Vous êtes sur la page 1sur 2

Zacznik Nr 4A do Uchway budetowej

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci
w tym:

Planowane wydatki
2010r.

Lp.

Projekt

Wydatki majtkowe razem:

Kategoria
interwencji
funduszy
strukturalnyc
h

Klasyfikacja
(dzia,
rozdzia)

Wydatki
w okresie
realizacji
Projektu
(cakowita
warto
Projektu)
(6+7)

z tego:
rodki z budetu krajowego**
rodki
z budetu
krajowego

4,488,228

rodki
z budetu UE

2,252,857

rodki z budetu UE

z tego, rda finansowania:


Wydatki
razem (9+13)

2,235,371

2,827,614

Wydatki
razem
(10+11+12)

poyczki
i kredyty

obligacje

10

11

1,383,172

297,000

z tego, rda finansowania:

pozostae**

12

Wydatki
poyczki na
razem
(14+15+16+17 prefinansowa
nie
z budetu
)
pastwa
13

1,086,172

1,444,442

14

poyczki
i kredyty

obligacje

15

1,444,442

pozostae

16

17

Program:
Priorytet:
Dziaanie:

PROGRAM ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013, DZIAANIE :PODSTAWOWE USUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOCI WIEJSKIEJ,NAZWA: "Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowoci Wierzbowizna
oraz budowa indywidualnych oczyszczalni ciekw dla budynkw uytecznoci publicznej na terenie gminy Nowe Piekuty"

Nazwa projektu:
Razem wydatki:z tego

010.01010.605

2008r.

1.1

2,070,052

815,752

30,540

30,540

1,254,300

2009r.

213,248

82,101

131,147

2010 r.

1,215,418

467,936

747,482

2011r.

610,846

235,175

375,671

1,215,418

467,936

1,215,418

467,936

467,936

747,482

747,482

467,936

747,482

747,482

Program:
Priorytet:
Dziaanie:

PROGRAM ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013, DZIAANIE :PODSTAWOWE USUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOCI WIEJSKIEJ. "Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowoci Wierzbowizna oraz
budowa indywidualnych oczyszczalni ciekw dla budynkw uytecznoci publicznej na terenie gminy Nowe Piekuty"

Nazwa projektu:
Razem wydatki:

131,823

50,752

81,071

80,196

30,876

z tego: 2010 r.

700.70005.605

80,196

30,876

49,320

80,196

30,876

2011r.

51,627

19,876

31,751

30,876

49,320

49,320

30,876

49,320

49,320

344,404

Program:
Priorytet:

PROGRAM ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013, DZIAANIE :ODNOWA I ROZWJ WSI , NAZWA: "Budowa izby Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach"

Dziaanie:
1.2

Nazwa projektu:
Razem wydatki:z tego

1,509,353

1,009,353

2009r.

921.92195.605

301,909

301,909

500,000

755,000

507,360

2010r.

755,000

2011r.

452,444

507,360

247,640

755,000

507,360

200,084

252,360

507,360

247,640

247,640

507,360

247,640

247,640

Program:
Priorytet:
1.3

Dziaanie:

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2007-2013, O Priorytetowa VI. Rozwj infrastruktury spoecznej, Dziaanie 6.1 - Rozwj infrastruktury z zakresu edukacji
Nazwa projektu: " Utworzenie punktw przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-5 lat w Nowych Piekutach i Jaboni Kocielnej "

Nazwa projektu:
Razem wydatki:z tego

801.80106.605

2010r.
2

Wydatki biece razem:

777,000

377,000

400,000

777,000

377,000

297,000

777,000

377,000

400,000

777,000

377,000

297,000

3,884,299

661,369

3,222,930

411,097

66,693

0
0

80,000

400,000

400,000

80,000

400,000

400,000

66,693

344,404

Program:
Priorytet:
Dziaanie:
2.1

Nazwa projektu:
Razem wydatki:

PROGRAM OPERACYJNY KAPITA LUDZKI 2007-2013, DZIAANIE 9. 1 " WYRWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOCI USUG EDUKACYJNYCH WIADCZONYCH W SYSTEMIE OWIATY,
NAZWA " Dobry start gwarancj sukcesu"
801.80195

126,028

z tego: 2009 r.

67,243

2010 r.

58,785

8,818

117,210

58,785

8,818

8,818

49,967

49,967

58,785

8,818

8,818

49,967

49,967

67,243
8,818

49,967

Program:
Priorytet:
Dziaanie:
2.2

Nazwa projektu:
Razem wydatki:

PROGRAM OPERACYJNY KAPITA LUDZKI, DZIAANIE 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIBIORCZOCI I SAMOZATRUDNIENIA , NAZWA "Twj Pomys+Dotacja=Twoja Szansa"
1,808,155

271,226

1,536,929

126,265

18,941

18,941

107,324

107,324

126,265

18,941

107,324

126,265

18,941

18,941

107,324

107,324

2011 r.

1,459,195

218,880

1,240,315

2012r.

222,695

33,405

189,290

z tego: 2010 r.

150.15013

Program:
Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa projektu:
2.3

PROGRAM OPERACYJNY KAPITA LUDZKI, DZIAANIE 9.1 WYRWNANIOE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOCI USUG EDUKACYJNYCH WIADCZONYCH W SYSTEMIE OWIATY, NAZWA "Edukacja
przedszkolna - szans na lepszy start dla dzieci"

Razem wydatki:

1,950,116

381,325

1,568,791

226,047

38,934

z tego: 2010 r.

226,047

38,934

187,113

226,047

38,934

2011 r.

651,806

127,938

523,868

2012r.

680,409

136,082

544,327

2013r.

391,854

78,371

313,483

8,372,527

2,914,226

5,458,301

3,238,711

1,449,865

Ogem (1+2)

801.80106

297,000

38,934

187,113

38,934

187,113

1,152,865

1,788,846

187,113
187,113

1,444,442

* wydatki obejmuj wydatki biece i majtkowe (dotyczce inwestycji rocznych i ujtych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** rodki wasne jst, wspfinansowanie z budetu pastwa oraz inne

Przewodniczcy Rady Gminy

*** rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

344,404