. Z obszaru planu wyklucza si lokalizacj budowli o wysokoci przekraczajcej 100m. 4. W ssiedztwie istniejcych linii napowietrznych energetycznych obowizuj ograniczenia dla wysokoci zagospodarowania i lokalizacji obiektw na stay pobyt ludzi: dla linii energetycznych wysokiego napicia 110kV 40m, po 20m na kada stron od osi supw; dla linii redniego napicia 15kV szeroko tej strefy wynosi 14m, po 7m na kad stron od osi supw; ograniczenia obowizuj do czasu przebudowy- skablowania linii lub przeoenia w inna lokalizacj; w strefie tej wysokoci obiektw i usytuowanie obiektw na stay pobyt ludzi naley uzgodni z odpowiednim gestorem sieci energetycznej. 5. W obszarze planu znajduje si gazocig wysokiego cinienia dn 125; w ssiedztwie sieci wystpuj ograniczenia wynikajce z Rozp. Ministra Grnictwa z dnia 18.08.1978r. w sprawie warunkw technicznych jakim powinny odpowiada sieci gazowe (Dz. U. Nr 21, poz. 94). Wszelkie zamierzenia inwestycyjne w ssiedztwie gazocigu wymagaj uzgodnienia z odpowiednim zarzdc gazocigu. 6. W ssiedztwie cmentarzy oznaczonych na rysunku planu jako tereny ZC ustala si stref ogranicze dla zagospodarowania o szerokoci 50m od granicy dziaki cmentarza. W strefie obowizuj zasady zagospodarowania terenu zgodne z Rozp. Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r. w sprawie okrelenia jakie tereny pod wzgldem sanitarnym s odpowiednie na cmentarze (Dz. U. z 1959r Nr 52 poz. 315), w tym: zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, zakadw produkujcych ywno, zakadw ywienia zbiorowego, zakadw przechowujcych artykuy spoywcze oraz studzien, rde i strumieni, sucych do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych. 7. Dla inwestycji na terenach o spadkach powyej 20 % oraz innych potencjalnie zagroonych osuwaniem si ziemi ustala si nakaz uwzgldnienia istniejcych uwarunkowa, szczegowego rozpoznania budowy geologicznej, analizy statecznoci zbocza. Wymagane jest ustalenie kategorii geotechnicznej z uwzgldnieniem statecznoci skarp, a w przypadku koniecznoci zabezpieczenia stabilnoci skarp w projekcie budowlanym ustala si nakaz wskazania sposobu ich zabezpieczenia przed erozj i osuwiskiem. 13. Zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci 1. Na obszarze objtym planem dopuszcza si czenie i podziay nieruchomoci. 2. Ustala si moliwo podziau terenw wyznaczonych liniami rozgraniczajcymi na dziaki budowlane pod warunkiem zachowania szczegowych ustale planu, przy czym musz by spenione nastpujce warunki:

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 31

1) parametry nowowydzielanych dziaek oraz szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci okrelono w ustaleniach szczegowych w 15 - 22 , wielko nowowydzielanych dziaek nie moe by mniejsza ni okrelona w ustaleniach szczegowych dla danego terenu; 2) w wyniku podziau terenu na dziaki budowlane naley zachowa wartoci uytkowe zgodne z przeznaczeniem ustalonym w planie wszystkich fragmentw terenu powstaych po podziale, z zachowaniem innych ustale planu; 3) nakazuje si wydzielenie niezbdnych drg i dojazdw niepublicznych do obsugi dziaek; 4) ustala si zakaz dokonywania podziaw powodujcych konieczno budowy dodatkowych zjazdw z drg krajowych. 3. Dopuszcza si wydzielenie dziaek o powierzchni mniejszej ni okrelona w ustaleniach szczegowych: 1) w celu powikszenia ssiedniej nieruchomoci, pod warunkiem, e dziaka, z ktrej wydzielony zostanie teren zachowa powierzchni nie mniejsz ni okrelona w ustaleniach szczegowych; 2) w celu lokalizacji obiektw infrastruktury technicznej; 3) w celu wydzielenia dojazdu do nowoprojektowanych dziaek budowlanych 4) w innych szczeglnie uzasadnionych przypadkach (np. warunkowanych historycznymi podziaami, uksztatowaniem terenu itp.). 4. Dopuszcza si wydzielanie dziaek dla potrzeb infrastruktury (stacje transformatorowe, przepompownie itp. obiekty) oraz drg wewntrznych, chyba e ustalenia szczegowe stanowi inaczej. 5. Dopuszcza si wykorzystanie do celw budowlanych nieruchomoci gruntowych zoonych wicej jak z jednej dziaki, pod warunkiem stosowania okrelonych planem parametrw i wskanikw ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, liczonych dla cznej powierzchni nieruchomoci gruntowych. 6. W obszarze planu dopuszcza si wydzielanie terenw dla wewntrznego ukadu komunikacyjnego przy uwzgldnieniu nastpujcych zasad: 1) nowy ukad granic zapewni bezporedni dostp do drogi publicznej lub wewntrznej, o ktrej mowa w pkt 2); 2) dopuszcza si realizowanie obsugi i dostpu, o ktrych mowa w punkcie 1, poprzez drogi/ulice wewntrzne, stanowice wspwasno wszystkich wacicieli nieruchomoci, dla ktrych korzystanie z niej jest konieczne. 7. Podziau terenu na dziaki budowlane dla terenw dotd niezabudowanych, rozwojowych, wymienionych w 7 ust. 1 pkt 11) planu, mona dokona w oparciu o projekt podziau sporzdzony dla minimum caego terenu wydzielonego liniami rozgraniczajcymi i wskazanego w dla takiego opracowania w ustaleniach szczegowych po udokumentowaniu moliwoci zagospodarowania caoci tak wskazanego terenu tj. po sporzdzeniu projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu wykonanego przez osob uprawnion (architekt lub urbanista uprawniony), uwzgldniajcego podzia geodezyjny, ukad komunikacyjny wewntrzny oraz uzbrojenie terenu w powizaniu z istniejcymi ukadami komunikacyjnymi i inynieryjnymi. Koncepcja ta stanowi ma zacznik do wstpnego projektu podziau, o ktrym mowa w przepisach szczeglnych. Ustala si wymg uzgodnienia w/wym projektu koncepcyjnego oraz projektowanego podziau z Prezydentem Miasta oraz z zarzdc drogi, do ktrej planowane jest wczenie, przed uzyskaniem pozwolenia na podzia. 8. Na obszarze objtym planem nie ustala si granic obszarw wymagajcych scale i podziaw, o ktrych mowa w ustawie z dn. 21.08.1997r.o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 262, poz. 2603 ze zm.) w dziale III, rozdz. 2.5) 9. Za zgodne z ustaleniami planu uznaje si dziaki wydzielone przed dniem wejcia w ycie planu. 14. Parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy i zagospodarowania terenu 1. O ile nie ustalono w ustaleniach szczegowych dla danego wydzielonego liniami rozgraniczajcymi terenu szczegowych wskanikw ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dotyczcych minimalnej wymaganej liczby miejsc postojowych, obowizuj parametry i wskaniki wymienione w ust. 2. Strefy A, B, C polityki parkingowej, zgodne z zapisami Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego miasta pokazano na ideogramie nr 3 na rysunku planu.
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 32

2. Ustala si nastpujce wskaniki parkingowe do obliczenia wymaganej minimalnej liczy miejsc postojowych - o ile w ustaleniach szczegowych nie zapisano inaczej, to: 1) dla strefy (okrelonej jako A w studium, o ktrym mowa w 1 ust. 1 planu) obejmujcej rdmiecie miasta pooone pomidzy ulicami Jagiey, Mickiewicza, Tczewska, Owidzk, Pomorsk, Niepodlegoci a) mieszkacy: 0.5 1 mp/ 1 mieszkanie b) zatrudnieni: 10 mp/100 zatrudnionych c) uytkownicy usug: 10 mp/1000 m2 powierzchni uytkowej dopuszcza si lokalizacj dwch nowych parkingw przy ul. Kociuszki: jeden pomidzy ulicami Pelplisk i Jabowsk, drugi w rejonie skrzyowania z ul. Jana Pawa II oba w miejscach przewidzianych na rozwj funkcji usugowych; dla strefy wskazane wprowadzenie stref ograniczonego postoju; 2) dla strefy (okrelonej jako B w studium o ktrym mowa w 1 ust. 1 planu ) obejmujcej obszar pomidzy ulicami: Pomorsk, Pelplisk, Armii Krajowej, wirki i Wigury i 2 Puku Szwoleerw oraz w obszarze pomidzy torami kolejowymi, drog nr 22 oraz ul. Skarszewsk a) mieszkacy: 1 mp/ 1 mieszkanie b) zatrudnieni: 12 mp/100 zatrudnionych c) uytkownicy usug: 20 mp/1000 m2 powierzchni uytkowej Ustala si wymg uporzdkowania parkowania, zorganizowania nowych parkingw oraz wydzielenia przykrawnikowych miejsc postojowych; 3) dla strefy (okrelonej jako C w studium o ktrym mowa w 1 ust. 1 planu) obejmujcej pozostay obszar miasta a) mieszkacy: 1 mp/ 1 mieszkanie, b) zatrudnieni: 40 mp/100 zatrudnionych c) uytkownicy usug: 30 mp/1000 m2 powierzchni uytkowej 3. Dopuszcza si odstpstwa od wskanikw wymienionych w ust. 2 dla obiektw i obszarw objtych ochron konserwatorsk w strefach ochrony konserwatorskiej. Dla obiektw, funkcji nie wymienionych w ust. 2 wskaniki parkingowe naley ustala przez analogi. Rozdzia 3. Ustalenia szczegowe dla wydzielonych terenw 15. Ustalenia dla terenw pooonych w jednostce urbanistycznej A - Pnoc 1. Dla terenw oznaczonych symbolem A.1. MN.3, A.2.MN.3, A3.MN.3 , A.4.MN3 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usugami towarzyszcymi, w tym usugami rzemiosa; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) dla nowej zabudowy w obrbie istniejcych zespow zabudowy mieszkaniowej: ustala si linie zabudowy bdce kontynuacj linii zabudowy budynkw wzdu ulicy; wysoko grnej krawdzi elewacji frontowej jej gzymsu lub attyki wyznacza si jako przeduenie tych krawdzi odpowiednio do istniejcej zabudowy na dziakach ssiednich, geometria dachu (kt nachylenia, wysoko gwnej kalenicy i kierunek pooenia kalenicy wzgldem frontu dziaki) odpowiednio do zabudowy ssiedniej, nakaz stosowania jednorodnego charakteru architektonicznego (obejmuje on gabaryty budynkw geometri dachu, kolorystyk); 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione;

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 33

5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy nieprzekraczalne linie zabudowy od ulic: Niemojewskiego, Pola, Rogali jak na rysunku planu, od pozostaych drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych (mieszkalnych lub usugowych i mieszkalno-usugowych) do 10m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych (budynki garaowe, gospodarcze itp.)- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw - zharmonizowane z zabudow istniejc, dla budynkw gwnych dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu gwnych poaci w przedziale 35-45stopni, dla budynkw pomocniczych dopuszcza si dachy paskie e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: wielko dziaek jak w stanie istniejcym, nowa dziaka uzyskana w wyniku scalania i podziau o pow. nie mniejszej jak 600 m2; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: wg ustale oglnych; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z drg publicznych: Niemojewskiego, Pola, Rogali, Zamenhofa; a take z drg wewntrznych; b) miejsca postojowe minimum 1 miejsce/1 mieszkanie, 40mp/100mzatrudnionych i 30mp/1000m2 pow. uytkowej usug; a dla usug towarzyszcych min

11) stawka procentowa: dla terenu A.4.MN.2-30%, dla pozostaych terenw 0%. 2. Dla terenw oznaczonych symbolem A.5.P1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, przemysu, skadw, magazynw, rzemiosa uciliwego, wyklucza si funkcje mieszkaniowe; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od strony granicy z terenami zabudowy mieszkaniowej MN3 wprowadzi ziele izolacyjno-krajobrazow; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wyklucza si lokalizacje obiektw lub dziaalnoci, ktrych uciliwoci na granicy dziaki mogyby powodowa przekroczenie standardw jakoci rodowiska wymaganych dla ssiedniej zabudowy mieszkaniowej; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy nieprzekraczalne jak na rysunku planu, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 20% powierzchni dziaki;

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 34

7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: wielko dziaek jak w stanie istniejcym, nowa dziaka uzyskana w wyniku scalania i podziau o pow. nie mniejszej jak 800m2; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Niemojewskiego i Rogali oraz z drogi powiatowej, b) miejsca postojowe - 40mp/100mzatrudnionych i 30mp/1000m2 pow. uytkowej obiektw usugowych lub produkcyjnych; 11) stawka procentowa: 0%. 3. Dla terenw oznaczonych symbolem A.6.MN.2, A.7.MN.2, A.8.MN.2 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy nieprzekraczalne jak na rysunku planu, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych (mieszkalnych) do 10m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- dla budynkw gwnych dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu gwnych poaci w przedziale 35-45 stopni, dla budynkw pomocniczych dopuszcza si dachy paskie; e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: minimalna nowowydzielana dziaka o powierzchni 600m2; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: wg ustale oglnych; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ulic Niemojewskiego, Rogali, projektowanych drg dojazdowych oraz z drg wewntrznych, b) miejsca postojowe min 1 miejsce/ 1 lokal mieszkalny; 11) stawka procentowa: 30%. 4. Dla terenw oznaczonych symbolem A.9.MN.2 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: dla dziaek zabudowanych w dniu uchwalania planu przy sytuowaniu zabudowy uzupeniajcej dopuszcza si sytuowanie budynkw bezporednio na granicy dziaek lub w odlegoci 1,5m od granic dziaek ssiednich;

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 35

3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy nieprzekraczalne dla nowej zabudowy jak na rysunku planu, od ul. Kutrzeby i ul. Unruga wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych (mieszkalnych) do 10m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: minimalna nowowydzielana dziaka o powierzchni 800m2, podzia prostopadle do drogi z ktrej odbywa si zjazd na teren dziaki; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: wg ustale oglnych; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Kutrzeby i projektowanego jej przeduenia oraz z ul. Unruga, b) miejsca postojowe min 1 miejsce/ 1 lokal mieszkalny, 11) stawka procentowa: 30%. 5. Dla terenw oznaczonych symbolem A.10.MN.2 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usugi towarzyszce wbudowane wycznie tego rodzaju, ktre nie wymagaj zmian sposobu uytkowania; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy nieprzekraczalne jak na rysunku planu , b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30 %, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych (mieszkalnych lub usugowych i mieszkalno-usugowych) do 10m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu gwnych poaci w przedziale 3545stopni, kalenice ustawione rwnolegle do frontu; e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziaki - 1000m2, linie podziau prostopadle do drogi KDL- przeduenia ul. Kleberga;

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 36

8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: wg ustale oglnych; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ulicy nowoprojektowanej KDL- przeduenie ul. Kleeberga; b) miejsca postojowe min 1 miejsce /1 lokal mieszkalny; 11) stawka procentowa: 30%. 6. Dla terenw oznaczonych symbolem A.11.MN.2, A.12.MN.2, A.13.MN.2, A.14.MN.2 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: dla dziaek zabudowanych w dniu uchwalania planu przy sytuowaniu zabudowy uzupeniajcej dopuszcza si sytuowanie budynkw bezporednio na granicy dziaek lub w odlegoci 1,5m od granic dziaek ssiednich; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych (mieszkalnych lub usugowych i mieszkalno-usugowych) do 10m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: wielko dziaek jak w stanie istniejcym, nowa dziaka uzyskana w wyniku scalania i podziau o pow. nie mniejszej jak 600m2; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) dopuszcza si sytuowanie budynkw gospodarczych, garay bezporednio na granicach z ssiednimi dziakami, 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z drg gminnych, w tym z ulic Kleeberga, Unruga, Bp. Dominika, b) miejsca postojowe min 1 miejsce/ 1 lokal mieszkalny; 11) stawka procentowa: 0%. 7. Dla terenw oznaczonych symbolem A.15. ZP, A.16.ZP, A.24.ZP, A.25.ZP, A.33.ZP, A.47.ZP, A.102.ZP, A.103.ZP, A.183.ZP , A.184.ZP, plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urzdzonej, parki, skwery, zielece, z dopuszczeniem sytuowania placw zabaw, urzdze sportowych, altan, wiat wypoczynkowych, cieek pieszych i rowerowych; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: istniejca ziele do zachowania, ochrony i wzmocnienia;

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 37

3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej w rozumieniu planu, obowizuj ustalenia 10 ust. 3 i 4; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) zakaz sytuowania budynkw, b) wysoko zabudowy dla altan, wiat do 5m, d) geometria dachw- dowolne formy, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 90% powierzchni terenu; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si podziau na dziaki; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: wg ustale oglnych; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: a) dla terenw A.16.ZP, A.24.ZP, A.25.ZP, A.33.ZP do czasu docelowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu dopuszcza si rolne uytkowanie terenu, bez wznoszenia budynkw i budowli rolniczych, b) dla terenw A.15.ZP, A.102.ZP, A.103.ZP, A.183.ZP, A.184.ZP nie dopuszcza si tymczasowych form uytkowania i zagospodarowania; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z przylegych drg publicznych oraz cigw pieszo-jezdnych, b) miejsca postojowe ilo miejsc postojowych dla samochodw ograniczy do niezbdnego minimum (np. miejsca dla osb niepenosprawnych), wymg realizacji miejsc parkowania rowerw; 11) stawka procentowa: 0%. 8. Dla terenw oznaczonych symbolem A.17.U2 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: teren usug kultury i kultu religijnego, zesp kocioa oraz orodka parafialnego z zieleni parkowo-ogrodow, dopuszcza si sytuowanie niezbdnych dla obsugi parkingw; jako funkcje dopuszczalne ustala si usugi z zakresu opieki spoecznej, owiaty i wychowania, dopuszcza si funkcje mieszkalne i mieszkalnictwa zbiorowego zwizanego z funkcj podstawow; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: w ksztatowaniu zabudowy i zagospodarowania terenu ustala si nakaz uwzgldnienia szczeglnych wymaga architektonicznych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: istniejca ziele wysoka do zachowania i ochrony; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej w rozumieniu planu, obowizuj ustalenia 10 ust. 3 i 4; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 25%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 20m (nie dotyczy dominanty), dla pozostaych budynkw do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych typu garae, budynki gospodarcze itp- wysoko do 5m, 1 kondygnacja nadziemne,
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 38

d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc w granicach terenu, forma indywidualna dostosowana do charakteru terenu, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 50% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie ustala si minimalnej wielkoci dziaki; dopuszcza si czenie dziaek istniejcych; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Kleeberga poprzez cig pieszo-jezdny lub z ul. Bp. Dominika poprzez drogi w terenie A.15.ZP; b) miejsca postojowe -20msc /1000m2 pow. uytkowej kocioa oraz min 10 miejsc dla mieszkacw i zatrudnionych w orodku parafialnym; 11) stawka procentowa: 0%. 9. Dla terenw oznaczonych symbolem A.18.ZP,US plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: teren zieleni urzdzonej park rekreacyjno-wypoczynkowy, teren sportu i rekreacji, dopuszcza si sytuowanie obiektw i urzdze sportowych, w tym boisk, placw gier i zabaw, kortw, cieek pieszych i rowerowych, miejsc wypoczynku, dopuszcza si sytuowanie budynkw penicych funkcj wietlicy, klubu, obiektu pensjonatowego, gastronomicznego, organizacji imprez , sanitariatw, magazynku sprztu sportowego itp.; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: istniejca ziele oraz oczka wodne do zachowania, ochrony i wzmocnienia, zaoenie parkowo-rekreacyjne projektowa i realizowa w celu osignicia korzystnego rodowiska przyrodniczego i znaczcych wartoci krajobrazowych, ustala si nakaz zastosowania rolinnoci zrnicowanej morfologicznie, planowo urzdzonej; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: teren ksztatowa jako element lokalnej osnowy ekologicznej; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: na fragmencie wystpuje wskazany orientacyjnie na rysunku planu obszar strefy ochrony archeologicznej, obowizuj dla niej ustalenia 9 ust. 8; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej w rozumieniu planu, obowizuj ustalenia 10 ust. 3 i 4; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszcza si budynki o pow. zabudowy nie wikszej jak 200m2, cznie w granicach terenu nie wicej jak 400m2 pow. zabudowy, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 10,5m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, d) geometria dachw- forma indywidualna, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 75% powierzchni terenu lub wydzielonej z niego dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: dopuszcza si wydzielenie dziaki dla planowanych budynkw wraz z niezbdnym otoczeniem zapewniajcym ich prawidowe funkcjonowanie, nie ustala si minimalnej wymaganej powierzchni; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si;
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 39

9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: do czasu docelowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu dopuszcza si rolne uytkowanie terenu, bez wznoszenia budynkw i budowli rolniczych; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Niemojewskiego, b) miejsca postojowe ograniczy do niezbdnego minimum, dla obiektw usugowych wg 14 ust. 2; 11) stawka procentowa: 0%. 10. Dla terenw oznaczonych symbolem A.19.MN.2, A.21.MN.2, A.20.MN.2, A.22.MN.2 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, na fragmencie terenu A.19.MN2 oraz A.20MN.2, A.21MN.2 wystpuje wskazany orientacyjnie na rysunku planu obszar strefy ochrony archeologicznej, obowizuj dla niej ustalenia 9 ust. 8 ; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy jak na rysunku planu, od pozostaych drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 10m, maksymalnie 3kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- dachy strome dwu i wielospadowe o nachyleniu poaci gwnych w przedziale 30-45 stopni, ustawione kalenic rwnolegle do frontu dziaki, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) minimalna wydzielana dziaka o powierzchni 800m2, zasada podziau - podzia prostopadle do drogi obsugujcej; b) podzia terenu A.20.MN.2 wg zasad 13 ust. 7; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: do czasu docelowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu dopuszcza si rolne uytkowanie terenu, bez wznoszenia budynkw i budowli rolniczych; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd - z otaczajcych drg publicznych oraz z drg wewntrznych, b) miejsca postojowe min 2 miejsca na 1 dziak; 11) stawka procentowa: 30%. 11. Dla terenw oznaczonych symbolem A.26.R plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny gruntw rolnych, dopuszcza si zalesienia, zadrzewienia; dopuszcza si zabudow zagrodow zwizana z produkcj rolnicz, ogrodnictwem; wyklucza si obiekty inwentarskie oraz zwizane z nimi obiekty budowlane; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 40

3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 10%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 10m, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, d) geometria dachw- dachy strome dwu i wielospadowe o nachyleniu poaci gwnych w przedziale 30-45 stopni, ustawione kalenic rwnolegle do frontu dziaki; e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 70% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: podziay wycznie na cele rolne zgodnie z przepisami szczeglnymi, powierzchnia dziaek nie mniejsza jak 0,3 ha; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: nie ustala si; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z przylegych drg publicznych oraz wewntrznych, b) miejsca postojowe minimum 2 miejsca na dziace na ktrej przewiduje si zabudow; 11) stawka procentowa: 0%. 12. Dla terenw oznaczonych symbolem A.27.U1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej, dopuszcza si funkcje mieszkaniowe jako towarzyszce funkcji podstawowej, wbudowane; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: istniejca ziele wysoka wzdu drg do zachowania i ochrony oraz wzmocnienia, ustala si nakaz zastosowania rolinnoci zrnicowanej morfologicznie, planowo urzdzonej; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg publicznych przylegych jak na rysunku planu; b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 50%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- dachy dowolne, przy czym wskazane zastosowanie jednorodnych pod wzgldem formy, materiau i kolorystyki rozwiza na jednej dziace, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) minimalna wydzielana dziaka o powierzchni 1000m2, b) podzia terenu wg zasad 13 ust. 7;
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 41

8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) cz terenu znajduje si w oznaczonej na rysunku planu strefie ogranicze dla zagospodarowania lokalizowanego w ssiedztwie cmentarza o szerokoci 50m od granic dziaki cmentarza; w obrbie strefy obowizuj ustalenia jak w 12 ust.6, b) w zagospodarowaniu uwzgldni ochron funkcji mieszkalnych i usugowych chronionych ze wzgldu np. na pobyt dzieci i modziey lub osb starszych przed uciliwociami od drg-ul. Skarszewska KDZ (haas, wibracje) poprzez zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: do czasu docelowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu dopuszcza si rolne uytkowanie terenu, bez wznoszenia budynkw i budowli rolniczych; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Niemojewskiego, Skarszewskiej, nowoprojektowanej KDL oraz drg wewntrznych, b) miejsca postojowe wg 14 ust. 2; 11) stawka procentowa: 0%. 13. Dla terenw oznaczonych symbolem A.28.ZP, A.106.ZP, A.107.ZP plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urzdzonej o funkcji izolacyjno-krajobrazowej, dopuszcza si sytuowanie parkingw na nie wicej jak 50 miejsc; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: ustala si nakaz zastosowania rolinnoci zrnicowanej morfologicznie, planowo urzdzonej, z gatunkami pozwalajcymi na tumienie haasu; istniejcy drzewostan do ochrony i zachowania; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: tereny poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej w rozumieniu planu, obowizuj ustalenia 10 ust. 3 i 4; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) zakaz sytuowania budynkw, b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 80% powierzchni terenu; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si podziau na dziaki; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: cz terenu A.107.ZP i teren A.106.ZP znajduj si w oznaczonej na rysunku planu strefie ogranicze dla zagospodarowania lokalizowanego w ssiedztwie cmentarza o szerokoci 50m od granic dziaki cmentarza; w obrbie strefy obowizuj ustalenia jak w 12 ust.6; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: do czasu docelowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu dopuszcza si rolne uytkowanie terenu, bez wznoszenia budynkw i budowli rolniczych; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Skarszewskiej, b) miejsca postojowe dopuszcza si sytuowa miejsca postojowe w zespoach nie wikszych jak 50 miejsc; 11) stawka procentowa: 0%. 14. Dla terenw oznaczonych symbolem A.29.U1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 42

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej, dopuszcza si funkcje mieszkaniowe jako towarzyszce funkcji podstawowej, wbudowane; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) istniejca ziele wysoka wzdu drg do zachowania i ochrony oraz wzmocnienia, ustala si nakaz zastosowania rolinnoci zrnicowanej morfologicznie, planowo urzdzonej; b) w naroniku ulic Skarszewska - Bp. Dominika dopuszcza si sytuowanie lokalnej dominanty lub wyrnika architektonicznego, dla nowej zabudowy ustala si szczeglne wymogi architektoniczne; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg publicznych przylegych Skarszewskiej, Bp. Dominika i Niemojewskiego jak na rysunku planu, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 50, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, parametr wysokoci nie dotyczy lokalnej dominanty ksztatowanej jako cz budynku lub odrbny budynek, d) geometria dachw - dachy dowolne, przy czym wskazane zastosowanie jednorodnych pod wzgldem formy, materiau i kolorystyki rozwiza na jednej dziace, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) minimalna wydzielana dziaka o powierzchni 1000m2, b) podzia terenu wg zasad 13 ust. 7; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w zagospodarowaniu uwzgldni ochron funkcji mieszkalnych i usugowych chronionych ze wzgldu np. na pobyt dzieci i modziey lub osb starszych przed uciliwociami od drg - ul. Skarszewska KDZ (haas, wibracje) poprzez zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: do czasu docelowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu dopuszcza si rolne uytkowanie terenu, bez wznoszenia budynkw i budowli rolniczych; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Niemojewskiego, ul. Skarszewskiej, ul. Bp. Dominika oraz drg wewntrznych, b) miejsca postojowe wg 14 ust. 2; 11) stawka procentowa: 0%. 15. Dla terenw oznaczonych symbolem A.30.U1,U2 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej komercyjnej lub o charakterze publicznym np. z zakresu owiaty i wychowania, edukacji, opieki spoecznej, kultury, ochrony zdrowia, administracji publicznej , funkcje mieszkalne dopuszczalne jako towarzyszce np. w postaci lokali mieszkalnych wbudowanych w obiekt usugowy; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) dla pierzei ul. Bp. Dominika ustala si szczeglne wymagania architektoniczne,

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 43

b) ustala si nakaz przedstawienia na etapie projektu budowlanego projektu zieleni towarzyszcej, odpowiednio komponowanej; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od ul. Bp. Dominika jak na rysunku planu, od pozostaych drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 60%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych (usugowych i usugowo-mieszkalnych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- dachy dowolne, przy czym wskazane zastosowanie jednorodnych pod wzgldem formy, materiau i kolorystyki rozwiza na jednej dziace, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci a) minimalna wydzielana dziaka o powierzchni 1000m2, b) podzia terenu wg zasad 13 ust. 7; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w zagospodarowaniu uwzgldni ochron przed uciliwociami od drogi ul. Bp. Dominika - KDZ (haas, wibracje) poprzez zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: do czasu docelowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu dopuszcza si rolne uytkowanie terenu, bez wznoszenia budynkw i budowli rolniczych; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Bp. Dominika oraz z projektowanych nowowydzielonych drg wewntrznych, b) miejsca postojowe wg 14 ust. 2; 11) stawka procentowa: 0%. 16. Dla terenw oznaczonych symbolem A.31.MN.4 (R) plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej typu rezydencjalnego tj. wolnostojcej, na wikszych dziakach, w otoczeniu zieleni; nie dopuszcza si sytuowania funkcji usugowych; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) ustala si nakaz przedstawienia na etapie projektu budowlanego projektu zieleni towarzyszcej, odpowiednio komponowanej; b) w zagospodarowaniu terenu ustala si wymg zapewnienia terenu zieleni osiedlowej, wypoczynkowej, przy czym co najmniej 50% zieleni w osiedlu naley projektowa tak, by tworzya ona zwart powierzchni wiksza ni 1000m2 i o szerokoci co najmniej 20m; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych;

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 44

6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 20%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 9m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 5m, maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna, d) geometria dachw- dachy strome dwu lub wielospadowe o nachyleniu gwnych poaci w przedziale 2540stopni, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 60% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) minimalna wydzielana dziaka o powierzchni 2000m2, minimalna szeroko frontu 30m, b) podzia terenu wymaga spenienia warunku 13 ust. 7, c) przy podziale uwzgldni wskazane orientacyjnie na rysunku planu miejsca powiza z ssiednim ukadem komunikacyjnym; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: do czasu docelowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu dopuszcza si rolne uytkowanie terenu, bez wznoszenia budynkw i budowli rolniczych; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z drg publicznych otaczajcych teren lub z nowowydzielonych drg dojazdowych wewntrznych; z uwzgldnieniem wskazanych powiza, b) miejsca postojowe minimum 2 miejsca na 1 dom; 11) stawka procentowa: 0%. 17. Dla terenw oznaczonych symbolem A.32.US,U1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny usug sportu i rekreacji, z dopuszczeniem jako funkcji towarzyszcych usug, dopuszcza si sytuowanie parkingu oglnodostpnego; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) pierzeja ul. Bp. Dominika wymaga uksztatowania, ustala si dla niej szczeglne wymagania architektoniczne, b) wskazana realizacja szpaleru drzew wzdu nowoprojektowanych drg KDD, c) ustala si nakaz przedstawienia na etapie projektu budowlanego projektu zieleni towarzyszcej, odpowiednio komponowanej; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 10m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 45

d) geometria dachw- dowolna, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 50% powierzchni terenu lub wydzielonej dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) dopuszcza si czenie dziaek, b) minimalna wydzielana dziaka o powierzchni 600m2, c) podzia terenu wymaga spenienia warunku 13 ust. 7; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: do czasu docelowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu dopuszcza si rolne uytkowanie terenu, bez wznoszenia budynkw i budowli rolniczych; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Bp. Dominika oraz z projektowanej drogi KDD, b) miejsca postojowe - wg 14 ust. 2; 11) stawka procentowa: 0%. 18. Dla terenw oznaczonych symbolem A.34.MN.3, A.41.MN.3, A.42.MN.3, A.43.MN.3, A.46.MN.3 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej z usugami, w tym usugami rzemiosa i drobn wytwrczoci; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) dla nowej zabudowy w obrbie istniejcych zespow zabudowy mieszkaniowej : ustala si linie zabudowy bdce kontynuacj linii zabudowy budynkw wzdu ulicy; wysoko grnej krawdzi elewacji frontowej jej gzymsu lub attyki wyznacza si jako przeduenie tych krawdzi odpowiednio do istniejcej zabudowy na dziakach ssiednich, geometria dachu (kt nachylenia, wysoko gwnej kalenicy i kierunek pooenia kalenicy wzgldem frontu dziaki) odpowiednio do zabudowy ssiedniej, nakaz stosowania jednorodnego charakteru architektonicznego (obejmuje on gabaryty budynkw geometri dachu, kolorystyk), b) w terenie A.46.MN.3 wskazane zagospodarowanie i zabudowa o jednorodnym charakterze pod wzgldem formy, materiau i kolorystyki elewacji oraz pokry dachowych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wyklucza si lokalizacje obiektw lub dziaalnoci, ktrych uciliwoci na granicy dziaki mogyby powodowa przekroczenie standardw jakoci rodowiska wymaganych dla ssiedniej zabudowy mieszkaniowej; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) cz terenw znajduje si granicach ukadu ruralistycznego wsi abno pokazanych na rysunku planu, wskazane zachowanie zasady parcelacji oraz sytuowania zabudowy jak w stanie istniejcym (w dniu uchwalania planu); 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy jak na rysunku planu, a od pozostaych drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych (mieszkalnych lub usugowych i mieszkalno-usugowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 46

d) geometria dachw - dla terenw z istniejc w dniu uchwalania planu zabudow zharmonizowane z zabudow istniejc, dla nowych zespow (A.46.MN.3, A.41.MN.3) wskazane dachy strome dwu lub wielospadowe o nachyleniach gwnych poaci w przedziale 30-40stopni; e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) minimalna wydzielana dziaka o powierzchni 800m2, b) podzia terenu A.46.MN.3 wymaga spenienia warunku 13 ust. 7; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: przez teren w miejscach wskazanych na rysunku planu przebiegaj istniejce napowietrzne linie elektroenergetyczne do czasu ich przebudowy (skablowania) lub likwidacji obowizuje nakaz uzgadniania projektu zagospodarowania terenu z zarzdca sieci energetycznych; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: w terenie A.46.MN.3 do czasu docelowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu dopuszcza si rolne uytkowanie terenu, bez wznoszenia budynkw i budowli rolniczych; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z przylegych drg; b) miejsca postojowe minimum 1 miejsce na mieszkanie oraz dodatkowo dla usug wg 14 ust. 2; 11) stawka procentowa: 0%. 19. Dla terenw oznaczonych symbolem A.35.MN.2, A.38.MN2, A.39.MN.2, A.40.MN.2 , A.44.MN2, A.45.MN.2, A.48.MN.2 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) dla nowej zabudowy w obrbie istniejcych zespow zabudowy mieszkaniowej : ustala si linie zabudowy bdce kontynuacj linii zabudowy budynkw wzdu ulicy; wysoko grnej krawdzi elewacji frontowej jej gzymsu lub attyki wyznacza si jako przeduenie tych krawdzi odpowiednio do istniejcej zabudowy na dziakach ssiednich, geometria dachu (kt nachylenia, wysoko gwnej kalenicy i kierunek pooenia kalenicy wzgldem frontu dziaki) odpowiednio do zabudowy ssiedniej, nakaz stosowania jednorodnego charakteru architektonicznego (obejmuje on gabaryty budynkw geometri dachu, kolorystyk); b) dla dziaek zabudowanych w dniu uchwalania planu przy sytuowaniu zabudowy uzupeniajcej dopuszcza si sytuowanie budynkw bezporednio na granicy dziaek lub w odlegoci 1,5m od granic dziaek ssiednich; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) cz terenw znajduje si granicach ukadu ruralistycznego wsi abno pokazanych na rysunku planu, wskazane zachowanie zasady parcelacji oraz sytuowania zabudowy jak w stanie istniejcym (w dniu uchwalania planu), ewentualne scalenia i podziay dziaek wymagaj uzgodnienia z waciwym konserwatorem zabytkw, b) dla budynkw wskazanych na rysunku planu (w terenach A.38.MN.2, A.44.MN.2, A.35.MN.2, A.48.MN.2) jako obiekty zabytkowe wg gminnej ewidencji zabytkw obowizuj ustalenia wg 9 ust. 7, c) na fragmencie terenu A.39.MN.2 wystpuje wskazany orientacyjnie na rysunku planu obszar strefy ochrony archeologicznej, obowizuj dla niej ustalenia 9 ust. 8; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy jak na rysunku planu, a od pozostaych drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%,
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 47

c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 10,5m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, dla nowych zespow wskazane dachy strome dwu lub wielospadowe o nachyleniach gwnych poaci w przedziale 30- 40stopni, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) minimalna wydzielana dziaka o powierzchni 800m2; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: przez tereny w miejscach wskazanych na rysunku planu przebiegaj istniejce napowietrzne linie elektroenergetyczne do czasu ich przebudowy (skablowania) lub likwidacji obowizuje nakaz uzgadniania projektu zagospodarowania terenu z zarzdc sieci energetycznych; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: nie dopuszcza si tymczasowego zagospodarowania i uytkowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z przylegych drg, b) miejsca postojowe minimum 1 miejsce na mieszkanie; 11) stawka procentowa: 0%. 20. Dla terenw oznaczonych symbolem A.37.U2 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy usugowej o charakterze publicznym, z zakresu owiaty i wychowania, edukacji, opieki spoecznej; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: istniejca ziele wysoka do zachowania i ochrony, wskazane uzupenienie zieleni, ustala si nakaz zastosowania rolinnoci zrnicowanej morfologicznie, planowo urzdzonej, z gatunkami pozwalajcymi na tumienie haasu; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej w rozumieniu planu, obowizuj ustalenia 10 ust. 3 i 4; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 16m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki. 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si podziau na dziaki ; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w zagospodarowaniu uwzgldni ochron przed uciliwociami od drg ul. Bp. Dominika- KDZ (haas, wibracje) poprzez zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej:
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 48

a) dojazd z ul. Bp. Dominika i Kalinowskiego, b) miejsca postojowe 1,5 miejsca/ 1 sal lekcyjn, a take 10 miejsc na 100 zatrudnionych; 11) stawka procentowa: 0%. 21. Dla terenw oznaczonych symbolem A.49.KK plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: teren komunikacji, dawna linia kolejowa, obecnie nieczynna (jedynie nasyp), przeksztacony na cig pieszo-rowerowy z zieleni; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: - wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej w rozumieniu planu, obowizuj ustalenia 10 ust. 3 i 4; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: nie dotyczy, ze wzgldu na zakaz sytuowania budynkw; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si podziau na dziaki; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: nie ustala si; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) powiza z ssiednimi ciekami rowerowymi planowanymi w obszarze obecnie majcym status terenw zamknitych (pokolejowych), b) miejsca postojowe zakaz sytuowania; 11) stawka procentowa: 0%. 22. Dla terenw oznaczonych symbolem A.50.MN.2, A.51.MN.2 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w terenie A.51.MN.2 dopuszcza si istniejce usugi rzemiosa; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) istniejca w terenie A.51.MN.2 ziele wysoka oraz oczka wodne do zachowania i ochrony, b) wskazane zagospodarowanie i zabudowa o jednorodnym charakterze pod wzgldem formy, materiau i kolorystyki elewacji oraz pokry dachowych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: teren A.51.MN.2 znajduje si w granicach obszaru Natura 2000, obowizuj ustalenia 8 ust.1 i 2; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drogi dojazdowej jak na rysunku planu, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych (mieszkalnych lub usugowych i mieszkalno-usugowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 49

d) geometria dachw- w terenie A.51.MN.2 zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich; w terenie A.50.MN.2 wskazane dachy strome o nachyleniu gwnych poaci w przedziale 3545stopni i ustawione kalenic rwnolegle do frontu dziaki, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci a) minimalna wydzielana dziaka o powierzchni 800m2, b) podzia terenu A.50.MN.2 wymaga spenienia warunku 13 ust. 7; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: do czasu docelowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu dopuszcza si rolne uytkowanie terenu, bez wznoszenia budynkw i budowli rolniczych; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z projektowanej drogi KDD stanowicej przeduenie ul. witojaskiej i z nowowydzielanych drg wewntrznych, b) miejsca postojowe min 2 miejsca na 1 dom mieszkalny; 11) stawka procentowa: 30%. 23. Dla terenw oznaczonych symbolem A.52.R plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny gruntw rolnych bez zabudowy zagrodowej; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: teren znajduje si w granicach obszaru Natura 2000, obowizuj ustalenia 8 ust.1 i2; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: na fragmencie wystpuje wskazany orientacyjnie na rysunku planu obszar strefy ochrony archeologicznej, obowizuj dla niej ustalenia 9 ust. 8; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: nie dotyczy ze wzgldu na zakaz sytuowania budynkw 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: podziay wycznie na cele rolne, z zachowaniem zasad przepisw szczeglnych jak dla podziaw gruntw rolnych ( nie dotyczy to ewentualnych wydziele dla urzdze i obiektw infrastruktury technicznej; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: przez teren przebiegaj istniejce napowietrzne linie elektroenergetyczne do czasu ich przebudowy (skablowania) lub likwidacji obowizuje nakaz uzgadniania projektu zagospodarowania terenu z zarzdca sieci energetycznych; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: nie ustala 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd droga KDD, b) miejsca postojowe zakaz sytuowania; 11) stawka procentowa: 0%. 24. Dla terenw oznaczonych symbolem A.53.ZE, A.54.ZE/ZZ, A.66ZE, A.68.ZE/ZZ, A.69.ZE , A.72.ZE , A.74.ZEplan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni ekologicznej, przy czym ZE/ZZ- w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi;
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 50

2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: Istniejca ziele do zachowania, ochrony, wzmocnienia; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: tereny w granicach planowanego powikszenia obszaru chronionego krajobrazu oraz w granicach obszaru Natura 2000, obowizuj ustalenia 8 ust.1 i 2; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: w terenie A.69.ZE wystpuje wskazany orientacyjnie na rysunku planu obszar strefy ochrony archeologicznej, obowizuj dla niej ustalenia 9 ust. 8; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: nie dotyczy ze wzgldu na zakaz sytuowania budynkw; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si podziau na dziaki; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) granica obszaru bezporedniego zagroenia powodzi o prawdopodobiestwie 10% wg rysunku planu, b) w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi obowizuj ustalenia 11 ust.1 i 2, c) przez teren przebiegaj istniejce napowietrzne linie elektroenergetyczne do czasu ich przebudowy (skablowania) lub likwidacji obowizuje nakaz uzgadniania projektu zagospodarowania terenu z zarzdca sieci energetycznych; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: nie ustala si , nie dotyczy; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z drg publicznych poprzez drogi wewntrzne i w gruntach rolnych lub lenych, b) miejsca postojowe zakaz sytuowania; 11) stawka procentowa: 0%. 25. Dla terenw oznaczonych symbolem A.55.ZL, A.56.ZL/ZZ, A.57.ZL, A.58.ZL/ZZ, A.65.ZL, A.67.ZL/ZZ plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny lasw, przy czym ZL/ZZ w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: nie dopuszcza si sytuowania budynkw i budowli nie zwizanych z gospodarka len; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: tereny w granicach planowanego powikszenia obszaru chronionego krajobrazu oraz w granicach obszaru Natura 2000, obowizuj ustalenia 8 ust.1 i 2; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: w terenie A.65.ZL wystpuje wskazany orientacyjnie na rysunku planu obszar strefy ochrony archeologicznej, obowizuj dla niej ustalenia 9 ust. 8; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: nie dotyczy; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: zakaz podziau na dziaki; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: przez cz terenw biegnie szlak turystyczny o trasie wskazanej orientacyjnie na rysunku planu; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: nie ustala si; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z drg wewntrznych i z drg w gruntach rolnych,

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 51

b) miejsca postojowe zakaz sytuowania; 11) stawka procentowa: 0%. 26. Dla terenw oznaczonych symbolem A.59.MN.4 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rezydencjalnej, nie dopuszcza si usug towarzyszcych, dopuszcza si zadrzewienia i zalesienia; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: istniejca ziele wysoka do zachowania i ochrony, nakaz wkomponowania nowego zagospodarowania w istniejcy ukad zieleni; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych, teren w bezporednim ssiedztwie granicy planowanego obszaru chronionego krajobrazu oraz granic obszaru Natura 2000, obowizuj ustalenia 8 ust. 2; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg jak na rysunku planu, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 20%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych - mieszkalnych do 8m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 5m, d) geometria dachw- dachy strome dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu gwnych poaci w przedziale 25-35stopni, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 60% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci a) minimalna wydzielana dziaka o powierzchni 1800m2; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w zagospodarowaniu uwzgldni ochron przed uciliwociami od kolei (haas, wibracje) poprzez zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: do czasu docelowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu dopuszcza si rolne uytkowanie terenu, bez wznoszenia budynkw i budowli rolniczych; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd droga dojazdowa KDD, b) miejsca postojowe min 2 miejsca na 1 dom; 11) stawka procentowa: 30%. 27. Dla terenw oznaczonych symbolem A.60.US (R ) , A.61.US (R) plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny sportu i rekreacji, teren wypoczynkowy i organizacji imprez masowych, z dopuszczeniem sytuowania parkingw dla obsugi terenu; w okresie tymczasowym- grunty rolnicze bez zabudowy zagrodowej; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) istniejca ziele wysoka oraz oczka wodne do zachowania i ochrony, b) dopuszcza si sytuowanie zabudowy tymczasowej zwizanej z funkcja podstawow np. obiektw gastronomicznych, handlowych, namiotw rekreacyjnych, scen, sanitariatw itp.,
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 52

c) parkingi projektowa z towarzyszeniem zieleni, ustala si nakaz zastosowania rolinnoci zrnicowanej morfologicznie, planowo urzdzonej, 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: na fragmencie wystpuje wskazany orientacyjnie na rysunku planu obszar strefy ochrony archeologicznej, obowizuj dla niej ustalenia 9 ust. 8; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych:- teren przestrzeni publicznej w rozumieniu planu, obowizuj ustalenia 10 ust. 3 i 4; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) wysoko dopuszczalnej zabudowy do 12m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, b) geometria dachw- forma dowolna, c) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 80% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si podziau na dziaki; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: przez teren przebiegaj istniejce napowietrzne linie elektroenergetyczne do czasu ich przebudowy (skablowania) lub likwidacji obowizuje nakaz uzgadniania projektu zagospodarowania terenu z zarzdc sieci energetycznych; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: do czasu docelowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu dopuszcza si rolne uytkowanie terenu, bez wznoszenia budynkw i budowli rolniczych; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd ul. witojask i KDD projektowan oraz od ul. Kalinowskiego poprzez projektowane drogi KDD, b) miejsca postojowe dla minimum 200miejsc, projektowane w zespoach nie wikszych jak 50miejsc; ustala si wymg realizacji miejsc parkowania dla rowerw; 11) stawka procentowa: 0%. 28. Dla terenw oznaczonych symbolem A.62.ZP, A.63.ZP, A.64.ZP, A.194.ZP plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urzdzonej, parki, skwery, zielece, z dopuszczeniem cieek pieszorowerowych, miejsc wypoczynku, punktw widokowych; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) ustala si nakaz zastosowania rolinnoci zrnicowanej morfologicznie, planowo urzdzonej, z gatunkami pozwalajcymi na tumienie haasu, b) nakaz urzdzenia punktu widokowego (orientacyjna lokalizacja wskazana na rysunku planu), a take wsplnego zagospodarowania z terenem A.178.U2, c) istniejca ziele wysoka oraz oczka wodne do zachowania i ochrony; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych, fragmenty lokalnej osnowy ekologicznej; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: fragment terenu A.64.ZP wystpuje wskazany orientacyjnie na rysunku planu obszar strefy ochrony archeologicznej, zwizany ze Wzgrzem Joannitw (miejsce o zachowanej tradycji) obowizuj dla niej ustalenia 9 ust. 8; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej w rozumieniu planu, obowizuj ustalenia 10 ust. 3 i 4;

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 53

6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: nie dotyczy ze wzgldu na zakaz sytuowania budynkw; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si podziau na dziaki; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: przez teren przebiegaj istniejce napowietrzne linie elektroenergetyczne do czasu ich przebudowy (skablowania) lub likwidacji obowizuje nakaz uzgadniania projektu zagospodarowania terenu z zarzdca sieci energetycznych; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: do czasu docelowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu dopuszcza si rolne uytkowanie terenu, bez wznoszenia budynkw i budowli rolniczych; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Kalinowskiego poprzez projektowan drog KDD, b) miejsca postojowe nie dopuszcza si sytuowania; 11) stawka procentowa: 0%. 29. Dla terenw oznaczonych symbolem A.70.P2,P1,U1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej oraz magazynowej, hurtowni, baz, dopuszcza si usugi komercyjne, wyklucza si funkcje mieszkalne; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) w zagospodarowaniu i urzdzeniu maksymalnie zachowa naturaln rzeb terenu, b) nowa zabudowa dopuszczalna pod warunkiem uzasadnienia formy widokiem- studium krajobrazowym z cigu widokowego wzdu linii kolejowej oraz od strony rzeki , wymagany jednorodny pod wzgldem formy, kolorystyki i rozwiza materiaowych zesp; ustala si studium obowizkowym elementem dokumentacji projektowej, c) ustala si nakaz przedstawienia na etapie projektu budowlanego projektu zieleni towarzyszcej, odpowiednio komponowanej; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, wskazane zachowanie min 10m od linii brzegowej Wierzycy; b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 40%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 15m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 20% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie ustala si wymaganej minimalnej powierzchni dziaki; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: ze wzgldu na pooenie teren potencjalnie naraony na niebezpieczestwo osunicia; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu;
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 54

10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Sikorskiego, b) miejsca postojowe wg 14 ust. 2; 11) stawka procentowa: 0%. 30. Dla terenw oznaczonych symbolem A.71.P3, A.173.P3 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny obsugi komunikacji, stacja paliwowa, parkingi, dopuszcza si sytuowanie myjni samochodowej; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 50%, c) wysoko zabudowy dla budynkw do 12m, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 10% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si podziau na dziaki; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Sikorskiego, b) miejsca postojowe minimum 6msc; 11) stawka procentowa: 0%. 31. Dla terenw oznaczonych symbolem A.73.P1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, z dopuszczeniem usug jako funkcji towarzyszcych (sklep firmowy); 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) teren stanowi historyczny zespl zabudowy dawne zakady Wilkenhausena, z obiektami-budynkami wpisanymi do ewidencji zabytkw, dla budynkw tych wskazanych na rysunku planu obowizuj ustalenia 9 ust. 7; b) budynek wskazany na rysunku planu jako obiekt o wartociach historycznych postulowany do ochrony, ewentualna przebudowa bd rozbudowa wymaga zachowania istotnych cech obiektu (zasada ksztatowania bryy, charakterystyczne gabaryty, geometria dachu itp.); 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych;

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 55

6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 60, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych (produkcyjnych) do 25m, a dla obiektw towarzyszcychwysoko do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne; nie dotyczy budowli przemysowych typu komin itp., d) geometria dachw - zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 10% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si podziau na dziaki; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Skarszewskiej, b) miejsca postojowe minimum 40miejsc/100zatrudnionych; 11) stawka procentowa: 0%. 32. Dla terenw oznaczonych symbolem A.75.P2,U1, A.77.P2,U1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, magazyny i hurtownie, budownictwo , bazy i skady, a take zabudowy usugowej, w szczeglnoci handlu detalicznego; wyklucza si zabudow mieszkaniow; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: istniejca ziele wysoka wzdu granic terenu do zachowania i ochrony; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej:- teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy nieprzekraczalne od ul. Kalinowskiego jak na rysunku planu, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 40%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw - dowolna, z dopuszczeniem dachw paskich, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 10% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) minimalna wydzielana dziaka o powierzchni 5000m2, podzia prostopadle do drogi- ul. Kalinowskiego, b) podzia terenu na dziaki wymaga uwzgldnienia warunkw 13 ust. 7; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: w zagospodarowaniu uwzgldni ochron przed uciliwociami od kolei (haas, wibracje) poprzez zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej;
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 56

9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Kalinowskiego oraz z ul. Skarszewskiej, b) miejsca postojowe wg 14 ust. 2; 11) stawka procentowa: 0%. 33. Dla terenw oznaczonych symbolem A.76.U1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej, w tym hotel; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od strony kolei wprowadzi ziele izolacyjno-krajobrazow; ustala si nakaz zastosowania rolinnoci zrnicowanej morfologicznie, planowo urzdzonej, z gatunkami pozwalajcymi na tumienie haasu; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 60, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: minimalna wydzielana dziaka o powierzchni 2000m2; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; a) w zagospodarowaniu uwzgldni ochron przed uciliwociami od kolei oraz od drogi-ul. Skarszewskiej KDZ (haas, wibracje) poprzez zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Skarszewskiej lub wydzielonych drg wewntrznych, b) miejsca postojowe -- wg 14 ust. 2; 11) stawka procentowa: 0%. 34. Dla terenw oznaczonych symbolem A.78.U2,U1,MN2,MW.1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej o charakterze publicznym (np. dom opieki spoecznej, zakad pielgnacyjno-opiekuczy, przedszkole, obek, orodek terapii uzalenie, hospicjum, poradnie medyczne, stacje dializ, zakady rehabilitacji leczniczej, orodek edukacji, szkoa jzykowa), usug z zakresu handlu, gastronomii, usug turystycznych, hotelowych, z dopuszczeniem funkcji zabudowy mieszkaniowej

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 57

jednorodzinnej, z wykluczeniem zabudowy szeregowej, dopuszcza si zabudow wielorodzinn o budynkach do 8 mieszka; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) koncepcja zagospodarowania i zabudowy wymagana dla caego terenu w celu zapewnienia jednorodnego charakteru zabudowy i zagospodarowania pod wzgldem formy, kolorystyki, materiaw); b) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od strony poudniowej i zachodniej wprowadzi ziele izolacyjno-krajobrazow; ustala si nakaz zastosowania rolinnoci zrnicowanej morfologicznie, planowo urzdzonej, z gatunkami pozwalajcymi na tumienie haasu; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren w granicach wpisu do rejestru zabytkw , obowizuj ustalenia 9 ust. 2; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych (mieszkalnych lub usugowych i mieszkalno-usugowych) do 10,5m przy czym dla zab. jednorodzinnej do 9m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- dachy strome o nachyleniu gwnych poaci w przedziale 30-45 stopni, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 60% powierzchni dziaki, f) ukad zabudowy rwnolegle lub prostopadle do otaczajcych drg (ul. Skarszewska, Kalinowskiego); 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) podzia lub scalanie nieruchomoci wymaga zgody wojewdzkiego konserwatora zabytkw, b) podzia z uwzgldnieniem ustale 13 ust. 7; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w zagospodarowaniu uwzgldni ochron przed uciliwociami od drg ul. Skarszewskiej i Kalinowskiego (haas, wibracje) poprzez zastosowanie zieleni izolacyjnej lub stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej; b) od strony ssiedniego terenu A.79.IK w urzdzeniu terenu wymagana ziele izolacyjno-krajobrazowa, wielopitrowa, jak na rysunku planu; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: do czasu realizacji docelowego zamierzenia ziele parkowa; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ulic Skarszewska, Kalinowskiego, b) miejsca postojowe min 1 miejsce na mieszkanie, dla usug 40miejsc /100 zatrudnionych i 30miejsc/1000m2 pow. uytkowej usug; 11) stawka procentowa: 30%. 35. Dla terenw oznaczonych symbolem A.79.IK plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny obiektw i urzdze oczyszczania ciekw z zieleni towarzyszc ; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych; a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od ssiedniego terenu mieszkaniowo-usugowego wprowadzi ziele izolacyjno-krajobrazow;

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 58

3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren w granicach wpisu do rejestru zabytkw , obowizuj ustalenia 9 ust. 2; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, c) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si podziau na dziaki; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: nie ustala si; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z drogi wewntrznej w granicach zespou Kocborowa, b) miejsca postojowe nie ustala si wymaganej liczby; 11) stawka procentowa: 0%. 36. Dla terenw oznaczonych symbolem A.80.RU plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy w gospodarstwach ogrodniczych, dopuszcza si funkcje mieszkaniowe zwizane z prowadzon dziaalnoci; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren w granicach wpisu do rejestru zabytkw , obowizuj ustalenia 9 ust. 2; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 5%, powierzchnia budynkw cznie nie wicej jak 200m2, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 10,5m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych typu garae, magazyny, budynki gospodarcze - wysoko do 6m, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 80% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: podzia lub scalanie nieruchomoci wymaga zgody wojewdzkiego konserwatora zabytkw, nie ustala si wymaganej minimalnej wielkoci dla nowowydzielanej dziaki; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z drogi KDD lub z ul. Kalinowskiego,
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 59

b) miejsca postojowe minimum 5 miejsc; 11) stawka procentowa: 0%. 37. Dla terenw oznaczonych symbolem A.81.U2,P3 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej z zakresu usug publicznych zwizanych z ochron zdrowia i opiek spoeczn, teren obsugi komunikacji- parking dla zespou szpitalnego Kocborowa oraz terenu A.83.U1 i A.86.ZC -pod warunkiem uzyskania zgody zarzdcy terenu, funkcje wykluczone: towarzyszce parkingom lub garaom stacje obsugi pojazdw, myjnie; dopuszcza si jako przeznaczenie uzupeniajce sytuowanie zabudowy mieszkaniowej zwizanej z funkcj podstawow; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) istniejca ziele wysoka do zachowania i ochrony, b) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od strony poudniowej i wschodniej wprowadzi ziele izolacyjno-krajobrazow, jak na rysunku planu; ustala si nakaz zastosowania rolinnoci zrnicowanej morfologicznie, planowo urzdzonej, 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) teren w granicach wpisu do rejestru zabytkw , obowizuj ustalenia 9 ust. 2; b) budynek wskazany na rysunku planu jako obiekt wpisany do rejestru zabytkw do ochrony, obowizuj ustalenia wg 9 ust. 2; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej w rozumieniu planu, obowizuj ustalenia 10 ust. 3 i 4; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drogi KDD oraz ul. Kalinowskiego jak na rysunku planu, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy pow. zabudowy nie wiksza cznie jak 200 m2; c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych (mieszkalnych lub usugowych i mieszkalno-usugowych) do 10m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, forma wymaga uzgodnienia z wojewdzkim konserwatorem zabytkw , e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 50% powierzchni terenu lub wydzielonej dziaki, nawierzchnia parkingu zalecana jako zielona pprzepuszczalna lub przepuszczalna; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: podzia lub scalanie nieruchomoci wymaga zgody wojewdzkiego konserwatora zabytkw, nie ustala si wymaganej minimalnej wielkoci dla nowowydzielanej dziaki; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: cz terenu znajduje si w oznaczonej na rysunku planu strefie ogranicze dla zagospodarowania lokalizowanego w ssiedztwie cmentarza o szerokoci 50m od granic dziaki cmentarza; w obrbie strefy obowizuj ustalenia jak w 12 ust.6; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z drogi dojazdowej KDD,

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 60

b) miejsca postojowe wymg projektowania parkingu z zieleni urzdzon, dla miejsc postojowych sytuowanych na powierzchni terenu (nie w kubaturze budynkw) na kade 20 miejsc wymagane zapewnienie min. 15m2 powierzchni zieleni towarzyszcej, ustala si wymg podziau projektowanych miejsc postojowych na zespoy o nie wicej jak 60 miejscach, oddzielone komponowan zieleni wielowarstwow o szerokoci min.1 m; 11) stawka procentowa: 30%. 38. Dla terenw oznaczonych symbolem A.82.ZP,MN.2 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: teren zieleni parkowej urzdzonej z dopuszczeniem adaptacji istniejcej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dopuszcza si zmian przeznaczenia istniejcego budynku mieszkalnego na cele obiektu zwizanego z usugami zdrowia i opieki spoecznej, bd hotel, pensjonat; wykluczone wszelkie funkcje nie dajce si pogodzi z zabytkowym charakterem przestrzeni; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) istniejca ziele wysoka do zachowania i ochrony, w szczeglnoci dotyczy to alei lipowej; b) moliwo lokalizacji wszelkich nowych obiektw budowlanych i budynkw wymaga uzgodnienia wojewdzkiego konserwatora zabytkw; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wymg rewaloryzacji przyrodniczej parku i alei lipowej; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) teren w granicach wpisu do rejestru zabytkw , obowizuj ustalenia 9 ust. 2; b) budynek wskazany na rysunku planu jako obiekt wpisany do rejestru zabytkw do ochrony, obowizuj ustalenia wg 9 ust. 2; c) ziele parkowa z alej lipow do utrzymania i ochrony; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych, przy czym forma ogrodzenia od strony terenw publicznych wymaga uzgodnie z wojewdzkim konserwatorem zabytkw; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy - wielko ewentualnych nowych budynkw oraz ewentualnych rozbudw wg uzgodnie konserwatorskich, c) wysoko zabudowy - wymg zachowania obecnych gabarytw istniejcych budynkw, ewentualne rozbudowy, nadbudowy wymagaj uzgodnienia wojewdzkiego konserwatora zabytkw, gabaryty ewentualnych nowych budynkw wg uzgodnie konserwatorskich, d) geometria dachw - zharmonizowane z zabudow istniejc, forma wg uzgodnie konserwatorskich, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 80% powierzchni terenu, dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: zakaz podziaw, zalecenie scalenia w historycznych granicach zespou folwarcznego (A.83.U1 i A.82.ZP,MN.2); 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: zakaz sytuowania obiektw tymczasowych oraz zakaz tymczasowych form uytkowania; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Skarszewskiej lub z przylegej drogi wewntrznej KDW, b) miejsca postojowe minimum 4 miejsca; 11) stawka procentowa: 0%.
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 61

39. Dla terenw oznaczonych symbolem A.83.U1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy usugowej, w szczeglnoci z zakresu hodowli koni, rehabilitacji hippicznej, nauki jazdy konnej, funkcje mieszkaniowe wycznie jako integralnie zwizane z prowadzon dziaalnoci; dopuszczalne funkcje z zakresu handlu, projektowania ogrodnictwa, gastronomii, obsugi rekreacji, administracji zwizane z funkcj podstawow, dopuszcza si parkingi zwizane z funkcja podstawow; wykluczone wszelkie funkcje nie dajce si pogodzi z charakterem przestrzeni i jego wartociami zabytkowymi; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) ochronie podlega ukad i rozplanowanie zabudowy, istniejca ziele wysoka, sposb organizacji wntrza zespou zabudowy, ogrodzenie od strony terenw publicznych, historyczna nawierzchnia (fragment brukw); budynki wymagaj remontw , rewaloryzacji, b) moliwo lokalizacji wszelkich nowych obiektw budowlanych i budynkw oraz ewentualne rozbudowy, nadbudowy i przebudowy obiektw zabytkowych wymagaj uzgodnienia wojewdzkiego konserwatora zabytkw, c) wyklucza si wolnostojc form zabudowy mieszkaniowej; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) ustala si wymg rewaloryzacji przyrodniczej istniejcego zbiornika wodnego wraz z otoczeniem, b) istniejcy drzewostan do ochrony i pielgnacji; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) teren w granicach wpisu do rejestru zabytkw , obowizuj ustalenia 9 ust. 2, b) budynki wskazane na rysunku planu jako obiekty wpisane do rejestru zabytkw do ochrony, obowizuj ustalenia wg 9 ust. 2, c) ustala si wymg sporzdzenia studium architektoniczno-krajobrazowego dla caego terenu w liniach rozgraniczajcych poprzedzajcego projekt budowlany i uzasadniajcego przyjte rozwizania, studium podlega uzgodnieniu z wojewdzkim konserwatorem zabytkw; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczajce obszar dopuszczalnej zabudowy kubaturowej jak na rysunku planu; b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, c) wysoko zabudowy dla budynkw ustala si wymg zachowania obecnej wysokoci ewentualne nadbudowy wg uzgodnie konserwatorskich, dla nowych budynkw nie wyej jak 10,5 m od poziomu gruntu do kalenicy, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne (w tym jedna w poddaszu), d) geometria dachw- dla ewentualnych rozbudw i nowych obiektw zharmonizowane z zabudow istniejc, forma wg uzgodnie konserwatorskich, zalecane dachy strome dwuspadowe o nachyleniu gwnych poaci w przedziale 12-45stopni, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 40% powierzchni terenu, f) dla nowej zabudowy lub wymiany zabudowy istniejcej ustala si proporcje rzutu gwnej bryy budynku stosunek dugoci do szerokoci minimum 2,5 : 1, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: zakaz podziaw, zalecenie scalenia w historycznych granicach zespou folwarcznego (A.83.U1 i A.82.ZP,MN.2); 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: zakaz sytuowania obiektw tymczasowych oraz zakaz tymczasowych form uytkowania;
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 62

10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Skarszewskiej oraz z drg dojazdowych i wewntrznych przylegych, b) miejsca postojowe - ilo miejsc parkingowych dla samochodw ograniczy do niezbdnego minimum (osoby niepenosprawne, osoby zatrudnione),na potrzeby parkowania dopuszcza si korzystanie z parkingw usytuowanych w terenie A.81.U2,P3 pod warunkiem uzyskania zgody zarzdcy terenu; wymg urzdzenia miejsc postojowych dla rowerw- min 10 miejsc; 11) stawka procentowa: 0%. 40. Dla terenw oznaczonych symbolem A.84.U2 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej o charakterze publicznym, szpital wraz z niezbdnym zapleczem; inne funkcje uzupeniajce dopuszczalne jedynie w zakresie niezbdnym dla realizacji funkcji podstawowej; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) ochronie podlega ukad zabudowy i ziele, b) wymg docelowego usunicia dysharmonijnego z zespoem zabytkowym obiektu handlowego oraz przesunicia przystanku autobusowego poza lini centralnej czci zespou szpitala, najlepiej poza teren A.84.U2; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) teren w granicach wpisu do rejestru zabytkw , obowizuj ustalenia 9 ust. 2, b) budynki wskazane na rysunku planu jako obiekty wpisane do rejestru zabytkw do ochrony, obowizuj ustalenia wg 9 ust. 2, 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej w rozumieniu planu, obowizuj ustalenia 10 ust. 3 i 4; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) parametry i wskaniki wg uzgodnie konserwatorskich, kadorazowo wymagane jest przedstawienie koncepcji projektowej do uzgodnie i w celu uzyskania wytycznych projektowych b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 50% powierzchni terenu, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: podzia lub scalanie nieruchomoci wymaga zgody wojewdzkiego konserwatora zabytkw, nie ustala si wymaganej minimalnej wielkoci dla nowowydzielanej dziaki; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: cz terenu znajduje si w oznaczonej na rysunku planu strefie ogranicze dla zagospodarowania lokalizowanego w ssiedztwie cmentarza o szerokoci 50m od granic dziaki cmentarza; w obrbie strefy obowizuj ustalenia jak w 12 ust.6; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: zakaz sytuowania obiektw tymczasowych oraz zakaz tymczasowych form uytkowania; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Skarszewskiej i drogi dojazdowej przylegej od strony poudniowej KDD, b) miejsca postojowe - ilo miejsc parkingowych ograniczy do niezbdnego minimum, na potrzeby parkingowe ustala si wykorzystanie terenu A.81.U2,P3; 11) stawka procentowa: 0%. 41. Dla terenw oznaczonych symbolem A.85.MN.3,U1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo-usugowej i usug; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych;
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 63

3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza granicami stref ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy nieprzekraczalne jak na rysunku planu, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 40%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 10,5m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, d) geometria dachw - dowolna; e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 25% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) powierzchnia nowowydzielanej dziaki min. 1000m2, podzia prostopadle do drogi KDL, przylegej do terenu; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: zakaz sytuowania obiektw tymczasowych oraz zakaz tymczasowych form uytkowania; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ulicy KDL, b) miejsca postojowe wg 14 ust 2; 11) stawka procentowa: 0%. 42. Dla terenw oznaczonych symbolem A.92.U1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej, w szczeglnoci z zakresu handlu detalicznego, dopuszcza si usugi o charakterze publicznym w szczeglnoci przedszkole lub podobne, dopuszcza si funkcj mieszkaln towarzyszc; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) elewacja od strony ulicy Skarszewskiej z zachowaniem szczeglnych wymaga architektonicznych, b) dopuszcza si sytuowanie budynkw bezporednio na granicy dziaki ssiedniej lub w odl. 1,5 m od takiej granicy; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: poza granicami stref ochrony konserwatorskiej; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: stosowanie tablic reklamowych i informacyjnych powizanych z elewacjami frontowymi dopuszczalne wycznie do wysokoci stropu I kondygnacji; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 65%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 10,5m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m,

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 64

d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 10% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) nie dopuszcza si dalszego podziau na dziaki, dopuszcza si czenie, scalanie dziaek w terenie A.92.U1; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: przez teren A.92.U1przebiegaj istniejce napowietrzne linie elektroenergetyczne do czasu ich przebudowy (skablowania) lub likwidacji obowizuje nakaz uzgadniania projektu zagospodarowania terenu z zarzdc sieci energetycznych; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: zakaz sytuowania obiektw tymczasowych oraz zakaz tymczasowych form uytkowania; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ulicy Skarszewskiej lub z drg wewntrznych, b) miejsca postojowe wg 14 ust 2, dopuszcza si bilansowanie miejsc postojowych z uwzgldnieniem miejsc w pasie drogowym przylegych ulic oraz na innym terenie pooonym w zasigu dogodnego dojcia pieszego, pod warunkiem wykazania si prawem dysponowania tym miejscem na cele zapewnienia miejsc parkingowych; 11) stawka procentowa: 0%. 43. Dla terenw oznaczonych symbolem A.86.ZC plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: teren zieleni cmentarza; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: ochronie podlega ziele wysoka; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren w granicach wpisu do rejestru zabytkw , obowizuj ustalenia 9 ust. 2; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej w rozumieniu planu, obowizuj ustalenia 10 ust. 3 i 4; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: nie dotyczy, ustala si zakaz sytuowania budynkw; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: zakaz podziaw na dziaki; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: jak w pkt 6; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: zakaz sytuowania obiektw tymczasowych oraz zakaz tymczasowych form uytkowania 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Kalinowskiego oraz z ul. Skarszewskiej poprzez teren szpitala A.84.U2, b) miejsca postojowe - ilo miejsc parkingowych ograniczy do niezbdnego minimum (wycznie miejsca dla osb niepenosprawnych), na potrzeby parkingowe ustala si wykorzystanie terenu A.81U2,P3; 11) stawka procentowa: 0%. 44. Dla terenw oznaczonych symbolem A.87.ZP, A.89.ZP plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni parkowej, urzdzonej; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: ochronie podlega istniejca ziele , wskazane objcie ochron prawn szczeglnie wartociowych okazw w terenie A.87.ZP; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych;

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 65

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren A.87.ZP oraz cz terenu A.89.ZP (granice pokazano na rysunku planu) pooone s w granicach wpisu do rejestru zabytkw, obowizuj ustalenia 9 ust. 2; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej w rozumieniu planu, obowizuj ustalenia 10 ust. 3 i 4; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: nie dotyczy, ustala si zakaz sytuowania budynkw, a nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 90% powierzchni terenu; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si podziau na dziaki; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: zakaz sytuowania obiektw tymczasowych, w terenie A.89.ZP do czasu zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza si dotychczasowe uytkowanie- jako ogrodw dziakowych i ogrodw przydomowych; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Kryzana lub z przylegej drogi wewntrznej KDW, b) miejsca postojowe zakaz sytuowania; 11) stawka procentowa: 0%. 45. Dla terenw oznaczonych symbolem A.88.US plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny obiektw i urzdze sportowo-rekreacyjnych z zieleni , dopuszcza si sytuowanie zabudowy zwizanej z obsug funkcji podstawowej- np. szatni, magazyny sprztu, sanitariatw, wietlicy, klubu itp.; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: ochronie podlega istniejca ziele wysoka; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren w granicach wpisu do rejestru zabytkw, obowizuj ustalenia 9 ust. 2 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej w rozumieniu planu, obowizuj ustalenia 10 ust. 3 i 4 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy powierzchnia budynkw cznie nie wiksza jak 100m2, c) wysoko zabudowy do 6m, 1 kondygnacja nadziemna, d) geometria dachw- dachy strome dwuspadowe o nachyleniu gwnych poaci w przedziale 25-45stopni, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 50% powierzchni terenu; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: zakaz podziau na dziaki 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: zakaz sytuowania obiektw tymczasowych oraz zakaz tymczasowych form uytkowania; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Kryzana, b) miejsca postojowe - ilo miejsc parkingowych ograniczy do niezbdnego minimum (osoby niepenosprawne);
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 66

11) stawka procentowa: 0%. 46. Dla terenw oznaczonych symbolem A.90.MN.2,MW.1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy wielorodzinnej, dopuszcza si sytuowanie uzupeniajcych program osiedla funkcji usugowych w formie usug wbudowanych lub wolnostojcych odrbnych budynkw, zieleni osiedlowej oraz niezbdnych dla obsugi parkingw i garay (z wykluczeniem garay blaszanych i typu pojedynczy boks); 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) ustala si nakaz przedstawienia na etapie projektu budowlanego projektu zieleni towarzyszcej, odpowiednio komponowanej, b) w zagospodarowaniu terenu ustala si wymg zapewnienia terenu zieleni osiedlowej, wypoczynkowej, przy czym co najmniej 50% zieleni w osiedlu naley projektowa tak, by tworzya ona zwart powierzchni wiksza ni 1000m2 i o szerokoci co najmniej 20m; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, w ssiedztwie-otoczeniu zespou wpisanego do rejestru zabytkw projektowane zagospodarowania nie moe powodowa deprecjacji walorw krajobrazowych zespou zabytkowego; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od ulicy Kalinowskiego i Kryzana jak na rysunku planu, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 25% powierzchni terenu, dziaki, c) wysoko zabudowy dla budynkw jednorodzinnych do 9,0m , dla zabudowy wielorodzinnej do 13 - 16m nie wicej jak 3 - 4 kondygnacje nadziemne; budynki towarzyszce np. usugowe do 2 kondygnacji nadziemnych nie wysze ni 10,5 m, d) geometria dachw- dachy strome dwu lub wielospadowe o nachyleniu gwnych poaci w przedziale 2540stopni, w granicach terenu lub wydzielonej z niego dziaki nakaz stosowania jednorodnych rozwiza architektonicznych (forma bryy, kolorystyka, materia pokrycia dachowego), e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 40% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) minimalna wydzielana dziaka dla zabudowy jednorodzinnej 800m2 i minimalna szeroko frontu 30m, dla zabudowy wielorodzinnej minimum o powierzchni 2000m2, dla towarzyszcej zabudowy usugowej wielko dziaki stosownie do zakadanych funkcji umoliwiajca prawidowe funkcjonowanie w tym niezbdne miejsca postojowe, b) podzia terenu wymaga spenienia warunku 13 ust. 7; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: cz terenu znajduje si w oznaczonej na rysunku planu strefie ogranicze dla zagospodarowania lokalizowanego w ssiedztwie cmentarza o szerokoci 50m od granic dziaki cmentarza; w obrbie strefy obowizuj ustalenia jak w 12 ust. 6; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: do czasu docelowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu dopuszcza si rolne uytkowanie terenu, bez wznoszenia budynkw i budowli rolniczych; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Kalinowskiego i Kryzana lub z nowowydzielonych drg wewntrznych, b) miejsca postojowe minimum 2 miejsca na 1 dom w zabudow jednorodzinnej, minimum 1,2 miejsca na 1 mieszkanie w zabudowie wielorodzinnej, min 10miejsc/1000m2 pow. uytkowej usug; 11) stawka procentowa: 30%.
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 67

47. Dla terenw oznaczonych symbolem A.91.MW.1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dopuszcza si sytuowanie uzupeniajcych program osiedla funkcji usugowych w formie usug wbudowanych lub wolnostojcych odrbnych budynkw, zieleni osiedlowej oraz niezbdnych dla obsugi parkingw i garay; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od ulicy Skarszewskiej wprowadzi ziele izolacyjnokrajobrazow; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren pooony w otoczeniu zespou zabytkowego wpisanego do rejestru zabytkw, zagospodarowanie i zabudowa nie moe powodowa deprecjacji walorw krajobrazowych; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych (mieszkalnych lub usugowych i mieszkalno-usugowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 5m, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) minimalna wydzielana dziaka o powierzchni 1000m2; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w zagospodarowaniu uwzgldni ochron przed uciliwociami od drogi- ul. Skarszewska - KDZ (haas, wibracje) poprzez zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: zakaz sytuowania obiektw tymczasowych oraz zakaz tymczasowych form uytkowania; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Skarszewskiej, Kryzana i drg wewntrznych, b) miejsca postojowe min1 miejsce na 1 mieszkanie; 11) stawka procentowa: 0%. 48. Dla terenw oznaczonych symbolem A.93.MN.2,MW.1, A.94.MN.2,MW.1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy wielorodzinnej, zieleni osiedlowej oraz ogrodw przydomowych, niezbdnych dla obsugi parkingw i garay; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) ustala si nakaz przedstawienia na etapie projektu budowlanego projektu zieleni towarzyszcej, odpowiednio komponowanej, b) nakaz utrzymania dotychczasowego ukadu zabudowy oraz zasady zagospodarowania z ogrodami towarzyszcymi zabudowie; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej:

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 68

a) cz terenu w granicach wskazanych na rysunku planu znajduje si w granicach zespou zabytkowego wpisanego do rejestru zabytkw ; obowizuj ustalenia 9 ust. 2; b) budynki wskazane na rysunku planu jako zabytki wpisane do rejestru zabytkw do ochrony i zachowania, obowizuj ustalenia 9 ust. 2 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, nieprzekraczalne linie zabudowy od strony istniejcych ogrodw jak na rysunku planu; b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 40% powierzchni terenu, dziaki, c) wysoko zabudowy dla budynkw ustala si wymg zachowania obecnej wysokoci ewentualne nadbudowy wg uzgodnie konserwatorskich, d) geometria dachw- dla ewentualnych rozbudw i nowych obiektw zharmonizowane z zabudow istniejc, forma wg uzgodnie konserwatorskich; e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki, nakaz zachowania ogrodw; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: podzia lub scalanie nieruchomoci wymaga zgody wojewdzkiego konserwatora zabytkw; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: przez teren przebiegaj istniejce napowietrzne linie elektroenergetyczne do czasu ich przebudowy (skablowania) lub likwidacji obowizuje nakaz uzgadniania projektu zagospodarowania terenu z zarzdc sieci energetycznych; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: zakaz sytuowania obiektw tymczasowych oraz zakaz tymczasowych form uytkowania; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Kryzana, b) miejsca postojowe minimum 1 miejsce na 1 dom w zabudow jednorodzinnej, minimum 1 miejsce na 1 mieszkanie w zabudowie wielorodzinnej; 11) stawka procentowa: 0%. 49. Dla terenw oznaczonych symbolem A.95.MN.2, A.96.MN.2, A.97.MN.2, A.98.MN.2, A.99.MN.2, A.100.MN.2, A.101.MN2, A.186.MN.2, A.187.MN.2, A.188.MN.2, A.189.MN.2, A.195.MN.2 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jako funkcje uzupeniajce dopuszcza si sytuowanie usug nieuciliwych wbudowanych, dobudowanych lub wolnostojcych; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) dla nowej zabudowy w obrbie istniejcych zespow zabudowy mieszkaniowej : ustala si linie zabudowy bdce kontynuacj linii zabudowy budynkw wzdu ulicy; wysoko grnej krawdzi elewacji frontowej jej gzymsu lub attyki wyznacza si jako przeduenie tych krawdzi odpowiednio do istniejcej zabudowy na dziakach ssiednich, geometria dachu (kt nachylenia, wysoko gwnej kalenicy i kierunek pooenia kalenicy wzgldem frontu dziaki) odpowiednio do zabudowy ssiedniej, nakaz stosowania jednorodnego charakteru architektonicznego (obejmuje on gabaryty budynkw geometri dachu, kolorystyk), b) dla dziaek zabudowanych w dniu uchwalania planu przy sytuowaniu zabudowy uzupeniajcej dopuszcza si sytuowanie budynkw bezporednio na granicy dziaek lub w odlegoci 1,5m od granic dziaek ssiednich; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej;
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 69

5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy jak na rysunku planu, a od pozostaych drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 50 %, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 10,5m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, zgodnie z zasad podan w pkt 2; e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) minimalna wydzielana dziaka o powierzchni 400m2; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: przez teren A.187.MN.2 w miejscach wskazanych na rysunku planu przebiegaj istniejce napowietrzne linie elektroenergetyczne do czasu ich przebudowy (skablowania) lub likwidacji obowizuje nakaz uzgadniania projektu zagospodarowania terenu z zarzdc sieci energetycznych; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: nie dopuszcza si tymczasowego zagospodarowania i uytkowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z przylegych drg publicznych i wewntrznych, b) miejsca postojowe minimum 1 miejsce na mieszkanie; 11) stawka procentowa: 0%, a dla dz. geod. 436 i 435/2 w obr. 2. 30%. 50. Dla terenw oznaczonych symbolem A.104.MN.2 , A.105.MN.3.plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a take jednorodzinnej z usugami; uzupenienie terenw pooonych w granicach obowizujcego planu miejscowego oznaczonego na rysunku planu numerem 4 , nie dopuszcza si sytuowania budynkw; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: tereny poza strefami ochrony konserwatorskiej; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: nie dotyczy, ustala si zakaz sytuowania budynkw; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: dopuszcza si scalenie z dziakami w obszarze obowizujcego planu miejscowego o nr 4; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: nie dopuszcza si tymczasowego zagospodarowania i uytkowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z przylegych drg dojazdowych KDD; b) miejsca postojowe 1 miejsce na 1 dom; 11) stawka procentowa: 0%.

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 70

51. Dla terenw oznaczonych symbolem A.108.ZC plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: teren zieleni cmentarza komunalnego oraz teren poszerzenia cmentarza, dopuszcza si sytuowanie zabudowy zwizanej z funkcja podstawow, parkingw obsugujcych; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) teren wzbogaci w odpowiednio komponowan ziele; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej w rozumieniu planu, obowizuj ustalenia 10 ust. 3 i 4; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy zabudowa wycznie w postaci obiektw integralnie zwizanych z funkcj podstawow, nie ustala si wskanika, powierzchni zabudowy ustala indywidualnie stosownie do potrzeb funkcjonalnych i rozwiza architektonicznych, c) wysoko zabudowy do 15m, nie dotyczy ewentualnych lokalnych dominant (kaplica z dzwonnic itp.), d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, wg indywidualnych zasad, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 70% powierzchni terenu; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: zakaz podziau na dziaki; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: teren przewidywany na poszerzenie cmentarza do czasu docelowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu dopuszcza si rolne uytkowanie terenu, bez wznoszenia budynkw i budowli rolniczych; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Skarszewskiej, b) miejsca postojowe nie ustala si minimalnego wskanika, miejsca postojowe dla potrzeb funkcji lokalizowa z towarzyszeniem zieleni; 11) stawka procentowa: 0%. 52. Dla terenw oznaczonych symbolem A.109.U1(R) plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej rezerwa kierunkowa, w okresie tymczasowym- grunty rolnicze bez zabudowy zagrodowej; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych; a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od strony projektowanej drogi KDD wprowadzi ziele izolacyjno-krajobrazow w postaci szpaleru drzew; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych, zagospodarowanie i zabudowa warunkowana moliwoci wczenia do systemw miejskich wodocigowych oraz kanalizacji sanitarnej; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy:
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 71

a) linie zabudowy jak na rysunku planu, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- dowolne, w ramach zespou zabudowy wg jednorodnego rozwizania architektonicznego (dot. formy, kolorystyki, rozwiza materiaowych), e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) minimalna wydzielana dziaka o powierzchni 1500m2, b) podzia wg zasad 13 ust. 7; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: do czasu docelowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu dopuszcza si rolne uytkowanie terenu, bez wznoszenia budynkw i budowli rolniczych; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z projektowanej drg KDL oraz z drg wewntrznych, b) miejsca postojowe wg 14 ust.2; 11) stawka procentowa: 0%. 53. Dla terenw oznaczonych symbolem A.110.MN.2 (R ), A.117.MN.2 (R) plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rezerwa kierunkowa, w okresie tymczasowym- grunty rolnicze bez zabudowy zagrodowej; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych; a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od strony projektowanej drogi KDD wprowadzi ziele izolacyjno-krajobrazow w postaci szpaleru drzew; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych, zagospodarowanie i zabudowa warunkowana moliwoci wczenia do systemw miejskich wodocigowych oraz kanalizacji sanitarnej; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy jak na rysunku planu, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 10,5m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 5m, d) geometria dachw- dowolne, w ramach zespou zabudowy wg jednorodnego rozwizania architektonicznego (dot. formy, kolorystyki, rozwiza materiaowych), e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) minimalna wydzielana dziaka o powierzchni 800m2,

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 72

b) podzia wg zasad 13 ust. 7; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: przez teren A.117.MN.2 (R )biegnie istniejca napowietrzna linia elektroenergetyczne WN 110kV do czasu przebudowy (skablowania) lub likwidacji obowizuj ustalenia jak w 12 ust.4; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: do czasu docelowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu dopuszcza si rolne uytkowanie terenu, bez wznoszenia budynkw i budowli rolniczych; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z projektowanej drg KDL, KDD oraz z drg wewntrznych, b) miejsca postojowe wg 14 ust.2; 11) stawka procentowa: 30%. 54. Dla terenw oznaczonych symbolem A.111.ZP, A.112.ZP plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urzdzonej, parki, skwery, zielece, z dopuszczeniem sytuowania placw zabaw, urzdze sportowych, altan, wiat wypoczynkowych, cieek pieszych i rowerowych; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: istniejca ziele do zachowania, ochrony i wzmocnienia; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych ; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej w rozumieniu planu, obowizuj ustalenia 10 ust. 3 i 4; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) zakaz sytuowania budynkw, b) wysoko zabudowy dla altan, wiat do 5m, d) geometria dachw- dowolne formy, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 90% powierzchni terenu; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si podziau na dziaki; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: przez teren A.111.ZP przebiegaj istniejce napowietrzne linie elektroenergetyczne do czasu ich przebudowy (skablowania) lub likwidacji obowizuje nakaz uzgadniania projektu zagospodarowania terenu z zarzdc sieci energetycznych; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: dopuszcza si uytkowanie terenu A.112.ZP jako ogrodw dziakowych, bez zabudowy kubaturowej w postaci budynkw; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z przylegych drg publicznych, w tym z ul. Dh. Grzybka, b) miejsca postojowe dla terenu A.112.ZP- ilo miejsc postojowych dla samochodw ograniczy do niezbdnego minimum (np. miejsca dla osb niepenosprawnych), wymg realizacji miejsc parkowania rowerw; dla terenu A.111.ZP zakaz sytuowania miejsc postojowych; 11) stawka procentowa: 0%. 55. Dla terenw oznaczonych symbolem A.113,MW.1, A.114.MW.1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zieleni osiedlowej oraz niezbdnych dla obsugi parkingw i garay;

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 73

2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) ustala si nakaz przedstawienia na etapie projektu budowlanego projektu zieleni towarzyszcej, odpowiednio komponowanej; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) pooenie w granicach wskazanych na rysunku planu znajduje si w granicach zespou zabytkowego wpisanego do rejestru zabytkw ; obowizuj ustalenia 9 ust. 2; b) budynki wskazane na rysunku planu jako zabytki wpisane do rejestru zabytkw do ochrony i zachowania, obowizuj ustalenia 9 ust. 2; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, linia zabudowy od drogi od Skarszewskiej- jak na rysunku planu, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 10 % powierzchni dziaki, c) wysoko zabudowy dla budynkw ustala si wymg zachowania obecnej wysokoci ewentualne nadbudowy wg uzgodnie konserwatorskich, d) geometria dachw- dla ewentualnych rozbudw i nowych obiektw zharmonizowane z zabudow istniejc, forma wg uzgodnie konserwatorskich, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki, f) budynki sytuowa rwnolegle do ul. Skarszewskiej, budynkom towarzyszy ma ogrd; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: podzia lub scalanie nieruchomoci wymaga zgody wojewdzkiego konserwatora zabytkw; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: przez teren A.113.MW.1 przebiegaj istniejce napowietrzne linie elektroenergetyczne do czasu ich przebudowy (skablowania) lub likwidacji obowizuje nakaz uzgadniania projektu zagospodarowania terenu z zarzdc sieci energetycznych; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: zakaz sytuowania obiektw tymczasowych oraz zakaz tymczasowych form uytkowania; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Skarszewskiej i z ul. dh. Grzybka, b) miejsca postojowe minimum 1 miejsce na 1 mieszkanie w zabudowie wielorodzinnej; 11) stawka procentowa: 0%. 56. Dla terenw oznaczonych symbolem A.115.MN.2, A.116.MN.2, A.119.MN.2, A.120.MN.2 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jako funkcje uzupeniajce dopuszcza si sytuowanie usug nieuciliwych wbudowanych, dobudowanych lub wolnostojcych; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) dla nowej zabudowy w obrbie istniejcych zespow zabudowy mieszkaniowej : ustala si linie zabudowy bdce kontynuacj linii zabudowy budynkw wzdu ulicy; wysoko grnej krawdzi elewacji frontowej jej gzymsu lub attyki wyznacza si jako przeduenie tych krawdzi odpowiednio do istniejcej zabudowy na dziakach ssiednich, geometria dachu (kt nachylenia, wysoko gwnej kalenicy i kierunek pooenia kalenicy wzgldem frontu dziaki) odpowiednio do zabudowy ssiedniej, nakaz stosowania jednorodnego charakteru architektonicznego (obejmuje on gabaryty budynkw geometri dachu, kolorystyk),

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 74

b) dla dziaek zabudowanych w dniu uchwalania planu przy sytuowaniu zabudowy uzupeniajcej dopuszcza si sytuowanie budynkw bezporednio na granicy dziaek lub w odlegoci 1,5m od granic dziaek ssiednich; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od ul. dh. Grzybka jak na rysunku planu, a od pozostaych drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 10,5m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, zgodnie z zasad podan w pkt 2; e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) minimalna wydzielana dziaka o powierzchni 800m2, 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: przez teren A.115.MN.2 i A.116.MN2 w miejscach wskazanych na rysunku planu przebiegaj istniejce napowietrzne linie elektroenergetyczne do czasu ich przebudowy (skablowania) lub likwidacji obowizuje nakaz uzgadniania projektu zagospodarowania terenu z zarzdc sieci energetycznych; dla strefy od linii 110kV obowizuj ustalenia jak w 12 ust.4; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: do czasu realizacji docelowego zagospodarowania dopuszcza si w terenie A.116.MN.2 zabudow zagrodow istniejc oraz budowle rolnicze pod warunkiem, e nie bdzie to stanowio uciliwoci dla ssiedniej zabudowy mieszkaniowej; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z przylegych drg publicznych, w tym z ul. dh. Grzybka i z drg wewntrznych, b) miejsca postojowe minimum 1 miejsce na mieszkanie, dla usug wg 14 ust. 2; 11) stawka procentowa: 30%. 57. Dla terenw oznaczonych symbolem A.118.ZP (R ) plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urzdzonej, park osiedlowy, z dopuszczeniem sytuowania placw zabaw, urzdze sportowych, altan, wiat wypoczynkowych, cieek pieszych i rowerowych - rezerwa kierunkowa, w okresie tymczasowym- grunty rolnicze z zakazem sytuowania zabudowy zagrodowej; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: istniejca ziele do zachowania, ochrony i wzmocnienia; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej w rozumieniu planu, obowizuj ustalenia 10 ust. 3 i 4; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) zakaz sytuowania budynkw, b) wysoko zabudowy dla altan, wiat do 5m,

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 75

d) geometria dachw - dowolne formy, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 90% powierzchni terenu; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si podziau na dziaki; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: przez teren przebiegaj istniejce napowietrzne linie elektroenergetyczne do czasu ich przebudowy (skablowania) lub likwidacji obowizuje nakaz uzgadniania projektu zagospodarowania terenu z zarzdc sieci energetycznych, w strefie od linii 110kV obowizuje 12 ust. 4; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: do czasu docelowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu dopuszcza si rolne uytkowanie terenu, bez wznoszenia budynkw i budowli rolniczych; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z przylegych projektowanych drg publicznych, b) miejsca postojowe ilo miejsc postojowych dla samochodw ograniczy do niezbdnego minimum (np. miejsca dla osb niepenosprawnych), wymg realizacji miejsc parkowania rowerw; 11) stawka procentowa: 0%. 58. Dla terenw oznaczonych symbolem A.121.ZD plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: a) tereny zieleni ogrodw dziakowych, dopuszcza si funkcje sportowo-rekreacyjne z moliwoci realizacji terenowych urzdze rekreacyjnych takich jak cieki piesze, rowerowe, boiska, place zabaw, place do jazdy na rolkach itp.; b) dopuszcza si zabudow kubaturow wycznie w formie altan oraz obiektw zwizanych z funkcj podstawow takich jak wietlica ogrodowa, magazyn sprztu, lub budynkw obsugujcych zespoy rekreacyjne tj. gastronomia, wypoyczalnie sprztu sportowo-rekreacyjnego, szatnie, wzy sanitarne, obiekty socjalne dla podstawowego przeznaczenia terenu, c) dopuszcza si sytuowanie miejsc parkingowych obsugujcych teren; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: tereny poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: tereny o charakterze przestrzeni publicznych w rozumieniu przepisw planu; ustalenia wg 10; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) powierzchnia zabudowy dla jednego budynku obsugujcego ogrody maksymalnie 100m2, dla pojedynczej dziaki ogrodu dziakowego do 25 m2 c) wysoko zabudowy do 6m, maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna, d) geometria dachw- dowolna, z dopuszczeniem dachw paskich, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 80% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: zakaz podziau na dziaki; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: dopuszcza si docelowe przeksztacenie terenu w oglnodostpny park wypoczynkowy osiedlowy; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego;

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 76

10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z drg publicznych ul. Skarszewskiej i Derdowskiego, b) miejsca postojowe dopuszcza si sytuowanie miejsc postojowych zgodnie z potrzebami uytkownikw, parkingi projektowa wraz z zieleni; 11) stawka procentowa: 0%. 59. Dla terenw oznaczonych symbolem A.122.MW.1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dopuszcza si jako funkcje uzupeniajc usugi nieuciliwe; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: dla budynkw w pierzei wzdu ul. Skarszewskiej wymagane przedstawienie w projekcie budowlanym kontekstu otoczenia a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od strony ul. Skarszewskiej wprowadzi ziele izolacyjnokrajobrazow; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych (mieszkalnych lub usugowych i mieszkalno-usugowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci a) minimalna wydzielana dziaka o powierzchni 1000m2; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w zagospodarowaniu uwzgldni ochron przed uciliwociami od drg-ul Skarszewska KDZ i ul. Derdowskiego- KDZ (haas, wibracje) poprzez zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul.Derdowskiego i z ul. Skarszewskiej, b) miejsca postojowe min 1 miejsce na 1 mieszkanie, dla usug wg 14 ust.2; 11) stawka procentowa: 0%. 60. Dla terenw oznaczonych symbolem A.123.MN.3, A. 124.MN.3, A.125.MN.3 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usugami towarzyszcymi, w tym usugami rzemiosa, jako funkcje uzupeniajce dopuszcza si sytuowanie usug nieuciliwych wbudowanych, dobudowanych lub wolnostojcych; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego:

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 77

a) dla nowej zabudowy w obrbie istniejcych zespow zabudowy: ustala si linie zabudowy bdce kontynuacj linii zabudowy budynkw wzdu ulicy; wysoko grnej krawdzi elewacji frontowej jej gzymsu lub attyki wyznacza si jako przeduenie tych krawdzi odpowiednio do istniejcej zabudowy na dziakach ssiednich, geometria dachu (kt nachylenia, wysoko gwnej kalenicy i kierunek pooenia kalenicy wzgldem frontu dziaki) odpowiednio do zabudowy ssiedniej, nakaz stosowania jednorodnego charakteru architektonicznego (obejmuje on gabaryty budynkw geometri dachu, kolorystyk), b) dla dziaek zabudowanych w dniu uchwalania planu przy sytuowaniu zabudowy uzupeniajcej dopuszcza si sytuowanie budynkw bezporednio na granicy dziaek lub w odlegoci 1,5m od granic dziaek ssiednich; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wyklucza si lokalizacje obiektw lub dziaalnoci, ktrych uciliwoci na granicy dziaki mogyby powodowa przekroczenie standardw jakoci rodowiska wymaganych dla ssiedniej zabudowy mieszkaniowej; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) poza strefami ochrony konserwatorskiej, b) budynki wskazane w rysunku planu jako obiekty w gminnej ewidencji zabytkw do ochrony- obowizuj ustalenia 9 ust.7; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy jak na rysunku planu, a od pozostaych drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 60%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, zgodnie z zasad podana w pkt 2; e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) minimalna wydzielana dziaka o powierzchni 800m2; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Derdowskiego i z drg wewntrznych, b) miejsca postojowe minimum 1 miejsce na mieszkanie, dla usug wg 14 ust. 2; 11) stawka procentowa: 0%. 61. Dla terenw oznaczonych symbolem A.126.U1, A.177.U1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej, z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowych; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych;

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 78

6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 80%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych (usugowych i mieszkalno-usugowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 10% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie ustala si wymaganej minimalnej powierzchni wydzielanej dziaki; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Derdowskiego, b) miejsca postojowe -- wg 14 ust. 2; 11) stawka procentowa: 0%. 62. Dla terenw oznaczonych symbolem A.127.MN.2,MN.3,U1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usugami oraz zabudowy usugowej, jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej

2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych, wskazane zastosowanie jednorodnego rozwizania architektonicznego dla caego zespou zabudowy (dot. formy architektonicznej, kolorystyki, materiaw) na podstawie koncepcji obejmujcej cao terenu w liniach rozgraniczajcych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg jak na zaczniku graficznych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych (usugowych i mieszkalno-usugowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw - dachy strome dwu lub wielospadowe o nachyleniu gwnych poaci w przedziale 3545stopni, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 25% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) minimalna powierzchnia wydzielanej dziaki 600m2, b) podzia na warunkach 13 ust. 7;

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 79

8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z nowoprojektowanej ulicy stanowicej przeduenie ul. Sadowej, b) miejsca postojowe dla funkcji mieszkaniowej 2 miejsca na 1 dziak, dla usug wg 14 ust. 2; 11) stawka procentowa: 0%. 63. Dla terenw oznaczonych symbolem A.129.ZP, A.138.ZP, A.146.ZP plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: teren zieleni urzdzonej park, zieleniec, skwer, z dopuszczeniem placu zabaw, ogrodu jordanowskiego, dopuszcza si urzdzenia i obiekty sportowe, w tym boisk, placw gier i zabaw, kortw, cieek pieszych i rowerowych, miejsc wypoczynku; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: zaoenie parkowo-rekreacyjne projektowa i realizowa w celu osignicia korzystnego rodowiska przyrodniczego i znaczcych wartoci krajobrazowych, ustala si nakaz zastosowania rolinnoci zrnicowanej morfologicznie, planowo urzdzonej; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: tereny poza strefami ochrony konserwatorskiej, teren A.138.ZP w granicach zespou zabudowy o wartociach historycznych, obowizuj w nim zasady okrelone w 9 ust. 16; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej w rozumieniu planu, obowizuj ustalenia 10 ust. 3 i 4; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) nie ustala si wskanikw i parametrw dla zabudowy ze wzgldu na zakaz sytuowania budynkw, b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 75% powierzchni terenu; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si podziau na dziaki; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si ; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Sadowej i nowoprojektowanej drogi KDL lub wewntrznej KDW, b) miejsca postojowe zakaz sytuowania; 11) stawka procentowa: 0%. 64. Dla terenw oznaczonych symbolem A.130.MN.2, A.131.MN.2, A.132.MN.2, A.133.MN.2, A.134.MN.2, A.135.MN.2, A.136.MN.2, A.137.MN.2 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; nie dopuszcza si dwch budynkw mieszkalnych na jednej dziace; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) w zagospodarowaniu zachowa zasad sytuowania budynku mieszkalnego od frontu, ziele ogrodowa oraz zabudowania gospodarcze od tyu, z dopuszczeniem ich sytuowania bezporednio przy granicy z ssiedni dziak na ktrej ju taka zabudowa istnieje lub jest projektowana,

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 80

b) nowa zabudowa mieszkalna a take rozbudowy, przebudowy: linie zabudowy, usytuowanie grnej krawdzi elewacji frontowej (gzymsu, attyk), geometria dachw- w nawizaniu do istniejcej zabudowy o wartociach historycznych, wskazanej na rysunku planu, c) dla nowych obiektw oraz przebudw, rozbudw sytuowanych w czci frontowej dziaki, przylegajcej do ulicy wymagane jako element projektu budowlanego studium pierzei pokazujce kontekst otoczenia; d) dla dziaek zabudowanych w dniu uchwalania planu przy sytuowaniu zabudowy uzupeniajcej dopuszcza si sytuowanie budynkw bezporednio na granicy dziaek lub w odlegoci 1,5m od granic dziaek ssiednich; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala si nakaz ochrony zachowawczej istniejcego drzewostanu; ogrody przydomowe sytuowa od frontu jako przedogrdki ozdobne oraz w gbi dziaki 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) tereny pooone w granicach zespou zabudowy o wartociach historycznych, obowizuj zasady okrelone w 9 ust. 16; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od strony ulicy, przy ktrej znajduje si wyrniona w rysunku planu zabudowa o cechach historycznych - jako kontynuacja linii zabudowy na ssiednich dziakach, w pozostaych przypadkach linia zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 50%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych (mieszkalnych lub usugowych i mieszkalno-usugowych) do 10m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, d) geometria dachw budynkw gwnych (mieszkaniowych) dachy zharmonizowane z zabudow istniejc, o zblionych ktach nachylenia poaci, z przewag dachw dwuspadowych, w tym z dopuszczeniem naczkw; dla budynkw towarzyszcych forma dachw dowolna lecz zharmonizowana pod wzgldem geometrii, kolorystyki i rodzaju materiaw z zabudow gwn, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie ustala si wymaganej minimalnej powierzchni dziaki, podziay nie s rekomendowane; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w zagospodarowaniu terenu A.136.MN2 oraz A.137.MN.2 uwzgldni ochron przed uciliwociami od drg-ul. Skarszewska- KDZ (haas, wibracje) poprzez zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z przylegych drg, b) miejsca postojowe min 1 miejsce/ 1 mieszkanie; 11) stawka procentowa: 0%. 65. Dla terenw oznaczonych symbolem A.139.U1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej, w tym z zakresu handlu detalicznego; wyklucza si funkcje mieszkaniowe; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) wskazana rekompozycja, rewaloryzacja istniejcej zabudowy, przy przebudowie, nadbudowie istn. obiektu bd wymianie na nowy obowizuj szczeglne wymagania architektoniczne,
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 81

b) dla budynkw w pierzei wzdu ul. Skarszewskiej wymagane przedstawienie w projekcie budowlanym kontekstu otoczenia obejmujcego tereny zabudowy na ssiednich terenach A.137.MN2 i A.140.UC; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od ul. Skarszewskiej i Sadowej jak na rysunku planu, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 40%, c) wysoko zabudowy do 12m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- dla rozbudw, nadbudw zharmonizowane z zabudow istniejc oraz usytuowan na ssiednich dziakach, z dopuszczeniem dachw paskich, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si podziau na dziaki; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Sadowej lub drogi wewntrznej KDW, b) miejsca postojowe przy rozbudowie, nadbudowie istniejcego obiektu bd realizacji nowej zabudowy w miejscu dotychczasowej obowizuje wskanik wg 14 ust. 2; 11) stawka procentowa: 0%. 66. Dla terenw oznaczonych symbolem A.140.UC plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej, w tym usug handlu z dopuszczeniem lokalizacji obiektu handlowego wielkopowierzchniowego tj. o pow. sprzeday powyej 2000m2; wyklucza si funkcje mieszkaniowe; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) ustala si zakaz rozbudowy istniejcego obiektu powodujcej powikszenie powierzchni sprzeday o ponad 5%, b) przy przebudowie, nadbudowie istniejcego obiektu bd wymianie na nowy obowizuj szczeglne wymagania architektoniczne, c) dla budynkw w pierzei wzdu ul. Skarszewskiej wymagane przedstawienie w projekcie budowlanym kontekstu otoczenia obejmujcego tereny zabudowy na ssiednich terenach A.137.MN2 i A. 139.U1; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 50%,

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 82

c) wysoko zabudowy maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, do 12m, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 5% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: ustala si zakaz dalszych podziaw na dziaki; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: nie dopuszcza si tymczasowego uytkowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z przylegej drogi wewntrznej KDW, b) miejsca postojowe przy rozbudowie, nadbudowie istniejcego obiektu bd realizacji nowej zabudowy w miejscu dotychczasowej - min 20miejsc/1000m2 pow. sprzeday oraz min 5 miejsc dla osb zatrudnionych, dopuszcza si bilansowanie miejsc postojowych z uwzgldnieniem ich sytuowania w pasie drogowym ssiednich ulic lub w innym terenie w zasigu dogodnego dojcia pieszego pod warunkiem wykazania si prawem dysponowania tym miejscem na cele zapewnienia miejsc parkingowych; 11) stawka procentowa: 0%. 67. Dla terenw oznaczonych symbolem A.141.U1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej, w tym z zakresu handlu detalicznego, biur, administracji, wyklucza si funkcje mieszkaniowe; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) obowizuj szczeglne wymagania architektoniczne, b) teren wzbogaci zieleni komponowan, ustala si nakaz zastosowania rolinnoci zrnicowanej morfologicznie, planowo urzdzonej, ustala si nakaz przedstawienia na etapie projektu budowlanego projektu zieleni towarzyszcej, 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych, stosowanie tablic reklamowych i informacyjnych powizanych z elewacjami frontowymi dopuszczalne wycznie do wysokoci stropu I kondygnacji; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od ul. Sadowej jak na rysunku planu, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 60%, c) wysoko zabudowy do 12m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- dowolna, z dopuszczeniem dachw paskich, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 25% powierzchni terenu, dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si dalszego podziau na dziaki; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: dopuszcza si uytkowanie terenu w okresie tymczasowym jako ogrodw dziakowych bez zabudowy;

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 83

10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Sadowej lub drogi wewntrznej KDW, b) miejsca postojowe wg 14 ust. 2; 11) stawka procentowa: 0%. 68. Dla terenw oznaczonych symbolem A.142.P2 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, magazyny, skady, bazy, parkingi, garae, wyklucza si zabudow mieszkaniow; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych, wyklucza si lokalizacje obiektw lub dziaalnoci, ktrych uciliwoci na granicy dziaki mogyby powodowa przekroczenie standardw jakoci rodowiska wymaganych dla ssiedniej zabudowy mieszkaniowej w szczeglnoci w terenie A.131.MN.2; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, b) budynek wskazany na rysunku planu jako obiekt zabytkowy w gminnej ewidencji zabytkw do ochrony, obowizuj ustalenia 9 ust. 7; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od ul. Sadowej jak na rysunku planu, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 60%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci a) minimalna wydzielana dziaka o powierzchni 1000m2; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; a) w zagospodarowaniu uwzgldni ochron przed uciliwociami od kolei (haas, wibracje) poprzez zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: nie dopuszcza si tymczasowego uytkowania terenu 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Sadowej, b) miejsca postojowe - wg 14 ust. 2; 11) stawka procentowa: 0%. 69. Dla terenw oznaczonych symbolem A.143.P1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy techniczno-produkcyjnej, przemysu, skadw, magazynw, funkcji technicznych, rzemiosa uciliwego; z wykluczeniem funkcji mieszkalnych poza mieszkaniem integralnie zwizanym z prowadzona dziaalnoci (np. mieszkanie dozorcy); dopuszczalne funkcje usugowe zwizane z podstawowym przeznaczeniem terenu takie jak np. biurowe, administracyjne, gastronomiczne; dopuszcza si garae i parkingi obsugujce;
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 84

2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) zakaz sytuowania budynkw mieszkalnych, b) wzdu granicy z ssiednimi terenami mieszkaniowymi ustala si nakaz realizacji pasa zieleni izolacyjnokrajobrazowej, ustala si nakaz zastosowania rolinnoci zrnicowanej morfologicznie, planowo urzdzonej, z gatunkami pozwalajcymi na tumienie haasu, c) istniejca ziele wysoka do zachowania i ochrony; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 10% powierzchni terenu/dziaki, 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linia zabudowy nieprzekraczalna dla nowej zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dachy ksztatowane indywidualnie, c) wysokoci zabudowy do 25m npt, przy czym dopuszcza si zwikszenie wysokoci uzasadnione potrzebami technologicznymi prowadzonej dziaalnoci, dla budowli i instalacji; d) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 60 %, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) dopuszcza si podzia terenu na dziaki o wielkoci dostosowanej do potrzeb prowadzonych lub planowanych dziaalnoci, nie ustala si minimalnej wymaganej powierzchni nowowydzielanej dziaki, b) minimalna szeroko wydzielanych drg wewntrznych 8m; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z istniejcych drg publicznych z ul. Gdaskiej i z ul. Sadowej lub projektowanych drg wewntrznych, b) miejsca postojowe dla uytkownikw staych i okresowych, stosownie do potrzeb, w granicach terenu; z zachowaniem wskanikw ustalonych w 14 ust.2; 11) stawka procentowa: 0%. 70. Dla terenw oznaczonych symbolem A.144.U1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej, w tym z zakresu handlu detalicznego, biur, administracji, wyklucza si funkcje mieszkaniowe; jako funkcje uzupeniajce dopuszcza si magazyny, skady, bazy; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: teren wzbogaci zieleni komponowan, ustala si nakaz zastosowania rolinnoci zrnicowanej morfologicznie, planowo urzdzonej, ustala si nakaz przedstawienia na etapie projektu budowlanego projektu zieleni towarzyszcej; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych, 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy:
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 85

a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 40%, c) wysoko zabudowy do 12m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- dowolna, z dopuszczeniem dachw paskich, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 25% powierzchni terenu, dziaki. 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziaki -1000m2; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Sadowej, b) miejsca postojowe wg 14 ust. 2; 11) stawka procentowa: 0%. 71. Dla terenw oznaczonych symbolem A.145.P2,U1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, zwizanej z gospodark magazynow, a take zabudowy usugowej, wyklucza si funkcje mieszkaniowe; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, obiekt wskazany w rysunku planu jako obiekt zabytkowy w gminnej ewidencji zabytkw do ochrony, obowizuj ustalenia 9 ust. 7; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych; b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 50%, c) wysoko zabudowy do 12m (nie dotyczy istn. obiektu zabytkowego), maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- dowolna, z dopuszczeniem dachw paskich, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 25% powierzchni terenu, dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si podziau na dziaki; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Sadowej, b) miejsca postojowe wg 14 ust. 2; 11) stawka procentowa: 0%.

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 86

72. Dla terenw oznaczonych symbolem A.147.MN.2, A.148.MN.2, A.149.MN.2 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jako funkcje uzupeniajce dopuszcza si sytuowanie usug nieuciliwych wbudowanych, dobudowanych lub wolnostojcych; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) dla nowej zabudowy w obrbie istniejcych zespow zabudowy: ustala si linie zabudowy bdce kontynuacj linii zabudowy budynkw wzdu ulicy; wysoko grnej krawdzi elewacji frontowej jej gzymsu lub attyki wyznacza si jako przeduenie tych krawdzi odpowiednio do istniejcej zabudowy na dziakach ssiednich, geometria dachu (kt nachylenia, wysoko gwnej kalenicy i kierunek pooenia kalenicy wzgldem frontu dziaki) odpowiednio do zabudowy ssiedniej, nakaz stosowania jednorodnego charakteru architektonicznego (obejmuje on gabaryty budynkw geometri dachu, kolorystyk), b) dla dziaek zabudowanych w dniu uchwalania planu przy sytuowaniu zabudowy uzupeniajcej dopuszcza si sytuowanie budynkw bezporednio na granicy dziaek lub w odlegoci 1,5m od granic dziaek ssiednich; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wyklucza si lokalizacje obiektw lub dziaalnoci, ktrych uciliwoci na granicy dziaki mogyby powodowa przekroczenie standardw jakoci rodowiska wymaganych dla ssiedniej zabudowy mieszkaniowej; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) poza strefami ochrony konserwatorskiej, b) budynki wskazane w rysunku planu jako obiekty w gminnej ewidencji zabytkw do ochrony- obowizuj ustalenia 9 ust.7; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy jak na rysunku planu, a od pozostaych drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 40%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, zgodnie z zasad podana w pkt 2, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) minimalna wydzielana dziaka o powierzchni 500m2; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z przylegych ulic drg publicznych oraz z drg wewntrznych, b) miejsca postojowe minimum 1 miejsce na mieszkanie, dla usug wg 14 ust. 2; 11) stawka procentowa: 0%. 73. Dla terenw oznaczonych symbolem A.150.MN.3, A.151.MN.3 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usugami, w tym usugami rzemiosa, sytuowanie usug - wbudowane, dobudowane lub wolnostojce; wyklucza si zabudow szeregow, bliniacz, zwart;
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 87

2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: nakaz stosowania jednorodnego architektonicznego (obejmuje on gabaryty budynkw geometri dachu, kolorystyk);

charakteru

3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wyklucza si lokalizacje obiektw lub dziaalnoci, ktrych uciliwoci na granicy dziaki mogyby powodowa przekroczenie standardw jakoci rodowiska wymaganych dla ssiedniej zabudowy mieszkaniowej, 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy jak na rysunku planu, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 40%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 8,5m, a dla obiektw towarzyszcych- maksymalnie 1kondygnacja nadziemne, d) geometria dachw- dachy strome dwu lub wielospadowe o nachyleniu gwnych poaci w przedziale 3545stopni, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) minimalna wydzielana dziaka o powierzchni 600m2; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z przylegych ulic drg publicznych, w tym z ul. Lenej oraz z drg wewntrznych, b) miejsca postojowe minimum 1 miejsce na mieszkanie, dla usug wg 14 ust. 2; 11) stawka procentowa: 0%. 74. Dla terenw oznaczonych symbolem A.152.ZE plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni ekologicznej, bez zabudowy; dopuszcza si zalesienie, zadrzewienie terenu; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: nakaz ochrony i zachowania istniejcego wartociowego drzewostanu; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) ustala si zakaz sytuowania budynkw, b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 95% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: ustala si zakaz podziau na dziaki; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: przez teren przebiegaj istniejce napowietrzne linie elektroenergetyczne WN 110kV, obowizuj ustalenia jak w 12 ust.4;
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 88

9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: nie ustala si; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Legionw, b) miejsca postojowe ustala si zakaz sytuowania miejsc postojowych; 11) stawka procentowa: 0%. 75. Dla terenw oznaczonych symbolem A.153.P2, A.154.P2 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, magazyny, skady, bazy, parkingi, garae, wyklucza si zabudow mieszkaniow; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych, wyklucza si lokalizacje obiektw lub dziaalnoci, ktrych uciliwoci na granicy dziaki mogyby powodowa przekroczenie standardw jakoci rodowiska wymaganych dla ssiedniej zabudowy mieszkaniowej w szczeglnoci w terenie A.155.MN.2; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od linii kolejowej jak na rysunku planu, od drg wg przepisw odrbnych , b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 60%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 16m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych - wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci a) minimalna wydzielana dziaka o powierzchni 2000m2; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; a) w zagospodarowaniu uwzgldni ochron przed uciliwociami od kolei (haas, wibracje) poprzez zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: nie dopuszcza si tymczasowego uytkowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Zielonej, Kochanki, b) miejsca postojowe - wg 14 ust. 2; 11) stawka procentowa: 0%. 76. Dla terenw oznaczonych symbolem A.155.MN.2, A.158.MN.2, A.159.MN.2, A.191.MN.2, plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z wykluczeniem zabudowy szeregowej i bliniaczej; jako funkcje uzupeniajce dopuszcza si sytuowanie usug nieuciliwych wbudowanych, dobudowanych lub wolnostojcych; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego:
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 89

a) dla nowej zabudowy w obrbie istniejcych zespow zabudowy: ustala si linie zabudowy bdce kontynuacj linii zabudowy budynkw wzdu ulicy; wysoko grnej krawdzi elewacji frontowej jej gzymsu lub attyki wyznacza si jako przeduenie tych krawdzi odpowiednio do istniejcej zabudowy na dziakach ssiednich, geometria dachu (kt nachylenia, wysoko gwnej kalenicy i kierunek pooenia kalenicy wzgldem frontu dziaki) odpowiednio do zabudowy ssiedniej, nakaz stosowania jednorodnego charakteru architektonicznego (obejmuje on gabaryty budynkw geometri dachu, kolorystyk), b) dla dziaek zabudowanych w dniu uchwalania planu przy sytuowaniu zabudowy uzupeniajcej dopuszcza si sytuowanie budynkw bezporednio na granicy dziaek lub w odlegoci 1,5m od granic dziaek ssiednich, c) w terenie A.159.MN.2 w zagospodarowaniu terenu uwzgldni pas zieleni o szer. min 3m wzdu istniejcego cieku, jak na rysunku planu; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy jak na rysunku planu, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 40% , c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 9,0m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, zgodnie z zasad podan w pkt 2; e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) minimalna wydzielana dziaka o powierzchni 400m2; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z przylegych ulic drg publicznych oraz z drg wewntrznych, b) miejsca postojowe minimum 1 miejsce na mieszkanie; 11) stawka procentowa: 0%. 77. Dla terenw oznaczonych symbolem A.156.MN.3, A.157.MN.3, A.160.MN.3 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usugami, w tym usugami rzemiosa, sytuowanie usug - wbudowane, dobudowane lub wolnostojce; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: nakaz stosowania jednorodnego architektonicznego (obejmuje on gabaryty budynkw geometri dachu, kolorystyk); charakteru

3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wyklucza si lokalizacje obiektw lub dziaalnoci, ktrych uciliwoci na granicy dziaki mogyby powodowa przekroczenie standardw jakoci rodowiska wymaganych dla ssiedniej zabudowy mieszkaniowej; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych;
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 90

6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy jak na rysunku planu, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 40% , c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- dachy strome dwu lub wielospadowe o nachyleniu gwnych poaci w przedziale 3545stopni, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 25% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) w terenach A.156.MN.3 i A.157.MN.3 nie dopuszcza si dalszych podziaw na dziaki, b) w terenie A.160.MN.3 minimalna wydzielana dziaka o powierzchni 900m2, minimalna szeroko frontu 30m; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: w zagospodarowaniu terenu A.160.MN.3 uwzgldni ochron przed uciliwociami od kolei (haas, wibracje) poprzez zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z przylegych drg publicznych oraz z drg wewntrznych, b) miejsca postojowe minimum 1 miejsce na mieszkanie, dla usug wg 14 ust. 2; 11) stawka procentowa: 0%. 78. Dla terenw oznaczonych symbolem A. 161.MN.2, A. 193.MN.2, A.192.MN.2 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy jak na rysunku planu, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 40%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 10,5m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- dachy strome dwu i wielospadowe o nachyleniu gwnych poaci w przedziale 3540stopni e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 35% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) minimalna wydzielana dziaka o powierzchni 800m2;

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 91

8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z przylegych drg publicznych oraz z drg wewntrznych, b) miejsca postojowe minimum 1 miejsce na mieszkanie; 11) stawka procentowa: dla terenu A.192.MN.2 -30%, dla pozostaych terenw - 0%. 79. Dla terenw oznaczonych symbolem A.162.ZE, A.163.ZE plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni ekologicznej, dopuszcza si sytuowanie cieek pieszych i rowerowych, punktw widokowych; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) istniejca ziele do zachowania, ochrony, wzmocnienia; b) orientacyjny przebieg cieek pieszych i rowerowych wskazano na rysunku planu; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: nie dotyczy ze wzgldu na zakaz sytuowania budynkw ; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si podziau na dziaki; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) ustala si wymg zachowania rezerwy terenowej na kierunkowe rozwizanie komunikacyjne- tras obwodnic wschodnia Starogard Gdask kl. gwnej o szerokoci w liniach rozgraniczajcych minimum 25m, orientacyjny przebieg pokazano na rysunku planu; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: nie ustala si; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z drg publicznych poprzez drogi wewntrzne i drogi w gruntach rolnych, b) miejsca postojowe zakaz sytuowania miejsc postojowych dla samochodw, na trasie cieek rowerowych dopuszcza si w rejonie punktw i cigu widokowego realizacje miejsc dla parkowania rowerw; 11) stawka procentowa: 0%. 80. Dla terenw oznaczonych symbolem A.164.ZP,U1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urzdzonej, parki, zielece oraz usug- w szczeglnoci schroniska dla zwierzt, wyklucza si funkcje mieszkaniowe; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) istniejca ziele wysoka do zachowania i ochrony, b) ustala si nakaz przedstawienia na etapie projektu budowlanego schroniska dla zwierzt projektu zieleni towarzyszcej, odpowiednio komponowanej, ustala si nakaz zastosowania rolinnoci zrnicowanej morfologicznie, wielopitrowej, planowo urzdzonej, z gatunkami pozwalajcymi na tumienie haasu; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych;

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 92

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej w rozumieniu planu, obowizuj ustalenia 10 ust. 3 i 4; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 20%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 10m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, d) geometria dachw- dowolne, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 60% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci a) minimalna wydzielana dziaka o powierzchni 3000m2; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: przez teren przebiegaj istniejce napowietrzne linie elektroenergetyczne WN 110kV do czasu ich przebudowy (skablowania) lub likwidacji obowizuj ustalenia jak w 12 ust. 4; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: do czasu docelowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu dopuszcza si rolne uytkowanie terenu, bez wznoszenia budynkw i budowli rolniczych; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Wiosennej, b) miejsca postojowe minimum 10 miejsc; 11) stawka procentowa: 0%. 81. Dla terenw oznaczonych symbolem A.165.ZD plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni ogrodw dziakowych; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) nakaz utrzymania bez zabudowy rezerwy terenowej na kierunkowe rozwizanie komunikacyjne- tras obwodnic wschodnia Starogard Gdask kl. gwnej o szerokoci w liniach rozgraniczajcych minimum 25m, b) dopuszcza si wycznie zagospodarowanie zwizane z funkcj podstawow; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 80% powierzchni dziaki, 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej w rozumieniu planu, obowizuj ustalenia 10 ust. 3 i 4; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) powierzchnia zabudowy altan nie wiksza ni 25 m2, b) wysoko zabudowy do 5,0m, c) geometria dachw formy dowolne; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: zakaz podziaw na dziaki budowlane;
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 93

8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: w zagospodarowaniu uwzgldni istniejc napowietrzn lini energetyczn wysokich napi 110kV wraz z jej stref ochronn, w strefie obowizuj zasady okrelone w 12 ust. 4; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: nie ustala si; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z projektowanej drogi publicznej KDD, b) miejsca postojowe dla uytkownikw sytuowa w granicach terenu, stosownie do potrzeb, nie ustala si wymaganych wskanikw; 11) stawka procentowa: 0% 82. Dla terenw oznaczonych symbolem A.166.P2,U1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, magazyny, skady, bazy, parkingi, garae, a take zabudowa usugowa , wyklucza si zabudow mieszkaniow; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych, wyklucza si lokalizacje obiektw lub dziaalnoci, ktrych uciliwoci na granicy dziaki mogyby powodowa przekroczenie standardw jakoci rodowiska wymaganych dla ssiedniej zabudowy mieszkaniowej w szczeglnoci w terenie A.156.MN.3 i A.157.MN.3; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy jak na rysunku planu, od pozostaych drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 60%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 16m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych - wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- dowolne, z dopuszczeniem dachw paskich, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 20% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) minimalna wydzielana dziaka o powierzchni 2000m2; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; a) w zagospodarowaniu uwzgldni istn. napowietrzn lini energetyczn wysokich napi 110kV wraz z jej stref ochronn, w strefie obowizuj zasady okrelone w 12 ust. 4; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: do czasu docelowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu dopuszcza si rolne uytkowanie terenu, bez wznoszenia budynkw i budowli rolniczych; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Zielonej, Wiosennej oraz projektowanej dojazdowej KDD wzdu linii kolejowej, b) miejsca postojowe - wg 14 ust. 2; 11) stawka procentowa: 0%. 83. Dla terenw oznaczonych symbolem A.167.WS plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny wd powierzchniowych, jezioro Kochanka;

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 94

2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych, element lokalnej osnowy ekologicznej do ochrony i zachowania; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: nie dotyczy; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci nie dotyczy; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: nie dotyczy 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z drg w ssiednich gruntach rolnych i lenych, b) miejsca postojowe nie dotyczy; 11) stawka procentowa: 0%. 84. Dla terenw oznaczonych symbolem A.168.ZN plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni, w tym projektowany uytek ekologiczny Bagno Kochanka; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych, dopuszcza si lokalizacj zagospodarowania rekreacyjno- turystycznego w rejonie cigu spacerowego wskazanego na rysunku planu oraz stref ochrony archeologicznej, w postaci maej architektury, ki rekreacyjnej, tablic informacyjnoedukacyjnych ,zagospodarowania cieki edukacyjnej przyrodniczej itp.; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) wg ustale oglnych- element lokalnej osnowy ekologicznej do ochrony i zachowania, zagospodarowanie podporzdkowane celom ochrony przyrodniczej; b) teren w granicach planowanego poszerzenia obszaru chronionego krajobrazu, obowizuj ustalenia 8 ust.2; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: nie dotyczy; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci nie dotyczy; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: nie dotyczy 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z drg w ssiednich gruntach rolnych i lenych, b) miejsca postojowe nie dopuszcza si; 11) stawka procentowa: 0%. 85. Dla terenw oznaczonych symbolem A.169.ZL plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: a) tereny zieleni lenej, las ochronny w granicach administracyjnych miasta,

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 95

b) dopuszczalne formy zagospodarowania i zabudowy - zwizane z prowadzon gospodark len oraz funkcjami rekreacyjnymi lasu, lokalizacja obiektw i urzdze infrastruktury technicznej i drogowej, lokalizacja drg gruntowych, dojazdowych i wewntrznych, lokalizacja drg lenych, lokalizacja obiektw zwizanych z gospodark len (np. paniki, wiee obserwacyjne itp.), szlakw turystycznych wraz z niezbdnym zagospodarowaniem rekreacyjnym; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne sytuowa wzdu cigu pieszo-rowerowego wskazanego orientacyjnie na rysunku planu oraz w ssiedztwie istniejcych zabudowa zwizanych z obsug terenw lenych- A.170.RM i A.171.RM; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) teren w granicach proponowanego planowanego obszaru chronionego krajobrazu, b) wartociowy drzewostan podlega ochronie, c) wszelkie cieki, oczka oraz zbiorniki wodne podlegaj ochronie, konserwacji i udronieniu z zapewnieniem nienaruszalnego przepywu wd, d) ustala si nakaz oszczdnego korzystania z terenu, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 90% powierzchni terenu; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, na fragmencie terenu wystpuje wskazany orientacyjnie na rysunku planu obszar strefy ochrony archeologicznej, obowizuj dla niej ustalenia 9 ust. 8; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: a) teren ksztatowa jako teren publiczny; wg 10; b) nakaz realizacji elementw wyposaenia i maej architektury wedug wsplnego projektu budowlanego, z zastosowaniem powtarzalnych elementw, c) zagospodarowanie terenu dostosowa do potrzeb osb niepenosprawnych, 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) ustala si zakaz sytuowania obiektw kubaturowych trwale zwizanych z gruntem, nie bdcych obiektami niezbdnymi dla prowadzenia gospodarki lenej, b) powierzchnia zabudowy poszczeglnych obiektw nie wiksza ni 50 m2 , cznie nie wicej jak 200m2; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: zakaz podziaw na dziaki budowlane, z wyczeniem potrzeb gospodarki lenej bd zwizanych z urzdzeniami infrastruktury technicznej; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) zakaz realizacji wszelkich form zabudowy z wyczeniem obiektw, o ktrych mowa w pkt. 1.; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: - ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z istniejcych i projektowanych drg publicznych lub wewntrznych, b) miejsca postojowe wycznie w miejscach i w formie uzgodnionych z Nadlenictwem Starogard, dla zespow nie wikszych jak 50 miejsc, projektowanych z udziaem odpowiednio ksztatowanej zieleni; 11) stawka procentowa: 0% 86. Dla terenw oznaczonych symbolem A.170.RM, A.171.RM plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach lenych; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych;
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 96

3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, w terenie A.170RM dla obiektw w gminnej ewidencji zabytkw wskazanych na rysunku planu jako chronionych ustaleniami planu obowizuj zasady okrelone w 9 ust.7; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) odlegoci od lasu zgodnie z przepisami odrbnymi, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 25%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 12m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych typu budynki gospodarcze, garae- 1 kondygnacja nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 35% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci nie dopuszcza si podziau na dziaki; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z drg w ssiednich gruntach lenych, b) miejsca postojowe minimum 2 miejsca na 1 lokal mieszkalny; 11) stawka procentowa: 0%. 87. Dla terenw oznaczonych symbolem A.172.ZP plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni parkowej- skwer, zieleniec miejski, z dopuszczeniem maej architektury oraz elementw plastycznych, z zakazem wznoszenia budynkw; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) istniejca ziele do pielgnacji, utrzymania, b) wyposaenie, maa architektura realizowane wedug wsplnego projektu budowlanego, majcego na celu stworzenie spjnej, atrakcyjnej i wysokiej jakoci kompozycji przestrzennej, c) nakaz zagospodarowania zieleni komponowan wielowarstwow, d) nakaz urzdzenia punktu widokowego w miejscu wskazanym orientacyjnie na rysunku planu; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) teren w granicach proponowanego obszaru chronionego krajobrazu, obowizuj ustalenia 8 ust. 1 i 2, b) element osnowy ekologicznej miasta o duych walorach krajobrazowych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren w strefie ochrony ekspozycji obejmujcej dolin Wierzycy, obowizuj ustalenia 8 ust. 10; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren naley traktowa jak teren przestrzeni publicznej, obowizuj ustalenia okrelone w 10, 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) zakaz wznoszenia budynkw, b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 70% powierzchni terenu;

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 97

7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: zakaz wprowadzania podziaw nieruchomoci; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) zakaz wznoszenia budynkw, zakaz sytuowania tymczasowych obiektw budowlanych, b) uwzgldni w zagospodarowaniu przebieg cigu pieszego jak na rysunku planu; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd do celw pielgnacyjnych od ul. Sikorskiego, b) miejsca postojowe zakaz sytuowania miejsc postojowych; 11) stawka procentowa: 0%. 88. Dla terenw oznaczonych symbolem A.173.P3 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny obsugi komunikacji, stacja paliwowa, parking, 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 50%, c) wysoko zabudowy dla budynkw do 12m, d) geometria dachw- dowolna, z dopuszczeniem dachw paskich, e) nie ustala si wymaganej powierzchni biologicznie czynnej; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si podziau na dziaki; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Sikorskiego, b) miejsca postojowe ustala si wymg ograniczenia miejsc postojowych do niezbdnego minimum (dla osb niepenosprawnych); 11) stawka procentowa: 0%. 89. Dla terenw oznaczonych symbolem A.174 IW, A.175.IW/ZZ, A.176.IW/ZZ plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny obiektw i urzdze zaopatrzenia w wod- w strefie ochrony poredniej ujcia wody Wierzyca; funkcje dopuszczalne- ziele ekologiczna, w tym IW/ZZ - tereny obiektw i urzdze zaopatrzenia w wod w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: i uytkowania terenu funkcji ochronnej ujcia; nakaz podporzdkowania zagospodarowania

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 98

3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: teren w granicach planowanego obszaru chronionego krajobrazu, obowizuj ustalenia 8 ust. 1 i 2; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren w strefie ochrony ekspozycji obejmujcej dolin Wierzycy, obowizuj ustalenia 8 ust. 10; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) zakaz sytuowania budynkw, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si podziau terenu na dziaki, 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) granica obszaru bezporedniego zagroenia powodzi o prawdopodobiestwie 10% wg rysunku planu, w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi obowizuj ustalenia 11 ust.1 i 2, b) uwzgldni w zagospodarowaniu wymg zapewnienia dostpu do wody zgodnie z przepisami ustawy prawo wodne; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd od ul. Sikorskiego, b) miejsca postojowe zakaz sytuowania miejsc postojowych; 11) stawka procentowa: 0%. 90. Dla terenw oznaczonych symbolem A.178.U2 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej, w tym z zakresu usug publicznych (w szczeglnoci usugi z zakresu kultury, edukacji, opieki zdrowotnej i spoecznej, obsugi turystyki domy dziennego pobytu, domy opieki spoecznej itp.), z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; funkcje uzupeniajce inne usugi o charakterze komercyjnym, nieuciliwe; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) wymagane kompleksowe zaprojektowanie zabudowy dla caego terenu w liniach rozgraniczajcych, b) teren szczeglnych wymaga architektonicznych, c) w zagospodarowaniu uwzgldni realizacje punktu widokowego oraz miejsca ekspozycji Wzgrza Joannitw i obszaru strefy ochrony archeologicznej o zasigu pokazanym na rysunku planu; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) w zagospodarowaniu i urzdzeniu terenu ustala si nakaz maksymalnego zachowania naturalnego uksztatowania terenu oraz istniejcej zieleni wysokiej, ustala si nakaz przedstawienia na etapie projektu budowlanego projektu zieleni towarzyszcej, odpowiednio komponowanej; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) dopuszcza si przebudow istniejcych budynkw w celu podniesienia standardw technicznych i estetycznych, b) w terenie wystpuje wskazany orientacyjnie na rysunku planu obszar strefy ochrony archeologicznej, obowizuj dla niej ustalenia 9 ust. 8; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej w rozumieniu planu, obowizuj ustalenia 10 ust. 3 i 4; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy jak na rysunku planu,
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 99

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 20%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, do 12m, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 5m, d) geometria dachw- dachy strome o nachyleniu w zakresie 30-45stopni, dachy jednorodne pod wzgldem formy, rozwiza kolorystycznych i materiaowym dla caego nowego zespou zabudowy; e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 50% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) minimalna nowowydzielana dziaka o powierzchni 1200m2; obszar strefy archeologicznej wyczony z moliwoci podziaw; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) przez teren przebiegaj istniejce napowietrzne linie elektroenergetyczne do czasu ich przebudowy (skablowania) lub likwidacji obowizuje nakaz uzgadniania projektu zagospodarowania terenu z zarzdc sieci energetycznych; b) obszar strefy ochrony archeologicznej- z zakazem zabudowy, 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Kalinowskiego poprzez drog proj. KDD, b) miejsca postojowe wg 14 ust. 2; 11) stawka procentowa: 30%. 91. Dla terenw oznaczonych symbolem A.179.MN.4 , A.180.MN.4 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej typu rezydencjalnego tj. wolnostojcej, na wikszych dziakach, w otoczeniu zieleni; nie dopuszcza si sytuowania funkcji usugowych; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) ustala si nakaz przedstawienia na etapie projektu budowlanego projektu zieleni towarzyszcej, odpowiednio komponowanej; b) w zagospodarowaniu terenu ustala si wymg zapewnienia terenu zieleni osiedlowej, wypoczynkowej, przy czym co najmniej 50% zieleni w osiedlu naley projektowa tak, by tworzya ona zwart powierzchni wiksz ni 1000m2 i o szerokoci co najmniej 20m; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zagospodarowanie i zabudowa warunkowana moliwoci wczenia do systemw miejskich wodocigowych oraz kanalizacji sanitarnej; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy jak na rysunku planu, od pozostaych drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 20%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 9m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 5m, maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna, d) geometria dachw- dachy strome dwu lub wielospadowe o nachyleniu gwnych poaci w przedziale 2540stopni, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 60% powierzchni dziaki;
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 100

7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) minimalna wydzielana dziaka o powierzchni 2000m2, minimalna szeroko frontu 30m, b) podzia terenu wymaga spenienia warunku 13 ust. 7; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) przez teren przebiegaj istniejce napowietrzne linie elektroenergetyczne do czasu ich przebudowy (skablowania) lub likwidacji obowizuje nakaz uzgadniania projektu zagospodarowania terenu z zarzdc sieci energetycznych; b) cz terenu A.179.MN.4 znajduje si w oznaczonej na rysunku planu strefie ogranicze dla zagospodarowania lokalizowanego w ssiedztwie cmentarza o szerokoci 50m od granic dziaki cmentarza; w obrbie strefy obowizuj ustalenia jak w 12 ust. 6; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: do czasu docelowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu dopuszcza si rolne uytkowanie terenu, bez wznoszenia budynkw i budowli rolniczych; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z drg publicznych otaczajcych teren, w tym z ul. Kalinowskiego lub z nowowydzielonych drg dojazdowych wewntrznych; z uwzgldnieniem wskazanych powiza, b) miejsca postojowe minimum 2 miejsca na 1 dom; 11) stawka procentowa: dla trenu A.179.MN.4 -30%, dla terenu A.189.MN.4 -0% (grunty stanowi wasno Gminy Miejskiej) . 92. Dla terenw oznaczonych symbolem A.182.U1,MN.2 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej (w szczeglnoci usugi z zakresu opieki zdrowotnej, odnowy biologicznej, gabinety kosmetyczne, gabinety medycyny estetycznej i fizykoterapii, basen rekreacyjny, siownia itp.) zabudowy mieszkaniowo-usugowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem usug wolnostojcych lub wbudowanych w obiekty mieszkalne np. w parterach, preferowane usugi z zakresu nieuciliwych towarzyszcych zabudowie mieszkalnej; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) ochronie podlega pierzeja ulicy Gdaskiej, dla nowych obiektw oraz rozbudw istniejcych budynkw wzdu tej pierzei wymagane studium pierzei pokazujce kontekst otoczenia, b) teren szczeglnych wymaga architektonicznych; c) dopuszcza si wyburzenia obiektw dysharmonijnych, szpeccych, deprecjonujcych charakter miejsc,a d) nakaz realizacji pasa zieleni izolacyjno-krajobrazowej wzdu granicy ssiednich terenw mieszkaniowych A.147.MN.2, szerokoci min 3m, ustala si nakaz zastosowania rolinnoci zrnicowanej morfologicznie, planowo urzdzonej, e) ustala si nakaz przedstawienia na etapie projektu budowlanego projektu zieleni towarzyszcej, odpowiednio komponowanej; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) wyklucza si lokalizacje obiektw lub dziaalnoci, ktrych uciliwoci na granicy dziaki mogyby powodowa przekroczenie standardw jakoci rodowiska wymaganych dla ssiedniej zabudowy mieszkaniowej; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) teren usytuowany poza granicami strefy ochrony konserwatorskiej b) budynki wskazane na rysunku planu jako obiekty o wartociach historycznych wskazane do ochrony, dopuszcza si jednak ich przebudow w celu podniesienia standardw technicznych i estetycznych; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych;

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 101

6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy jak na rysunku planu, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne w terenie do 12m, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw-dowolna forma, w tym dachy paskie, dachy w granicach jednej dziaki lub objtego wsplnym projektem zamierzenia inwestycyjnego jednorodne pod wzgldem formy, rozwiza kolorystycznych i materiaowych; e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 40% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) minimalna nowowydzielana dziaka o powierzchni 600m2; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Gdaskiej oraz z nowoprojektowanej drogi KDD i wewntrznej KDW, b) miejsca postojowe min. 2miejsca/1 lokal mieszkalny, w tym ew. w garau, dodatkowo miejsca postojowe dla potrzeb funkcji usugowej w iloci 40msc/100 zatrudnionych i 30msc/100m2 pow. uytkowej podstawowej (bez pow. pomocniczej) usugi; 11) stawka procentowa: 30%. 93. Dla terenw oznaczonych symbolem A.185.U1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej; wyklucza si funkcje mieszkaniowe; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 40%, c) wysoko zabudowy do 12m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- dla rozbudw, nadbudw zharmonizowane z zabudow istniejc oraz usytuowan na ssiednich dziakach, z dopuszczeniem dachw paskich, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 20% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si podziau na dziaki; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: przez teren przebiegaj istniejce napowietrzne linie elektroenergetyczne do czasu ich przebudowy (skablowania) lub likwidacji obowizuje nakaz uzgadniania projektu zagospodarowania terenu z zarzdc sieci energetycznych; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania;
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 102

10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. abiej, b) miejsca postojowe przy rozbudowie, nadbudowie istniejcego obiektu bd realizacji nowej zabudowy w miejscu dotychczasowej obowizuje wskanik wg 14 ust. 2; 11) stawka procentowa: 0%. 16. Ustalenia dla terenw pooonych w jednostce urbanistycznej B Wschd 1. Dla terenu oznaczonego symbolem B.1.ZD plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni ogrodw dziakowych; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) nakaz utrzymania bez zabudowy rezerwy terenowej na kierunkowe rozwizanie komunikacyjne- tras obwodnic wschodni Starogardu Gdaskiego kl. gwnej o szerokoci w liniach rozgraniczajcych minimum 25m, b) dopuszcza si wycznie zagospodarowanie zwizane z funkcj podstawow; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 80% powierzchni dziaki; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: nie ustala si; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) powierzchnia zabudowy altan nie wiksza ni 25 m2, b) wysoko zabudowy do 5,0m, c) geometria dachw formy dowolne; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: zakaz podziaw na dziaki budowlane 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: w zagospodarowaniu uwzgldni istniejc napowietrzn lini energetyczn wysokich napi 110kV wraz z jej stref ochronn, w strefie obowizuj zasady okrelone w 12 ust. 4; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw : nie ustala si 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z istniejcych drg publicznych lub wewntrznych, b) miejsca postojowe dla uytkownikw sytuowa w granicach terenu, stosownie do potrzeb, nie ustala si wymaganych wskanikw; 11) stawka procentowa: 0% 2. Dla terenu oznaczonego symbolem B.2.ZN plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni chronionej planowanego uytku ekologicznego Bagno Kochanka; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego- dopuszcza si lokalizacj zagospodarowania rekreacyjnoturystycznego w rejonie cigu spacerowego wskazanego na rysunku planu oraz stref ochrony archeologicznej, w postaci maej architektury, ki rekreacyjnej, tablic informacyjno-edukacyjnych ,zagospodarowania cieki edukacyjnej przyrodniczej itp.; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) teren w granicach proponowanego obszaru chronionego krajobrazu,

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 103

b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 95% powierzchni terenu; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: w obszarze stref ochrony archeologicznych dla stref W ochrony konserwatorskiej obowizuj ustalenia 9 ust. 8; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: miejsca rekreacyjne naley zagospodarowa zgodnie z zasadami 10; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: dopuszczalne jedynie obiekty maej architektury zwizane z zagospodarowaniem rekreacyjnym cigu spacerowego o parametrach; a) pow. zabudowy cznie nie wiksza ni 200m2, b) wysoko zabudowy do 4,5m npt, c) indywidualna forma architektury, w tym indywidualna forma dachw; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: zakaz podziau na dziaki budowlane; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: w zagospodarowaniu uwzgldni istniejcy gazocig wysokiego cinienia oraz jego stref kontrolowan o przebiegu wskazanym na rysunku planu, obowizuj ustalenia 12 ust. 5; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: nie ustala si; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z istniejcych i projektowanych drg publicznych lub wewntrznych, a take drg lenych, b) zakaz sytuowania miejsc postojowych; miejsca postojowe dla potrzeb zagospodarowania turystycznorekreacyjnego sytuowa w ssiednim terenie lenym w miejscach lenych parkingw, sytuowanych w miejscach wskazanych przez nadlenictwo i realizowanych zgodnie ze wskazwkami nadlenictwa; 11) stawka procentowa: 0% 3. Dla terenu oznaczonego symbolem B.3.U1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej komercyjnej, z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej zwizanej z prowadzon dziaalnoci gospodarcz; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) dopuszczenie utrzymania istniejcego ukadu zabudowy, dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych, rozbudw i nowej zabudowy uzupeniajcej o formach zharmonizowanych z istniejc zabudow terenu; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 40% powierzchni dziaki, b) teren w granicach proponowanego planowanego obszaru chronionego krajobrazu, c) wartociowe zadrzewienia podlegaj ochronie; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg 10 ust. 2 i 5; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy zgodnie z przepisami odrbnymi dot. odlegoci od drg, b) dopuszczalny procent pow. zabudowy - do 40%, c) wysoko zabudowy do 15m npt, d) geometria dachw- dostosowa do istniejcej zabudowy, nowe rozwizania zharmonizowa od wzgldem formy, kolorystyki i rozwiza materiaowych,

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 104

7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: minimalna pow. nowowydzielanej z terenu dziaki budowlanej 1200m2; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nakaz zastosowania zieleni izolacyjnej, a dla obiektw mieszkalnych take rozwiza technicznych chronicych przed uciliwociami (haas) od drogi; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z istniejcych i projektowanych drg publicznych lub wewntrznych, b) miejsca postojowe nakaz zapewnienia miejsc postojowych dla pojazdw staych uytkownikw w granicach wasnej dziaki, z zachowaniem wskanikw wg 14 ust 2 pkt 3); 11) stawka procentowa: 0% 4. Dla terenu oznaczonego symbolem B.4.MW.1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) dopuszczenie utrzymania istniejcego ukadu zabudowy, dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych, rozbudw i nowej zabudowy uzupeniajcej o formach zharmonizowanych z istniejc zabudow terenu; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki, b) teren w granicach proponowanego planowanego obszaru chronionego krajobrazu; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg 10 ust. 2 i 5; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy zgodnie z przepisami odrbnymi dot. odlegoci od drg, wskazane zachowanie min. 12m od lasu, b) dopuszczalny procent pow. zabudowy - do 40%, c) wysoko zabudowy do 12m npt, d) geometria dachw- dla nowoprojektowanych budynkw uzupeniajcych zabudow terenu dostosowa do istniejcej zabudowy, nowe rozwizania zharmonizowa od wzgldem formy, kolorystyki i rozwiza materiaowych z istniejcymi; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: wg ustale oglnych; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z istniejcych i projektowanych drg publicznych lub wewntrznych, b) miejsca postojowe nakaz zapewnienia miejsc postojowych dla pojazdw staych uytkownikw w granicach wasnej dziaki, z zachowaniem wskanikw wg 14 ust. 2 pkt. 3; 11) stawka procentowa: 0% 5. Dla terenu oznaczonego symbolem B.5.RU,RM plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 105

1) przeznaczenie terenu: a) zabudowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych oraz tereny zabudowy zagrodowej, (obecnie zwizana z Pastwowym Stadem Ogierw), z dopuszczeniem usug komercyjnych i o charakterze publicznym oraz zabudowy mieszkaniowej zwizanej z funkcj podstawow, b) zabudowa i zagospodarowanie rekreacyjno-wypoczynkowe; uzupeniajce pod warunkiem e nie stanowi kolizji z funkcj podstawow, c) dopuszcza si wykorzystywanie terenu na cele imprez (rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych, rozrywkowych itp.) nie zwizanych z funkcj gwn terenu, d) zakaz sytuowania nowych budynkw mieszkalnych; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) dopuszczenie utrzymania istniejcego ukadu zabudowy, dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych, rozbudw i nowej zabudowy uzupeniajcej o formach zharmonizowanych z istniejc zabudow terenu, na zasadach okrelonych w 9 ust 2 tj. jak dla zespow zabudowy wpisanych do rejestru zabytkw, b) ustala si obowizek zadrzewiania parkingw terenowych w proporcji 1 drzewo na 5 miejsc, ustala si wymg podziau projektowanych miejsc postojowych na zespoy o nie wicej jak 60miejscach, oddzielone komponowan zieleni wielowarstwow o szerokoci min.1 m, c) zagospodarowanie i zabudowa musz by podporzdkowane celowi uzyskania harmonijnej caoci zespou urbanistycznego; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 70% powierzchni dziaki, b) teren w granicach proponowanego planowanego obszaru chronionego krajobrazu, c) wartociowy drzewostan podlega ochronie, d) zesp zabudowy wpisany do rejestru zabytkw obowizuj zasady wg 9 ust. 2 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) zesp oraz pojedyncze obiekty pokazane na rysunku planu podlegaj ochronie jako wpisane do rejestru zabytkw, zasady zabudowy i zagospodarowania wg 9 ust. 1 i 2; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg 10; a) nakaz zagospodarowania zieleni komponowan wielowarstwow; b) nakaz realizacji elementw wyposaenia i maej architektury wedug wsplnego projektu budowlanego, z zastosowaniem powtarzalnych elementw, c) zagospodarowanie terenu dostosowa do potrzeb osb niepenosprawnych, d) nakaz uzgodnie lokalizacji i formy reklamy, zwizanej z penion funkcj podstawow z wojewdzkim konserwatorem zabytkw 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy zgodnie z przepisami odrbnymi dot. odlegoci od drg, a take wg uzgodnie i wytycznych konserwatorskich, b) dopuszczalny procent pow. zabudowy - dopuszcza si now zabudow zwizan ze stadnin, przy zachowaniu wskanika mak. 5%, c) wysoko nowej zabudowy lub uzupenie, dobudw ksztatowana indywidualnie wg wytycznych konserwatorskich, d) geometria dachw- dostosowa do istniejcej zabudowy, nowe rozwizania zharmonizowa od wzgldem formy, kolorystyki i rozwiza materiaowych, wg wytycznych konserwatorskich; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: wg ustale oglnych; podzia lub scalanie nieruchomoci wymaga zgody wojewdzkiego konserwatora zabytkw;
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 106

8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul.Mickiewicza lub z drg wewntrznych, b) miejsca postojowe nakaz zapewnienia miejsc postojowych dla pojazdw staych uytkownikw w granicach wasnej dziaki, z zachowaniem wskanikw wg 14 ust. 2 pkt 3), dla uytkownikw okresowych-stosownie do potrzeb, z zachowaniem wskanikw min. 30msc/100 uytkownikw; 11) stawka procentowa: 0% 6. Dla terenw oznaczonych symbolami B.6.ZL, B.7.ZL plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: a) tereny zieleni lenej, las ochronny w granicach administracyjnych miasta, b) dopuszczalne formy zagospodarowania i zabudowy - zwizane z prowadzon gospodark len oraz funkcjami rekreacyjnymi lasu, lokalizacja obiektw i urzdze infrastruktury technicznej i drogowej, lokalizacja drg gruntowych, dojazdowych i wewntrznych, lokalizacja drg lenych, lokalizacja obiektw zwizanych z gospodark len (np. paniki, wiee obserwacyjne itp.), szlakw turystycznych wraz z niezbdnym zagospodarowaniem rekreacyjnym; c) w granicach pokazanych na rysunku planu teren B.7.ZL- fragment terenu rekreacyjno-wypoczynkowego oraz sucego do organizacji imprez masowych; zagospodarowanie rekreacyjne , jego forma, a take usytuowanie wymaga uzgodnie z nadlenictwem; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne terenu B.7.ZL zharmonizowa (np. maa architektura o formach zblionych, podobnych rozwizaniach materiaowych i kolorystycznych) z zagospodarowaniem terenw ssiednich pooonych w granicach terenu rekreacyjno-wypoczynkowego wskazanego na rysunku planu jako tereny B.8.U2, B.10.US(ZD) , 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) teren w granicach proponowanego planowanego obszaru chronionego krajobrazu, b) wartociowy drzewostan podlega ochronie, c) wszelkie cieki, oczka oraz zbiorniki wodne podlegaj ochronie, konserwacji i udronieniu z zapewnieniem nienaruszalnego przepywu wd, d) ustala si nakaz oszczdnego korzystania z terenu, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 90% powierzchni terenu; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: a) teren B.7.ZL ksztatowa jako teren publiczny; wg 10, b) nakaz realizacji elementw wyposaenia i maej architektury wedug wsplnego projektu budowlanego, z zastosowaniem powtarzalnych elementw, c) zagospodarowanie terenu dostosowa do potrzeb osb niepenosprawnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) ustala si zakaz sytuowania obiektw kubaturowych trwale zwizanych z gruntem, nie bdcych obiektami niezbdnymi dla prowadzenia gospodarki lenej, b) powierzchnia zabudowy poszczeglnych obiektw nie wiksza ni 50 m2 , cznie nie wicej jak 200m2;
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 107

7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: zakaz podziaw na dziaki budowlane, z wyczeniem potrzeb gospodarki lenej bd zwizanych z urzdzeniami infrastruktury technicznej; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) uwzgldni w zagospodarowaniu przebieg gazocigu wysokiego cinienia dn 125 wraz z jego stref ochronn, wg 12 ust. 5; b) zakaz realizacji wszelkich form zabudowy z wyczeniem obiektw, o ktrych mowa w punkcie 1. 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: - ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z istniejcych i projektowanych drg publicznych lub wewntrznych, b) miejsca postojowe wycznie w miejscach i w formie uzgodnionych z Nadlenictwem Starogard, dla zespow nie wikszych jak 50 miejsc, projektowanych z udziaem odpowiednio ksztatowanej zieleni; 11) stawka procentowa: 0% 7. Dla terenu oznaczonego symbolem B.8.U2 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: teren usug publicznych z zakresu usug kultury, rekreacji i wypoczynku a) tereny zabytkowego zespou tzw. Strzelnicy, b) teren stanowi fragment terenu rekreacyjno-wypoczynkowego oraz sucego do organizacji imprez masowych, o granicach pokazanych na rysunku planu; c) funkcje uzupeniajce- usugi gastronomii, hotelowe, d) dopuszcza si sytuowanie obiektw i urzdze zwizanych z prowadzon gospodark len oraz funkcjami rekreacyjnymi lasu, lokalizacja obiektw i urzdze infrastruktury technicznej i drogowej, lokalizacja drg gruntowych, dojazdowych i wewntrznych, parkingw obsugujcych funkcje usugowe i rekreacyjne, lokalizacja drg lenych, lokalizacja szlakw turystycznych wraz z niezbdnym zagospodarowaniem rekreacyjnym; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) dopuszcza si utrzymanie istniejcego ukadu zabudowy, dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych, rozbudw i nowej zabudowy uzupeniajcej o formach zharmonizowanych z istniejc zabudow terenu, na zasadach okrelonych w 9 ust 4 i 5 tj. jak dla zespow zabudowy proponowanych do wpisu do rejestru zabytkw, b) zagospodarowanie i zabudowa musz by podporzdkowane celowi uzyskania harmonijnej caoci zespou urbanistycznego; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) teren w granicach proponowanego planowanego obszaru chronionego krajobrazu, b) wartociowy drzewostan podlega ochronie, c) w zagospodarowaniu terenu ochronie podlega uksztatowanie terenu; d) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 70% powierzchni terenu 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) teren w granicach zespou o wartociach kulturowych, proponowanych do wpisu do rejestru zabytkw tzw. Strzelnica, tradycyjne miejsce rekreacyjne obowizuj zasady wg 9 ust 5. b) w granicach terenu wystpuje strefa ochrony archeologicznej wpisana do rejestru zabytkw- zasig strefy jak na rysunku planu, obowizuj zasady wg 9 ust. 3, c) teren w strefie ochrony ekspozycji ukadu urbanistycznego miasta, strefa ochrony konserwatorskiej, obowizuj zasady 8 ust. 10; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych:
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 108

a) teren ksztatowa jako teren publiczny; wg 10; b) nakaz realizacji elementw wyposaenia i maej architektury wedug wsplnego projektu budowlanego, z zastosowaniem powtarzalnych elementw, c) zagospodarowanie terenu dostosowa do potrzeb osb niepenosprawnych, 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linia zabudowy od drg i od lasu - wg przepisw odrbnych, b) wysoko nowej zabudowy do 12 m npt, c) powierzchnia zabudowy obiektw cznie dla nowych obiektw nie wiksza ni 200m2, d) geometria dachw- forma dachw ksztatowana indywidualnie, dla obiektw sytuowanych w ssiedztwie istn. budynkw zharmonizowana z ich form, kolorystyk i rozwizaniami materiaowymi, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: zakaz podziaw na dziaki budowlane; zakaz nie dotyczy dziaek dla infrastruktury technicznej; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) uwzgldni w zagospodarowaniu przebieg gazocigu wysokiego cinienia dn 125 wraz z jego stref kontrolowan, przebieg trasy wskazano na rysunku planu, do czasu jego przebudowy lub modernizacji w ssiedztwie obowizuj ustalenia jak w 12 ust.5, 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Mickiewicza oraz z istniejcych i projektowanych drg wewntrznych, b) miejsca postojowe w zespoach o nie wicej jak 60 miejsc, ustala si obowizek zadrzewiania parkingw terenowych w proporcji 1 drzewo na 5 miejsc; nie ustala si wymaganego wskanika, ilo miejsc dostosowa do potrzeb oraz moliwoci sytuowania w sposb nie powodujcy koniecznoci wycinek drzewostanu; 11) stawka procentowa: 0% 8. Dla terenu oznaczonego symbolem B.9.ZE,US plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: teren zieleni ekologicznej oraz tereny sportu i rekreacji a) teren stanowi fragment terenu rekreacyjno-wypoczynkowego oraz sucego do organizacji imprez masowych, o granicach pokazanych na rysunku planu; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) zagospodarowanie i zabudowa musz by podporzdkowane celowi uzyskania harmonijnej caoci zespou urbanistycznego; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) teren w granicach proponowanego planowanego obszaru chronionego krajobrazu, b) wartociowy drzewostan podlega ochronie, c) w zagospodarowaniu terenu ochronie podlega uksztatowanie terenu, d) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 80% powierzchni terenu; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) fragment terenu w granicach strefy ochrony konserwatorskiej- strefie ochrony ekspozycji, wyznaczonej na rysunku planu, zasady zagospodarowania wg 8 ust. 10; b) w zagospodarowaniu uwzgldni istniejc stref ochrony archeologicznej wskazan na rysunku panu, obowizuj ustalenia 9 ust. 8;

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 109

5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: a) teren ksztatowa jako teren publiczny; wg 10; b) nakaz realizacji elementw wyposaenia i maej architektury wedug wsplnego projektu budowlanego, z zastosowaniem powtarzalnych elementw, c) zagospodarowanie terenu dostosowa do potrzeb osb niepenosprawnych, 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linia zabudowy od drg - wg przepisw odrbnych, b) wysoko nowej zabudowy do 12 m npt, c) powierzchnia zabudowy obiektw nie wiksza ni 50m2, d) geometria dachw- forma dachw ksztatowana indywidualnie, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: zakaz podziaw na dziaki budowlane; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) uwzgldni w zagospodarowaniu przebieg gazocigu wysokiego cinienia dn 125 wraz z jego stref kontrolowan, przebieg trasy wskazano na rysunku planu, do czasu jego przebudowy lub modernizacji w ssiedztwie obowizuj ustalenia jak w 12 ust.5; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: do czasu realizacji zagospodarowania sportowo-rekreacyjnego teren uytkowa jako tereny rolne, ki ; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z istniejcych i projektowanych drg wewntrznych, b) zakaz sytuowania miejsc postojowych; 11) stawka procentowa: 0% 9. Dla terenu zieleni i usug oznaczonych symbolem B.10.(ZD),US plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: teren zieleni ogrodw dziakowych oraz tereny sportu i rekreacji, przy czym uytkowanie ogrodw dziakowych ustala si jako tymczasowe do czasu docelowego zagospodarowania caoci terenu jako sportowo-rekreacyjny, a) teren stanowi fragment terenu rekreacyjno-wypoczynkowego oraz sucego do organizacji imprez masowych, o granicach pokazanych na rysunku planu; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) zagospodarowanie i zabudowa musz by podporzdkowane celowi uzyskania harmonijnej caoci zespou urbanistycznego; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) teren w granicach proponowanego planowanego obszaru chronionego krajobrazu, b) wartociowy drzewostan podlega ochronie, c) w zagospodarowaniu terenu ochronie podlega uksztatowanie terenu d) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 80% powierzchni terenu 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: a) teren ksztatowa jako teren publiczny; wg ustale 10 b) nakaz realizacji elementw wyposaenia i maej architektury wedug wsplnego projektu budowlanego, z zastosowaniem powtarzalnych elementw,
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 110

c) zagospodarowanie terenu dostosowa do potrzeb osb niepenosprawnych, 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linia zabudowy od drg - wg przepisw odrbnych, b) wysoko nowej zabudowy zwizanych z funkcj sportowo-rekreacyjn do 12 m npt, c) powierzchnia zabudowy obiektw zwizanych z funkcj sportowo-rekreacyjn nie wiksza ni 50m2, d) geometria dachw- forma dachw ksztatowana indywidualnie, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: zakaz podziaw na dziaki budowlane; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si, 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: do czasu realizacji zagospodarowania sportowo-rekreacyjnego teren uytkowa jako tereny zieleni ogrodw dziakowych, z zakazem sytuowania obiektw kubaturowych nie zwizanych z funkcj ogrodw dziakowych; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z istniejcych i projektowanych drg wewntrznych, b) zakaz sytuowania miejsc postojowych, nie dotyczy tymczasowego uytkowania terenu jako ogrodw dziakowych- dla terenu B.10.(ZD),US miejsca postojowe uytkownikw sytuowa w granicach terenu, stosownie do potrzeb, nie ustala si dla nich wymaganych wskanikw; 11) stawka procentowa: 0% 10. Dla terenw oznaczonych symbolami B.11.ZL/ZZ , B.45.ZL/ZZ plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: ZL/ZZ- teren zieleni lenej w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych 7 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) tereny w granicach proponowanego planowanego obszaru chronionego krajobrazu, b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 90% powierzchni terenu 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: nie ustala si 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: nie ustala si ze wzgldu na zakaz zabudowy; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: zakaz podziaw na dziaki budowlane; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi obowizuj ustalenia 11 ust 1 i 2; b) granica obszaru bezporedniego zagroenia powodzi o prawdopodobiestwie 10% - jak na rysunku planu; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, z dotychczasowymi funkcjami i sposobem uytkowania; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd dla celw pielgnacyjnych z istniejcych i projektowanych drg wewntrznych oraz poprzez ssiednie tereny, b) zakaz sytuowania miejsc postojowych, wymaganych minimalnych wskanikw nie ustala si; 11) stawka procentowa: 0% urzdzania i uytkowania terenw: zgodnie

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 111

11. Dla terenw oznaczonych symbolami B.12.ZE/ZZ, B.18.ZE/ZZ, B.20.ZE/ZZ, B.43.ZE/ZZ, B.44.ZE/ZZ plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: ZE/ZZ- tereny zieleni naturalnej w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi, 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych 7; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) tereny w granicach proponowanego planowanego obszaru chronionego krajobrazu, b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 90% powierzchni terenu 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) w granicach wyznaczonych na rysunku planu strefa ochrony konserwatorskiej ochrony ekspozycji , obowizuj ustalenia 8 ust. 10.(dotyczy terenu B.20.ZE/ZZ), b) w terenie B.18.ZE/ZZ w granicach strefy ochrony archeologicznej, ktrej orientacyjn lokalizacj wskazano na rysunku planu, obowizuj ustalenia 9 ust. 8.; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg 10 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: ze wzgldu na zakaz zabudowy nie ustala si; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: zakaz podziaw na dziaki budowlane; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi obowizuj ustalenia 11 ust 1 i 2; b) granica obszaru bezporedniego zagroenia powodzi o prawdopodobiestwie 10% - jak na rysunku planu; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: nie ustala si 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z istniejcych i projektowanych drg wewntrznych oraz poprzez ssiednie tereny, b) zakaz sytuowania miejsc postojowych, 11) stawka procentowa: 0% 12. Dla terenw oznaczonych symbolami B.13.ZD/ZZ, B.14.ZD/ZZ, plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: ZD/ZZ- tereny zieleni ogrodw dziakowych w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi , 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) tereny w granicach proponowanego planowanego obszaru chronionego krajobrazu, b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 80% powierzchni dziaki 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) w granicach wyznaczonych na rysunku planu strefa ochrony konserwatorskiej ochrony ekspozycji obowizuj ustalenia 8 10 (dotyczy terenu B.14.ZD/ZZ), 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych, 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) powierzchnia zabudowy altan nie wiksza ni 25 m2, b) wysoko zabudowy do 5,0m, c) geometria dachw formy dowolne;

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 112

7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: zakaz podziaw na dziaki budowlane; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi obowizuj ustalenia 11 ust. 1 i 2; b) granica obszaru bezporedniego zagroenia powodzi o prawdopodobiestwie 10% - jak na rysunku planu; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: nie ustala si; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z istniejcych i projektowanych drg publicznych lub wewntrznych, b) zakaz sytuowania miejsc postojowych nie zwizanych z funkcj podstawow , wymaganych minimalnych wskanikw nie ustala si; 11) stawka procentowa: 0% 13. Dla terenu oznaczonego symbolem B.15.ZP/ZZ, B.19.ZP/ZZ plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: ZP/ZZ tereny zieleni urzdzonej, parkowej w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi, stanowicy otoczenie Francuskiej Grki (chronione ze wzgldw kulturowych- tradycja miejsca, wartoci niematerialne); 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) tereny w granicach proponowanego planowanego obszaru chronionego krajobrazu, b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 90% powierzchni terenu 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) w granicach wyznaczonych na rysunku planu strefa ochrony konserwatorskiej ochrony ekspozycji, obowizuj ustalenia 8 ust. 10 i 11 (dotyczy terenw B.15.ZP/ZZ, B.19.ZP/ZZ); 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren naley traktowa jak teren publiczny; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: nie ustala si ze wzgldu na zakaz zabudowy; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: zakaz podziaw na dziaki budowlane; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi obowizuj ustalenia 11 ust. 1 i 2; b) w terenie B.15.ZP/ZZ uwzgldni przebieg trasy pieszo-rowerowej, c) zagospodarowanie oraz zadrzewienie winno uwzgldnia moliwo zapewnienia odpowiedniej ekspozycji terenu z cigu widokowego wzdu ul. Mickiewicza; d) granica obszaru bezporedniego zagroenia powodzi o prawdopodobiestwie 10% - jak na rysunku planu; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: nie ustala si; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z istniejcych i projektowanych drg wewntrznych, lub poprzez ssiednie tereny, b) zakaz sytuowania miejsc postojowych, wymaganych minimalnych wskanikw nie ustala si; 11) stawka procentowa: 0% 14. Dla terenu oznaczonego symbolem B.16.IK/ZZ plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: teren infrastruktury technicznej zwizanej z oczyszczaniem ciekw w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi- teren istniejcej miejskiej oczyszczalni ciekw, 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych;
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 113

3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) cz terenu w granicach proponowanego planowanego obszaru chronionego krajobrazu, b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni terenu; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: nie ustala si; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: ksztatowane indywidualnie zgodnie z potrzebami technologicznymi, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: zakaz podziaw na dziaki budowlane; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi obowizuj ustalenia 11 ust. 1 i 2 b) granica obszaru bezporedniego zagroenia powodzi o prawdopodobiestwie 10% - jak na rysunku planu; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: nie ustala si; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z istniejcych i projektowanych drg publicznych lub wewntrznych poprzez teren B.21.IK, b) zakaz sytuowania miejsc postojowych, wymaganych minimalnych wskanikw nie ustala si; 11) stawka procentowa: 0% 15. Dla terenu oznaczonego symbolem B.17.ZP plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: teren zieleni urzdzonej, parkowej, tradycyjna tzw. Francuska Grka (chronione ze wzgldw kulturowych- tradycja miejsca, wartoci niematerialne); 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) w zagospodarowaniu uwzgldni przebieg cieki pieszej i rowerowej, b) zagospodarowania terenu winno by podporzdkowane zachowaniu, wyeksponowaniu tradycji miejsca, ochronie podlega uksztatowanie terenu, 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) teren w granicach proponowanego planowanego obszaru chronionego krajobrazu, b) wartociowy drzewostan podlega ochronie, c) ochronie podlega uksztatowanie terenu; zmiana wymaga uzgodnienia z waciwym konserwatorem zabytkw; d) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 80% powierzchni terenu; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) fragment terenu w granicach strefy ochrony konserwatorskiej- w strefie ochrony archeologicznej W o orientacyjnej lokalizacji wskazanej na rysunku planu; dla strefy tej obowizuj ustalenia 9 ust. 8, b) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej- w strefie ochrony ekspozycji, obowizuj ustalenia 8 ust. 10 i 11. 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: a) teren ksztatowa jako teren publiczny; b) nakaz realizacji elementw wyposaenia i maej architektury wedug wsplnego projektu budowlanego, z zastosowaniem powtarzalnych elementw, c) zagospodarowanie terenu dostosowa do potrzeb osb niepenosprawnych, ochronie i waciwym

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 114

6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: nie ustala si ze wzgldu na zakaz zabudowy; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: zakaz podziaw na dziaki budowlane; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) zakaz sytuowania zabudowy, zakaz sytuowania miejsc postojowych; b) zagospodarowanie oraz zadrzewienie winno uwzgldnia moliwo zapewnienia odpowiedniej ekspozycji terenu z cigu widokowego wzdu ul. Mickiewicza, c) w zagospodarowaniu uwzgldni przebieg napowietrznej linii energetycznej wn 110kV wraz z jej stref ochronn, obowizuj w niej zasady 12 ust. 4; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: nie dopuszcza si tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd dla celw eksploatacyjnych z istniejcych drg publicznych, lub z drg wewntrznych, b) zakaz sytuowania miejsc postojowych; 11) stawka procentowa: 0% 16. Dla terenu oznaczonego symbolem B.21.IK, plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: teren infrastruktury technicznej zwizanej z odprowadzaniem i oczyszczaniem ciekw miejska oczyszczalnia ciekw; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni terenu, w tym wskazane wzmocnienie zieleni izolacyjnej wzdu granic terenu; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: dopuszcza si indywidualne uksztatowanie ogrodze od strony drg publicznych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) architektura obiektw ksztatowana indywidualnie, zgodnie z potrzebami funkcji oraz wymaganiami technologicznymi, dopuszcza si zrnicowanie form architektonicznych w zalenoci od penionych funkcji, b) wysokoci, gabaryty obiektw zgodnie z potrzebami funkcji i technologii; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: zakaz podziaw na dziaki budowlane; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) zakaz sytuowania zabudowy o funkcjach chronionych, w tym szczeglnie mieszkalnych, b) w zagospodarowaniu uwzgldni przebieg napowietrznej linii energetycznej wn 110kV wraz z jej stref ochronn, obowizuj w niej zasady 12 ust.4; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: nie ustala si; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z istniejcej drogi wewntrznej, b) miejsca postojowe dla uytkownikw staych w obrbie terenu, dla uytkownikw okresowych stosownie do potrzeb w granicach terenu, z zastosowaniem wskanikw okrelonych w 14 ust. 2; 11) stawka procentowa: 0%
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 115

17. Dla terenw zabudowy techniczno-produkcyjnej oznaczonych symbolem B.22.P2, B.23.P2, B.25.P2 , B.27.P2, B.24.P2(MW.1) plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy techniczno-produkcyjnej, magazyny, handel hurtowy, tereny obsugi budownictwa; przy czym dla terenu B.24.P2(MW.1) dopuszcza si jako tymczasowe zagospodarowanie funkcje istn. zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) dopuszcza si utrzymanie istniejcego ukadu zabudowy, jego uzupenianie, modernizacj, rozbudowy, a take nowe obiekty zwizane z funkcj terenu, b) nowe zagospodarowanie i zabudowa powinny zapewnia zachowanie harmonijnej caoci zespou urbanistycznego; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 20% powierzchni terenu, w tym wskazane wzmocnienie zieleni izolacyjnej wzdu granic terenu; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: dla terenu B.25.P2 w obszarze strefy ochrony archeologicznej, ktrej orientacyjna lokalizacje wskazano na rysunku planu, obowizuj ustalenia 9 ust.8; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych 10; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) architektura obiektw ksztatowana indywidualnie, dopuszcza si zrnicowanie form architektonicznych w zalenoci od penionych funkcji, b) wysokoci, gabaryty obiektw zgodnie z potrzebami funkcji i technologii; nie wyej jak 3 kondygnacje nadziemne i nie wyej jak 15m npt, c) pow. zabudowy do 60%; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: dopuszcza si podzia na dziaki, pod warunkiem, e powierzchnia nowowydzielanej dziaki nie bdzie mniejsza ni 1200m2; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) zakaz sytuowania zabudowy o funkcjach chronionych, w tym szczeglnie mieszkalnych, 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: dla terenu B.24P2(MW1) do czasu docelowego zagospodarowania dopuszcza si istn. funkcje zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem modernizacji, przebudw i rozbudowy do 10% pow. zabudowy istn. budynku mieszkalnego; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z istniejcych drg publicznych z ul. Droga Owidzka lub z istniejcych i projektowanych drg wewntrznych, b) miejsca postojowe dla uytkownikw staych w obrbie terenu , dla uytkownikw okresowych stosownie do potrzeb w granicach terenu; z zachowaniem wskanikw ustalonych w 14 ust. 2; 11) stawka procentowa: 0%. 18. Dla terenu oznaczonego symbolem B.26.MN.3 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usugami towarzyszcymi; przy czym usugi mog zajmowa wicej jak 30% powierzchni cakowitej obiektu z funkcj mieszkaln, mog by take sytuowane jako oddzielne obiekty; dopuszcza si wycznie usugowe zagospodarowanie dziaki; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni terenu/dziaki,
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 116

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: budynek wskazany na rysunku planu figurujcy w gminnej ewidencji zabytkw, obowizuj ustalenia 9 ust. 7; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg 10; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linia zabudowy nieprzekraczalna dla nowej zabudowy od drg wg przepisw szczeglnych, wskazane zachowanie istn. linii zabudowy wyznaczonej przez budynek chroniony figurujcy w gminnej ewidencji zabytkw, b) nakaz sytuowania dachw o nachyleniu poaci w zakresie od 30 do 45 stopni, c) wysokoci zabudowy dla nowych budynkw do 12m npt, d) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy 40%, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: minimalna powierzchnia dziaki 1200m2; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: nie ustala si; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z istniejcych drg publicznych- z ul. Droga Owidzka, b) miejsca postojowe dla uytkownikw staych i okresowych, stosownie do potrzeb, w granicach terenu; z zachowaniem wskanikw ustalonych w 14 ust. 2; 11) stawka procentowa: 0%. 19. Dla terenw zieleni oznaczonych symbolem B.28.ZE, B.41.ZE plan ustala: 1) przeznaczenie terenu: teren zieleni maturalnej, nie ksztatowanej, i nie komponowanej, ziele semilena, kowa, zadrzewienia i zakrzaczenia; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) zagospodarowanie terenu winno by podporzdkowane zachowaniu, ochronie i wzmocnieniu istniejcej zieleni, stanowicej element osnowy ekologicznej miasta, ochronie podlega take uksztatowanie terenu, 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) teren w granicach proponowanego planowanego obszaru chronionego krajobrazu, b) wartociowy drzewostan podlega ochronie, c) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 90% powierzchni terenu 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: fragment terenu B.28.ZE w granicach strefy ochrony konserwatorskiej- w strefie ochrony archeologicznej, o orientacyjnej lokalizacji wskazanej na rysunku planu; dla strefy tej obowizuj ustalenia 9 ust. 8 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: nie ustala si 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: ze wzgldu na zakaz zabudowy nie ustala si; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: zakaz podziaw na dziaki budowlane; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: zakaz sytuowania zabudowy, 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd dla celw eksploatacyjnych z istniejcych drg publicznych,
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 117

b) zakaz sytuowania miejsc postojowych; 11) stawka procentowa: 0%. 20. Dla terenu oznaczonego symbolem B.29.MN.3, plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usugami towarzyszcymi; przy czym usugi mog zajmowa wicej jak 30% powierzchni cakowitej obiektu z funkcj mieszkaln, mog by take sytuowane jako oddzielne obiekty; dopuszcza si wycznie usugowe zagospodarowanie dziaki; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) zagospodarowanie terenu i zabudowa winny by podporzdkowane - dostosowane do historycznej zabudowy zespou dawnego tzw. Maego Dworca, 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni terenu / dziaki, 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren w granicach zespou zabudowy o wartociach kulturowych, chroniony ustaleniami planu, obowizuj ustalenia 9 ust. 7 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linia zabudowy nieprzekraczalna dla nowej zabudowy od drg oraz od obszarw kolejowych wg przepisw odrbnych, b) nakaz sytuowania dachw o nachyleniu poaci w zakresie od 30 do 45 stopni, c) wysokoci zabudowy do 10m npt, d) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy 40%, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: minimalna powierzchnia dziaki 1200m2; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: w zagospodarowaniu uwzgldni ochron przed uciliwociami od kolei (haas, wibracje) poprzez zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu ; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z istniejcych drg publicznych z ul. Jabowskiej lub z ul. Kociuszki, ul. Przedmiecie, b) miejsca postojowe dla uytkownikw staych i okresowych, stosownie do potrzeb, w granicach terenu; z zachowaniem wskanikw ustalonych w 14 ust. 2; 11) stawka procentowa: 0%. 21. Dla terenu oznaczonego symbolem B.30.P2(MN3), plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy budownictwa, handlu hurtowego i gospodarki magazynowej, a take jako tymczasowe uytkowanie- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usugami towarzyszcymi; przy czym usugi mog zajmowa wicej jak 30% powierzchni cakowitej obiektu z funkcj mieszkaln, mog by take sytuowane jako oddzielne obiekty; dopuszcza si wycznie usugowe zagospodarowanie dziaki; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) zakaz sytuowania nowych budynkw mieszkalnych oraz wydzielenia nowych dziaek dla zabudowy mieszkalnej; b) zagospodarowanie i zabudowa winny by podporzdkowane procesom przeksztacanie terenu w kierunku funkcji gospodarczych lub techniczno-produkcyjnych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 118

a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 20% powierzchni terenu/dziaki, b) w zagospodarowaniu nakaz realizacji zieleni izolacyjno-krajobrazowej na granicy z ssiednim terenem mieszkaniowym B.29.MN.3; c) wyklucza si lokalizacje obiektw lub dziaalnoci, ktrych uciliwoci na granicy dziaki mogyby powodowa przekroczenie standardw jakoci rodowiska wymaganych dla ssiedniej zabudowy mieszkaniowej oznaczonej symbolem B.29.MN.3, 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: istniejce budynki figurujce w gminnej ewidencji zabytkw wskazane na rysunku planu do ochrony, obowizuj ustalenia 9 ust. 7; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych ; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linia zabudowy nieprzekraczalna dla nowej zabudowy od drg i od obszarw kolejowych wg przepisw odrbnych, b) dachy ksztatowane indywidualnie, c) wysokoci zabudowy do 15m npt, przy czym dopuszcza si zwikszenie wysokoci uzasadnione potrzebami technologicznymi prowadzonej dziaalnoci; d) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy 60%; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: minimalna powierzchnia dziaki 1200m2; nowowydzielane drogi wewntrzne o szerokoci minimum 8m; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: w zagospodarowaniu uwzgldni ochron przed uciliwociami od kolei (haas, wibracje) poprzez zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: funkcje mieszkaniowe ustala si wycznie jako tymczasowe na okres do 10 lat od daty uchwalenia planu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z istniejcych drg publicznych z ul. Jabowskiej lub projektowanych drg wewntrznych, b) miejsca postojowe dla uytkownikw staych i okresowych, stosownie do potrzeb, w granicach terenu; z zachowaniem wskanikw ustalonych w 14 ust. 2; 11) stawka procentowa: 0%. 22. Dla terenu oznaczonego symbolem B.31.IC plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: teren infrastruktury technicznej z zakresu zaopatrzenia w ciepo- teren istniejcej ciepowni miejskiej oraz zabudowy towarzyszcej; wyklucza si zabudow mieszkaniow oraz funkcje chronione, 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych, 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 20% powierzchni terenu/dziaki, 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linia zabudowy nieprzekraczalna dla nowej zabudowy wg przepisw odrbnych, b) dachy ksztatowane indywidualnie,
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 119

c) wysokoci zabudowy do 20m npt, przy czym dopuszcza si zwikszenie wysokoci uzasadnione potrzebami technologicznymi prowadzonej dziaalnoci; ustalenie nie dotyczy ju istniejcych budynkw i obiektw d) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy 50%, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: minimalna powierzchnia dziaki 3000m2 , nowowydzielane drogi wewntrzne o szerokoci minimum 8m; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si , 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: dopuszcza si do czasu docelowego zagospodarowania uytkowanie czci terenu jako parkingu ; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z istniejcych drg publicznych - z ul. Pomorskiej i Jabowskiej lub projektowanych drg wewntrznych, b) miejsca postojowe dla uytkownikw staych i okresowych, stosownie do potrzeb, w granicach terenu; z zachowaniem wskanikw ustalonych w 14 ust. 2; 11) stawka procentowa: 0%. 23. Dla terenu oznaczonego symbolem B.32.P1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: a) teren zabudowy techniczno-produkcyjnej, przemysu, skadw, magazynw, funkcji technicznych, rzemiosa uciliwego; z dopuszczeniem funkcji zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej typu stacje demontau pojazdw, sprztu AGD, punkty skupu materiaw wtrnych, zomu itp. b) dopuszcza si sytuowanie jako funkcji towarzyszcych zabudowy usugowej, z wykluczeniem funkcji chronionych np. zwizanych z pobytem dzieci i modziey, c) wyklucza si zabudow mieszkaniow; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 20% powierzchni terenu/dziaki, 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linia zabudowy nieprzekraczalna dla nowej zabudowy od drg i od obszarw kolejowych wg przepisw odrbnych, b) dachy ksztatowane indywidualnie, c) wysokoci zabudowy do 15m npt, przy czym dopuszcza si zwikszenie wysokoci uzasadnione potrzebami technologicznymi prowadzonej dziaalnoci; d) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy 60%; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: minimalna powierzchnia dziaki 3000m2 nowowydzielane drogi wewntrzne o szerokoci minimum 8m; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w zagospodarowaniu uwzgldni ochron przed uciliwociami od kolei (haas, wibracje) poprzez zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej,

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 120

9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z istniejcych drg publicznych z ul. Pomorskiej lub projektowanych drg wewntrznych, b) miejsca postojowe dla uytkownikw staych i okresowych, stosownie do potrzeb, w granicach terenu; z zachowaniem wskanikw ustalonych w 14 ust. 2; 11) stawka procentowa: 0%. 24. Dla terenw zabudowy i usugowej oznaczonych symbolem B.33.P1,P2,U1 plan ustala: 1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy techniczno-produkcyjnej, przemysu, skadw, magazynw, funkcji technicznych, rzemiosa uciliwego; budownictwa, handlu hurtowego i gospodarki magazynowej oraz usug komercyjnych, z wykluczeniem funkcji mieszkaniowych; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych, 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 20% powierzchni terenu / dziaki, b) wyklucza si lokalizacje obiektw lub dziaalnoci, ktrych uciliwoci na granicy dziaki mogyby powodowa przekroczenie standardw jakoci rodowiska wymaganych dla ssiedniej zabudowy mieszkaniowej w terenach E.56.MN.3 , B.35.P1,P2 (MN.3), B.34.P1,P2,(MN.3); 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione ; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linia zabudowy nieprzekraczalna dla nowej zabudowy od drg i od obszarw kolejowych wg przepisw odrbnych, b) dachy ksztatowane indywidualnie, c) wysokoci zabudowy do 20m npt, przy czym dopuszcza si zwikszenie wysokoci uzasadnione potrzebami technologicznymi prowadzonej dziaalnoci; d) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy 60%, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) minimalna powierzchnia dziaki nowowydzielanej 2000m2 (parametr nie dotyczy drg wewntrznych i dziaek dla potrzeb infrastruktury technicznej) nowowydzielane drogi wewntrzne o szerokoci minimum 8m; b) podzia terenu na dziaki dopuszczalny pod warunkiem sporzdzenia koncepcji i projektu podziau dla caoci terenu, zgodnie z 13 ust. 7; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) teren specjalnej strefy ekonomicznej w granicach wskazanych na rysunku planu, b) w zagospodarowaniu uwzgldni przebieg linii napowietrznych wysokich napi 110kV wraz z ich strefami, w strefach tych obowizuj zasady 12 ust. 4, 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: - ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z istniejcych drg publicznych z ul. Jabowskiej oraz z ul. Pelpliskiej lub projektowanych drg wewntrznych, miejsca wczenia nowych drg obsugujcych teren do drg publicznych wskazano na rysunku planu;

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 121

b) miejsca postojowe dla uytkownikw staych i okresowych, stosownie do potrzeb, w granicach terenu; z zachowaniem wskanikw ustalonych w 14 ust. 2; 11) stawka procentowa: 0%. 25. Dla terenw oznaczonych symbolami B.34.P1,P2,(MN.3), B.35.P1,P2,(MN.3) plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: a) teren zabudowy techniczno-produkcyjnej, przemysu, skadw, magazynw, funkcji technicznych, rzemiosa uciliwego; budownictwa, handlu hurtowego i gospodarki magazynowej oraz jako zagospodarowania tymczasowego zabudowy mieszkaniowej z usugami towarzyszcymi; b) dopuszcza si funkcje mieszkalne jako towarzyszce, integralnie zwizane z prowadzon dziaalnoci; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) zakaz sytuowania nowej zabudowy mieszkaniowej, b) zagospodarowanie i zabudowa winny by podporzdkowane procesom przeksztacanie terenu w kierunku funkcji gospodarczych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 20% powierzchni terenu / dziaki, 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych, 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linia zabudowy nieprzekraczalna dla nowej zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dachy ksztatowane indywidualnie, c) wysokoci zabudowy do 15m npt, przy czym dopuszcza si zwikszenie wysokoci uzasadnione potrzebami technologicznymi prowadzonej dziaalnoci; d) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy 50%, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: minimalna powierzchnia dziaki 1500m2 , nowowydzielane drogi wewntrzne o szerokoci minimum 8m; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w zagospodarowaniu uwzgldni przebieg linii napowietrznych wysokich napi 110kV wraz z ich strefami, w strefach tych obowizuj zasady 12 ust. 4, 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si okres tymczasowego uytkowania funkcji mieszkaniowych (MN.3) na 10 lat od daty uchwalenia planu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z istniejcych drg publicznych z ul. Pelpliskiej i ul. Jabowskiej lub projektowanych drg wewntrznych, b) miejsca postojowe dla uytkownikw staych i okresowych, stosownie do potrzeb, w granicach terenu; z zachowaniem wskanikw ustalonych w 14 ust. 2; 11) stawka procentowa: 0%. 26. Dla terenu oznaczonego symbolem B.36.IE plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: teren infrastruktury technicznej z zakresu zaopatrzenia w energi elektryczn; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 122

a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 20% powierzchni terenu/dziaki, 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linia zabudowy nieprzekraczalna dla nowej zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dachy ksztatowane indywidualnie, c) wysokoci zabudowy do 15m npt, przy czym dopuszcza si zwikszenie wysokoci uzasadnione potrzebami technologicznymi prowadzonej dziaalnoci; d) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy 50%, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: zakaz podziau na dziaki budowlane; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w zagospodarowaniu uwzgldni przebieg linii napowietrznych wysokich napi 110kV wraz z ich strefami, w strefach tych obowizuj zasady 12 ust. 4; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z istniejcych drg publicznych z ul. Pelpliskiej; b) miejsca postojowe dla uytkownikw staych i okresowych, stosownie do potrzeb, w granicach terenu; z zachowaniem wskanikw ustalonych w 14 ust.2; 11) stawka procentowa: 0%. 27. Dla terenu oznaczonego symbolem B.37.P3,U1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: teren obsugi komunikacyjnej parking, myjnia, baza transportowa, stacja paliwowa itp. oraz usug komercyjnych, z wykluczeniem zabudowy mieszkaniowej oraz obiektw i funkcji zwizanych ze staym lub czasowym pobytem dzieci i modziey ; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) zakaz sytuowania budynkw mieszkalnych, 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 20% powierzchni terenu/dziaki, 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linia zabudowy nieprzekraczalna dla nowej zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dachy ksztatowane indywidualnie, c) wysokoci zabudowy do 15m npt, przy czym dopuszcza si zwikszenie wysokoci uzasadnione potrzebami technologicznymi prowadzonej dziaalnoci; d) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy 50%, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: minimalna pow. nowowydzielanej dziaki 1500m2, wskazane by linia podziau biega prostopadle do drogi z ktrej odbywa si obsuga komunikacyjna, min szeroko frontu 25m,
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 123

8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z istniejcej drogi publicznej- ul. Pelpliskiej; ewentualnie nowowydzielane dziaki z projektowanych drg wewntrznych , b) miejsca postojowe dla uytkownikw staych i okresowych, stosownie do potrzeb, w granicach terenu; z zachowaniem wskanikw ustalonych w 14 ust. 2; 11) stawka procentowa: 0%. 28. Dla terenw techniczno-produkcyjnych, przemysu, skadw, magazynw, funkcji technicznych, rzemiosa uciliwego oznaczonych symbolem B.38.P1, B.39.P1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy techniczno-produkcyjnej, przemysu, skadw, magazynw, funkcji technicznych, rzemiosa uciliwego; z wykluczeniem funkcji mieszkalnych ; dopuszczalne funkcje usugowe zwizane z podstawowym przeznaczeniem terenu takie jak np. biurowe, administracyjne; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) zakaz sytuowania budynkw mieszkalnych, 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 20% powierzchni terenu / dziaki, 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linia zabudowy nieprzekraczalna dla nowej zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dachy ksztatowane indywidualnie, c) wysokoci zabudowy do 25m npt, przy czym dopuszcza si zwikszenie wysokoci uzasadnione potrzebami technologicznymi prowadzonej dziaalnoci; d) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy 60%; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) dopuszcza si podzia terenu na dziaki o wielkoci dostosowanej do potrzeb prowadzonych lub planowanych dziaalnoci, nie ustala si minimalnej wymaganej powierzchni nowowydzielanej dziaki, b) minimalna szeroko wydzielanych drg wewntrznych 8m; ; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) teren specjalnej strefy ekonomicznej w granicach wskazanych na rysunku planu; b) w zagospodarowaniu uwzgldni przebieg linii napowietrznych wysokich napi 110kV wraz z ich strefami, w strefach tych obowizuj zasady 12 ust. 4, 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z istniejcych drg publicznych z ul. Pomorskiej i z ul. Pelpliskiej lub projektowanych drg wewntrznych; bd poprzez tereny ssiednie poprzez ustanowione suebnoci;

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 124

b) miejsca postojowe dla uytkownikw staych i okresowych, stosownie do potrzeb, w granicach terenu; z zachowaniem wskanikw ustalonych w 14 ust.2; 11) stawka procentowa: 0%. 29. Dla terenu oznaczonego symbolem B.40.KK plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: teren komunikacji kolejowej ; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) zakaz sytuowania budynkw; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) nie ustala si wymaganej minimalnej powierzchni biologicznie czynnej; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: ze wzgldu na specyfik terenu nie ustala si; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: dopuszcza si podzia terenu na dziaki o wielkoci dostosowanej do potrzeb prowadzonych lub planowanych dziaalnoci, nie ustala si minimalnej wymaganej powierzchni nowowydzielanej dziaki, 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: zakaz sytuowania budynkw; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z istniejcych drg publicznych lub projektowanych drg wewntrznych; w tym usytuowanych poza granicami opracowania planu (np. w obszarze objtym planem miejscowym obowizujcym oznaczonym na rysunku planu numerem 26); b) miejsca postojowe dla uytkownikw staych i okresowych- nie ustala si wymaganego minimum; 11) stawka procentowa: 0%. 30. Dla terenu oznaczonego symbolem B.41.ZE, B.42.ZE plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni naturalnej, o funkcji izolacyjno-krajobrazowej; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych 7; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) tereny w granicach proponowanego planowanego obszaru chronionego krajobrazu, b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 90% powierzchni terenu; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) w granicach wyznaczonych na rysunku planu strefa ochrony konserwatorskiej ochrony ekspozycji , obowizuj ustalenia 8 ust. 10; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg 10; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: ze wzgldu na zakaz zabudowy nie ustala si; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: zakaz podziaw na dziaki budowlane; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: nie ustala si;
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 125

10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z istniejcych i projektowanych drg wewntrznych oraz poprzez ssiednie tereny, b) zakaz sytuowania miejsc postojowych; 11) stawka procentowa: 0% 17. Ustalenia dla terenw pooonych w jednostce urbanistycznej C1 Centrum cz pnocna 1. Dla terenw oznaczonych symbolem C1. 1.P2, C1.2.P2 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny budownictwa, handlu hurtowego, gospodarki magazynowej, z dopuszczeniem usug; funkcja mieszkalna dopuszczalna wycznie w formie mieszkania integralnie zwizanego z prowadzon dziaalnoci; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej w terenie C1.2.P2 od strony pnocnej i wschodniej wprowadzi ziele izolacyjno-krajobrazow; w terenie C1.1.P2- w miejscu wskazanym na rysunku planu zachowa i wzmocni poprzez nowe nasadzenia istniejc ziele wysok 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) wyklucza si lokalizacje obiektw lub dziaalnoci, ktrych uciliwoci na granicy dziaki mogyby powodowa przekroczenie standardw jakoci rodowiska wymaganych dla ssiedniej zabudowy mieszkaniowej; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg i obszarw kolejowych wg przepisw odrbnych; b) wysoko zabudowy do 15m, przy czym dopuszcza si zwikszenie wysokoci dla czci budynkw lub dla budowli, uzasadnione potrzebami technologicznymi prowadzonej dziaalnoci, c) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy 50%, d) geometria dachw- nie reguluje si, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 20% powierzchni terenu / dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: wg ustale oglnych 13, przy czym dla terenu C1.2.P2 wymagane sporzdzenie koncepcji zagospodarowania i projektu podziau dla caego terenu dotychczas nie zagospodarowanego; wydzielane drogi wewntrzne obsugujce wicej jak 5 dziaek o szerokoci min 10m; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: w zagospodarowaniu uwzgldni wymagane odlegoci od kolei zgodnie z przepisami odrbnymi; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: do czasu docelowego zagospodarowania dopuszcza si uytkowanie rolne 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z istniejcych drg publicznych ul. Zielonej, Iwaszkiewicza lub z drg wewntrznych, planowanych do wydzielenia, b) miejsca postojowe minimum 20 miejsc/100 zatrudnionych oraz 3miejsca/100m2 pow. uytkowej usug; 11) stawka procentowa: 0%. 2. Dla terenw oznaczonych symbolem C1.3.P3, C1.34.P3, C1.56.P3 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 126

1) przeznaczenie terenu: obsugi komunikacyjnej, w tym w szczeglnoci stacji paliwowej, zespou garay, parkingu wielostanowiskowego, placu manewrowego, placu do nauki jazdy ; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) nie ustala si wymaganego minimalnego wskanika powierzchni biologicznie czynnej b) wyklucza si lokalizacje obiektw lub dziaalnoci, ktrych uciliwoci na granicy dziaki mogyby powodowa przekroczenie standardw jakoci rodowiska wymaganych dla ssiedniej zabudowy mieszkaniowej oznaczonej na rysunku symbolem C.1.6.MW1, 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych; b) wysoko zabudowy 1 kondygnacja nadziemna, c) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy 80%, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie ustala si 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z istniejcych drg publicznych: dla terenu C1.34.P3 z ul. Zielonej, dla terenu C1.3.P3 z ul. Krasickiego, dla terenu C1.56.P3 z ul. Iwaszkiewicza, b) miejsca postojowe- nie ustala si wymaganych wskanikw; 11) stawka procentowa: 0%. 3. Dla terenw oznaczonych symbolem C1.4.MN.3, plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usugami towarzyszcymi; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od strony pnocnej i zachodniej wprowadzi ziele izolacyjnokrajobrazow; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych (mieszkalnych lub usugowych i mieszkalno-usugowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 127

d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: minimalna wydzielana dziaka o powierzchni 1250m2, podzia prostopadle do drogi- ul. Kolejowej; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w zagospodarowaniu uwzgldni ochron przed uciliwociami od kolei (haas, wibracje) poprzez zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Kolejowej, b) miejsca postojowe min 2 miejsca dla funkcji mieszkaniowej oraz min 2 miejsca/100m2 pow. uytkowej usugi ; 11) stawka procentowa: 0%. 4. Dla terenw oznaczonych symbolem C1.5.U1, plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej komercyjnej oraz rzemiosa usugowego, z wykluczeniem funkcji mieszkalnej oraz usug publicznych; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg i kolei wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 60%, c) wysoko zabudowy do 10m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne; d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 15% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: ustala si zakaz podziau na dziaki budowlane; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w zagospodarowaniu uwzgldni ochron przed uciliwociami od kolei (haas, wibracje) poprzez zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej, 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Kolejowej, b) miejsca postojowe min 3 miejsca/100m2 pow. uytkowej usug; 11) stawka procentowa: 0%. 5. Dla terenw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych symbolem C1.6.MW.1, plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 128

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z dopuszczeniem usug nieuciliwych wbudowanych w obiekty mieszkalne lub jako wolnostojce; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od strony pnocnej wzdu ul. Krasickiego wprowadzi ziele izolacyjno-krajobrazow wielowarstwow w pasie o min. 5 m szerokoci; b) dopuszcza si rekompozycj istniejcych budynkw, c) ustala si nakaz by zespoy garay byy realizowane wg jednorodnego projektu, nie dopuszcza si sytuowania pojedynczych garay blaszanych lub innych substandardowych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) ustala si nakaz uzupenienia zagospodarowania odpowiednio komponowan zieleni wielowarstwow np. w postaci zieleni towarzyszcej placom zabaw dla dzieci; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 40%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych (z wyczeniem garay)- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki, przy czym nie mniej ni 25-30m2/mieszkanie, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) minimalna wydzielana dziaka dla zabudowy wielorodzinnej o powierzchni 2500m2, projekt podziau wymagany dla caoci terenu, wg zasady okrelonej w 13, dopuszcza si wydzielenie nieruchomoci dla garay, dla niewielkich obiektw usugowych towarzyszcych lub obiektw infrastruktury technicznej, dla takich dziaek ustalony powyej parametr nie obowizuje; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) ustala si nakaz wyznaczenia w liniach rozgraniczajcych teren zieleni osiedlowej o powierzchni minimum 1000m2, 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ulicy Traugutta, Zielonej, Krasickiego, Korczaka lub z drg wewntrznych, b) miejsca postojowe dla noworealizowanych budynkw wielorodzinnych ustala si wymg projektowania miejsc postojowych na wasnej dziace wg wskanikw zawartych w ustaleniach oglnych, przy czym parkingi naziemne naley urzdza z towarzyszeniem zieleni, w tym wysokiej, dla nie wicej jak 100 msc w jednym zespole; c) dopuszcza si nowe zespoowe garae w tym kilkukondygnacyjne; dla wicej jak 10 miejsc parkingowych, projektowane jako samodzielne obiekty lub zespoy obiektw; 11) stawka procentowa: 0%. 6. Dla terenw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych symbolem C1.7.MW.1, plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 129

2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) dopuszcza si rekompozycj istniejcego budynku b) dopuszcza si sytuowanie garay na granicy z terenem ssiednim C1.8.MN.2,MW.1 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala si wymg uzupenienia terenu odpowiednio komponowan zieleni krajobrazow; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren w granicach zespow zabudowy o wartociach historycznych, obowizuj ustalenia jak w9 ust. 16; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 50%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych (mieszkalnych lub usugowych i mieszkalno-usugowych) do 12m, maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si podziau na dziaki budowlane; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: w zagospodarowaniu uwzgldni istniejc elektroenergetyczn stacj transformatorow; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Kolejowej i Traugutta, poprzez istniejcy zjazd b) miejsca postojowe min 1 miejsce/ 1 mieszkanie; 11) stawka procentowa: 0%. 7. Dla terenw oznaczonych symbolem C1. 8.MN.2,MW.1, plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub/i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) nowoprojektowane budynki zharmonizowa ze sob stosujc jednorodn pod wzgldem form architektonicznych, kolorystyki i geometrii dachw architektur zespou zabudowy; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) budynek wskazany na rysunku planu jako obiekt o wartociach historycznych postulowany do ochrony, ewentualna przebudowa bd rozbudowa wymaga zachowania istotnych cech obiektu (zasada ksztatowania bryy, charakterystyczne gabaryty, geometria dachu itp.) ; b) teren pooony w granicach zespou zabudowy o wartociach historycznych, obowizuj zasady okrelone w 9 ust. 16 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy:

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 130

a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 50%; c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych (mieszkalnych lub usugowych i mieszkalno-usugowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie ustala si szczegowych parametrw dla nowowydzielanych dziaek, projekt podziau wymagany dla caego terenu w liniach rozgraniczajcych, wg zasad okrelonych w 13; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ulicy Traugutta i Kolejowej, b) miejsca postojowe min 1miejsce/1 mieszkanie; 11) stawka procentowa: 30%. 8. Dla terenw oznaczonych symbolami C1.9.MN.2, C1.10.MN.2, C1.11.MN.2, C1.12.MN.2, C1.13.MN.2, C1.14.MN.2, C1.15.MN.2, C1.16.MN.2 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usugami towarzyszcymi wbudowanymi lub dobudowanymi, nieuciliwymi ; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) dla zabudowy sytuowanej wzdu ulic Dmowskiego, Skorupki, Brzozowa, Gdaska ustala si nakaz zachowania zasady ksztatowania pierzei ulicznej, dla nowych obiektw wymagane studium pierzei pokazujce kontekst otoczenia, b) w zagospodarowaniu zachowa zasad sytuowania budynku gwnego - mieszkalnego od frontu, ziele ogrodowa oraz zabudowania gospodarcze od tyu, z dopuszczeniem ich sytuowania bezporednio przy granicy z ssiedni dziak, na ktrej ju taka zabudowa istnieje lub jest projektowana; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) wyklucza si lokalizacje obiektw lub dziaalnoci, ktrych uciliwoci na granicy dziaki mogyby powodowa przekroczenie standardw jakoci rodowiska wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej, b) ustala si nakaz ochrony zachowawczej istniejcego drzewostanu, zwaszcza wzdu ulic np. Dmowskiego; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) tereny C1.9.MN.2, C1.10.MN.2, C1.11.MN.2, C1.12.MN.2 pooone w granicach zespou zabudowy o wartociach historycznych, obowizuj zasady okrelone w 9 ust. 16; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 50%; c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych (mieszkalnych lub usugowych i mieszkalno-usugowych) do 12,50m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 131

d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 35% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nowowydzielana dziaka dla zabudowy mieszkaniowej nie mniejsza ni 600m2; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w zagospodarowaniu uwzgldni ochron przed uciliwociami od ukadu komunikacyjnego- ul. Gdaska (haas, wibracje) poprzez zastosowanie rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z drg publicznych lub wewntrznych istniejcych oraz planowanych do wydzielenia, b) miejsca postojowe min 2 miejsca na dom (w tym w garaach); dla usug min 1 miejsce/ usug; 11) stawka procentowa: 0%. 9. Dla terenw oznaczonych symbolem C1.17.MN.3, C1.18.MN.3, C1.19.MN.3, C1.20.MN.3, C1.24.MN.3 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usugami towarzyszcymi; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) pierzeja wzdu ul. Zielonej wymaga uksztatowania jako frontowa, dopuszcza si jej uzupenienie nowymi budynkami 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wyklucza si lokalizacje obiektw lub dziaalnoci, ktrych uciliwoci na granicy dziaki z terenami mieszkaniowymi jednorodzinnymi mogyby powodowa przekroczenie standardw jakoci rodowiska wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, wskazane by linia zabudowy nowych budynkw lub ich rozbudw bya kontynuacj linii zabudowy budynkw istniejcych w ssiedztwie tworzcych pierzej ul. Zielonej, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 60%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych (mieszkalnych lub usugowych i mieszkalno-usugowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 25% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: ewentualne podziay prostopadle do ul. Zielonej, minimalna nowowydzielana dziaka o powierzchni nie mniejszej jak 300m2; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania; 10) zasady obsugi komunikacyjnej:

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 132

a) dojazd z ul. Zielonej, a dla naronych dziaek take z ulic ssiednich Brzozowej, Dmowskiego, Lipowej, Korczaka, b) miejsca postojowe wymagana liczba miejsc postojowych liczona wg wskanikw okrelonych w 14 moe by odpowiednio zmniejszona pod warunkiem wskazania w projekcie budowlanym i uzgodnienia z zarzdc drogi lokalizacji miejsc postojowych w pasie drogowym w ssiedztwie dziaki; 11) stawka procentowa: 0%. 10. Dla terenw zabudowy usugowej oznaczonych symbolem C.1.21.U1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej, gwnie z zakresu handlu detalicznego; z dopuszczeniem funkcji mieszkalnych; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) dopuszcza si rekompozycj lub wymian istniejcej zabudowy w celu podniesienia walorw estetycznych 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) ustala si nakaz wzbogacenia terenu w towarzyszca ziele komponowan; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wysteruj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 50%, c) wysoko zabudowy do 8m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw - zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 10% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziaki 400m2, 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: w zagospodarowaniu uwzgldni istniejc elektroenergetyczn stacj transformatorow; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Traugutta oraz z ul. Korczaka, b) miejsca postojowe min 1 miejsce/ 1 mieszkanie i min 20miejsc/1000m2 pow. uytkowej; 11) stawka procentowa: 0%. 11. Dla terenw oznaczonych symbolem C1.22.MN.2, C1 23.MN.2, C1.25.MN.2 , C1.26.MN.2 , C1.27.MN.2 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; nie dopuszcza si wicej jak dwch budynkw mieszkalnych na jednej dziace; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) w zagospodarowaniu zachowa zasad sytuowania budynku mieszkalnego od frontu, ziele ogrodowa oraz zabudowania gospodarcze od tyu, z dopuszczeniem ich sytuowania bezporednio przy granicy z ssiedni dziak, na ktrej ju taka zabudowa istnieje lub jest projektowana; przy czym dla dziaek naronych zasady zagospodarowania stosowa odpowiednio do uwarunkowa lokalizacji;

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 133

b) nowa zabudowa mieszkalna a take rozbudowy, przebudowy: linie zabudowy, usytuowanie grnej krawdzi elewacji frontowej (gzymsu, attyk), geometria dachw- w nawizaniu do istniejcej zabudowy o wartociach historycznych, a take do dominujcej w zespole osiedla charakterystycznej formy zabudowy (dla budynkw gwnych dachy dwuspadowe, w tym z dopuszczeniem naczkw) , c) dla nowych obiektw oraz przebudw, rozbudw sytuowanych w czci frontowej dziaki, przylegajcej do ulicy Skodowskiej wymagane jako element projektu budowlanego studium pierzei pokazujce kontekst otoczenia lub co najmniej studium cigu elewacyjnego uwzgldniajcego najblisze ssiedztwo np. w oparciu o dokumentacj fotograficzn stanu istniejcego; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; ogrody przydomowe sytuowa w gbi dziaki; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) tereny pooone w granicach zespou zabudowy o wartociach historycznych, obowizuj zasady okrelone w 9 ust. 16, b) budynki wskazane na rysunku planu figurujce w gminnej ewidencji zabytkw tj. budynki SkodowskiejCurie 4, 5, 7 i 9 podlegaj ochronie, zasady ochrony wg 9 ust. 7; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od strony ulicy jako kontynuacja linii zabudowy na ssiednich dziakach, w pozostaych przypadkach linia zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, nieprzekraczalna linia zabudowy w gbi parcel jak na rysunku planu; b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych (mieszkalnych lub usugowych i mieszkalno-usugowych) do 10m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, d) geometria dachw budynkw gwnych (mieszkaniowych) dachy zharmonizowane z zabudow istniejc, o zblionych ktach nachylenia poaci, z przewag dachw dwuspadowych, w tym z dopuszczeniem naczkw; dla budynkw towarzyszcych forma dachw dowolna lecz zharmonizowana (na przykad pod wzgldem geometrii, kolorystyki i rodzaju materiaw) z zabudow gwn, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: dopuszczalny podzia na dwie dziaki, przy czym nowowydzielana dziaka o powierzchni nie mniejszej ni 300m2; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w zagospodarowaniu terenu C1.27.MN.2 uwzgldni ochron przed uciliwociami od kolei (haas, wibracje) poprzez zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej, b) w zagospodarowaniu terenu C.1.22.MN.2 uwzgldni ochron przed uciliwociami od drogi ul.Mickiewicza (haas, wibracje) poprzez zastosowanie zieleni izolacyjno-krajobrazowej lub/i rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej, 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ulic Skodowskiej, Bucholza, Iwaszkiewicza, Zielonej oraz z drg wewntrznych, b) miejsca postojowe min 1 miejsce/ 1 mieszkanie; 11) stawka procentowa: 0%. 12. Dla terenu oznaczonych symbolem C1.28.U1 plan ustala : obowizuj ustalenia oglne oraz

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 134

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej, z zakresu usug hotelowych, gastronomii i rozrywki, z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej w formie domu mieszkalnego jednorodzinnego; dopuszcza si sytuowanie parkingu dla potrzeb funkcji podstawowej; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od strony wschodniej oraz wzdu granic z ssiednimi terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wprowadzi ziele izolacyjno-krajobrazow; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala si nakaz ochrony zachowawczej istniejcego drzewostanu; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) tereny pooone w granicach zespou zabudowy o wartociach historycznych, obowizuj zasady okrelone w 9 ust. 16; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy wymagane zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony frontu (drogi wewntrznej dojazdowej) wyznaczonej przez lico zewn. cian istniejcego budynku hotelowego, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 40%, c) wysoko zabudowy- maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, dachy strome o nachyleniu poaci nie przekraczajcym 40stopni, z dopuszczeniem dachw paskich dla obiektw towarzyszcych typu gara, obiekt gospodarczy w czci mieszkalnej terenu; e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 25% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie ustala si wymaganej minimalnej powierzchni nowowydzielanej dziaki, podziay moliwe pod warunkiem zapewnienia bezporedniego dojazdu z drogi wewntrznej KDW wskazanej na rysunku planu; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w zagospodarowaniu uwzgldni ochron przed uciliwociami od kolei i drogi ul. Mickiewicza (haas, wibracje) poprzez zastosowanie rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd - z drogi wewntrznej serwisowej, rwnolegej do drogi ul. Mickiewicza, b) miejsca postojowe min 1 miejsce/1 mieszkanie, min. 20miejsc/100 zatrudnionych min 6 miejsc/10 ek hotelowych; 11) stawka procentowa: 0%. 13. Dla terenu oznaczonego symbolem C1.29.ZP plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni uksztatowanej, komponowanej, skwer, zieleniec, ziele izolacyjnokrajobrazowa; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala si nakaz zastosowania rolinnoci zrnicowanej morfologicznie, planowo urzdzonej, z gatunkami pozwalajcymi na tumienie haasu; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej;
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 135

5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: nie ustala si; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: nie reguluje si ze wzgldu na zakaz wznoszenia budynkw i budowli; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: zakaz podziau na dziaki budowlane; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) uwzgldni ograniczenia w zagospodarowaniu wynikajce z przepisw odrbnych dotyczcych odlegoci od kolei, b) zakaz wznoszenia budynkw i budowli; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania ; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd do celw pielgnacyjnych poprzez teren objty obowizujcym planem miejscowym oznaczonym na rysunku planu numerem 20; b) miejsca postojowe zakaz sytuowania miejsc postojowych; 11) stawka procentowa: 0%. 14. Dla terenw oznaczonych symbolem C1.30.MW.1, C1.31.MW.1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z dopuszczeniem sytuowania usug nieuciliwych; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) dla terenu C1.31.MW.1 ustala si nakaz zharmonizowania nowej zabudowy wielorodzinnej uzupeniajcej do istniejcych form architektonicznych; b) w celu uzyskania harmonijnej caoci dla terenu C1.30.MW.1 ustala si wymg sporzdzenia projektu budowlanego dla caego zespou zabudowy w granicach linii rozgraniczajcych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala si wymg uksztatowania pasa zieleni izolacyjno-krajobrazowej od strony ssiedniej zabudowy jednorodzinnej; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: tereny poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 40%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych (z wyczeniem garay)- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- dla terenu C1.31.MW.1 zharmonizowane z zabudow istniejc, dla terenu C1.30.MW.1- nie ustala si wymaganej geometrii dachu, przy czym dla caego zespou wymagane jednorodne rozwizanie pod wzgldem formy, kolorystyki i materiau, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki, przy czym nie mniej ni 25-30m2/mieszkanie, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) minimalna wydzielana dziaka dla zabudowy wielorodzinnej o powierzchni 2500m2, projekt podziau wymagany dla caoci terenu, wg zasad okrelonych w 13;

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 136

8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd do terenu C1.31.MW.1 od ul. Iwaszkiewicza, do terenu C1.30.MW.1 od Iwaszkiewicza poprzez projektowan drog publiczn lub od drg wewntrznych, b) miejsca postojowe- min 1 miejsce/ 1 mieszkanie, min 3 miejsca/100m2 pow. uytkowej usug 11) stawka procentowa: 0%. 15. Dla terenw oznaczonych symbolem C1.32.ZP, C1.35.ZP plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urzdzonej, osiedlowej, z dopuszczeniem sytuowania zagospodarowania rekreacyjnego i sportowego, placw zabaw itp., w szczeglnoci maej architektury, obiektw zaplecza sanitarnego i socjalno-magazynowego, wietlicy osiedlowej itp.; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) wyposaenie, maa architektura realizowane wedug wsplnego projektu budowlanego, b) nakaz zagospodarowania zieleni komponowan wielowarstwow, 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: nakaz ochrony zachowawczej istniejcego drzewostanu, dla terenu C1.32.ZP w maksymalnym stopniu zachowa naturalne uksztatowanie terenu; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren C1.35.ZP pooony w granicach zespou zabudowy historycznej, obowizuj ustalenia wg 9 ust. 16; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: tereny naley ksztatowa jak teren publiczny, obowizuj zasady okrelone w 10; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 5%, powierzchnia budynku towarzyszcego zieleni i urzdzeniom sportowo-rekreacyjnym nie wiksza ni 150m2, c) wysoko zabudowy do 5m, 1 kondygnacja nadziemna, d) geometria dachw - nie reguluje si, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 80% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: zakaz podziau na dziaki budowlane; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: ustala si zakaz sytuowania tymczasowych obiektw budowlanych; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd - do terenu C1.35.ZP z ul. Bucholza, do terenu C1.32.ZP od strony ul. Iwaszkiewicza poprzez nowoprojektowana drog publiczn, b) miejsca postojowe zakaz sytuowania miejsc postojowych, parkowanie w pasach drogowych pobliskich drg publicznych i wewntrznych, ograniczone do niezbdnego minimum (np. miejsca dla osb niepenosprawnych); 11) stawka procentowa: 0%. 16. Dla terenw oznaczonych symbolem C1.33.P2 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 137

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej, techniczno-produkcyjnej, z zakresu budownictwa, handlu hurtowego, magazynw, z dopuszczeniem sytuowania obiektw i urzdze zwizanych z gospodark odpadami (takich jak np. obiekty i tereny zbirki odpadw, ob. przetwarzania i unieszkodliwiania odpadw, zbirka i przetwarzanie surowcw wtrnych, pkt. skupu i zbirek zomu); wyklucza si funkcje mieszkalne oraz z zakresu usug o charakterze publicznym; przy czym dla dziaki nr 179/43 obr.12 wyklucza si wszelkie funkcje zwizane z gospodark odpadami 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od strony poudniowej, na granicy z terenami mieszkaniowymi wprowadzi ziele izolacyjno-krajobrazow wielowarstwow w pasie o szerokoci min. 5m , 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wyklucza si lokalizacje obiektw lub dziaalnoci, ktrych uciliwoci na granicy dziaki mogyby powodowa przekroczenie standardw jakoci rodowiska wymaganych dla ssiedniej zabudowy mieszkaniowej; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: obowizuj zasady okrelone w 10; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 60%; c) wysoko zabudowy do 12m, do 3 kondygnacji nadziemnych, d) geometria dachw- nie reguluje si, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 20% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: minimalna nowowydzielana dziaka o powierzchni 1000m2; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd - z ul. Zielonej, Iwaszkiewicza z nowowydzielanych drg wewntrznych, 11) stawka procentowa: 0%. 17. Dla terenw oznaczonych symbolem C1.36.U2, plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej, usug o charakterze publicznym- z zakresu usug owiaty i wychowania, w szczeglnoci szkoa publiczna wraz z towarzyszcymi urzdzeniami sportoworekreacyjnymi, zespoem boisk sportowych oraz zieleni towarzyszc; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od strony poudniowej i wschodniej wprowadzi ziele izolacyjno-krajobrazow; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala si nakaz ochrony zachowawczej istniejcego drzewostanu; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, brak obiektw lub obszarw chronionych; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren naley traktowa jak przestrze publiczna, obowizuj zasady okrelone w 10;
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 138

,poprzez

nowoprojektowana

drog

publiczn

oraz

b) miejsca postojowe min 20msc/100 zatrudnionych i min 3 miejsca/100m2 pow. uytkowej usug;

6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 40%; c) wysoko zabudowy maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: zakaz podziau na dziaki budowlane; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w zagospodarowaniu uwzgldni ochron przed uciliwociami od drg (haas, wibracje) poprzez zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd od strony ulicy Traugutta; b) miejsca postojowe minimum 20 miejsc /100 zatrudnionych, min. 1,5 miejsca/ 1 sal; 11) stawka procentowa: 0%. 18. Dla terenw oznaczonych symbolem C1.37.MU.5 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo-usugowej, jedno i wielorodzinnej, z dopuszczeniem usug wolnostojcych oraz wbudowanych w obiekty mieszkalne; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) wymagane w zagospodarowaniu i zabudowie zachowanie i podkrelenie pierzei ulicznej ul. Mickiewicza oraz Sowackiego, dla nowych obiektw wymagane studium pierzei pokazujce kontekst otoczenia, w szczeglnoci nawizujce do wyrnionych rysunku planu budynkw o wartociach historycznych oraz budynkw proponowanych do ochrony; b) dopuszcza si sytuowanie drugiego domu mieszalnego w gbi dziaek; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) ustala si nakaz ochrony zachowawczej istniejcego drzewostanu; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) dla czci usytuowanej w granicach strefy konserwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji obejmujcej zesp zabudowy ulic Hallera, Sikorskiego, pd. odcinka Gdaskiej, wraz z Gimnazjaln i pocztkiem ul. Wojska Polskiego, wskazanej na rysunku planu, obowizuj ustalenia zawarte w 9 ust. 12, b) dla czci usytuowanej w granicach zespou zabudowy o wartociach historycznych o granicach wskazanych w rysunku planu, obowizuj ustalenia wg 9 ust. 16; c) dla obiektw w gminnej ewidencji zabytkw, wskazanych na rysunku planu jako chronionych ustaleniami planu obowizuj zasady okrelone w 9 ust. 7; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: stosowanie tablic reklamowych i informacyjnych powizanych z elewacjami frotowymi dopuszczalne wycznie do wysokoci stropu I kondygnacji; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy:

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 139

a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, dla zabudowy sytuowanej wzdu ulicy Sowackiego lini zabudowy ksztatowa jako przeduenie linii zabudowy budynkw istniejcych wskazywanych do ochrony; przy czym dopuszcza si wycofanie czci elewacji frontowej (do 40%) b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 50%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych (mieszkalnych lub usugowych i mieszkalno-usugowych) do 15m, maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: minimalna pow. dziaki powstajcej w wyniku wtrnego podziau istniejcych dz. budowlanych min. 450m2; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w zagospodarowaniu uwzgldni ochron przed uciliwociami od drogi-ul. Mickiewicza (haas, wibracje) poprzez zastosowanie rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej, b) teren pooony w obszarze rdmiejskim; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Mickiewicza (wycznie istniejce zjazdy), Sowackiego lub z drg wewntrznych, b) miejsca postojowe min 1 miejsce/ 1 mieszkanie, min 2 miejsca /100m2 pow. uytkowej usug, dopuszcza si bilansowanie miejsc postojowych cznie z miejscami zagwarantowanymi odpowiednimi umowami na parkingach usytuowanych w odlegoci dogodnego dojcia pieszego; 11) stawka procentowa: 0%. 19. Dla terenw oznaczonych symbolem C1.38.U1, plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej, w szczeglnoci z zakresu handlu, administracji (w szczeglnoci- urzd miejski), obsugi firm, z dopuszczeniem zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, zieleni towarzyszcej oraz miejsc postojowych- parkingu obsugujcego funkcje usugowe w ssiedztwie; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) ustala si nakaz przeksztace istniejcych ogrdkw przy ul. Sowackiego na funkcje docelowe - parkingu obsugujcego funkcje usugowe, b) pierzeja uliczna od strony ul. Gdaskiej wymagana do ochrony, wszelkie dziaania budowlane majce wpyw na ksztatowanie architektoniczne pierzei wymagaj wykonania studium pokazujcego kontekst otoczenia, w szczeglnoci nawizujce do wyrnionych w rysunku planu budynkw o wartociach historycznych oraz budynkw proponowanych do ochrony, w tym budynku Urzdu Miejskiego, proponowanego do wpisu do rejestru zabytkw; c) pierzeja od strony ul. Sowackiego wymagana do uksztatowania, przy czym dopuszcza si ksztatowanie jej jako zespou-szpaleru odpowiednio komponowanej zieleni, w tym zieleni wysokiej; d) teren wymagajcy szczeglnych rozwiza architektonicznych ze wzgldu na prestiowe funkcje; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala si wymg ochrony zachowawczej istniejcego drzewostanu ; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji, dla strefy obowizuj ustalenia okrelone w 9 ust. 12 b) dla obiektw wskazanych na rysunku planu jako chronionych ustaleniami planu obowizuj zasady okrelone w 9 ust. 5 i 7,

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 140

c) dla obiektu i zespou wskazanego na rysunku planu jako proponowanego do wpisu do rejestru zabytkw (Urzd Miejski) obowizuj ustalenia okrelone w 9 ust. 5; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren wok obiektw urzdu naley zagospodarowywa i urzdza jak teren publiczny, obowizuj ustalenia wg 10, ustala si wymg szczeglnie starannego projektowania placu przed wejciem od strony ul. Gdaskiej (maa architektura, ziele , owietlenie); 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, dla dziaki Urzdu Miejskiego linia zabudowy nieprzekraczalna od drogi ul. Gdaskiej- wyznaczona przez istniejcy budynek b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 40%; c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych (mieszkalnych lub usugowych i mieszkalno-usugowych) do 15m (nie dotyczy lokalnych dominant na budynkach), maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 25% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: ustala si zakaz podziau na odrbne dziaki budowlane; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w zagospodarowaniu uwzgldni ochron przed uciliwociami od drg ul. Gdaskiej, Mickiewicza (haas, wibracje) poprzez zastosowanie rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Gdaskiej, Sowackiego lub z drg wewntrznych, b) miejsca postojowe min 2 miejsca/100m2 pow. uytkowej usug oraz 12 miejsc/100 zatrudnionych, 11) stawka procentowa: 0%. 20. Dla terenw oznaczonych symbolem C1.39.ZP plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni parkowej- skwer, zieleniec miejski, z dopuszczeniem maej architektury oraz elementw plastycznych, z zakazem sytuowania budynkw; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) istniejca ziele do pielgnacji, utrzymania; b) wyposaenie, maa architektura realizowane wedug wsplnego projektu budowlanego, majcego na celu stworzenie spjnej, atrakcyjnej i wysokiej jakoci kompozycji przestrzennej, c) nakaz zagospodarowania zieleni komponowan wielowarstwow, d) wskazane objcie terenu wsplnym projektem zagospodarowania i rewitalizacji wraz z przestrzeni publiczn ul. Aleja Wojska Polskiego; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: nakaz ochrony zachowawczej istniejcego drzewostanu; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji, dla strefy obowizuj ustalenia okrelone w 9 ust. 12; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren naley traktowa jak teren przestrzeni publicznej, obowizuj ustalenia okrelone w 10,
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 141

6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) zakaz sytuowania zabudowy kubaturowej, zakaz sytuowania budynkw; b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 50% powierzchni terenu, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: ustala si zakaz podziau na odrbne dziaki budowlane; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) ustala si zakaz sytuowania budynkw oraz tymczasowych obiektw budowlanych w rozumieniu przepisw odrbnych; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd do celw pielgnacyjnych od ul. Wojska Polskiego, b) miejsca postojowe zakaz sytuowania miejsc postojowych; 11) stawka procentowa: 0%. 21. Dla terenw oznaczonych symbolem C1.40.MU.5 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo-usugowej, jedno i wielorodzinnej, z dopuszczeniem usug wolnostojcych oraz wbudowanych w obiekty mieszkalne; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) dla nowych obiektw oraz rozbudw istniejcych budynkw wzdu ul. Wojska Polskiego wymagane studium pierzei pokazujce kontekst otoczenia, w szczeglnoci nawizujce do wyrnionych w rysunku planu budynkw proponowanych do ochrony; b) dopuszcza si rekompozycje, przebudowy, rewitalizacj istniejcych budynkw usytuowanych wzdu ul. Wojska Polskiego oraz Gdaskiej celem podniesienia ich walorw estetycznych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) ustala si nakaz ochrony zachowawczej istniejcego drzewostanu, zwaszcza wzdu Alei Wojska polskiego i ul. Gdaskiej, a take od strony skweru Mickiewicza; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej w strefie rewaloryzacji i konserwacji, obejmujcej zesp zabudowy ulic Hallera, Sikorskiego, pd. odcinka ul. Gdaskiej, wraz z Gimnazjaln i pocztkiem ulicy Al.Wojska Polskiego, obowizuj ustalenia okrelone w 9 ust. 12, b) dla obiektw w ewidencji zabytkw i wskazanych na rysunku planu jako chronionych ustaleniami planu obowizuj zasady okrelone w 9 ust. 7, 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: a) stosowanie tablic reklamowych i informacyjnych powizanych z elewacjami frotowymi dopuszczalne wycznie do wysokoci stropu I kondygnacji; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od ul. Gdaskiej i ul. Wojska Polskiego stanowice kontynuacj linii zabudowy budynkw w cigu tych ulic, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 50%, przy czym w szczeglnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza si podwyszenie wskanika % w uzgodnie z waciwym konserwatorem zabytkw,

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 142

c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych (mieszkalnych lub usugowych i mieszkalno-usugowych) nie wyej jak dla ssiedniej zabudowy, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw - zharmonizowane z zabudow istniejc, wzdu pierzei ul. Gdaskiej wymagane zachowanie ustawienia kalenicowego dla nowych dachw, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 15% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: minimalna pow. dziaki powstajcej w wyniku wtrnego podziau istniejcych dz. budowlanych min. 450m2; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w zagospodarowaniu uwzgldni ochron przed uciliwociami od drogi- ul. Gdaskiej (haas, wibracje) poprzez zastosowanie rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej, b) teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ulic Gdaskiej, Pnocnej, Al. Wojska Polskiego oraz drg wewntrznych istniejcych lub planowanych do wydzielenia, b) miejsca postojowe min. 0,5miejsca/ 1 mieszkanie, min 2 miejsca dla 100m2 pow. uytkowej usug, dopuszcza si bilansowanie miejsc postojowych z uwzgldnieniem miejsc postojowych zagwarantowanych odpowiedni umow w pasie drogowym ulic lub na parkingu usytuowanym w odlegoci dogodnego dojcia pieszego; 11) stawka procentowa: 0%. 22. Dla terenw oznaczonych symbolem C1.41.U2, C1.44.U2 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej z zakresu usug publicznych (owiaty i wychowania), w szczeglnoci szkoa, przedszkole, dom pomocy spoecznej itp. , z wykluczeniem zabudowy mieszkalnej na odrbnych dziakach; dopuszcza si sytuowanie obiektw i urzdze sportowo-rekreacyjnych; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: dla terenu C1.41.U2 ustala si wymg zachowania obecnej formy dachu dla bryy gwnej; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) ustala si wymg ochrony zachowawczej istniejcego drzewostanu; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: fragment terenu C1.41.U2 znajduje si w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ustalonej planem, granice strefy jak na rysunku planu; obowizuj ustalenia wg 9 ust. 12; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: tereny naley traktowa jak tereny przestrzeni publicznej, obowizuj ustalenia okrelone w 10; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg oraz granic ssiednich dziaek budowlanych wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 40%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 14m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki;

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 143

7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: ustala si zakaz podziaw terenu C1.44.U2 na odrbne dziaki budowlane 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd do terenu C1.41.U2 z drg wewntrznych usytuowanych w terenach ssiednich mieszkaniowousugowych , do terenu C1.44.U2 z ul. Wybickiego, b) miejsca postojowe w terenie C1.41.U2 min. 3 miejsca, w tym dla potrzeb osb niepenosprawnych, dla terenu C1.44.U2 dopuszcza si sytuowanie miejsc postojowych w pasie drogowym ul.Wybickiego, minimum wymaganego nie ustala si; 11) stawka procentowa: 0%. 23. Dla terenw oznaczonych symbolem C1.42.MW.1, C1.43.MW.1, C1.45.MW.1, C1.46.MW.1, C1.47.MW.1, C1.48.MW.1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnych, z usugami towarzyszcymi; dopuszcza si sytuowanie zespow garay dla obsugi funkcji podstawowej; dopuszcza si sytuowanie obiektw wycznie usugowych bez funkcji mieszkalnej; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) wprowadzenie nowej zabudowy mieszkaniowe wielorodzinnej wymaga analizy moliwoci zapewnienia odpowiednich wskanikw zieleni towarzyszcej oraz zapewnienia miejsc postojowych; b) dopuszcza si rekompozycje, przebudowy, rewitalizacj istniejcych budynkw wielorodzinnych usytuowanych wzdu ul. Wojska Polskiego celem podniesienia ich walorw estetycznych, c) dopuszcza si sytuowanie lokalnej dominanty architektonicznej przy ul. Wojska Polskiego w terenie C1.45.MW.1 naprzeciwko dworca PKP, budujcej naronik ulic Kolejowej i Wojska Polskiego, d) wymagane w zagospodarowaniu i zabudowie zachowanie, ochrona i podkrelenie pierzei ulicznej ul. Wojska Polskiego, Wybickiego, Grunwaldzka, dla nowych obiektw oraz rozbudw istniejcych budynkw wzdu tych ulic wymagane studium pierzei pokazujce kontekst otoczenia, w szczeglnoci nawizujce do wyrnionych w rysunku planu budynkw o wartociach historycznych oraz budynkw i ich zespow proponowanych do ochrony, 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) ustala si nakaz ochrony zachowawczej istniejcej zieleni i drzewostanu, zwaszcza wewntrz kwartaw zabudowy oraz wzdu ulic; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) dla obiektw wskazanych na rysunku planu jako chronionych ustaleniami planu (figurujcych w gminnej ewidencji zabytkw) obowizuj zasady okrelone w 9 ust. 7, b) w granicach zespow zabudowy o wartociach historycznych wskazanych na rysunku planu obowizuj ustalenia zawarte w 9 ust. 16; c) budynki wskazane na rysunku planu jako obiekty o wartociach historycznych - postulowane do ochrony, ewentualna przebudowa bd rozbudowa wymaga zachowania istotnych cech obiektu (zasada ksztatowania bryy, charakterystyczne gabaryty, geometria dachu itp.); 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: a) stosowanie tablic reklamowych i informacyjnych powizanych z elewacjami frotowymi dopuszczalne wycznie do wysokoci stropu I kondygnacji; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy:

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 144

a) linie zabudowy wzdu ulic Grunwaldzkiej, Wojska Polskiego, Wybickiego - stanowice kontynuacj linii zabudowy budynkw w cigu tych ulic, od drg wg przepisw odrbnych; w naroniku ulic KolejowaWojska Polskiego nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu; b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych (mieszkalnych lub usugowych i mieszkalno-usugowych) do 15m, a dla obiektw towarzyszcych- 1 kondygnacja nadziemna; d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 25% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: minimalna pow. dziaki powstajcej w wyniku wtrnego podziau istniejcych dz. budowlanych min. 450m2; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: tereny pooone w granicach obszaru rdmiejskiego; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z drg publicznych oraz wewntrznych istniejcych lub nowowydzielonych z poszczeglnych terenw, b) miejsca postojowe przy zachowaniu wskanika min. 0,5 miejsca/ 1mieszkanie oraz min 2 miejsc/ 100m2 pow. uytkowej usug; 11) stawka procentowa: 0%. 24. Dla terenw oznaczonych symbolem C1.49.MU.5, C1.55.MU.5 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo-usugowej, jedno i wielorodzinnej, z dopuszczeniem usug wolnostojcych oraz wbudowanych w obiekty mieszkalne; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) wymagane w zagospodarowaniu i zabudowie zachowanie, ochrona i podkrelenie pierzei ulicznej ul. Sikorskiego oraz Wojska Polskiego, dla nowych obiektw oraz rozbudw istniejcych budynkw wymagane studium pierzei pokazujce kontekst otoczenia, w szczeglnoci nawizujce do wyrnionych w rysunku planu budynkw o wartociach historycznych oraz budynkw i ich zespow proponowanych do ochrony, a take proponowanych do wpisu do rejestru zabytkw, b) dopuszcza si rekompozycj obiektw usytuowanych w naroniku ulic Sikorskiego-Wojska Polskiego, bd sytuowanie nowej zabudowy w tym miejscu, w celu uksztatowania miejsca o szczeglnych rozwiza architektonicznych (lokalna dominanta, wyrnik architektoniczny), c) teren wymagajcy szczeglnych rozwiza architektonicznych, dopuszcza si sytuowanie lokalnej dominanty, akcentu w naroniku ulic Sikorskiego- Wojska Polskiego, d) nowa zabudowa uzupeniajca powinna nawizywa pod wzgldem skali, bryy, form architektonicznych do zabudowy historycznej reprezentowanej przez wskazane do ochrony budynki, e) wskazane objecie terenu programem rehabilitacji istniejcej zabudowy w otoczeniu ul. Sikorskiego, zasady wg ustale 7 ust. 2; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) ustala si wymg ochrony zachowawczej drzewostanu, zwaszcza w gbi kwartau zabudowy; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej w strefie rewaloryzacji i konserwacji, obejmujcej zespl zabudowy ulic Hallera, Sikorskiego, pnocna cz ul. Gdaskiej wraz z ul.Gimnazjaln i pocztkiem ul. Wojska Polskiego, obowizuj ustalenia oglne wg 9 ust. 12,

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 145

b) dla obiektw w gminnej ewidencji zabytkw, wskazanych na rysunku planu jako chronionych ustaleniami planu obowizuj zasady okrelone w 9 ust. 7, c) dla obiektw i zespow w gminnej ewidencji zabytkw, wskazanych na rysunku planu jako proponowane do wpisu do rejestru zabytkw obowizuj ustalenia okrelone w 9 ust.5; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: a) stosowanie tablic reklamowych i informacyjnych powizanych z elewacjami frotowymi dopuszczalne wycznie do wysokoci stropu I kondygnacji, b) ksztat, wielko i miejsce umieszczania reklam na budynkach chronionych musz by dostosowane do architektury tych budynkw; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od ul. Sikorskiego i ul. Wojska Polskiego stanowice kontynuacj linii zabudowy budynkw w cigu tych ulic, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 50%, przy czym w szczeglnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza si podwyszenie wskanika % w uzgodnie z waciwym konserwatorem zabytkw, c) usugowych) dla budynkw usytuowanych wzdu pierzei ulicznych nie wyej jak dla ssiedniej zabudowy, dla pozostaych budynkw w gbi parcel lub w gbi terenu wysoko do 3 kondygnacji nadziemnych do 12m; a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, ustala si nakaz utrzymania w pierzei ulicy Sikorskiego kalenicowego ustawienia dachw, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 15% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: podziay i scalenia nieruchomoci w obrbie zespow proponowanych do wpisu do rejestru zabytkw wg uzgodnie z waciwym konserwatorem zabytkw, ustala si nakaz uwzgldnienia historycznych podziaw parcelacyjnych; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w zagospodarowaniu uwzgldni ochron przed uciliwociami od drogi- ul. Sikorskiego (haas, wibracje) poprzez zastosowanie rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej, b) teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ulic serwisowych wzdu ul. Sikorskiego, z ul. Wojska Polskiego oraz drg wewntrznych usytuowanych w gbi terenu, b) miejsca postojowe minimum 0,5 miejsca na 1 mieszkanie i minimum 2 miejsca na 100m2 pow. uytkowej usugi; dla usug wzdu ul. Wojska Polskiego dopuszcza si bilansowanie miejsc postojowych z uwzgldnieniem pasa drogowego ulicy ; 11) stawka procentowa: 0%. 25. Dla terenw oznaczonych symbolem C1.50.U1,U2 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej, usugi zakresu handlu, biur, a take usugi kultury, owiaty i wychowania (w szczeglnoci orodek pracy pozaszkolnej), nie dopuszcza si zabudowy mieszkalnej na odrbnych dziakach ; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: teren wymagajcy szczeglnych architektonicznych ze wzgldu na walory kulturowe oraz eksponowane usytuowanie; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) ustala si wymg ochrony zachowawczej drzewostanu
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 146

rozwiza

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) obiekt wskazany na rysunku dawna bursa szkolna gimnazjalna Sikorskiego 26- obiekt w ewidencji zabytkw, proponowany do wpisu do rejestru zabytkw, obowizuj ustalenia jak w 9 ust. 5 oraz ust. 7; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: a) stosowanie tablic reklamowych i informacyjnych powizanych z elewacjami frotowymi dopuszczalne wycznie do wysokoci stropu I kondygnacji, b) ksztat, wielko i miejsce umieszczania reklam na budynku chronionym musz by dostosowane do architektury budynku; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy obowizujca wyznaczona przez istniejce budynki, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 50%; c) wysoko zabudowy dla budynku gwnego jak w stanie istniejcym, podwyszenie wycznie za zgod waciwego konserwatora zabytkw, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw - zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich dla obiektw towarzyszcych, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si podziau na odrbne dziaki budowlane 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w zagospodarowaniu uwzgldni ochron przed uciliwociami od drogi- ul. Sikorskiego (haas, wibracje) poprzez zastosowanie rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej; b) teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Wybickiego, b) miejsca postojowe dla budynku usugowego usytuowanego bezporednio przy ul. Wybickiego- dopuszcza si miejsca postojowe w pasie drogowym ulicy, dla terenu z budynkiem dawnej bursy minimum 3 miejsca na 100m2 pow. uytkowej usug; 11) stawka procentowa: 0%. 26. Dla terenw oznaczonych symbolem C1.51.U1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej, nie dopuszcza si funkcji mieszkalnej; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) dopuszcza si rekompozycj lub wymian istniejcego obiektu, b) w przypadku sytuowania nowego obiektu obowizuj szczeglne wymagania architektoniczne- dopuszcza si uksztatowanie naronika ulic Zielonej i Mickiewicza jako wyrniajcego si akcentu, lokalnej dominanty; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wysteruj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych;

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 147

6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 60%, c) wysoko zabudowy do 12m, d) geometria dachw- nie reguluje si, dopuszcza si dach paski, e) nie ustala si wymaganego % powierzchni biologicznie czynnej; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si podziau na odrbne dziaki budowlane; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si szczegowych warunkw; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Zielonej, b) miejsca postojowe wymagane minimum 4 miejsca postojowe; 11) stawka procentowa: 0%. 27. Dla terenu oznaczonego symbolem C1.52.U1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej, komercyjnej, nie dopuszcza si zabudowy mieszkaniowej; wraz z towarzyszcymi parkingami i zieleni 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) dopuszcza si rekompozycj istniejcej zabudowy, rehabilitacj zespou w granicach poszczeglnych dziaek lub caego terenu, b) dla nowej zabudowy lub wymiany istniejcej ustala si wymg uksztatowania pierzei od strony ulicy Zielonej o szczeglnych wymaganiach architektonicznych, c) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od strony wschodniej wprowadzi ziele izolacyjnokrajobrazow; d) od frontw teren zagospodarowa komponowan zieleni nisk, 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej , nie wystpuj adne obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: a) dopuszcza si ujednolicone zagospodarowanie placw przedwejciowych wraz z chodnikami przed elewacj frontow elementami maej architektury, m.inn. awkami, murkami, owietleniem, terenami do parkowania, b) stosowanie tablic reklamowych i informacyjnych powizanych z elewacjami frotowymi dopuszczalne wycznie do wysokoci stropu I kondygnacji; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg nieprzekraczalne dla nowej zabudowy lub rozbudw zgodnie z przepisami odrbnymi; b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, c) wysoko zabudowy do 12m, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 148

d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 20% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) minimalna wydzielana dziaka o powierzchni 1500m2; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si szczegowych warunkw; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz sytuowania tymczasowego zagospodarowania; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Zielonej oraz wydzielonych drg wewntrznych, b) miejsca postojowe wg wskanika min 3 miejsca/100m2 pow. uytkowej usug, nie mniej ni 2 miejsca na jeden punkt usugowy, dopuszcza si zmniejszenie iloci wymaganych miejsc podarunkiem zapewnienia w drodze umowy miejsc postojowych w innym terenie w odlegoci dogodnego dojcia pieszego; przy realizacji wsplnego dla caego terenu parkingu dopuszcza si zmniejszenie iloci wymaganych miejsc o 20%; 11) stawka procentowa: 0%. 28. Dla terenu oznaczonego symbolem C1.53.ZP plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni parkowej, plac zabaw, ogrd jordanowski, 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) teren zagospodarowa komponowan zieleni nisk, dopuszczalne formy zagospodarowania maa architektura urzdzenia zabawowe, rekreacyjne takie jak na przykad drabinki, drki do wicze, cianki wspinaczkowe, pomosty, rwnowanie, pochylnie, przeplotnie, hutawki, wiaty rekreacyjne, awki, owietlenie itp., nawierzchnia pokryta zieleni lub w czci nawierzchni bezpieczn syntetyczn zapewniajc amortyzacj upadku dziecka z wys. do 1,5m; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji obejmujcej zespl zabudowy ulic Hallera, Sikorskiego, pnocna cz ul. Gdaskiej wraz z Gimnazjaln i pocztkiem ul. Wojska Polskiego, obowizuj ustalenia oglne wg 9 ust. 12 ustale oglnych; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: b) stosowanie tablic reklamowych i informacyjnych wycznie zwizanych z funkcj podstawow terenu; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) wysoko obiektw maej architektury do 4m, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 20%, c) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 60% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) nie dopuszcza si podziau na odrbne dziaki budowlane; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) ustala si zakaz sytuowania budynkw, b) teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu 10) zasady obsugi komunikacyjnej:
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 149

a) dojazd poprzez teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej usytuowanej w ssiedztwie, b) miejsca postojowe ustala si zakaz sytuowania miejsc postojowych; 11) stawka procentowa: 0%. 29. Dla terenu oznaczonego symbolem C1.54.MW.1,U1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy usugowej, komercyjnej; wraz z towarzyszcymi parkingami i zieleni 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) dopuszcza si rekompozycj istniejcej zabudowy, rehabilitacj zespou w granicach poszczeglnych dziaek lub caego terenu, b) dla nowej zabudowy lub wymiany istniejcej ustala si wymg uksztatowania pierzei od strony ulicy Aleja Wojska Polskiego o szczeglnych wymaganiach architektonicznych, c) wskazane objecie terenu programem rehabilitacji istniejcej zabudowy wsplnie z ul. Aleja Wojska Polskiego i otoczeniem dworca PKP, zasady wg ustale 7 ust. 2; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) obiekty wskazany na rysunku jako chronione ustaleniami planu - obiekty w gminnej ewidencji zabytkw, obowizuj ustalenia jak w 9 ust. 7; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: a) dopuszcza si ujednolicone zagospodarowanie placw przedwejciowych wraz z chodnikami przed elewacj frontow elementami maej architektury, m.inn. awkami, murkami, owietleniem, terenami do parkowania, b) stosowanie tablic reklamowych i informacyjnych powizanych z elewacjami frotowymi dopuszczalne wycznie do wysokoci stropu I kondygnacji; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy: obowizujca od strony ul. Aleja Wojska Polskiego bdca kontynuacj linii zabudowy historycznej, od pozostaych drg nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowej zabudowy lub rozbudw zgodnie z przepisami odrbnymi; b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, c) wysoko zabudowy do 16m, z dopuszczeniem podwyszenia dla czci stanowicej lokaln dominant, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 20% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) minimalna wydzielana dziaka o powierzchni 1500m2; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) dopuszcza si sytuowanie lokalnej dominanty, wyrnika architektonicznego w naroniku ulic Al. Wojska Polskiego - Kolejowa , w miejscu wskazanym orientacyjnie na rysunku planu, b) dopuszcza si zagospodarowanie w/wym naronika ulic jako zieleca z miejscami wypoczynku, ma architektur, rzeb itp. elementami plastycznymi, powizanego z zagospodarowaniem Alei Wojska Polskiego; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz sytuowania tymczasowego zagospodarowania 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Kolejowej lub Alei Wojska Polskiego,
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 150

b) miejsca postojowe wg wskanika min 1 miejsce/1 mieszkanie oraz min 3 miejsca/100m2 pow. uytkowej usug, nie mniej ni 2 miejsca na jeden punkt usugowy, dopuszcza si zmniejszenie iloci wymaganych miejsc podarunkiem zapewnienia w drodze umowy miejsc postojowych w innym terenie w odlegoci dogodnego dojcia pieszego; 11) stawka procentowa: 0%. 18. Ustalenia dla terenw pooonych w jednostce urbanistycznej C2 Centrum cz rodkowa 1. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.1.MU.5, C2.2.MU.5, C2.3.MU.5 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo-usugowej, jedno i wielorodzinnej, z dopuszczeniem usug wolnostojcych lub wbudowanych w obiekty mieszkalne, usug zdrowia takich jak np. przychodnie, ambulatoria, gabinety lekarskie, rehabilitacyjne itp., przychodnie weterynaryjne, domy opieki spoecznej, domy opieki dla osb starszych; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) wymagane w zagospodarowaniu i zabudowie zachowanie, ochrona i podkrelenie pierzei ulicznej ul. Sikorskiego oraz Gimnazjalnej, Hallera, dla nowych obiektw oraz rozbudw istniejcych budynkw wymagane studium pierzei pokazujce kontekst otoczenia, w szczeglnoci nawizujce do wyrnionych rysunku planu budynkw o wartociach historycznych oraz budynkw i ich zespow proponowanych do ochrony, a take proponowanych do wpisu do rejestru zabytkw, b) ustala si nakaz uzupenienia pierzei ul. Sikorskiego w miejscu wskazanym na rysunku planu, fragment pierzei ulicznej wskazywanej do uksztatowania to teren, dla ktrego ustala si szczeglne wymagania architektoniczne, c) dopuszcza si wyburzenia obiektw dysharmonijnych, szpeccych, deprecjonujcych charakter miejsca, d) dopuszcza si modernizacje lub wymian na nowe obiekty istniejcej zabudowy gospodarczej (w tym garay) oraz ich adaptacj dla prowadzenia dziaalnoci gospodarczej nieuciliwej, e) wprowadzenie nowej zabudowy wielorodzinnej wymaga analizy moliwoci zapewnienia odpowiednich wskanikw zieleni towarzyszcej oraz zapewnienia miejsc postojowych, dopuszcza si wsplne, zagwarantowane odpowiedni umow zagospodarowanie terenw zieleni osiedlowej i miejsca placu zabaw dla dzieci dla kilku budynkw wielorodzinnych; f) wskazane objecie terenu C2.2.MU.5 programem rehabilitacji istniejcej zabudowy stanowicej obudow ul. Sikorskiego, zasady wg ustale 7 ust. 2; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala si nakaz ochrony zachowawczej istniejcego drzewostanu, zwaszcza wzdu ulic np. Gimnazjalnej, w. Elbiety; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej w strefie rewaloryzacji i konserwacji, obejmujcej zesp zabudowy ulic Hallera, Sikorskiego, pd. odcinek ul. Gdaskiej, wraz z ul. Gimnazjaln i pocztkiem ul. Al. Wojska Polskiego o granicach okrelonych na rysunku planu, obowizuj ustalenia okrelone w 9 ust. 12, b) dla obiektw w gminnej ewidencji zabytkw i wskazanych na rysunku planu jako chronionych ustaleniami planu obowizuj zasady okrelone w 9 ust.7, 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: w pierzejach od strony ulic Hallera, Sikorskiego, Gimnazjalna ustala si nakaz stosowania tablic reklamowych i informacyjnych wycznie powizanych z elewacjami frontowymi i do wysokoci stropu I kondygnacji; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od ul. Sikorskiego, Gimnazjalnej, w. Elbiety, Hallera ksztatowa jak dla istniejcej zabudowy, od rzeki Wierzycy- 60m jak na rysunku planu, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 50%,
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 151

c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych sytuowanych wzdu ulicy Sikorskiego, Gimnazjalnej, w. Elbiety do 12m - maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne; dla pozostaej zabudowy np. sytuowanej w gbi terenw wysoko do 10m; d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich w gbi dziaek; e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 20% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) minimalna nowowydzielana dziaka o powierzchni 450m2; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w zagospodarowaniu uwzgldni ochron przed uciliwociami od drg- ul. Sikorskiego, Hallera (haas, wibracje) poprzez zastosowanie rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej, b) teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ulic Hallera i Sikorskiego (wycznie poprzez ju istniejce zjazdy), Gimnazjalnej, w. Elbiety, z projektowanych i istniejcych drg wewntrznych; b) miejsca postojowe jak dla strefy rdmiejskiej wg 14 ust. 2 pkt 1); 11) stawka procentowa: 0%. 2. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.4.MN.2, C2.5.MU.5 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: C2.5.MU.5- tereny zabudowy mieszkaniowo-usugowej, jedno i wielorodzinnej, z dopuszczeniem usug wolnostojcych lub wbudowanych w obiekty mieszkalne np. w parterach, preferowane usugi z zakresu nieuciliwych towarzyszcych zabudowie mieszkalnej; C2.4.MN.2 teren zabudowy jednorodzinnej; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) wymagane kompleksowe zaprojektowanie zabudowy dla caego terenu w liniach rozgraniczajcych, b) teren szczeglnych wymaga architektonicznych, c) dla terenu C2.4.MN.2 ze wzgldu na pooenie w strefie ochrony ekspozycji wymagane sporzdzenie studium krajobrazowego pokazujcego nawizanie i wkomponowanie projektowanej zabudowy w otoczenie przyrodnicze oraz historyczne, wymagane zwaszcza odpowiednie do uwarunkowa usytuowania szczeglnie staranne wkomponowanie w pierzej ul. w. Elbiety z zachowaniem wgldw w teren zieleni parkowej 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) w zagospodarowaniu i urzdzeniu terenu C2.4.MN.2 nakaz maksymalnego zachowania naturalnego uksztatowania terenu 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) teren C2.5.MU.5 usytuowany jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej w strefie rewaloryzacji i konserwacji, obejmujcej zesp zabudowy ulic Hallera, Sikorskiego, pd. odcinak ul. Gdaskiej, wraz z ul. Gimnazjaln i pocztkiem ul. Al. Wojska Polskiego o granicach okrelonych na rysunku planu, obowizuj ustalenia okrelone w 9 ust. 12; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy:
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 152

a) linie zabudowy obowizujce od ul. w. Elbiety, a take linie nieprzekraczalne, jak na rysunku planu, w tym 60m od rzeki Wierzycy (dot. terenu C2.4.MN.2), b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych maksymalnie do 12m - 4 kondygnacje nadziemne w terenie C2.5.MU.5, a w terenie C2.4.MN.2 maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- dachy strome o nachyleniu w zakresie 30 - 45stopni, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) minimalna nowowydzielana dziaka o powierzchni 600m2; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w terenie C2.5.MU.5 nakaz utrzymania i urzdzenia w zagospodarowaniu terenu oglnodostpnej cieki pieszej czcej ul. w. Elbiety poprzez projektowany pas drogi wewntrznej w kierunku parku, jak na rysunku planu; b) w terenie C2.4.MN.2 nakaz urzdzenia w zagospodarowaniu oglnodostpnej cieki pieszej czcej ulic w. Elbiety z terenem zieleni parkowej C2.6.ZP, c) teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: dla terenu C2.4.MN.2 do czasu docelowego zagospodarowania dopuszcza si zagospodarowanie w formie parkingu z zieleni; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. w. Elbiety i poprzez jej przeduenie drog wewntrzn, a take od ul. Hallera poprzez drogi wewntrzne, b) miejsca postojowe jak dla strefy rdmiejskiej wg 14 ust. 2 pkt 1); 11) stawka procentowa: 30%. 3. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.6.ZP, C2.7.ZP/ZZ plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni parkowej - skwer, zieleniec miejski, z dopuszczeniem maej architektury oraz elementw plastycznych, z zakazem wznoszenia budynkw; przy czym ZP/ZZ- teren zieleni w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) istniejca ziele do pielgnacji, utrzymania, b) wyposaenie, maa architektura realizowane wedug wsplnego projektu budowlanego, majcego na celu stworzenie spjnej, atrakcyjnej i wysokiej jakoci kompozycji przestrzennej, c) nakaz zagospodarowania zieleni komponowan wielowarstwow, 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) teren C2.7.ZP/ZZ w granicach proponowanego obszaru chronionego krajobrazu, b) element osnowy ekologicznej miasta o duych walorach krajobrazowych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren naley traktowa jak teren przestrzeni publicznej, obowizuj ustalenia okrelone w 10; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) zakaz wznoszenia budynkw i budowli,
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 153

b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 70% powierzchni terenu; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: zakaz wprowadzania podziaw nieruchomoci; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) zakaz wznoszenia budynkw i budowli, zakaz sytuowania tymczasowych obiektw budowlanych, b) w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi C2.7.ZP/ZZ obowizuj ustalenia jak w 11 ust. 1; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd do celw pielgnacyjnych od ul. w. Elbiety, dojcie take od ul. w. Elbiety poprzez projektowany cig pieszy, b) miejsca postojowe zakaz sytuowania miejsc postojowych; 11) stawka procentowa: 0%. 4. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.8.U2,U1,MU.5 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej oraz usug publicznych ( w szczeglnoci usugi z zakresu opieki zdrowotnej, domy dziennego pobytu, domy opieki spoecznej itp.), z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej w formie zabudowy rdmiejskiej, z dopuszczeniem usug wolnostojcych lub wbudowanych w obiekty mieszkalne np. w parterach, preferowane usugi z zakresu nieuciliwych towarzyszcych zabudowie mieszkalnej; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) wymagane kompleksowe zaprojektowanie zabudowy dla caego terenu w liniach rozgraniczajcych, b) teren szczeglnych wymaga architektonicznych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) w zagospodarowaniu i urzdzeniu terenu ustala si nakaz maksymalnego zachowania naturalnego uksztatowania terenu oraz istniejcej zieleni wysokiej, zwaszcza w otoczeniu obecnego domu pomocy spoecznej; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) teren usytuowany jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej w strefie rewaloryzacji i konserwacji, obejmujcej zesp zabudowy ulic Hallera, Sikorskiego, pd. odcinak ul. Gdaskiej, wraz z ul. Gimnazjaln i pocztkiem ul. Al. Wojska Polskiego o granicach okrelonych na rysunku planu, obowizuj ustalenia okrelone w 9 ust. 12, b) zasady ochrony zespou i obiektw wskazywanych do ochrony, w ewidencji zabytkw, w tym postulowanych do wpisu do rejestru zabytkw wg 9 ust. 5; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od ul. w. Elbiety, a take linie nieprzekraczalne, jak na rysunku planu, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne - do 12m, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- dachy strome o nachyleniu w zakresie 30 - 45stopni, dachy jednorodne pod wzgldem formy, rozwiza kolorystycznych i materiaowym dla caego nowego zespou zabudowy, harmonizujce z istniejcym od ul. Hallera obiektem wskazywanym do ochrony; e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 40% powierzchni dziaki,

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 154

7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) minimalna nowowydzielana dziaka o powierzchni 1200m2; podzia prostopadle do nowowydzielanej drogi wewntrznej wzdu pnocnej granicy terenu, 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) nakaz utrzymania i urzdzenia w zagospodarowaniu terenu oglnodostpnej cieki pieszo-rowerowej wzdu pnocnej granicy terenu czcej ul. w. Elbiety z ul. Hallera, jak na rysunku planu, b) teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. w. Elbiety i poprzez jej przeduenie drog wewntrzn, a take z ul. Hallera (wycznie poprzez istniejcy zjazd), b) miejsca postojowe jak dla strefy rdmiejskiej wg 14 ust. 2 pkt 1); 11) stawka procentowa: 30%. 5. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.9.U1, C2.10.U1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej na wyz szych ni parter kondygnacjach; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) wymagana w zagospodarowaniu ochrona i podkrelenie pierzei ulicy Hallera; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) w zagospodarowaniu i urzdzeniu terenu ustala si nakaz maksymalnego zachowania istniejcej zieleni wysokiej; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) teren usytuowany jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej w strefie rewaloryzacji i konserwacji, obejmujcej zesp zabudowy ulic Hallera, Sikorskiego, pd. odcinak ul. Gdaskiej, wraz z ul. Gimnazjaln i pocztkiem ul. Al. Wojska Polskiego o granicach okrelonych na rysunku planu, obowizuj ustalenia okrelone w 9 ust. 12, b) zasady ochrony zespou i obiektw wskazywanych do ochrony, w ewidencji zabytkw, wg 9 ust. 7; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy obowizujce od ul. Hallera jak dla istniejcych budynkw, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 40%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne, do 12m, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- dachy zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich, zwaszcza w terenie C2.9.U1, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 10% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie ustala si wymaganego minimum powierzchni nowowydzielanej dziaki; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania;
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 155

10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Hallera i poprzez istniejce drogi wewntrzne, b) miejsca postojowe jak dla strefy rdmiejskiej wg 14 ust. 2 pkt 1), z ograniczeniem iloci miejsc do bezwzgldnie niezbdnych w szczeglnoci dla osb niepenosprawnych, przy czym dopuszcza si bilansowanie niezbdnych miejsc postojowych z uwzgldnieniem maksimum 50% iloci miejsc w terenie C2.12.P2 (parking oglnodostpny); 11) stawka procentowa: 0%. 6. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.11.U2 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny usug publicznych z zakresu sportu, rekreacji, w szczeglnoci hala sportowa, z dopuszczeniem usug hotelowych, gastronomicznych, handlu detalicznego, wyklucza si funkcje mieszkaniowe niezwizane z funkcjami podstawowymi; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) postuluje si w zagospodarowaniu i urzdzeniu terenu wprowadzenie oglnodostpnej cieki pieszej czcej przeduenie ul. w. Elbiety z terenem parku, postulowana trasa jak na rysunku planu, b) dopuszcza si rewaloryzacj, rekompozycj istniejcego budynku, rozbudow, ze zmian formy dachu; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wartociowy drzewostan do ochrony i zachowania; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren usytuowany jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej w strefie rewaloryzacji i konserwacji, obejmujcej zesp zabudowy ulic Hallera, Sikorskiego, pd. odcinek ul. Gdaskiej, wraz z ul. Gimnazjaln i pocztkiem ul. Al. Wojska Polskiego o granicach okrelonych na rysunku planu, obowizuj ustalenia okrelone w 9 ust. 12; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy nieprzekraczalne wg rysunku planu, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 50%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 16m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw - zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 10% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: wg ustale oglnych 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd poprzez drogi wewntrzne i teren parkingu C2.12.P3 do ul. Hallera, b) miejsca postojowe dopuszcza si bilansowanie miejsc postojowych na terenie oglnodostpnego parkingu C2.12.P3, w granicach terenu dopuszcza si sytuowanie wycznie niezbdnych miejsc dla potrzeb osb niepenosprawnych; 11) stawka procentowa: 0%. 7. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.12.P3 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: oglnodostpny parking, dopuszcza si sytuowanie niewielkich obiektw usugowych typu kioski, toalety publiczne itp. ,

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 156

2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) ze wzgldu na uwarunkowania pooenia i publiczny charakter dla rozbudowy parkingu wymagane sporzdzenie uzupeniajcego projektu zieleni towarzyszcej; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) w zagospodarowaniu i urzdzeniu terenu uwzgldni odpowiednio komponowan ziele, b) fragment terenu pooony jest w granicach postulowanego do powikszenia obszaru chronionego krajobrazu Doliny Wierzycy, dla parkingu o liczbie miejsc powyej 300 obowizuje sporzdzenie oceny oddziaywania na rodowisko zgodnie z przepisami odrbnymi, 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren pooony w strefie rewaloryzacji i konserwacji, obejmujcej zesp zabudowy ulic Hallera, Sikorskiego, pd. odcinek ul.Gdaskiej, wraz z ul.Gimnazjaln i pocztkiem ul. Al.,Wojska Polskiego o granicach okrelonych na rysunku planu, obowizuj ustalenia okrelone w 9 ust. 12; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren naley traktowa jak przestrze publiczn, obowizuj wymagania jak w 10 ust. 3 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy dla obiektw kubaturowych od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy powierzchnia obiektw kubaturowych nie wiksza jak 50m2 c) wysoko zabudowy do 5m , d) geometria dachw- nie reguluje si, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 15% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: ustala si zakaz podziau na odrbne dziaki budowlane 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w zagospodarowaniu uwzgldni moliwo przeprowadzenia cigu pieszo-rowerowego kierunku parku 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: dopuszcza si zagospodarowanie tymczasowe zwizane z organizacj imprez sezonowych typu wesoe miasteczko, piknik, impreza okolicznociowa itp. 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul Hallera b) miejsca postojowe nie reguluje si minimalnej liczby miejsc, teren winien by w maksymalnie moliwym stopniu przewidziany dla realizacji miejsc postojowych 11) stawka procentowa: 0%. 8. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.13.U1,MU.5 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej w formie zabudowy rdmiejskiej, z dopuszczeniem usug wolnostojcych lub wbudowanych w obiekty mieszkalne np. w parterach, preferowane usugi z zakresu nieuciliwych towarzyszcych zabudowie mieszkalnej 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) ochronie podlega pierzeja ulicy Hallera, dla nowych obiektw oraz rozbudw istniejcych budynkw wzdu tej pierzei wymagane studium pierzei pokazujce kontekst otoczenia, w szczeglnoci nawizujce do wyrnionych w rysunku planu budynkw o wartociach historycznych, figurujcych w ewidencji zabytkw lub postulowanych do wpisu do rejestru zabytkw,

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 157

b) dopuszcza si nadbudowy istniejcych budynkw usugowych, na kondygnacjach wyszych dopuszcza si sytuowanie funkcji mieszkalnych, c) wprowadzenie nowej zabudowy wielorodzinnej wymaga analizy moliwoci zapewnienia na wasnym terenie lub zagwarantowanym odpowiedni umow terenie w ssiedztwie odpowiednich wskanikw zieleni towarzyszcej oraz zapewnienia miejsc postojowych, dopuszcza si wsplne, zagwarantowane odpowiednia umow zagospodarowanie terenw zieleni osiedlowej i miejsca placu zabaw dla dzieci dla kilku budynkw wielorodzinnych, d) przy sytuowaniu tymczasowych obiektw budowlanych poza liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu wymagane wykazanie poprzez odpowiednie rozwizanie projektowe i nie przesaniaj one widoku z cigw pieszych wzdu ulicy Hallera i w kierunku parku na Stare Miasto, e) dopuszcza si sytuowanie zabudowy bezporednio na granicach ssiednich dziaek budowlanych, dopuszcza si zabudow zwart; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren pooony w strefie rewaloryzacji i konserwacji, obejmujcej zesp zabudowy ulic Hallera, Sikorskiego, pd. odcinek ul.Gdaskiej, wraz z ul.Gimnazjaln i pocztkiem ul. Al.Wojska Polskiego o granicach okrelonych na rysunku planu, obowizuj ustalenia okrelone w 9 ust. 12; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale 10; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, dla zabudowy wzdu ulicy Hallera linie zabudowy winny stanowi kontynuacj linii zabudowy historycznej wskazanej do ochrony na rysunku planu; nieprzekraczalne linie zabudowy od strony parku i rzeki jak na rysunku planu b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 50%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych (mieszkalnych lub usugowych i mieszkalno-usugowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki, w szczeglnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza si odstpstwa od tego warunku 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie reguluje si minimalnej powierzchni nowowydzielanej dziaki 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w zagospodarowaniu uwzgldni ochron przed uciliwociami od drg ul. Hallera (haas, wibracje) poprzez zastosowanie rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej; b) teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz sytuowania zagospodarowania tymczasowego 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Hallera (wycznie dla istniejcych zjazdw) lub od strony drg wewntrznych b) miejsca postojowe jak dla strefy rdmiejskiej wg 14 ust.2 pkt.1, z dopuszczeniem bilansowania niezbdnych miejsc postojowych cznie z miejscami zagwarantowanymi odpowiedni umow na parkingach usytuowanych w odlegoci standardowego dogodnego dojcia pieszego, c) w uzasadnionych stanem istniejcym dziaki (np. zabudowana w tym zabudowa historyczn) w granicach terenu dopuszcza si sytuowanie miejsc ograniczonych do niezbdnego minimum (miejsca dla osb niepenosprawnych, waciciela obiektu, min 1 dla usug);

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 158

11) stawka procentowa: 0% (a dla dziaek dla ktrych dopuszcza si nadbudow pozwalajac na uzyskanie korzystnej zabudowy- 30%). 9. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.14.ZP, C2.16.ZP, C2.15.ZP/ZZ plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: a) tereny zieleni parkowej- skwer, zieleniec miejski, z dopuszczeniem maej architektury oraz elementw plastycznych, z zakazem wznoszenia budynkw, przy czym zakaz nie dotyczy obiektw typu muzealnego (skansen); przy czym ZP/ZZ- teren zieleni parkowej w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) istniejca ziele do pielgnacji, utrzymania; b) wyposaenie, maa architektura realizowane wedug projektu budowlanego, majcego na celu stworzenie spjnej, atrakcyjnej i wysokiej jakoci kompozycji przestrzennej, c) nakaz zagospodarowania zieleni komponowan wielowarstwow, d) wymg uwzgldnienia w zagospodarowaniu i urzdzaniu terenu waciwej ekspozycji sylwet Starego Miasta z cigw widokowych i punktw widokowych wskazanych na rysunku planu; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) teren w granicach proponowanego obszaru chronionego krajobrazu Doliny Wierzycy, o granicach jak na rysunku planu, b) element osnowy ekologicznej miasta o duych walorach krajobrazowych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) tereny w strefie ochrony ekspozycji, obowizuj ustalenia 8 ust. 10 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: tereny naley traktowa jak tereny przestrzeni publicznej, obowizuj ustalenia okrelone w 10, 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) zakaz wznoszenia budynkw i budowli nie zwizanych z funkcj podstawow; dopuszcza si sytuowanie wiat rekreacyjnych, tymczasowych obiektw budowlanych typu mae obiekty gastronomiczne, handlu detalicznego, kioski, punkty informacji turystycznej itp., mostki i kadki piesze oraz pieszo-rowerowe przez Wierzyc; b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 90% powierzchni terenu, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: zakaz wprowadzania podziaw nieruchomoci; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) nakaz uwzgldnienia w zagospodarowaniu terenu gwnych cigw pieszo- rowerowych, wskazanych na rysunku planu; b) w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi oznaczonym jako ZP/ZZ obowizuj ustalenia jak w 11 ust. 1; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd do celw pielgnacyjnych od ul. Hallera, Mickiewicza, Norwida, a take poprzez drogi wewntrzne b) miejsca postojowe zakaz sytuowania miejsc postojowych; 11) stawka procentowa: 0%.

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 159

10. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.17.US, C2.18.US/ZZ, C2.19.US/ZZ plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny usug publicznych z duym udziaem zieleni, tereny obiektw i urzdze sportu i rekreacji, w tym stadion, hala sportowa, zesp boisk sportowych wraz z zapleczem, dopuszcza si usugi hotelowe, przy czym tereny oznaczone US/ZZ- tereny sportu i rekreacji w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) dopuszcza si rekompozycj budynku hotelu, 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) ustala si nakaz ochrony zachowawczej istniejcej zieleni wzdu rzeki; b) tereny w granicach postulowanego powikszenia obszaru chronionego krajobrazu Dolina Wierzycy, stanowi element lokalnej osnowy ekologicznej do ochrony i zachowania; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren w strefie ochrony ekspozycji, obowizuj ustalenia 8 ust. 10; projektowane budynki i budowle nie mog stanowi przesony dla widokw z cigw widokowych wzdu ul. Mickiewicza 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: tereny tworz przestrze publiczn, obowizuj ustalenia jak w10; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy nie ustala si obowizujcych linii zabudowy, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 10%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych (sportowych, hotelowych) do 16m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 50% powierzchni terenu liczonej z wyczeniem powierzchni boisk i innych budowli sportowych , 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie przewiduje si podziau na dziaki 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) tereny oznaczone jako US/ZZ znajduj si w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi , obowizuj w ich ustalenia 11 ust. 1 i 2 b) teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Olimpijczykw Starogardzkich, b) miejsca postojowe dla nowych obiektw lub rozbudw zwikszajcych pow. uytkow budynkw lub ilo miejsc hotelowych ustala si wymg dodatkowych miejsc postojowych wg wskanika 6 miejsc/10 ek hotelowych, 10 msc/1000m2 pow. uytkowej usug, obiektw sportowych; 11) stawka procentowa: 0%. 11. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.20.U1, C2.22.U1, plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej, w szczeglnoci handlu detalicznego, z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej towarzyszcej 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego:
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 160

a) projektowane budynki, budowle, tablice reklamowe i informacyjne nie mog stanowi przeson utrudniajcych ekspozycj panoramy Starego Miasta z punktw i cigw widokowych wskazanych na rysunku planu wzdu ul. Mickiewicza jak te z cigw pieszych wzdu Hallera w obszarze obowizujcego planu miejscowego oznaczonego symbolem 7 b) pierzeja ulicy Kanaowej wymaga rewaloryzacji, nakaz zharmonizowania rozwiza projektowych z pierzej uksztatowan w ssiednim terenie C2.24MU.5,U1 przez budynki wskazane w rysunku planu do ochrony; c) dla nowych budynkw lub rozbudw istniejcych budynkw wymagane studium pierzei pokazujce kontekst otoczenia; d) nowa zabudowa uzupeniajca powinna nawizywa pod wzgldem skali, bryy, form architektonicznych do zabudowy historycznej reprezentowanej przez wskazane w rysunku planu budynki chronione, w tym w ssiedztwie; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wartociowy drzewostan do ochrony ; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji obejmujcej zesp myski przy Kanaowej- Owidzkiej okrelonych na rysunku planu, obowizuj ustalenia jak 9 ust. 13, b) dla budynkw w ewidencji zabytkw wskazanych na rysunku planu obowizuj ustalenia 9 ust. 7; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, dla zabudowy tworzcej pierzej w terenie C2.22U1 ustala si nakaz, by linia zabudowy bya kontynuacj linii zabudowy budynkw w cigu ul. Kanaowej b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 85%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych (mieszkalnych lub usugowych i mieszkalno-usugowych) do 12m, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 5% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nowowydzielana dziaka nie mniejsza ni 500m2; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Kanaowej, Olimpijczykw Starogardzkich , drg wewntrznych i cigw pieszo- jezdnych b) miejsca postojowe dla funkcji usugowych min 2 miejsca/100m2 pow. uytkowej, 10 msc/100 zatrudnionych, min 0,5 miejsca/ 1 mieszkanie 11) stawka procentowa: 0%. 12. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.21.P3, plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny obsugi komunikacji- parking oglnodostpny, z wykluczeniem funkcji towarzyszcych uzupeniajcych, stanowice jednoczenie dojazd do terenw sportowych C2.17US 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: nakaz by teren parkingu projektowany by wraz z zieleni ; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: istniejce drzewa do ochrony i zachowania,

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 161

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji obejmujcej zesp myski przy Kanaowej- Owidzkiej okrelonych na rysunku planu, obowizuj ustalenia jak 9 ust. 13, 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren publiczny, obowizuj ustalenia 10 ust. 2 i 5 ; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) nie dopuszcza si sytuowania budynkw, b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 5% powierzchni 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: ustala si zakaz podziaw na odrbne dziaki budowlane (zakaz nie dotyczy wydziele na potrzeby urzdze infrastruktury technicznej) 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: teren w obszarze rdmiejskim 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Kanaowej i Olimpijczykw Starogardzkich, b) miejsca postojowe teren w caoci przeznacza si na miejsca postojowe wraz z niezbdnym terenem dojazdw oraz zieleni urzdzon towarzyszc; 11) stawka procentowa: 0%. 13. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.24.MU.5,U1 plan ustala: 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo-usugowej rdmiejskiej, wielo i jednorodzinnej, usug, w tym w szczeglnoci usug hotelowych, gastronomicznych, 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) ochronie podlega ukad zabudowy historycznej, pozostaoci parku, a take pierzeja ul. Kanaowej b) obowizuj szczeglne wymagania architektoniczne, dla wszelkich przebudw istniejcych budynkw wzdu tej pierzei wymagane studium pierzei pokazujce kontekst otoczenia, w szczeglnoci nawizujce do wyrnionych w rysunku planu budynkw o wartociach historycznych, figurujcych w ewidencji zabytkw lub wpisanych do rejestru zabytkw, c) pozostaoci parku do ochrony, rewaloryzacji i wzmocnienia odpowiednio komponowan zieleni, 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: istniejca ziele wysoka do zachowania i ochrony 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji obejmujcej zesp myski przy Kanaowej- Owidzkiej okrelonych na rysunku planu, obowizuj ustalenia jak 9 ust. 13; b) dla obiektw i zespow wskazanych do ochrony, figurujcych w ewidencji zabytkw lub wpisanych do rejestru (zesp Paacowy Wiecherta przy ul. Kanaowej 21 obejmujcy paac, budynek administracyjny, budynek gospodarczy, bram) obowizuj ustalenia 9 ust. 2 oraz 9 ust. 7; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych, z zastrzeeniem dla obszarw wpisanych do rejestru zabytkw oraz pooonych w strefie ochrony konserwatorskiej; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy zgodnie z historycznie uksztatowan lini zabudowy budynkw istniejcych b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy rozbudowy istniejcych budynkw oraz nowa zabudowa w zakresie kadorazowo uzgodnionym z wojewdzkim konserwatorem zabytkw,
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 162

c) wysoko zabudowy dopuszczalne nadbudowy wycznie za zgod wojewdzkiego konserwatora zabytkw , d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, forma, rozwizania materiaowe i kolorystyczne wg uzgodnie z wojewdzkim konserwatorem zabytkw, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej w obrbie dawnego zaoenia parkowego, dla istniejcych wydzielonych dziaek zabudowanych bez zieleni nie ustala si wymaganego minimum pow. biologicznie czynnej; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: podzia lub scalanie nieruchomoci wymaga zgody wojewdzkiego konserwatora zabytkw 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w pasie 1,5 m od rzeki zagospodarowanie zgodnie z przepisami ustawy prawo wodne, b) dopuszcza si urzdzenie pieszego dojcia do terenw C2.17.US c) teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Kanaowej i Tczewskiej, b) miejsca postojowe ustala si ograniczenie miejsc postojowych do niezbdnego minimum (np. miejsca dla osb niepenosprawnych, waciciela obiektu, dla czci mieszka), pozostae miejsca postojowe naley zapewni na parkingach oglnodostpnych pooonych w zasigu dogodnego, standardowego dojcia pieszego oraz w pasie drogowym ul. Kanaowej; 11) stawka procentowa: 0%. 14. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.25.U1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny usug, z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jako towarzyszcej integralnie zwizanej z prowadzon dziaalnoci; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) forma istniejcych budynkw do zachowania i ochrony, ustala si zakaz nadbudw, b) w zagospodarowaniu i urzdzeniu terenu wymg uwzgldnienia starannie komponowanej zieleni powizanej z zieleni parku nad Wierzyc; c) forma ogrodzenia terenu wymaga uzgodnienia projektu z waciwym konserwatorem zabytkw 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji, obejmujcej m. inn. zesp dawnego folwarku Starogardu Szlacheckiego, obowizuj ustalenia 9 ust. 10; b) budynek wskazany na rysunku planu do ochrony i zachowania, obowizuj ustalenia 9 ust. 7; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy dopuszczalne wycznie niewielkie rozbudowy uzgodnione z waciwym konserwatorem zabytkw, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych (np. gara, bud. gospodarczy) wysoko do 5m, maksymalnie 1 kondygnacja nadziemne,

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 163

d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, obowizuj dachy strome o nachyleniu 4045stopni; e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si podziau na odrbne dziaki budowlane; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Norwida, b) miejsca postojowe minimum 2 miejsca, maksimum 5 miejsc; 11) stawka procentowa: 0%. 15. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.26.P3, U1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: teren obsugi komunikacji- stacja paliw, a take usug komercyjnych typu handel, funkcje mieszkaniowe wycznie jako integralnie zwizane z prowadzon dziaalnoci 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) dopuszcza si przebudowy, rozbudowy istniejcego budynku; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:- istniejcy wartociowy drzewostan do zachowania; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji, obejmujcej midzy innymi zesp dawnego folwarku Starogardu Szlacheckiego, obowizuj ustalenia 9 ust, 10; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, c) wysoko zabudowy dla nowych budynkw gwnych (usugowych) do 8,0m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 5m, maksymalnie 1kondygnacja nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, dachy strome o nachyleniach jak dla dachu na istniejcym budynku, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 10% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie reguluje si minimalnej wielkoci dziaek 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w zagospodarowaniu uwzgldni ochron ewentualnych funkcji mieszkalnych przed uciliwociami od drg (haas, wibracje) poprzez zastosowanie rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd - z ul. Norwida lub z drogi KDD na dz. geod. 132 obr. geod. 14 ,

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 164

b) miejsca postojowe dopuszcza si ograniczenie miejsc postojowych do niezbdnego minimum (miejsca dla osb niepenosprawnych, dla waciciela obiektu, min 1 miejsce dla usug) oraz bilansowanie potrzeb parkingowych uwzgldnieniem miejsc sytuowanych w pasie drogowym ssiedniej drogi dojazdowej KDD; 11) stawka procentowa: 0%. 16. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.27.MU.5 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo-usugowej w zabudowie rdmiejskiej, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usug nieuciliwych, usugi w formie wbudowanej- lokali w budynkach mieszkalnych, dobudowanej lub jako wolnostojce obiekty uzupeniajce; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) ochronie i zachowaniu podlega ukad zabudowy, ewentualne nowe obiekty wymagaj wkomponowania z zachowaniem charakterystycznych cech zespou, 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: istniejcy drzewostan do ochrony i zachowania; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji, obejmujcej m. inn. zesp dawnego folwarku Starogardu Szlacheckiego, obowizuj ustalenia 9 ust, 10 b) teren w granicach wyrnionego zespou zabudowy dawnego folwarku, obowizuj ustalenia 9 ust. 5; c) dla budynkw wskazanych w rysunku planu jako obiekty do ochrony, obowizuj ustalenia 9 ust. 7; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: ustala si zakaz sytuowania nonikw reklamowych wolnostojcych, ewentualne reklamy na cianach budynkw sytuowane zgodnie z ustaleniami oglnymi, w uzgodnieniu z waciwym konserwatorem zabytkw; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych (mieszkalnych lub usugowych i mieszkalno-usugowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 5m, maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, dachy strome o nachyleniu 40-45stopni, z dopuszczeniem naczkw, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 25% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) scalenia i podziay nieruchomoci wymagaj zgd waciwego konserwatora zabytkw, 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w zagospodarowaniu uwzgldni ochron funkcji mieszkaniowych przed uciliwociami od drg (haas, wibracje) poprzez zastosowanie rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Tczewskiej, b) miejsca postojowe min 0,5 miejsca/ mieszkanie i 1 msc/100m2 pow. uytkowej usugi, nie mniej ni 1 msc dla potrzeb usug; 11) stawka procentowa: 0%.

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 165

17. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.28.P2,P1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy produkcyjnej, techniczno-produkcyjnej, przemysowej, skaldw, magazynw, rzemiosa uciliwego, handlu hurtowego, budownictwa, z dopuszczeniem funkcji obsugi transportu, funkcje mieszkalne dopuszczalne wycznie jako integralnie zwizane z prowadzon dziaalnoci 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) dopuszcza si uzupenienie pierzei ul. Tczewskiej nowymi budynkami sytuowanymi kalenicowo wzgldem ulicy b) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od strony ulicy postuluje si wprowadzi ziele izolacyjnokrajobrazow; c) dopuszcza si sytuowanie budynkw bezporednio na granicy z ssiedni dziak budowlan o ile jest to uzasadnione wymogami racjonalnego zagospodarowania terenu 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: istniejcy drzewostan, zwaszcza wzdu ul.Tczewskiej do ochrony i zachowania; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji, obejmujcej m.inn. zesp dawnego folwarku Starogardu Szlacheckiego, obowizuj ustalenia 9 ust, 10; b) zesp budynkw mleczarni wpisany do rejestru zabytkw, obowizuj ustalenia 9 ust, 2 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, przy czym powierzchnia zabudowy dotyczy take obiektw nie bdcych budynkami np. wiat (liczona wwczas w rzucie dachu), c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 16m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne wysokoci budynkw, budowli zalene od funkcji i wymogw uytkowych, technologicznych, dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich i pulpitowych, dla nowych budynkw sytuowanych wzdu ul. Tczewskiej wskazane dachy strome o nachyleniu w przedziale 30-45stopni; e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 5% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) powierzchnia minimalna nowowydzielanej dziaki 500m2, przy czym podziay w granicach zespou wpisanego do rejestru zabytkw (mleczarnia) wymagaj zgd wojewdzkiego konserwatora zabytkw ; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: dopuszcza si do czasu docelowego zagospodarowania uytkowanie czci terenu jako parkingu wielostanowiskowego; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ulic Tczewskiej, Norwida oraz z wydzielonych z terenu drg wewntrznych; b) miejsca postojowe min 10 msc/100 zatrudnionych oraz 10 msc/1000m2 pow. uytkowej usug lub pow. produkcyjnej, w tym dla obiektw hurtowni i o funkcjach magazynowych 4,5msc/ 1000m2 pow. skadowej; dla zespou wpisanego do rejestru zabytkw dopuszcza si indywidualnie wg moliwoci terenowych ksztatowanie wskanika, a nawet ograniczenie iloci miejsc do niezbdnego minimum i wykorzystanie w bilansowaniu miejsc postojowych (np. dla pracownikw) sytuowanych na ssiednich terenach w odlegociach dogodnego dojcia pieszego bd w pasie drogowym ul. Norwida; 11) stawka procentowa: 0%.
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 166

18. Dla terenw zabudowy usugowej oznaczonych symbolem C2.29.U1, C2.31.U1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej z zakresu usug komercyjnych i rzemiosa usugowego, funkcje mieszkalne dopuszczalne wycznie jako integralnie zwizane z prowadzon dziaalnoci; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od strony pnocnej terenu C2.29.U1 wprowadzi ziele izolacyjno-krajobrazow; b) dla nowej zabudowy w terenie C2.31.U1 sytuowanej wzdu ulicy Tczewskiej postuluje si kalenicowe ustawienie wzgldem ulicy, c) wskazane rewaloryzacja i rekompozycja zabudowy istniejcej usytuowanej w naroniku ulic NorwidaMickiewicza; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: istniejcy drzewostan, zwaszcza w terenie C2.31.U1 do zachowania i ochrony; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji, obejmujcej m.inn. zesp dawnego folwarku Starogardu Szlacheckiego, obowizuj ustalenia 9 ust, 10; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 10m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich, dla nowych budynkw sytuowanych wzdu ul. Tczewskiej wskazane dachy strome o nachyleniu w przedziale 3045stopni, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 5% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziaki; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: dopuszcza si do czasu docelowego zagospodarowania uytkowanie czci terenu jako parkingu wielostanowiskowego; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Mickiewicza (wycznie poprzez istniejce zjazdy), Norwida, Tczewskiej lub z drg wewntrznych, b) miejsca postojowe -- min 10 msc/ 100 zatrudnionych oraz 10 msc/ 1000m2 pow. uytkowej usug lub pow. produkcyjnej, w tym dla obiektw hurtowni i o funkcjach magazynowych 4,5msc/ 1000m2 pow. skadowej; 11) stawka procentowa: 0%. 19. Dla terenw C2.30.P3, C.32.P3 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny obiektw i urzdze obsugi komunikacji, stacje paliw pynnych i LPG, parkingi, dopuszczalne funkcje usug handlu detalicznego, gastronomii (bar, restauracja) zwizane j z funkcja podstawow; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego:

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 167

a) zagospodarowanie i zabudowa zgodnie z wymogami technologicznymi, ustala si nakaz jednorodnego rozwizania kolorystycznego dla zespou obiektw 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zgodnie z wymaganiami przepisw odrbnych, 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji, obejmujcej m. inn. zesp dawnego folwarku Starogardu Szlacheckiego, obowizuj ustalenia 9 ust, 10; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 40%, c) wysoko zabudowy dla budynkw do 10m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich, e) nie ustala si wymaganej minimalnej powierzchni biologicznie czynnej; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: podziay i scalenia wg ustale oglnych, nie reguluje si powierzchni wydzielanych dziaek; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: szczegowe warunki zagospodarowania zgodnie z decyzjami rodowiskowymi; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Mickiewicza (wycznie istniejce zjazdy), z ul. Tczewskiej, b) miejsca postojowe minimum 10 miejsc postojowych na terenie kadej ze stacji; 11) stawka procentowa: 0%. 21. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.33.ZC plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: teren zieleni- zabytkowy cmentarz wojskowy przy ul. Tczewskiej, 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) dopuszcza si wycznie zagospodarowanie zwizane z funkcj podstawow, typu ogrodzenia, ziele, maa architektura dostosowana do historycznego zaoenia 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala si nakaz zachowania i pielgnacji wartociowego drzewostanu, wycinka drzew wycznie w przypadkach uzasadnionych potrzebami inwestycji celu publicznego i za zgod waciwego konserwatora zabytkw 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji, obejmujcej m. inn. zesp dawnego folwarku Starogardu Szlacheckiego, obowizuj ustalenia 9 ust, 10; b) cmentarz w ewidencji zabytkw, postulowany do wpisu do rejestru zabytkw, obowizuj ustalenia 9 ust. 5; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: a) wyklucza si sytuowanie nonikw reklamowych, b) forma ogrodzenia wymaga uzgodnie z waciwym konserwatorem zabytkw, 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy:

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 168

a) wyklucza si sytuowanie budynkw, b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 70% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: ustala si zakaz podziaw; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: ustala si zakaz sytuowania budynkw oraz tymczasowych obiektw budowlanych; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Tczewskiej, b) miejsca postojowe ustala si zakaz sytuowania miejsc postojowych; 11) stawka procentowa: 0%. 22. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.34.ZE, C2.37.ZE/ZZ plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: teren zieleni ekologicznej, naturalnej, w tym ZE/ZZ- w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: ziele do ochrony, ustala si zakaz zabudowy 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: element lokalnej osnowy ekologicznej, obowizuj ustalenia 8 ust. 2 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej strefy ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji- obejmujca zesp folwarku Starogard Szlachecki o granicach okrelonych na rysunku planu, obowizuj ustalenia 9 ust. 10; b) na fragmencie terenu C2.34.ZE znajduje si obszar ochrony archeologicznej wpisany do rejestru zabytkw cmentarzysko paskie z wczesnej epoki elaza oraz osada wczesnoredniowieczna nr 304 archeol. , zasig obszaru pokazano na rysunku planu, obowizuj ustalenia 9 ust. 3 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: ustala si zakaz lokalizacji nonikw reklamowych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: nie dotyczy ze wzgldu na rodzaj przeznaczenia i zakaz sytuowania zabudowy 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: wg ustale oglnych 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) ustala si zakaz zabudowy oraz lokalizacji tymczasowych obiektw budowlanych b) w terenie ZE/ZZ tj. w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi obowizuj ustalenia 11ust. 1 i 2 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd dla celw pielgnacyjnych od Tczewskiej poprzez drog wewntrzn, b) miejsca postojowe ustala si zakaz sytuowania miejsc postojowych; 11) stawka procentowa: 0%. 23. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.35.ZD, C2.36.ZD/ZZ plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 169

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni ogrodw dziakowych, przy czym ZD/ZZ w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi, dopuszcza si sytuowanie parkingw dla potrzeb funkcji podstawowej, dopuszcza si zainwestowanie w postaci altan ogrodowych; dopuszcza si jako uzupeniajce funkcje zieleni publiczne; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) ustala si zakaz lokalizacji nonikw reklamowych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) fragment terenu C2.36.ZD/ZZ znajduje si w granicach postulowanego powikszenia obszaru chronionego krajobrazu Doliny Wierzycy, b) teren stanowi element lokalnej osnowy ekologicznej do zachowania, ochrony i wzmocnienia; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji, obejmujcej zesp dawnego folwarku Starogard Szlachecki, dla ktrego obowizuj ustalenia 9 ust. 10; b) w pnocnym fragmencie terenu znajduje si obszar ochrony archeologicznej wpisany do rejestru zabytkw cmentarzysko paskie z wczesnej epoki elaza oraz osada wczesnoredniowieczna nr 304 archeol., zasig obszaru pokazano na rysunku planu, obowizuj ustalenia 9 ust. 3; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej w rozumieniu planu, obowizuj ustalenia 10; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) powierzchnia zabudowy altany ogrodowej nie wiksza ni 25m2, dla budynkw pomocniczych ogrodw typu wietlica, magazyn, wze sanitarny, obiekt socjalny powierzchnia nie wiksza jak 150m2, c) wysoko zabudowy maksymalnie 5m, jedna kondygnacja nadziemna, d) geometria dachw- dachy strome o nachyleniu 12-45stopni, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: wg ustale oglnych 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) dopuszcza si wyznaczenie i urzdzenie cieki pieszo-rowerowej prowadzcej w kierunku historycznego cmentarza przy Tczewskiej oznaczonego symbolem C2.33.ZC; b) dla terenu w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi ZD/ZZ obowizuj ustalenia 11 ust. 1 i 2 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Tczewskiej poprzez ul. Przy Mynie oraz poprzez cig KDW od strony ul. Tczewskiej; b) miejsca postojowe dopuszcza si sytuowanie miejsc postojowych wycznie dla uytkownikw ogrodw, nie ustala si wymaganego minimum iloci miejsc, wskazane 3 miejsca /10 ogrodw; 11) stawka procentowa: 0%. 24. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.38 ZP/ZZ, C2.111.ZP/ZZ plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni parkowej wzdu Wierzycy, zwizane z ul. Przy Mynie, w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi, z dopuszczeniem sytuowania cigu pieszo-jezdnego prowadzcego do ogrodw dziakowych C2.35.ZD 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) istniejca ziele do uporzdkowania i pielgnacji
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 170

b) ustala si wymg wyposaenia w ma architektur realizowana wg kompleksowego projektu zagospodarowania, dopuszcza si sytuowanie kadki pieszo-rowerowej przez rzek czcej z terenem C2.41.U1,MW1 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ochronie i pielgnacji podlega wartociowy drzewostan, teren stanowi element chronionej lokalnej osnowy ekologicznej, obowizuj ustalenia 8 ust.2; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji, obejmujcej zesp dawnego folwarku Starogard Szlachecki, dla ktrego obowizuj ustalenia 9 ust. 10; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren publiczny, obowizuj ustalenia 10 ust. 3 i 4; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) ustala si zakaz sytuowania budynkw, b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 70% powierzchni, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: wg ustale oglnych, 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi obowizuj ustalenia 11 ust. 1 i 2; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Tczewskiej poprzez drog KDD; b) miejsca postojowe dopuszcza si sytuowanie miejsc postojowych, nie ustala si wymaganej liczby miejsc; 11) stawka procentowa: 0%. 25. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.39.P2,P3 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny budownictwa, handlu hurtowego, gospodarki magazynowej, obsugi komunalnej, obsugi komunikacji (baza transportu komunikacji publicznej), parkingi, garae, dopuszcza si zakadowe stacje paliw dla obsugi baz transportu oraz obiekty zwizane z napraw pojazdw; funkcje mieszkaniowe dopuszczalne wycznie jako integralnie zwizane z prowadzon dziaalnoci (np. mieszkanie subowe stra); wyklucza si funkcje nie do pogodzenia z zabytkowym charakterem przestrzeni dawnego folwarku; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) ochronie podlega zesp zabudowy dawnego folwarku, w granicach wskazanych na rysunku planu jako granice zespou o wartociach historycznych, b) rewaloryzacji wymagaj istniejce budynki i zagospodarowanie terenu, c) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od strony ul. Tczewskiej oraz wzdu terenw ogrodw dziakowych ustala si nakaz wprowadzenia zieleni izolacyjno-krajobrazowej; d) dla nowych budynkw sytuowanych wzdu ul.Tczewskiej wskazane kalenicowe ustawienie wzgldem drogi, nawizujce do historycznego ukadu budynkw dawnego zespou folwarcznego, e) ustala si nakaz docelowego przeniesienia funkcji oraz obiektw dysharmonijnych (w szczeglnoci zwizanych ze zbieraniem surowcw wtrnych, magazynowaniem na wolnym powietrzu elementw po demontau pojazdw itp.) poza granice chronionego konserwatorsko obszaru, zwaszcza poza granice dawnego folwarku Starogard Szlachecki; obecne dysharmonijne zagospodarowanie i uytkowanie terenu dawnego folwarku dopuszcza si wycznie na okres tymczasowy do 10 lat; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wyklucza si lokalizacje obiektw lub dziaalnoci, ktrych uciliwoci na granicy dziaki mogyby powodowa przekroczenie standardw jakoci rodowiska wymaganych dla ssiedniej zabudowy mieszkaniowej; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej:
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 171

a) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji, obejmujcej zesp dawnego folwarku Starogard Szlachecki, dla ktrego obowizuj ustalenia 9 ust. 10; b) dla budynkw i zespou wskazanych na rysunku planu, figurujcych w ewidencji zabytkw obowizuj ustalenia 9 ust. 5 i 7 (dla zespou folwarcznego z dworem Tczewska 22); 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, przy czym powierzchnia zabudowy dotyczy take obiektw nie bdcych budynkami np. wiat (liczona wwczas w rzucie dachu), c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych (mieszkalnych lub usugowych i mieszkalno-usugowych) do 10m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich, wzdu ul. Tczewskiej wskazane dachy strome o nachyleniach 30-45stopni; e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 20% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) minimalna nowowydzielana dziaka o pow. 1000m2 b) podziay w granicach chronionego zespou dawnego folwarku wymagaj zgody waciwego konserwatora zabytkw; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: fragment terenu znajduje si w strefie ochronnej od cmentarza C2.33.ZC, obowizuj ustalenia wg 12 ust. 6; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Tczewskiej oraz z drg wewntrznych, b) miejsca postojowe dla samochodw osobowych min. 10 msc/ 100 zatrudnionych, 10m2 pow. uytkowej usug lub pow. produkcyjnej, dla hurtowni i magazynw 4,5 msc/1000m2 pow.skadowej, dla innych pojazdw odpowiednio do potrzeb i zakadanego programu uytkowego; 11) stawka procentowa: 0%. 26. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.40.ZP plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urzdzonej z dopuszczeniem sytuowania miejsc parkingowych; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji, obejmujcej zesp dawnego folwarku Starogard Szlachecki, dla ktrego obowizuj ustalenia 9 ust. 10; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren publiczny w rozumieniu planu, obowizuj ustalenia 10 ust. 3; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) ustala si zakaz sytuowania budynkw i tymczasowych obiektw budowlanych; b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 25% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: wg ustale oglnych
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 172

8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si, z zastrzeeniem pkt 6 a); 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z Tczewskiej poprzez drog KDD prowadzc do bazy komunikacji publicznej usytuowan w terenie C2.39.P2,P3; b) miejsca postojowe nie reguluje si minimalnej wymaganej liczby miejsc; 11) stawka procentowa: 0%. 27. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.41.U1,MW.1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: a) tereny usug, w tym handlowych oraz zabudowy mieszkaniowo-usugowej rdmiejskiej, usugi w postaci lokali wbudowanych w obiekty mieszkalne lub w postaci odrbnych budynkw; wraz z infrastruktur techniczn w tym parkingami (dopuszcza si take parkingi podziemne i kubaturowe wielopoziomowe), b) preferowane usugi: pracownie artystyczne, biura, usugi kultury, edukacji, obsuga turystyki (hotel, pensjonat itp.), usugi rozrywki, rekreacji i sportu (kluby fitnes, SPA, usugi kosmetyczne, itp), ochrony i opieki zdrowotnej, obiekty konferencyjne, kongresowe, wystawiennicze, handel detaliczny, itp. c) wyklucza si funkcje produkcyjne, niektre z usug, takie jak: stacje paliw, bazy budowlane, bazy transportowe, magazyny, handel hurtowy, obiekty obsugi i naprawy pojazdw, w tym parkingi (parkowanie wycznie dla obsugi przedmiotowej nieruchomoci), ponadto wyklucza si: lokalizacj funkcji uciliwych i znaczco oddziaujcych na rodowisko w rozumieniu przepisw odrbnych 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) dopuszcza si adaptacj istniejcych zabytkowych obiektw na nowe funkcje oraz rozbirki budynkw i budowli nie przedstawiajcych wartoci kulturowych, estetycznych ani technicznych pod warunkiem uzgodnienia z wojewdzkim konserwatorem zabytkw skali przebudowy lub moliwoci rozbirki b) dopuszcza si zmian sposobu uytkowania budynku dawnego myna (najstarszy obiekt w zespole) na funkcje usugowo-handlowo-mieszkaniowe, w tym mieszkalnictwa zbiorowego, ustala si jednoczenie nakaz rewaloryzacji bryy i detalu historycznego, zgodnie ze wskazaniami wojewdzkiego konserwatora zabytkw, c) dopuszcza si zmian sposobu uytkowania dawnej patkarni na funkcje usugowo-mieszkalne, dopuszcza si jego nadbudow, pod warunkiem uzgodnienia z wojewdzkim konserwatorem zabytkw; wymagane wykazanie w studium krajobrazowym i wysokociowo-przestrzennym i planowana nadbudowa nie bdzie stanowia dysonansu w widoku z wskazanego na rysunku planu cigu widokowego z ul. Mickiewicza, punktu widokowego na ul. Tczewskiej oraz z ul. Kanaowej, dominujcymi w zespole myna musz pozosta obiekty zabytkowe; myn i patkarnia d) dopuszcza si uzupenienie zespou now zabudow pod warunkiem harmonijnego wkomponowania w istniejcy zesp oraz w naturaln konfiguracj terenu, e) wymagane sporzdzenie kompleksowego opracowania projektowego obejmujcego cao zespou, w tym budynku mieszkaniowego wielorodzinnego usytuowanego bezporednio przy rzece na dz. geod. 10/1 i 11/1, f) wymagane studium pierzei od strony ul. Tczewskiej i Owidzkiej, a take studium widoku od strony rzeki, 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: istniejcy wartociowy drzewostan do zachowania i ochrony; wymg zapewnienia dostpu do wody zgodnie z przepisami odrbnymi (prawo wodne); 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) teren dawnego zespou myskiego, figurujcy w ewidencji zabytkw, postulowany do wpisu do rejestru zabytkw , obowizuj ustalenia 9 ust. 5; mur od ul. Owidzkiej;

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 173

b) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji - obejmujca zesp myski przy Kanaowej-Owidzkiej o granicach okrelonych na rysunku planu, obowizuj ustalenia 9 ust. 13; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: a) ustala si zakaz sytuowania nonikw reklamowych wolnostojcych i reklam na ogrodzeniach ; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy nieprzekraczalne od drg dla nowych budynkw wg przepisw odrbnych (zgodnie z ustaw o drogach publicznych), dla istniejcych budynkw co do zasady jak w stanie istniejcym , przy czym dopuszcza si przekroczenie tej linii przez takie elementy budynku jak: gzymsy, zadaszenia, okapy, wykusze, schody zewntrzne, podesty itp., inne czci budynku w zalenoci od uzgodnienia z Pomorskim Wojewdzkim Konserwatorem Zabytkw; b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 40%, c) wysoko zabudowy: - wysoko grnej krawdzi elewacji frontowej liczc do kalenicy gwnej dla budynku dawnego myna jak w stanie istniejcym; - wysoko grnej krawdzi elewacji frontowej (lub do kalenicy gwnej) dla budynku dawnej patkarni: jak w stanie istniejcym najwyszej czci dawnej patkarni; dopuszcza si zwikszenie wysokoci w zalenoci od wynikw opracowania przez inwestora studium wysokociowo-przestrzennego, ktre bdzie podstaw do uzgodnie z Pomorskim Wojewdzkim Konserwatorem Zabytkw, - wysoko planowanej zabudowy wzdu rzeki Wierzycy: maksymalnie 12m, - wysoko dawnej stolarni: jak w stanie istniejcym +/- 50 cm, - wysoko dla zabudowy wzdu ul.Owidzkiej maksymalnie 12m przy czym ustala si wymg, by wysoko bezwzgldna (w metrach npm) dla budynkw wzdu ul. Owidzkiej bya mniejsza od wysokoci bezwzgldnej obiektw zabytkowych zespou, - wysoko innych budynkw: do dwch kondygnacji nadziemnych; d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 15% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: podzia lub scalanie nieruchomoci wymaga zgody wojewdzkiego konserwatora zabytkw 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w zagospodarowaniu uwzgldni przepisy prawa wodnego dotyczcego sytuowania budynkw i budowli nad brzegiem rzeki; b) teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Tczewskiej i Owidzkiej lub z wydzielonych drg wewntrznych; b) dopuszcza si dojcie piesze i dojazd rowerowy poprzez mostek na rzece Wierzycy z terenu C.2.38 ZP/ZZ, c) miejsca postojowe minimum 0,5 miejsca/ 1 mieszkanie, min 10miejsc/ 100 zatrudnionych oraz min 10miejsc/ 1000m2 pow. uytkowej usug dla uytkownikw usug, przy czym dopuszcza si bilansowanie miejsc postojowych dla zatrudnionych i uytkownikw usug z uwzgldnieniem sytuowania czci miejsc (pod warunkiem wykazania si prawem dysponowania tym miejscem na cele zapewnienia miejsc parkingowych np. wg zagwarantowanych umw z wacicielami takich terenw) na pobliskich parkingach oglnodostpnych usytuowanych w odlegoci dogodnego dojcia pieszego, w tym na cz. dz.nr 195/8 obr.14 i cz. dz.nr 196 obr.14; 11) stawka procentowa: 30%.
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 174

28. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.42.ZP, C2.112.ZP/ZZ plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: teren zieleni urzdzonej, parkowej, w tym dawne zaoenie cmentarza ewangelickiego z nieistniejcym mauzoleum rodziny Wiechertw; w ramach przeznaczenia dopuszcza si zagospodarowanie zwizane z podstawow funkcj terenu w formie maej architektury, altan, cieek pieszych i rowerowych; przy czym ZP/ZZ- teren zieleni parkowej w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) ustala si nakaz maksymalnej ochrony obecnego uksztatowania rzeby terenu 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala si nakaz ochrony i pielgnacji zabytkowego drzewostanu 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewitalizacji urbanistycznej obejmujcej zespl zabudowy wzdu ul. Kociuszki, obowizuj ustalenia 9 ust. 11, b) dawny cmentarz figurujcy w ewidencji zabytkw, podlega ochronie, obowizuj ustalenia 9 ust. 5; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej, obowizuj ustalenia 10 ust. 3 i 4; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy wycznie altany parkowe, c) wysoko zabudowy do 5 m, d) geometria dachw- dowolne, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 90% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: podziay i scalanie nieruchomoci wymaga zgody wojewdzkiego konserwatora zabytkw ; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi oznaczonym jako ZP/ZZ obowizuj ustalenia 11 ust. 1 i 2.; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Owidzkiej, b) miejsca postojowe - ustala si zakaz sytuowania miejsc postojowych; 11) stawka procentowa: 0%. 29. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.43.U1,MW.1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny usug komercyjnych oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; usugi realizowane jako lokale w budynku mieszkaniowym lub jako odrbne budynki, z zieleni towarzyszc; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) ustala si ochron i rewaloryzacj budynku wskazanego na rysunku planu , stanowicego cz dawnego zaoenia folwarku, b) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od strony ul. Tczewskiej zachowa, ochroni i pielgnowa teren zieleni; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala si nakaz ochrony i pielgnacji wartociowego drzewostanu; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej:
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 175

a) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji, obejmujcej zesp dawnego folwarku Starogard Szlachecki, dla ktrego obowizuj ustalenia 9 ust. 10; teren stanowi cz dawnego zaoenia folwarku - obowizuj ustalenia 9 ust. 5; b) dla budynku wskazanego jako chroniony proponowany do wpisu do rejestru zabytkw obowizuj ustalenia 9 ust. 5 i 7; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: ustala si zakaz sytuowania nonikw reklamowych wolnostojcych w czci terenu stanowicej skwer zielony od strony ul.Tczewskiej; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od ul. Tczewskiej- nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych (mieszkalnych lub usugowych i mieszkalno-usugowych) do 10m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z dopuszczeniem naczkw, lukarn; z zabudow istniejc, strome o nachyleniu 30-45stopni,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: podzia wg uzgodnie konserwatora; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; a) w zagospodarowaniu uwzgldni ochron funkcji mieszkalnych przed uciliwociami od drg (haas, wibracje) poprzez zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: dopuszcza si do czasu docelowego zagospodarowania urzdzenie terenu poza obszarem obecnie zabudowanym jako teren zieleni z parkingami; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Tczewskiej oraz z drg wewntrznych, b) miejsca postojowe - dla istniejcego budynku wielorodzinnego dopuszcza si parkowanie ograniczone do niezbdnego minimum (miejsca dla osb niepenosprawnych, do 3 miejsc cznie) oraz bilansowanie potrzeb z wykorzystaniem ssiedniego parkingu oglnodostpnego; - dla usug i mieszka nowoprojektowanych min. 0,5 miejsca/ 1 mieszkanie, 10msc/ 1000m2 pow. uytkowej usug; 11) stawka procentowa: 0%. 30. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.44.P2,P3 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny budownictwa, handlu hurtowego i gospodarki magazynowej oraz tereny obsugi komunikacji- baza firmy transportowej, stacja paliw, wykluczone funkcje mieszkalne; dopuszcza si sytuowanie w granicach terenu warsztatw naprawczych i obsugi wasnych rodkw transportu, parkingw i placw postojowych, magazynw przeadunkowych, dopuszcza si sytuowanie usug i drobnej wytwrczoci, salonu samochodowego z serwisem itp.; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) w czci terenu stanowicej fragment dawnego zaoenia cmentarza ustala si wymg maksymalnego zachowania istniejcego wartociowego drzewostanu;

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 176

3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wszelkie prace budowlane w ssiedztwie istniejcego drzewostanu dawnego zaoenia cmentarza naley prowadzi w sposb jak najmniej szkodzcy istniejcym drzewom, zgodnie z przepisami art. 82.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewitalizacji urbanistycznej obejmujcej zesp zabudowy wzdu ulicy Kociuszki, obowizuj ustalenia 9 ust. 11; b) fragment pnocno zachodni terenu stanowi cz dawnego zaoenia cmentarza przy ul. Owidzkiej- ustala si wymg ochrony historycznej zieleni i wkomponowania jej w zagospodarowanie i urzdzenie terenu; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, od strony historycznego zaoenia cmentarza jak na rysunku planu, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 50%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 15m, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 10% powierzchni dziaki/terenu, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: wg ustale oglnych; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: dopuszcza si do czasu docelowego zagospodarowania urzdzenie jako parkingu i placu postojowego 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Owidzkiej i z planowanej drogi Nowa Jabowska KDZ; b) miejsca postojowe min. 10 miejsc /100 zatrudnionych; 11) stawka procentowa: 0%. 31. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.45.U2 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny usug publicznych z zakresu owiaty i wychowania, nauki, dla dz. geod. 255/1 obr. 16 dopuszcza si funkcje mieszkalne (zabudowa wielorodzinna); 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala si nakaz ochrony i wzbogacenia zieleni towarzyszcej; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) budynki wskazane na rysunku planu jako obiekty w ewidencji zabytkw do ochrony, obowizuj ustalenia 9 ust. 7, b) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewitalizacji urbanistycznej obejmujcej zesp zabudowy wzdu ul. Kociuszki, obowizuj ustalenia 9 ust. 11, 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej w rozumieniu planu, obowizuj ustalenia 10 ust. 3 i 4, 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 40%,

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 177

c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 15m, maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich dla obiektw towarzyszcych, dla hali sportowej forma dachu dowolna; e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: wg ustale oglnych; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w zagospodarowaniu uwzgldni ochron przed uciliwociami od drg (haas, wibracje) poprzez zastosowanie rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej; b) teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Kociuszki lub Przejezdnej, b) miejsca postojowe 20miejsc/ 100 zatrudnionych dla funkcji usugowych, przy czym dopuszcza si bilansowanie niezbdnych miejsc postojowych z uwzgldnieniem miejsc sytuowanych w pasie drogowym ulic ssiednich oraz w liniach rozgraniczajcych innego terenu pooonego w zasigu dogodnego dojcia pieszego pod warunkiem wykazania si prawem dysponowania tym miejscem na cele zapewnienia miejsc parkingowych; dla funkcji mieszkaniowych min. 0,5 miejsca/ 1 mieszkanie; 11) stawka procentowa: 0%. 32. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.46.MU.5 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo-usugowej, wielo i jednorodzinnej, usugi w postaci lokali wbudowanych w budynki mieszkaniowe lub jako odrbne budynki; z dopuszczeniem sytuowania zespou garay oraz parkingw ; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) pierzeja ulicy Kociuszki do rewaloryzacji i uzupenienia, dla nowych obiektw oraz rozbudw istniejcych budynkw wzdu tej pierzei wymagane studium pierzei pokazujce kontekst otoczenia, w szczeglnoci nawizujce do wyrnionych w rysunku planu budynkw o wartociach historycznych, figurujcych w ewidencji zabytkw 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewitalizacji urbanistycznej obejmujcej zesp zabudowy wzdu ul. Kociuszki, obowizuj ustalenia 9 ust. 11, b) budynki wskazane na rysunku planu jako obiekty w ewidencji zabytkw do ochrony, obowizuj ustalenia 9 ust. 7, c) ustala si ochron historycznych podziaw parcelacyjnych, zwaszcza od strony ul.Kociuszki, 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od strony ul. Kociuszki stanowice kontynuacj linii zabudowy budynkw wskazywanych do ochrony w cigu tej ulicy, od pozostaych drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 40%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych (mieszkalnych lub usugowych i mieszkalno-usugowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 178

d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, wzdu ul. Kociuszki dachy strome o nachyleniach gwnych poaci w przedziale 30-45stopni, ustawione kalenicowo wzgldem ulicy Kociuszki, dla budynkw towarzyszcych typu garae, budynki gospodarcze dopuszcza si dachy paskie, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 20 % powierzchni, a dla zabudowy wielorodzinnej na min. 30% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) minimalna nowowydzielana dziaka o powierzchni 450m2; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w zagospodarowaniu uwzgldni ochron funkcji mieszkalnych przed uciliwociami od drg (haas, wibracje) poprzez zastosowanie rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej, b) teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Kociuszki, Przejezdnej, Owidzkiej i z drg wewntrznych, b) miejsca postojowe min 0,5 miejsca/ 1 mieszkalnie oraz min 10msc/1000m2 pow. uytkowej usug; 11) stawka procentowa: 0%. 33. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.47.P2 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, budownictwa, handlu hurtowego, gospodarki magazynowej, rzemiosa, z dopuszczeniem zabudowy usugowej w tym o pewnej uciliwoci, z dopuszczeniem sytuowania obiektw usugowych z zakresu handlu lub gastronomii zwizanych z funkcj podstawow terenu bd obiektu, parkingw i garay, funkcja mieszkalna dopuszczalna wycznie jako integralnie zwizana z prowadzon dziaalnoci; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: od strony ssiednich terenw mieszkaniowych wymagany w urzdzeniu terenu pas zieleni izolacyjnej wielopitrowej; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wyklucza si lokalizacje obiektw lub dziaalnoci, ktrych uciliwoci na granicy terenu mogyby powodowa przekroczenie standardw jakoci rodowiska wymaganych dla ssiedniej zabudowy mieszkaniowej (w terenach C2.46.MU.5 i C2.48.MU.5 oraz C2.57.MU.5) 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewitalizacji urbanistycznej obejmujcej zesp zabudowy wzdu ul. Kociuszki, obowizuj ustalenia 9 ust. 11, b) budynki wskazane na rysunku planu jako obiekty w ewidencji zabytkw - do ochrony, obowizuj ustalenia 9 ust. 7, 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, nie reguluje si wysokoci budowli i urzdze zwizanych z rozwizaniami technologicznymi prowadzonych dziaalnoci, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, dla budynkw dowolne- dostosowane do potrzeb technologicznych, z dopuszczeniem dachw paskich,

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 179

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 20% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) minimalna wydzielana dziaka o powierzchni 1000m2; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w zagospodarowaniu uwzgldni istniejce urzdzenia i sieci infrastruktury technicznej, w tym istniejc stacj transformatorow, b) teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Kociuszki, Owidzkiej oraz z drg wewntrznych, b) miejsca postojowe -- min 10msc/1000m2 pow. uytkowej usug; dla obiektw magazynowych min 4,5 msc/ 1000m2 pow. skadowej, dla zatrudnionych min. 10msc/ 100 zatrudnionych; 11) stawka procentowa: 0%. 34. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.48.MU.5 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo-usugowej, wielo i jednorodzinnej, usugi w postaci lokali wbudowanych w budynki mieszkaniowe lub jako odrbne budynki; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) pierzeja ul. Owidzkiej do rewaloryzacji, dla nowych obiektw oraz rozbudw istniejcych budynkw wzdu tej pierzei wymagane studium pierzei pokazujce kontekst otoczenia, w szczeglnoci nawizujce do wyrnionych w rysunku planu budynkw o wartociach historycznych, figurujcych w ewidencji zabytkw, b) ziele w gbi dziaek do ochrony i zachowania; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewitalizacji urbanistycznej obejmujcej zesp zabudowy wzdu ul. Kociuszki, obowizuj ustalenia 9 ust. 11, b) budynki wskazane na rysunku planu jako obiekty w ewidencji zabytkw - do ochrony, obowizuj ustalenia 9 ust. 7, c) ustala si nakaz ochrony historycznego podziau parcelacyjnego 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy nieprzekraczalne od ul. Owidzkiej - jak dla istniejcych budynkw wskazywanych do ochrony, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 20%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych (mieszkalnych lub usugowych i mieszkalno-usugowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich dla budynkw sytuowanych w gbi parcel, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci:

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 180

a) minimalna wydzielana dziaka o powierzchni 450m2, podzia z zachowaniem historycznych granic parcel ; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Owidzkiej oraz z wydzielonych drg wewntrznych, b) miejsca postojowe min 0,5 miejsca/1 mieszkanie, min 10 miejsc/1000m2 pow. uytkowej usug 11) stawka procentowa: 0%. 35. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.49.ZP, C2.50.ZP plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urzdzonej, parki, skwery, zielece, ziele dawnego cmentarza (teren C2.49.ZP), z dopuszczeniem zagospodarowania w postaci maej architektury, cieek, a w terenie C2.50.ZP take obiektw i urzdze rekreacyjnych oraz budynkw obsugujcych funkcj podstawow (np. toalety, wietlica itp.); 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) przy realizacji zagospodarowania naley dy do maksymalnego zachowania istniejcej konfiguracji terenu; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala si nakaz ochrony i pielgnacji wartociowego drzewostanu; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) tereny w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewitalizacji urbanistycznej obejmujcej zesp zabudowy wzdu ul. Kociuszki, obowizuj ustalenia 9 ust. 11, b) teren C2.49ZP- dawny cmentarz ewangelicki Owidzka 10- nakaz rewaloryzacji i zmiany w park, z zachowaniem i odpowiednim wyeksponowaniem nagrobkw, pamitek itp. w postaci np. lapidarium, projekt zagospodarowania i rewaloryzacji wymaga uzgodnienia z wojewdzkim konserwatorem zabytkw; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: tereny stanowi przestrzenie publiczne w rozumieniu planu, obowizuj ustalenia 10 ust. 3 i 4; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy powierzchnie zabudowy budynkw, budowli (np. wiat) do 50m2, c) wysoko zabudowy 1 kondygnacja nadziemna, do 5m , d) geometria dachw- dowolne, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 85% powierzchni; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: podzia lub scalanie nieruchomoci wymaga zgody wojewdzkiego konserwatora zabytkw; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) przy zagospodarowaniu i zabudowie uwzgldni zasady dotyczce terenw o spadkach powyej 12% zawarte w 12 ust. 7, b) teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: wyklucza si lokalizacj tymczasowych obiektw budowlanych, z wyjtkiem obiektw dot. miejsc rekreacyjnych dla uytkownikw terenu
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 181

10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Owidzkiej oraz z ul. Kociuszki poprzez nowoprojektowana drog KDD, b) miejsca postojowe ustala si zakaz sytuowania miejsc postojowych; 11) stawka procentowa: 0%. 36. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.51.MU.5, C2.57.MU.5 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz C2.52.MU.5, C2.53.MU.5, C2.54.MU.5,

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo-usugowej, wielo i jednorodzinnej, usugi w postaci lokali wbudowanych w budynki mieszkaniowe lub jako odrbne budynki 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) ustala si nakaz ochrony i rewaloryzacji pierzei ulicznych ulicy Kociuszki oraz ul.Sobieskiego (teren C2.51.MU.5), dla nowych obiektw oraz rozbudw istniejcych budynkw wzdu tych pierzei wymagane studium pierzei pokazujce kontekst otoczenia, w szczeglnoci nawizujce do wyrnionych w rysunku planu budynkw o wartociach historycznych, figurujcych w ewidencji zabytkw lub postulowanych do wpisu do rejestru zabytkw, b) ustala si nakaz uksztatowania fragmentu pierzei ulicznej wzdu Kociuszki (teren C2.54.MU.5 oraz teren C2.57.MU.5) oraz wzdu Sobieskiego (teren C2.53.MU.5) w miejscach wskazanych na rysunku planu, w tym na dz. geod. 82/4 obrb 16 , d) wskazana rewaloryzacja budynkw dawnej szkoy przy Kociuszki, e) w terenie C2.52.MU5 w zagospodarowaniu i zabudowie nowych dziaek (dotd niezabudowanych) zachowa zasad sytuowania budynku w gbi parceli w otoczeniu ogrodu, f) dopuszcza si sytuowanie budynkw na granicy ssiednich dziaek budowlanych; g) dopuszcza si sytuowanie budynkw w linii pierzei ul. Kociuszki na dz. geod. 82/4 obrb 16 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala si wymg ochrony i pielgnacji wartociowego drzewostanu, zwaszcza od strony ul. Owidzkiej; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) tereny w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewitalizacji urbanistycznej obejmujcej zesp zabudowy wzdu ul. Kociuszki, obowizuj ustalenia 9 ust. 11, b) budynki i zespoy wskazane w rysunku planu jako obiekty w ewidencji zabytkw oraz postulowane do wpisu do rejestru zabytkw do ochrony i zachowania, obowizuj ustalenia 9 ust. 5 i 7, c) na fragmencie terenu C2.54.MU.5 znajduje si obszar strefy ochrony archeologicznej, obowizuj ustalenia 9 ust. 8; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: stosowanie tablic reklamowych i informacyjnych powizanych z elewacjami frotowymi wzdu pierzei ulic Kociuszki, Sobieskiego dopuszczalne wycznie do wysokoci stropu I kondygnacji 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) dla pierzei ulicznych Kociuszki i Sobieskiego lini zabudowy ksztatowa jako przeduenie linii zabudowy budynkw istniejcych wskazywanych do ochrony, z dopuszczeniem cofnicia czci elewacji (do 40%), dla pozostaych pierzei linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych; w terenach C2.54.MU.5 oraz C.2.53.MU.5 -linie zabudowy nieprzekraczalne w gbi parceli-jak na rysunku planu; dla terenw C2.51.MU.5 i C2.52.MU.5- nieprzekraczalne linie zabudowy od ul. Owidzkiej jak na rysunku planu, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 40%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych (mieszkalnych lub usugowych i mieszkalno-usugowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 182

d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich dla budynkw towarzyszcych sytuowanych w gbi parcel; e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 20% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: wg ustale oglnych, przy czym zalecane zachowanie, ochrona historycznego podziau parcelacyjnego , nie reguluje si minimalnej powierzchni wydzielanych dziaek; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w zagospodarowaniu uwzgldni ochron funkcji mieszkalnych sytuowanych w budynkach bezporednio przy ulicach przed uciliwociami od drg (haas, wibracje) poprzez zastosowanie stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej; b) teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: dla terenu C2.53.MU.5 dopuszcza si do czasu docelowego zagospodarowania i zabudowy wykorzystywanie terenu jako parkingu bez sytuowania budynkw, dla pozostaych terenw ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Kociuszki, Sobieskiego, Owidzkiej a take z terenu parkingu C2.56.P3 i drg wewntrznych, b) miejsca postojowe dla nowych realizacji minimum 0,5 miejsca/1 mieszkanie, 10miejsc/1000m2 pow. uytkowej usugi, dla zabudowy istniejcej lub poddawanej adaptacjom, przebudowom dopuszcza si ograniczenie iloci miejsc postojowych do niezbdnego minimum (np. dla osb niepenosprawnych, dla waciciela obiektu, min 1 miejsce na usug) oraz bilansowanie miejsc postojowych z uwzgldnieniem moliwoci wykorzystania miejsc w pasie drogowym ssiednich ulic lub na innym terenie w odlegoci dogodnego dojcia pieszego (pod warunkiem wykazania si prawem dysponowania tym miejscem na cele zapewnienia miejsc parkingowych); 11) stawka procentowa: 0%. 37. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.55.U2 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej, z zakresu usug owiaty i wychowania, szkoa 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) ustala si nakaz ochrony i rewaloryzacji zespou zabudowy historycznej, w szczeglnoci nawizujce do wyrnionych w rysunku planu budynkw o wartociach historycznych, figurujcych w ewidencji zabytkw lub postulowanych do wpisu do rejestru zabytkw, b) ustala si nakaz zagospodarowania zieleni towarzyszc powikszonego terenu dziaki szkolnej; c) dopuszcza si sytuowanie budynkw na granicy ssiednich dziaek budowlanych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala si wymg ochrony i pielgnacji wartociowego drzewostanu, 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) tereny w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewitalizacji urbanistycznej obejmujcej zesp zabudowy wzdu ul. Kociuszki, obowizuj ustalenia 9 ust. 11, b) budynki i zespoy wskazane w rysunku planu jako obiekty w ewidencji zabytkw oraz postulowane do wpisu do rejestru zabytkw do ochrony i zachowania, obowizuj ustalenia 9 ust. 5 i 7, c) n fragmencie terenu znajduje si obszar strefy ochrony archeologicznej, obowizuj ustalenia 9 ust. 8 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych,
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 183

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 40%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 15m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich dla budynkw towarzyszcych; e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: podzia lub scalanie nieruchomoci wymaga zgody wojewdzkiego konserwatora zabytkw; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: Dla terenu C2.53.MU5 dopuszcza si do czasu docelowego zagospodarowania i zabudowy wykorzystywanie terenu jako parkingu bez sytuowania budynkw, dla pozostaych terenw ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Kociuszki, Sobieskiego, Owidzkiej a take z terenu parkingu C2.56.P3 i drg wewntrznych, b) miejsca postojowe dla nowych realizacji minimum 0,5 miejsca/1 mieszkanie, 10miejsc/1000m2 pow. uytkowej usugi, dla zabudowy istniejcej lub poddawanej adaptacjom, przebudowom dopuszcza si ograniczenie iloci miejsc postojowych do niezbdnego minimum (np. dla osb niepenosprawnych, dla waciciela obiektu, min 1 miejsce na usug) oraz bilansowanie miejsc postojowych z uwzgldnieniem moliwoci wykorzystania miejsc w pasie drogowym ssiednich ulic lub na innym terenie w odlegoci dogodnego dojcia pieszego (pod warunkiem wykazania si prawem dysponowania tym miejscem na cele zapewnienia miejsc parkingowych); 11) stawka procentowa: 0%, 38. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.56.P3 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny obsugi komunikacji parking oglnodostpny, dojazd i dojcie do terenw ssiednich 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) istniejcy budynek usugowy-handlowy dopuszcza si do rozbirki, zakaz rozbudowy i nadbudowy obiektu; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: tereny w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewitalizacji urbanistycznej obejmujcej zesp zabudowy wzdu ul. Kociuszki, obowizuj ustalenia 9 ust. 11 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej w rozumieniu planu, obowizuj ustalenia 10 ust. 3 i 4 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) nie ustala si wymaganej minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: wg ustale oglnych; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: ustala si zakaz sytuowania nowych budynkw oraz tymczasowych obiektw budowlanych; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: dopuszcza si uytkowanie istniejcego budynku usugowego do czasu jego rozbirki, przy czym nie dopuszcza si rozbudowy, nadbudowy obiektu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej:

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 184

a) dojazd z ul. Sobieskiego, b) miejsca postojowe teren w caoci przeznacza si na parking, wymg realizacji maksymalnie duej liczby miejsc postojowych przy uwzgldnieniu niezbdnej powierzchni biologicznie czynnej oraz moliwoci zapewnienia dojazdu i dojcia do ssiednich dziaek pozbawionych dostpu bezporedniego do drg publicznych; 11) stawka procentowa: 0%. 40. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.58.MN.2 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od strony zachodniej oraz od strony ul. Jabowskiej wprowadzi ziele izolacyjno-krajobrazow; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) tereny w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewitalizacji urbanistycznej obejmujcej zesp zabudowy wzdu ul. Kociuszki, obowizuj ustalenia 9 ust. 11; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych (mieszkalnych lub usugowych i mieszkalno-usugowych) do 9m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 5m, maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 40% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) minimalna nowowydzielana dziaka o powierzchni 500m2, podzia prostopadle do istniejcego podziau geodezyjnego , nowe dziaki w gbi terenu 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Kociuszki oraz z drg wewntrznych, b) miejsca postojowe min 2 miejsca/ 1 dom; 11) stawka procentowa: 0%. 41. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.59.MN.3 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usugami towarzyszcymi, usugi w formie lokali w budynkach mieszkalnych lub w odrbnych budynkach; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wyklucza si lokalizacje obiektw lub dziaalnoci, ktrych uciliwoci na granicy dziaki mogyby powodowa przekroczenie standardw jakoci rodowiska wymaganych dla ssiedniej zabudowy mieszkaniowej;

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 185

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) tereny w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewitalizacji urbanistycznej obejmujcej zesp zabudowy wzdu ul. Kociuszki, obowizuj ustalenia 9 ust. 11, b) dla budynkw wskazanych na rysunku planu jako obiekty w ewidencji zabytkw obowizuj ustalenia 9 ust. 7; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych (mieszkalnych lub usugowych i mieszkalno-usugowych) do 10m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: wg ustale oglnych; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w zagospodarowaniu uwzgldni ochron funkcji mieszkalnych przed uciliwociami od drg (haas, wibracje) poprzez zastosowanie rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Jabowskiej i z ul. Pomorskiej, b) miejsca postojowe minimum 1 miejsce/1 mieszkanie i min 1 miejsce/usug; 11) stawka procentowa: 0%. 42. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.60.U1,MU.5 (P2) plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej oraz mieszkaniowo-usugowej rdmiejskiej, w okresie tymczasowym budownictwa, handlu hurtowego, usug rzemiosa; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) pierzeja ulicy Kociuszki do rewaloryzacji i uzupenienia, dla nowych obiektw wzdu tej pierzei wymagane studium pierzei pokazujce kontekst otoczenia, w szczeglnoci nawizujce do wyrnionych w rysunku planu budynkw o wartociach historycznych, figurujcych w ewidencji zabytkw, usytuowanych w ssiednich terenach; b) dopuszcza si sytuowanie budynkw na granicy ssiednich dziaek budowlanych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wyklucza si lokalizacje obiektw lub dziaalnoci, ktrych uciliwoci na granicy dziaki mogyby powodowa przekroczenie standardw jakoci rodowiska wymaganych dla ssiedniej zabudowy mieszkaniowej; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) tereny w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewitalizacji urbanistycznej obejmujcej zesp zabudowy wzdu ul. Kociuszki, obowizuj ustalenia 9 ust. 11, 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych;

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 186

6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych (mieszkalnych lub usugowych i mieszkalno-usugowych) do 10m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, wzdu pierzei ul. Kociuszki dachy strome ustawione kalenica rwnolegle do frontu, w gbi parcel dopuszcza si dachy paskie; e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 20% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: wg ustale oglnych; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w zagospodarowaniu uwzgldni ochron funkcji mieszkalnych przed uciliwociami od drg (haas, wibracje) poprzez zastosowanie rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej; b) teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: dopuszcza si w okresie do 5 lat od uchwalenia planu utrzymanie funkcji dotychczasowych z zakresu budownictwa, handlu hurtowego, rzemiosa; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Kociuszki, ew. z drg wewntrznych, b) miejsca postojowe minimum 1 miejsce/1 mieszkanie dla pozostaych funkcji wg 14 ust. 2 pkt 1; 11) stawka procentowa: 0%. 43. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.61.MU.5, C2.62.MU.5 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo-usugowej rdmiejskiej, 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) pierzeja ulicy Kociuszki do rewaloryzacji i uzupenienia, dla nowych obiektw wzdu tej pierzei wymagane studium pierzei pokazujce kontekst otoczenia, w szczeglnoci nawizujce do wyrnionych w rysunku planu budynkw o wartociach historycznych, figurujcych w ewidencji zabytkw, usytuowanych w ssiednich terenach; b) dopuszcza si sytuowanie budynkw na granicy ssiednich dziaek budowlanych; c) w miejscu wskazanym na rysunku planu w terenie C2.61.MU.5 nakaz uzupenienia pierzei ulicy Kociuszki; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) tereny w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewitalizacji urbanistycznej obejmujcej zesp zabudowy wzdu ul. Kociuszki, obowizuj ustalenia 9 ust. 11; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: stosowanie tablic reklamowych i informacyjnych powizanych z elewacjami frotowymi wzdu pierzei ulic Kociuszki oraz Pelpliskiej, dopuszczalne wycznie do wysokoci stropu I kondygnacji; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy:

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 187

a) dla pierzei ulicznych Kociuszki lini zabudowy ksztatowa jako przeduenie linii zabudowy budynkw istniejcych wskazywanych do ochrony, z dopuszczeniem cofnicia czci elewacji (do 40%), linie zabudowy od ul. Pelpliskiej jak na rysunku planu w odl. 6m, linie zabudowy nieprzekraczalne od nowoprojektowanych drg jak na rysunku planu; b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 50%, a dla dz. geod. 153/5- do 75%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych (mieszkalnych lub usugowych i mieszkalno-usugowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich dla budynkw towarzyszcych sytuowanych w gbi parcel; e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 20% powierzchni dziaki, dla dz. 153/5 nie ustala si wymaganej powierzchni biologicznie czynnej; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: wg ustale oglnych, przy czym zalecane zachowanie, ochrona historycznego podziau parcelacyjnego, nie reguluje si minimalnej powierzchni wydzielanych dziaek; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w zagospodarowaniu uwzgldni ochron funkcji mieszkalnych przed uciliwociami od drg (haas, wibracje) poprzez zastosowanie rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej; b) teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Kociuszki, Pelpliskiej, nowoprojektowanych drg KDD oraz z drg wewntrznych, b) miejsca postojowe minimum 1 miejsce/1 mieszkanie dla pozostaych funkcji wg 14 ust. 2 pkt 1; 11) stawka procentowa: 0%. 44. Dla terenw oznaczonych symbolem, C.63.MU.5 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo-usugowej rdmiejskiej, 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) pierzeja ulicy Pelpliskiej do ochrony i zachowania, dla nowych obiektw oraz rozbudw, przebudw wzdu tej pierzei wymagane studium pierzei pokazujce kontekst otoczenia, w szczeglnoci nawizujce do wyrnionych w rysunku planu budynkw o wartociach historycznych, figurujcych w ewidencji zabytkw; b) dopuszcza si sytuowanie budynkw na granicy ssiednich dziaek budowlanych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) tereny w granicach strefy ochrony konserwatorskiej - rewitalizacji urbanistycznej, obowizuj ustalenia 9 ust. 11, 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: stosowanie tablic reklamowych i informacyjnych powizanych z elewacjami frotowymi wzdu pierzei ulicy Pelpliskiej, dopuszczalne wycznie do wysokoci stropu I kondygnacji; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) dla pierzei ulicy Pelpliskiej i Pomorskiej lini zabudowy ksztatowa jako przeduenie linii zabudowy budynkw istniejcych wskazywanych do ochrony, linie zabudowy nieprzekraczalne od nowoprojektowanych drg jak na rysunku planu;
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 188

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 50%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych (mieszkalnych lub usugowych i mieszkalno-usugowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich dla budynkw towarzyszcych sytuowanych w gbi parcel; e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 20% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: wg ustale oglnych, przy czym zalecane zachowanie, ochrona historycznego podziau parcelacyjnego , nie reguluje si minimalnej powierzchni wydzielanych dziaek 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Pelpliskiej, Pomorskiej, nowoprojektowanych drg KDD, b) miejsca postojowe minimum 1 miejsce/1 mieszkanie, dla pozostaych funkcji wg 14 ust. 2 pkt 1; 11) stawka procentowa: 0%. 45. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.64.U1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej, w szczeglnoci z zakresu handlu detalicznego, gastronomii i rozrywki, kultury, administracji, biur, drobnych usug; funkcje dopuszczalne uzupeniajce- mieszkaniowe; dopuszcza si sytuowanie parkingu oglnodostpnego 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) dla zabudowy wzdu ul. Pomorskiej wymagane studium pokazujce projektowane obiekty w kontekcie otoczenia, z uwzgldnieniem widoku z punktu przy ul.Pomorskiej, wskazanego na rysunku planu; b) dopuszcza si sytuowanie budynkw na granicy ssiednich dziaek budowlanych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) tereny w granicach strefy ochrony konserwatorskiej - rewitalizacji urbanistycznej, obowizuj ustalenia 9 ust. 11, 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: stosowanie tablic reklamowych i informacyjnych powizanych z elewacjami frotowymi wzdu pierzei ulicy Pomorskiej dopuszczalne wycznie do wysokoci stropu I kondygnacji; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy nieprzekraczalne od ul. Pomorskiej jak na rysunku planu, od pozostaych drg wg przepisw odrbnych; b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 50%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- dowolna, wskazane dachy strome nawizujce do historycznej zabudowy w ssiedztwie, z dopuszczeniem dachw paskich dla budynkw towarzyszcych sytuowanych w gbi parcel; e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 20% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci:

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 189

a) wg ustale oglnych, przy czym zalecane zachowanie, ochrona historycznego podziau parcelacyjnego, nie reguluje si minimalnej powierzchni wydzielanych dziaek, b) wskazane scalenie dziaek; warunki scalenia i ponownego podziau wymagaj uzgodnienia z waciwym konserwatorem zabytkw, 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Pomorskiej, nowoprojektowanych drg KDD, b) miejsca postojowe wg 14 ust. 2 pkt 1; 11) stawka procentowa: 0%. 46. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.65.MU.5 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo-usugowej rdmiejskiej, z dopuszczeniem sytuowania miejsc parkingowych w kondygnacji podziemnej 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) pierzeja ulicy Kociuszki do rewaloryzacji i uzupenienia, dla nowych obiektw wzdu tej pierzei wymagane studium pierzei pokazujce kontekst otoczenia, w szczeglnoci nawizujce do wyrnionych w rysunku planu budynkw o wartociach historycznych, figurujcych w ewidencji zabytkw, usytuowanych w ssiednich terenach; b) dopuszcza si sytuowanie budynkw w odlegoci mniejszej jak 3m od granicy z ssiedni dz. budowlan oraz bezporednio w granicy ssiednich dziaek budowlanych, a take w formie zabudowy zwartej; dopuszcza si podpiwniczenie, c) dla dz. geod. 260 - nakaz projektowania nowej zabudowy wzdu ulicy KDW czcej ul. Pomorska z Kociuszki, z nieprzekraczaln lini zabudowy w linii rozgraniczajcej drog KDW oraz w odl. 6m od granicy z terenem C2.66.MW.1- jak na rysunku planu; z uwzgldnieniem szczeglnych wymaga architektonicznych (zgodnie z definicj - 5 pkt 32), d) wskazane dla nowej zabudowy nawizanie do charakterystycznych cech zabudowy historycznej usytuowanej w pierzei ulicy Kociuszki (np. gzymsy, artykulacja pionowa i pozioma elewacji frontowej itp.), e) utrzyma historyczny sposb lokalizacji zabudowy w kwartale- budynki na zapleczu zabudowy poudniowej pierzei ulicy Kociuszki zorientowane w kierunku pnoc-poudnie- jak historyczne oficyny; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) tereny w granicach strefy ochrony konserwatorskiej - rewitalizacji urbanistycznej, obowizuj ustalenia 9 ust. 11, 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: stosowanie tablic reklamowych i informacyjnych powizanych z elewacjami frotowymi wzdu pierzei ulicy Kociuszki oraz w nowoprojektowanej pierzei wzdu drogi KDW dopuszczalne wycznie do wysokoci stropu I kondygnacji; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy- dopuszcza si sytuowanie budynkw w linii rozgraniczajcej ulic Kociuszki, dla dz. geod. 260 obrb 16 w linii rozgraniczajcej ulic KDW- (tj. w granicy dz. geod. 226/25 obr 16) oraz w odl. 6m od granicy z terenem C2.66.MW.1-jak na rysunku planu; b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 80%, a dla dz. 260 obr 16 pow. zabudowy nie moe przekroczy 1500m2;

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 190

c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych sytuowanych wzdu Kociuszki do 15m, dla pozostaych do 11m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a dla dz. geod. 260 obrb 16 ustala si wysoko do najwyszej krawdzi elewacji frontowej lub kalenicy do 16m, d) geometria dachw- dowolna, wskazane dachy strome nawizujce do historycznej zabudowy w ssiedztwie, z dopuszczeniem dachw paskich dla budynkw towarzyszcych sytuowanych w gbi parcel; dla dz. geod. 260 obrb 16 dachy dowolne; e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 10% powierzchni dziaki, a dla dz. geod. 260 obrb 16- nie ustala si wymaganej powierzchni biologicznie czynnej 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) wg ustale oglnych, przy czym zalecane zachowanie, ochrona historycznego podziau parcelacyjnego, nie reguluje si minimalnej powierzchni wydzielanych dziaek, 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Kociuszki, drg wewntrznych w tym osiedla Pomorska oraz KDW czcej ul.Pomorsk z Kociuszki, b) miejsca postojowe wg 14 ust. 2 pkt 1; dopuszcza si bilansowanie niezbdnych miejsc postojowych z uwzgldnieniem miejsc sytuowanych w pasie drogowym ulic ssiednich oraz w liniach rozgraniczajcych innego terenu pooonego w zasigu dogodnego dojcia pieszego pod warunkiem wykazania si prawem dysponowania tym miejscem na cele zapewnienia miejsc parkingowych; a dla dz. geod. 260 obrb 16 nie ustala si wymaganej liczby miejsc postojowych 11) stawka procentowa: 0%. 47. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.66.MW.1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dopuszcza si uzupeniajce funkcje usugowe wbudowane bd projektowane jako oddzielne budynki, ziele urzdzon, parkingi dla obsugi funkcji podstawowej; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) dopuszcza si dobudowy obiektw usugowych do istniejcych budynkw mieszkalnych wielorodzinnych; b) wprowadzenie nowej zabudowy wielorodzinnej wymaga analizy moliwoci zapewnienia odpowiednich wskanikw zieleni towarzyszcej oraz zapewnienia miejsc postojowych, dopuszcza si wsplne, zagwarantowane odpowiednia umow zagospodarowanie terenw zieleni osiedlowej i miejsca placu zabaw dla dzieci dla kilku budynkw wielorodzinnych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) tereny w granicach strefy ochrony konserwatorskiej - rewitalizacji urbanistycznej - obejmujca zesp zabudowy wzdu ul. Kociuszki o granicach okrelonych na rysunku planu, obowizuj ustalenia 9 ust. 11, 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy- od drg wg przepisw odrbnych b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 50%,

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 191

c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 20m, maksymalnie 5 kondygnacji nadziemnych, a dla obiektw towarzyszcych typu garae, budynki usugowe - wysoko do 10m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw - dowolna, wskazane dachy strome nawizujce do historycznej zabudowy w ssiedztwie, z dopuszczeniem dachw paskich dla budynkw towarzyszcych sytuowanych w gbi parcel; e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 25% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) wg ustale oglnych, b) minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziaek 500m2, 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Pelpliskiej, oraz z Pomorskiej i Kociuszki poprzez drogi wewntrzne; b) miejsca postojowe wg 14 ust. 2 pkt 1; 11) stawka procentowa: 0%. 48. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.67.MN.2,U1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usug; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) ochronie podlega pierzeja ulicy Pelpliskiej, dla nowych obiektw oraz rozbudw istniejcych budynkw wzdu tej pierzei wymagane studium pierzei pokazujce kontekst otoczenia, w szczeglnoci nawizujce do wyrnionych w rysunku planu budynkw o wartociach historycznych, figurujcych w ewidencji zabytkw lub postulowanych do wpisu do rejestru zabytkw b) dopuszcza si sytuowanie budynkw bezporednio na granicy; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) tereny w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewitalizacji urbanistycznej obejmujcej zesp zabudowy wzdu ul. Kociuszki, obowizuj ustalenia 9 ust. 11, b) dla budynkw wskazanych na rysunku planu jako obiekty w ewidencji zabytkw obowizuj ustalenia 9 ust. 7 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, dla nowych budynkw wskazane zachowanie linii zabudowy wyznaczonej przez zabudow historyczn b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 60%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych (mieszkalnych lub usugowych i mieszkalno-usugowych) do 10m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, wskazane strome o nachyleniu poaci w przedziale 35-45stopni, ustawione kalenic rwnolegle do frontu e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 10% powierzchni dziaki,

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 192

7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: wg ustale oglnych, nie ustala si minimalnej powierzchni dla nowowydzielanych dziaek 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w zagospodarowaniu uwzgldni ochron funkcji mieszkalnych przed uciliwociami od drg (haas, wibracje) poprzez zastosowanie rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej; b) teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Pelpliskiej oraz drg wewntrznych ssiedniego osiedla mieszkaniowego, b) miejsca postojowe wg 14 ust. 2 pkt 1, przy czym dopuszcza si bilansowanie niezbdnych miejsc postojowych z uwzgldnieniem miejsc sytuowanych w pasie drogowym ulic ssiednich oraz w liniach rozgraniczajcych innego terenu pooonego w zasigu dogodnego dojcia pieszego pod warunkiem wykazania si prawem dysponowania tym miejscem na cele zapewnienia miejsc parkingowych; 11) stawka procentowa: 0%. 49. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.68.MU.5 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo-usugowej rdmiejskiej, w szczeglnoci usug handlu, gastronomii, usug administracyjno-biurowych i innych usug nieuciliwych towarzyszcych zabudowie mieszkalnej, usug hotelowych; dopuszczalne funkcje- ziele urzdzona, parkingi 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) dla nowych obiektw wzdu pierzei ul. Kociuszki wymagane studium pierzei ulicy pokazujce kontekst otoczenia, w szczeglnoci nawizujce do wyrnionych w rysunku planu budynkw o wartociach historycznych, figurujcych w ewidencji zabytkw, usytuowanych w ssiednich terenach (wymagany co najmniej cig pokazujcy pierzej ul. Kociuszki z dziak Sdu i budynkiem na dz. geod. 230/3 ) b) dopuszcza si sytuowanie budynkw na granicy ssiednich dziaek budowlanych; c) nakaz projektowania nowej zabudowy wzdu ulicy Kociuszki z uwzgldnieniem szczeglnych wymaga architektonicznych (zgodnie z definicj - 5 pkt 32) dla dz. 259 obr 16 nieprzekraczalna linia zabudowy w linii rozgraniczajcej ulicy Kociuszki oraz w granicy z dz. 226/25 d) nakaz urzdzenia zieleni w pasie terenu wzdu muru aresztu; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) tereny w granicach strefy ochrony konserwatorskiej - rewitalizacji urbanistycznej - obejmujca zesp zabudowy wzdu ul. Kociuszki o granicach okrelonych na rysunku planu, obowizuj ustalenia 9 ust. 11, b) budynek wskazany na rysunku planu figurujcy w ewidencji zabytkw - do ochrony, obowizuj ustalenia 9 ust. 7 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: stosowanie tablic reklamowych i informacyjnych powizanych z elewacjami frotowymi wzdu pierzei ulicy Kociuszki oraz w nowoprojektowanej pierzei wzdu drogi KDW dopuszczalne wycznie do wysokoci stropu I kondygnacji; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy- dopuszcza si sytuowanie budynkw w linii rozgraniczajcej ulic Kociuszki oraz ulice KDW; b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 90%, a dla dz. geod. 259 obr. 16 pow. zabudowy liczona w obrysie murw parteru do 700m2
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 193

c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych sytuowanych wzdu ul. Kociuszki do 18m, przy czym wysoko grnej krawdzi elewacji frontowej nie wyej jak 15m; dla pozostaych budynkw wysoko do 11m, a dla obiektw towarzyszcych - wysoko do 6m, gabaryt i wysokoci nowej zabudowy zblione do historycznej zabudowy w pierzei ulicy Kociuszki; poziom posadowienia parteru nie wyej jak 1m npt, dopuszcza si podpiwniczenie; d) geometria dachw - dachy dowolne, wskazane nawizujce do zabudowy wzdu dz. nr 226/5 obr. 16; dopuszcza si wietliki, okna poaciowe, lukarny itp. elementy; e) nie ustala si wymaganej minimalnej powierzchni biologicznie czynnej; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) wg ustale oglnych, nie reguluje si minimalnej powierzchni wydzielanych dziaek, 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Kociuszki, drg wewntrznych w tym KDW czcej ul. Pomorsk z Kociuszki , b) miejsca postojowe wg 14 ust. 2 pkt 1; dopuszcza si bilansowanie niezbdnych miejsc postojowych z uwzgldnieniem miejsc sytuowanych w pasie drogowym ulic ssiednich oraz w liniach rozgraniczajcych innego terenu pooonego w zasigu dogodnego dojcia pieszego pod warunkiem wykazania si prawem dysponowania tym miejscem na cele zapewnienia miejsc parkingowych; a dla dz. 259 obrb 16 wymaganej iloci miejsc postojowych nie okrela si; 11) stawka procentowa: 0%. 50. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.69.U1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej rdmiejskiej, zespl sadu rejonowego i aresztu; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) pierzeja ulicy Kociuszki szczeglne wymagania architektoniczne (zgodnie z definicj - 5) 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) tereny w granicach strefy ochrony konserwatorskiej - rewitalizacji urbanistycznej - obejmujca zesp zabudowy wzdu ul. Kociuszki o granicach okrelonych na rysunku planu, obowizuj ustalenia 9 ust. 11, b) budynek wskazany na rysunku planu figurujcy w ewidencji zabytkw - do ochrony, obowizuj ustalenia 9 ust. 7, c) zasady ochrony zespou i obiektw wskazywanych do ochrony, w ewidencji zabytkw, w tym postulowanych do wpisu do rejestru zabytkw wg 9 ust. 5 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) parametry i wskaniki wg uzgodnie konserwatorskich b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 5% powierzchni terenu 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: zakaz podziau na dziaki 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu;
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 194

10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Kociuszki i Pomorskiej, b) miejsca postojowe wg 14 ust. 2 pkt 1; 11) stawka procentowa: 0%. 51. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.70.U2 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej rdmiejskiej, z zakresu usug o charakterze publicznym, szkoa muzyczna; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) pierzeja ulicy Kociuszki szczeglne wymagania architektoniczne (zgodnie z definicj - 5) 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) tereny w granicach strefy ochrony konserwatorskiej - rewitalizacji urbanistycznej - obejmujca zesp zabudowy wzdu ul. Kociuszki o granicach okrelonych na rysunku planu, obowizuj ustalenia 9 ust. 11, b) zasady ochrony zespou i obiektw wskazywanych do ochrony, w ewidencji zabytkw, w tym postulowanych do wpisu do rejestru zabytkw wg 9 ust. 5 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej w rozumieniu planu, obowizuj ustalenia 10 ust. 3 i 4 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) parametry i wskaniki wg uzgodnie konserwatorskich b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 5% powierzchni terenu 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: zakaz podziau na dziaki 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Kociuszki, b) miejsca postojowe wg 14 ust. 2 pkt 1; dopuszcza si ograniczeni miejsc postojowych do niezbdnego minimum (dla potrzeb osb niepenosprawnych), miejsca postojowe dopuszcza si sytuowa w innym terenie, w zasigu dogodnego dojcia pieszego, pod warunkiem wykazania si prawem dysponowania tym miejscem na cele zapewnienia miejsc parkingowych; 11) stawka procentowa: 0%. 52. Dla terenw oznaczonych symbolem C.2.71.P3, C2.72.P3, C2.110.P3 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny obsugi komunikacji parking oglnodostpny, dopuszcza si lokalizacj przystanku taxi, 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) teren C2.72.P3 w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewitalizacji urbanistycznej obejmujcej zesp zabudowy wzdu ul. Kociuszki, obowizuj ustalenia 9 ust. 11

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 195

b) teren C2.71.P3 w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji- obejmujca zesp folwarku Starogard Szlac hecki o granicach okrelonych na rysunku planu, obowizuj ustalenia 9 ust. 10; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej w rozumieniu planu, obowizuj ustalenia 10 ust. 3 i 4; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 5% powierzchni, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: wg ustale oglnych; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: ustala si zakaz sytuowania budynkw oraz tymczasowych obiektw budowlanych; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z przylegych drg publicznych, b) miejsca postojowe teren w caoci przeznacza si na parking, wymg realizacji maksymalnie duej liczby miejsc postojowych przy uwzgldnieniu niezbdnej powierzchni biologicznie czynnej; 11) stawka procentowa: 0%. 53. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.73.ZP, C2.74.ZP, plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urzdzonej, pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: istniejcy wartociowy drzewostan do ochrony i zachowania, 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: tereny w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewitalizacji urbanistycznej obejmujcej zesp zabudowy wzdu ul. Kociuszki, obowizuj ustalenia 9 ust. 11; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej w rozumieniu planu, obowizuj ustalenia 10 ust. 3 i 4; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: nie dotyczy ze wzgldu na zakaz sytuowania budynkw ; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: wg ustale oglnych; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: wg ustale oglnych; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd do celw pielgnacyjnych od drg wewntrznych osiedla b) miejsca postojowe zakaz sytuowania 11) stawka procentowa: 0%. 54. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.75.MU.5 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo-usugowej rdmiejskiej, 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego:
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 196

a) pierzeja ulicy Kociuszki, Chojnickiej do rewaloryzacji i uzupenienia (w szczeglnoci naronik ulicy Chojnicka-Lubichowska), dla nowych obiektw wzdu tych pierzei wymagane studium pierzei ulicy, pokazujce kontekst otoczenia, w szczeglnoci nawizujce do wyrnionych w rysunku planu budynkw o wartociach historycznych, figurujcych w ewidencji zabytkw, usytuowanych w ssiednich terenach b) dopuszcza si sytuowanie budynkw na granicy ssiednich dziaek budowlanych; c) nakaz projektowania nowej zabudowy z uwzgldnieniem szczeglnych wymaga architektonicznych (zgodnie z definicj - 5) 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) tereny w granicach strefy ochrony konserwatorskiej - rewaloryzacji i konserwacji - obejmujca zesp ul. Chojnickiej rewitalizacji urbanistycznej, obowizuj ustalenia 9 ust. 14, b) budynek wskazany na rysunku planu figurujcy w ewidencji zabytkw - do ochrony, obowizuj ustalenia 9 ust. 7 c) w terenie wystpuje wskazany orientacyjnie na rysunku planu obszar strefy ochrony archeologicznej, obowizuj dla niej ustalenia 9 ust. 8 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: stosowanie tablic reklamowych i informacyjnych powizanych z elewacjami frotowymi wzdu pierzei ulicy Kociuszki, Lubichowska, Chojnicka dopuszczalne wycznie do wysokoci stropu I kondygnacji; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy- dopuszcza si sytuowanie budynkw w linii rozgraniczajcej ulic Kociuszki oraz Chojnick; b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 70%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 15m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- dowolna, wskazane dachy strome nawizujce do historycznej zabudowy w ssiedztwie, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 5% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) wg ustale oglnych, przy czym zalecane zachowanie, ochrona historycznego podziau parcelacyjnego, nie reguluje si minimalnej powierzchni wydzielanych dziaek, 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Kociuszki, Chojnickiej, Lubichowskiej, b) miejsca postojowe wg 14 ust. 2 pkt 1; dopuszcza si bilansowanie niezbdnych miejsc postojowych z uwzgldnieniem miejsc sytuowanych w pasie drogowym ulic ssiednich oraz w liniach rozgraniczajcych innego terenu pooonego w zasigu dogodnego dojcia pieszego pod warunkiem wykazania si prawem dysponowania tym miejscem na cele zapewnienia miejsc parkingowych; 11) stawka procentowa: 0%. 55. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.76.U1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej rdmiejskiej, zespl stray poarnych 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego:

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 197

a) pierzeja ulicy Kociuszki i Lubichowskiej szczeglne wymagania architektoniczne (zgodnie z definicj 5) 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) tereny w granicach strefy ochrony konserwatorskiej - rewaloryzacji i konserwacji - obejmujca zesp ul. Lubichowskiej , o granicach okrelonych na rysunku planu , obowizuj ustalenia 9 ust. 15, 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linia zabudowy wg przepisw odrbnych b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 50%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 15m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- dowolna, wskazane dachy strome nawizujce do historycznej zabudowy w ssiedztwie, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 5% powierzchni terenu 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: zakaz podziau na dziaki 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Kociuszki i Lubichowskiej, b) miejsca postojowe wg 14 ust. 2 pkt 1; 11) stawka procentowa: 0%. 56. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.77.MU.5, C2.79.MU.5, C2.86.MU.5, C2.108.MU.5, C2.109.MU.5/ZZ plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo-usugowej rdmiejskiej, przy czym MU5/ZZw obszarze bezporedniego zagroenia powodzi 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) pierzeja ulicy Chojnickiej do rewaloryzacji i uzupenienia, dla nowych obiektw wzdu tej pierzei wymagane studium pierzei pokazujce kontekst otoczenia, w szczeglnoci nawizujce do wyrnionych w rysunku planu budynkw o wartociach historycznych, figurujcych w gminnej ewidencji zabytkw, usytuowanych w ssiednich terenach; dopuszcza si wjazdy i wejcia (w tym bramowe) w gb parcel; b) dopuszcza si sytuowanie budynkw na granicy ssiednich dziaek budowlanych; c) w miejscu wskazanym na rysunku planu w terenie C2.79.MU.5 oraz w terenie C2.77.MU.5, C2.86.MU.5 nakaz uzupenienia pierzei ulicy Chojnickiej; d) dla dz. geod. 370 wskazana rekompozycja lub wymiana istniejcej zabudowy; e) w miejscach wskazanych na rysunku planu wskazana estetyzacja elewacji istniejcych budynkw; f) postuluje si likwidacj budynkw tymczasowych, gospodarczych, garaowych, o nietrwaej konstrukcji i niskich walorach estetycznych, pooonych na zapleczach istniejcej zabudowy tworzcej pierzej ul. Chojnickiej; g) ustala si nakaz utrzymania tradycyjnej organizacji przestrzeni i charakteru zabudowy, wskazane utrzymanie zrnicowania wysokociowego budynkw tworzcych pierzej uliczn;

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 198

3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: fragment terenu w granicach planowanego powikszenia obszaru chronionego krajobrazu- dla tej czci ustala si zakaz sytuowania budynkw ; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) tereny w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji - obejmujca zesp ul. Chojnickiej obowizuj ustalenia 9 ust. 14, b) dla obiektw w gminnej ewidencji zabytkw i wskazanych na rysunku planu jako chronionych ustaleniami planu obowizuj zasady okrelone w 9 ust.7 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: stosowanie tablic reklamowych i informacyjnych powizanych z elewacjami frotowymi wzdu pierzei ulicy Chojnickiej dopuszczalne wycznie do wysokoci stropu I kondygnacji 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) dla pierzei ulicznych ul. Chojnickiej lini zabudowy ksztatowa jako przeduenie linii zabudowy budynkw istniejcych wskazywanych do ochrony, z dopuszczeniem cofnicia czci elewacji (do 40%); od strony projektowanej drogi wewntrznej KDW nieprzekraczalna linia zabudowy w odl. 2m od linii rozgraniczajcej drog, jak na rysunku planu; b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 80%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych (mieszkalnych lub usugowych i mieszkalno-usugowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, przy czym dla dz. geod. 370 wysoko zabudowy powinna uwzgldnia istniejce okna w cianie budynku usytuowanego na dz. geod. 369, a dla zabudowy wzdu drogi wewntrznej KDW zabudowa o wysokoci maksimum 9m, d) geometria dachw - zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich, dla budynkw towarzyszcych sytuowanych w gbi parcel; e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 10% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: wg ustale oglnych, przy czym zalecane zachowanie, ochrona historycznego podziau parcelacyjnego , nie reguluje si minimalnej powierzchni wydzielanych dziaek; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w zagospodarowaniu uwzgldni ochron funkcji mieszkalnych przed uciliwociami od drg (haas, wibracje) poprzez zastosowanie rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej, b) teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego, c) tereny wskazane do rehabilitacji istniejcej zabudowy i infrastruktury technicznej, d) uwzgldni w zagospodarowaniu terenu C2.109.MU.5/ZZ wymg zapewnienia dostpu do wody zgodnie z przepisami ustawy prawo wodne, e) w terenie C2.109.MU.5/ZZ granica obszaru bezporedniego zagroenia powodzi o prawdopodobiestwie 10% wg rysunku planu, w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi obowizuj ustalenia 11 ust.1 i 2; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Chojnickiej i Lubichowskiej (w tym poprzez ustanowione suebnoci w terenie C2.78.U1) oraz z drg wewntrznych i cigw pieszo-jezdnych,

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 199

b) miejsca postojowe minimum 1 miejsce/1 mieszkanie dla pozostaych funkcji wg 14 ust. 2 pkt. 1; dopuszcza si ograniczenie miejsc do niezbdnego minimum (osoby niepenosprawne) dopuszcza si bilansowanie niezbdnych miejsc postojowych z uwzgldnieniem miejsc sytuowanych w pasie drogowym ulic ssiednich oraz w liniach rozgraniczajcych innego terenu pooonego w zasigu dogodnego dojcia pieszego pod warunkiem wykazania si prawem dysponowania tym miejscem na cele zapewnienia miejsc parkingowych; 11) stawka procentowa: 0%. 57. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.77.MU.5, C2.79.MU.5, C2.86.MU.5, C2.108.MU.5, C2.109.MU.5/ZZ plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo-usugowej rdmiejskiej, przy czym MU.5/ZZw obszarze bezporedniego zagroenia powodzi; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) pierzeja ulicy Chojnickiej do rewaloryzacji i uzupenienia, dla nowych obiektw wzdu tej pierzei wymagane studium pierzei pokazujce kontekst otoczenia, w szczeglnoci nawizujce do wyrnionych w rysunku planu budynkw o wartociach historycznych, figurujcych w ewidencji zabytkw, usytuowanych w ssiednich terenach; b) dopuszcza si sytuowanie budynkw na granicy ssiednich dziaek budowlanych; c) w miejscu wskazanym na rysunku planu w terenie C2.79.MU.5 oraz w terenie C2.77.MU.5, C2.86.MU.5 nakaz uzupenienia pierzei ulicy Chojnickiej; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: fragment terenu w granicach planowanego powikszenia obszaru chronionego krajobrazu- dla tej czci ustala si zakaz sytuowania budynkw; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) tereny w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji - obejmujca zesp ul. Chojnickiej obowizuj ustalenia 9 ust. 14, b) dla obiektw w gminnej ewidencji zabytkw i wskazanych na rysunku planu jako chronionych ustaleniami planu obowizuj zasady okrelone w 9 ust.7; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: stosowanie tablic reklamowych i informacyjnych powizanych z elewacjami frotowymi wzdu pierzei ulicy Chojnickiej dopuszczalne wycznie do wysokoci stropu I kondygnacji; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) , dla pierzei ulicznych ul. Chojnickiej lini zabudowy ksztatowa jako przeduenie linii zabudowy budynkw istniejcych wskazywanych do ochrony, z dopuszczeniem cofnicia czci elewacji (do 40%); b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 50%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych (mieszkalnych lub usugowych i mieszkalno-usugowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich dla budynkw towarzyszcych sytuowanych w gbi parcel; e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 20% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: wg ustale oglnych, przy czym zalecane zachowanie, ochrona historycznego podziau parcelacyjnego , nie reguluje si minimalnej powierzchni wydzielanych dziaek; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w zagospodarowaniu uwzgldni ochron funkcji mieszkalnych przed uciliwociami od drg (haas, wibracje) poprzez zastosowanie rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej,
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 200

b) teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego, c) tereny wskazane do rehabilitacji istniejcej zabudowy i infrastruktury technicznej, d) uwzgldni w zagospodarowaniu terenu C2.109.MU.5/ZZ wymg zapewnienia dostpu do wody zgodnie z przepisami ustawy prawo wodne, e) w terenie C2.109.MU.5/ZZ granica obszaru bezporedniego zagroenia powodzi o prawdopodobiestwie 10% wg rysunku planu, w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi obowizuj ustalenia 11 ust.1 i 2; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Chojnickiej oraz z drg wewntrznych i cigw pieszo-jezdnych, b) miejsca postojowe minimum 1 miejsce/1 mieszkanie dla pozostaych funkcji wg 14 ust. 2 pkt 1; dopuszcza si ograniczenie miejsc do niezbdnego minimum (osoby niepenosprawne) dopuszcza si bilansowanie niezbdnych miejsc postojowych z uwzgldnieniem miejsc sytuowanych w pasie drogowym ulic ssiednich oraz w liniach rozgraniczajcych innego terenu pooonego w zasigu dogodnego dojcia pieszego pod warunkiem wykazania si prawem dysponowania tym miejscem na cele zapewnienia miejsc parkingowych; 11) stawka procentowa: 0%. 58. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.78.U1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej rdmiejskiej, w szczeglnoci urzd skarbowy; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) pierzeja ulicy Lubichowskiej szczeglne wymagania architektoniczne (zgodnie z definicj - 5); 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) tereny w granicach strefy ochrony konserwatorskiej - rewaloryzacji i konserwacji - obejmujca zesp ul. Lubichowskiej , o granicach okrelonych na rysunku planu, obowizuj ustalenia 9 ust. 15, 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linia zabudowy wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 50%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 15m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych - wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw - dowolna, wskazane dachy strome nawizujce do historycznej zabudowy w ssiedztwie, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 5% powierzchni terenu; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: zakaz podziau na dziaki; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Lubichowskiej;

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 201

b) miejsca postojowe wg 14 ust. 2 pkt 1; dopuszcza si ograniczenie miejsc do niezbdnego minimum (osoby niepenosprawne) dopuszcza si bilansowanie niezbdnych miejsc postojowych z uwzgldnieniem miejsc sytuowanych w pasie drogowym ulic ssiednich oraz w liniach rozgraniczajcych innego terenu pooonego w zasigu dogodnego dojcia pieszego pod warunkiem wykazania si prawem dysponowania tym miejscem na cele zapewnienia miejsc parkingowych, w tym w terenie C2.80.U1,P3; 11) stawka procentowa: 0%. 59. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.80.U1,P3 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej rdmiejskiej, parkingu, funkcje mieszkaniowe jako uzupeniajce np. na wyszych kondygnacjach budynkw usugowych; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) tereny w granicach strefy ochrony konserwatorskiej - rewaloryzacji i konserwacji - obejmujca zesp ul. Chojnickiej , o granicach okrelonych na rysunku planu, obowizuj ustalenia 9 ust. 14; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linia zabudowy wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 50%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 15m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych - wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw - dowolna, wskazane dachy strome nawizujce do historycznej zabudowy w ssiedztwie, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 5% powierzchni terenu; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: zakaz podziau na dziaki; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: dopuszcza si wykorzystywanie terenu w caoci na cele parkingowe; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Lubichowskiej poprzez nowoprojektowany odcinek KDD wydzielony z dotychczasowego terenu urzdu skarbowego; b) miejsca postojowe wg 14 ust. 2 pkt 1; 11) stawka procentowa: 0%. 60. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.81.MU.5 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo-usugowej rdmiejskiej; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) pierzeja ulicy Lubichowskiej - szczeglne wymagania architektoniczne (zgodnie z definicj - 5); b) dopuszcza si sytuowanie budynkw na granicy ssiednich dziaek budowlanych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) tereny w granicach strefy ochrony konserwatorskiej - rewaloryzacji i konserwacji - obejmujca zesp ul. Lubichowskiej , o granicach okrelonych na rysunku planu, obowizuj ustalenia 9 ust. 15,
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 202

b) budynki wskazane na rysunku planu figurujce w ewidencji zabytkw - do ochrony, obowizuj ustalenia 9 ust. 7; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: stosowanie tablic reklamowych i informacyjnych powizanych z elewacjami frotowymi wzdu pierzei ulicy Lubichowskiej dopuszczalne wycznie do wysokoci stropu I kondygnacji; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) dla pierzei ulicznych ul. Lubichowskiej lini zabudowy ksztatowa jako przeduenie linii zabudowy budynkw istniejcych wskazywanych do ochrony, z dopuszczeniem cofnicia czci elewacji. b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 50%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych (mieszkalnych lub usugowych i mieszkalno-usugowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich dla budynkw towarzyszcych sytuowanych w gbi parcel; e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 20% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: wg ustale oglnych, przy czym zalecane zachowanie, ochrona historycznego podziau parcelacyjnego, nie reguluje si minimalnej powierzchni wydzielanych dziaek; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w zagospodarowaniu uwzgldni ochron funkcji mieszkalnych przed uciliwociami od drg ul. Lubichowska (haas, wibracje) poprzez zastosowanie rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej; b) teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Lubichowskiej, b) miejsca postojowe minimum 1 miejsce/1 mieszkanie dla pozostaych funkcji wg 14 ust. 2 pkt 1; dopuszcza si ograniczenie miejsc do niezbdnego minimum (osoby niepenosprawne) dopuszcza si bilansowanie niezbdnych miejsc postojowych z uwzgldnieniem miejsc sytuowanych w pasie drogowym ulic ssiednich oraz w liniach rozgraniczajcych innego terenu pooonego w zasigu dogodnego dojcia pieszego pod warunkiem wykazania si prawem dysponowania tym miejscem na cele zapewnienia miejsc parkingowych; 11) stawka procentowa: 0%. 61. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.82.U1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej rdmiejskiej, w szczeglnoci usugi z zakresu handlu detalicznego, gastronomii, biur itp., dopuszcza si funkcje mieszkalne jako uzupeniajce np. na wyszych kondygnacjach budynkw usugowo-mieszkaniowych; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) pierzeja ulicy Lubichowskiej szczeglne wymagania architektoniczne (zgodnie z definicj - 5), miejscu wskazanym na rysunku planu wymagane uzupenienie pierzei, 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) tereny w granicach strefy ochrony konserwatorskiej - rewaloryzacji i konserwacji - obejmujca zesp ul. Lubichowskiej , o granicach okrelonych na rysunku planu , obowizuj ustalenia 9 ust. 15,
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 203

5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linia zabudowy ustala si linie zabudowy bdce kontynuacj linii zabudowy budynkw wzdu ulicy, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 100%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 15m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw - dowolna, wskazane dachy strome nawizujce do historycznej zabudowy w ssiedztwie, e) nie ustala si wymaganej minimalnej powierzchni biologicznie czynnej; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: zakaz podziau na dziaki 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu oraz tymczasowej zabudowy; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Lubichowskiej oraz poprzez teren C2.83.P3, b) miejsca postojowe wg 14 ust. 2 pkt.1; dopuszcza si bilansowanie niezbdnych miejsc postojowych z uwzgldnieniem miejsc sytuowanych w pasie drogowym ulic ssiednich oraz w liniach rozgraniczajcych innego terenu pooonego w zasigu dogodnego dojcia pieszego pod warunkiem wykazania si prawem dysponowania tym miejscem na cele zapewnienia miejsc parkingowych, w tym w terenie C2.83.P3; 11) stawka procentowa: 0%. 62. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.83.P3 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny obsugi komunikacji parking oglnodostpny, dopuszcza si lokalizacj przystanku taxi; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: tereny w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji - obejmujca zesp ul. Lubichowskiej , o granicach okrelonych na rysunku planu, obowizuj ustalenia 9 ust. 15; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej w rozumieniu planu, obowizuj ustalenia 10 ust. 3 i 4; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 5% powierzchni, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: wg ustale oglnych; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: ustala si zakaz sytuowania budynkw; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Niepodlegoci i Lubichowskiej,

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 204

b) miejsca postojowe teren w caoci przeznacza si na parking, wymg realizacji maksymalnie duej liczby miejsc postojowych przy uwzgldnieniu niezbdnej powierzchni biologicznie czynnej; 11) stawka procentowa: 0%. 63. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.84.UC, C2.85.UC plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: a) tereny zabudowy usugowej rdmiejskiej, w szczeglnoci usugi z zakresu handlu detalicznego, gastronomii, biur itp., w tym z dopuszczeniem usug handlu w obiektach wielkopowierzchniowych o powierzchni sprzeday powyej 2000m2, b) w terenie C2.85.UC- targowisko miejskie, c) wyklucza si funkcje mieszkalne; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) pierzeja ulicy Niepodlegoci szczeglne wymagania architektoniczne (zgodnie z definicj - 5), dla nowych obiektw oraz rozbudw istniejcych budynkw wzdu tej pierzei wymagane studium pierzei pokazujce kontekst otoczenia, b) wymagane na etapie projektu budowlanego studium krajobrazowe uzasadniajce rozwizanie architektoniczne, w tym wizualizacje z punktw widokowych wskazanych na rysunku planu w rejonie cmentarza przy ul. Niepodlegoci; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: tereny poza strefami ochrony konserwatorskiej; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linia zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 16m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- dowolna, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 10% powierzchni terenu; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: zakaz podziau na dziaki; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego; b) cz terenu C2.85.UC znajduje si w oznaczonej na rysunku planu strefie ogranicze dla zagospodarowania lokalizowanego w ssiedztwie cmentarza o szerokoci 50m od granic dziaki cmentarza; w obrbie strefy obowizuj ustalenia jak w 12 ust. 6; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Niepodlegoci i Lubichowskiej poprzez teren C.2.83.P3, a take od strony ul. Chojnickiej poprzez cig pieszo-jezdny KDX i drog wewntrzn KDW, wskazan na rysunku planu b) miejsca postojowe wg 14 ust. 2 pkt 1; dopuszcza si bilansowanie niezbdnych miejsc postojowych z uwzgldnieniem innego terenu pooonego w zasigu dogodnego dojcia pieszego pod warunkiem wykazania si prawem dysponowania tym miejscem na cele zapewnienia miejsc parkingowych, w tym w terenie C2.83.P3;
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 205

11) stawka procentowa: 0%. 64. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.87.ZC plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni cmentarza, dopuszcza si sytuowanie obiektw maej architektury oraz niewielkich gabarytowo obiektw usugowych typu kiosk uliczny zwizanych z funkcj terenu; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: ustala si nakaz zastosowania rolinnoci zrnicowanej morfologicznie, planowo urzdzonej, istniejcy drzewostan do ochrony i zachowania; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej - rewaloryzacji i konserwacji - obejmujca zesp ul. Chojnickiej , o granicach okrelonych na rysunku planu, obowizuj ustalenia 9 ust. 14, b) cmentarz zabytkowy, w gminnej ewidencji zabytkw, obowizuj ustalenia 9 ust. 7; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej w rozumieniu planu, obowizuj ustalenia 10 ust. 3 i 4; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) zakaz sytuowania budynkw, b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 50% powierzchni terenu, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si podziau na dziaki; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: zgodnie z pkt. 6; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. 2 Puku Szwoleerw, b) miejsca postojowe zakaz sytuowania, miejsca postojowe sytuowa w pasach drogowych przylegych ulic oraz w pasie wzdu ul. Niepodlegoci w terenie parkingw oglnodostpnych; 11) stawka procentowa: 0%. 65. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.88.U1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej rdmiejskiej, w szczeglnoci usugi z zakresu handlu detalicznego, gastronomii, biur itp., dopuszcza si funkcje mieszkalne jako uzupeniajce np. na wyszych kondygnacjach budynkw usugowo-mieszkaniowych; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) pierzeja ulicy Niepodlegoci szczeglne wymagania architektoniczne (zgodnie z definicj - 5); 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza granicami stref ochrony konserwatorskiej; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: stosowanie tablic reklamowych i informacyjnych powizanych z elewacjami frontowymi dopuszczalne wycznie do wysokoci stropu I kondygnacji; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linia zabudowy ustala si linie zabudowy bdce kontynuacj linii zabudowy budynkw wzdu ulicy, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 80%,

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 206

c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 10m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, d) geometria dachw- dowolna, wskazane dachy strome nawizujce do historycznej zabudowy w ssiedztwie, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 5% powierzchni terenu; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: zakaz podziau na dziaki; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego, b) cz terenu znajduje si w oznaczonej na rysunku planu strefie ogranicze dla zagospodarowania lokalizowanego w ssiedztwie cmentarza o szerokoci 50m od granic dziaki cmentarza; w obrbie strefy obowizuj ustalenia jak w 12 ust. 6; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Niepodlegoci, b) miejsca postojowe wg 14 ust. 2 pkt 1; dopuszcza si bilansowanie niezbdnych miejsc postojowych z uwzgldnieniem miejsc sytuowanych w pasie drogowym ulic ssiednich oraz w liniach rozgraniczajcych innego terenu pooonego w zasigu dogodnego dojcia pieszego pod warunkiem wykazania si prawem dysponowania tym miejscem na cele zapewnienia miejsc parkingowych; 11) stawka procentowa: 0%. 66. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.89.MN.3, C2.90.MN.3 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz mieszkaniowo-usugowej, 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) ochronie podlega pierzeja ulicy 2 Puku Szwoleerw oraz ul. Niepodlegoci (w szczeglnoci rejon skrzyowania z ul. Jagiey), dla nowych obiektw oraz rozbudw istniejcych budynkw wzdu tej pierzei wymagane studium pierzei pokazujce kontekst otoczenia, w szczeglnoci nawizujce do wyrnionych w rysunku planu budynkw o wartociach historycznych, figurujcych w ewidencji zabytkw lub postulowanych do wpisu do rejestru zabytkw, b) dopuszcza si sytuowanie budynkw bezporednio na granicy; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych, przy ul. 2 Puku Szwoleerw istniejce drzewo- pomnik przyrody do ochrony i zachowania, zgodnie z 8 ust. 2; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) tereny poza granicami stref ochrony konserwatorskiej, b) dla budynkw wskazanych na rysunku planu jako obiekty w ewidencji zabytkw obowizuj ustalenia 9 ust. 7; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, dla nowych budynkw wskazane zachowanie linii zabudowy wyznaczonej przez zabudow historyczn, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 60%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych (mieszkalnych lub usugowych i mieszkalno-usugowych) do 10m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 207

d) geometria dachw - zharmonizowane z zabudow istniejc, wskazane strome o nachyleniu poaci w przedziale 35-45stopni, ustawione kalenic rwnolegle do frontu, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 10% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: wg ustale oglnych, nie ustala si minimalnej powierzchni dla nowowydzielanych dziaek; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w zagospodarowaniu uwzgldni ochron funkcji mieszkalnych przed uciliwociami od drg , w szczeglnoci od ul. Niepodlegoci (haas, wibracje) poprzez zastosowanie rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej, b) teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. 2 Puku Szwoleerw oraz drg wewntrznych, b) miejsca postojowe wg 14 ust. 2 pkt 1, przy czym dopuszcza si bilansowanie niezbdnych miejsc postojowych z uwzgldnieniem miejsc sytuowanych w pasie drogowym ulic ssiednich oraz w liniach rozgraniczajcych innego terenu pooonego w zasigu dogodnego dojcia pieszego pod warunkiem wykazania si prawem dysponowania tym miejscem na cele zapewnienia miejsc parkingowych; 11) stawka procentowa: 0%. 67. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.91.MW.1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z dopuszczeniem funkcji usugowych jako uzupeniajcych, dopuszcza si parkingi i zespoy garay obsugujcych funkcj podstawow; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) nakaz wzbogacenia zagospodarowania terenu o ziele izolacyjno - krajobrazow ; b) dopuszcza si sytuowanie budynkw na granicy ssiednich dziaek budowlanych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) tereny poza granicami strefy ochrony konserwatorskiej, b) dla budynku wskazanego na rysunku planu jako obiekt w ewidencji zabytkw obowizuj ustalenia 9 ust. 7; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: stosowanie tablic reklamowych i informacyjnych powizanych z elewacjami frotowymi dopuszczalne wycznie do wysokoci stropu I kondygnacji; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linia zabudowy- od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 25% powierzchni dziaki, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych (mieszkalnych lub usugowych i mieszkalno-usugowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych - wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw - zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci:

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 208

a) wg ustale oglnych, przy czym minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziaki dla funkcji podstawowej 1500m2, b) przed ewentualnym podziaem ustala si wymg objcia koncepcj zagospodarowania, uzasadniajc moliwo podziau, caego terenu w liniach rozgraniczajcych; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w zagospodarowaniu uwzgldni ochron funkcji mieszkalnych przed uciliwociami od drg (haas, wibracje) poprzez zastosowanie rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej, b) teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Pisudskiego, oraz z drg wewntrznych, b) miejsca postojowe minimum 1 miejsce/1 mieszkanie dla pozostaych funkcji wg 14 ust. 2 pkt 1; 11) stawka procentowa: 0%. 68. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.92.U2 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej o charakterze publicznym, z zakresu owiaty i wychowania, edukacji, w szczeglnoci szkoa, funkcje dopuszczalne uzupeniajce- mieszkaniowe wycznie jako integralnie zwizane z funkcj podstawow, 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) pierzeja ul. 2 Puku Szwoleerw - szczeglne wymagania architektoniczne (zgodnie z definicj - 5), 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) tereny w granicach strefy ochrony konserwatorskiej - teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji - obejmujca zesp ul. Chojnickiej, o granicach okrelonych na rysunku planu , obowizuj ustalenia 9 ust. 14, b) dla budynku wskazanego na rysunku planu jako obiekt w ewidencji zabytkw obowizuj ustalenia 9 ust. 7 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: a) stosowanie tablic reklamowych i informacyjnych powizanych z elewacjami frontowymi wzdu pierzei ulicy dopuszczalne wycznie do wysokoci stropu I kondygnacji, b) teren przestrzeni publicznej w rozumieniu planu, obowizuj ustalenia 10 ust. 3 i 4; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy nieprzekraczalne od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych jak w stanie istniejcym w dniu uchwalenia planu, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, d) geometria dachw - dowolna, wskazane dachy strome nawizujce do zabudowy historycznej, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: zakaz podziau na dziaki; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego,
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 209

b) fragment terenu znajduje si w strefie ochronnej od cmentarza, obowizuj ustalenia wg 12 ust. 6; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul.2 Puku Szwoleerw, b) miejsca postojowe minimum 5 miejsc, pozostae niezbdne miejsca postojowe naley sytuowa w pasie drogowym ulicy oraz w innym terenie w zasigu dogodnego dojcia pieszego pod warunkiem wykazania si prawem dysponowania tym miejscem na cele zapewnienia miejsc parkingowych; 11) stawka procentowa: 0%. 69. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.93.MU.5 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo-usugowej rdmiejskiej; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) pierzeja ulicy Pisudskiego i 2 Puku Szwoleerw szczeglne wymagania architektoniczne (zgodnie z definicj - 5), b) dopuszcza si sytuowanie budynkw na granicy ssiednich dziaek budowlanych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) tereny w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji - obejmujca zesp ul. Chojnickiej , obowizuj ustalenia 9 ust. 14, b) dla obiektw zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkw i wskazanych na rysunku planu obowizuj zasady okrelone w 9 ust.2; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: stosowanie tablic reklamowych i informacyjnych powizanych z elewacjami frotowymi dopuszczalne wycznie do wysokoci stropu I kondygnacji; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) dla pierzei ulicznych lini zabudowy ksztatowa jako przeduenie linii zabudowy budynkw istniejcych wskazywanych do ochrony, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy wielko rozbudw oraz ewentualnego sytuowania nowych budynkw wg uzgodnie konserwatorskich, c) wysoko zabudowy nowej oraz przebudw, rozbudw, nadbudw wg uzgodnie konserwatorskich, d) geometria dachw - zharmonizowane z zabudow istniejc, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 10% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: podzia lub scalanie nieruchomoci wymaga zgody wojewdzkiego konserwatora zabytkw; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) fragment terenu znajduje si w strefie ochronnej od cmentarza, obowizuj ustalenia wg 12 ust. 6, b) teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Pisudskiego i 2 Puku Szwoleerw,

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 210

b) miejsca postojowe minimum 1 miejsce/1 mieszkanie dla pozostaych funkcji wg 14 ust. 2 pkt 1; dopuszcza si ograniczenie miejsc do niezbdnego minimum (osoby niepenosprawne) dopuszcza si bilansowanie niezbdnych miejsc postojowych z uwzgldnieniem miejsc sytuowanych w pasie drogowym ulic ssiednich oraz w liniach rozgraniczajcych innego terenu pooonego w zasigu dogodnego dojcia pieszego pod warunkiem wykazania si prawem dysponowania tym miejscem na cele zapewnienia miejsc parkingowych; 11) stawka procentowa: 0%. 70. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.94.ZP plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urzdzonej, skwery, zielece, dopuszcza si sytuowanie obiektw malej architektury oraz niewielkich gabarytowo obiektw usugowych typu kiosk uliczny; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: ustala si nakaz zastosowania rolinnoci zrnicowanej morfologicznie, planowo urzdzonej, istniejcy drzewostan do ochrony i zachowania; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji - obejmujca zesp ul. Chojnickiej obowizuj ustalenia 9 ust. 14; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej w rozumieniu planu, obowizuj ustalenia 10 ust. 3 i 4; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) zakaz sytuowania budynkw, b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 80% powierzchni terenu, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si podziau na dziaki; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Pisudskiego i 2 Puku Szwoleerw, b) miejsca postojowe nie ustala si wymaganych wskanikw; 11) stawka procentowa: 0%. 71. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.95.MU.5, C2.102.MU.5 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo-usugowej rdmiejskiej, dopuszczalne funkcje - ziele urzdzona, parkingi; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) pierzeja ulicy Pisudskiego oraz Jagiey- ustala si szczeglne wymagania architektoniczne, dla nowych obiektw wzdu tej pierzei wymagane studium, pokazujce kontekst otoczenia, w szczeglnoci nawizujce do wyrnionych w rysunku planu budynkw o wartociach historycznych, figurujcych w ewidencji zabytkw, usytuowanych w granicach terenu i w ssiednich terenach, b) dopuszcza si sytuowanie budynkw na granicy ssiednich dziaek budowlanych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji - obejmujca zesp ul. Chojnickiej obowizuj ustalenia 9 ust. 14,
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 211

b) budynki wskazane na rysunku planu figurujce w ewidencji zabytkw - do ochrony, obowizuj ustalenia 9 ust. 7, c) budynki wskazane na rysunku planu jako obiekty o wartociach historycznych postulowane do ochrony, ewentualna przebudowa bd rozbudowa wymaga zachowania istotnych cech obiektu (zasada ksztatowania bryy, charakterystyczne gabaryty, geometria dachu itp.); 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: stosowanie tablic reklamowych i informacyjnych powizanych z elewacjami frotowymi wzdu pierzei ulicznych dopuszczalne wycznie do wysokoci stropu I kondygnacji; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy : a) linie zabudowy - dopuszcza si sytuowanie budynkw w linii stanowicej kontynuacje zabudowy o wartociach historycznych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 15m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- dowolna, wskazane dachy strome nawizujce do historycznej zabudowy w ssiedztwie, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 10% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) wg ustale oglnych, przy czym zalecane zachowanie, ochrona historycznego podziau parcelacyjnego, nie reguluje si minimalnej powierzchni wydzielanych dziaek; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Pisudskiego, Sportowej, Jagiey, Parkowej, Harcerskiej, oraz z drg wewntrznych, b) miejsca postojowe wg 14 ust. 2 pkt 1; dopuszcza si bilansowanie niezbdnych miejsc postojowych z uwzgldnieniem miejsc sytuowanych w pasie drogowym ulic ssiednich oraz w liniach rozgraniczajcych innego terenu pooonego w zasigu dogodnego dojcia pieszego pod warunkiem wykazania si prawem dysponowania tym miejscem na cele zapewnienia miejsc parkingowych; 11) stawka procentowa: 0%. 72. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.96.U1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej, w tym na dz. 23/5 obr. 17 dopuszcza si sytuowanie myjni bezdotykowej samochodowej; funkcje dopuszczalne uzupeniajce - mieszkaniowe wycznie jako integralnie zwizane z funkcj podstawow; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) pierzeja ul. Pisudskiego- szczeglne wymagania architektoniczne (zgodnie z definicj - 5); 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) tereny w granicach strefy ochrony konserwatorskiej - teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji - obejmujca zesp ul. Chojnickiej , o granicach okrelonych na rysunku planu, obowizuj ustalenia 9 ust. 14, b) dla budynkw wskazanych na rysunku planu jako obiekty w ewidencji zabytkw obowizuj ustalenia 9 ust. 7; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych:
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 212

a) stosowanie tablic reklamowych i informacyjnych powizanych z elewacjami frotowymi wzdu pierzei ulicy dopuszczalne wycznie do wysokoci stropu I kondygnacji; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy nieprzekraczalne od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 60%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych jak w stanie istniejcym w dniu uchwalenia planu , a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, d) geometria dachw- dowolna, wskazane dachy nawizujce do historycznej zabudowy wskazane do ochrony, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 10% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: wg ustale oglnych, przy czym zalecane zachowanie, ochrona historycznego podziau parcelacyjnego, nie reguluje si minimalnej powierzchni wydzielanych dziaek; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Pisudskiego, Chopina, Sportowej, b) miejsca postojowe wg 14 ust 2 pkt 1, dopuszcza si miejsca postojowe w pasie drogowym ulicy oraz w innym terenie w zasigu dogodnego dojcia pieszego pod warunkiem wykazania si prawem dysponowania tym miejscem na cele zapewnienia miejsc parkingowych; 11) stawka procentowa: 0%. 73. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.97.U2 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej o charakterze publicznym, z zakresu owiaty i wychowania, edukacji, opieki spoecznej, funkcje dopuszczalne uzupeniajce- mieszkaniowe wycznie jako integralnie zwizane z funkcja podstawow; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: istniejca ziele wysoka do zachowania i ochrony; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) tereny w granicach strefy ochrony konserwatorskiej - teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji - obejmujca zesp ul. Chojnickiej, o granicach okrelonych na rysunku planu , obowizuj ustalenia 9 ust. 14, b) dla budynku wskazanego na rysunku planu jako obiekt w ewidencji zabytkw obowizuj ustalenia 9 ust. 7; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren publiczny w rozumieniu ustale planu obowizuj ustalenia 10 ust. 3 i 4; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy nieprzekraczalne od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 20%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych jak w stanie istniejcym w dniu uchwalenia planu , a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, d) geometria dachw- dowolna, wskazane dachy strome nawizujce do historycznej zabudowy,
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 213

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: zakaz podziau na dziaki; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Parkowej, b) miejsca postojowe minimum 10 miejsc, pozostae niezbdne miejsca postojowe naley sytuowa w pasie drogowym ulicy oraz w innym terenie w zasigu dogodnego dojcia pieszego pod warunkiem wykazania si prawem dysponowania tym miejscem na cele zapewnienia miejsc parkingowych; 11) stawka procentowa: 0%. 74. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.98.ZE, C2.99.ZE/ZZ plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni ekologicznej, przy czym ZE/ZZ- w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: istniejca ziele do zachowania, ochrony, wzmocnienia; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: tereny w granicach planowanego powikszenia obszaru chronionego krajobrazu, obowizuj ustalenia 8 ust.2; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) w terenach wystpuje wskazany orientacyjnie na rysunku planu obszar strefy ochrony archeologicznej, obowizuj dla niej ustalenia 9 ust. 8; b) tereny w granicach strefy ochrony konserwatorskiej - teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji - obejmujca zesp ul. Chojnickiej, o granicach okrelonych na rysunku planu , obowizuj ustalenia 9 ust. 14; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: nie dotyczy ze wzgldu na zakaz sytuowania budynkw; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si podziau na dziaki; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) granica obszaru bezporedniego zagroenia powodzi o prawdopodobiestwie 10% wg rysunku planu, b) w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi obowizuj ustalenia 11 ust.1 i 2, c) teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: nie ustala si, nie dotyczy; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Parkowej, b) miejsca postojowe zakaz sytuowania; 11) stawka procentowa: 0%. 75. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.101.IW, C2.107.IW/ZZ, C2.100.IW/ZZ plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 214

1) przeznaczenie terenu: tereny obiektw i urzdze zaopatrzenia w wod - w strefie ochrony poredniej ujcia wody Wierzyca; funkcje dopuszczalne- ziele ekologiczna, w tym IW/ZZ - tereny obiektw i urzdze zaopatrzenia w wod w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: i uytkowania terenu funkcji ochronnej ujcia; nakaz podporzdkowania zagospodarowania

3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: teren w granicach planowanego obszaru chronionego krajobrazu, obowizuj ustalenia 8 ust. 1 i 2; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) tereny w strefie ochrony ekspozycji obejmujcej dolin Wierzycy, obowizuj ustalenia 8 ust. 10, b) w terenach wystpuje wskazany orientacyjnie na rysunku planu obszar strefy ochrony archeologicznej, obowizuj dla niej ustalenia 9 ust. 8; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) zakaz sytuowania budynkw; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si podziau terenu na dziaki; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego, b) granica obszaru bezporedniego zagroenia powodzi o prawdopodobiestwie 10% wg rysunku planu, w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi obowizuj ustalenia 11 ust.1 i 2; c) uwzgldni w zagospodarowaniu wymg zapewnienia dostpu do wody zgodnie z przepisami ustawy prawo wodne; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd od ul. Parkowej i Chopina, b) miejsca postojowe zakaz sytuowania miejsc postojowych; 11) stawka procentowa: 0%. 76. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.102.MN.2, C2.103.MN.2 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) ochronie podlega zesp zabudowy wskazany na rysunku planu, dla nowych obiektw oraz rozbudw istniejcych budynkw wymagane studium pokazujce kontekst otoczenia, w szczeglnoci nawizujce do wyrnionych w rysunku planu budynkw o wartociach historycznych, figurujcych w ewidencji zabytkw lub postulowanych do wpisu do rejestru zabytkw, b) dopuszcza si sytuowanie budynkw bezporednio na granicy, c) ziele istniejca do zachowania i ochrony; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) tereny w granicach strefy ochrony konserwatorskiej - teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji - obejmujca zesp ul. Chojnickiej, o granicach okrelonych na rysunku planu , obowizuj ustalenia 9 ust. 14;

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 215

b) dla budynkw wskazanych na rysunku planu jako obiekty w ewidencji zabytkw obowizuj ustalenia 9 ust. 7; c) w terenie C2.102.MN.2 wystpuje wskazany orientacyjnie na rysunku planu obszar strefy ochrony archeologicznej, obowizuj dla niej ustalenia 9 ust. 8; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, dla nowych budynkw wskazane zachowanie linii zabudowy wyznaczonej przez zabudow historyczn, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 60%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych (mieszkalnych lub usugowych i mieszkalno-usugowych) do 10m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, wskazane strome o nachyleniu poaci w przedziale 35-45stopni, ustawione kalenic rwnolegle do frontu, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 10% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: wg ustale oglnych, nie ustala si minimalnej powierzchni dla nowowydzielanych dziaek; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Parkowej i Chopina, b) miejsca postojowe wg 14 ust. 2 pkt 1, przy czym dopuszcza si bilansowanie niezbdnych miejsc postojowych z uwzgldnieniem miejsc sytuowanych w pasie drogowym ulic ssiednich oraz w liniach rozgraniczajcych innego terenu pooonego w zasigu dogodnego dojcia pieszego pod warunkiem wykazania si prawem dysponowania tym miejscem na cele zapewnienia miejsc parkingowych; 11) stawka procentowa: 0%. 77. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.104.US plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny usug sportu i rekreacji, stadion sportowy z zapleczem; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: istniejca ziele do zachowania, ochrony, wzmocnienia; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej - teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji - obejmujca zesp ul. Chojnickiej, o granicach okrelonych na rysunku planu , obowizuj ustalenia 9 ust. 14, 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej w rozumieniu planu, obowizuj ustalenia 10 ust. 3 i 4; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) zakaz sytuowania nowych budynkw, b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 10% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si podziau na dziaki;

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 216

8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Parkowej, Chopina, Sportowej, Harcerskiej, b) miejsca postojowe zakaz sytuowania; 11) stawka procentowa: 0%. 78. Dla terenw oznaczonych symbolem C2.106.U1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej, funkcje dopuszczalne uzupeniajce- mieszkaniowe wycznie jako integralnie zwizane z funkcja podstawow, dopuszczalne parkingi; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: istniejca ziele wysoka do zachowania i ochrony; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) dla budynku wskazanego na rysunku planu jako obiekt w ewidencji zabytkw obowizuj ustalenia 9 ust. 7, b) teren w strefie ochrony ekspozycji obejmujcej dolin Wierzycy, obowizuj ustalenia 8 ust. 10, c) w terenie wystpuje wskazany orientacyjnie na rysunku planu obszar strefy ochrony archeologicznej, obowizuj dla niej ustalenia 9 ust. 8; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy nieprzekraczalne od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 20%, c) wysoko zabudowy do 10,5m dla budynkw gwnych, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, d) geometria dachw - dowolna, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziaki 600m2; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: teren pooony w granicach obszaru rdmiejskiego; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Parkowej , Chopina, Jagiey poprzez drogi wewntrzne, b) miejsca postojowe wg 14 ust. 2 pkt 1; 11) stawka procentowa: 0%. 19. Ustalenia dla terenw pooonych w jednostce urbanistycznej C3 Centrum cz poudniowa 1. Dla terenw oznaczonych symbolem C3.1.ZP, C3.2.ZP, C.3. 7.ZP, C3.11.ZP, C3.24.ZP, C3.25.ZP, C3.67.ZP plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 217

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urzdzonej, skwery, zielece, dopuszcza si sytuowanie obiektw malej architektury oraz niewielkich gabarytowo obiektw usugowych typu kiosk uliczny; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: ustala si nakaz zastosowania rolinnoci zrnicowanej morfologicznie, planowo urzdzonej, istniejcy drzewostan do ochrony i zachowania; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: tereny poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej w rozumieniu planu, obowizuj ustalenia 10 ust. 3 i 4; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) zakaz sytuowania budynkw, b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 80% powierzchni terenu, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si podziau na dziaki; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Pomorskiej i z ul. Pelpliskiej i Kopernika, b) miejsca postojowe zakaz sytuowania; 11) stawka procentowa: 0%. 2. Dla terenw oznaczonych symbolem C3.3.U1, C3.4.U1, C3.8.U1, C3.9.U1, C3.51.U1, C3.58.U1, C3.92.U1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej, w terenie C3.3.U1 dopuszcza si funkcje mieszkaniowe jako uzupeniajce; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg publicznych wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 70%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 12m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- dachy dowolne, przy czym wskazane zastosowanie jednorodnych pod wzgldem formy, materiau i kolorystyki rozwiza na jednej dziace, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 5% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si podziau na dziaki; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si;

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 218

9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z drg publicznych oraz wewntrznych istniejcych lub nowowydzielonych z poszczeglnych terenw; b) miejsca postojowe wg 14 ust. 2; 11) stawka procentowa: 0%. 3. Dla terenw oznaczonych symbolem C3.5.P3 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: teren obsugi komunikacji, parking, zespoy garay, myjnia, stacja diagnostyczna, usugi handlu, administracji, biur itp.; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, c) wysoko zabudowy do 8,5m, 1 kondygnacja nadziemna, d) geometria dachw- dowolna, z dopuszczeniem dachw paskich, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 5% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si dalszego podziau na dziaki budowlane; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Pelpliskiej, b) miejsca postojowe nie ustala si wymaganego wskanika minimalnego; 11) stawka procentowa: 0%. 4. Dla terenw oznaczonych symbolem C3.6.MN.2 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dopuszcza si sytuowanie jako funkcji towarzyszcej usug nieuciliwych, parkingw obsugujcych funkcj podstawow, zieleni; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza granicami stref ochrony konserwatorskiej; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy:

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 219

a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 25% dziaki, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 10m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 5m, d) geometria dachw - zharmonizowane z zabudow istniejc, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 35% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si dalszych podziaw na dziaki budowlane; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Pelpliskiej, b) miejsca postojowe minimum 2 miejsca, dla usug towarzyszcych wg 14 ust.2; 11) stawka procentowa: 0%. 5. Dla terenw oznaczonych symbolem C3.10.MW.1. plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dopuszcza si sytuowanie jako funkcji towarzyszcej usug nieuciliwych, parkingw obsugujcych funkcj podstawow, zieleni osiedlowej, dopuszcza si zabudow jednorodzinn uzupeniajc; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) w obrbie istniejcych zespow zabudowy dopuszcza si uzupenienie istniejcej zabudowy przez dobudowanie do cian szczytowych bez otworw okiennych pojedynczych budynkw, b) wprowadzenie nowej zabudowy wielorodzinnej wymaga analizy moliwoci zapewnienia odpowiednich wskanikw zieleni towarzyszcej oraz zapewnienia miejsc postojowych; dopuszcza si wsplne, zagwarantowane odpowiednia umow zagospodarowanie terenw zieleni osiedlowej i miejsca placu zabaw dla dzieci dla kilku budynkw wielorodzinnych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, dla obiektw w gminnej ewidencji zabytkw i wskazanych na rysunku planu jako chronionych ustaleniami planu obowizuj zasady okrelone w 9 ust.7; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 25% terenu lub wydzielonej dziaki , c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 16m, maksymalnie 5 kondygnacji nadziemnych, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 25% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) minimalna wydzielana dziaka (nie dotyczy dziaek dla urzdze infrastruktury technicznej lub garay) o powierzchni 2000m2;

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 220

8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Kopernika, Szumana, Pelpliskiej oraz poprzez drogi wewntrzne, b) miejsca postojowe minimum 1 miejsce na 1 mieszkanie, dla usug towarzyszcych wg 14 ust.2; 11) stawka procentowa: 0%. 6. Dla terenw oznaczonych symbolem C3.12.P3 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: teren obsugi komunikacji, parking; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy dla budynkw zwizanych z obsuga funkcji podstawowej powierzchnia zabudowy do 100m2, c) wysoko zabudowy do 8,5m, 1 kondygnacja nadziemna, d) geometria dachw - dowolna, z dopuszczeniem dachw paskich, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 5% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si podziau na dziaki budowlane; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: w zagospodarowaniu uwzgldni zapewnienie dojazdu do zespou garay w granicach ssiedniego terenu C3.15.MU.5; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Pomorskiej, b) miejsca postojowe dopuszcza si zagospodarowanie terenu w caoci dla funkcji parkingowej; 11) stawka procentowa: 0%. 7. Dla terenw oznaczonych symbolem C3.13.U2 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: teren usug kultury i kultu religijnego, zesp kocioa oraz orodka parafialnego z zieleni parkowo-ogrodow, dopuszcza si sytuowanie niezbdnych dla obsugi parkingw; jako funkcje dopuszczalne ustala si usugi z zakresu opieki spoecznej, owiaty i wychowania, dopuszcza si funkcje mieszkalne i mieszkalnictwa zbiorowego zwizanego z funkcj podstawow; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: w ksztatowaniu zabudowy i zagospodarowania terenu ustala si nakaz uwzgldnienia szczeglnych wymaga architektonicznych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: istniejca ziele wysoka do zachowania i ochrony;

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 221

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren wpisany do rejestru zabytkw, obowizuj ustalenia wg 9 ust. 2; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej w rozumieniu planu, obowizuj ustalenia 10 ust. 3 i 4; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 25%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych dla nowych budynkw do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych typu garae, budynki gospodarcze itp- wysoko do 5m, 1 kondygnacja nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc w granicach terenu, forma indywidualna dostosowana do charakteru terenu, wg uzgodnie z wojewdzkim konserwatorem zabytkw, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 40% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: podzia lub scalanie nieruchomoci wymaga zgody wojewdzkiego konserwatora zabytkw; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 10) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Pomorskiej poprzez cig pieszo- jezdny KDX, b) miejsca postojowe -20msc /1000m2 pow. uytkowej kocioa oraz min 10 miejsc dla mieszkacw i zatrudnionych w orodku parafialnym; 11) stawka procentowa: 0%. 8. Dla terenw oznaczonych symbolem C3.14.MW.1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dopuszcza si sytuowanie nieuciliwych usug wbudowanych towarzyszcych zabudowie mieszkaniowej, preferowana lokalizacja usug- w parterach, dopuszcza si sytuowanie miejsc do parkowania w kondygnacji podziemnej; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) wprowadzenie nowej zabudowy wielorodzinnej wymaga analizy moliwoci zapewnienia odpowiednich wskanikw zieleni towarzyszcej oraz zapewnienia miejsc postojowych, dopuszcza si wsplne, zagwarantowane odpowiedni umow zagospodarowanie terenw zieleni osiedlowej i miejsca placu zabaw dla dzieci dla kilku budynkw wielorodzinnych, b) ustala si nakaz przedstawienia na etapie projektu budowlanego projektu zieleni towarzyszcej, odpowiednio komponowanej, c) pierzeja ul. Kopernika projektowana z uwzgldnieniem szczeglnych wymaga architektonicznych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: stosowanie tablic reklamowych i informacyjnych powizanych z elewacjami frontowymi dopuszczalne wycznie do wysokoci stropu I kondygnacji; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy:

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 222

a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, od ul. Kopernika nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 40%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 14m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m; dopuszcza si podpiwniczenie, d) geometria dachw - zharmonizowane z zabudow istniejc, wskazane dachy strome o nachyleniu gwnych poaci w przedziale 30-45stopni, z dopuszczeniem okien poaciowych i lukarn, z dopuszczeniem dachw paskich, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 25% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci a) minimalna wydzielana dziaka o powierzchni 1500m2; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd - - z ul. Kopernika poprzez cig pieszo jezdny, b) miejsca postojowe dla rozbudw oraz nowych realizacji z uwzgldnieniem wskanika 1miejsc na 1 mieszkanie, a dla usug dodatkowo wg 14 ust 2; dopuszcza si sytuowanie miejsc postojowych w garaach w kondygnacjach podziemnych; 11) stawka procentowa: 0%. 9. Dla terenw oznaczonych symbolem C3.15.MU.5 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo-usugowej, jedno i wielorodzinnej, z dopuszczeniem usug wolnostojcych lub wbudowanych w obiekty mieszkalne; dopuszcza si parkingi zwizane z funkcja podstawowa oraz zespoy garay; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) wymagane w zagospodarowaniu i zabudowie zachowanie, ochrona i podkrelenie pierzei ulicznej ul. Jana Pawa II i Pomorska, dla nowych obiektw oraz rozbudw istniejcych budynkw wymagane studium pierzei pokazujce kontekst otoczenia, , b) dopuszcza si wyburzenia obiektw dysharmonijnych, szpeccych, deprecjonujcych charakter miejsca, 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala si nakaz ochrony zachowawczej istniejcego drzewostanu, 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: w pierzejach od strony ulic Jana Pawa II i Pomorskiej ustala si nakaz stosowania tablic reklamowych i informacyjnych wycznie powizanych z elewacjami frontowymi i do wysokoci stropu I kondygnacji; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy ksztatowa jak dla istniejcej zabudowy, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 50%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych - wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich w gbi dziaek;
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 223

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 20% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie ustala si minimalnej wielkoci wydzielanej dziaki; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: w zagospodarowaniu uwzgldni ochron przed uciliwociami od drg- ul. Jana Pawa II - KDZ (haas, wibracje) poprzez zastosowanie rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ulic Pomorskiej (wycznie poprzez ju istniejce zjazdy), b) miejsca postojowe wg 14 ust. 2; 11) stawka procentowa: 0%. 10. Dla terenw oznaczonych symbolem C3.16.ZP,US, C3.29.ZP,US plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urzdzonej, park, zieleniec, z usugami z zakresu sportu i rekreacji, dopuszcza si place gier i zabaw, mae boiska; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) dopuszcza si zagospodarowanie wsplnie z terenem C3.18.U1 i C3 17.P3, b) teren wzbogaci nowoprojektowan zieleni, ustala si nakaz zastosowania rolinnoci zrnicowanej morfologicznie, planowo urzdzonej; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych teren przestrzeni publicznej w rozumieniu planu, obowizuj ustalenia 10 ust. 3 i 4; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 20%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: minimalna wydzielana dziaka o powierzchni 1500m2; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: dopuszcza si lokalizacj tymczasowych obiektw budowlanych, zwizanych z funkcj podstawow, do czasu docelowego zagospodarowania dopuszcza si uytkowanie terenu jako tymczasowego parkingu oglnodostpnego; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Jana Pawa poprzez ssiedni teren parkingu oglnodostpnego,

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 224

b) miejsca postojowe w terenie C3.16.ZP,US parkowanie wycznie na fragmencie w ssiedztwie istniejcego parkingu (pnocno - zachodni fragment terenu), w terenie C3.29.ZP,US zakaz sytuowania miejsc postojowych; 11) stawka procentowa: 0%. 11. Dla terenw oznaczonych symbolem C3.17.P3, C3.21.P3 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny obsugi komunikacji, parkingi oglnodostpne z zieleni towarzyszc , nie dopuszcza si sytuowania budynkw; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: istniejca ziele wysoka do zachowania i ochrony; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej w rozumieniu planu, obowizuj ustalenia 10 ust. 3 i 4; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) nie dopuszcza si sytuowania budynkw, b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 5% powierzchni terenu, dziaki; 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si podziaw w celu wydzielenia dziaki budowlanej; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Jana Pawa II (teren C3.17.P3), z ul. Kopernika poprzez cig pieszo-jezdny KDX (teren C3.21.P3), b) miejsca postojowe dopuszcza si zagospodarowanie w caoci dla parkingu; 11) stawka procentowa: 0%. 12. Dla terenw oznaczonych symbolem C3.18.U1,U2 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej, w szczeglnoci w zakresie usug kultury, edukacji, rozrywki, gastronomii; nie dopuszcza si zabudowy mieszkaniowej; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) istniejca ziele wysoka do zachowania, ochrony i wzmocnienia, b) dopuszcza si rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejcego budynku, c) dopuszcza si wsplne zagospodarowanie z terenem C3.16.ZP,US; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej w rozumieniu planu, obowizuj ustalenia 10 ust. 3 i 4 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych,
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 225

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 25% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si dalszych podziaw na dziaki 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd od ul. Jana Pawa II poprzez teren parkingu i drg wewntrznych KDW i teren C3. 17.P3 b) miejsca postojowe wg 14 ust. 2 11) stawka procentowa: 0%. 13. Dla terenw oznaczonych symbolem C3.19.U2, C3.23.U2 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy usugowej z zakresu usug o charakterze publicznym, w szczeglnoci przedszkole, orodek zdrowia 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) pierzeja ulicy Jana Pawa II oraz rg ulic Jana Pawa Kopernika wymaga rewaloryzacji i ponownego uksztatowania , dla nowych obiektw oraz rozbudw istniejcych budynkw wzdu tej pierzei wymagane studium pierzei pokazujce kontekst otoczenia, a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej wprowadzi ziele izolacyjno-krajobrazow wzdu ulic , zwaszcza w terenie C3.23.U2; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej w rozumieniu planu, obowizuj ustalenia 10 ust. 3 i 4 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si dalszych podziaw na dziaki 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w zagospodarowaniu uwzgldni ochron przed uciliwociami od drg - ul. Jana Pawa II (haas, wibracje) poprzez zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej;
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 226

9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Jana Pawa II b) miejsca postojowe wg 14 ust 2 11) stawka procentowa: 0%. 14. Dla terenw oznaczonych symbolem C3.20.US plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: teren usug sportu i rekreacji, wypoczynku, boisko sportowe z zieleni towarzyszc, plac zabaw dla dzieci i miejsce wypoczynku dla starszych; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: istniejca ziele wysoka do zachowania i ochrony 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) nie dopuszcza si sytuowania budynkw, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 80% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si podzialu na dziaki 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z cigu pieszo-jezdnego i poprzez teren C3.21P3 b) miejsca postojowe zakaz sytuowania 11) stawka procentowa: 0%. 15. Dla terenw oznaczonych symbolem C3.22.MW.1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) dopuszczalna ewentualna rozbudowa istniejcego budynku, o nie wicej jak 10% pow. zabudowy, b) ustala si nakaz przedstawienia na etapie projektu budowlanego projektu zieleni towarzyszcej, odpowiednio komponowanej c) pierzeja ul. Kopernika projektowana z uwzgldnieniem szczeglnych wymaga architektonicznych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: stosowanie tablic reklamowych i informacyjnych powizanych z elewacjami frontowymi dopuszczalne wycznie do wysokoci stropu I kondygnacji; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy:

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 227

a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 40%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 16m, maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, pod wzgldem wysokoci, rozwiza materiaowych, kolorystyki i geometrii e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci nie dopuszcza si podzialu na dziaki 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd - - z ul. Kopernika b) miejsca postojowe dla rozbudw oraz nowych realizacji z uwzgldnieniem wskanika 1miejsc na 1 mieszkanie, 11) stawka procentowa: 0%. 16. Dla terenw oznaczonych symbolem C3.26.U2 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy usugowej z zakresu usug o charakterze publicznym, w szczeglnoci przedszkole, orodek zdrowia, szkoa, orodek pomocy spoecznej, funkcje mieszkalne dopuszczalne jako integralnie zwizane z funkcja podstawow; dopuszcza si usugi komercyjne z zakresu handlu, gastronomii, biur, drobnych usug itp. 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) pierzeja ulicy Jana Pawa II ustla si dla niej szczeglne wymagania architektoniczne, dla nowych obiektw oraz rozbudw istniejcych budynkw wzdu tej pierzei wymagane studium pierzei pokazujce kontekst otoczenia, a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej wprowadzi ziele izolacyjno-krajobrazow wzdu ulic; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: dziaki z usugami o charakterze publicznym stanowi teren przestrzeni publicznej w rozumieniu planu, obowizuj dla nich ustalenia 10 ust. 3i4 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, c) wysoko zabudowy dla nowych budynkw gwnych do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si dalszych podziaw na dziaki 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 228

a) w zagospodarowaniu uwzgldni ochron przed uciliwociami od drg - ul. Jana Pawa II (haas, wibracje) poprzez zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Jana Pawa II b) miejsca postojowe wg 14 ust 2 11) stawka procentowa: 0%. 17. Dla terenw oznaczonych symbolem C3.27. MW.1, C3.28.MW.1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dopuszcza si sytuowanie jako funkcji towarzyszcej usug nieuciliwych, parkingw obsugujcych funkcj podstawow, zespou garay, zieleni osiedlowej, dopuszcza si zabudow jednorodzinn uzupeniajc 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) w obrbie istniejcych zespow zabudowy dopuszcza si uzupenienie istniejcej zabudowy przez dobudowanie do cian szczytowych bez otworw okiennych pojedynczych budynkw, b) wprowadzenie nowej zabudowy wielorodzinnej wymaga analizy moliwoci zapewnienia odpowiednich wskanikw zieleni towarzyszcej oraz zapewnienia miejsc postojowych; dopuszcza si wsplne, zagwarantowane odpowiednia umow zagospodarowanie terenw zieleni osiedlowej i miejsca placu zabaw dla dzieci dla kilku budynkw wielorodzinnych 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 25% terenu lub wydzielonej dziaki , c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 16m, maksymalnie 5 kondygnacji nadziemnych, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 25% powierzchni dziaki 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci a) minimalna wydzielana dziaka dla nowej zabudowy wielorodzinnej (nie dotyczy dziaek dla urzdze infrastruktury technicznej lub garay) o powierzchni 2000m2, 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Kopernika, Jana Pawla II, Pomorskiej oraz poprzez drogi wewntrzne, b) miejsca postojowe minimum 1 miejsce na 1 mieszkanie, dla usug towarzyszcych wg 14 ust.2 11) stawka procentowa: 0%.
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 229

18. Dla terenw oznaczonych symbolem C3.30.U1, C3.32. U1, C3.37.U1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) pierzeje ulic Pomorska, Lubichowska, Reymonta ustala si dla nich szczeglne wymagania architektoniczne , dla nowych obiektw oraz rozbudw istniejcych budynkw wzdu tej pierzei wymagane studium pierzei pokazujce kontekst otoczenia, w szczeglnoci nawizujce do wyrnionych w rysunku planu budynkw o wartociach historycznych, figurujcych w ewidencji zabytkw lub postulowanych do wpisu do rejestru zabytkw 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych, 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) tereny w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji - obejmujca zesp ul. Lubichowskiej , o granicach okrelonych na rysunku planu, obowizuj ustalenia 9 ust. 15 b) zasady ochrony zespou i obiektw wskazywanych do ochrony, w ewidencji zabytkw, w tym postulowanych do wpisu do rejestru zabytkw wg 9 ust. 5 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: stosowanie tablic reklamowych i informacyjnych powizanych z elewacjami frontowymi dopuszczalne wycznie do wysokoci stropu I kondygnacji; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych oraz jak na rysunku planu od ul. Ogrodowej, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 50%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 20% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si dalszych podziaw na dziaki; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w zagospodarowaniu uwzgldni ochron przed uciliwociami od drg ul. Lubichowskiej, Pomorskiej (haas, wibracje) poprzez zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z przylegych ulic b) miejsca postojowe dopuszcza si ograniczenie miejsc postojowych do niezbdnego minimum (dla osb niepenosprawnych) 11) stawka procentowa: 0%. 19. Dla terenw oznaczonych symbolem C3.31.MN.3 , C3.34.MN.2, C3.38.MN.3 , C3.43.MN.3 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy mieszkaniowousugowej 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego:

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 230

a) pierzeja ulicy Lubichowskiej - ustala si dla niej szczeglne wymagania architektoniczne , dla nowych obiektw oraz rozbudw istniejcych budynkw wzdu tej pierzei wymagane studium pierzei pokazujce kontekst otoczenia, w szczeglnoci nawizujce do wyrnionych w rysunku planu budynkw o wartociach historycznych, figurujcych w ewidencji zabytkw lub postulowanych do wpisu do rejestru zabytkw, b) dla dziaek zabudowanych w dniu uchwalania planu przy sytuowaniu zabudowy uzupeniajcej dopuszcza si sytuowanie budynkw bezporednio na granicy dziaek lub w odlegoci 1,5m od granic dziaek ssiednich c) dla nowej zabudowy w obrbie istniejcych zespow zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usugowej : ustala si linie zabudowy bdce kontynuacj linii zabudowy budynkw wzdu ulicy; wysoko grnej krawdzi elewacji frontowej jej gzymsu lub attyki wyznacza si jako przeduenie tych krawdzi odpowiednio do istniejcej zabudowy na dziakach ssiednich, geometria dachu (kt nachylenia, wysoko gwnej kalenicy i kierunek pooenia kalenicy wzgldem frontu dziaki) odpowiednio do zabudowy ssiedniej, nakaz stosowania jednorodnego charakteru architektonicznego dla jednej dziaki (obejmuje on gabaryty budynkw geometri dachu, kolorystyk) 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych, 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) tereny w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji - obejmujca zesp ul. Lubichowskiej , o granicach okrelonych na rysunku planu, obowizuj ustalenia 9 ust. 15 b) zasady ochrony zespou i obiektw wskazywanych do ochrony, w ewidencji zabytkw, w tym wg 9 ust. 7, 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: stosowanie tablic reklamowych i informacyjnych powizanych z elewacjami frontowymi dopuszczalne wycznie do wysokoci stropu I kondygnacji; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, a dla pierzei ulicznych o szczeglnych wymaganiach jako kontynuacja linii zabudowy historycznej; nieprzekraczalna linia zabudowy od ul. Ogrodowej jak na rysunku planu; b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 40%, c) wysoko zabudowy zharmonizowana z zabudow istniejc; dla budynkw gwnych (mieszkalnych lub usugowych i mieszkalno-usugowych) maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 25% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie ustala si wymaganej minimalnej powierzchni dziaki 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w zagospodarowaniu uwzgldni ochron przed uciliwociami od drg ul. Lubichowskiej (haas, wibracje) poprzez zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. przylegych oraz z drg wewntrznych b) miejsca postojowe wg 14 ust 2, dopuszcza si bilansowanie liczby miejsc z uwzgldnieniem sytuowania ich w pasach drogowych przylegych ulic lub w innym terenie w zasigu dogodnego dojcia pieszego pod warunkiem wykazania si prawem dysponowania tym miejscem na cele zapewnienia miejsc parkingowych
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 231

11) stawka procentowa: 0%. 20. Dla terenw oznaczonych symbolem C3.33.MN.2, U1, C3.35.MN.2 , C3.36.MN.2, C3.69.MN.2, U1, C3.70.MN.2, C3.71.MN2, C3.82.MN.2, C3.83.MN2 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz mieszkaniowo-usugowej 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) pierzeja ulicy Lubichowskiej - ustala si dla niej szczeglne wymagania architektoniczne , dla nowych obiektw oraz rozbudw istniejcych budynkw wzdu tej pierzei wymagane studium pierzei pokazujce kontekst otoczenia, w szczeglnoci nawizujce do wyrnionych w rysunku planu budynkw o wartociach historycznych, figurujcych w ewidencji zabytkw lub postulowanych do wpisu do rejestru zabytkw, b) dla dziaek zabudowanych w dniu uchwalania planu przy sytuowaniu zabudowy uzupeniajcej dopuszcza si sytuowanie budynkw bezporednio na granicy dziaek lub w odlegoci 1,5m od granic dziaek ssiednich c) dla nowej zabudowy w obrbie istniejcych zespow zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usugowej : ustala si linie zabudowy bdce kontynuacj linii zabudowy budynkw wzdu ulicy; wysoko grnej krawdzi elewacji frontowej jej gzymsu lub attyki wyznacza si jako przeduenie tych krawdzi odpowiednio do istniejcej zabudowy na dziakach ssiednich, geometria dachu (kt nachylenia, wysoko gwnej kalenicy i kierunek pooenia kalenicy wzgldem frontu dziaki) odpowiednio do zabudowy ssiedniej, nakaz stosowania jednorodnego charakteru architektonicznego dla jednej dziaki (obejmuje on gabaryty budynkw geometri dachu, kolorystyk) 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) tereny w granicach strefy ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji - obejmujca zesp ul. Lubichowskiej , o granicach okrelonych na rysunku planu, obowizuj ustalenia 9 ust. 15 b) zasady ochrony zespou i obiektw wskazywanych do ochrony, w ewidencji zabytkw, w tym wg 9 ust. 7; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: stosowanie tablic reklamowych i informacyjnych powizanych z elewacjami frontowymi dopuszczalne wycznie do wysokoci stropu I kondygnacji; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych oraz jak na rysunku planu od ul. Ogrodowej oraz od ul. Lubichowskiej (linia obowizujca dla czci terenu C3.69.MN.2), dla chronionych pierzei ulicznych wskazane by linia zabudowy dla rozbudw oraz nowych obiektw bya kontynuacja linii zabudowy historycznej, wskazywanej do ochrony, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 40%, c) wysoko zabudowy dla nowych budynkw gwnych (mieszkalnych lub usugowych i mieszkalnousugowych) do 10m, a dla obiektw towarzyszcych- 1 kondygnacja nadziemna; d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z uwzgldnieniem zasad wg pkt 2 e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 25% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) minimalna wydzielana dziaka o powierzchni zblionej do dziaek wystpujcych w zespole zabudowy, charakterystycznych dla zespou, minimum ok.400m2; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w zagospodarowaniu dziaek przylegajcych do ulicy Lubichowskiej uwzgldni ochron przed uciliwociami od drg (haas, wibracje) poprzez zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej;

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 232

9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z przylegych ulic lub z drg wewntrznych i wydzielonych cigw pieszo-jezdnych b) miejsca postojowe -- wg 14 ust 2, dopuszcza si bilansowanie liczby miejsc z uwzgldnieniem sytuowania ich w pasach drogowych przylegych ulic lub w innym terenie w zasigu dogodnego dojcia pieszego pod warunkiem wykazania si prawem dysponowania tym miejscem na cele zapewnienia miejsc parkingowych 11) stawka procentowa: 0%. 21. Dla terenw oznaczonych symbolem C3.39. U1, C3.42.U1 , C3.45.U1, C3. 48.U1, C3. 72.U1, C3.74.U1, C3. 80.U1, C3. 81.U1, C3. 89.U1, C3. 90.U1, C3. 91.U1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) wymagana w zagospodarowaniu ochrona i podkrelenie pierzei ulicy Reymonta (tereny C3.39.U1, C3.42.U1) oraz Armii Krajowej (C3.45.U1 i C3.48.U1) 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: w zagospodarowaniu i urzdzeniu terenu ustala si nakaz maksymalnego zachowania istniejcej zieleni wysokiej; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: tereny poza strefami ochrony konserwatorskiej, 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy obowizujce od ul. Armii Krajowej oraz Reymonta jak dla istniejcych budynkw, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 50%, a dla terenu C3.72.U1 do 75% c) wysoko zabudowy dla nowych lub nadbudowywanych budynkw gwnych maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne, do 12m, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 4,5m; przy czym dla terenu C3.45.U1 wysoko do 2 kondygnacji nadziemnych i nie wyej ni najwyszy istniejcy budynek w liniach rozgraniczajcych terenu, d) geometria dachw- dachy zharmonizowane zabudowa istniejc, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 5% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie ustala si wymaganego minimum 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z przylegych drg; b) miejsca postojowe wg 14 ust. 2, z ograniczeniem iloci miejsc do bezwzgldnie niezbdnych w szczeglnoci dla osb niepenosprawnych, przy czym dopuszcza si bilansowanie niezbdnych miejsc postojowych z uwzgldnieniem pasa drogowego przylegych ulic, pod warunkiem wykazania si prawem dysponowania tym miejscem na cele zapewnienia miejsc parkingowych; 11) stawka procentowa: 0%. 22. Dla terenw oznaczonych symbolem C3.40. MN.2 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 233

3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej; nie wystpuj obiekty ani obszary chronione; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych ; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 40%, c) wysoko zabudowy dla nowych budynkw gwnych do 10m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z ssiedni zabudow istniejc, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 25% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie ustala si wymaganej minimalnej powierzchni wydzielanej dziaki 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si ; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z przylegych drg publicznych i wewntrznych b) miejsca postojowe 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny 11) stawka procentowa: 0%. 23. Dla terenw oznaczonych symbolem C3.41. U2, C3.46.U2 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy usugowej z zakresu usug o charakterze publicznym, w szczeglnoci przedszkole, orodek zdrowia 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) pierzeja ulicy Reymonta oraz Jana Pawa II-dla nowych obiektw oraz rozbudw istniejcych budynkw wzdu tej pierzei wymagane studium pierzei pokazujce kontekst otoczenia, 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej w rozumieniu planu, obowizuj ustalenia 10 ust. 3 i 4 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki,

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 234

7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si dalszych podziaw na dziaki 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w zagospodarowaniu uwzgldni ochron przed uciliwociami od drg - ul. Jana Pawa II (haas, wibracje) poprzez zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Jana Pawa II b) miejsca postojowe wg 14 ust 2 11) stawka procentowa: 0%. 24. Dla terenw oznaczonych symbolem C3.44.MW.1, C3.49.MW.1, C3.59.MW.1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dopuszcza si sytuowanie nieuciliwych usug wbudowanych towarzyszcych zabudowie mieszkaniowej oraz usug realizowanych w odrbnych budynkach, parkingw, zespow garay, zieleni osiedlowej urzdzonej 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) wprowadzenie nowej zabudowy wielorodzinnej wymaga analizy moliwoci zapewnienia odpowiednich wskanikw zieleni towarzyszcej oraz zapewnienia miejsc postojowych, dopuszcza si wsplne, zagwarantowane odpowiedni umow zagospodarowanie terenw zieleni osiedlowej i miejsca placu zabaw dla dzieci dla kilku budynkw wielorodzinnych b) ustala si nakaz przedstawienia na etapie projektu budowlanego projektu zieleni towarzyszcej, odpowiednio komponowanej 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 25%, c) wysoko zabudowy zharmonizowana z zabudow istniejc; dla budynkw gwnych (mieszkalnych lub usugowych i mieszkalno-usugowych) maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- maksymalnie 1 kondygnacja nadziemne d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 25% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci a) minimalna wydzielana dziaka (nie dotyczy garay, drobnych usug oraz obiektw infrastruktury technicznej) o powierzchni 1500m2, 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu 10) zasady obsugi komunikacyjnej:
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 235

a) dojazd - - z ulic przylegych, drg wewntrznych i poprzez cigi pieszo-jezdne b) miejsca postojowe dla rozbudw oraz nowych realizacji z uwzgldnieniem wskanika 1miejsc na 1 mieszkanie, a dla usug dodatkowo wg 14 ust 2; dopuszcza si sytuowanie miejsc postojowych w garaach w kondygnacjach podziemnych 11) stawka procentowa: 0%. 25. Dla terenw oznaczonych symbolem C3.47.US plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: teren usug sportu i rekreacji, wypoczynku, boisko sportowe z zieleni towarzyszc, plac zabaw dla dzieci i miejsce wypoczynku dla starszych; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: istniejca ziele wysoka do zachowania i ochrony 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) nie dopuszcza si sytuowania budynkw, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 80% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si podziau na dziaki 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Jana Pawa II b) miejsca postojowe zakaz sytuowania 11) stawka procentowa: 0%. 26. Dla terenw oznaczonych symbolem C3.50.U1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej na wyszych ni parter kondygnacjach; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) wymagana w zagospodarowaniu ochrona i podkrelenie pierzei ulicy Jana Pawa II b) dla dziaek zabudowanych w dniu uchwalania planu przy sytuowaniu nowej zabudowy uzupeniajcej dopuszcza si sytuowanie budynkw bezporednio na granicy dziaek lub w odlegoci 1,5m od granic dziaek ssiednich; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) w zagospodarowaniu i urzdzeniu terenu ustala si nakaz maksymalnego zachowania istniejcej zieleni wysokiej; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy obowizujce od drg wg przepisw odrbnych ,
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 236

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 40%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, do 12m, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, d) geometria dachw- dachy zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 5% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie ustala si wymaganego minimum 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Kopernika i Jana Pawa II oraz poprzez istniejce drogi wewntrzne b) miejsca postojowe wg 14 ust. 2, przy czym dopuszcza si bilansowanie niezbdnych miejsc postojowych z uwzgldnieniem pasa drogowego przylegych ulic 11) stawka procentowa: 0%. 27. Dla terenw oznaczonych symbolem C3.52.MN.3, C3.53.MN.2 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej, a take mieszkaniowej szeregowej z dopuszczeniem usug (MN.3), dopuszcza si sytuowanie usug nieuciliwych towarzyszcych zabudowie mieszkaniowej; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione, 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg nieprzekraczalna linia zgodnie z lini istniejcej zabudowy, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 10,5m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych (garae, usugi)- wysoko do 6m, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 35% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie ustala si wymaganego minimum powierzchni dziaki 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul.Sienkiewicza b) miejsca postojowe min 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny 11) stawka procentowa: 0%.
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 237

28. Dla terenw oznaczonych symbolem C3.54.MN.2, C3.55.MW.1, C3.56.MN2, MW.1, C3.57.MN.2, C3.60.MN.2, C3. 61.MN.2 , C3.62.MN.2, C3. 63.MN.2, C3.64.MN.2 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz mieszkaniowej wielorodzinnej (MW.1), dopuszcza si uzupeniajce funkcje usugowe w postaci wbudowanej lub drobnych usug dobudowanych, garae zwizane z obsug funkcji podstawowej, ; dopuszcza si zabudow bliniacz i szeregow 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) dopuszcza si wymian zabudowy dysharmonijnej, dopuszcza si przebudowy w celu podniesienia standardw technicznych i estetycznych b) dla dziaek zabudowanych w dniu uchwalania planu przy sytuowaniu zabudowy uzupeniajcej dopuszcza si sytuowanie budynkw bezporednio na granicy dziaek lub w odlegoci 1,5m od granic dziaek ssiednich c) dla nowej zabudowy w obrbie istniejcych zespow zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usugowej : ustala si linie zabudowy bdce kontynuacj linii zabudowy budynkw wzdu ulicy; wysoko grnej krawdzi elewacji frontowej jej gzymsu lub attyki wyznacza si jako przeduenie tych krawdzi odpowiednio do istniejcej zabudowy na dziakach ssiednich, geometria dachu (kt nachylenia, wysoko gwnej kalenicy i kierunek pooenia kalenicy wzgldem frontu dziaki) odpowiednio do zabudowy ssiedniej, nakaz stosowania jednorodnego charakteru architektonicznego dla jednej dziaki i wyranie wyodrbnionego zespou zabudowy np. szeregu budynkw (obejmuje on gabaryty budynkw geometri dachu, kolorystyk) 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wyklucza si lokalizacje obiektw lub dziaalnoci, ktrych uciliwoci na granicy dziaki mogyby powodowa przekroczenie standardw jakoci rodowiska wymaganych dla ssiedniej zabudowy mieszkaniowej 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: tereny poza strefami ochrony konserwatorskiej 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, dla chronionych pierzei ulicznych wskazane by linia zabudowy dla rozbudw oraz nowych obiektw bya kontynuacja linii zabudowy historycznej, wskazywanej do ochrony, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 50%, c) wysoko zabudowy dla nowych budynkw gwnych (mieszkalnych lub usugowych i mieszkalnousugowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z uwzgldnieniem zasad wg pkt 2 e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 20% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie ustala si wymaganej minimalnej powierzchni wydzielanej dziaki a) minimalna wydzielana dziaka o powierzchni zblionej do dziaek wystpujcych w zespole zabudowy, charakterystycznych dla zespou 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si, 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z przylegych ulic lub z drg wewntrznych i wydzielonych cigw pieszo-jezdnych
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 238

b) miejsca postojowe 0,5 miejsca na 1 mieszkanie, dopuszcza si bilansowanie liczby miejsc z uwzgldnieniem sytuowania ich w pasach drogowych przylegych ulic lub w innym terenie w zasigu dogodnego dojcia pieszego pod warunkiem wykazania si prawem dysponowania tym miejscem na cele zapewnienia miejsc parkingowych 11) stawka procentowa: 0%. 29. Dla terenw oznaczonych symbolem C3.65.ZP,US plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urzdzonej, park, zieleniec, z usugami z zakresu sportu i rekreacji, dopuszcza si place gier i zabaw, mae boiska, uzupeniajco dopuszcza si sytuowanie budynku wietlicy, klubu, obiektu gastronomicznego itp. 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) nakaz realizacji zieleni uzupeniajcej, nakaz zastosowania rolinnoci zrnicowanej morfologicznie, wielopitrowej, planowo urzdzonej b) ustala si nakaz przedstawienia na etapie projektu budowlanego projektu zieleni towarzyszcej, odpowiednio komponowanej 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych teren przestrzeni publicznej w rozumieniu planu, obowizuj ustalenia 10 ust. 3 i 4 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy powierzchnia zabudowy budynkw nie wiksza jak 75m2 c) wysoko zabudowy do 6m, d) geometria dachw- dowolna, z dopuszczeniem dachw paskich e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 70% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si podziau na dziaki, dopuszczalne ewentualne wydzielenie dziaki dla budynku uzupeniajcego -usugowego - dziaka o powierzchni nie wikszej jak 300m2, 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: dopuszcza si lokalizacj tymczasowych obiektw budowlanych, zwizanych z funkcj podstawow, 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Wrblewskiego b) miejsca postojowe zakaz sytuowania, miejsca dla obsugi uzupeniajcej zabudowy usugowej sytuowa w pasie drogowym ulicy Wrblewskiego lub w innym terenie pod warunkiem wykazania si prawem dysponowania tym miejscem na cele zapewnienia miejsc parkingowych 11) stawka procentowa: 0%. 30. Dla terenw oznaczonych symbolem C3.66.P3 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny obsugi komunikacji, parking z zieleni towarzyszc , nie dopuszcza si sytuowania budynkw innych ni portiernia, sanitariaty, stacje transformatorowe itp. 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) istniejca ziele wysoka do zachowania i ochrony

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 239

b) dopuszcza si wsplne zagospodarowanie z terenem E.106.P3 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) budynki o pow. zabudowy nie wikszej jak 35m2, parterowe , o dowolnej geometrii dachu, w tym paskich dachach, b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 5% powierzchni terenu, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si podziaw 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Pelpliskiej b) miejsca postojowe dopuszcza si zagospodarowanie w caoci dla parkingu 11) stawka procentowa: 0%. 31. Dla terenw oznaczonych symbolem C3.68.MW.1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (Osiedle 60-lecia), dopuszcza si sytuowanie jako funkcji towarzyszcej usug nieuciliwych, parkingw obsugujcych funkcj podstawow, zespou garay, zieleni osiedlowej, dopuszcza si zabudow jednorodzinn uzupeniajc 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) w obrbie istniejcych zespow zabudowy dopuszcza si uzupenienie istniejcej zabudowy przez dobudowanie do cian szczytowych bez otworw okiennych pojedynczych budynkw, b) wprowadzenie nowej zabudowy wielorodzinnej wymaga analizy moliwoci zapewnienia odpowiednich wskanikw zieleni towarzyszcej oraz zapewnienia miejsc postojowych; dopuszcza si wsplne, zagwarantowane odpowiednia umow zagospodarowanie terenw zieleni osiedlowej i miejsca placu zabaw dla dzieci dla kilku budynkw wielorodzinnych 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 25% terenu lub wydzielonej dziaki , c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 16m, maksymalnie 5 kondygnacji nadziemnych, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 240

a) minimalna wydzielana dziaka dla nowej zabudowy wielorodzinnej (nie dotyczy dziaek dla urzdze infrastruktury technicznej lub garay) o powierzchni 2000m2, 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: cz terenu znajduje si w oznaczonej na rysunku planu strefie ogranicze dla zagospodarowania lokalizowanego w ssiedztwie cmentarza o szerokoci 50m od granic dziaki cmentarza; w obrbie strefy obowizuj ustalenia jak w 12 ust.6 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z przylegych ulic: Niepodlegoci, Okrna, Lubichowska oraz poprzez drogi wewntrzne i cigi pieszo-jezdne istniejcego osiedla b) miejsca postojowe minimum 1 miejsce na 1 mieszkanie, dla usug towarzyszcych wg 14 ust.2 11) stawka procentowa: 0%. 32. Dla terenw oznaczonych symbolem C3.73.ZP plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urzdzonej, skwery, zielece , dopuszcza si sytuowanie obiektw malej architektury oraz niewielkich gabarytowo obiektw usugowych typu kiosk uliczny 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: ustala si nakaz zastosowania rolinnoci zrnicowanej morfologicznie, planowo urzdzonej, istniejcy drzewostan do ochrony i zachowania 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: tereny poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej w rozumieniu planu, obowizuj ustalenia 10 ust. 3 i 4 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) zakaz sytuowania budynkw b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 80% powierzchni terenu, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si podziau na dziaki 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Okrnej b) miejsca postojowe zakaz sytuowania 11) stawka procentowa: 0%. 33. Dla terenw oznaczonych symbolem C3.75.U1,MW.1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usug, dopuszcza si uzupeniajc zabudow jednorodzinn szeregow 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) pierzeja ul. Niepodlegoci ustala si szczeglne wymagania architektoniczne ,

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 241

b) wprowadzenie nowej zabudowy wielorodzinnej wymaga analizy moliwoci zapewnienia odpowiednich wskanikw zieleni towarzyszcej oraz zapewnienia miejsc postojowych; dopuszcza si wsplne, zagwarantowane odpowiednia umow zagospodarowanie terenw zieleni osiedlowej i miejsca placu zabaw dla dzieci dla kilku budynkw wielorodzinnych c) dopuszcza si sytuowanie budynkw bezporednio a granicy dziaek ssiednich lub w odl. 1,5m od tej granicy; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 50% terenu lub wydzielonej dziaki , c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 15m, maksymalnie 3 kondygnacji nadziemnych, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie ustala si wymaganego minimum powierzchni dziaki 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: cz terenu znajduje si w oznaczonej na rysunku planu strefie ogranicze dla zagospodarowania lokalizowanego w ssiedztwie cmentarza o szerokoci 50m od granic dziaki cmentarza; w obrbie strefy obowizuj ustalenia jak w 12 ust.6 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z przylegych ulic: Niepodlegoci, Okrna oraz poprzez drogi wewntrzne i cigi pieszo-jezdne istniejcego osiedla b) miejsca postojowe minimum 1 miejsce na 1 mieszkanie, dla usug towarzyszcych wg 14 ust.2, dopuszcza si bilansowanie liczby miejsc z uwzgldnieniem sytuowania ich w pasach drogowych przylegych ulic lub w innym terenie w zasigu dogodnego dojcia pieszego pod warunkiem wykazania si prawem dysponowania tym miejscem na cele zapewnienia miejsc parkingowych 11) stawka procentowa: 0%. 34. Dla terenw oznaczonych symbolem C3.76.ZC plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni cmentarza, dopuszcza si sytuowanie obiektw malej architektury oraz niewielkich gabarytowo obiektw usugowych typu kiosk uliczny zwizanych z funkcj terenu; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: ustala si nakaz zastosowania rolinnoci zrnicowanej morfologicznie, planowo urzdzonej, istniejcy drzewostan do ochrony i zachowania 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: tereny poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej w rozumieniu planu, obowizuj ustalenia 10 ust. 3 i 4 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy:
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 242

a) zakaz sytuowania budynkw b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 50% powierzchni terenu, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si podziau na dziaki 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. 2 Puku Szwoleerow, Okrnej, Orliskiego b) miejsca postojowe zakaz sytuowania, miejsca postojowe sytuowa w pasach drogowych przylegych ulic 11) stawka procentowa: 0%. 35. Dla terenw oznaczonych symbolem C3.77.MN.2, C3.78.MN.2 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej , dopuszcza si sytuowanie usug nieuciliwych towarzyszcych zabudowie mieszkaniowej w formie wbudowanych usug ; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) dla dziaek zabudowanych w dniu uchwalania planu przy sytuowaniu zabudowy uzupeniajcej dopuszcza si sytuowanie budynkw bezporednio na granicy dziaek lub w odlegoci 1,5m od granic dziaek ssiednich b) dla nowej zabudowy w obrbie istniejcych zespow zabudowy mieszkaniowej : ustala si linie zabudowy bdce kontynuacj linii zabudowy budynkw wzdu ulicy; wysoko grnej krawdzi elewacji frontowej jej gzymsu lub attyki wyznacza si jako przeduenie tych krawdzi odpowiednio do istniejcej zabudowy na dziakach ssiednich, geometria dachu (kt nachylenia, wysoko gwnej kalenicy i kierunek pooenia kalenicy wzgldem frontu dziaki) odpowiednio do zabudowy ssiedniej, nakaz stosowania jednorodnego charakteru architektonicznego w ramach jednej dziaki (obejmuje on gabaryty budynkw geometri dachu, kolorystyk) 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie wystpuj obiekty ani obszary chronione, 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg jak na rysunku planu, od pozostaych drg linia zgodnie z lini istniejcej zabudowy b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 10,5m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych (garae, usugi)- wysoko do 6m, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z uwzgldnieniem pkt 2 e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie ustala si wymaganego minimum powierzchni dziaki 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: cz terenu C3.77.MN.2 znajduje si w oznaczonej na rysunku planu strefie ogranicze dla zagospodarowania lokalizowanego w ssiedztwie cmentarza o szerokoci 50m od granic dziaki cmentarza; w obrbie strefy obowizuj ustalenia jak w 12 ust.6

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 243

9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul.Okrna, Dbrowskiego b) miejsca postojowe min 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny 11) stawka procentowa: 0%. 36. Dla terenw oznaczonych symbolem C3.79.U2 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy usugowej z zakresu usug o charakterze publicznym, w szczeglnoci przedszkole, orodek zdrowia itp. 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej w rozumieniu planu, obowizuj ustalenia 10 ust. 3 i 4 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si dalszych podziaw na dziaki 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz tymczasowego zagospodarowania 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Dbrowskiego b) miejsca postojowe minimum 3miejsca 11) stawka procentowa: 0%. 37. Dla terenw oznaczonych symbolem C3.84.MN.2 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej , dopuszcza si sytuowanie usug nieuciliwych towarzyszcych zabudowie mieszkaniowej; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) dla dziaek zabudowanych w dniu uchwalania planu przy sytuowaniu zabudowy uzupeniajcej dopuszcza si sytuowanie budynkw bezporednio na granicy dziaek lub w odlegoci 1,5m od granic dziaek ssiednich

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 244

b) dla nowej zabudowy w obrbie istniejcych zespow zabudowy mieszkaniowej : ustala si linie zabudowy bdce kontynuacj linii zabudowy budynkw wzdu ulicy; wysoko grnej krawdzi elewacji frontowej jej gzymsu lub attyki wyznacza si jako przeduenie tych krawdzi odpowiednio do istniejcej zabudowy na dziakach ssiednich, geometria dachu (kt nachylenia, wysoko gwnej kalenicy i kierunek pooenia kalenicy wzgldem frontu dziaki) odpowiednio do zabudowy ssiedniej, nakaz stosowania jednorodnego charakteru architektonicznego w ramach jednej dziaki (obejmuje on gabaryty budynkw geometri dachu, kolorystyk) 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, b) dla obiektw w gminnej ewidencji zabytkw i wskazanych na rysunku planu jako chronionych ustaleniami planu obowizuj zasady okrelone w 9 ust.7; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg jak na rysunku planu, od pozostaych drg linia zgodnie z lini istniejcej zabudowy b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 10,5m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych (garae, usugi)- wysoko do 6m, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z uwzgldnieniem pkt 2 e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziaki 600m2; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul.Okrna, Dbrowskiego, Slaskiego, wirki i Wigury (wycznie poprzez istniejce zjazdy oraz z dopuszczeniem zjazdu z dz. geod. 68/1) oraz z drg wewntrznych i cigw pieszo- jezdnych wydzielonych z terenu b) miejsca postojowe min 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny 11) stawka procentowa: 0%. 38. Dla terenw oznaczonych symbolem C3. 85.MN2, C3.86.MN.2. C3. 87.MN.2, C3. 88.MN.3 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz mieszkaniowo-usugowej (MN.3), dopuszcza si uzupeniajce funkcje usugowe w postaci wbudowanej lub drobnych usug dobudowanych, garae zwizane z obsug funkcji podstawowej, ; dopuszcza si zabudow bliniacz i szeregow 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) dopuszcza si wymian zabudowy dysharmonijnej, dopuszcza si przebudowy w celu podniesienia standardw technicznych i estetycznych b) dla dziaek zabudowanych w dniu uchwalania planu przy sytuowaniu zabudowy uzupeniajcej dopuszcza si sytuowanie budynkw bezporednio na granicy dziaek lub w odlegoci 1,5m od granic dziaek ssiednich

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 245

c) dla nowej zabudowy w obrbie istniejcych zespow zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usugowej : ustala si linie zabudowy bdce kontynuacj linii zabudowy budynkw wzdu ulicy; wysoko grnej krawdzi elewacji frontowej jej gzymsu lub attyki wyznacza si jako przeduenie tych krawdzi odpowiednio do istniejcej zabudowy na dziakach ssiednich, geometria dachu (kt nachylenia, wysoko gwnej kalenicy i kierunek pooenia kalenicy wzgldem frontu dziaki) odpowiednio do zabudowy ssiedniej, nakaz stosowania jednorodnego charakteru architektonicznego dla jednej dziaki i wyranie wyodrbnionego zespou zabudowy np. szeregu budynkw (obejmuje on gabaryty budynkw geometri dachu, kolorystyk) 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wyklucza si lokalizacje obiektw lub dziaalnoci, ktrych uciliwoci na granicy dziaki mogyby powodowa przekroczenie standardw jakoci rodowiska wymaganych dla ssiedniej zabudowy mieszkaniowej 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: tereny poza strefami ochrony konserwatorskiej 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy jaka na rysunku planu, od pozostaych drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 40%, c) wysoko zabudowy dla nowych budynkw gwnych (mieszkalnych lub usugowych i mieszkalnousugowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z uwzgldnieniem zasad wg pkt 2 e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 25% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si dalszych podziaw na dziaki 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: w terenie C3.86.MN.2 i C3.88.MN.3 znajduje si w oznaczonej na rysunku planu strefie ogranicze dla zagospodarowania lokalizowanego w ssiedztwie cmentarza o szerokoci 50m od granic dziaki cmentarza; w obrbie strefy obowizuj ustalenia jak w 12 ust.6 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z przylegych ulic lub z drg wewntrznych i wydzielonych cigw pieszo-jezdnych b) miejsca postojowe 0,5miejsca na 1 mieszkanie, dopuszcza si bilansowanie liczby miejsc z uwzgldnieniem sytuowania ich w pasach drogowych przylegych ulic lub w innym terenie w zasigu dogodnego dojcia pieszego pod warunkiem wykazania si prawem dysponowania tym miejscem na cele zapewnienia miejsc parkingowych 11) stawka procentowa: 0%. 20. Ustalenia dla terenw pooonych w jednostce urbanistycznej D1 Zachd cz pnocna 1. Dla terenw oznaczonych symbolem D1.1.IW, D1.2.IW/ZZ plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny obiektw i urzdze zaopatrzenia w wod- w strefie ochrony poredniej ujcia wody Wierzyca; funkcje dopuszczalne- ziele ekologiczna, w tym IW/ZZ - tereny obiektw i urzdze zaopatrzenia w wod w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: i uytkowania terenu funkcji ochronnej ujcia
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

nakaz

podporzdkowania

zagospodarowania

Strona 246

3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: teren w granicach planowanego obszaru chronionego krajobrazu oraz w granicach obszaru Natura 2000, obowizuj ustalenia 8 ust. 1 i 2 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren w strefie ochrony ekspozycji obejmujcej dolin Wierzycy, obowizuj ustalenia 8 ust. 10 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) zakaz sytuowania budynkw 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si podziau terenu na dziaki 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) granica obszaru bezporedniego zagroenia powodzi o prawdopodobiestwie 10% wg rysunku planu, w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi obowizuj ustalenia 11 ust.1 i 2; b) uwzgldni w zagospodarowaniu wymg zapewnienia dostpu do wody zgodnie z przepisami ustawy prawo wodne 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd od ul. ciegiennego poprzez cig pieszo-jezdny KDX b) miejsca postojowe zakaz sytuowania miejsc postojowych 11) stawka procentowa: 0%. 2. Dla terenw oznaczonych symbolem D1.3.U2,US, plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny usug o charakterze publicznym z zakresu rekreacji i wypoczynku oraz sportu, z zieleni towarzyszc, tradycyjne miejsce wypoczynkowe tzw. Piekieki; jako funkcje dopuszczalne usugi z zakresu gastronomii, kultury, hotelowe, funkcje mieszkalne wycznie jako integralnie zwizane z prowadzon dziaalnoci usugow 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) dla wszelkich realizacji zabudowy nakaz uwzgldnienia szczeglnych wymaga architektonicznych, w tym przedstawienia studium krajobrazowego pokazujcego widok od strony ul. Jagiey oraz od strony rzeki i cigu widokowego wzdu linii kolejowej wskazanego na rysunku planu b) ustala si nakaz przedstawienia na etapie projektu budowlanego projektu zieleni towarzyszcej, odpowiednio komponowanej c) w zagospodarowaniu terenu uwzgldni przebieg szlaku turystycznego wskazanego orientacyjnie na rysunku planu d) istniejca ziele wysoka do zachowania i ochrony 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: fragment terenu w granicach planowanego obszaru chronionego krajobrazu oraz w granicach obszaru Natura 2000, obowizuj ustalenia 8 ust. 1 i 2 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren w strefie ochrony ekspozycji obejmujcej dolin Wierzycy, obowizuj ustalenia 8 ust. 10 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej w rozumieniu planu, obowizuj ustalenia 10 ust. 3 i 4 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 5%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 5m,
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 247

d) geometria dachw- dachy dowolne, z dopuszczeniem dachw paskich e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 60% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci a) minimalna wydzielana dziaka o powierzchni 2500m2, 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) uwzgldni w zagospodarowaniu wymg zapewnienia dostpu do wody zgodnie z przepisami ustawy prawo wodne b) fragment terenu znajduje si w granicach strefy ochrony poredniej ujcia wody Poudnie , obowizuj ustalenia 11ust. 4 c) w obszarze zagroonym powodzi obowizuj ustalenia 11 ust.1 i 2; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: do czasu docelowego zagospodarowania dopuszcza si uytkowanie jako k rekreacyjna z dopuszczeniem sytuowania zabudowy tymczasowej zwizanej z rekreacyjnym wykorzystaniem terenu 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. ciegiennego poprzez cig pieszo-jezdny KDX b) miejsca postojowe miejsca postojowe sytuowane wycznie poza stref ochrony poredniej, wymagany wskanik minimum 6miejsc/10 ek hotelowych, min. 10miejsc/ 1000m2 pow. uytkowej usug 11) stawka procentowa: 0%. 3. Dla terenw oznaczonych symbolem D1.4.U1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej- z zakresu gastronomii, rozrywki i rekreacji, funkcje mieszkalne wycznie jako integralnie zwizane z prowadzon dziaalnoci podstawow 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren w strefie ochrony ekspozycji obejmujcej dolin Wierzycy, obowizuj ustalenia 8 ust. 10 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 50%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 10% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si podziau na dziaki 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. ciegiennego poprzez cig pieszo-jezdny KDX

Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany

Strona 248

b) miejsca postojowe dopuszcza si ograniczenie miejsc postojowych do niezbdnych (np. dla potrzeb osb niepenosprawnych), dopuszcza si bilansowanie miejsc z uwzgldnieniem ich sytuowania w liniach rozgraniczajcych ssiedniego terenu KDX, wskanik 10msc /1000m2 pow. uytkowej usug 11) stawka procentowa: 0%. 4. Dla terenw oznaczonych symbolem D1.5.ZE, D1.6.ZE/ZZ plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni ekologicznej bez moliwoci sytuowania zabudowy, przy czym ZE/ZZw obszarze bezporedniego zagroenia powodzi; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: wg ustale oglnych 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: teren w granicach planowanego obszaru chronionego krajobrazu oraz w granicach obszaru Natura 2000, obowizuj ustalenia 8 ust. 1 i 2 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren w strefie ochrony ekspozycji obejmujcej dolin Wierzycy, obowizuj ustalenia 8 ust. 10 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: nie ustala si ze wzgldu na zakaz sytuowania zabudowy 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie dopuszcza si podziau na dziaki 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: granica obszaru bezporedniego zagroenia o prawdopodobiestwie 10% wg rysunku planu, w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi obowizuj ustalenia 11 ust.1 i 2; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: nie ustala si; 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. ciegiennego b) miejsca postojowe zakaz sytuowania miejsc postojowych 11) stawka procentowa: 0%. 5. Dla terenw oznaczonych symbolem D1.7.ZP,US, D1.8.ZP,US/ZZ plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: zieleni parkowej urzdzonej-park leny, teren rekreacyjno-wypoczynkowy, rekreacji i sportu, w tym ZP/ZZ- w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) dopuszczalne formy zagospodarowania- ziele naturalna i ksztatowana , komponowana, cigi spacerowe i trasy rowerowe, miejsca wypoczynku, wiaty i altany rekreacyjne, cieki zdrowia, amfiteatr terenowy, punkty obserwacji przyrody, cieki edukacyjne, otwarte urzdzenia sportowe, place do gier i zabaw dla dzieci, dopuszcza si tymczasowe niewielkie obiekty gastronomiczne, sanitariaty; b) istniejcy drzewostan do ochrony i zachowania c) dopuszczalne jedynie niewielkie zmiany rzeby terenu, obszar dawnego wyrobiska do rekultywacji (granice obszaru wskazywanego do rekultywacji pokazano na ideogramie nr 2 stanowicym zacznik do rysunku planu) 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: teren w granicach planowanego obszaru chronionego krajobrazu oraz w granicach obszaru Natura 2000, obowizuj ustalenia 8 ust. 1 i 2 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: na fragmencie wystpuje wskazany orientacyjnie na rysunku planu obszar strefy ochrony archeologicznej, obowizuj dla niej ustalenia 9 ust. 8 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej w rozumieniu planu, obowizuj ustalenia 10 ust. 3 i 4
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 249

6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) pow. zabudowy wiat i altan nie wiksza ni 100m2 dla pojedynczego obiektu; b) wysoko zabudowy do 6m c) geometria dachw- dowolna, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie ustala si minimalnej powierzchni wydzielanej dziaki 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) dla terenw o naturalnych predyspozycjach do wystpowania zjawisk osuwiskowych obowizuj ustalenia 8 ust. 7 b) granica obszaru bezporedniego zagroenia powodzi o prawdopodobiestwie 10% wg rysunku planu, w obszarze bezporedniego zagroenia powodzi obowizuj ustalenia 11 ust.1 i 2 c) uwzgldni w zagospodarowaniu wymg zapewnienia dostpu do wody zgodnie z przepisami ustawy prawo wodne 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: do czasu docelowego zagospodarowania naturalna ziele- ki, zadrzewienia , bez zabudowy 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd od ul. Nowowiejskiej poprzez drogi wewntrzne w osiedlu Nad Jarem b) miejsca postojowe zakaz sytuowania miejsc postojowych 11) stawka procentowa: 0%. 6. Dla terenw oznaczonych symbolem D1.9.MN.2 i D1.10.MN.2, D1.11.MN.2, D1.13.MN.2m D1.14.MN.2, D1.15.MN.2 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz D1.12.MN.2,

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem jako towarzyszcej (teren D1.14.MN.2) zabudowy wielorodzinnej 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) ochronie podlega ukad zabudowy, struktura podziau na dziaki , a take zasada sytuowania budynku gwnego od frontu, zabudowy towarzyszcej (garae, budynki gospodarcze) wgbi dziaki, w tym bezporednio na granicy z dziakami ssiednimi b) dla dziaek zabudowanych w dniu uchwalania planu przy sytuowaniu zabudowy uzupeniajcej dopuszcza si sytuowanie budynkw bezporednio na granicy dziaek lub w odlegoci 1,5m od granic dziaek ssiednich c) dla nowej zabudowy w obrbie istniejcych zespow zabudowy mieszkaniowej : ustala si linie zabudowy bdce kontynuacj linii zabudowy budynkw wzdu ulicy; wysoko grnej krawdzi elewacji frontowej jej gzymsu lub attyki wyznacza si jako przeduenie tych krawdzi odpowiednio do istniejcej zabudowy na dziakach ssiednich, geometria dachu (kt nachylenia, wysoko gwnej kalenicy i kierunek pooenia kalenicy wzgldem frontu dziaki) odpowiednio do zabudowy ssiedniej, nakaz stosowania jednorodnego charakteru architektonicznego (obejmuje on gabaryty budynkw geometri dachu, kolorystyk) 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) tereny w zespole zabudowy o wartociach historycznych, tzw. Abisynia, obowizuj ustalenia 9 ust. 16 b) budynki wskazane na rysunku planu jako obiekty zabytkowe w gminnej ewidencji zabytkw podlegaj ochronie, obowizuj ustalenia 9 ust. 7 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy:
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 250

a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, dla budynkw sytuowanych wzdu ulic , rozbudowie istn. budynkw wskazane zachowanie i kontynuacja istn. linii zabudowy tworzonej przez historyczne budynki b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych do 9m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 5m, 1 kondygnacja nadziemna, d) geometria dachw- zharmonizowane z ssiedni zabudow istniejc, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci a) minimalna wydzielana dziaka o powierzchni 400m2, dziaka prostoktna, szer. frontu min. 16m 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy w terenach D1.14.MN.2 oraz D1.15.MN.2 ze wzgldu na ssiedztwo terenu szpitala (D1.30.U2) dla ktrego dopuszcza si sytuowanie ldowiska, projektowane budynki i budowle oraz wszelkie obiekty trudno dostrzegalne z powietrza, w tym napowietrzne linie, maszty, anteny w zasigu powierzchni podejcia do ldowiska, projektowa z uwzgldnieniem ogranicze wysokoci zabudowy nisze o co najmniej 10m od okrelonych w dokumentacji ldowiska powierzchni ograniczajcych 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z przylegych ulic i drg wewntrznych b) miejsca postojowe min 1 miejsce/1 mieszkanie 11) stawka procentowa: 0%. 7. Dla terenw oznaczonych symbolem D1.16.MW.1, plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; dopuszcza si sytuowanie drobnych obiektw usugowych typu kiosk handlowy, niewielki punkt usugowy 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) w obrbie istniejcych zespow zabudowy dopuszcza si uzupenienie istniejcej zabudowy przez dobudowanie do cian szczytowych bez otworw okiennych pojedynczych budynkw b) wprowadzenie nowej zabudowy wielorodzinnej wymaga analizy moliwoci zapewnienia odpowiednich wskanikw zieleni towarzyszcej oraz zapewnienia miejsc postojowych, dopuszcza si wsplne, zagwarantowane odpowiednia umow zagospodarowanie terenw zieleni osiedlowej i miejsca placu zabaw dla dzieci dla kilku budynkw wielorodzinnych; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren w zespole zabudowy o wartociach historycznych, tzw. Abisynia, obowizuj ustalenia 9 ust. 16 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: wg ustale oglnych; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych 5 kondygnacji nadziemnych, a dla obiektw towarzyszcychwysoko do 5m, 1 kondygnacja nadziemna, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci:
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 251

a) minimalna wydzielana dziaka o powierzchni 1500m2, 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala si a) w zagospodarowaniu uwzgldni ochron przed uciliwociami od drogi-ul. Zblewska (haas, wibracje) poprzez zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. ciegiennego b) miejsca postojowe min 1 miejsce na 1 mieszkanie 11) stawka procentowa: 0%. 8. Dla terenw oznaczonych symbolem D1.17.U1, D1.18.U1, D1.71.U1 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usugowej; jako funkcje dopuszczalne uzupeniajce- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) dla budynkw w pierzei wzdu ul. Jagiey wymagane przedstawienie w projekcie budowlanym kontekstu otoczenia b) dla nowej zabudowy w obrbie istniejcych zespow zabudowy mieszkaniowej : ustala si linie zabudowy bdce kontynuacj linii zabudowy budynkw wzdu ulicy; wysoko grnej krawdzi elewacji frontowej jej gzymsu lub attyki wyznacza si jako przeduenie tych krawdzi odpowiednio do istniejcej zabudowy na dziakach ssiednich, geometria dachu (kt nachylenia, wysoko gwnej kalenicy i kierunek pooenia kalenicy wzgldem frontu dziaki) odpowiednio do zabudowy ssiedniej, nakaz stosowania jednorodnego charakteru architektonicznego (obejmuje on gabaryty budynkw geometri dachu, kolorystyk 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren w zespole zabudowy o wartociach historycznych, tzw. Abisynia, obowizuj ustalenia 9 ust. 16 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: stosowanie tablic reklamowych i informacyjnych powizanych z elewacjami frontowymi dopuszczalne wycznie do wysokoci stropu I kondygnacji; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych (mieszkalnych lub usugowych i mieszkalno-usugowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 5m, d) geometria dachw- zharmonizowane z zabudow istniejc, z dopuszczeniem dachw paskich e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: a) minimalna wydzielana dziaka o powierzchni 500m2, 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w zagospodarowaniu terenw D117.U1 i D1.18.U1uwzgldni ochron przed uciliwociami od drogi-ul. Jagiey-cig drogi krajowej nr 22 (haas, wibracje) poprzez zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej;
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 252

9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Jagiey (tereny D1.17U1, D1.18.U1) i z ul. ciegiennego (teren D1.-71.U1) b) miejsca postojowe min 2 miejsca 11) stawka procentowa: 0%. 9. Dla terenw oznaczonych symbolem D1.19.MN.3 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usugami towarzyszcymi, 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) dla budynkw w pierzei wzdu ul. Jagiey wymagane przedstawienie w projekcie budowlanym kontekstu otoczenia b) dla nowej zabudowy w obrbie istniejcych zespow zabudowy mieszkaniowej : ustala si linie zabudowy bdce kontynuacj linii zabudowy budynkw wzdu ulicy; wysoko grnej krawdzi elewacji frontowej jej gzymsu lub attyki wyznacza si jako przeduenie tych krawdzi odpowiednio do istniejcej zabudowy na dziakach ssiednich, geometria dachu (kt nachylenia, wysoko gwnej kalenicy i kierunek pooenia kalenicy wzgldem frontu dziaki) odpowiednio do zabudowy ssiedniej, nakaz stosowania jednorodnego charakteru architektonicznego (obejmuje on gabaryty budynkw geometri dachu, kolorystyk 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: a) teren w zespole zabudowy o wartociach historycznych, tzw. Abisynia, obowizuj ustalenia 9 ust. 16 b) budynki wskazane na rysunku planu jako obiekty zabytkowe w gminnej ewidencji zabytkw podlegaj ochronie, obowizuj ustalenia 9 ust. 7; 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: stosowanie tablic reklamowych i informacyjnych powizanych z elewacjami frontowymi dopuszczalne wycznie do wysokoci stropu I kondygnacji; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 50%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych (mieszkalnych lub usugowych i mieszkalno-usugowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z ssiedni zabudow istniejc, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 10% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie ustala si 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w zagospodarowaniu uwzgldni ochron funkcji mieszkalnych przed uciliwociami od drogi ul. Jagiey KDG (haas, wibracje) poprzez zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej; 9) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw: ustala si zakaz lokalizacji tymczasowego zagospodarowania terenu 10) zasady obsugi komunikacyjnej: a) dojazd z ul. Jagiey i Pisudskiego b) miejsca postojowe min 1 miejsce
Id: LEYWO-NQRIN-UNFQA-WZUEX-UQORA. Podpisany Strona 253

11) stawka procentowa: 0%. 10. Dla terenw oznaczonych symbolem D1.20.MN.3, D1.23.MN.3 plan ustala: obowizuj ustalenia oglne oraz 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej z towarzyszcymi usugami 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: a) dla nowej zabudowy w obrbie istniejcych zespow zabudowy mieszkaniowej : ustala si linie zabudowy bdce kontynuacj linii zabudowy budynkw wzdu ulicy; wysoko grnej krawdzi elewacji frontowej jej gzymsu lub attyki wyznacza si jako przeduenie tych krawdzi odpowiednio do istniejcej zabudowy na dziakach ssiednich, geometria dachu (kt nachylenia, wysoko gwnej kalenicy i kierunek pooenia kalenicy wzgldem frontu dziaki) odpowiednio do zabudowy ssiedniej, nakaz stosowania jednorodnego charakteru architektonicznego (obejmuje on gabaryty budynkw geometri dachu, kolorystyk) b) dla dziaek zabudowanych w dniu uchwalania planu przy sytuowaniu zabudowy uzupeniajcej dopuszcza si sytuowanie budynkw bezporednio na granicy dziaek lub w odlegoci 1,5m od granic dziaek ssiednich c) wskazana rekompozycja i rewaloryzacja naronika ulic Jagiey, Nowowiejska (teren D1.20.Mn3) poprzez przebudowy istniejcych budynkw 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustale oglnych 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: teren poza strefami ochrony konserwatorskiej 5) wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: stosowanie tablic reklamowych i informacyjnych powizanych z elewacjami frontowymi od strony ul. Jagiey i Nowowiejskiej dopuszczalne wycznie do wysokoci stropu I kondygnacji; 6) parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy: a) linie zabudowy od drg wg przepisw odrbnych, b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy do 30%, c) wysoko zabudowy dla budynkw gwnych (mieszkalnych lub usugowych i mieszkalno-usugowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektw towarzyszcych- wysoko do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, d) geometria dachw- zharmonizowane z ssiedni zabudow istniejc, e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 20% powierzchni dziaki, 7) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: nie ustala si minimalnej wielkoci dziaki 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) w zagospodarowaniu uwzgldni ochron przed uciliwociami od drg ul. Jagiey oraz Nowowiejska (haas, wibracje) poprzez zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwiza technicznych, w tym stolarki o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej; b) ze wzgldu na ssiedztwo terenu szpitala (D1.30.U2) dla ktrego dopuszcza si sytuowanie ldowiska, projektowane budynki i budowle oraz ws