Vous êtes sur la page 1sur 2

Zacznik nr 1 do uchway Nr NrXXV/124/10 Rady Gminy Zbjna Z dnia 1 czerwca 2010 roku

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji


w sprawie zmiany okrelenia rodzaju miejscowoci Parzychy z czci wsi Zbjna , na wie Parzychy w Wykazie urzdowych nazw miejscowoci w Polsce, wprowadzonym w ycie Zarzdzeniem Nr 15 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony rodowiska z dnia 10 lipca 1980 roku w sprawie ustalenia wykazu miejscowoci w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ( Dz.Urz. MAGTiO Nr 4, poz. 9 ). 1. Konsultacje polega bd na zasigniciu opinii wrd zainteresowanych mieszkacw miejscowoci Parzychy czci wsi Zbjna poprzez przeprowadzenie gosowania w formie udzielenia odpowiedzi na pytanie: Czy jeste za zmian okrelenia rodzaju miejscowoci Parzychy z czci wsi Zbjna , na wie Parzychy w Wykazie urzdowych nazw miejscowoci w Polsce, wprowadzonym w ycie Zarzdzeniem Nr 15 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony rodowiska z dnia 10 lipca 1980 roku w sprawie ustalenia wykazu miejscowoci w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.Urz. MAGTiO Nr 4, poz. 9)? 2. Udzielenie odpowiedzi na pytanie zawarte w 1 nastpi w formie umoliwiajcej wypowiedzenie si jestem za, jestem przeciw, wstrzymuje si. 3. Uprawnionymi do udziau w konsultacjach s mieszkacy miejscowoci Parzychy czci wsi Zbjna, ktrzy do dnia konsultacji ukoczyli 18 lat, posiadajcy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Zbjna, i wpisani s do staego rejestru wyborcw. 4. Konsultacje odbd si na podstawie przygotowanej przez Kierownika Urzdu Stanu Cywilnego w Zbjnej listy uprawnionych do udziau w konsultacjach. 5. Lista uprawnionych zawiera bdzie nazwisko i imi, adres zamieszkania oraz numer PESEL uprawnionego do konsultacji. 6. 1. Osoby uprawnione do konsultacji wyra swoj opini poprzez postawienie znaku X na karcie konsultacyjnej w odpowiedniej kratce przy wyrazach jestem za, jestem przeciw, lub wstrzymuj si. 2. Wypenione karty konsultacyjne mieszkacy wrzuc do specjalnie przygotowanej w tym celu urny. 7. Osoby pominite na licie uprawnionych do udziau w konsultacjach, mog wzi udzia w konsultacjach, jeeli udokumentuj stae zamieszkanie na terenie miejscowoci Parzychy czci wsi Zbjna.

8. 1. Konsultacje przeprowadzi i sporzdzi dokument zawierajcy wyniki konsultacji 3osobowa komisja do spraw konsultacji, ktra spord pracownikw Urzdu Gminy Zbjna powoa Wjt Gminy Zbjna. 2. Dokument ustalajcy wynik konsultacji powinien zawiera: a/ przedmiot konsultacji, b/ termin konsultacji, c/ oglna liczb uprawnionych do konsultacji, d/ liczb mieszkacw biorcych udzia w konsultacjach, e/ liczb osb opowiadajcych si jestem za, jestem przeciw, lub wstrzymujcych si. 3.Konsultacje przeprowadzone zostan w dniu i w godzinach okrelonych odrbnym zarzdzeniem Wjta Gminy Zbjna. 9. 1. Czonkowie komisji do spraw konsultacji mog udziela osobom uprawnionym dodatkowych informacji dotyczcych konsultacji i udziela pomocy przy wypenianiu karty konsultacyjnej. 2. Przy odbiorze karty konsultacyjnej osoba uprawniona kwituje jej odbir, skadajc podpis na licie uprawnionych. 10 1. Komisja do spraw konsultacji przekae dokumentacje i zbiorcze wyniki z konsultacji Wjtowi Gminy Zbjna. 2. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie udostpnione w BIP na stronie internetowej oraz na tablicy ogosze Urzdu Gminy Zbjna w terminie 24 godzin od zakoczenia konsultacji. 3. Wynik konsultacji, ktry stanowi bdzie podstaw do przyjcia uchway Rady Gminy Zbjna w sprawie wystpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji o zmian rodzaju miejscowoci Parzychy, musi osiga bezwzgldn wikszoci gosw jestem za wszystkich uprawnionych mieszkacw do udziau w konsultacjach. 4. Bezwzgldna wikszo gosw jestem za wszystkich uprawnionych do udziau w konsultacjach oznacza, e przechodzi wariant jestem za, jeeli uzyska liczb cakowit wanych gosw oddanych na jestem za, przewyszajc liczb poowy uprawnionych mieszkacw do udziau w konsultacjach. 11. Obsug organizacyjn przeprowadzenia konsultacji zapewnia Wjt Gminy Zbjna.