Vous êtes sur la page 1sur 4

1903

UCHWAA Nr XLII/211/2010 Rady Gminy Janowo z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkadania na raty nalenoci pieninych majcych charakter cywilnoprawny przypadajcych Gminie Janowo oraz jej jednostkom podlegym, warunkw dopuszczalnoci pomocy publicznej w przypadkach, w ktrych ulga stanowi bdzie pomoc publiczn oraz wskazania organw i osb do tego uprawnionych. 4) jednostka organizacyjna nieposiadajca osobowoci prawnej ulega likwidacji, 5) zachodzi wany publiczny. interes dunika lub interes

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 I Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 I Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 I Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241), art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 157, poz. 1240,) oraz art. 2 ust. 1 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogaszaniu aktw normatywnych i niektrych innych aktw prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) uchwala si, co nastpuje: 1. Uchwaa okrela szczegowe zasady, sposb i tryb umarzania w caoci, w czci, odraczania lub rozkadania na raty nalenoci pieninych majcych charakter cywilnoprawny, zwanych dalej nalenociami, przypadajcych Gminie Janowo lub jej jednostkom podlegym od osb fizycznych, osb prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajcych osobowoci prawnej zwanych dalej dunikami, oraz okrela warunki dopuszczalnoci pomocy publicznej w przypadkach, w ktrych ulga stanowi bdzie pomoc publiczn, a take wskazuje osoby uprawnione do udzielania tych ulg. 2. 1. Nalenoci pienine majce charakter cywilnoprawny mog by umarzane z urzdu w caoci lub w czci, jeeli wystpi jedna z nastpujcych przesanek: 1) osoba fizyczna zmara, nie pozostawiajc adnego majtku albo pozostawia majtek niepodlegajcy egzekucji na podstawie odrbnych przepisw, albo pozostawia przedmioty codziennego uytku domowego, ktrych czna warto nie przekracza 6.000,00 z, 2) osoba prawna zostaa wykrelona z waciwego rejestru osb prawnych przy jednoczesnym braku majtku, z ktrego mona by egzekwowa naleno, a odpowiedzialno z tytuu nalenoci nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie, 3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, e w postpowaniu egzekucyjnym nie uzyska si kwoty wyszej od kosztw dochodzenia i egzekucji tej nalenoci lub postpowanie egzekucyjne okazao si nieskuteczne,

2. Przepisy 2 ust. 1 stosuje si odpowiednio do umarzania z urzdu odsetek od nalenoci pieninych majcych charakter cywilnoprawny, przypadajcych Gminie Janowo i jej jednostkom podlegym oraz do umarzania z urzdu spat innych nalenoci ubocznych. 3. Umorzenie nalenoci, w caoci lub w czci, moe nastpi na wniosek dunika jeeli: wystpi jedna z nastpujcych przesanek: 1) pobranie nalenoci zagraa wanym interesom dunika, zwaszcza egzystencji jego lub jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu, 2) sd oddali wniosek o ogoszenie upadoci dunika lub umorzy postpowanie upadociowe ze wzgldu na to, e majtek dunika nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztw postpowania, 3) uzasadnione jest szczeglnie wanymi wzgldami spoecznymi lub gospodarczymi, 4) inne szczeglne okolicznoci majce na wzgldzie wany interes dunika lub interes publiczny uzasadniaj dokonanie umorzenia. 4. Umorzenie nalenoci gwnej skutkuje umorzeniem odsetek. 5. Jeeli umorzenie dotyczy czci nalenoci gwnej, w odpowiednim stosunku do tej nalenoci umorzeniu podlegaj odsetki. 6. Umorzenie czci nalenoci moe nastpi po uregulowaniu pozostaej kwoty. 3. 1. W przypadkach uzasadnionych wzgldami spoecznymi, gospodarczymi lub trudn sytuacj finansow dunika, biorc pod uwag moliwoci patnicze dunika znajdujcego si przejciowo w trudnej sytuacji finansowej oraz uzasadniony interes Gminy lub jednostki podlegej, nalenoci pienine majce charakter cywilno-prawny na wniosek dunika mona: 1) rozoy na nalenoci, raty patno patnoci caoci caoci lub lub czci czci

2) odroczy termin nalenoci,

3) odroczy termin patnoci lub rozoy na raty patno nalenoci wraz z ustawowymi odsetkami. 3. Od nalenoci, ktrej termin patnoci odroczono lub ktr rozoono na raty, nie pobiera, si odsetek za zwok za okres od daty zoenia wniosku, do upywu terminw zapaty okrelonych przez organ przyznajcy ulg. 4. W razie niedotrzymania odroczonego terminu zapaty nalenoci bd terminu patnoci ktrejkolwiek z rat, na jakie zostaa rozoona naleno, pozostaa do spaty naleno staje si natychmiast wymagalna wraz z z ustawowymi odsetkami za zwok liczonymi od pierwotnego terminu zapaty. 5. Umorzenie nalenoci za ktr odpowiada solidarnie wicej ni jeden dunik, moe nastpi wwczas, gdy okolicznoci uzasadniajce umorzenie zachodz, co do wszystkich zobowizanych. 6. Umorzenie lub udzielenie ulg w spacie nalenoci moe by cofnite jeeli wyjdzie na jaw, e przedstawione dowody, na podstawie ktrych naleno umorzono lub udzielono ulg w spacie okazay si nieprawdziwe. 7. Wniosek o udzielenie ulgi powinien by naleycie umotywowany. Przed udzieleniem ulgi naley przeprowadzi wszechstronne postpowanie wyjaniajce. 4. 1. W stosunku do dunikw, bdcych przedsibiorcami, ubiegajcych si o udzielenie ulgi w spacie nalenoci pieninych majcych charakter cywilnoprawny na podstawie 2 ust. 1 pkt 5 i 2 ust. 3 pkt 1, 3, 4 oraz 3 ust. 1 uchway, stosowanie umarzania, odraczania lub rozkadania na raty spaty nalenoci stanowi pomoc publiczn, a jej udzielenie nastpuje w ramach pomocy de minimis, w przypadku spenienia warunkw okrelonych w Rozporzdzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r. str. 5). 2. W stosunku do dunikw, bdcych przedsibiorcami rolnymi, udzielanie ulg w spacie nalenoci pieninych na podstawie 2 ust. 1 pkt 5 i 2 ust. 3 pkt 1, oraz 3 ust. 1 uchway, stosowanie umarzania, odraczania lub rozkadania na raty spaty nalenoci stanowi pomoc publiczn, a jej udzielanie nastpuje w ramach pomocy de minimis, z uwzgldnieniem warunkw okrelonych w Rozporzdzeniu Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007r w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE. L nr 337 z 21.12.2007 r., str. 35). 3. Warunkiem skorzystania przez przedsibiorc z ulg, o ktrych mowa w ust. 1 jest przedoenie przez przedsibiorc, wraz z wnioskiem, nastpujcych dokumentw: 1) wszystkich zawiadcze o pomocy de minimis otrzymanej w roku kalendarzowym, w ktrym ubiega si o pomoc oraz w cigu 2 poprzedzajcych go lat kalendarzowych albo owiadczenia o wielkoci pomocy de minimis uzyskanej w tym okresie ewentualnie owiadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy - wzr owiadczenia stanowi zacznik nr 1 do niniejszej uchway,

2) informacji wynikajcych z Rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegajcy si o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311) na formularzu stanowicym zacznik do rozporzdzenia oraz przekazanie sprawozda finansowych, o ktrych mowa w rozporzdzeniu. 4. Warunkiem skorzystania przez przedsibiorc rolnego z ulg, o ktrych mowa w ust. 2 jest przedoenie przez przedsibiorc rolnego, wraz z wnioskiem, nastpujcych dokumentw: 1) wszystkich zawiadcze o pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w cigu danego roku obrotowego oraz dwch poprzedzajcych lat obrotowych lub pomocy de minimis w rybowstwie w okresie trzech lat budetowych, albo owiadczenia o wielkoci pomocy de minimis w rolnictwie lub rybowstwie otrzymanej w tym okresie, albo owiadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - na formularzu stanowicym zacznik nr 2 do uchway, 2) wynikajcych z Rozporzdzenia Rady Ministrw wydanego na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postpowaniu w sprawach dotyczcych pomocy publicznej (Dz. U. Nr 59 ze zm.). 5. Pomoc de minimis moe by udzielana na podstawie niniejszej uchway do dnia 31 grudnia 2013 roku. 5. 1. Do umarzania, odraczania lub rozkadania na raty nalenoci pieninych o charakterze cywilnoprawnym przypadajcych Gminie Janowo uprawniony jest Wjt Gminy Janowo. 2. Do umarzania, odraczania lub rozkadania na raty nalenoci pieninych o charakterze cywilnoprawnym przypadajcych jednostkom podlegym Gminy Janowo uprawnieni s: a) kierownicy jednostek podlegych, z ktrej dziaalnoci wie si naleno - jeeli warto nalenoci pieninej jest nisza ni kwota 300,00 z, b) Wjt Gminy Janowo lub osoba przez niego upowaniona - jeeli warto nalenoci pieninej jest rwna lub wysza od kwoty 300,00 z. 6. Przez warto nalenoci pieninej, o ktrej mowa w 5, rozumie si naleno gwn bez odsetek i kosztw ubocznych, z tym, e organ waciwy do umorzenia nalenoci pieninej jest rwnie uprawniony do umorzenia odsetek oraz innych nalenoci, takich jak koszty wynikajce z powstania zalegoci, koszty dochodzenia roszcze, bez wzgldu na ich wysoko. 7. Umorzenie nalenoci pieninej, odroczenie terminu spaty lub rozoenie nalenoci pieninej na raty nastpuje na podstawie przepisw prawa cywilnego w drodze pisemnego jednostronnego owiadczenia woli uprawnionej osoby. 8. 1. Kierownicy jednostek okrelonych w 5 ust. 2 lit. a uchway przedstawiaj Wjtowi Gminy Janowo sprawozdania z udzielonej pomocy na podstawie 2 i 3 uchway.

2. Sprawozdania o ktrych mowa w ust. 1, skada si wedug stanu na dzie 30 czerwca oraz 31 grudnia kadego roku kalendarzowego, w terminie 10 dni po upywie terminu, za jaki sporzdzono sprawozdanie. 3. Wjt Gminy przedkada Radzie Gminy Janowo sprawozdanie zbiorcze z udzielonej pomocy wedug stanu na dzie 30 czerwca cznie z informacj z wykonania budetu gminy za pierwsze procze oraz wedug stanu na 31 grudnia wraz ze sprawozdaniem z wykonania budetu za dany rok. 4. Wzr sprawozdania stanowi zacznik nr 3 do niniejszej uchway. 9. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Janowo.

10. Traci moc uchwaa Nr XXXI/176/06 Rady Gminy Janowo z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie szczegowych zasad umarzania, rozkadania na raty oraz odraczania wierzytelnoci gminnych jednostek organizacyjnych z tytuu nalenoci pieninych, do ktrych nie stosuje si przepisw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). 11. Uchwaa podlega ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego i wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia. Przewodniczcy Rady Kazimierz Poski

Zacznik Nr 1 do uchway Nr XLII/211/2010 Rady Gminy Janowo z dnia 23.06. 2010 r. ..................... Imi i nazwisko/nazwa przedsibiorcy ................. ................. Adres/siedziba przedsibiorcy OWIADCZENIE Na podstawie 4 ust. 3 pkt 1 uchway Nr XLII/211/2010Rady Gminy Janowo z dnia 23.06.2010 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkadania na raty spaty nalenoci pieninych majcych charakter cywilnoprawny przypadajcych Gminie Janowo oraz jej jednostkom podlegym, warunkw dopuszczalnoci pomocy publicznej w przypadkach, w ktrych ulga stanowi bdzie pomoc publiczn a take wskazania organw i osb do tego uprawnionych - owiadczam, i w biecym roku kalendarzowym oraz dwch poprzedzajcych go latach kalendarzowych: 1) otrzymaem/otrzymaam pomoc de minimis w cznej kwocie ................. z co stanowi rwnowarto .. euro*, 2) nie otrzymaem/nie otrzymaam pomocy de minimis.* . Data ........ podpis osoby upowanionej Zacznik Nr 2 do uchway Nr XLII/211/2010 Rady Gminy Janowo z dnia 23.06. 2010 r. ..................... Imi i nazwisko/nazwa przedsibiorcy ................. ................. Adres/siedziba przedsibiorcy OWIADCZENIE Na podstawie 4 ust.4 pkt 1 uchway nr XLII/211/2010 Rady Gminy Janowo z dnia 23.06.2010 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkadania na raty spaty nalenoci pieninych majcych charakter cywilnoprawny przypadajcych Gminie Janowo oraz jej jednostkom podlegym, warunkw dopuszczalnoci pomocy publicznej w przypadkach, w ktrych ulga stanowi bdzie pomoc publiczn a take wskazania organw i osb do tego uprawnionych - owiadczam, i w cigu danego roku obrotowego oraz dwch poprzedzajcych lat obrotowych: 1) otrzymaem/otrzymaam pomoc de minimis w rolnictwie lub rybowstwie w cznej kwocie .................. z co stanowi rwnowarto .. euro*, 2) nie otrzymaem/nie otrzymaam pomocy de minimis. w tym okresie * . Data ........ podpis osoby upowanionej

Zacznik Nr 3 do uchway Nr XLII/211/2010 Rady Gminy Janowo dnia 23.06.2010 r. Sprawozdanie z dokonanych umorze, odrocze i rozoe na raty nalenoci pieninych majcych charakter cywilnoprawny udzielonych w trybie uchway Nr XLII/211/2010 r. z dnia 23.06.2010 r. Rady Gminy Janowo w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkadania na raty nalenoci pieninych majcych charakter cywilnoprawny przypadajcych gminie Janowo oraz jej jednostkom podlegym, warunkw dopuszczalnoci pomocy publicznej w przypadkach, w ktrych ulga stanowi bdzie pomoc publiczn oraz wskazania organw i osb do tego uprawnionych. proczne - roczne* ............................................................................................................ nazwa jednostki
Lp. 1. 1. Umorzenie Odroczenie terminu patnoci Rozoenie na raty Wyszczeglnienie 2. A. B. C. A. B. C. A. B. C. Pomoc symbol ** 3. Liczba Dunikw 4. Kwota wierzytelnoci 5. Kwota umorzenia, odroczenia terminu patnoci, rozoenia na raty 6. Liczba rat 7.

3.

* niepotrzebne skreli ** Wstawi odpowiednio:


A - pomoc publiczna de minimis B - pomoc publiczna de minimis w rolnictwie lub rybowstwie C - pozostaa pomoc

.............................................................. (gwny ksigowy)

.............................................................. (kierownik jednostki)