Vous êtes sur la page 1sur 2

UCHWAA NR V/30/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 kwietnia 2011 r.

w sprawie trybu i sposobu powoywania i odwoywania czonkw zespou interdyscyplinarnego oraz szczegowe warunki jego funkcjonowania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 Nr 21, poz. 113) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842)uchwala si, co nastpuje: 1. W celu realizacji zada wynikajcych z ustawy o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie na terenie gminy Wyszki uchwala si tryb i sposb powoywania i odwoywania czonkw zespou interdyscyplinarnego oraz szczegowe warunki jego funkcjonowania, zwanego dalej Zespoem. 2. 1. W skad Zespou wchodz przedstawiciele: 1) Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Wyszkach, 2) Gminnej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych w Wyszkach, 3) Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, 4) szk dziaajcych na terenie gminy Wyszki, 5) zakadw opieki zdrowotnej dziaajcych na terenie gminy Wyszki, 6) kuratorw Sdu Rejonowego w Bielsku Podlaskim. 2. W skad Zespou mog wchodzi take przedstawiciele prokuratury oraz innych podmiotw, ni zostay okrelone w ust.1 dziaajcych na terenie gminy Wyszki na rzecz przeciwdziaania przemocy w rodzinie, ktrzy mog zosta powoani w skad Zespou w trybie okrelonym w 3. 3. 1. Czonkw Zespou powouje i odwouje Wjt Gminy Wyszki. 2. Odwoanie czonka Zespou nastpuje: 1) na wniosek podmiotu, ktry czonek Zespou reprezentuje; 2) na wniosek Przewodniczcego Zespou lub innego czonka Zespou; 3) po zoeniu pisemnej rezygnacji z czonkostwa w Zespole. 3. Odwoanie czonka Zespou skutkuje koniecznoci powoania nowego czonka Zespou przedstawiciela tego samego podmiotu. 4. 1. Zesp moe tworzy grupy robocze w celu rozwizywania problemw zwizanych z wystpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 2. Czonkowie Zespou mog upowani Przewodniczcego Zespou do tworzenia grup roboczych, poza posiedzeniami Zespou. 3. W skad grup roboczych wchodz przedstawiciele podmiotw okrelonych w art. 9a ust. 11 ustawy o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie.
Id: JHTAM-XUCXI-YIPBJ-OAZOD-OEQYQ. Podpisany Strona 1

4. W skad grup roboczych mog take wchodzi czonkowie Zespou. 5. Skad grupy roboczej ustalany jest przez przewodniczcego Zespou w uzgodnieniu z czonkami Zespou. 5. Zesp dziaa na podstawie porozumie zawartych pomidzy Wjtem a podmiotami wskazanymi w 2 ust.1. 6. 1. Pracami Zespou kieruje Przewodniczcy wybierany na pierwszym posiedzeniu Zespou spord jego czonkw w gosowaniu jawnym zwyk wikszoci gosw. 2. Przewodniczcy Zespou inicjuje, organizuje i kieruje pracami Zespou a w szczeglnoci: 1) ustala przedmiot, terminy i miejsce posiedze Zespou; 2) zwouje posiedzenia Zespou, z wasnej inicjatywy lub na wniosek czonkw Zespou; 3) reprezentuje Zesp w stosunku do innych organw i instytucji; 4) tworzy grupy robocze, z wasnej inicjatywy lub na wniosek czonkw Zespou. 3. W razie nieobecnoci przewodniczcego Zespou zastpstwo peni wyznaczony przez niego czonek Zespou. 4. Czonkowie Zespou oraz grup roboczych wykonuj zadania w ramach obowizkw subowych lub zawodowych. 7. Posiedzenia Zespou odbywaj si w zalenoci od potrzeb, jednak nie rzadziej ni raz na trzy miesice. 8. Zesp moe wykonywa zadania grupy roboczej. 9. 1. Czonkowie Zespou oraz grup roboczych mog przetwarza dane osb dotknitych przemoc w rodzinie i osb stosujcych przemoc w rodzinie bez zgody i wiedzy tych osb, w zakresie okrelonym ustaw o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie z zachowaniem poufnoci i w zwizku z realizacj zada okrelonych t ustaw. 2. Obowizek zachowania poufnoci, o ktrym mowa w ust. 1 rozciga si take w okresie po ustaniu czonkostwa w Zespole oraz grupach roboczych. 10. Czonkowie Zespou okrel organizacj pracy oraz sposb dokumentowania prac Zespou i grup roboczych. 11. Obsug organizacyjno - techniczn Zespou zapewnia Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Wyszkach. 12. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Wyszki. 13. Uchwaa wchodzi w ycie po upywnie 14 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Podlaskiego.

Przewodniczcy Rady Janusz Wyszyski

Id: JHTAM-XUCXI-YIPBJ-OAZOD-OEQYQ. Podpisany

Strona 2