Vous êtes sur la page 1sur 2

UCHWAA NR XXXVII/297/10 RADY GMINY DBROWA CHEMISKA z dnia 3 wrzenia 2010 r.

w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zaj dla dyrektorw i wicedyrektorw placwek owiatowych oraz pedagoga szkolnego i logopedy zatrudnionych w placwkach owiatowych, prowadzonych przez Gmin Dbrowa Chemiska. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 42, ust. 6 i 7, w zwizku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zmianami) uchwala si, co nastpuje: 1. Ustala si tygodniowy wymiar godzin zaj dla dyrektorw i wicedyrektorw placwek owiatowych prowadzonych przez Gmin Dbrowa Chemiska wg zacznika nr 1 do niniejszej uchway. 2. Ustala si tygodniowy wymiar godzin zaj dla pedagoga szkolnego i logopedy zatrudnionych w placwkach owiatowych, prowadzonych przez Gmin Dbrowa Chemiska wg zacznika nr 2 do niniejszej uchway. 3. 1. Tygodniowy obowizkowy wymiar godzin zaj nauczycieli przedszkoli, szk i placwek prowadzonych przez gmin Dbrowa Chemiska i realizujcych w ramach stosunku pracy obowizki okrelone dla stanowisk o rnym tygodniowym obowizkowym wymiarze godzin, ustala si wedug nastpujcego wzoru (z zaokrgleniem do dwch miejsc po przecinku): WG = (g1 + g2 +.+ gn) / (g1/G1 + g2/G2 +. + gn/Gn), w ktrym: WG oznacza tygodniowy obowizkowy wymiar godzin zaj nauczycieli przedszkoli, szk i placwek realizujcych w ramach stosunku pracy obowizki okrelone dla stanowisk o rnym tygodniowym obowizkowym wymiarze godzin, G1, G2, Gn obowizkowy tygodniowy wymiar godzin dla danego stanowiska okrelony w 42 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz na podstawie przepisw wydanych w oparciu o art. 42 ust 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela, g1 oznacza godziny przydzielone nauczycielowi w ramach wymiaru godzin G1, g2 oznacza godziny przydzielone nauczycielowi w ramach wymiaru godzin G2, gn oznacza godziny przydzielone nauczycielowi w ramach wymiaru godzin Gn. 2. Ustalony tygodniowy obowizkowy wymiar godzin WG, zaokrgla si do penej godziny w ten sposb, e wymiar mniejszy ni 0,5 godziny pomija si, a co najmniej 0,5 godziny i wicej liczy si za pen godzin. 3. Liczb godzin ponadwymiarowych takich nauczycieli ustala si odejmujc od przyznanej liczby godzin danemu nauczycielowi ustalony dla niego tygodniowy obowizkowy wymiar godzin WG. 4. Realizacj uchway powierza si Wjtowi Gminy. 5. Traci moc Uchwaa Nr XXIII/194/2009 Rady Gminy Dbrowa Chemiska z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zaj dla dyrektorw i wicedyrektorw placwek owiatowych oraz pedagoga szkolnego i logopedy na terenie gminy Dbrowa Chemiska. 6. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczcy Rady Gminy

Id: EOPBR-MOCJW-ISOLC-NWNRB-QRHHX. Podpisany

Strona 1

Jzef Hentrich

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr XXXVII/297/10 Rady Gminy Dbrowa Chemiska z dnia 3 wrzenia 2010 r. Zalacznik1.docx zacznik nr 1 Zacznik Nr 2 do Uchway Nr XXXVII/297/10 Rady Gminy Dbrowa Chemiska z dnia 3 wrzenia 2010 r. Zalacznik2.docx zacznik nr 2

Id: EOPBR-MOCJW-ISOLC-NWNRB-QRHHX. Podpisany

Strona 2

Centres d'intérêt liés