Vous êtes sur la page 1sur 3

UCHWAA NR XLIII/249/10 RADY GMINY RADZIW zdnia12marca2010r. wsprawiezmianwpodzialeGminyRadziwnastae obwody gosowania Napodstawieart.31ust.1iust.2wzwizkuzart.30ust.2austawyzdnia16lipca1998r. Ordynacjawyborczadoradgmin,radpowiatowisejmikwwojewdztwa(Dz.U.z2003r. Nr159,poz.1547zpn.zm.)orazart.40ust.1ustawyzdnia8marca1990r.osamorzdzie gminnym(Dz.U.z2001r.Nr142,poz.1591zpn. zm.

.) Rada Gminy Radziwnawniosek WjtaGminyRadziwuchwala,conastepuje: 1.Dokonuje sizmianwpodzialeGminyRadziow na stae obwody gosowania poprzez: 1.Zgranicobwodugosowanianr2nastpuje wyaczenie soectwa Rydzewo Pieniek, Rydzewo Szlacheckie, Wizownica nr okrgu 5, siedziba obwodowej komisji wyborczej mieci siwFiliiNr1BibliotekiSamorzdowejwSuczu. 2. Zmienia siobwdgosowanianr3zsiedzibobwodowejkomisjiwyborczejwSzkole PodstawowejwKlimaszewnicyiobejmowaokrgwyborczynr6,naobwdgosowanianr3z siedzibobwodowejkomisjiwyborczejwSzkolePodstawejwSuczuiobejmujeokrg wyborczy nr 5. 3. Zmienia siobwdgosowanianr4zsiedzibobwodowej komisji wyborczej wBiblioteceSamorzdowejwRadziowieiobejmowaokrgiwyborcze7,8,naobwd gosowanianr4zsiedzibobwodowejkomisjiwyborczejwSzkolePodstawowej wKlimaszewnicyiobejmujeokrg wyborczy nr 6. 4. Zmienia siobwdgosowanianr5zsiedzibobwodowejkomisjiwyborczejwSzkole PodstawowejwKramarzewieiobejmowaokrgiwyborcze9,10,naobwdgosowanianr5z siedzibobwodowejkomisjiwyborczejwGminnymOrodku Pomocy Spoecznej wRadziowieiobejmujeokrgi wyborcze nr 7,8. 5. Zmienia siobwdgosowanianr6zsiedzibobwodowejkomisjiwyborczejwSzkole PodstawowejwMcichachiobejmowaokrgiwyborcze11,12,nanaobwdgosowanianr6z siedzibobwodowejkomisjiwyborczejwBiblioteceSamorzdowejwRadziowieiobejmuje okrg wyborczy nr 9. 6. Tworzy siobwdgosowanianr7zsiedzibobwodowejkomisjiwyborczejwSzkole PodstawowejwKramarzewieiobejmujeokrgi wyborcze nr 10,11. 7. Tworzy siobwdgosowanianr8zsiedzibobwodowejkomisjiwyborczejwSzkole PodstawowejwMcichachiobejmujeokrg wyborczy nr 12. 8. Tworzy siobwdgosowanianr9zsiedzibobwodowejkomisjiwyborczejwwietlicy wiejskiejwOkrasinieiobejmujeokrg wyborczy nr 13. ID: RCGYE-HWPOX-MZXAM-CXTRW-FEZBH. Podpisany. Strona 1 / 3 2.Podziagminy na stae obwody gosowania,ichgraniceinumeryorazsiedziby obwodowych komisji wyborczych po zmianach okrela zaacznik do niniejszej uchway. 3.

PodstawowejwMcichachiobejmujeokrg wyborczy nr 12. 8. Tworzy siobwdgosowanianr9zsiedzibobwodowejkomisjiwyborczejwwietlicy wiejskiejwOkrasinieiobejmujeokrg wyborczy nr 13. 2.Podziagminy na stae obwody gosowania,ichgraniceinumeryorazsiedziby obwodowych komisji wyborczych po zmianach okrela zaacznik do niniejszej uchway. 3.Wykonanie uchway powierza siWjtowiGminy. 4.Uchwaa podlega przedoeniuWojewodziePodlaskiemuiKomisarzowiWyborczemu womy. 5.Uchwaawchodziwyciezdniempodjcia, podlega ogoszeniuwDzienniku UrzdowymWojewodztwaPodlaskiegoipodaniudopublicznejwiadomociwsposb zwyczajowa przyjty.

Przewodniczcy Rady Zbigniew Mordasiewicz Zacznik do Uchway Nr XLIII/249/10 Rady Gminy Radziw zdnia12marca2010r. Zalacznik1.doc zaacznik

ID: RCGYE-HWPOX-MZXAM-CXTRW-FEZBH. Podpisany.

Strona 2 / 3

Zbigniew Mordasiewicz Zacznik do Uchway Nr XLIII/249/10 Rady Gminy Radziw zdnia12marca2010r. Zalacznik1.doc zaacznik

ID: RCGYE-HWPOX-MZXAM-CXTRW-FEZBH. Podpisany.

Strona 3 / 3