Vous êtes sur la page 1sur 3

UCHWAA NR IV/19/11 RADY GMINY LIWICE z dnia 24 lutego 2011 r.

w sprawie ustalenia zasad korzystania ze wietlic wiejskich wraz z pomieszczeniami przynalenymi oraz sprztu stanowicego wyposaenie wietlic. Na podstawie art. 40, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z pn. zm.) oraz art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9 poz.43 z pn. zm.) Rada Gminy liwice uchwala, co nastpuje: 1. 1. Dziaalno wietlic wiejskich ma na celu integracj rodowiska lokalnego, wspieranie aktywnoci mieszkacw oraz prowadzenie dziaalnoci kulturalno owiatowej. 2. Celem dziaania wietlic wiejskich jest: 1) organizacja zebra wiejskich; 2) prowadzenie statutowej dziaalnoci soectwa oraz realizacja uchwa zebrania wiejskiego; 3) organizacja spotka sotysa i rady soeckiej z mieszkacami soectwa i wadzami samorzdowymi; 4) organizacja spotka lokalnych organizacji dziaajcych na terenie soectwa np. k gospody wiejskich, ochotniczych stray poarnych, klubw sportowych, stowarzysze; 5) dziaalno integracyjna, kulturalna, edukacyjna, opiekucza i sportowa; 6) promocja soectwa i gminy. 2. 1. Nieodpatnie udostpnia si wietlice wiejskie zwane dalej wietlicami stanowice mienie Gminy liwice na: 1) zebrania wiejskie i spotkania z mieszkacami, organizowane przez Wjta Gminy, Rad Gminy, Sotysa i Rady Soeckie bdce wynikiem statutowej dziaalnoci tych organw; 2) zebrania: Ochotniczych Stray Poarnych, Zespow Sportowych oraz zebrania i spotkania stowarzysze i K Gospody Wiejskich dziaajcych na terenie gminy liwice; 3) imprezy i zabawy, organizowane dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniw szk podstawowych i gimnazjum z terenu gminy organizowane przez Urzd Gmin, Gminny Orodek Kultury, Sotysa i Rad Soeck, Koa Gospody Wiejskich i stowarzyszenia dziaajce na terenie soectwa; 4) nieodpatne kursy i szkolenia organizowane dla mieszkacw gminy liwice; 5) spotkania i zabawy dla mieszkacw organizowane przez Urzd Gmin, Gminny Orodek Kultury, Sotysa i Rad Soeck, Koa Gospody Wiejskich i stowarzyszenia dziaajce na terenie soectwa. 2. Koszty eksploatacyjne wynikajce z wykorzystywania obiektw do celw, o ktrych mowa w ust. 1 pokrywane s z budetu gminy. 3. Korzystanie ze wietlic wraz z pomieszczeniami przynalenymi oraz ze sprztu stanowicego wyposaenie tych wietlic jest z zastrzeeniem 2 odpatne. 4. Wysoko opat za korzystanie ze wietlic wiejskich ustala Wjt Gminy liwice w drodze zarzdzenia. 5. 1. Korzystanie ze wietlic lub wyposaenia odbywa si na pisemny wniosek zoony przez osob penoletni (powyej 18 lat) u Sotysa lub wyznaczonego przez niego opiekuna wietlicy. 2. Wzr wniosku stanowi zacznik nr 1 do niniejszej uchway. 6. 1. Za stan techniczny wietlicy i wyposaenia odpowiedzialny jest sotys. 2. Kluczami od wietlicy dysponuje sotys lub wyznaczony przez niego opiekun wietlicy. 3. Wszelkie awarie i uszkodzenia obiektu lub wyposaenia sotys zobowizany jest zgasza kadorazowo do Urzdu Gminy.
Id: CMJRT-ZBXQH-RVWXS-KYLAC-SYYAJ. Podpisany Strona 1

4. Po okazaniu dowodu wpaty za korzystanie ze wietlicy, sotys ustala okres przekazania wietlicy nie duszy ni 2 dni przed imprez i 2 dni po imprezie. 7. Przekazanie wietlicy lub sprztu stanowicego wyposaenie wietlicy odbywa si na podstawie protokou zdawczo odbiorczego stanowicego zaczniki nr 2 do niniejszej uchway. 8. 1. Z zastrzeeniem ust. 2 ze wietlic mona korzysta do godziny 22.00. 2. Korzystanie ze wietlicy moe odbywa si za wiedz sotysa lub opiekuna wietlicy po godzinie 22.00, z tym e w budynkach zamieszkaych wymagane jest dodatkowo uzgodnienie z mieszkacami budynku. 9. Podczas korzystania ze wietlic naley: 1) przestrzega zasad porzdku publicznego; 2) przestrzega przepisw p. po.; 3) uytkowa obiekt oraz jego wyposaenie zgodnie z przeznaczeniem; 4) dba o przekazane mienie; 5) przestrzega zasad bezpieczestwa i higieny w korzystaniu z pomieszcze i sprztu. 10. Podczas korzystania ze sprztu stanowicego wyposaenie wietlic naley: 1) uytkowa go zgodnie z jego przeznaczeniem; 2) dba o przekazane mienie; 3) zapobiega jego zniszczeniu podczas jego uytkowania; 4) przechowywa i transportowa w sposb zapobiegajcy jego zniszczeniu. 11. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy liwice. 12. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczcy Rady Gminy Grzegorz Zieliski

Id: CMJRT-ZBXQH-RVWXS-KYLAC-SYYAJ. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym organy gminy mog wydawa akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektw i urzdze uytecznoci publicznej. wietlice wiejskie stanowi wasno gminy. Przedstawiona uchwaa zawiera zasady i tryb korzystania z pomieszcze oraz wyposaenia wietlic wiejskich na terenie Gminy liwice. Zacznik Nr 1 do Uchway Nr IV/19/11 Rady Gminy liwice z dnia 24 lutego 2011 r. Zalacznik1.pdf Zalacznik nr 1 Zacznik Nr 2 do Uchway Nr IV/19/11 Rady Gminy liwice z dnia 24 lutego 2011 r. Zalacznik2.pdf Zacznik nr 2

Id: CMJRT-ZBXQH-RVWXS-KYLAC-SYYAJ. Podpisany

Strona 1