Vous êtes sur la page 1sur 4

POROZUMIENIE zdnia8stycznia2010r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad gospodarklenwlasachniestanowicych wasnoci Skarbu Pastwa. zawartewdniu8.01.2010r.

pomidzy Panem Krzysztofem Kozickim STAROST OMYSKIMaPanem Krzysztofem Usakiewiczem NADLENICZYM NADLENICTWANOWOGRDwsprawiezmianyporozumieniazawartegowdniu29.12. 2006 r. pomidzy Panem Krzysztofem Kozickim StarostomyskimaPanemGrzegorzem Grakiem penicym obowizki Nadleniczego NadlenictwaNowogrdwsprawie prowadzenia nadzoru nad gospodarklenwlasachniestanowicych wasnoci Skarbu Pastwa,opublikowanymwDziennikuUrzdowymWojewdztwaPodlaskiegoz2007r.nr19, poz.184z2008r.nr44,poz.411,z2009nr57,poz.554).Napodstawieart.5ust.3ustawy zdnia28wrzenia1991r.olasach(Dz.U.z2005r.nr45poz.435zpn. zm.) ustala sico nastpuje: 1.Wporozumieniuzawartymwdniu29.12.2006r.pomidzy Panem Krzysztofem Kozickim Starostomyskim zwanym dalej POWIERZAJCYMaPanemGrzegorzem Grakiempenicym obowizki Nadleniczego NadlenictwaNowogrdzwanymdalej PRZYJMUJCYMwsprawieprowadzenianadzorunadgospodarklenwlasachnie stanowicych wasnoci Skarbu Pastwa wprowadza sinastpujce zmiany: 1.w zwizku ze zmianna stanowisku Nadleniczego NadlenictwaNowogrd,ktrymjestobecniePan Krzysztof Usakiewicz wprowadza siwyej wymienionego jako PRZYJMUJCEGO do porozumieniawmiejscedotychczasowegopo.NadleniczegoGrzegorzaGraka.2.1ust. 1POROZUMIENIAotrzymujebrzmienie:POWIERZAJCYpowierzaaPRZYJMUJCY przyjmujeprowadzeniesprawzzakresunadzorunadgospodarklenwlasachnie stanowicych wasnoci Skarbu Pastwa Powiatu omyskiegoooglnejpowierzchni wynoszcej1418hawtymnatereniegminyZbjna1383haigminyNowogrd(wie Morgowniki) 35 ha. 3.9ust.1otrzymujebrzmienie:Kosztpowierzonegonadzoruw2010r. ustala siwwysokoci 8,50 zotych rocznie na 1ha powierzchni lenejwymienionejw1. 2.Postanowienia niniejszego porozumienia majzastosowanieoddnia1stycznia2010r. 3.Porozumienie sporzdzonow6jednobrzmicychegzemplarzach,wtymdwadla PrzyjmujcegoaczterydlaPowierzajcego. 4.Porozumienie podlega ogoszeniuwDziennikuUrzdowymWojewdztwa Podlaskiego.

ID: WKIHB-PHBJA-GFZHO-YJYJA-PROII. Podpisany.

Strona 1 / 4

Starosta Krzysztof

Starosta Krzysztof Kozicki Zacznik nr 1 do Porozumienia zdnia8stycznia2010r. WYKAZWSIIPOWIERZCHNILASWNIESTANOWICYCH WASNOCI SKARBU PASTWA GMINAZBJNA
- Lp -1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -10. -11. -12. -13. -14. -15. -16. -17. -18. -Wie -Bienduszka -Dbniki -Dobry Las -Gawrychy -Gontarze -Jurki -Kuzie -Laski -Osowiec -Pianki -Piasutno elazne -Popioki -Poredy -Ruda Osowiecka -Siwiki -Stanisawowo -Wyk -Zbjna -GminaZbjna -Powierzchnia razem -18.21 -26.64 -252,35 -135,41 -29,52 -95,24 -37,93 -38,08 -23,51 -86,69 -95,16 -130,20 -25,01 -52,81 -88,32 -28,13 -33,13 -186,85 -1383

ID: WKIHB-PHBJA-GFZHO-YJYJA-PROII. Podpisany.

Zacznik nr 1 do Porozumienia Strona 2 / 4 zdnia8stycznia2010r.

WYKAZWSIIPOWIERZCHNIALASWNIESTANOWICYCH WASNOCI

Kozicki Zacznik nr 1 do Porozumienia zdnia8stycznia2010r. WYKAZWSIIPOWIERZCHNILASWNIESTANOWICYCH WASNOCI SKARBU PASTWA GMINAZBJNA


- Lp -1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -10. -11. -12. -13. -14. -15. -16. -17. -18. -Wie -Bienduszka -Dbniki -Dobry Las -Gawrychy -Gontarze -Jurki -Kuzie -Laski -Osowiec -Pianki -Piasutno elazne -Popioki -Poredy -Ruda Osowiecka -Siwiki -Stanisawowo -Wyk -Zbjna -GminaZbjna -Powierzchnia razem -18.21 -26.64 -252,35 -135,41 -29,52 -95,24 -37,93 -38,08 -23,51 -86,69 -95,16 -130,20 -25,01 -52,81 -88,32 -28,13 -33,13 -186,85 -1383

Zacznik nr 1 do Porozumienia zdnia8stycznia2010r. WYKAZWSIIPOWIERZCHNIALASWNIESTANOWICYCH WASNOCI SKARBU PASTWA GMINANOWOGRD


ID: WKIHB-PHBJA-GFZHO-YJYJA-PROII. Podpisany. Strona 3 / 4

Lp. 1.

Wie Morgowniki

Powierzchnia razem 34,85

Zacznik nr 1 do Porozumienia zdnia8stycznia2010r. WYKAZWSIIPOWIERZCHNIALASWNIESTANOWICYCH WASNOCI SKARBU PASTWA GMINANOWOGRD


Lp. 1. Wie Morgowniki Razem Powierzchnia razem 34,85 35

ID: WKIHB-PHBJA-GFZHO-YJYJA-PROII. Podpisany.

Strona 4 / 4