Vous êtes sur la page 1sur 2

Zacznik Nr 5 do Uchway Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Bargw Kocielny z dnia 30 marca 2010 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE RODKW POCHODZCYCH Z BUDETU UNII EUROPEJSKIEJ, EFTA I INNYCH RODKW POCHODZCYCH ZE RDE ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJCYCH ZWROTOWI
(w zotych)

L.p.

Projekt

Klasyfikacja (dzia, rozdzia, paragraf)

Wydatki w okresie realizacji Projektu (cakowita warto Projektu) (5+6)

w tym: Wydatki razem (8+12) rodki z budetu krajowego rodki z budetu UE, EFTA i inne rodki ze rde zagr. niepodlegajce zwrotowi
6 7

Planowane wydatki 2010 rok z tego: rodki z budetu krajowego Wydatki razem (9+10+11) z tego, rda finansowania: rodki z budetu UE, EFTA i inne rodki ze rde zagr. niepodlegajce zwrotowi Wydatki z tego, rda finansowania: razem
(13+14+15)

rodki wasne gminy


8 9

poyczki i kredyty

pozostae (budet pastwa)


11 12

10

Dotacje celowe lub patnoci w ramach budetu r. europejskich 13

poyczki i kredyty

pozostae

14

15

1 1.1.

Wydatki majtkowe razem: Program: O Priorytetowa: Dziaanie: Nazwa projektu: Wydatki 2010 r. Program: Priorytet: Dziaanie/Poddziaanie Nazwa projektu: Wydatki 2010 r. Program: O Priorytetowa: Dziaanie: Nazwa projektu: Wydatki 2010 r.

7.760.063

3.627.071

4.132.992

7.760.06 3

3.627.071

3.626.962

109

4.132.99 2

4.132.992

Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013 III - Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej 321 Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym wraz z budow wodocigu grupowego Barszcze oraz przydomowych oczyszczalni ciekw w miejscowociach: Tajno Stare, Tajno Podjeziorne, Tajno anowe, Tajenko, Drestwo i Nowiny Stare Dz.010-01010 6057, 5.843.485 2.251.179 3.592.306 5.843.485 2.251.179 2.251.179 - 3.592.306 3.592.306 6059 Program Operacyjny Kapita Ludzki 2007-2013 VII - Promocja Integracji Spoecznej 7.1 - Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji / 7.1.1 - Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej Aktywnym Bd Dz.853-85395 6067, 5.207 109 5.098 5.207 109 109 6069 Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013 III - Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej 321 Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej Budowa przydomowych oczyszczalni ciekw we wsiach w Gminie Bargw Kocielny Dz.010-01010 6057, 1.703.330 1.295.636 407.694 1.703.330 6059

1.2.

5.098

5.098

1.3.

1.295.636

1.295.636

407.694

407.694

10

11

12

13

14

15

1.4.

Program: O Priorytetowa: Dziaanie Nazwa projektu: Wydatki 2010 r. Wydatki biece razem: Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki z tego: wydatki 2008 r. wydatki 2009 r. Wydatki 2010 r. Program: Priorytet: Dziaanie/Poddziaanie Nazwa projektu: Wydatki 2010 r. Program: O Priorytetowa: Dziaanie Nazwa projektu: Wydatki 2010 r. Program: O Priorytetowa: Dziaanie Nazwa projektu: Wydatki 2010 r. Program: O Priorytetowa: Dziaanie Nazwa projektu: Wydatki 2010 r. Ogem:

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013 3 Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej Odnowa i rozwj wsi Zagospodarowanie centrum wsi Drestwo Dz.010 01041 208.041 80.147 127.894 208.041 80.147 80.147 127.894 127.894 6057, 6059 x 862.050 182.452 679.598 621.976 182.452 169.994 12.458 439.524 368.043 Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarw Wiejskich, realizowany w latach 2006-2009 (Umowa z Bankiem wiatowym Nr 7358 POL), Program Integracji Spoecznej Usugi spoeczne (dla dzieci i modziey, dla rodzin, dla osb starszych) Dz. 852-85295 311.555 311.555 71.481 71.481 2803; 4213; 4303 48.003 48.003 192.071 192.071 71.481 71.481 Program Operacyjny Kapita Ludzki 2007-2013 VII - Promocja Integracji Spoecznej 7.1 - Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji / 7.1.1 - Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej Aktywnym Bd Dz.852-85214; 147.719 22.830 124.889 147.719 22.830 20.154 2.676 124.889 124.889 Dz.852-85295; Dz.853-85395 Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013 4 - LEADER Wdraanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Odnowa i rozwj wsi Remont wietlic wiejskich we wsiach Wlka Karwowska i Tajno Podjeziorne Dz.010 01041 337.561 149.840 187.721 337.561 149.840 149.840 187.721 187.721 4277, 4279 Program Operacyjny Kapita Ludzki 2007-2013 IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Biuro Aktywnoci Lokalnej Dz.853-85395 47.645 7.147 40.498 47.645 7.147 7.147 40.498 40.498 Program Operacyjny Kapita Ludzki 2007-2013 IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Warsztaty z Liderami Lokalnymi Dz.853-85395 17.570 2.635 14.935 17.570 2.635 2.635 14.935 14.935 8.382.039 x 8.622.113 3.809.523 4.812.590 3.809.523 3.796.956 12.567 4.572.51 4.501.035 6 Przewodniczcy Rady Gminy Jan Romanowski

71.481

71.481

71.481