Vous êtes sur la page 1sur 2

UCHWAA NR XXXVIII/356/09 RADYMIEJSKIEJWSUWAKACH zdnia26sierpnia2009r. zmieniajca uchwanrXXXV/331/09RadyMiejskiejwSuwakachzdnia29kwietnia 2009r.

wsprawieokreleniadlanauczycielipublicznychprzedszkoli,szkiplacwek prowadzonych przez Miasto Suwaki: 1) Zasad rozliczania tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin zajnauczycieli,dlaktrychustalonyplanzajjest rnywposzczeglnychokresachrokuszkolnego; 2) Zasadudzielaniairozmiaru obniek tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin zajwzalenoci od wielkoci, typu szkoyiwarunkwpracyorazprzyznawaniazwolnieniaodobowizku realizacji tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin zajdyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom penicyminnestanowiskakierowniczewszkoach,nauczycielom,ktrzy obowizki kierownicze peniwzastpstwienauczycieli,ktrympowierzonostanowiska kierownicze; 3) Tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin zajnauczycieli szkniewymienionychwart.42ust.3KartyNauczyciela,nauczycieliprowadzcych ksztaceniewformiezaocznej,nauczycielirealizujcychwramachstosunkupracy obowizki okrelonedlastanowiskornym tygodniowym obowizkowym wymiarze godzin,pedagogw,psychologw,logopedwidoradcwzawodowychorazzasad zaliczaniadowymiarugodzinposzczeglnychzajprowadzonychwformiezaocznej. Napodstawieart.42ust.7,wzwizkuzart.91dpkt1ustawyzdnia26stycznia1982r. KartaNauczyciela(Dz.U.z2006r.Nr97,poz.674,Nr170,poz.1218iNr220,poz.1600, z2007r.Nr17,poz.95,Nr80,poz.542,Nr102,poz.689,Nr158,poz.1103,Nr176,poz. 1238,Nr191,poz.1369iNr247,poz.1821,z2008r.Nr145,poz.917iNr227,poz.1505, z2009r.Nr1,poz.1iNr56,poz.458),zwanejdalejKartNauczyciela, uchwala si, co nastpuje: 1.WuchwalenrXXXV/331/09RadyMiejskiejwSuwakachzdnia29kwietnia2009r. wsprawieokreleniadlanauczycielipublicznychprzedszkoli,szkiplacwekprowadzonych przez Miasto Suwaki: 1) Zasad rozliczania tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin zajnauczycieli,dlaktrychustalonyplanzajjestr nywposzczeglnychokresachroku szkolnego; 2) Zasadudzielaniairozmiaruobniek tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin zajwzalenoci od wielkoci, typu szkoyiwarunkwpracyorazprzyznawania zwolnienia od obowizku realizacji tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin zaj dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom penicym inne stanowiska kierownicze wszkoach,nauczycielom,ktrzyobowizki kierownicze peniwzastpstwie nauczycieli, ktrympowierzonostanowiskakierownicze; 3) Tygodniowego obowizkowego wymiaru ID: YPXKEITIRUHTVBXIMBWBISMAA. Podpisany. Strona 1 / 2 godzin zajnauczycieliszkniewymienionychwart.42ust.3KartyNauczyciela,nauczycieli prowadzcych ksztaceniewformiezaocznej,nauczycielirealizujcychwramachstosunku pracy obowizki okrelonedlastanowiskornym tygodniowym obowizkowym wymiarze

dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom penicym inne stanowiska kierownicze wszkoach,nauczycielom,ktrzyobowizki kierownicze peniwzastpstwie nauczycieli, ktrympowierzonostanowiskakierownicze; 3) Tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin zajnauczycieliszkniewymienionychwart.42ust.3KartyNauczyciela,nauczycieli prowadzcych ksztaceniewformiezaocznej,nauczycielirealizujcychwramachstosunku pracy obowizki okrelonedlastanowiskornym tygodniowym obowizkowym wymiarze godzin,pedagogw,psychologw,logopedwidoradcwzawodowychorazzasadzaliczania dowymiarugodzinposzczeglnychzajprowadzonychwformiezaocznej(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 116, poz. 1278) wprowadza sinastpujce zmiany: - wzacznikunr2,w1pkt10tabeli,odpowiedniowkolumnie2i3,dodajesiwiersz wbrzmieniu:"Wicedyrektorbursy"- "17". 2.Wykonanie uchway powierza siPrezydentowi Miasta Suwak. 3.Uchwaawchodziwycie po upywie 14 dni od daty jej ogoszeniawDzienniku UrzdowymWojewdztwaPodlaskiego.

Przewodniczcy Rady MiejskiejwSuwakach

Wodzimierz Marczewski

ID: YPXKEITIRUHTVBXIMBWBISMAA. Podpisany.

Strona 2 / 2