Vous êtes sur la page 1sur 6

POROZUMIENIE MIDZYGMINNE zawartewdniu27listopada2009r.

pomidzy: Miastem Biaystok,zsiedzibwBiaymstoku przy ul. Sonimskiej 1, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Biaegostoku - Tadeusza Truskolaskiego, NIP 542-030-46-37, REGON 000515000, zwanym dalej Miastem, a GminJuchnowiec Kocielny,zsiedzibwJuchnowcuKocielnym przy ul. Lipowej 10, NIP 966-05-94401, zwandalej Gmin, reprezentowanprzez:WjtaGminyJuchnowiecKocielny Czesawa Jakubowicza. Dziaajcnapodstawieart.74wzwizkuzart.7ust.1pkt4ustawyzdnia8marca1990r. osamorzdziegminnym(Dz.U.z2001r.Nr142,poz.1591zezm.)orazuchwaorganwstanowicych Stron porozumienia, Miasto oraz Gmina ustalaj, ibdwsplnieksztatowapolityktransportow dotyczckomunikacji miejskiej jako zadania wasnegogminwzakresielokalnegotransportuzbiorowego izawierajPorozumienie nastpujcej treci: 1.Gminapowierza,aMiastoprzyjmujedowykonywaniazadaniaGminyzwanedalejUsugami wzakresieprowadzenialokalnegotransportuzbiorowego,awszczeglnoci : 1) projektowanie tras autobusowych, rozkadwjazdyidysponowanietaboremdostosowanymdo wystpujcego popytu, 2) organizacjregularnegoprzewozuosbautobusamibiaostockiej komunikacji miejskiej na odcinkach tras linii komunikacyjnych okrelonychwzacznikunr1doniniejszegoporozumienia,pomidzy granic administracyjnMiasta Biaegostokuaprzystankamikocowymi znajdujcymi sina terenie Gminy, 3) zawieranieumwzprzewonikami na realizacjusug przewozowych, 4) kontrolrealizacji usug przewozowych, 5) ksztatowanie taryfy komunikacji miejskiej, 6) organizacjiprowadzeniedystrybucjibiletw, 7) obsugpasaerw, 8) prowadzeniekontrolibiletowejiwindykacjinalenoci, 9) ustawianie supkwiumieszczanieinformacjiprzystankowej. 2.Miastoprzejmujeprawaiobowizki Gminy, zwizanezzadaniamiokrelonymw1zapewniajc warunki organizacyjno-technicznedoichrealizacjizgodniezwymogamiustawyzdnia6wrzenia 2001 r. otransporciedrogowym(Dz.U.z2007r.nr125poz.874zpn. zm.). 3.1. Gmina zobowizuje sidopokryciakosztwzwizanychzwykonywaniemUsug,ktre odpowiadabdiloczynowistawkizaprzejazdjednegoautobusunaodcinku1kilometrazwanejdalej wozokilometremorazuzgodnionejliczbykilometrwwykonywanychnaodcinkachtraslinii komunikacyjnych zaliczonych do gminnej strefy taryfowej zwanej dalej II streftaryfow- pomniejszonych ID: XEAPB-YCBVY-XJDSB-LTCFD-SGNRQ. Podpisany. Strona 1 / 6 owpywyzbiletw. 2. Wpywyzbiletwzostanwyliczone na podstawie wartoci sprzedaybiletwimiennych obowizujcych na terenie Gminy oraz pozostaychbiletwstanowicychprzychdzIIstrefytaryfowej wproporcjiokrelonej jako iloraz wpywwzbiletwimiennychnabytychnaterenGminyisumywpyww zbiletwimiennychnaIIstrefze wszystkich Gmin ssiadujcychzMiastemobjtych analogicznymi porozumieniami. Wartosprzedayzostaniezmniejszonaokosztydystrybucji.Powprowadzeniubiletu

3.1. Gmina zobowizuje sidopokryciakosztwzwizanychzwykonywaniemUsug,ktre odpowiadabdiloczynowistawkizaprzejazdjednegoautobusunaodcinku1kilometrazwanejdalej wozokilometremorazuzgodnionejliczbykilometrwwykonywanychnaodcinkachtraslinii komunikacyjnych zaliczonych do gminnej strefy taryfowej zwanej dalej II streftaryfow- pomniejszonych owpywyzbiletw. 2. Wpywyzbiletwzostanwyliczone na podstawie wartoci sprzedaybiletwimiennych obowizujcych na terenie Gminy oraz pozostaychbiletwstanowicychprzychdzIIstrefytaryfowej wproporcjiokrelonej jako iloraz wpywwzbiletwimiennychnabytychnaterenGminyisumywpyww zbiletwimiennychnaIIstrefze wszystkich Gmin ssiadujcychzMiastemobjtych analogicznymi porozumieniami. Wartosprzedayzostaniezmniejszonaokosztydystrybucji.Powprowadzeniubiletu elektronicznego po stronie wpywwpojawisiwszelkie przychody moliwe do zidentyfikowania jako uzyskaneztytuu obsugi tras linii objtych niniejszym Porozumieniem. 3. Stawka netto za jeden wozokm wynosi : 1) dlaautobuswjednoczonowych : 4,40 z 2) dlaautobuswprzegubowych:4,93z i moe ulegazmianomwterminachinawarunkachustalonychwumowachprzewozowych zawartychprzezMiastozprzewonikami. 4. RyczatownalenoGminy za kady miesic wykonywania przez Miasto Usugwroku2010ustala siwwysokoci 43000,00 z(sownie zotych: czterdzieci trzy tysice 00/100). Nalenobdzie przekazywana przez Gminna konto: UrzdMiejskiwBiaymstoku, ul. Sonimska 1, Kredyt Bank S.A. OddziawBiaymstokunr28150013441213400503340000wterminiedo15-go dnia kadego miesica. 5. Wysokomiesicznego ryczatu na kolejny rok wiadczenia Usug bdzie ustalana na podstawie danych za trzy pierwsze kwartay upywajcegorokukalendarzowegowformieaneksudoniniejszego Porozumienia. 6. Do 15-go dnia nastpujcego po zakoczeniu kadego kwartau danego roku kalendarzowego Miasto przedstawizestawieniekosztwwykonywaniaUsugiwpywwustalonychnapodstawiedanychzsystemu ewidencji sprzedaybiletwbiaostockiejkomunikacjimiejskiej,oktrychmowawust.1i2niniejszego Porozumieniazaokresod1styczniadoostatniegodniazakoczonego kwartau. Tak okrelonkwot, wprzypadkunadwyki Miasto zaliczy na poczet przyszych nalenociGminy,awprzypadkudeficytuGmina przekaeMiastuwterminie30dniodotrzymaniawzmiankowanegozestawienia. 7.Wprzypadkuwystpieniaopnieniawprzekazywaniupatnoci, Gmina zobowizana bdzie do zapatyodsetekustawowychnaliczanychzaokresopnienia. 8.Gminazapewniwswoimbudecie na kady rok rodki finansowe niezbdne na realizacjzadania wwysokoci ustalonej wedugzasadprzewidzianychwniniejszymPorozumieniu. 4.1. Dla zadania okrelonegow1,doRadyMiejskiejBiaegostoku naley ustalanie: 1) wysokocicenbiletwiopat za Usugi przewozowe obowizujcych na terenie Gminy, 2) jednolitegozakresuulgizwolniezopat za przejazdy dla caej sieci biaostockiej komunikacji miejskiej, 3) przepiswporzdkowych oraz wysokoci opatdodatkowychztytuuprzewozuosb,zwierztirzeczy jednolitych dla caej sieci biaostockiej komunikacji miejskiej. 2. Gminie przysuguje prawo do zoeniawnioskuwsprawachokrelonychwust.1pkt1)niniejszego paragrafu. 3.Gminaopiniujewnieprzekraczalnymterminie30dniprojektyuchwawsprawachokrelonychwust. 1wzakresieobjtym1niniejszegoPorozumienia. 4.NieprzekazanieopiniiGminywterminiewskazanymwust.3uwaa siza wyraenie opinii pozytywnej. 5.1.PrzebiegtrasilokalizacjeprzystankwnaterenieGminywymagajwzajemnych uzgodnie pomidzy Stronami Porozumienia. ID: XEAPB-YCBVY-XJDSB-LTCFD-SGNRQ. Podpisany. Strona 2 / 6 2. Rozkady jazdy linii komunikacyjnych obsugiwanychprzezMiastowramachwykonywaniaUsug ustalaizmieniaMiastopouzyskaniuzgodyGminylubnawniosekGminy,uwzgldniajc posiadane rodki finansowe, moliwocitechniczneipotencjaprzewozowy. Niewyraenie przez Gminsprzeciwuwterminie 10 dni od daty przedstawienia przez Miasto propozycji zmian uznane bdzie za akceptacjprzedstawionych propozycji.

4.NieprzekazanieopiniiGminywterminiewskazanymwust.3uwaa siza wyraenie opinii pozytywnej. 5.1.PrzebiegtrasilokalizacjeprzystankwnaterenieGminywymagajwzajemnych uzgodnie pomidzy Stronami Porozumienia. 2. Rozkady jazdy linii komunikacyjnych obsugiwanychprzezMiastowramachwykonywaniaUsug ustalaizmieniaMiastopouzyskaniuzgodyGminylubnawniosekGminy,uwzgldniajc posiadane rodki finansowe, moliwocitechniczneipotencjaprzewozowy. Niewyraenie przez Gminsprzeciwuwterminie 10 dni od daty przedstawienia przez Miasto propozycji zmian uznane bdzie za akceptacjprzedstawionych propozycji. 3. Gmina ponosi koszty zmiany zezwolenaprzewozyregularnewprzypadkuzmianyrozkadwjazdy linii komunikacyjnych na wniosek Gminy. 4.Wwypadkachuzasadnionychszczeglnymiokolicznociami (np. sytuacje kryzysowe, strajki, niekorzystnewarunkiatmosferyczne,awarie,blokadydrgitp.)zprzyczynniezalenych od Stron Porozumienia, Miasto moe wprowadzazmiany rozkadwjazdyilokalizacjiprzystankw,zawieszalinie komunikacyjne,jakrwniezawiesilub wstrzymawcaocialbowczci realizacjUsug objtych niniejszym Porozumieniem, bez koniecznoci uzyskania zgody Gminy. Decyzje podjtewtymtrybiepodajesi do publicznej wiadomociwrodkach masowego przekazu oraz na stronie internetowej Miasta. 5.Wprowadzanietymczasowychzmiantrasylubprzystankw,nawniosekGminylubzinnychprzyczyn zalenych od Gminy, odbywa sinakosztGminy,wszczeglnoci: 1) trasy objazdowe oraz obowizujcenaniejuzgodnionezMiastemprzystankiprzygotujeGminanakoszt wasny, 2) poniesione przez Miasto koszty dodatkowych czynnociiusugprzewozowychwykonanychzpowodu zmianiobjazdwzobowizana jest pokryGmina,napodstawiewykazuwydatkw. 6. Koszty Usug wynikajcychzsytuacjiokrelonejwust.4i5podlegajkadorazowo uzgodnieniu zzainteresowanGmin. 7.Gminaponosikosztyzmianylokalizacjiprzystankw(wtymkosztyuzgodnieiwykonania koniecznych prac): 1) pooonych na terenie Gminy, 2) pooonych poza terenem Gminy jeeli zmiana nastpuje na wniosek Gminy. 6.Gmina ponosi koszty : 1) utrzymaniawczystoci, odnieania oraz konserwacji nawierzchni (jezdnie, zatoki, wysepki przystankowe,chodniki)wobrbieprzystankwiptli pooonych na terenie Gminy, 2) udostpnianianarzeczMiastadlacelwrealizacjininiejszegoPorozumieniaprzystankwiptli pooonych na terenie Gminy. 7.1. Zlokalizowane przez Miasto na terenie Gminy supki przystankowe oraz zwizaneznimi elementy wyposaenia (tj. znak drogowy D-15, nazwa przystanku, tablice rozkadowe) stanowiwasno Miasta. 2. Wyposaenieprzystankw(np.wiata,awki, kosze, itp.) dokonane przez Gminstanowi jej wasno ibdzie przez Gminutrzymywane,konserwowaneinaprawianenawasny koszt. 3. Miasto zobowizuje sido: 1) aktualizacjiinformacjiprzystankowejiumieszczeniajejnaprzystankachwprzypadkuzmianyrozkadu jazdy, 2) uzupeniania supkwprzystankowychiichwyposaeniawprzypadkuzniszczenialubkradziey. 8.WniosekGminywrazzniezbdndokumentacjwsprawachokrelonych niniejszym
ID: XEAPB-YCBVY-XJDSB-LTCFD-SGNRQ. Podpisany. Strona Porozumieniem,podlegarozpatrzeniuprzezMiastoniepniej niwterminie14dnioddatyotrzymania 3 / 6

wniosku. Negatywne rozpatrzenie wniosku wymaga uzasadnienia. 9.1. Miasto Biaystok wykonywabdzie powierzone zadanie poprzez przewonikwzktrymi zawrze umowna realizacjusug przewozowych. 2. Uprawnienia Gminy wynikajcezniniejszegoPorozumieniawykonujeorganwykonawczyGminy.

1) aktualizacjiinformacjiprzystankowejiumieszczeniajejnaprzystankachwprzypadkuzmianyrozkadu jazdy, 2) uzupeniania supkwprzystankowychiichwyposaeniawprzypadkuzniszczenialubkradziey. 8.WniosekGminywrazzniezbdndokumentacjwsprawachokrelonych niniejszym Porozumieniem,podlegarozpatrzeniuprzezMiastoniepniej niwterminie14dnioddatyotrzymania wniosku. Negatywne rozpatrzenie wniosku wymaga uzasadnienia. 9.1. Miasto Biaystok wykonywabdzie powierzone zadanie poprzez przewonikwzktrymi zawrze umowna realizacjusug przewozowych. 2. Uprawnienia Gminy wynikajcezniniejszegoPorozumieniawykonujeorganwykonawczyGminy. 10.1. Porozumienie zawiera sina czas nieokrelony. 2. Strona moe wypowiedzieporozumieniezzachowaniem3 miesicznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesica kalendarzowego. 11.Miasto uprawnione jest do wstrzymania wykonywania Usug lub rozwizania Porozumienia wtrybienatychmiastowymibezkoniecznoci jego wypowiadania, jeeli: 1) Gminaopni siwicej ni14dnizzapatmiesicznej kwoty nalenoci,oktrejmowaw3inie usprawiedliwiopnienia wanymi wzgldami, 2) Gmina dopuci siistotnego naruszenia postanowiePorozumieniaiwudzielonymprzezMiasto dodatkowym7dniowymterminienieusunieskutkwnaruszeniainieprzywrcistanuzgodnego zpostanowieniamiPorozumienia. 12.WsprawachnieuregulowanychwPorozumieniuodpowiedniezastosowaniemiebdprzepisy powszechnie obowizujce,awszczeglnoci przepisy Kodeksu Cywilnego, prawa przewozowego oraz ustawyotransporciedrogowym. 13.Zmiany porozumienia wymagajformy pisemnej, pod rygorem niewanoci. 14.Ewentualne spory jakie mogwyniknwzwizkuzniniejszymPorozumieniemrozstrzyganebd przez sd waciwy dla Miasta Biaegostoku. 15.Porozumienie sporzdzone zostaowczterechjednobrzmicych egzemplarzach, po dwa dla kadej ze stron. 16.PorozumieniewchodziwyciezdniempodpisaniaipodlegaogoszeniuwDziennikuUrzdowym WojewdztwaPodlaskiego.

Prezydent Miasta Tadeusz Truskolaski

Wjt Czesaw Jakubowicz

Zacznik do Porozumienia midzygminnego Prezydenta Miasta Biaegostoku zawartewdniu27listopada 2009 r. OBJTYCH POROZUMIENIEM 4 / 6 Strona WSPRAWIEPOWIERZENIAMIASTUBIAYSTOK WYKONYWANIA ZADANIA GMINY JUCHNOWIEC KOCIELNYWZAKRESIELOKALNEGOTRANSPORTUZBIOROWEGO. 1.Linianr7 a) kierunek Miasto - Gmina PRZEBIEG TRAS LINII KOMUNIKACYJNYCH ID: XEAPB-YCBVY-XJDSB-LTCFD-SGNRQ. Podpisany.

Tadeusz Truskolaski

Czesaw Jakubowicz

Zacznik do Porozumienia midzygminnego Prezydenta Miasta Biaegostoku zawartewdniu27listopada 2009 r. PRZEBIEG TRAS LINII KOMUNIKACYJNYCH OBJTYCH POROZUMIENIEM WSPRAWIEPOWIERZENIAMIASTUBIAYSTOK WYKONYWANIA ZADANIA GMINY JUCHNOWIEC KOCIELNYWZAKRESIELOKALNEGOTRANSPORTUZBIOROWEGO. 1.Linianr7 a) kierunek Miasto - Gmina odcinek od granicy administracyjnej Biaegostoku do przystanku nr inw. 802 Olmonty; przystanekgranicznyIiIIstrefytaryfowej:nrinw.800Wiosenna dugotrasyliniiwIIstrefietaryfowej:3,133km b) kierunek Gmina Miasto odcinek od ptli nawrotowej na przystanku nr inw. 802 Olmonty do granicy administracyjnej Biaegostoku; przystanekgranicznyIIiIstrefytaryfowej:nrinw.75StadionMiejski dugotrasyliniiwIIstrefietaryfowej:2,836km. LiczbawozokilometrwrealizowanychwramachUsug
rodzaj autobusu robocze jednoczonowy dwuczonowy razem 41,783 0 41,783 rozkady sobotnie 23,876 0 23,876 witeczne 23,876 0 23,876

2. Linia nr 10 a) kierunek Miasto-Gmina odcinek od granicy administracyjnej Biaegostoku do przystanku nr inw. 756 Ksiyno/ptla; przystanekgranicznyIiIIstrefytaryfowej:nrinw.742Kleosin/Reymonta dugotrasyliniiwIIstrefietaryfowej:2,079km b) kierunek Gmina Miasto odcinek od ptli nawrotowej na przystanku nr inw. 751Ksiyno/Vega do granicy administracyjnej Biaegostoku; przystanekgranicznyIIiIstrefytaryfowej:nrinw.743Kleosin dugotrasyliniiwIIstrefietaryfowej:2,070km. LiczbawozokilometrwrealizowanychwramachUsug
rodzaj autobusu robocze
ID: XEAPB-YCBVY-XJDSB-LTCFD-SGNRQ. Podpisany.

rozkady sobotnie 8,298 41,490 49,788 witeczne


Strona 5 / 6

jednoczonowy dwuczonowy razem

12,447 78,831 91,278

0 24,894 24,894

3. Linia nr 104

dugotrasyliniiwIIstrefietaryfowej:2,070km. LiczbawozokilometrwrealizowanychwramachUsug
rodzaj autobusu robocze jednoczonowy dwuczonowy razem 12,447 78,831 91,278 rozkady sobotnie 8,298 41,490 49,788 witeczne 0 24,894 24,894

3. Linia nr 104 a) kierunek Miasto-Gmina odcinek od granicy administracyjnej Biaegostoku do przystanku: - nr inw. 835 Juchnowiec; - nr inw. 837 Biele; przystanekgranicznyIiIIstrefytaryfowej:nrinw.815FirmaCHM dugotrasyliniiwIIstrefietaryfowej: - 5,003 km; - 8,155 km; b) kierunek Gmina Miasto odcinek od ptli nawrotowej na przystanku: - nr inw. 826 Juchnowiec; - nr inw. 838 Biele; do granicy administracyjnej Biaegostoku; przystanekgranicznyIIiIstrefytaryfowej:nrinw.817FirmaCHM dugotrasyliniiwIIstrefietaryfowej: - 4,982 km; - 8,286 km. LiczbawozokilometrwrealizowanychwramachUsug
rodzaj autobusu robocze jednoczonowy dwuczonowy razem 261,333 0 261,333 rozkady sobotnie 158,556 0 158,556 witeczne 155,027 0 155,027

ID: XEAPB-YCBVY-XJDSB-LTCFD-SGNRQ. Podpisany.

Strona 6 / 6