Vous êtes sur la page 1sur 6

Uchwaa Nr III/XXXII/283/09 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 28 sierpnia 2009 roku

w sprawie okrelenia warunkw i trybu przyznawania nagrd za osignicie wysokich wynikw sportowych w midzynarodowym lub krajowym wspzawodnictwie sportowym
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z pn. zm.) w zwizku z art. 5 ust. 4 i art. 28 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (j.t. Dz. U. z 2007 roku Nr 226 poz. 1675 z pn. zm.) oraz art. 37 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z pn. zm.)

Rada Powiatu Wejherowskiego uchwala, co nastpuje:


1. Niniejsza uchwaa okrela szczegowe zasady i tryb przyznawania oraz wysoko nagrd za wysokie wyniki we wspzawodnictwie sportowym midzynarodowym i krajowym, 2. 1. Ilekro w niniejszej uchwale jest mowa o: 1) ustawie o kulturze fizycznej naley przez to rozumie ustaw z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z pn. zm.), 2) ustawie o sporcie kwalifikowanym - naley przez to rozumie ustaw z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z pn. zm.), 3) zawodniku licencjonowanym - naley przez to rozumie osob uprawiajc na terenie Powiatu Wejherowskiego okrelon dyscyplin sportu oraz posiadajc licencj zawodnika, 4) zawodniku - amatorze naley przez to rozumie osob uprawiajc okrelon dyscyplin sportu na terenie Powiatu Wejherowskiego - nie posiadajc licencji zawodnika, 5) zawodniku naley przez to rozumie zawodnika licencjonowanego i zawodnika amatora, 6) licencji zawodnika naley przez to rozumie uprawnienie do uczestnictwa we wspzawodnictwie sportowym, przyznawane na zasadach i w trybie przepisw ustawy o sporcie kwalifikowanym, 7) trenerze naley przez to rozumie osob zatrudnion w klubie sportowym dziaajcym na terenie Powiatu Wejherowskiego, ktra posiada dyplom potwierdzajcy stopie trenerski lub ksieczk instruktorsk potwierdzajc

uprawnienia instruktora w okrelonej dyscyplinie sportu uzyskane w trybie przepisw odrbnych i szkolc zawodnika amatora przyczynia si do uzyskania przez niego wysokiego wyniku we wspzawodnictwie sportowym midzynarodowym lub krajowym, 8) wysokim wyniku sportowym we wspzawodnictwie sportowym midzynarodowym naley przez to rozumie uzyskanie przez zawodnika od pierwszego do dziesitego miejsca w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach wiata, Akademickich Mistrzostwach wiata, Mistrzostwach Europy, Pucharach wiata, Pucharach Europy, Igrzyskach Paraolimpijskich, powoanie do reprezentacji narodowej, 9) wysokim wyniku sportowym we wspzawodnictwie sportowym krajowym naley przez to rozumie uzyskanie przez zawodnika od pierwszego do smego miejsca w Mistrzostwach Polski Seniorw, Modzieowcw, Juniorw, Juniorw Modszych (Oglnopolskiej Olimpiadzie Modziey), Pucharach Polski i Oglnopolskich Turniejach Klasyfikacyjnych oraz awans druyny do rozgrywek co najmniej krajowej I ligi. 2. Przepisy uchway dotyczce nagrd stosuje si odpowiednio do zawodnikw czonkw druyn sportowych w sportach zespoowych oraz do trenerw tych druyn z tym, e ilo przyznanych indywidualnych nagrd nie moe przekroczy liczby zawodnikw w druynie okrelonej w regulaminie waciwego polskiego zwizku sportowego. 3. Przez uyte w uchwale okrelenie: polski zwizek sportowy rozumie si take zwizek sportowy zrzeszajcy sportowcw niepenosprawnych.

3. 1. Nagrody za osignicie wysokich wynikw sportowych we wspzawodnictwie sportowym przyznaje Zarzd Powiatu Wejherowskiego po uzyskaniu opinii Komisji Rady Powiatu Wejherowskiego waciwej do spraw sportu. 2. Zarzd Powiatu Wejherowskiego przyznaje nagrody w liczbie i cznej wysokoci w ramach rodkw zabezpieczonych na ten cel w danym roku budetowym w budecie Powiatu Wejherowskiego. 3. Nagrody s jednorazowymi wiadczeniami pieninymi.

4. 1. Nagrod mona przyzna zawodnikowi, ktry jednoczenie: 1) w roku poprzedzajcym zoenie wniosku o przyznanie nagrody, osign wysoki wynik we wspzawodnictwie sportowym midzynarodowym lub krajowym, 2) reprezentuje postaw godn naladowania przez innych zawodnikw. 2. Nagrod mona przyzna trenerowi, ktry jednoczenie: 1) w okresie nie duszym ni dwa lata poprzedzajce rok zoenia wniosku o nagrod, przyczyni si do osignicia przez zawodnika wysokiego wyniku sportowego we wspzawodnictwie sportowym midzynarodowym lub krajowym. 2) reprezentuje postaw godn naladowania przez zawodnikw i trenerw sportowych.

5. 1. Podstaw ustalenia wysokoci przyznawanych nagrd jest przecitne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za rok poprzedni, okrelane w komunikacie Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego ogaszanym w Monitorze Polskim na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (j.t. Dz. U.z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z pn. zm.). 2. Ustala si nastpujce wysokoci nagrd dla zawodnikw: 1) od 15% do 100% podstawy okrelonej w ust. 1 niniejszego paragrafu za uzyskanie od pierwszego do sidmego miejsca w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach wiata, Akademickich Mistrzostwach wiata, 2) od 15% do 75% podstawy okrelonej w ust. 1 niniejszego paragrafu za uzyskanie od pierwszego do sidmego miejsca w Mistrzostwach Europy, Pucharach wiata, Pucharach Europy, Igrzyskach Para-olimpijskich, 3) od 10% do 50% podstawy okrelonej w ust. 1 niniejszego paragrafu w zwizku z powoaniem do reprezentacji narodowej, 4) od 10% do 70% podstawy okrelonej w ust. 1 niniejszego paragrafu za uzyskanie od pierwszego do pitego miejsca w Mistrzostwach Polski Seniorw, Pucharach Polski, 5) od 10% do 50% podstawy okrelonej w ust. 1 niniejszego paragrafu za uzyskanie od pierwszego do pitego miejsca w Mistrzostwach Polski Modzieowcw, Juniorw, Juniorw Modszych (Oglnopolskiej Olimpiadzie Modziey) i Oglnopolskich Turniejach Klasyfikacyjnych, 6) od 10% do 60% podstawy okrelonej w ust. 1 niniejszego paragrafu w zwizku z awansem druyny do rozgrywek co najmniej krajowej I ligi. 3. Ustala si nastpujce wysokoci nagrd dla trenerw: 1) od 15% do 100% podstawy okrelonej w ust. 1 niniejszego paragrafu za uzyskanie przez jego zawodnika od pierwszego do sidmego miejsca we wspzawodnictwie sportowym midzynarodowym, 2) od 10% do 50% podstawy okrelonej w ust. 1 niniejszego paragrafu w zwizku z powoaniem jego zawodnika do reprezentacji narodowej, 3) od 10% do 70% podstawy okrelonej w ust. 1 niniejszego paragrafu za uzyskanie przez jego zawodnika od pierwszego do pitego miejsca we wspzawodnictwie sportowym krajowym, 4) od 10% do 60% podstawy okrelonej w ust. 1 niniejszego paragrafu w zwizku z awansem jego druyny do rozgrywek co najmniej krajowej I ligi. 4. Jedna osoba moe otrzyma tylko jedn nagrod w roku kalendarzowym.

6. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody moe wystpi: 1) klub sportowy zawodnika, trenera sportowego, 2) komisja Rady Powiatu Wejherowskiego waciwa do spraw sportu, 3) waciwy polski zwizek sportowy lub wojewdzki zwizek sportowy, 4) Starosta Wejherowski. 2. Wzr wniosku o przyznanie nagrody stanowi zacznik do niniejszej uchway. 3. Wnioski o przyznanie nagrody skada si do waciwej w sprawach kultury fizycznej jednostki organizacyjnej powiatu.

4. Wnioski naley skada do 31 stycznia roku nastpujcego po roku, w ktrym wysoki wynik zosta osignity. Wnioski podlegaj wsplnemu rozpatrzeniu w terminie nie duszym ni do dnia 31 marca. 5. W przypadkach uzasadnionych szczeglnymi okolicznociami nagroda moe by przyznana w trakcie roku kalendarzowego z inicjatywy Zarzdu Powiatu Wejherowskiego.

7. 1. Wniosek o przyznanie nagrody po jego zoeniu do waciwej w sprawach kultury fizycznej jednostki organizacyjnej powiatu, podlega sprawdzeniu pod wzgldem kompletnoci danych. 2. W przypadku stwierdzenia niekompletnoci wniosku, waciwa w sprawach kultury fizycznej jednostka organizacyjna powiatu wzywa skadajcego wniosek do dokonania uzupenie w terminie nie duszym ni 7 dni od dnia dorczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 3. Wnioski o przyznanie nagrody, po sprawdzeniu w trybie okrelonym w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, stanowi przedmiot opinii komisji Rady Powiatu Wejherowskiego waciwej do spraw sportu, ktra przedstawia Zarzdowi Powiatu Wejherowskiego propozycj odnonie przyznania nagrody i jej wysokoci. 4. O przyznaniu nagrody decyduje Zarzd Powiatu Wejherowskiego, ktry poprzez jednostk organizacyjn powiatu waciw w sprawach kultury fizycznej zawiadamia pisemnie nagrodzonego oraz wnioskodawc. 5. Sposb wypaty przyznanej nagrody uzgadniany jest z nagrodzonym przez waciw w sprawach kultury fizycznej jednostk organizacyjn powiatu. 6. Do przyznawania nagrd w przypadkach okrelonych w 6 ust. 5, przepisy niniejszego paragrafu stosuje si odpowiednio.

8. Wykonanie uchway powierza si Zarzdowi Powiatu Wejherowskiego.

9. Niniejsza uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Pomorskiego.

Przewodniczcy Rady Wiesaw Szczygie

Zacznik do uchway Nr III/XXXII/283/09 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 28 sierpnia 2009r. Wniosek o przyznanie nagrody I. (Dotyczy kandydata do nagrody, rubryki 1-9 i 11 wypenia wnioskodawca) 1. Imi i nazwisko: 2. Data i miejsce urodzenia: 3. Imiona rodzicw: 4. Adres zamieszkania:

5. Nr PESEL: 6. NIP: 7. Waciwy Urzd Skarbowy:

8. Nazwa klubu sportowego, stowarzyszenia dziaajcego w formie okrelonej przepisami ustawy o kulturze fizycznej:

9. Osignicie sportowe opis oraz opinia waciwego polskiego zwizku sportowego:

10. Wyraam zgod na przetwarzanie moich danych osobowych w celach zwizanych z przyznaniem nagrody, zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pn. zm.). Podpis kandydata do nagrody:

11. Piecz klubu sportowego oraz podpisy osb upowanionych.

II. (Wypenia wnioskodawca) 12. Nazwa (imi i nazwisko) wnioskodawcy: 13. Adres wnioskodawcy: 14. Podpis wnioskodawcy

III. (Wypenia pracownik jednostki organizacyjnej powiatu waciwej do spraw sportu) 15. Opinia dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu waciwej do spraw sportu:

IV. (Wypenia Przewodniczcy Komisji Rady Powiatu Wejherowskiego waciwej do spraw sportu) 16. Opinia oraz propozycje Komisji Rady Powiatu Wejherowskiego waciwej do spraw sportu:

V. 17. Decyzja Zarzdu Powiatu Wejherowskiego: