Vous êtes sur la page 1sur 3

OBWIESZCZENIE NR 3 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W BIAYMSTOKU z dnia 3 listopada 2010 r.

w sprawie wykazu podmiotw, ktrym umorzono zalegoci podatkowe, odsetki za zwok lub opaty prolongacyjne w kwocie przewyszajcej 5.000 z Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pn. zm.1) ) oraz 3 rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykazu podmiotw, ktrym umorzono zalegoci podatkowe, odsetki za zwok lub opaty prolongacyjne w kwocie przewyszajcej 5.000 z (Dz. U. Nr 22, poz. 112) ogasza si wykaz podmiotw z woj. podlaskiego, ktrym umorzono zalegoci podatkowe, odsetki za zwok lub opaty prolongacyjne w kwocie przewyszajcej 5.000 z w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 wrzenia 2010 r., stanowicy zacznik do obwieszczenia.

Dyrektor Izby Skarbowej z upowanienia Wicedyrektor Boena Karpio

1) Zmiany

wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 96, poz. 620.

Id: TENUE-EXIUO-NGEWV-UMEOF-EBTYR. Podpisany

Strona 1

Zacznik do Obwieszczenia Nr 3 Dyrektora Izby Skarbowej w Biaymstoku z dnia 3 listopada 2010 r. WYKAZ PODMIOTW Z WOJ. PODLASKIEGO, KTRYM UMORZONO ZALEGOCI PODATKOWE, ODSETKI ZA ZWOK LUB OPATY PROLONGACYJNE W KWOCIE PRZEWYSZAJCEJ 5.000 Z W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2010 R. DO DNIA 30 WRZENIA 2010 R.

Przyczyny umorzenia Miejsce w tym Nazwisko Wysoko 1) zamieszkania lub L.p. i imi lub umorzonych siedziby zalegoci odsetki za opaty nazwa (firma) kwot (miejscowo) podatkowe zwok prolongacyjne 1 1 2 Bednarek Krystyna EKOINSBUD Sp. z o.o. 3 Dobrzyniewo Kocielne Bielsk Podlaski 4 5 6 12,00 7 8 art. 67a 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej art. 67d 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej art. 67a 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej art. 67a 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej art. 67a 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej art. 67a 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej art. 67a 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej art. 67a 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej art. 67d 1 pkt 4 ustawy Ordynacji podatkowej art. 67a 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej art. 67a 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej art. 67a 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej art. 67a 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej art. 67a 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

Powd umorzenia 2)

9 1

10.807,80 10.795,80

6.980,35

6.980,35

3 Goce Pawe

Biaystok

41.380,70 28.359,70 13.021,00

4 Goce Ryszard

Biaystok

41.380,70 28.359,70 13.021,00

5 Goce Urszula Janowicz Magdalena Kamiska Bernardyna Lewiarz Jarosaw Nowak Dariusz Orzoek Tomasz Ostrowski Stanisaw Przestrzelski Janusz

Biaystok

41.380,70 28.359,70 13.021,00

Supral

5.857,50

5.844,50

13,00

Sokka Pitnica Poduchowna Suwaki

5.729,00

5.697,00

32,00

47.798,00

47.798,00

8.351,00

5.494,00

2.857,00

10

oma

23.016,44 18.670,44

4.346,00

11

Knyszyn

12.422,49

7.743,40

4.679,09

12

Wdoki Buki

7.520,00

7.520,00

Sawicka 13 Grayna Danuta 14 Sylpaczuk Bartosz

oma

8.756,00

8.756,00

Biaystok

7.677,00

7.666,00

11,00

Id: TENUE-EXIUO-NGEWV-UMEOF-EBTYR. Podpisany

Strona 1

1) Merytoryczna 2) Powd

podstawa wydania decyzji o umorzeniu. umorzenia: 1) uzasadniony wany interes podatnika; 2) uzasadniony wany interes publiczny; 3) wany interes podatnika i interes publiczny.

Id: TENUE-EXIUO-NGEWV-UMEOF-EBTYR. Podpisany

Strona 2