Vous êtes sur la page 1sur 2

UCHWAA NR XXVIII/181/10 RADY GMINY SIDRA z dnia 26 sierpnia 2010 r.

w sprawie okrelenia szczegowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkadania na raty nalenoci pieninych, majcych charakter cywilnoprawny Gminy Sidra i jej jednostek podlegych oraz wskazania organw i osb do tego uprawnionych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) oraz art. 59 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620) uchwala si, co nastpuje: 1. Uchwaa okrela szczegowe zasady, sposb i tryb umarzania, odraczania terminu zapaty oraz rozkadania na raty patnoci na rzecz Gminy Sidra i jej jednostek z tytuu nalenoci pieninych, majcych charakter cywilnoprawny, zwanych dalej "nalenociami". 2. 1. Nalenoci o ktrych mowa w 1 mog by umarzane w caoci, jeeli: 1) osoba fizyczna - zmara, nie pozostawiajc adnego majtku albo pozostawia majtek niepodlegajcy egzekucji na podstawie odrbnych przepisw, albo pozostawia przedmioty codziennego uytku domowego, ktrych czna warto nie przekrcza kwoty 6 000 z, 2) osoba prawna - zostaa wykrelona z waciwego rejestru osb prawnych przy jednoczesnym braku majtku, z ktrego mona by egzekwowa naleno, a odpowiedzialno z tytuu nalenoci nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie, 3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, e w postpowaniu egzekucyjnym nie uzyska si kwoty wyszej od kosztw dochodzenia i egzekucji tej nalenoci lub postpowanie egzekucyjne okazao si nieskuteczne, 4) jednostka organizacyjna nieposiadajca osobowoci prawnej ulega likwidacji, 5) zachodzi wany interes dunika lub interes publiczny. 2. W przypadku gdy oprcz dunika gwnego s zobowizane inne osoby, nalenoci, o ktrych mowa w 1, mog zosta umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania s spenione wobec wszystkich zobowizanych. 3. Umarzanie nalenoci z przyczyn wymienionych w ust. 1 moe nastpi z urzdu lub na wniosek dunika. 3. 1. W przypadkach uzasadnionych wzgldami spoecznymi lub gospodarczymi, w szczeglnoci moliwociami patniczymi dunika oraz uzasadnionym interesem Gminy, na wniosek dunika, nalenoci: 1) mog by umarzane w czci, 2) mog zosta odroczone terminy spaty caoci lub czci nalenoci, 3) patno caoci lub czci nalenoci moe zosta rozoona na raty. 2. Wniosek o umorzenie nalenoci powinien by naleycie umotywowany oraz mie zaczone dowody potwierdzajce tre uzasadnienia. 3. Przed umorzeniem nalenoci naley przeprowadzi wszechstronne postpowanie wyjaniajce. 4. Do umarzania, odraczania lub rozkadania na raty spat naleznoci jest uprawniony Wjt, a take kierownik jednostki upowaniony przez Wjta, w zakresie nalenoci na rzecz tej jednostki. 5. 1. Wjt lub osoba przez niego upowaniona cofa swoj decyzj w zakresie umarzania, odraczania lub rozkadania spaty nalenoci na raty w przypadku, gdy wyjdzie na jaw, e dowody, na podstawie ktrych naleno umorzono, odroczono jej spat lub rozoono na raty okazay si faszywe.
Id: UYKSC-QYVTX-MJRZY-PETEK-ZGEDZ. Podpisany Strona 1

2. Nie mona zmienia podjtej decyzji po upywie 5 lat od daty kiedy decyzja staa si wymagalna. 6. Przy umarzaniu, odraczaniu terminu spaty lub rozkadaniu na raty nalenoci, o ktrych mowa w niniejszej uchwale, przypadajcych od dunika bdcego podmiotem prowadzcym dziaalno gospodarcz, bez wzgldu na form organizacyjno - prawn oraz sposb finansowania, mog mie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postpowaniu w sprawach dotyczcych pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z pn. zm). 7. Umarzanie nalenoci i udzielanie innych ulg nastpuje na podstawie przepisw prawa cywilnego w formie porozumienia, umowy lub jednostronnego owiadczenia woli wierzyciela. 8. 1. Kierownicy jednostek przedkadaj Wjtowi pisemne sprawozdanie i przyznanych ulg za okres roku, w terminie do koca lutego roku nastpnego. z dokonanych umorze

2. Wjt przedkada radzie gminy sprawozdanie z realizacji uchway za kady rok do 30 kwietnia roku nastpnego. 9. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy. 10. Traci moc Uchwaa nr XXIV/187/06 Rady Gminy Sidra z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie okrelenia szczegowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spacaniu nalenoci pieninych bdcych wierzytelnoci Gminy Sidra lub jej jednostek organizacyjnych, do ktrych nie stosuje si przepisw ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazanie organw i osb do tego uprawnionych. 11. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Podlaskiego.

Przewodniczcy Rady Gminy Stanisaw Buach

Id: UYKSC-QYVTX-MJRZY-PETEK-ZGEDZ. Podpisany

Strona 2