Vous êtes sur la page 1sur 2

UCHWAA NR XXXI/161/09 RADY MIEJSKIEJ W MOKACH z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie zasad uywania herbu i flagi Miasta Moki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz 3 ust. 4 i 5 uchway Nr XXII/156/05 Rady Miejskiej w Mokach z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Moki (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 128, poz. 1534) uchwala si, co nastpuje: .1 1. Herb i flaga Miasta s symbolami lokalnej spoecznoci Miasta Moki. .2 Herb i flaga stanowi wasno Miasta i podlegaj ochronie prawnej jako dobra osobiste. .2 1. Herb i flaga Miasta mog by uywane w ksztacie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorem graficznym przyjtym Uchwa Rady Miejskiej Nr XII/109/95 z dnia 9 listopada 1995 r. w sprawie ustalenia herbu i flagi Miasta Moki. .2 Herb i flaga Miasta mog by uywane wycznie w sposb zapewniajcy im naleyt cze i szacunek. .3 Sposb uywania lub wykorzystania herbu i flagi nie moe godzi w dobre obyczaje i interes Miasta. .3 1. Herb Miasta moe by uywany przez organy gminy i jednostki organizacyjne do celw zwizanych z realizacj zada statutowych. .2 Prawo nieodpatnego uywania herbu Miasta przez podmioty, o ktrych mowa w ust. 1, przysuguje im z mocy niniejszej uchway. .4 Herb Miasta moe by umieszczany: )1 na zewntrz i wewntrz budynkw, bdcych siedzibami lub miejscami obrad organw Gminy oraz siedzibami jednostek organizacyjnych, )2 w sali obrad Rady Miejskiej, pomieszczeniach Urzdu Miejskiego oraz miejskich budynkach uytecznoci publicznej, )3 na drukach urzdowych, pieczciach i wizytwkach Rady Miejskiej, Burmistrza Moniek i Urzdu Miejskiego w Mokach, )4 na dyplomach, listach gratulacyjnych oraz innych przedmiotach wrczanych przez organy Gminy, a take na kartach i materiaach promujcych Miasto, wydawanych przez Urzd Miejski, )5 na sztandarach Miasta i jednostek organizacyjnych, )6 w publikacjach i biuletynach samorzdowych oraz na oficjalnych stronach internetowych Urzdu Miejskiego, )7 na pomnikach i tablicach pamitkowych fundowanych przez wadze Miasta i Gminy Moki,

)8 na tablicach wjazdowych i wyjazdowych, usytuowanych na granicach Miasta i w punktach informacyjnych, )9 z okazji uroczystoci pastwowych, lokalnych w miejscu ich odbywania oraz w innych miejscach, za zgod Burmistrza Moniek. .5 1. Podmioty niewymienione w 3 ust. 1 mog uywa herbu, w tym w celach komercyjnych po uzyskaniu pisemnej zgody Burmistrza Moniek w formie umowy okrelajcej warunki uywania herbu Miasta. .2 Burmistrz Moniek moe cofn zgod, jeeli podmiot uywajcy herbu uywa go niezgodnie z okrelonymi warunkami lub przez inne dziaania naraa na szkod dobre imi Miasta. .3 Burmistrz Moniek moe cofn zgod, jeeli podmiot uywajcy herbu uywa go niezgodnie z okrelonymi warunkami lub przez inne dziaania naraa na szkod dobre imi Miasta. .6 Korzystanie z herbu jest nieodpatne i wymaga zgody Burmistrza Moniek. .7 Herb Miasta nie moe by wykorzystywany w kampaniach wyborczych, prowadzonych przez komitety wyborcze ugrupowa, stowarzysze spoecznych, partii politycznych oraz przez kandydatw niezalenych bez wzgldu na rodzaj wyborw powszechnych czy lokalnych. .8 Zasady okrelone w niniejszej uchwale nie naruszaj praw nabytych, dotyczcych zgody na uywanie herbu, powstaych przez dniem wejcia w ycie uchway, jeeli nie naruszaj jej postanowie. .9 1. Flaga Miasta przeznaczona jest do uytku powszechnego. .2 Flaga moe by wywieszana na ulicach i placach Miasta i Gminy. .3 Flaga Miasta stanowi dobro caej spoecznoci miasta i moe by wywieszana lub podnoszona przez wszystkich mieszkacw na terenie ich posesji oraz przez przedsibiorstwa, firmy i instytucje, ktrych siedziby znajduj si na terenie Miasta i Gminy. .4 Flaga moe by wywieszana samodzielnie lub cznie z flag narodowa z okazji wiat miejskich, lokalnych i narodowych bez potrzeby uzyskiwania zezwolenia, jednake z naleyt czci i poszanowaniem. .10 Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Moniek. .11 Uchwaa wchodzi w ycie z dniem po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Podlaskiego. Przewodniczcy Rady Miejskiej Andrzej Jankowski