Vous êtes sur la page 1sur 6

POROZUMIENIE MIDZYGMINNE zawartewdniu1grudnia2009r.

pomidzy: Miastem Biaystok,zsiedzibwBiaymstoku przy ul. Sonimskiej 1, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Biaegostoku - Tadeusza Truskolaskiego, NIP 542-030-46-37, REGON 000515000, zwanym dalej Miastem, a GminChoroszcz,zsiedzibwChoroszczyprzyul.Dominikaskiej 2, reprezentowan przez ZastpcBurmistrza Choroszczy Mirosawa Zalewskiego, NIP 542-020-85-72, REGON 000527351, zwandalej Gmin. Dziaajcnapodstawieart.74wzwizkuzart.7ust.1pkt4ustawyzdnia8marca1990r. osamorzdziegminnym(Dz.U.z2001r.Nr142,poz.1591zezm.)orazuchwaorganw stanowicych Stron porozumienia, Miasto oraz Gmina ustalaj, ibdwsplnieksztatowa polityktransportowdotyczckomunikacji miejskiej jako zadania wasnegogminwzakresie lokalnegotransportuzbiorowegoizawierajPorozumienie nastpujcej treci: 1.Gminapowierza,aMiastoprzyjmujedowykonywaniazadaniaGminyzwanedalej Usugamiwzakresieprowadzenialokalnegotransportuzbiorowego,awszczeglnoci : 1) projektowanie tras autobusowych, rozkadwjazdyidysponowanietaborem dostosowanym do wystpujcego popytu, 2) organizacjregularnegoprzewozuosbautobusamibiaostockiej komunikacji miejskiej na odcinkach tras linii komunikacyjnych okrelonychwzacznikunr1doniniejszego porozumienia, pomidzy granicadministracyjnMiasta Biaegostokuaprzystankami kocowymi znajdujcymi sina terenie Gminy, 3) zawieranieumwzprzewonikami na realizacjusug przewozowych, 4) kontrolrealizacji usug przewozowych, 5) ksztatowanie taryfy komunikacji miejskiej, 6) organizacjiprowadzeniedystrybucjibiletw, 7) obsugpasaerw, 8) prowadzeniekontrolibiletowejiwindykacjinalenoci, 9) ustawianie supkwiumieszczanieinformacjiprzystankowej.
Strona 2.Miastoprzejmujeprawaiobowizki Gminy, zwizanezzadaniamiokrelonymw 1 / 6 1zapewniajc warunki organizacyjno-technicznedoichrealizacjizgodniezwymogamiustawy zdnia6wrzenia2001r.otransporciedrogowym(Dz.U.z2007r.nr125poz.874zpn. ID: HBSDM-SUEUJ-QVGKR-IKMCY-ZNGNN. Podpisany.

9) ustawianie supkwiumieszczanieinformacjiprzystankowej. 2.Miastoprzejmujeprawaiobowizki Gminy, zwizanezzadaniamiokrelonymw 1zapewniajc warunki organizacyjno-technicznedoichrealizacjizgodniezwymogamiustawy zdnia6wrzenia2001r.otransporciedrogowym(Dz.U.z2007r.nr125poz.874zpn. zm.). 3.1. Gmina zobowizuje sidopokryciakosztwzwizanychzwykonywaniemUsug, ktreodpowiadabdiloczynowistawkizaprzejazdjednegoautobusunaodcinku1kilometra zwanej dalej wozokilometremorazuzgodnionejliczbykilometrwwykonywanychna odcinkach tras linii komunikacyjnych zaliczonych do gminnej strefy taryfowej zwanej dalej II streftaryfow- pomniejszonychowpywyzbiletw. 2. Wpywyzbiletwzostanwyliczone na podstawie wartoci sprzedaybiletwimiennych obowizujcych na terenie Gminy oraz pozostaychbiletwstanowicychprzychdzIIstrefy taryfowejwproporcjiokrelonej jako iloraz wpywwzbiletwimiennychnabytychnateren GminyisumywpywwzbiletwimiennychnaIIstrefze wszystkich Gmin ssiadujcych zMiastemobjtych analogicznymi porozumieniami. Wartosprzeday zostanie zmniejszona okosztydystrybucji.Powprowadzeniubiletuelektronicznegopostroniewpywwpojawisi wszelkie przychody moliwedozidentyfikowaniajakouzyskaneztytuu obsugi tras linii objtych niniejszym Porozumieniem. 3. Stawka netto za jeden wozokm wynosi : 1) dlaautobuswjednoczonowych : 4,40 z 2) dlaautobuswprzegubowych:4,93z i moe ulegazmianomwterminachinawarunkachustalonychwumowach przewozowychzawartychprzezMiastozprzewonikami. 4. RyczatownalenoGminy za kady miesic wykonywania przez Miasto Usugwroku 2010 ustala siwwysokoci 34000,00 z. (sownie zotych: trzydzieci cztery tysice 00/100). Nalenobdzie przekazywana przez Gminna konto: UrzdMiejskiwBiaymstoku, ul. Sonimska 1, Kredyt Bank S.A. OddziawBiaymstoku nr 28 1500 1344 1213 4005 0334 0000 wterminiedo15-go dnia kadego miesica. 5. Wysokomiesicznego ryczatu na kolejny rok wiadczenia Usug bdzie ustalana na podstawie danych za trzy pierwsze kwartay upywajcegorokukalendarzowegowformie aneksu do niniejszego Porozumienia. 6. Do 15-go dnia nastpujcego po zakoczeniu kadego kwartau danego roku kalendarzowegoMiastoprzedstawizestawieniekosztwwykonywaniaUsugiwpyww ustalonychnapodstawiedanychzsystemuewidencjisprzedaybiletwbiaostockiej komunikacjimiejskiej,oktrychmowawust.1i2niniejszegoPorozumieniazaokresod 1styczniadoostatniegodniazakoczonego kwartau. Tak okrelonkwot, wprzypadku nadwyki Miasto zaliczy na poczet przyszych nalenociGminy,awprzypadkudeficytu ID: HBSDM-SUEUJ-QVGKR-IKMCY-ZNGNN. Podpisany. Gmina przekaeMiastuwterminie30dniodotrzymaniawzmiankowanegozestawienia. Strona 2 / 6 7.Wprzypadkuwystpieniaopnieniawprzekazywaniupatnoci, Gmina zobowizana bdzie do zapatyodsetekustawowychnaliczanychzaokresopnienia.

1styczniadoostatniegodniazakoczonego kwartau. Tak okrelonkwot, wprzypadku nadwyki Miasto zaliczy na poczet przyszych nalenociGminy,awprzypadkudeficytu Gmina przekaeMiastuwterminie30dniodotrzymaniawzmiankowanegozestawienia. 7.Wprzypadkuwystpieniaopnieniawprzekazywaniupatnoci, Gmina zobowizana bdzie do zapatyodsetekustawowychnaliczanychzaokresopnienia. 8.Gminazapewniwswoimbudecie na kady rok rodki finansowe niezbdne na realizacj zadaniawwysokoci ustalonej wedugzasadprzewidzianychwniniejszymPorozumieniu. 4.1. Dla zadania okrelonegow1,doRadyMiejskiejBiaegostoku naley ustalanie: 1) wysokocicenbiletwiopat za Usugi przewozowe obowizujcych na terenie Gminy, 2) jednolitegozakresuulgizwolniezopat za przejazdy dla caej sieci biaostockiej komunikacji miejskiej, 3) przepiswporzdkowych oraz wysokoci opatdodatkowychztytuuprzewozuosb, zwierztirzeczyjednolitychdlacaej sieci biaostockiej komunikacji miejskiej. 2. Gminie przysuguje prawo do zoeniawnioskuwsprawachokrelonychwust.1pkt1) niniejszego paragrafu. 3.Gminaopiniujewnieprzekraczalnymterminie30dniprojektyuchwawsprawach okrelonychwust.1wzakresieobjtym1niniejszegoPorozumienia. 4.NieprzekazanieopiniiGminywterminiewskazanymwust.3uwaa siza wyraenie opinii pozytywnej. 5.1.PrzebiegtrasilokalizacjeprzystankwnaterenieGminywymagajwzajemnych uzgodniepomidzy Stronami Porozumienia. 2. Rozkady jazdy linii komunikacyjnych obsugiwanychprzezMiastowramach wykonywania UsugustalaizmieniaMiastopouzyskaniuzgodyGminylubnawniosekGminy, uwzgldniajc posiadane rodki finansowe, moliwocitechniczneipotencjaprzewozowy. Niewyraenie przez Gminsprzeciwuwterminie10dnioddatyprzedstawieniaprzezMiasto propozycji zmian uznane bdzie za akceptacjprzedstawionych propozycji. 3. Gmina ponosi koszty zmiany zezwolenaprzewozyregularnewprzypadkuzmiany rozkadwjazdyliniikomunikacyjnychnawniosekGminy. 4.Wwypadkachuzasadnionychszczeglnymiokolicznociami (np. sytuacje kryzysowe, strajki,niekorzystnewarunkiatmosferyczne,awarie,blokadydrgitp.)zprzyczynniezalenych od Stron Porozumienia, Miasto moe wprowadzazmiany rozkadwjazdyilokalizacji przystankw,zawieszaliniekomunikacyjne,jakrwniezawiesilub wstrzymawcaoci albo wczci realizacjUsug objtych niniejszym Porozumieniem, bez koniecznoci uzyskania zgody Gminy. Decyzje podjtewtymtrybiepodajesido publicznej wiadomociwrodkach masowego przekazu oraz na stronie internetowej Miasta. 5.Wprowadzanietymczasowychzmiantrasylubprzystankw,nawniosekGminylub zinnychprzyczynzalenych od Gminy, odbywa sinakosztGminy,wszczeglnoci:
ID: HBSDM-SUEUJ-QVGKR-IKMCY-ZNGNN. Podpisany. Strona 1) trasy objazdowe oraz obowizujcenaniejuzgodnionezMiastemprzystankiprzygotuje 3 / 6 Gmina na koszt wasny,

zinnychprzyczynzalenych od Gminy, odbywa sinakosztGminy,wszczeglnoci: 1) trasy objazdowe oraz obowizujcenaniejuzgodnionezMiastemprzystankiprzygotuje Gmina na koszt wasny, 2) poniesione przez Miasto koszty dodatkowych czynnociiusug przewozowych wykonanychzpowoduzmianiobjazdwzobowizana jest pokryGmina, na podstawie wykazuwydatkw. 6. Koszty Usug wynikajcychzsytuacjiokrelonejwust.4i5podlegajkadorazowo uzgodnieniuzzainteresowanGmin. 7.Gminaponosikosztyzmianylokalizacjiprzystankw(wtymkosztyuzgodnie iwykonaniakoniecznychprac): 1) pooonych na terenie Gminy, 2) pooonych poza terenem Gminy jeeli zmiana nastpuje na wniosek Gminy. 6.Gmina ponosi koszty : 1) utrzymaniawczystoci, odnieania oraz konserwacji nawierzchni (jezdnie, zatoki, wysepki przystankowe,chodniki)wobrbieprzystankwiptli pooonych na terenie Gminy, 2) udostpnianianarzeczMiastadlacelwrealizacjininiejszegoPorozumieniaprzystankw iptli pooonych na terenie Gminy. 7.1. Zlokalizowane przez Miasto na terenie Gminy supki przystankowe oraz zwizane znimielementywyposaenia (tj. znak drogowy D-15, nazwa przystanku, tablice rozkadowe) stanowiwasnoMiasta. 2. Wyposaenieprzystankw(np.wiata,awki, kosze, itp.) dokonane przez Gminstanowi jej wasnoibdzie przez Gminutrzymywane,konserwowaneinaprawianenawasny koszt. 3. Miasto zobowizuje sido: 1) aktualizacjiinformacjiprzystankowejiumieszczeniajejnaprzystankachwprzypadkuzmiany rozkadu jazdy, 2) uzupeniania supkwprzystankowychiichwyposaeniawprzypadkuzniszczenialub kradziey. 8.WniosekGminywrazzniezbdndokumentacjwsprawachokrelonych niniejszym Porozumieniem,podlegarozpatrzeniuprzezMiastoniepniej niwterminie14dnioddaty otrzymania wniosku. Negatywne rozpatrzenie wniosku wymaga uzasadnienia. 9.1. Miasto Biaystok wykonywabdzie powierzone zadanie poprzez przewonikw zktrymizawrzeumowna realizacjusug przewozowych. 2. Uprawnienia Gminy wynikajcezniniejszegoPorozumieniawykonujeorganwykonawczy Gminy.
ID: HBSDM-SUEUJ-QVGKR-IKMCY-ZNGNN. Podpisany. Strona 4 / 6

10.1. Porozumienie zawiera sina czas nieokrelony. 2. Strona moe wypowiedzieporozumieniezzachowaniem3 miesicznego okresu

zktrymizawrzeumowna realizacjusug przewozowych. 2. Uprawnienia Gminy wynikajcezniniejszegoPorozumieniawykonujeorganwykonawczy Gminy. 10.1. Porozumienie zawiera sina czas nieokrelony. 2. Strona moe wypowiedzieporozumieniezzachowaniem3 miesicznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesica kalendarzowego. 11.Miasto uprawnione jest do wstrzymania wykonywania Usug lub rozwizania Porozumieniawtrybienatychmiastowymibezkoniecznoci jego wypowiadania, jeeli: 1) Gminaopni siwicej ni14dnizzapatmiesicznej kwoty nalenoci,oktrejmowa w3inieusprawiedliwiopnienia wanymi wzgldami, 2) Gmina dopuci siistotnego naruszenia postanowiePorozumieniaiwudzielonymprzez Miastododatkowym7dniowymterminienieusunieskutkwnaruszeniainieprzywrci stanuzgodnegozpostanowieniamiPorozumienia. 12.WsprawachnieuregulowanychwPorozumieniuodpowiedniezastosowaniemie bdprzepisy powszechnie obowizujce,awszczeglnoci przepisy Kodeksu Cywilnego, prawaprzewozowegoorazustawyotransporciedrogowym. 13.Zmiany porozumienia wymagajformy pisemnej, pod rygorem niewanoci. 14.Ewentualne spory jakie mogwyniknwzwizkuzniniejszymPorozumieniem rozstrzygane bdprzez sd waciwy dla Miasta Biaegostoku. 15.Porozumienie sporzdzone zostaowczterechjednobrzmicych egzemplarzach, po dwa dla kadej ze stron. 16.PorozumieniewchodziwyciezdniempodpisaniaipodlegaogoszeniuwDzienniku UrzdowymWojewdztwaPodlaskiego.

Prezydent Miasta Tadeusz Truskolaski

Zastpca Burmistrza Mirosaw Zalewski

ID: HBSDM-SUEUJ-QVGKR-IKMCY-ZNGNN. Podpisany.

Zacznik do Porozumienia midzygminnego Prezydenta Miasta Biaegostoku zawartewdniu1grudnia Strona 5 / 6 2009 r.

PRZEBIEG TRAS LINII KOMUNIKACYJNYCH OBJTYCH POROZUMIENIEM

Zacznik do Porozumienia midzygminnego Prezydenta Miasta Biaegostoku zawartewdniu1grudnia 2009 r. PRZEBIEG TRAS LINII KOMUNIKACYJNYCH OBJTYCH POROZUMIENIEM WSPRAWIEPOWIERZENIAMIASTUBIAYSTOK WYKONYWANIA ZADANIA GMINYCHOROSZCZWZAKRESIELOKALNEGOTRANSPORTU ZBIOROWEGO. 1. Linia nr 103 a) kierunek Miasto - Gmina odcinek od granicy administracyjnej Biaegostoku do przystanku nr inw. 856 Choroszcz/Rynek przystanekgranicznyIiIIstrefytaryfowej:nrinw.604Makro dugotrasyliniiwIIstrefietaryfowej:9,450km b) kierunek Gmina Miasto odcinek od ptli nawrotowej na przystanku nr inw. 857 Rynek 11 Listopada do granicy administracyjnej Biaegostoku przystanekgranicznyIIiIstrefytaryfowej:nrinw.591JanaPawa II/WSP dugotrasyliniiwIIstrefietaryfowej:9,649km. LiczbawozokilometrwrealizowanychwramachUsug
rodzaj autobusu robocze jednoczonowy dwuczonowy razem 324,632 267,437 592,069 rozkady sobotnie 439,277 0 439,277 witeczne 401,079 0 401,079

ID: HBSDM-SUEUJ-QVGKR-IKMCY-ZNGNN. Podpisany.

Strona 6 / 6