Vous êtes sur la page 1sur 1

UCHWAA NR XXXVIII/356/09 RADY MIEJSKIEJ W SUWAKACH z dnia 26 sierpnia 2009 r.

zmieniajca uchwa Nr XXXV/331/09 rady miejskiej w Suwakach z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie okrelenia dla nauczycieli publicznych przedszkoli, szk i placwek prowadzonych przez miasto Suwaki: 1) zasad rozliczania tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin zaj nauczycieli, dla ktrych ustalony plan zaj jest rny w poszczeglnych okresach roku szkolnego; 2) zasad udzielania i rozmiaru obniek tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin zaj w zalenoci od wielkoci, typu szkoy i warunkw pracy oraz przyznawania zwolnienia od obowizku realizacji tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin zaj dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom penicym inne stanowiska kierownicze w szkoach, nauczycielom, ktrzy obowizki kierownicze peni w zastpstwie nauczycieli, ktrym powierzono stanowiska kierownicze; 3) tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin zaj nauczycieli szk niewymienionych w art. 42 ust. 3 karty nauczyciela, nauczycieli prowadzcych ksztacenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujcych w ramach stosunku pracy obowizki okrelone dla stanowisk o rnym tygodniowym obowizkowym wymiarze godzin, pedagogw, psychologw, logopedw i doradcw zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczeglnych zaj prowadzonych w formie zaocznej.

Na podstawie art. 42 ust. 7, w zwizku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 56, poz. 458), zwanej dalej Kart Nauczyciela, uchwala si, co nastpuje: 1. W uchwale nr XXXV/331/09 Rady Miejskiej w Suwakach z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie okrelenia dla nauczycieli publicznych przedszkoli, szk i placwek prowadzonych przez Miasto Suwaki: 1) Zasad rozliczania tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin zaj nauczycieli, dla ktrych ustalony plan zaj jest rny w poszczeglnych okresach roku szkolnego; 2) Zasad udzielania i rozmiaru obniek tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin zaj w zalenoci od wielkoci, typu szkoy i warunkw pracy oraz przyznawania zwolnienia od obowizku realizacji tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin zaj dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom penicym inne stanowiska kierownicze w szkoach, nauczycielom, ktrzy obowizki kierownicze peni w zastpstwie nauczycieli, ktrym powierzono stanowiska kierownicze; 3) Tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin zaj nauczycieli szk niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli prowadzcych ksztacenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujcych w ramach stosunku pracy obowizki okrelone dla stanowisk o rnym tygodniowym obowizkowym wymiarze godzin, pedagogw, psychologw, logopedw i doradcw zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczeglnych zaj prowadzonych w formie zaocznej (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 116, poz. 1278) wprowadza si nastpujce zmiany: - w zaczniku nr 2, w 1 pkt 10 tabeli, odpowiednio w kolumnie 2 i 3, dodaje si wiersz w brzmieniu: "Wicedyrektor bursy" - "17". 2. Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi Miasta Suwak. 3. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od daty jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Podlaskiego. Przewodniczcy Rady Miejskiej w Suwakach Wodzimierz Marczewski