Vous êtes sur la page 1sur 3

UCHWAA NR L/239/10 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYSKIEGO zdnia26stycznia2010r. w sprawie przyjciasprawozdaniaStarostyzdziaalnoci Komisji BezpieczestwaiPorzdku za 2009 rok Napodstawieart.38bustawyz5czerwca1998rokuosamorzdziepowiatowym(Dz.Uz2001r.Nr142, poz.1592zm.Dz.U.z2002r.Nr23,poz.220Dz.U.2002Nr62,poz.558Dz.U.2002Nr113,poz.984Dz. U2002.Nr200,poz.1688Dz.U.2002Nr214,poz.1806Dz.U.2003Nr.162,poz.1568Dz.U.

2002Nr153, poz. 1271; Dz. U. 2004 Nr 102, poz. 1055; Dz. U. 2007 Nr 173, poz. 1218, Dz. U. 2008 Nr 180, poz. 1111; Dz. U. 2008 Nr 223, poz. 1458 1)) Rada Powiatu Golubsko Dobrzyskiego uchwala, co nastpuje: 1.Przyjmuje sisprawozdanie Starosty Golubsko Dobrzyskiegozdziaalnoci Komisji Bezpieczestwa iPorzdku za rok 2009, stanowice zacznik do niniejszej uchway. 2.Wykonanie uchway powierza siZarzdowi Powiatu. 3.UchwaawchodziwyciezdniempodjciaipodlegaogoszeniuwDziennikuUrzdowymWojewdztwa Kujawsko Pomorskiego. UZASADNIENIE Napodstawieart.38bustawyzdnia5czerwca1998rokuosamorzdziepowiatowym(Dz.U.z2001rNr142, poz.1592zpn. zm.) do koca stycznia nastpnego roku kalendarzowego Starosta skada Radzie Powiatu sprawozdaniezdziaalnocikomisjizapoprzednirok.Wzwizkuzpowyszym opracowano sprawozdanie zdziaalnoci Komisji BezpieczestwaiPorzdku za 2009 rok stanowice zacznik do uchway. Zacznik do uchway Nr L/239/10 Rady Powiatu GolubskoDobrzyskiego zdnia26stycznia2010r. Zalacznik1.rtf Sprawozdaniezdziaalnoci Komisji BezpieczestwaiPorzdku Powiatu Golubsko-Dobrzyskiego za 2009 rok.

Przewodniczcy Rady Powiatu Jacek Foksiski

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w: Dz. U. 2002 Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz.558; Nr 113 poz. 984 Nr 200 poz. 1688;Nr 214 poz. 1806; Nr 153 poz. 1271; Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568; Dz. U. 2004 Nr 102 poz. 1055; Dz. U. 2007 poz. 173 poz. 1218; Dz. U. ID: CEJEQ-SUGIR-NKPWQ-FFVVH-YPBAF. Podpisany. Strona 1 / 3 2008 Nr 180, poz. 1111; Dz.U. 223 poz. 1458

Kujawsko Pomorskiego. UZASADNIENIE Napodstawieart.38bustawyzdnia5czerwca1998rokuosamorzdziepowiatowym(Dz.U.z2001rNr142, poz.1592zpn. zm.) do koca stycznia nastpnego roku kalendarzowego Starosta skada Radzie Powiatu sprawozdaniezdziaalnocikomisjizapoprzednirok.Wzwizkuzpowyszym opracowano sprawozdanie zdziaalnoci Komisji BezpieczestwaiPorzdku za 2009 rok stanowice zacznik do uchway. Zacznik do uchway Nr L/239/10 Rady Powiatu GolubskoDobrzyskiego zdnia26stycznia2010r. Zalacznik1.rtf Sprawozdaniezdziaalnoci Komisji BezpieczestwaiPorzdku Powiatu Golubsko-Dobrzyskiego za 2009 rok.

Przewodniczcy Rady Powiatu Jacek Foksiski

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w: Dz. U. 2002 Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz.558; Nr 113 poz. 984 Nr 200 poz. 1688;Nr 214 poz. 1806; Nr 153 poz. 1271; Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568; Dz. U. 2004 Nr 102 poz. 1055; Dz. U. 2007 poz. 173 poz. 1218; Dz. U. 2008 Nr 180, poz. 1111; Dz.U. 223 poz. 1458

ID: CEJEQ-SUGIR-NKPWQ-FFVVH-YPBAF. Podpisany.

Strona 2 / 3

zdziaalnoci Komisji BezpieczestwaiPorzdku za 2009 rok stanowice zacznik do uchway. Zacznik do uchway Nr L/239/10 Rady Powiatu GolubskoDobrzyskiego zdnia26stycznia2010r. Zalacznik1.rtf Sprawozdaniezdziaalnoci Komisji BezpieczestwaiPorzdku Powiatu Golubsko-Dobrzyskiego za 2009 rok.

Przewodniczcy Rady Powiatu Jacek Foksiski

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w: Dz. U. 2002 Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz.558; Nr 113 poz. 984 Nr 200 poz. 1688;Nr 214 poz. 1806; Nr 153 poz. 1271; Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568; Dz. U. 2004 Nr 102 poz. 1055; Dz. U. 2007 poz. 173 poz. 1218; Dz. U. 2008 Nr 180, poz. 1111; Dz.U. 223 poz. 1458

ID: CEJEQ-SUGIR-NKPWQ-FFVVH-YPBAF. Podpisany.

Strona 3 / 3