Vous êtes sur la page 1sur 7

Zacznik Nr 3 do Uchway

Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXXVII/1159/10


z dnia 27 padziernika 2010 r.

Zasady przyznawania nagrd Prezydenta Miasta Bydgoszczy


za kreowanie, propagowanie postaw i dziaa pozytywnych spoecznie,
sucych rozwojowi Miasta i ksztatowanie jego wizerunku.
1. Nagrody mog by przyznawane w uznaniu osigni i zasug w zakresie kadej
dziaalnoci sucej ksztatowaniu i propagowaniu pozytywnego wizerunku Miasta
oraz sucej jego rozwojowi.
2. Wysoko nagrody moe by przyznana do wysokoci kwoty stanowicej
rwnowarto 15-krotnego przecitnego miesicznego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej za rok poprzedni, ogoszonego przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego
w Dzienniku Urzdowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski.
3. Nagrody przyznawane s przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy z wasnej
inicjatywy lub na wniosek :
1) instytucji lokalnych,
2) jednostek organizacyjnych nie posiadajcych osobowoci prawnej,
3) osb prawnych,
4) Komisji Rady Miasta Bydgoszczy.
4. 1. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawiera:
1) dane osobowe kandydata do nagrody lub nazw podmiotu i jego adres,
2) informacje dotyczce caoksztatu dotychczasowej dziaalnoci lub informacje
o osigniciach, za ktre nagroda ma by przyznana,
3) uzasadnienie wniosku.
2. Wniosek o przyznanie nagrody skada si do Prezydenta Miasta Bydgoszczy,
wedug zaczonego wzoru.

Wzr wniosku
........................................................................
(wnioskodawca)

Wniosek o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Bydgoszczy w dziedzinie


kultury
I. DANE OSOBOWE KANDYDATA /PODMIOTU
1.Imi i nazwisko kandydata / Nazwa podmiotu
..

...............................................................................................................................................................
2.Adres zamieszkania kandydata, nr telefonu / Adres podmiotu, nr telefonu

..............................................................................................................................................................
.... 3.Data i miejsce urodzenia kandydata
..............................................................................................................................................................
....
4.Miejsce pracy kandydata
..............................................................................................................................................................
....

I. INFORMACJE DOTYCZCE CAOKSZTATU DOTYCHCZASOWEJ DZIAALNOCI


LUB INFORMACJE O OSIGNICIACH ZA KTRE NAGRODA MA BY PRZYZNANA
...............................................................................................................................................................
....
...............................................................................................................................................................
....
...............................................................................................................................................................
....
III.UZASADNIENIE WNIOSKU
..............................................................................................................................................................
....
..............................................................................................................................................................
....
.............................................................................................................................................................
.....

.............................................................................................................................................................
.....

........................................................

.....................................................

.....
(miejscowo i data)
(podpis skadajcego wniosek)

Wzr wniosku

.......................................................................
(wnioskodawca)

Wniosek o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta dla zawodnikw /


trenerw / dziaaczy sportowych )*

I.. Imi i nazwisko kandydata do nagrody oraz jego adres zamieszkania:


.....................................................................................................................................................................................
II. Opis osigni uzasadniajcych przyznanie nagrody:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
III. Dokumenty potwierdzajce konkretne osignicia (wyszczeglni jakie);
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

............................................................
(miejscowo i data)

...........................................................
(podpis skadajcego wniosek)

IV.DECYZJA REZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY


.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
............................................................
(miejscowo i data)

.. ...........................................................
(podpis)

Wzr wniosku

..................................................
(wnioskodawca)

Wniosek o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta za kreowanie, propagowanie postaw i


dziaa pozytywnych spoecznie, sucych rozwojowi Miasta i ksztatowanie jego
pozytywnego wizerunku.

II.

DANE OSOBOWE KANDYDATA /PODMIOTU

...............................................................................................................................................................
..
1.Imi i nazwisko kandydata/Nazwa podmiotu
...............................................................................................................................................................
..
1.
Adres zamieszkania kandydata, nr telefonu/Adres podmiotu, nr telefonu

..................................................................................................................................................
..
1.
Data i miejsce urodzenia kandydata
...............................................................................................................................................................
.

4.Miejsce pracy kandydata

I.INFORMACJE DOTYCZCE CAOKSZTATU DOTYCHCZASOWEJ DZIAALNOCI


LUB
INFORMACJE O OSIGNICIACH ZA KTRE NAGRODA MA BY RZYZNANA
...............................................................................................................................................................
..
...............................................................................................................................................................
...
...............................................................................................................................................................
..

I.UZASADNIENIE WNIOSKU

............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...................................................
( miejscowo i data)

.................................................
(podpis skadajcego wniosek)

I. DECYZJA PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY


..................................................................................................................................................
...

.................................................................................................................................................
..

...................................
...
(miejscowo i data)

.......................................
(podpis)