Vous êtes sur la page 1sur 6

UCHWAA NR XXXI/169/09 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE z dnia 28 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmian do bud etu gminy na 2009 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm.: z 2005 r., Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) uchwala, co nastpuje: 1. Dokonuje si zmian w planie dochodw i wydatkw polegajcych na tym, e: 1. Zwiksza si plan dochodw i wydatkw o kwot 102.537,- zgodnie z zacznikiem Nr 1 2. Zwiksza si plan wydatkw o kwot 120.700,3. Zmniejsza si plan wydatkw o kwot 60.900,- zgodnie z zacznikiem Nr 2 2. Zmienia si zacznik Nr 3 do Uchway Nr XXX/162/09 z dnia 26 marca 2009 r., zacznik Nr 4 do Uchway Nr XXIX/156/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmian do bud etu gminy na 2009 rok, oraz zacznik Nr 5 do Uchway Nr XXVI/141/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia bud etu gminy Wasilkw na rok 2009, w w zakresie: a) aktualizuje si zadania inwestycyjne w 2009r. zacznik Nr 3, b) aktualizuje si plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zacznik Nr 4, c) aktualizuje si przychody i rozchody bud etu w 2009 r zacznik Nr 5. 1. Zadania inwestycyjne w 2009r. po zmianach stanowi zacznik Nr 3, 2. Plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej po zmianach stanowi zacznik Nr 4. 3. Przychody i rozchody bud etu w 2009 r. po zmianach stanowi zacznik Nr 5. 3. Bud et po dokonanych zmianach wynosi: 1. Dochody ogem 2. Wydatki ogem - nadwy ka bud etowa z roku ubiegego w wysokoci 1.303.300 z, - wolne rodki w wysokoci 248.423 z. 5. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Wasilkowa. 6. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem powzicia. Przewodniczca Rady Gra yna Szczesiul 28.676.816,30.228.539,-

4. rdo pokrycia deficytu bud etowego w wysokoci 1.551.723 z, stanowi:

Zacznik Nr 1 do uchway Nr XXXI/169/09 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 kwietnia 2009 r. Zmiany w planie dochodw bud etu Gminy na 2009 rok
Dzia Klasyfikacja Rozdzia 2010 4110 4120 4170 4210 4300 2009 801 80195 4309 2009 853 85395 4309 2320 921 92105 OGEM 4210 102.537 600 600 102.537 57.150 57.150 37.500 37.500 Zwikszenie dochodw 7.287 Zwikszenie wydatkw 470 80 3.700 1.860 1.177 Objanienia paragrafw Zwikszenie dochodw i wydatkw w zwizku z przyznan dotacj celow na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rzdowej z przeznaczeniem na realizacj ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego oraz postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie zarzdzenia wyborw posw do Parlamentu Europejskiego. Decyzja KBW z dnia 01.04.2009r. znak DB.3101-3-4/20/09. Zwikszenie dochodw i wydatkw na planowane do pozyskania dotacje z Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Zwikszenie dochodw i wydatkw na planowane do pozyskania dotacje z Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Dotacja celowa na realizacj zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod hasem: Nie ma jak u Mamy przyznana przez Powiat Biaostocki.

751

75113

Zacznik Nr 2 do uchway Nr XXXI/169/09 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 kwietnia 2009 r. Zmiany w planie wydatkw bud etu Gminy na 2009 rok
Dzia 010 400 Klasyfikacja Rozdzia 01010 40002 6050 4300 6050 Zwikszenie wydatkw 3.000 705 3.000 Zmniejszenie wydatkw Objanienia paragrafw Zwikszenie wydatkw inwestycyjnych na kanalizacj sanitarn we wsi Sochonie Zwikszenie wydatkw bie cych Zwikszenie wydatkw inwestycyjnych na wodocig we wsi Sochonie Zwikszenie wydatkw na pomoc finansow dla Powiatu Biaostockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Przebudowa wraz z rozbudow mostu przez rz. Czarn k/m Sochonie w cigu drogi powiatowej nr 1418B Wasilkw Mostek Rybniki Zwikszenie wydatkw w przedszkolu w zwizku z koniecznoci wypacenia wyrwna wynagrodze pracownikom pedagogicznym zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 r. Zwikszenie wydatkw w gimnazjum zwizanych z realizacj programu Sokrates Comenius. Zmniejszenie wkadu wasnego zaplanowanego do realizacji Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Zmniejszenie wkadu wasnego zaplanowanego do realizacji Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Zwikszenie wydatkw inwestycyjnych z przeznaczeniem na projekt i budow obiektu dla potrzeb rekreacyjno-sportowych tor rowerowy dirt

600

60014

6300

56.000

4010 4110 80104 4120 801 80110 80195 853 926 85395 92605 OGEM 4309 4309 4309 6050

15.410 2.310 375 3.800 3.750 57.150 36.100 120.700 60.900

Zacznik Nr 3 do uchway Nr XXXI/169/09 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 kwietnia 2009 r. Zadania inwestycyjne w 2009 r.
w zotych
Planowane wydatki z tego rda finansowania czne koszty finansowe rok bud etowy 2009 (8+9+10+11) dochody wasne jst 9 600 000 600 000 10 11 kredyty i po yczki rodki pochodzce z innych rde* Dotychczas poniesione rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 12

Lp.

Dzia

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

1 600 000

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 13 Urzd Miejski w Wasilkowie Urzd Miejski w Wasilkowie Urzd Miejski w Wasilkowie Urzd Miejski w Wasilkowie

1.

010

01010

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sochodniach 30 000 30 000 30 000

2.

010

01010

Projekt kanalizacji deszczowej ul. Zacisze w Nowodworcach 3 000 3 000

3.

010

01010

Kanalizacja sanitarna we wsi Sochonie

4.

400

40002

Wodocig we wsi Sochonie

3 000

3 000

A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. 1 143 954 C.

5.

600

60016

4 635 264

59 448

2 287 908

1 143 954

Urzd Miejski w Wasilkowie

6.

600

60016

Przebudowa drogi gminnej w Sochoniach i Wasilkowie (od ul. Jurowieckiej w Wasilkowie do drogi powiatowej nr 1418 B w Sochoniach) - I etap Przebudowa drg gminnych w Nowodworcach (ul. 3-go Maja, Lipowa i Wsplna) 1 417 743 1 054 096 1 054 096 20 000 2 684 20 000 20 000

Urzd Miejski w Wasilkowie Urzd Miejski w Wasilkowie 200 000 Urzd Miejski w Wasilkowie

7.

600

60016

Przebudowa ulicy Nowej w Wasilkowie dokumentacja techniczna 200 000

8.

600

60016

Przebudowa ul. Witosa w Wasilkowie (106 mb) 256 000

200 000

9.

600

60016

Przebudowa ul. Sosnowej w Jurowcach

256 000

256 000

Urzd Miejski w Wasilkowie 100 000 100 000 Urzd Miejski w Wasilkowie

10.

600

60016

Przebudowa chodnika na ul. Kryskiej w Wasilkowie 100 000 10 000

3 400

11.

600

60016

Przebudowa ulicy Piaskowej w Wasilkowie (projekt)

10 000

10 000

A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C.

Urzd Miejski w Wasilkowie

Planowane wydatki z tego rda finansowania czne koszty finansowe rok bud etowy 2009 (8+9+10+11) dochody wasne jst 9 10 000 10 000 10 11 12 kredyty i po yczki rodki pochodzce z innych rde* rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Dotychczas poniesione

Lp.

Dzia

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

1 10 000

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 13 Urzd Miejski w Wasilkowie Urzd Miejski w Wasilkowie Urzd Miejski w Wasilkowie Urzd Miejski w Wasilkowie

12.

600

60016

13.

600

60016

10 000

10 000

10 000

14.

600

60016

60 000

60 000

60 000

15.

600

60016

15 000

15 000

15 000

16. C. 3 000 000 1 000 000 1 000 000

700

70095

5 Projekt przebudowy parkingu przy ul. Polnej w Wasilkowie (rejon Przedszkola) Przebudowa drogi wewntrznej od witej Wody do wsi Dbrwki dokumentacja techniczna Budowa sygnalizacji wietlnej na ul. Biaostockiej w Wasilkowie dokumentacja techniczna Budowa nowej ulicy cznik midzy ul. Wojtachowsk a Grzybow w Wasilkowie projekt techniczny Przebudowa pokry budynkw komunalnych zmiana pokrycia dachowego na budynku dawnej szkoy w Rybnikach 58 000 58 000 58 000 A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B.

Urzd Miejski w Wasilkowie

17.

754

75412

Budowa remizy OSP i wietlicy w Jurowcach 5 000 5 000 5 000

Urzd Miejski w Wasilkowie Urzd Miejski w Wasilkowie Urzd Miejski w Wasilkowie Urzd Miejski w Wasilkowie

18.

900

90004

Zagospodarowanie terenu przy ul. Polnej i Kocielnej w Wasilkowie projekt techniczny 50 000 12 200 50 000 50 000

19.

900

90015

Budowa lamp owietleniowych

20.

921

92109

Rozbudowa i nadbudowa budynku MOAK (ul. Dworna w Wasilkowie) 242 952 19 642 242 952 242 952

A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. 163 292 C. A. B. 50 000 C. 489 875

21.

921

92109

653 167

653 167

Urzd Miejski w Wasilkowie

22.

921

92195

6 287 645

254 549

50 000

Urzd Miejski w Wasilkowie

23. 17 660 771 351 923

926

92605

Remont wietlicy wiejskiej wraz z wymian pokrycia i dociepleniem budynku w m. Studzianki Gm. Wasilkw (PROW 2007-2013) Budowa Sali widowiskowej w Wasilkowie su cej zr nicowaniu oraz promocji i upowszechnianiu dorobku kulturalnego regionu Projekt i budowa obiektu dla potrzeb rekreacyjno-sportowych tor rowerowy dirt 36 100 6 754 223

36 100 5 120 394

A. B. C. 1 633 829

Urzd Miejski w Wasilkowie x

Ogem

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania: A. Dotacje i rodki z bud etu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych C. Inne rda

Zacznik Nr 4 do uchway Nr XXXI/169/09 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 kwietnia 2009 r. Zestawienie przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku
w zotych

Wyszczeglnienie Lp. I. II. III. IV. Dzia: 900 Stan Funduszu na pocztek roku Przychody ogem, w tym: 0690 opaty za gospodarcze korzystanie ze rodowiska Suma bilansowa (I+II) Wydatki ogem, w tym: 1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie dziaa proekologicznych z tego: 4210 zakup materiaw 4300 zakup usug pozostaych 2. Przedsiwzicia zwizane z gospodark odpadami i ochron powierzchni ziemi (SZO) z tego: 4110 skadki na ubezpieczenie spoeczne 4120 skadki na FP 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiaw 4300 zakup usug pozostaych 6050 wydatki inwestycyjne 3. Przedsiwzicia zwizane z ochron przyrody, w tym urzdzanie i utrzymanie terenw zieleni z tego: 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiaw Stan rodkw obrotowych na koniec roku Suma bilansowa (IV+V) 694 119 180 000 180 000 874 119 237 562 7 000 5 000 2 000 200 262 3 700 730 62 832 42 000 31 000 60 000 30 300 23 300 7 000 636 557 874 119 Kwota w z

V. VI.

Zacznik Nr 5 do uchway Nr XXXI/169/09 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 kwietnia 2009 r. Przychody i rozchody bud etu w 2009 r.
w zotych
Lp. 1 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tre 2 Dochody Wydatki Wynik bud etu - deficyt Przychody ogem: Kredyty Po yczki Po yczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z bud etu UE Spaty po yczek udzielonych Prywatyzacja majtku jst Nadwy ka bud etu z lat ubiegych Papiery wartociowe (obligacje) Inne rda (wolne rodki) Rozchody ogem: Spaty kredytw Spaty po yczek Spaty po yczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z bud etu UE Udzielone po yczki Lokaty Wykup papierw wartociowych (obligacji) Rozchody z tytuu innych rozlicze Klasyfikacja 3 Kwota 2009 r. 4 28 676 816 30 228 539 -1 551 723 1 908 642 0 0 0 0 0 1 660 219 0 248 423 356 919 273 919 83 000

952 952 903 951 944 957 931 955 992 992 963 991 994 982 995