Vous êtes sur la page 1sur 94

PROGNOZA ODDZIAYWANIA NA RODOWISKO PROGRAMU OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA I GMINY SIENIAWA

na lata 2010-2013 z perspektyw do 2017 r.

Wykonawca: mgr Natalia Springer mgr in. Anna Rodak Kierownik projektu: mgr in. Anna Rodak

Pozna, lipiec 2010 r.

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

SPIS TRECI I. WSTP .................................................................................................................................. 6 II. INFORMACJE O ZAWARTOCI, GWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ POWIZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI........................... 6 2.1. PODSTAWY PRAWNE I CEL SPORZDZENIA PROGNOZY ............................. 6 2.2. ZAKRES MERYTORYCZNY PROGNOZY.............................................................. 7 2.3. ZAWARTO I GWNE CELE AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA I GMINY SIENIAWA .................................................... 8 III. CELE OCHRONY RODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU

MIDZYNARODOWYM, WSPLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY RODOWISKA ZOSTAY UWZGLDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU............................................................. 18 3.1. POLITYKA EKOLOGICZNA PASTWA .............................................................. 18 3.2. PROGRAM OCHRONY RODOWISKA WOJEWDZTWA

PODKARPACKIEGO........................................................................................................ 21 IV. ANALIZA ISTNIEJCEGO STANU RODOWISKA ............................................... 27 4.1. STAN RODOWISKA MISTA I GMINY SIENIAWA ORAZ OBSZARW OBJTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZCYM ODDZIAYWANIEM ................. 27
4.1.1. ZASOBY PRZYRODY I KRAJOBRAZ .......................................................................... 27 4.1.2. GLEBY I POWIERZCHNIA ZIEMI ................................................................................. 36 4.1.3. ZASOBY I OCENA JAKOCI WD PODZIEMNYCH ................................................ 39 4.1.4. ZASOBY I OCENA JAKOCI WD POWIERZCHNIOWYCH .................................... 40 4.1.6. OCENA JAKOSCI POWIETRZA ..................................................................................... 44 4.1.7. HAAS ............................................................................................................................... 47

V. ISTNIEJCE PROBLEMY OCHRONY RODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU,

W SZCZEGLNOCI DOTYCZCE OBSZARW PODLEGAJCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 r. O OCHRONIE PRZYRODY ............................................................................................................................ 49 VI. INFORMACJA O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZDZANIU PROGNOZY ........................................................................................................................... 55

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

VII. POTENCJALNE ZMIANY STANU RODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI ZAOE PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU.................................. 56 VIII. RODZAJ I SKALA ODDZIAYWANIA NA RODOWISKO ................................. 58 8.1. PRAWDOPODOBIESTWO WYSTPIENIA, CZAS TRWANIA, ZASIG, CZSTOTLIWO I ODWRACALNO ODDZIAYWA ....................................... 58
8.2. ETAP REALIZACJI ZADA ............................................................................................... 59 8.2.1. ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA......................................................................... 59 8.2.2. HAAS........................................................................................................................... 60 8.2.3. ZANIECZYSZCZENIA WD ...................................................................................... 61 8.2.4. ODDZIAYWANIE NA RNORODNO BIOLOGICZN ................................. 62 8.2.5. ODPADY ....................................................................................................................... 64 8.3. ETAP EKSPLOATACJI ....................................................................................................... 64 8.3.1. ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY WD I EFEKTYWNEGO WYKORZYTANIA ZASOBW WODNYCH ........................................................................................................ 64 8.3.2. ZADANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAANIA ZAGROENIOM RODOWISKA (W TYM OCHRONY PRZED POWODZI, POWANYCH AWARII, OGRANICZENIA SKUTKW ZAGROE NATURALNYCH I CHEMICZNYCH) ...................................... 65 8.3.3. ZADANA Z ZAKRESU POZYSKIWANIA ENERGII ZE RDE

ODNAWIALNYCH................................................................................................................. 66 8.3.4. ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY RNORODNOCI BIOLOGICZNEJ

I KRAJOBRAZU ORAZ ZRWNOWAONY ROZWJ LASW ..................................... 67 8.3.5. ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO, KLIMATU I WARSWY OZONOWEJ ................................................................................... 69 8.3.6. ZADANA Z ZAKRESU OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I PRZYWRENIE WARTOCI UYTKOWEJ GLEB ........................................................................................ 70 8.3.7. ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY PRZED HAASEM I PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM ............................................................................................. 70 8.3.8. ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ZASOBW KOPALIN ................................... 71 8.3.9. ZADANIA Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ ............................................ 71 8.3.10. ODPADY ..................................................................................................................... 72

8.4. PRAWDOPODOBIESTWO WYSTPIENIA RYZYKA DLA ZDROWIA LUDZI ............................................................................................................................................ 72


8.4.1. NA ETAPIE REALIZACJI ................................................................................................ 72 8.4.2. NA ETAPIE EKSPLOATACJI .......................................................................................... 72

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

8.5. WPYW REALIZACJI POSTANOWIE DOKUMENTU NA OBSZARY O SZCZEGLNYCH WACIWOCIACH NATURALNYCH LUB

POSIADAJCYCH ZNACZENIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ....................... 73 8.6. PRAWDOPODOBIESTWO WYSTPIENIA ODDZIAYWA

SKUMULOWANYCH ...................................................................................................... 76 8.7. PRZEWIDYWANE ZNACZCE ODDZIAYWANIA WYMAGAJCE

SPORZDZENIA RAPORTU ODDZIAYWANIA NA RODOWISKO .................... 77 IX. ROZWIZANIA MAJCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJ RODOWISKO, PRZYRODNICZ MOGCYCH NEGATYWNYCH BY W ODDZIAYWA NA

REZULTATEM SZCZEGLNOCI

REALIZACJI NA CELE

PROJEKTOWANEGO

DOKUMENTU,

I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNO TEGO OBSZARU .................................................................................................................. 78 X. ROZWIZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIZA ZAWARTYCH

W PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU ORAZ OPIS METOD DOKONANIA OCENY PROWADZCEJ DO TEGO WYBORU ALBO WYJANIENIE BRAKU ROZWIZA ALTERNATYWNYCH, W TYM WSKAZANIA NAPOTKANYCH TRUDNOCI WYNIKAJCYCH

Z NIEDOSTATKW TECHNIKI LUB LUK WE WSPCZESNEJ WIEDZY ............ 78 XI. PROPOZYCJE DOTYCZCE METOD ANALIZY PRZEWIDYWANYCH

SKUTKW REALIZACJI POSTANOWIE PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ CZSTOTLIWOCI JEJ PRZEPROWADZANIA ............................................... 79 XII. INFORMACJE O MOLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAYWANIU NA RODOWISKO...................................................................................................................... 80 XIII. STRESZCZENIE SPORZDZONE W JZYKU NIESPECJALISTYCZNYM .... 81

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

SPIS TABEL
Rys. 1 . Pooenie Sieniawskiego Obszaru Krajobrazu ........................................................................ 30 Rys. 2. Pooenie rezerwatu przyrody Lupa ...................................................................................... 31 Tabela 1 Wykaz pomnikw przyrody Miasta i Gminy Sieniawa (stan na 31.12.2009r.) ....................... 32 Rys. 3. Pooenie obszarw Natura 2000 nas terenie Miasta i Gminy Sieniawa.................................. 36 Rys. 4. Klasyfikacja bonitacyjna gruntw ornych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa ........................ 37 Tabela 2 Punkty pomiarowo kontrolne monitoringu rzek w 2008 roku na terenie ............................. 42 Miasta i Gminy Sieniawa ....................................................................................................................... 42 Tabela 3 Ocena jakoci wd rzecznych w 2008 roku na terenie Miasta i Gminy Sieniawa ................. 43 Tabela 4 Potencjalne zagroenia dla siedlisk przyrodniczych wystpujcych na terenie SOO Dolina Dolnego Sanu ........................................................................................................................................ 53 Tabela 5 Potencjalne zagroenia dla siedlisk przyrodniczych wystpujcych na terenie SOO Lasy Sieniawskie ............................................................................................................................................ 54 Tabela 6 Wskaniki monitorowania Programu ...................................................................................... 80

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

I. WSTP Przedmiotem prognozy jest aktualizacja Programu Ochrony rodowiska dla Gminy Sieniawa na lata 2010 - 2013 z perspektyw do 2017 r., ktry opracowany zosta zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150, z pn. zm.) Dokument ten zawiera analiz i ocen stanu istniejcego oraz perspektywy i prognozowane zmiany tego stanu. Definiuje obszary strategiczne oraz cele i zadania rodowiskowe w odniesieniu do konkretnych elementw rodowiska, ktrych realizacja zoy si na wypenianie zada okrelonych w Polityce Ekologicznej Pastwa, co powinno prowadzi do zrwnowaonego rozwoju gminy. Okrela take harmonogram wykonania poszczeglnych zada oraz rda i metody pozyskiwania rodkw finansowych niezbdnych do ich realizacji.

II. INFORMACJE O ZAWARTOCI, GWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ POWIZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI 2.1. PODSTAWY PRAWNE I CEL SPORZDZENIA PROGNOZY Sporzdzenie niniejszej Prognozy spenia obowizki prawne nakadane na

samorzdy terytorialne przez ustaw Prawo Ochrony rodowiska, Dyrektyw 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpywu niektrych planw i programw na rodowisko, a take Ustaw z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). Prognoza oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa zostaa wykonana na zlecenie Urzdu Miasta i Gminy Sieniawa. Podstaw prawn wykonania Prognozy stanowi art. 46 oraz art. 51 Ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). Niniejsza prognoza w myl wyej przywoanego art. 46 stanowi jeden z etapw przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaywania na rodowisko. Celem opracowania jest identyfikacja potencjalnych oddziaywa na rodowisko bdcych wynikiem realizacji celw i zada zawartych w aktualizacji Programu Ochrony rodowiska oraz ocena ich natenia, rozoenia w czasie a take okrelenie, czy w dokumencie w naleyty sposb zosta uwzgldniony interes rodowiska przyrodniczego i kulturowego danego obszaru oraz zasady zrwnowaonego rozwoju. Wnioski, ktre

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

powstan na podstawie analiz w niniejszym dokumencie mog okaza si przydatnym narzdziem w procesie decyzyjnym a take podczas weryfikacji strategii dalszego rozwoju miasta i gminy. 2.2. ZAKRES MERYTORYCZNY PROGNOZY Zakres i szczegowo niniejszej prognozy zostay podyktowane wymaganiami art. 51 ust. 2 Ustawy z dnia 3 padziernika 2008 roku o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). Ponadto zakres niniejszej prognozy zosta uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Rzeszowie (pismem z dnia: 26.05.2010 roku, znak: RDO-18WOO-7041-1-17/2/1-/ad). Podkarpacki Pastwowy Wojewdzki Inspektor Sanitarny odstpi od

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaywania na rodowisko dla projektu aktualizacji Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa na lata 2010-2013 z uwzgldnieniem perspektywy do roku 2017 (pismo z dnia 20.04.2010 r., znak: SNZ.46534/10). W zwizku z powyszym niniejsza prognoza oddziaywania na rodowisko

aktualizacji Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa: 1. zawiera: informacje o zawartoci, gwnych celach projektowanego dokumentu oraz jego powizaniach z innymi dokumentami, informacje o metodach zastosowanych przy sporzdzaniu prognozy, propozycje dotyczce przewidywanych metod analizy skutkw realizacji

projektowanego dokumentu oraz czstotliwoci jej przeprowadzenia, informacje o moliwym transgranicznym oddziaywaniu na rodowisko, streszczenie sporzdzone w jzyku niespecjalistycznym. 2. okrela, analizuje i ocenia: istniejcy stan rodowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, stan rodowiska na obszarach objtych przewidywanym znaczcym oddziaywaniem, istniejce problemy ochrony rodowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczeglnoci dotyczce obszarw podlegajcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, cele ochrony rodowiska ustanowione na szczeblu midzynarodowym, wsplnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby,

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

w jakich te cele i inne problemy rodowiska zostay uwzgldnione podczas opracowywania dokumentu, przewidywane znaczce oddziaywania, w tym oddziaywania bezporednie, porednie, wtrne, skumulowane, krtkoterminowe, rednioterminowe i dugoterminowe, stae i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralno tego obszaru, a take na rodowisko, a w szczeglnoci na: rnorodno biologiczn, ludzi, zwierzta, roliny, wod, powietrze, powierzchni ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne z uwzgldnieniem zalenoci midzy tymi elementami rodowiska i midzy oddziaywaniami na te elementy. 3. przedstawia: rozwizania majce na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacj przyrodnicz negatywnych oddziaywa na rodowisko, mogcych by rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczeglnoci na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralno tego obszaru, biorc pod uwag cele i geograficzny zasig dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralno tego obszaru - rozwizania alternatywne do rozwiza zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzcej do tego wyboru albo wyjanienie braku rozwiza alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudnoci wynikajcych z niedostatkw techniki lub luk we wspczesnej wiedzy.

2.3.

ZAWARTO

GWNE

CELE

AKTUALIZACJI

PROGRAMU

OCHRONY

RODOWISKA DLA MIASTA I GMINY SIENIAWA Dziaania planowane do realizacji w ramach Programu Ochrony rodowiska s kontynuacj prac realizowanych przez Urzd Miasta i Gminy Sieniawa w kierunku rozwoju gospodarczego i spoecznego, zgodnego z zasadami i normami dotyczcymi ochrony rodowiska naturalnego i zrwnowaonego rozwoju. W Programie okrelono gwne zasady polityki ekologicznej w odniesieniu do poszczeglnych elementw rodowiska. Wyznaczono: Obszary strategiczne: priorytetowe kierunki dziaa stanowice podstaw
i wytyczajce granice, w ramach, ktrych definiowane s cele i zadania, Cele rodowiskowe - cel po osigniciu, ktrego ma nastpi poprawa danego elementu rodowiska stanowicy ostateczny efekt podejmowanych dziaa;

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

Zadania rodowiskowe - konkretne przedsiwzicia prowadzce do realizacji


wyznaczonych kierunkw, a tym samym celw ekologicznych.

W Programie ustalono harmonogram prowadzenia dziaa ekologicznych na terenie gminy, wraz z mechanizmami finansowo-ekonomicznymi.

Poniej przedstawiono zaproponowane dla Miasta i Gminy Sieniawa obszary strategiczne, cele i zadania rodowiskowe w odniesieniu do konkretnych elementw rodowiska.

CEL STRATEGICZNY 1: POPRAWA STANU RODOWISKA PRZYRODNICZEGO ORAZ JEGO STAA OCHRONA
PRIORYTET 1: OCHRONA WD I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBW WODNYCH CEL 1: POPRAWA JAKOCI WD ORAZ ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNIEJ ILOCIOWO I JAKOCIOWO WODY DO CELW BYTOWO GOSPODARCZYCH ORAZ REKREACYJNO TURYSTYCZNYCH

Zadania ekologiczne prowadzce do realizacji tego kierunku dziaa to: Dalsza rozbudowa sieci wodocigowej na terenie gminy oraz modernizacja starych odcinkw sieci, Dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej na obszarze gminy, Optymalizacja wykorzystania istniejcej oczyszczalni (docienie) oraz jej

modernizacja w kierunku spenienia wymaga obowizujcego prawa oraz dyrektyw UE, Propagowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych na terenach, gdzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest nieopacalna z przyczyn ekonomicznych, bd bardzo trudna do realizacji ze wzgldw technicznych (uksztatowanie terenu), wsparcie finansowe dla rolnikw realizujcych oczyszczalnie przyzagrodowe, Wspieranie budowy szczelnych zbiornikw na gnojowic oraz pyt obornikowych w gospodarstwach rolnych, Stosowanie zasad ujtych w Kodeksie Dobrych Praktyk Rolniczych majcych na celu ochron wd przed zanieczyszczeniami zwizkami azotu ze rde rolniczych, Wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego na terenie gminy, Preferowanie uytkowania kowego oraz ksztatowanie pasw rolinnoci wzdu ciekw wodnych, Zewidencjonowanie wszystkich zbiornikw bezodpywowych i zintensyfikowanie ich kontroli technicznej oraz czstotliwoci oprniania,

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

Wspieranie modernizacji technologii produkcji, w celu wyeliminowania ograniczenia zrzutu substancji szczeglnie szkodliwych dla rodowiska wodnego, Budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekw przemysowych w peni dostosowanych do wymogw unijnych, Prowadzenie staego monitoringu jakoci wd powierzchniowych i podziemnych.

CEL 2: ZWIKSZENIE ZASOBW DYSPOZYCYJNYCH WD I RACJONALIZACJA WYKORZYSTANIA ZASOBW WODNYCH

Zadania ekologiczne prowadzce do realizacji tego kierunku dziaa to: Likwidacja maych, niedoskonaych uj wraz ze stacjami uzdatniania i podczanie odbiorcw do duych wodocigw sieciowych, Modernizacja uj wd oraz stacji uzdatniania wody zgodnie z wymaganiami przepisw unijnych, Przeprowadzenie akcji edukacyjno - informacyjnej propagujcej optymalizacj zuycia wody przez indywidualnych uytkownikw (np. gromadzenie wody

deszczowej i wykorzystywanie jej na cele agrarne - do podlewania zieleni); Wspieranie dziaa podmiotw gospodarczych w zakresie racjonalnego

gospodarowania wod, w tym eliminowanie nieuzasadnionego wykorzystania wd podziemnych do celw przemysowych, Ustalenie normatywnych wskanikw zuycia wody w gospodarce komunalnej stymulujcych jej oszczdzanie.
PRIORYTET 2: PRZEWCIWDZIAANIE ZAGROENIOM RODOWISKA (W TYM OCHRONA PRZED POWODZI, POWANE AWARIE, OGRANICZENIE SKUTKW ZAGROE NATURALNYCH I CHEMICZNYCH) CEL 1: OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA I PRZECIWDZIAANIE SKUTKOM SUSZY

Zadania ekologiczne prowadzce do realizacji tego kierunku dziaa to: Staa wsppraca gminy z wacicielami urzdze wodnych w zakresie oglnej inwentaryzacji, modernizacji, oraz prawidowej eksploatacji, Udronienie rzek i potokw poprzez budow i przebudow przepawek dla ryb w celu umoliwienia ich migracji na istniejcych budowlach pitrzcych rzeki San, Dostosowanie uytkowania rolniczego terenw pooonych w ssiedztwie rzek i potokw do skali zagroenia powodziowego, Utrzymanie i bieca konserwacja urzdze melioracyjnych, w tym usuwanie skutkw powodzi oraz przywracanie prawidowego funkcjonowania istniejcych systemw melioracyjnych,

10

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

Opracowanie planu ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego oraz strategii i programw przeciwdziaania skutkom suszy.

CEL 2: ZMNIEJSZENIE RYZYKA I OGRANICZENIE SKUTKW POWANYCH AWARII ORAZ ZAPEWNIENIE BEZPIECZESTWA CHEMICZNEGO I BIOLOGICZNEGO

Zadania ekologiczne prowadzce do realizacji tego kierunku to: Prowadzenie dziaa na rzecz zmniejszenia ryzyka wystpienia powanych awarii w zakadach przemysowych poprzez modernizacj instalacji oraz urzdze

technologicznych, Podnoszenie wiadomoci ekologicznej mieszkacw w zakresie zapewnienia bezpieczestwa chemicznego, Ograniczenie przewozw materiaw niebezpiecznych na drogach publicznych na rzecz ich przewozu kolej, modernizacja zbyt wskich odcinkw drg, na ktrych prowadzony jest transport materiaw niebezpiecznych.
PRIORYETET 3: GOSPODARKA ODPADAMI

Zagadnienia zwizane z gospodark odpadami zostay dokadnie omwione w Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Sieniawa na lata 2010-2013 z perspektyw do roku 2017.
PRIORYTET 4: POZYSKIWANIE ENERGII ZE RDE ODNAWIALNYCH

CEL 1: WZROST WYKORZYSTANIA ENERGII ZE RDE ODNAWIALNYCH

Zadania ekologiczne prowadzce do realizacji tego kierunku to: Dokonanie oceny zasobw energii odnawialnej i niezbdnej do tego infrastruktury, wyznaczenie regionw preferowanych do rozwoju energetyki odnawialnej, Systematyczne zwikszanie zaangaowania rodkw publicznych (budetowych i pozabudetowych) na realizacj programw efektywnoci energetycznej, Podnoszenie wiadomoci z zakresu energetyki odnawialnej na poziomie lokalnym poprzez programy szkoleniowe w ramach systemu edukacyjnego, Promowanie korzyci wynikajcych z wykorzystywania odnawialnych rde energii, a take informowanie o moliwociach skorzystania z pomocy finansowej

i technicznej, Rozpatrywanie problematyki energii odnawialnej w miejscowych planach

zagospodarowania przestrzennego,

11

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

Promocja i wspieranie wykorzystania energii odnawialnych na terenie gminy, energii wodnej, energii wiatrowej, energii sonecznej, oraz energii z biomasy. Pomoc finansowa dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla rodowiska nonikw energii oraz nowych technologicznych rozwiza.

CEL 2: ZMNIEJSZENIE ENERGOCHONNOCI

Zadania ekologiczne prowadzce do realizacji tego kierunku dziaa to: Zmniejszenie strat energii, zwaszcza cieplnej, w systemach przesyowych, przede wszystkim poprzez uszczelnienie rurocigw oraz ich waciw eksploatacj, Modernizacja istniejcych sieci ciepowniczych, Modernizacja istniejcych kotowni zakadowych w celu dostosowaniach eksploatacji do spenienia wymogw ochrony rodowiska, Wdraanie nowoczesnych systemw oraz technologii w zakadach, technologii bardziej przyjaznych dla rodowiska oraz odpowiednich systemw zapewniajcych dobre zarzdzanie rodowiskiem (ISO 14001), Poprawa parametrw energetycznych budynkw - termorenowacja (dobr otworw drzwiowych i okiennych o niskim wspczynniku przenikalnoci cieplnej, waciwa izolacja termiczna cian - ocieplenie budynkw), Budowa energooszczdnych budynkw mieszkalnych.

PRIORYETET 5: OCHRONA RNORODNOCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU ORAZ ZRWNOWAONY ROZWJ LASW CEL 1: ZACHOWANIE I KRAJOBRAZOWEJ ORAZ OCHRONA RNORODNOCI BIOLOGICZNEJ

Zadania ekologiczne prowadzce do realizacji tego kierunku dziaa to: Prowadzenie czynnej ochrony obiektw i obszarw zlokalizowanych na terenie gminy oraz zapewnienie prawidowego funkcjonowania sieci ekologicznej Natura 2000, Dokumentowanie i tworzenie nowych form ochrony przyrody na terenie gminy obejmujcych obszary i obiekty o szczeglnych walorach przyrodniczych

i krajobrazowych, Staa pielgnacja i konserwacja pomnikw przyrody na terenie gminy ora pielgnacja rnorodnoci biologicznej, Prowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej gminy, celem wskazania cennych

przyrodniczo walorw gminy,

12

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

Realizacja dziaa zwizanych z podnoszeniem wiadomoci i wiedzy ekologicznej mieszkacw dotyczcej ochrony oraz cennych walorw przyrodniczych gminy, Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjno-turystycznej.

CEL 2: ZRWNOWAONA I WIELOFUNKCYJNA GOSPDOARKA LENA

Zadania ekologiczne prowadzce do realizacji tego kierunku to: Wsppraca z Nadlenictwem Sieniawa odnonie monitoringu rodowiska lenego w celu przeciwdziaania stanom niepodanym (choroby, szkodniki), Prowadzenie zalesiania rwnolegle z dziaaniami prowadzcymi do zrnicowania struktury gatunkowej lasw i poprawy struktury wiekowej drzewostanw, Przebudowa drzewostanw zmienionych i silnie uszkodzonych lub niezgodnych z siedliskiem, Zalesianie gruntw wyczonych z uytkowania rolniczego, Stworzenie systemu zachcajcego rolnikw do zalesiania nieuytkw bdcych ich wasnoci, Prowadzenie edukacji ekologicznej w sferze wzbogacania i racjonalnego uytkowania zasobw lenych w gminie, Ustalanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zagadnie dotyczcych zalesie oraz zadrzewie poprzez wyznaczanie lub zaktualizowanie granicy polno-lenej.
CEL 3: OCHRONA TERENW ZIELENI MIEJSKIEJ, WIEJSKIEJ ORAZ KRAJOBRAZU

Zadania ekologiczne prowadzce do realizacji tego kierunku to: Opracowanie i wdraanie programw ochrony terenw zieleni oraz krajobrazu w gminie, Tworzenie nowych obszarw zieleni urzdzonej (zielece, ziele przydrona itp.), Caoroczne zabiegi pielgnacyjne zieleni urzdzonej.

PRIORYTET 6: OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO, KLIMATU I WARSTWY OZONOWEJ

CEL 1: OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

Zadania ekologiczne prowadzce do realizacji tego kierunku dziaa to:

13

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

Ograniczenie emisji komunikacyjnej i ochrona przed jej negatywnym oddziaywaniem poprzez budow obej drogowych, modernizacj cigw komunikacyjnych, modernizacj transportu kolejowego,

Rozwizania problemw komunikacyjnych, poprzez modernizacj taboru, Promowanie proekologicznych rodkw zbiorowego transportu (transport kolejowy), Promowanie komunikacji zbiorowej i ruchu rowerowego szczeglnie na terenach miejskich, Tworzenie warunkw dla rozwoju ruchu rowerowego poprzez budow nowych cieek rowerowych , Redukowanie emisji niskiej poprzez propagowanie eliminacji wgla jako paliwa w kotowniach lokalnych i gospodarstwach domowych, rozpowszechnienie

stosowania drewna, trocin, trzciny energetycznej czy gazu, Zredukowanie emisji niskiej poprzez modernizacj ukadw technologicznych kotowni komunalnych i obiektw uytecznoci publicznej z wykorzystaniem paliw ekologicznych oraz linii przesyu ciepa, Podjcie dziaa w celu rozbudowy sieci gazowej celem umoliwienia wykorzystania gazu w indywidualnych systemach grzewczych, Poprawa waciwoci energetycznych budynkw oraz obiektw uytecznoci publicznej poprzez ich termomodernizacj, Wykorzystywanie odnawialnych rde energii w szczeglnoci na terenach cennych pod wzgldem przyrodniczym i turystycznym, Ograniczenie emisji z procesw przemysowych, energetyki oraz elektrociepowni poprzez modernizacj i hermetyzacje procesw technologicznych, modernizacje ukadw technologicznych oraz wprowadzanie nowych proekologicznych technik spalania paliw, Propagowanie zwikszenia wykorzystania paliw alternatywnych, Edukacja ekologiczna spoeczestwa na temat wykorzystania proekologicznych nonikw energii i szkodliwoci spalania materiaw odpadowych (szczeglnie tworzyw sztucznych) oraz upowszechniania wykorzystywania odnawialnych rde energii.
CEL 2: OCHRONA KLIMATU I WARSTWY OZONOWEJ

Zadania ekologiczne prowadzce do realizacji tego kierunku dziaania to: Poprawa systemu gospodarki odpadami na terenie gminy poprzez zwikszenie % odzyskiwanych odpadw oraz zmniejszenie iloci odpadw u rda,

14

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

Prowadzenie racjonalnej gospodarki lenej i rolnej na terenie gminnej (zwikszanie lesistoci oraz rozwj upraw energetycznych na terenie gminy), Prowadzenie dziaa edukacyjnych zwizanych z ochron klimatu oraz warstw ozonow.

PRIORYTET 7: OCHRONA UYTKOWEJ GLEB

POWIERZCHNI

ZIEMI

PRZYWRCENIE

WARTOCI

CEL 1: OCHRONA ZASOBW GLEB

Zadania ekologiczne prowadzce do realizacji tego kierunku dziaania to: Prowadzenie waciwej struktury zagospodarowania przestrzennego

(zminimalizowanie powierzchni gruntw rolnych o wyszych klasach bonitacyjnych wyczonych z produkcji rolnej i przeznaczonych na inne cele oraz

zagospodarowywanie gruntw o niskiej przydatnoci rolniczej), Podnoszenie jakoci i struktury gleb poprzez wykorzystanie kompostu, Ochrona i wprowadzenie zadrzewie i zakrzewie rdpolnych i przydronych speniajcych rol przeciwerozyjn, Ksztatowanie struktury upraw przeciwdziaajcej erozji i pogarszaniu si jakoci gleb oraz przeciwdziaanie zakwaszaniu, Upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej.

CEL 2: REKULTYWACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENW ZDEGRADOWANYCH

Zadania ekologiczne prowadzce do realizacji tego kierunku to: Bieca rekultywacja terenw zdegradowanych i zdewastowanych w wyniku rnorakiej dziaalnoci w tym eksploatacji surowcw czy skadowania odpadw, Przywracanie funkcji przyrodniczych ternom zdegradowanym, Staa likwidacja terenw dzikich skadowiska odpadw.
PRZED HAASEM I PROMIENIOWANIEM

PRIORYTET 8: OCHRONA ELEKTROMAGNETYCZNYM CEL 1: OCHRONA PRZED HAASEM

Zadania ekologiczne prowadzce do realizacji tego kierunku to: Modernizacja i budowa drg, Wspieranie inwestycji ograniczajcych ujemny wpyw haasu, mianowicie: budowy ekranw akustycznych i tworzenia pasw zwartej zieleni ochronnej penicej funkcj

15

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

naturalnego ekranu akustycznego, a take zwikszenie izolacji budynkw (np. wymiana okien), Ograniczanie ruchu samochodowego w obrbie stref o unikalnych walorach przyrodniczych, Wprowadzanie na terenie gminy stref wolnych od ruchu samochodowego oraz ogranicze prdkoci ruchu szczeglnie a terenach miejskich, Tworzenie dogodnych warunkw do rozwoju ruchu rowerowego poprzez budow nowych odcinkw drg rowerowych, Ograniczenie emisji haasu pochodzcego z sektora gospodarczego poprzez kontrol przestrzegania obowizujcych w tym zakresie przepisw prawa, Integrowanie miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego z problemami zagroenia haasem (zapewnienie przestrzegania zasady strefowania), Podnoszenie wiadomoci ekologicznej spoeczestwa zwizanej z charakterystyk rde i stopnia oddziaywania haasu na rodowisko i ycie mieszkacw gminy.
CEL 2: OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNATYCZNYM

Zadania ekologiczne prowadzce do realizacji tego kierunku to: Integrowanie miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego z problemami zagroenia promieniowaniem elektromagnetycznym, Budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej na terenie gmin, ktra bdzie uwzgldniaa mao konfliktow lokalizacj linii, Przestrzeganie zapisw na temat obszarw chronionych, zawartych w ocenach oddziaywania na rodowisko nowych i istniejcych instalacji, Kontrola wprowadzania do rodowiska nowych urzdze emitujcych promieniowanie elektromagnetyczne, Podnoszenie wiadomoci ekologicznej spoeczestwa zwizanej z charakterystyk rde i stopnia oddziaywania promieniowania elektromagnetycznego na rodowisko i ycie mieszkacw gminy.
PRIORYTET 9: OCHRONA ZASOBW KOPALIN

CEL 1: ZRWNOWAONE UYTKOWANIE ZASOBW KOPALIN

Zadania ekologiczne prowadzce do realizacji tego kierunku dziaa to:

16

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

Prowadzenie

koncesjonowanej kopalin

eksploatacji

kopalin bdzie

maksymalnym zasady

wykorzystaniem

towarzyszcych,

ktra

uwzgldnia

racjonalnej gospodarki surowcami, Eliminowanie nielegalnego wydobycia surowcw poprzez wzmocnienie kontroli systemu, Dalsze rozpoznawanie i dokumentowanie nowych zasobw surowcowych

wystpujcych na obszarze gminy, Zapewnienie ochrony udokumentowanych z kopalin w planowaniu przestrzennym (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego). Bieca rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych.

CEL STRATEGICZNY 2: PODNOSZENIE WIADOMOCI EKOLOGICZNEJ MIESZKACW GMINY ORAZ POPRAWA DOSTPU DO INFORMACJI O RODOWISKU I JEGO OCHRONIE
PRIORYTET 10: EDUKACJA EKOLOGICZNA CEL 1: EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKACW

Zadania ekologiczne prowadzce do realizacji tego kierunku dziaa to: Rozwijanie edukacji ekologicznej na wszystkich poziomach szkolnictwa poprzez wsparcie placwek owiatowych, Prowadzenie przez wadze dziaa (imprezy, konkursy) propagujcych postawy proekologiczne mieszkacw gminy, Prowadzenie szkole dla samorzdowcw oraz spoecznoci lokalnych w zakresie podejmowania rodowisko), Szkolenia dla samorzdowcw w zakresie zagadnie rodowiskowych, Prowadzenie szkole dla zarzdcw zakadw przemysowych w zakresie nowych moliwoci technologicznych oraz moliwoci ich korzystnego finansowania lub dofinansowania, Rozwj coraz atrakcyjniejszych form informowania mieszkacw o zasadach dostpu do informacji o rodowisku i formach spoecznego udziau w procesach decyzyjnych, Popularyzacja walorw przyrodniczych i problemw rodowiskowych, Rozwj form wsppracy wadz samorzdowych z organizacjami pozarzdowymi innymi podmiotami zewntrznymi prowadzcymi dziaalno szkoleniow, Rozwj sieci przyrodniczych cieek edukacyjnych. decyzji inwestycyjnych (procedury ocen oddziaywania na

17

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

III.

CELE

OCHRONY

RODOWISKA I

USTANOWIONE KRAJOWYM,

NA

SZCZEBLU Z PUNKTU

MIDZYNARODOWYM,

WSPLNOTOWYM

ISTOTNE

WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY RODOWISKA ZOSTAY UWZGLDNIONE PODCZAS

OPRACOWYWANIA DOKUMENTU 3.1. POLITYKA EKOLOGICZNA PASTWA Wiodc zasad Polityki ekologicznej pastwa jest przyjta w Konstytucji RP zasada zrwnowaonego rozwoju, ktra uzyskaa prawo obywatelstwa wrd spoeczestw wiata w wyniku Konferencji Narodw Zjednoczonych w Rio de Janeiro w 1992 r. Podstawowym zaoeniem zrwnowaonego rozwoju jest takie prowadzenie polityki i dziaa

w poszczeglnych sektorach gospodarki i ycia spoecznego, aby zachowa zasoby i walory rodowiska w stanie zapewniajcym trwae moliwoci korzystania z nich zarwno przez obecne, jak i przysze pokolenia przy jednoczesnym zachowaniu trwaoci funkcjonowania procesw przyrodniczych oraz naturalnej rnorodnoci biologicznej. Istot

zrwnowaonego rozwoju jest rwnorzdne traktowanie racji spoecznych, ekonomicznych i ekologicznych.

Cele Polityki ekologicznej Pastwa w zakresie racjonalnego uytkowania zasobw naturalnych

W zakresie racjonalizacji uytkowania wd: Zaniechanie przemysowe; Zastosowanie najlepszych dostpnych technik produkcji przemysowej i praktyk rolniczych w celu zmniejszenia zapotrzebowania na wod i ograniczenia adunkw odprowadzanych do odbiornikw zanieczyszcze, Racjonalizacja zuycia wody w gospodarstwach domowych (ograniczenie nieuzasadnionego wykorzystania wd podziemnych na cele

marnotrawstwa, strat w systemach wody). W zakresie zmniejszenia materiaochonnoci i odpadowoci produkcji: Poprawa efektywnoci ekonomicznej procesw wytwrczych, Zasada likwidacji zanieczyszcze, uciliwoci i zagroe u rda.

W zakresie zmniejszenia energochonnoci gospodarki: Wzrost wykorzystania energii ze rde odnawialnych,

18

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

Zmniejszenie energochonnoci zarwno w procesach wytwrczych, jak i wiadczenia usug oraz konsumpcji, Wzrost udziau w produkcji energii elektrycznej i cieplnej, energetycznych nonikw odnawialnych (energia wody i wiatru, energia geotermalna, energia soneczna, energia z biomasy) oraz pochodzcych z odpadw.

W zakresie ochrony gleb: Przeciwdziaanie przejmowaniu gleb nadajcych si do wykorzystania rolniczego lub lenego na inne cele, zwaszcza inwestycyjne, Eliminacja produkcji rolniczej lub odpowiednia zmiana struktury upraw na glebach zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia tam, gdzie stopie zanieczyszczenia przekracza dopuszczalne wskaniki, Przywracanie wartoci uytkowej glebom, ktre ulegy degradacji (oczyszczanie, rekultywacja, odbudowa waciwych stosunkw wodnych), Dostosowanie do naturalnego, biologicznego potencjau gleb, formy ich

zagospodarowania rolniczego lub lenego. W zakresie wzbogacenia i racjonalnej eksploatacji zasobw lenych: stae powikszanie zasobw lenych, ksztatowanie lasu wielofunkcyjnego (poprawa funkcji wodochronnej, klimatotwrczej, glebochronnej), zachowanie zdrowotnoci i ywotnoci ekosystemw lenych, racjonalne, zgodne z zasadami przyrody uytkowanie zasobw lenych, utrzymanie i wzmacnianie spoeczno-ekonomicznej funkcji lasw, wprowadzanie zadrzewie i zakrzewie jako czynnika ochrony rnorodnoci biologicznej i krajobrazowej oraz racjonalnego uytkowania przestrzeni przyrodniczej. W zakresie ochrony zasobw kopalin: Ograniczenie wydobycia, jeli moliwe jest znalezienie substytutu danego surowca, Zmniejszenie zuycia surowca w przeliczeniu na jednostk produktu, Objcie ochron wd leczniczych i termalnych, w odniesieniu, do ktrych zostanie utrzymany system koncesjonowania.

19

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

Cele Polityki ekologicznej Pastwa w zakresie jakoci rodowiska

W zakresie gospodarowania odpadami: Zapobieganie powstawania odpadw, przy rozwizywaniu problemu odpadw u rda, Odzyskiwanie surowcw i ponowne wykorzystanie odpadw bezpieczne dla rodowiska kocowe unieszkodliwianie odpadw niewykorzystanych.

W zakresie stosunkw wodnych i jakoci wd: Zapobieganie zanieczyszczenia wd powierzchniowych i podziemnych ze

szczeglnym naciskiem na zapobieganie u rda, Przywracanie wodom podziemnym i powierzchniowym waciwego stanu

ekologicznego a przez to zapewnienie odpowiednich rde poboru wody do picia. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem: Konsekwentne przechodzenie na likwidacj zanieczyszcze u rda, Coraz szersze normowanie emisji w przemyle, energetyce i transporcie, Wprowadzanie norm ograniczajcych emisj do powietrza zanieczyszcze

w procesie produkcyjnym (w penym cyklu ycia produktw i wyrobw). W zakresie haasu i promieniowania: Zmniejszenie skali naraania mieszkacw na ponadnormatywny poziom haasu, Kontrola i ograniczenie emisji do rodowiska promieniowania niejonizujcego (urzdzenia elektroenergetyczne i radiokomunikacyjne), Ksztatowanie zieleni zorganizowanej penicych ponadto funkcje ochronne.

W zakresie bezpieczestwa chemicznego i biologicznego: Wczenie si Polski do realizacji midzynarodowych programw zwizanych z bezpieczestwem chemicznym i biologicznym, Harmonizowanie polskich przepisw prawnych z przepisami UE oraz wdraanie wymogw i zalece. W zakresie nadzwyczajnych zagroe: Eliminowanie lub zmniejszanie skutkw dla rodowiska z tytuu nadzwyczajnych zagroe,

20

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

Doskonalenie istniejcego systemu ratowniczego na wypadek zaistnienia awarii i klsk ywioowych.

W zakresie rnorodnoci biologicznej i krajobrazowej: Rozpoznanie i utrzymanie warunkw minimum dla ochrony rnorodnoci

biologicznej i krajobrazowej, Utrzymanie na odpowiednim poziomie rnorodnoci biologicznej i krajobrazowej, Zwikszenie powierzchni obszarw chronionych (do 1/3 terytorium kraju), Rekultywacja i renaturalizacja obszarw zdegradowanych, Powstrzymanie procesu degradacji zabytkw kultury, Zwikszenie skutecznoci ochrony obszarw objtych ochron prawn.

Przeprowadzona analiza celw i dziaa prowadzcych do ich realizacji, ktre zawarte zostay w aktualizacji Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa pozwala stwierdzi, e w cele i dziaania przedstawione w tym dokumencie s zgodne z celami wytyczonymi w aktualizacji Polityki Ekologicznej Pastwa na lata 2009-2012.

3.2. PROGRAM OCHRONY RODOWISKA WOJEWDZTWA PODKARPACKIEGO Zgodnie z zaoeniami Programu Ochrony rodowiska Wojewdztwa

Podkarpackiego na lata 2008-2011 z uwzgldnieniem lat 2012-2015 najwiksz uwag naley zwrci na sprawy zwizane z ochron klimatu, ochron przyrody oraz pozyskiwaniem energii ze rde energii odnawialnej. Program Ochrony rodowiska Wojewdztwa Podkarpackiego na lata 2008-2011 z uwzgldnieniem lat 2012-2015 charakteryzuje nastpujce priorytety ekologiczne, tj.: Priorytet 1. Ochrona wd i efektywne wykorzystanie zasobw wodnych, Priorytet 2. Przeciwdziaanie zagroeniom rodowiska (w tym ochrona przed powodzi, powane awarie, ograniczanie skutkw zagroe naturalnych i chemicznych), Priorytet 3. Gospodarka odpadami, Priorytet 4. Pozyskiwanie energii ze rde odnawialnych, Priorytet 5. Ochrona rnorodnoci biologicznej i krajobrazu oraz zrwnowaony rozwj lasw, Priorytet 6. Ochrona powietrza atmosferycznego, klimatu i warstwy ozonowej, Priorytet 7. Ochrona powierzchni ziemi i przywrcenie wartoci uytkowej gleb, Priorytet 8. Ochrona przed haasem i promieniowaniem elektromagnetycznym, Priorytet 9. Ochrona zasobw kopalin.

21

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

Priorytetowe dziaania proekologiczne na terenie Wojewdztwa Podkarpackiego: w zakresie ochrony wd i efektywnego wykorzystanie zasobw wodnych wspierane inwestycji (w tym w przedsibiorstwach) prowadzcych do zredukowania iloci zanieczyszcze odprowadzanych ze ciekami do wd i ziemi oraz realizowane kompleksowo wraz z nimi inwestycje majce na celu zapewnienie odpowiedniej jakoci wody pitnej w aglomeracjach, zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania ciekw Komunalnych, w zakresie przeciwdziaania zagroeniom rodowiska - wszdzie, gdzie ma to uzasadnienie, kierowanie rodkw na odtwarzanie, modernizowanie zabudowy hydrotechnicznej, zwaszcza w przypadku jej wielofunkcyjnoci, na projekty zwizane renaturyzacj, przywracaniem funkcjonalnoci przyrodniczej, hamowaniem odpywu wody, zwikszajce naturaln retencj, ograniczajce zagroenie powodziowe, zwizane ze wzrostem dyspozycyjnoci zasobw wody, a take w zakresie zapobiegania i przeciwdziaania powanym awariom i monitorowaniem stanu rodowiska, w zakresie gospodarki odpadami - wspierane dziaa w zakresie zapobiegania oraz ograniczania wytwarzania odpadw komunalnych, wdraania technologii odzysku, w tym recyklingu, wdraania technologii unieszkodliwiania odpadw komunalnych, oraz likwidacja zagroe wynikajcych ze skadowania tych odpadw, zgodnie wojewdzkim planem gospodarki odpadami, w zakresie pozyskiwania energii ze rde odnawianych wspieranie dziaa zwizanych z wykorzystaniem wd geotermalnych, energii sonecznej i wodnej oraz biomasy i energii wiatrowej, w zakresie ochrony rnorodnoci biologicznej i krajobrazu oraz

zrwnowaonego rozwoju lasw wdraanie systemu ekologicznego Natura 2000 oraz dziaania na rzecz ochrony przyrody na obszarach chronionych prowadzce do ograniczenia degradacji rodowiska naturalnego oraz strat zasobw rnorodnoci biologicznej, w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, klimatu i warstwy ozonowej wspieranie projektw przedsibiorstw (zwaszcza duych i rednich) dotyczcych redukcji zanieczyszcze emitowanych do atmosfery; projekty na rzecz ograniczania emisji niskiej (w tym oddziaywania komunikacji), w zakresie ochrony powierzchni ziemi - rekultywacja gruntw poprzemysowych (zwaszcza pokopalnianych) i powojskowych oraz po likwidacji skadowisk odpadw,

22

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

w zakresie ochrony przed haasem i promieniowaniem elektromagnetycznym wspieranie dziaa zwizanych z ograniczaniem haasu zagraajcego zdrowiu, w szczeglnoci komunikacyjnego i nowych technologii ograniczajcych haas w przedsibiorstwach,

w zakresie ochrony zasobw kopalin rozpoznanie zasobw surowcw o szczeglnym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego wojewdztwa (zwaszcza wody mineralne i wody termalne).

PRIORYTET 1: WODNYCH

OCHRONA WD

EFEKTYWNE

WYKORZYTANIE

ZASOBW

Cele krtkookresowe: Cel 1. Poprawa jakoci wd w zlewniach wojewdztwa podkarpackiego. Cel 2. Zapewnienie odpowiedniej ilociowo i jakociowo wody do celw bytowo gospodarczych oraz rekreacyjno-turystycznych. Cel 3. Przebudowa systemu monitorowania jakoci wody dostarczanej przez wodocigi.

PRIORYTET 2: PRZECIWDZIAANIE ZAGROENIOM RODOWISKA

Cele krtkookresowe: Cel 1. Zwikszenie zasobw dyspozycyjnych wd i retencja (sukcesywnie). Cel 2. Poprawa bezpieczestwa przeciwpowodziowego (sukcesywnie). Cel 3. Wdraanie istniejcych przepisw prawnych i skuteczne egzekwowanie oraz wspieranie sub odpowiedzialnych za prowadzenie dziaa ratowniczych oraz zapobiegania i przeciwdziaania powanym awariom. PRIORYTET 3: GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje dotyczce zakadanych celw ekologicznych, priorytetowych dziaa i przedsiwzi, zakadanych limitw wojewdzkich w zakresie gospodarowania odpadami, rejony koncentracji dziaa zawarte s w integralnej czci Programu jak stanowi Plan gospodarki odpadami dla wojewdztwa podkarpackiego na lata 2008-2011,

z uwzgldnieniem lat 2012 -2019.

23

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

PRIORYTET

4:

POZYSKIWANIE

ENERGII

ZE

RDE

ODNAWIALNYCH

I ENERGOOSZCZDNO

Cele krtkookresowe: Cel 1. Wzrost udziau energii odnawialnej ze rde w bilansie paliwowo energetycznym osignicie 7,5% w roku 2010 w strukturze zuycia nonikw pierwotnych w wojewdztwie.

PRIORYTET 5: OCHRONA RONORODNOCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU ORAZ ZRWNOWAONY ROZWJ LASW

Cele krtkookresowe: Cel 1. Realizacja zobowiza midzynarodowych w zakresie ochrony przyrody oraz zobowiza wynikajcych z ustawy o ochronie przyrody, Cel 2. Opracowanie planw ochrony parkw narodowych, rezerwatw przyrody, parkw krajobrazowych, obszarw NATURA 2000, a take metod ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunkw, ktre s zagroone, Cel 3. Wdraanie zasad ochrony i racjonalnego uytkowania zasobw lenych

odpowiadajcym kryteriom ustalonym dla Europy, na podstawie konwencji i porozumie midzynarodowych, Cel 4. Ochrona terenw zieleni miejskiej, wiejskiej oraz krajobrazu, Cel 5. Intensyfikacja dziaa ukierunkowanych na prowadzenie trwale zrwnowaonej, wielofunkcyjnej gospodarki lenej. Cel 6. Opracowanie podstaw do rozszerzenia zakresu zalesie i zadrzewie.

PRIORYTET 6: OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO, KLIMATU I WARSTWY OZONOWEJ

Cele krtkookresowe: Cel 1. Poprawa stanu jakoci powietrza w strefach zaliczonych do klasy C w oparciu o dotychczasowe wyniki oceny, Cel 2. Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu powietrza, zgodnie z wymogami prawa, Cel 3. Ograniczenie emisji niskiej ze rde komunalnych i ogrzewnictwa indywidualnego oraz emisji z transportu i jej oddziaywania, Cel 4. Ograniczenie emisji ze rde przemysowych i energetyki, Cel 5. Zwikszenie wykorzystania energii ze rde odnawialnych.

24

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

PRIORYTET 7: OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMII I PRZYWRCENIE WARTOCI UYTKOWEJ GLEB

Cele krtkookresowe: Cel 1. Rekultywacja i zagospodarowanie terenw zdegradowanych, stwarzajcych najwiksze zagroenie dla rodowiska i bezpieczestwa ludzi, Cel 2. Ograniczanie negatywnego oddziaywania procesw gospodarczych na rodowisko glebowe. PRIORYTET 8: OCHRONA PRZED HAASEM I PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNATYCZNYM

Cele krtkookresowe: Cel 1. Zmniejszenie uciliwoci powodowanej emisj ponadnormatywnego haasu pochodzcego od rodkw transportu, na obszarach o najwikszym zagroeniu, Cel 2. Realizacja nowych linii energetycznych przy zastosowaniu linii kablowych oraz modernizacja sieci przebiegajcych w obszarach zurbanizowanych i na obszarach objtych ochrona przyrody, Cel 3. Wsparcie techniczne jednostek odpowiedzialnych za monitorowanie i badanie pl elektromagnetycznych, stworzenie bazy danych dotyczcych rde promieniowania z wykorzystaniem GIS (na podstawie pomiarw oraz danych technicznych). PRIORYTET 9: OCHRONA ZASOBW KOPALIN

Cele krtkookresowe: Cel 1. Racjonalne gospodarowanie zasobami surowcw mineralnych, Cel 2. Eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin.

Przeprowadzona analiza celw i dziaa prowadzcych do ich realizacji, ktre zawarte zostay w aktualizacji Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa pozwala stwierdzi, ze w cele i dziaania przedstawione w tym dokumencie s zbiene z celami zawartymi w aktualizacji Programu Ochrony rodowiska wojewdztwa

podkarpackiego na lata na lata 2008-2011 z uwzgldnieniem lat 2012-2015.

25

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

3.3. PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA POWIATU PRZEWORSKIEGO

W trakcie opracowywania Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa na lata 2010-2013 z perspektyw do roku 2017 aktualizacja powiatowego programu nie zostaa jeszcze przygotowana. Niniejszy Program zosta zatem dostosowany do Programu Ochrony rodowiska dla Powiatu Przeworskiego na lata 2004-2011, ktry zosta przyjty uchwa Rady Powiatu Przeworskiego Nr XVI/110/04 w dniu 3 czerwca 2004 roku. Program Ochrony rodowiska dla Powiatu Przeworskiego na lata 2004-2011 definiuje okrelone pola i cele strategiczne oraz zawarte w ich ramach, cele dugookresowe i krtkookresowe. W Programie Ochrony rodowiska dla Powiatu Przeworskiego zawarto nastpujce cele i priorytety ekologiczne: OCHRONA I POPRAWA JAKOCI RODOWISKA Cel: Gospodarka odpadami Cel: Ksztatowanie stosunkw wodnych i ochrona przed powodzi Priorytet 1. Ochrona przed powodzi Priorytet 2. Uporzdkowanie gospodarki ciekowej w powiecie Priorytet 3. Zapewnienie skutecznej ochrony wd podziemnych Cel: Ochrona przyrody, krajobrazu i rnorodnoci biologicznej Priorytet 1. Ochrona krajobrazu rolniczego i terenw turystycznych Priorytet 2. Rozwj obszarw chronionych Cel: Ograniczenie zanieczyszcze powietrza i przeciwdziaanie zmianom klimatu Cel: Ochrona przed haasem Cel: Ochrona przed polami elektromagnetycznymi Cel: Budowa instalacji wykorzystujcej energi odnawialn Cel: Zachowanie naturalnej rzeby terenu i likwidacja powstaych szkd Cel:. Zapewnienie bezpieczestwa ekologicznego

EDUKACJA EKOLOGICZNA I PROMOCJA WALORW PRZYRODNICZYCH POWIATU Dziaania przewidziane do realizacji: Rozszerzenie zakresu i wzbogacenie form edukacji ekologicznej dla wszystkich grup wiekowych i rnych grup zawodowych; Promowanie inicjatyw edukacji dzieci i modziey z zakresu metodyki i edukacji ekologicznej poprzez wczanie szk do realizacji rnych aspektw polityki ekologicznej;

26

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

Edukacja dorosych - podniesienie wiadomoci ekologicznej; Promowanie niekonwencjonalnych rde energii; Edukacja ekologiczna w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Przeprowadzona analiza celw i dziaa prowadzcych do ich realizacji, ktre zawarte zostay w aktualizacji Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa pozwala stwierdzi, ze w cele i dziaania przedstawione w tym dokumencie s zbiene z celami wyznaczonymi w Programie Ochrony rodowiska dla Powiatu Przeworskiego.

IV. ANALIZA ISTNIEJCEGO STANU RODOWISKA 4.1. STAN RODOWISKA MISTA I GMINY SIENIAWA ORAZ OBSZARW OBJTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZCYM ODDZIAYWANIEM 4.1.1. ZASOBY PRZYRODY I KRAJOBRAZ Lasy Naturalnym bogactwem gminy s lasy. Na poudniowym wschodzie gminy cign si rozlege poacie lasw sieniawskich. W kierunku pnocnym od miasta, teren jest falisty i pagrkowaty, pokryty resztkami wielkich niegdy lasw Puszczy Sandomierskiej. Tereny lene zajmuj obszar 4.837 ha, tj. okoo 38% jej powierzchni i stanowi najciekawsze krajobrazowo rejony gminy. Lasy publiczne podlegaj administracji Nadlenictwa Sieniawa, ktre podlega Regionalnej Dyrekcji Lasw Pastwowych w Kronie. Najwiksze skupiska lene wystpuj we wsiach: Dobra, Czerce i Czerwona Wola. Lasy peni wan funkcj ekologiczn, wodochronn a take dla rozwoju turystyki i rekreacji. Stanowi baz dla pozyskiwania drewna dla rozwoju przemysu meblarskiego i produkcji elementw stolarki budowlanej. Nadlenictwo Sieniawa zarzdza lasami pooonymi na terenie 7 gmin: Wizownica, Kurywka, Leajsk, Stary Dzikw, Adamwka, Sieniawa, Trycza, w granicach 4 powiatw: Przeworskiego, Jarosawskiego, Leajskiego i Lubaczowskiego. Teren Nadlenictwa podzielony jest na dwa obrby: I Rudka skada si z 5 lenictw: Kot, Majdan, Pawowa, Szegdy, Nasienno- Szkkarskie i zajmuje 5.953,82 ha powierzchni, obrb II Sieniawa o powierzchni 8.312,69 ha w skad, ktrego wchodzi 6 lenictw: Biaobrzeki, Chrapy, Czerwona Wola, Przyjemek, Witoldwka, Czerce. Grunty pozostajce w zarzdzie Nadlenictwa Sieniawa cechuje due zrnicowanie szaty rolinnej, wynikajce ze zmiennych warunkw siedliskowych i zwizanych z nimi zbiorowisk lenych. Gwny element flory Nadlenictwa tworz roliny lasw liciastych i mieszanych oraz roliny zwizane

27

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

z siedliskami borowymi. Ponadto liczb rolin naczyniowych wzbogacaj pospolite roliny kowe, pastwiskowe i ruderalne, rozpowszechnione na gruntach nielenych. Obok nich spotka tu mona szereg rolin rzadkich, czsto objtych ochron gatunkow. W obrbie flory wyrni mona szereg elementw geograficznych. Spord nich najwyraniej zaznacza si element rodkowoeuropejski, skupiajcy gwnie taksony lene. Nale tu gwnie pospolite gatunki drzewiaste, penice czsto dominujc bd domieszkow rol w drzewostanach Nadlenictwa. S to m.in.: jesion wyniosy, db szypukowy, db bezszypukowy, grab pospolity, lipa drobnolistna. Spord rolin runa do pospolitszych przedstawicieli tego elementu nale: kopytnik pospolity, przylaszczka pospolita, zawilec gajowy, ziarnopon wiosenny i gajowiec ty. Obok rolin rodkowoeuropejskich powany skadnik flory stanowi roliny borealne. S one jednoczenie najstarsz grup rolin, ktra w plejstocenie i wczesnym holocenie wkraczaa z poudnia, poudniowego wschodu i poudniowego zachodu w lad za ustpujcym lodowcem. Grup t reprezentuj zarwno pospolite roliny, np.: borwka czarna, wietlica samicza, wierk pospolity, jak te rzadkie, czsto objte ochron gatunkow jak: widak jaowcowaty, rosiczka okrgolistna czy porzeczka czarna. Pozostae elementy tj.: atlantycki, rdziemnomorski,

poudniowosyberyjski oraz pontyjski peni tu niewielk rol. Blisko Karpat we florze zaznacza si poprzez obecno rolin grskich. Grupuj si one w rejonach najwyej wzniesionych i zwizane s gwnie z lasami dbowo-bukowymi, cho cz z nich ronie rwnie na zbiorowiskach kowych. Flor grsk na terenie Nadlenictwa reprezentuj gwnie gatunki reglowe jak np.: nieyca wiosenna, czosnek niedwiedzi, ywiec gruczoowaty, szawia lepka oraz gatunki oglno grskie jak: trybula lnica, wierzbek orzsiony, narecznica szerokolistna i inne. Z uwagi na pooenie Nadlenictwa w Kotlinie Sandomierskiej tutejsza fauna jest typowa dla terenw nizinnych. Wrd bezkrgowcw na szczegln uwag zasuguj owady. Wystpuj tu gatunki objte ochron gatunkow jak: jelonek rogacz, tcznik liszkarz, kozirg dobosz, modliszka zwyczajna. Przepywajce przez teren Nadlenictwa rzeki i potoki obfituj w liczne gatunki ryb: sum, szczupak, dziki karp, piskorz, wzdrga, leszcz i ciernik. Usytuowane tu zbiorniki wodne i tereny podmoke stwarzaj dogodne warunki siedliskowe pazom i gadom. Wrd pazw yj tam m.in.: traszka zwyczajna, rzekotka drzewna, ropucha paskwka, a z gadw mija zygzakowata oraz jaszczurka zwinka. Bardzo licznie reprezentowana jest tu grupa ptakw. Liczy ona 134 gatunki, z czego 125 gatunkw podlega ochronie gatunkowej. Rozlege Lasy Sieniawskie stanowi doskonae siedlisko bytu dla wielu gatunkw ptakw. Wrd najcenniejszych gatunkw wystpuj tu ptaki drapiene jak: orze bielik, orlik krzykliwy, trzmielojad i botniak kowy widywane sporadycznie na terenie Lenictwa Szegdy i na stawach Lenictwa Kot. Pospolicie wystpuj

28

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

tu myszow i jastrzb gobiarz (Pawowa, Kot, Szegdy, Czerwona Wola). Natomiast rzadziej spotka mona: kobuza, krogulca, puszczyka, sow uszat (Kot, Szegdy). Z uwagi na wystpujce rdlene kompleksy staww gniedzi si tu liczne ptactwo wodno - botne. Z rzadziej wystpujcych gniazduj tu: bk i bczek, abd niemy oraz perkozy. Licznie reprezentowany jest tu rzd dziciow, wrd ktrych obok pospolitszych gatunkw spotka mona dzicioa syryjskiego. Gromada ssakw zawiera w swym skadzie gatunki wysoko wyspecjalizowane, wymagajce rozlegych rewirw yciowych (wilk, jele, o) jak i te o szerokich przystosowaniach siedliskowych (sarna, zajc, kuna). Gatunkami pospolicie spotykanymi na terenie Nadlenictwa Sieniawa s zajc szarak, lis, borsuk, kuna, jenot, pimak. Jednak ich liczebno w ostatnich latach znacznie spada. wiat rolinny i zwierzcy Flora gminy Sieniawa jest bogata i zrnicowana. Teren gminy ley w Prowincji Niowo - Wyynnej, ktr reprezentuj: Kraina Roztocze oraz Kraina Kotlina Sandomierska. Kraina Kotlina Sandomierska na terenie gminy Sieniawa zajmuje paski obszar wyyn poprzecinany dolinami rzek Sanu i Lubaczwki. Pnocna i pnocno wschodnia cz Krainy wchodzi w skad geobotaniczny jednostki Okrgu Lubaczowskiego. Panuj tu bory sosnowe z duym udziaem borw wilgotnych i borw bagiennych. Na zwilejszych glebach w rodkowej czci Okrgu spotyka si buczyny o charakterze niowym. Znamienne dla charakterystyki Okrgu jest wystpowanie znacznej iloci torfowisk. Na terenie gminy Sieniawa dominuj elementy nizinne fauny. Wystpuj tu gatunki typowo nizinne, np.: skowronek borowy, kureczka nakrapiana, ozwka, potneszcz, remiz, rokietniczka, traszka

grzebieniasta, ropucha paskwka, aba moczarowa i mieszka, grzebiuszka i kumak nizinny. Dolina Sanu odgrywa wan rol we wzajemnym przenikaniu si elementw nizinnych i grskich. Tdy gatunki nizinne wnikaj w gb Podgrza, a gatunki grskie schodz na obszary nizinne. Wzdu doliny Sanu prowadz take szlaki migracyjne zwierzt. Chodzi gwnie o wiosenne i jesienne przeloty ptakw, ktre zatrzymuj si tu na odpoczynek, er lub przezimowanie. Dua lesisto terenu , bdca pozostaoci znacznych obszarw dawnych puszcz, decyduje o licznym wystpowaniu gatunkw zwierzt lenych. Z ssakw mona spotka ososia, jelenia, borsuka ,kun len, orzesznic

Formy ochrony przyrody Istotn rol na terenie Miasta i Gminy Sieniawa speniaj formy ochrony przyrody, tj. rezerwat przyrody, obszar chronionego krajobrazu oraz pomniki przyrody, ktre chroni unikatow przyrod tego regionu

29

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

Sieniawski Obszar Chronionego Krajobrazu Na obszarze Miasta i Gminy Sieniawa znajduje si Sieniawski Obszar Chronionego Krajobrazu. Oglna jego powierzchnia wynosi 52.408 ha, w tym lasy 27.261 ha, grunty rolne 21.670 ha, inne 3.477 ha. Dominuj tu lasy Sieniawskie, bdce czci Puszczy Sandomierskiej. Na yznych glebach wystpuj lasy mieszane i bory nadajce krajobrazowi niepowtarzalne pikno dziki znacznej rnorodnoci form i stopniowemu przechodzeniu jednych w drugie. Wiodcym gatunkiem w tym zbiorowisku bya sosna pospolita i db szypukowy oraz grab i buk. Pooenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu przedstawia Rysunek 1.

Rys. 1 . Pooenie Sieniawskiego Obszaru Krajobrazu

Gmina Sieniawa ley w zachodniej czci obszaru chronionego, gdzie przewaa krajobraz kulturowy z dolin Sanu i Lubaczwki. Flora w tej czci jest niezwykle ciekawa. Wystpuj synantropy pnocno amerykaskie, tj. aster amerykaski i aster wirginijski. Na kach koo Sieniawy wystpuje kosaciec syberyjski, godzik pyszny, goryczka wskolistna, penik europejski. wiadectwem dawnej wietnoci przyrodniczo kulturowej s liczne okaza drzewa i aleje pomnikowe.

30

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

Rezerwat przyrody Lupa Na obszarze gminy znajduje si take rezerwat przyrody Lupa, pooony niedaleko wsi Dobra. Rezerwat zosta powoany w 1953 roku Zarzdzeniem Ministra Lenictwa i Przemysu Drzewnego, Monitor Polski z 1953 r., Nr 30, Poz. 387. Rezerwat mieci si w granicach Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Cakowita jego powierzchnia wynosi 4,23 ha. Przedmiotem ochrony w rezerwacie jest fragment leny z charakterystycznym dla tej dzielnicy drzewostanem mieszanym posiadajcym cechy zespou naturalnego. W rezerwacie znajduj si pomnikowe jody pospolite majce od 140-180 lat oraz inne gatunki drzew tj. buk, db oraz sosna. Pooenie rezerwatu Lupa w gminie na tle caego wojewdztwa przedstawia Rysunek 2.

Rys. 2. Pooenie rezerwatu przyrody Lupa

Pomniki przyrody Pomnikami przyrody s to pojedyncze twory przyrody ywej i nieoywionej lub ich skupienia o szczeglnej wartoci naukowej, kulturowej, historyczno-pamitkowej

i krajobrazowej oraz odznaczajce si indywidualnymi cechami, wyrniajcymi je wrd innych tworw, w szczeglnoci sdziwe i okazaych rozmiarw drzewa i krzewy gatunkw rodzinnych lub obcych. Zdecydowana wikszo pomnikw przyrody zlokalizowanych jest na terenie parkw dworskich, cmentarzach i terenach lasw. Wykaz pomnikw przyrody zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa przedstawia Tabela poniej.

31

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

Tabela 1 Wykaz pomnikw przyrody Miasta i Gminy Sieniawa (stan na 31.12.2009r.)


Opis obiektu Pooenie Obrb Rudka Lipa, stan zdrowotny 5, Sieniawa / Kot Drzewo powalone, brak Oddzia 215 o tabliczki PPPCH Lipa o obw. pnia 325 cm oraz wys. 25 m, Sieniawa / Kot Oddzia 215 p stan zdrowotny 3, brak tabliczki PPPCH Lipa o obw. pnia 400 cm oraz wys. 21 m, Sieniawa / Kot Oddzia 215 w stan zdrowotny 4, brak tabliczki PPPCH Db szypukowy o obw. pnia 315 cm oraz wys. 30 m, Sieniawa / Czerwona Wola Oddzia 248 h stan zdrowotny 2, posiada tabliczk PPPCH Db szypukowy o obw. pnia 352 cm oraz wys. 24 m, Sieniawa / Czerwona Wola Oddzia 247 c stan zdrowotny 4, posiada tabliczk PPPCH Db szypukowy, stan zdrowotny 4, pozostay jedynie fragmenty Sieniawa / Czerwona Wola Oddzia 224 d spalonego pnia i wystajcego systemu korzeniowego Db szypukowy o obw. pnia 640 cm oraz wys. 36 m, Sieniawa / Czerwona Wola stan zdrowotny 2, brak Oddzia 241 b tabliczki PPPCH, Db im. Leniczego M. Pokrywki Joda o obw. pnia 210 cm oraz wys. 36 m, Sieniawa / Witoldwka Oddzia 69 a stan zdrowotny 2, posiada tabliczk PPPCH Joda o obw. pnia 330 cm oraz wys. 37 m, Sieniawa / Witoldwka Oddzia 68 b stan zdrowotny 3, brak tabliczki PPPCH Joda o obw. pnia 280 cm, stan zdrowotny 5, brak Sieniawa / Witoldwka tabliczki PPPCH, na wys. Oddzia 68 b 20 m od podstawy drzewo jest zamane Joda o wys. 35 m, Sieniawa / Witoldwka stan zdrowotny 2, brak Oddzia 26 b tabliczki PPPCH Db szypukowy o obw. pnia 496 cm oraz wys. 25,5 m, Sieniawa / Czerce Oddzia 77 i stan zdrowotny 3, brak tabliczki PPPCH Db szypukowy o obw. pnia 495 cm oraz wys. 34 m, stan zdrowotny 2, posiada Sieniawa / Czerce tabliczk PPPCH, na Oddzia 281 b drzewie znajduje si gniazdo bociana czarnego, obecnie nie zasiedlone przez ptaka zasigu terytorialnym Nadlenictwa Sieniawa w granicach gm. Sieniawa Limba o obw. pnia 33 cm Pomnik przyrody znajduje Sieniawa/ Sieniawa oraz wys. 13 m, si w ogrodzenia stan zdrowotny 1 naprzeciwko apteki Db szypukowy o obw. pnia Pomnik przyrody znajduje Sieniawa / Rudka 870 cm oraz wys. 25 m, si na dz. ew. nr 414, obok Oddzia/lenictwo

32

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

Opis obiektu Pooenie Obrb Rudka stan zdrowotny 4, Drzewo kocioa Parafii zostao poddane konserwacji Rzymskokatolickiej w 1994 r. Stan zdrowotny drzew okrelony wedug 5-cio stopniowej skali Pacyniaka (zmodyfikowany): 1 - drzewo zdrowe, bez szkodnikw, ubytki korony do 10%; 2 ubytki korony od 10-30% i niewielkie ubytki pnia, pojedyncze osobniki szkodnikw owadzich; 3 drzewa z koron lub pniem obumarym w 30-50%, w znacznym stopniu zaatakowane przez owady; 4 - drzewa z koron lub pniem obumarym w 50-70% i duymi ubytkami tkanki drzewnej; 5 korona obumara w ponad 70%, pie z licznymi dziuplami.

Oddzia/lenictwo

Uytki ekologiczne Na obszarze Miasta i Gminy Sieniawa brak jest wydzielonych terenw uytkw ekologicznych. Natura 2000 Europejska Sie Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony zagroonych skadnikw rnorodnoci biologicznej kontynentu europejskiego, wdraanym od 1992 r. w sposb spjny pod wzgldem metodycznym i organizacyjnym na terytorium wszystkich pastw czonkowskich Unii Europejskiej. Celem utworzenia sieci Natura 2000 jest zachowanie zarwno zagroonych wyginiciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunkw rolin i zwierzt w skali Europy, ale te typowych, wci jeszcze powszechnie wystpujcych siedlisk przyrodniczych, charakterystycznych dla 9 regionw biogeograficznych (tj. alpejskiego, atlantyckiego, borealnego, kontynentalnego, panoskiego, makaronezyjskiego, rdziemnomorskiego, stepowego i czarnomorskiego). W Polsce wystpuj 2 regiony: kontynentalny (96 % powierzchni kraju) i alpejski (4 % powierzchni kraju). Dla kadego kraju okrela si list referencyjn siedlisk przyrodniczych i gatunkw, dla ktrych naley utworzy obszary Natura 2000 w podziale na regiony biogeograficzne. Podstaw prawn tworzenia sieci Natura 2000 jest dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptakw i dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, ktre zostay transponowane do polskiego prawa, gwnie do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Sie Natura 2000 tworz dwa typy obszarw: obszary specjalnej ochrony ptakw (OSO), specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO). Obszar Miasta i Gminy Sieniawa zosta objty sieci ekologiczn Natura 2000. W gminie wyznaczono dwa specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), tj. Dolina Dolnego Sanu (kod obszaru: PLH 180020) oraz Lasy Sieniawskie (kod obszar: PLH 180054).

33

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Dolina Dolnego Sanu Dolina Dolnego Sanu (kod obszaru: PLH 180020) zajmuje powierzchni 10.447 ha. Ponad poow obszaru pokrywaj obszary rolnicze, jedn czwart zajmuj siedliska kowe i zarolowe, a prawie jedn pit wody Sanu. Obszar obejmuje najciekawsze i najbardziej cenne przyrodniczo fragmenty doliny Dolnego Sanu na odcinku Jarosaw - ujcie. Dolina dolnego Sanu to druga obok doliny Wisy centralna dolina Kotliny Sandomierskiej. Celem ochrony w obszarze jest zachowanie mozaiki siedliskowej charakterystycznej dla wikszych dolin rzecznych. Zidentyfikowano tu cznie 14 typw siedlisk przyrodniczych z Zacznika I Dyrektywy Siedliskowej. Najwiksze znaczenie maj: kompleks zbiorowisk przykorytowych (gi wierzbowe, zioorola i pionierska rolinno na piaszczystych odsypach i namuliskach). Istotn rol w dolinie odgrywaj take rnego typu ekstensywnie uytkowane ki oraz, szczeglnie w pnocnej czci obszaru, liczne starorzecza z bogat flor wodn. Mode strome zbocza w okolicach Zarzecza i Krzeszowa, poza rolinnoci ciepolubn, obfituj w wysiki i wypywy wd podziemnych, na ktrych wyksztaciy si gi olszowe z masowym udziaem skrzypu olbrzymiego. Na suchy kach i pastwiskach oraz na krawdziach erozyjnych wyksztacaj si ciekawe zbiorowiska kserotermiczne. Flor i faun cechuje znaczne bogactwo, wykazano tu 19 gatunkw z Zacznika II Dyrektywy Siedliskowej. Wystpuj tu istotne na poziomie regionalnym populacje modraszka teleiusa, modraszka nausithousa, wydry i bole (ryba). W dolinie wystpuj rwnie takie gatunki rolin jak storczyk cuchncy, ra francuska, piciornik skalny, powojnik prosty, kotewka orzech wodny oraz owad: modliszka zwyczajna. Obszar stanowi take istotny korytarz ekologiczny w tym dla ichtiofauny. Wody rzeki San i jej dopyww s siedliskiem cennych gatunkw ryb z Zacznika II Dyrektywy Siedliskowej. Dorzecze Sanu objte jest krajowym programem restytucji ryb wdrownych (certy, troci wdrownej, ososia i jesiotra ostronosego) za jej dopywy na tym odcinku s wymieniane jako jedne z ciekw dorzecza o walorach kwalifikujcych je jako potencjalne tarliska anadromicznych ryb wdrownych i siedlisko ryb prdolubnych o znaczeniu europejskim.

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Lasy Sieniawskie Lasy Sieniawskie (kod obszaru: PLH 180054) stanowi zwarty kompleks leny o powierzchni okoo 220 km2, lecym na Paskowyu Tarnogrodzkim. Lasy wchodzce w skad obszaru zarzdzane s przez trzy nadlenictwa: Sieniawa, Oleszyce i Radymno, nalece do RDLP Krosno. Z uwagi na due zrnicowanie powierzchni, znaczn liczb ciekw i terenw zabagnionych, obszar ten jest w wielu miejscach trudno dostpny, a gospodarka lena jest tam utrudniona. Sprzyja to zachowaniu bardziej naturalnego skadu gatunkowego drzewostanw. Uwarunkowania te s korzystne dla bytowania wielu rzadkich gatunkw ssakw, pazw, ptakw, a take bezkrgowcw. Obszar jest wan ostoj

34

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

populacji wilka liczcej 6-8 osobnikw. W obszarze stwierdzono obecno dwch osiadych watah (grup rodzinnych) wilkw. Ponadto w obszarze wystpuje do licznie bbr (10-15 osobnikw )oraz wydra (okoo 40 osobnikw). Spord nietoperzy obserwowano tu nocka rudego i borowca wielkiego. Ponadto stwierdzono w obszarze rzadki gatunek bezkrgowca: pachnic dbow. Wystpuje tu okoo 158 gatunkw ptakw, z czego 37 to gatunki z Zacznika I Dyrektywy Ptasiej. Midzy innymi stwierdzono tu gniazdujc populacj bociana czarnego, trzmielojada, orlika krzykliwego, derkacza, puchacza, puszczyka uralskiego, dzicioa zielonosiwego, dzicioa biaoszyjego i muchowki biaoszyjej. Na wystpujcych w Lasach Sieniawskich yznych glebach dominuj lasy mieszane (okoo 60% powierzchni). Drugi w kolejnoci s bory oraz fragmenty olsw. Spord siedlisk z zacznika I Dyrektywy Siedliskowej najwiksz powierzchni (cznie 1764 ha) zajmuje grd subkontynentalny, kwane buczyny niowe (611 ha) oraz gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (580 ha). Z rolin chronionych stwierdzono tu m.in. wystpowanie trzech storczykw: stoplamka plamistego Dactylorhiza maculata, listery jajowatej Listera ovata oraz gnienika lenego Neottia vidus-avis, dwch gatunkw widakw: widaka jaowcowatego Lycopodium annotinum i widaka godzistego Lycopodium clavatum oraz przylaszczki pospolitej Hepatica nobilis, wawrzynka wilcze yko Daphne mezereum i ciemiycy zielonej Veratrum lobelianum. Obszar ley w granicach Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, utworzonego w 1987 roku, o powierzchni 52.408 ha. W jego granicach znajduj si jeden rezerwaty przyrody: Lupa (1953 r., 4,2 ha) w Nadlenictwa Sieniawa, chronicy fragmentu lasu posiadajcego cechy zespou naturalnego, bdcego pozostaoci dawnej Puszczy Solskiej. Pooenie obszarw Natury 2000 w granicach terenw Miasta i Gminy Sieniawa prezentuje Rysunek 3.

35

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

Rys. 3. Pooenie obszarw Natura 2000 nas terenie Miasta i Gminy Sieniawa

4.1.2. GLEBY I POWIERZCHNIA ZIEMI Obszar Miasta i Gminy Sieniawa, tak jak i caego powiatu przeworskiego pod wzgldem rodowiska glebowego naley do obszarw raczej zrnicowanych, co w duej mierze zaley od rnorodnoci podoa geologicznego, rnorodnoci topograficznej zwizanej z nachyleniami i wysokoci powierzchni terenu, porednio take z bogactwa szaty rolinnej, a wreszcie zmiennoci czynnikw antropogenicznych. Na obszarze Gminy Sieniawa ktra pooona jest w dolinie dolnego Sanu przewaajc czci pokrywy glebowej s mady brunatne oraz czarnoziemne. Teren Doliny Sanu przylegajcy do koryta rzeki pokryty jest utworami aluwialnymi. Bliej koryta zalegaj gwnie gliny rednie i pyy, natomiast dalej materia ciszy, tj. ilasty. Oglnie mona powiedzie, e mady wytworzone na utworach lejszych s glebami lepszymi, w porwnaniu z tymi, ktre powstay na cikim materiale ilastym. Te pierwsze zaliczane s do najwyszych klas bonitacyjnych I i II, drugie natomiast do klasy IV. Dominuj tu gleby dobre i bardzo dobre zaliczane do 1 i 2 kompleksu przydatnoci rolniczej (gleby pszenne bardzo dobre i dobre), a wystpowanie siedlisk kowych z reguy pokrywa si z wystpowaniem mad cikich, trudniejszych do uprawy i odznaczajcych si mniej korzystnymi dla produkcji rolnej stosunkami wodnymi. Piaski doliny Sanu stanowi przewanie ska macierzyst gleb bielicowych. Zwykle s one silnie przemyte, a czasem rwnie podmoke. W takich warunkach wilgotnociowych

36

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

mog si niekiedy na nich tworzy czarne ziemie. Pewn regu jest, e na suchych piaskach tworz si gleby brunatne, podczas gdy piaski wilgotne sprzyjaj tworzeniu si bd to gleb bielicowych, bd czarnych ziem albo murszw. W Polsce wyrnia si osiem klas bonitacyjnych oraz klas VIz, tj. gleby klasy I gleby orne najlepsze, gleby klasy II - gleby orne bardzo dobre, gleby klasy III (a i b) gleby orne rednio dobre, gleby klasy IV (a i b) - gleby orne redniej jakoci lepsze i gorsze, gleby klasy V gleby orne sabe, gleby klasy VI - gleby orne najsabsze oraz gleby klasy VI Rz gleby pod zalesienia. Charakterystyk klas bonitacyjnych gruntw ornych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa prezentuje Rysunek 4.

Rys. 4. Klasyfikacja bonitacyjna gruntw ornych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa

Znaczna wikszo gleb gminy charakteryzuj si klas IVa gleby orne redniej jakoci, lepsze oraz IV b gleb orne redniej jakoci, gorsze. Gleby te stanowi okoo 44% caej pokrywy glebowej w gminie. Gleby orne najlepsze stanowi tylko 0,12 % cakowitej pokrywy glebowej gminy. Wojewdzki Inspektorat Ochrony rodowiska w Rzeszowie dokona oceny agrochemicznej parametrw gleb uytkowanych rolniczo na terenie wojewdztwa podkarpackiego. Przeprowadzone badania w latach 2007-2008 przez Okrgow Stacj Chemiczno Rolnicz w Rzeszowie wykazuj i udzia gleb kwanych oraz ubogich w przyswajalne formy potasu i fosforu w stosunku do lat poprzednich zmniejszy si o kilka procent. Natomiast poziom zawartoci badanych metali cikich jest do stabilny (pod warunkiem braku dopywu zanieczyszcze) i ich koncentracja nie powinna zmieni si znaczco, co potwierdzaj oglnopolskie badania IUNG PIB w Puawach.

37

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

Zakwaszenie gleb O odczynie (pH) gleby decyduje wiele elementw, jednak do najwaniejszych naley zaliczy rodzaj skay macierzystej, skad granulometryczny oraz zabiegi agrotechniczne. Zakwaszenie rodowiska glebowego decyduje o waciwociach fizycznych gleby, yciu poytecznej mikroflory glebowej i pobieraniu przez roliny pierwiastkw mineralnych. Kwany odczyn ogranicza pobieranie przez roliny przyswajalnych makroskadnikw z roztworu glebowego, a jednoczenie zwiksza dostpno dla rolin metali cikich. Proces wapnowania jest jednym z gwnych zabiegw agrotechnicznych, majcych wpyw na yzno gleby i zwikszenie zdolnoci produkcyjnych. Jest ono rwnie najbardziej efektywnym sposobem ograniczenia przyswajalnoci metali cikich przez roliny. Na terenie Powiatu Przeworskiego przewaaj gleby zakwaszone (53%), gleby lekko kwane oraz gleby o odczynie obojtnym i zasadowym stanowi 47% obszaru. Gleby kwane i bardzo kwane wymagaj procesw wapnowania. Z danych Okrgowej Stacji Chemiczno Rolniczej, okoo 50% gleb powiatu naley podda procesowi wapnowania, a w przypadku 35% gleb zastosowanie procesu wapnowania jest zbdne.

Zasobno gleb w makroelementy Stan zasobnoci gleb w przyswajalne makro i mikroelementy jest w znacznym stopniu zwizany ze skadem geochemicznym gleby, ale rwnoczenie jest wskanikiem poziomu produkcji rolinnej i wielkoci nawoenia. Znajomo zawartoci tych skadnikw w glebie jest podstaw do prowadzenia zrwnowaonego nawoenia zgodnie z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej, uwzgldniajc jego optymalizacj ekonomiczn i ekologiczn. Badania prowadzone w latach 2007-2008 przez Okrgow Stacj Chemiczno Rolnicz w Rzeszowie wykazay, e 41% gleb uytkowanych rolniczo w Powiecie Przeworskim wykazuje znaczcy deficyt fosforu. Natomiast wysok oraz bardzo wysok zawartoci fosforu charakteryzuje si okoo 33% powierzchni gleb. Bardzo nisk i nisk zawarto potasu (K2O) wykazuje 52 % badanych gleb powiatu przeworskiego. Natomiast tylko 15 % gleb powiatu wykazuje do wysok i bardzo wysok zasobno w potas. Odmiennie ksztatuje si zasobno w magnez, gdzie 58% uytkw rolnych wykazuje zadowalajc zawarto a tylko 23% zawarto bardzo nisk i nisk. Naley stwierdzi jednoznacznie, e z roku na rok pogbia si deficyt przyswajalnych form fosforu(P2O5) w glebach a na staym poziomie ksztatuje si niedobr potasu (K2O) ktry dotyczy wikszoci uytkw rolnych powiatu. Zasobno gleb w magnez nie powinna budzi obaw pod warunkiem, e bd one systematycznie wapnowane co sprawi, e pierwiastek ten w peni bdzie dostpny dla rolin.

38

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

4.1.3. ZASOBY I OCENA JAKOCI WD PODZIEMNYCH Zarzdzanie gospodark wodn na terenie Gminy sprawuje Regionalny Zarzd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Pod wzgldem hydrograficznym teren Miasta i Gminy Sieniawa ktry ley w obrbie Powiatu Przeworskiego naley do dorzecza Wisy. Znaczne zrnicowanie budowy geologiczno-strukturalnej powoduje du rnorodno i zmienno zasobw wd podziemnych. Zasadniczym poziomem uytkowym wd podziemnych powszechnie eksploatowanym i majcym najwiksze znaczenie gospodarcze na obszarze caej gminy jest czwartorzd, ktry stanowi w tym rejonie gwne rdo wody. Udzia wd czwartorzdowych w caoci jest najwikszy i wynosi 95%. Pozostaymi uytkowymi poziomami wodononymi s: trzeciorzd i dolna kreda. Wody w utworach trzeciorzdowych maj niewielkie znaczenie uytkowe i wycznie lokalny charakter. Pod wzgldem hydrograficznym teren Miasta i Gminy Sieniawa naley do dorzecza Wisy i mieci si w obrbie Gwnego Zbiornika Wd Podziemnych nr 425 Dbica Stalowa Wola Rzeszw. GZWP jest jednym z najwikszych i najbardziej zasobnych w wod zbiornikw regionu Zapadliska Podkarpackiego. Posiada on udokumentowane zasoby dyspozycyjne w wysokoci 140.000 m3/d. Wody podziemne na obszarze zbiornika nale s dobrej jakoci i nale do II i III klasy jakoci. Duy wpyw na jako wd w obrbie zbiornika maj zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego. Wystpowania GZWP wie si z wyznaczaniem w tym obszarze stref ochronnych i wprowadza pewne ograniczenia, ktre dotycz przede wszystkim korzystania z wd podziemnych i powierzchniowych oraz uytkowania gruntw. Monitoring jakoci wd podziemnych prowadzony jest przez Pastwowy Instytut Geologiczny w ramach Pastwowego Monitoringu rodowiska na poziomie krajowym (sie krajowa) oraz w sytuacjach uzasadnionych specyficznymi potrzebami regionu, take w sieciach regionalnych. System obserwacji monitoringowych obejmuje zwyke (sodkie) wody podziemne wystpujce w jednolitych czciach wd podziemnych, ktrych zawarto substancji rozpuszczonych (mineralizacja) nie przekracza 1000 mg/l. Monitoring stanu chemicznego wd podziemnych prowadzony jest w formie monitoringu diagnostycznego oraz operacyjnego. Monitoringiem diagnostycznym objte s jednolite czci wd podziemnych, ktre dostarczaj rednio 100 m3 wody na dob, czyli w Polskich warunkach wszystkie jednolite czci wd podziemnych. Monitoringiem operacyjnym s objte jednolite czci wd podziemne uznane za zgroone nie osigniciem dobrego stanu. Na terenie Miasta i Gminy Sieniawa brak jest obecnie punktw pomiarowych PIG dziaajcych w ramach krajowej sieci monitoringu. Najblisze punkty zlokalizowane s na terenie miasta acut oraz miasta Leajsk. Zgodnie z Rocznikiem Hydrogeologicznym

39

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

Pastwowej Suby Hydrogeologicznej z 2008 roku jako wd w tych punktach wygldaa nastpujco: Punkt monitoringu na terenie Miasta acut wody dobrej czystoci klasa II, Punkt monitoringu na terenie Miasta Leajsk wody zadowalajcej czystoci klasa III. 4.1.4. ZASOBY I OCENA JAKOCI WD POWIERZCHNIOWYCH Miasto i Gmina Sieniawa pooona jest w dolinie Dolnego Sanu, w pobliu ujcia do Sanu rzeki Lubaczwki i Wisoka. Najwikszymi rzekami przepywajcymi przez teren gminy s: San, Wisok, Lubaczwka, potok Dybkowski i potok Czerniawka. Potoki zasilane s gwnie wodami opadowymi i roztopowymi, szybko reaguj na zmian zasilania. Spotykane s nage i krtkotrwae wezbrania wd spowodowane letnimi burzami. Rzeka San jest prawobrzenym dopywem Wisy, cakowita jej dugo wynosi 443,4 km. rdo Sanu znajduje si na terenie Ukrainy, na wysokoci okoo 925 m n.p.m., na poudniowowschodnich stokach Piniaszkowego w Bieszczadach Zachodnich, w pobliu miejscowoci Sianki. Gmina Sieniawa pooona jest w obszarze doliny Sanu, ktry stanowi na odcinku od Przemyla do Sandomierza korytarz komunikacyjny, ktrym biegn droga krajowa 862 oraz linia kolejowa Przemyl Rozwadw. Ta cz doliny Sanu charakteryzuje si swoist flor i faun W dolnie przewaaj lasy gowe, bagienne olsy, starorzecza, szuwary oraz luiczne trzcinowiska. Charakterystyczne gatunki zwierzt dla tego obszaru to kumak nizinny, rne gatunki ab zielonych (np. jeziorowa), brodziec piskliwy, czajka, wydra i wiele innych. Rzeka Wisok jest lewobrzenym dopywem Sanu, o cakowitej dugoci 220 km, a jej dorzecze ma powierzchnie rzdu 3.528 km2. Wisok jest rzek grsk, o wartkim biegu rzeki, skalistym podou i licznymi przeomami. Wypywa na wysokoci 823 m n.p.m. w Beskidzie Niskim, ze stokw Kanasiwki. W grnym biegu tworzy przeomy, w rodkowym meandruje. Przepywa przez Pogrze Bukowskie, Doy Jasielsko-Sanockie, Kotlin Sandomiersk. W Sieniawie k. Beska w latach 1971-78 wybudowano na rzece Wisok zapor wodn. Zbiornik utworzony zosta dla celw retenyjno-komunalnych. Posiada on o powierzchni 1,31 km2, dugoci 174 m i wysokoci 31 m. Rzeka Lubaczwka jest prawobrzenym dopywem rzeki San. Rzeka znajduje si na terenie Kotliny Sandomierskiej a swj pocztek bierze jako Zawadwka (w grnym biegu) na Roztoczu Wschodnim, na Ukrainie. W obszar Polski wpywa w okolicy Budomierza. Rzeka przepywa przez Miasto i Gmin Sieniawa w granicach administracyjnych wsi lecej na obszarze gminy, tj. Czerwonej Woli. Rzeka uchodzi do Sanu na wysokoci 178 m n.p.m. w Manasterzu. Cakowita dugo rzeki wynosi 88,2 km, w tym 67,3 km znajduje si na obszarze Polski.

40

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

Ponadto na obszarze gminy wystpuje szereg bezimiennych ciekw, okresowo wysychajcych oraz sie roww melioracyjnych znacznie wpywajca na warunki wilgotnociowe powierzchniowych warstw pokrywy glebowej. W cigu roku maksymalny odpyw w rzekach regionu wystpuje w okresie marzeckwiecie, natomiast minimum odpywu obserwowane jest najczciej we wrzeniu. Tak jak i w caym dorzeczu grnej Wisy, najczciej wystpuj dwa rodzaje wezbra:
roztopowe: ich przyczyn jest gwatowne wiosenne topnienie pokrywy nienej, w odrnieniu od wezbra opadowych, charakteryzuj si nisz kulminacj fal, powodziowych i duszym czasem trwania;

opadowe: spowodowane deszczami rozlewnymi, powoduj szybko przesuwajce si kulminacje fal powodziowych.

Od 2007 r. monitoring wd powierzchniowych prowadzony jest w wyznaczonych dla potrzeb planowania gospodarowania wodami jednolitych czciach wd powierzchniowych (JCW). Jednolita cz wd powierzchniowych oznacza oddzielny i znaczcy element wd powierzchniowych, taki jak jezioro, zbiornik, strumie, rzeka lub kana, cz strumienia, rzeki lub kanau, wody przejciowe lub pas wd przybrzenych. W ostatnich latach Wojewdzki Inspektorat Ochrony rodowiska w Rzeszowie prowadzi badania monitoringowe wd powierzchniowych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa w trzech punktach pomiarowo kontrolnych, tj.: rzeka San w miejscowoci Leachw - km 100,9 (pomiary w latach 2004-2006), rzeka Szewnia w miejscowoci Leachw Osada km 0,5 (pomiary w roku 2007), rzeka San w miejscowoci Ubieszyn km 99,4 (pomiary w latach 2008-2009). W latach 2004-2007 Wojewdzki Inspektorat Ochrony rodowiska w Rzeszowie wykona ocen jakoci wd powierzchniowych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa w oparciu o piciostopniow skal jakoci zgodnie z rozporzdzeniem Ministra rodowiska z dnia 11 lutego 2004 roku. Wyniki tej oceny dla okrelonych punktw pomiarowo kontrolnych prezentuje ponisza tabela. Przeprowadzone badania monitoringowe w latach 2004-2007 wykazay e cieki Miasta i Gminy Sieniawa charakteryzoway si klas III, tj. wody zadowalajcej jakoci oraz klas IV wody zej jakoci. Na obnion jako wd rzeki San w 2006 roku wpyw miaa podwyszona zawarto oglnej liczby bakterii grupy coli oraz wskanik CHZTCr. Wody

41

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

rzeki Szewnia zostay zaklasyfikowane do klasy III w zwizku z obnieniem warunkw tlenowych (BZT5) oraz wystpowaniem zanieczyszcze organicznych CHZTCr. Ponadto zanotowano podwyszon zawarto substancji biogennych, tj. azotu Kjeldahla. Ponadto wody w typ punkcie charakteryzoway si do du zawartoci oglnej liczby bakterii coli (Oglna liczna bakterii coli III klasa jakoci). Od 2007 r. monitoring wd powierzchniowych prowadzony jest w wyznaczonych dla potrzeb planowania gospodarowania wodami jednolitych czciach wd powierzchniowych (JCW). Jednolita cz wd powierzchniowych oznacza oddzielny i znaczcy element wd powierzchniowych, taki jak jezioro, zbiornik, strumie, rzeka lub kana, cz strumienia, rzeki lub kanau, wody przejciowe lub pas wd przybrzenych. Od 2007 r. monitoring wd powierzchniowych prowadzony jest w wyznaczonych dla potrzeb planowania gospodarowania wodami jednolitych czciach wd powierzchniowych (JCW). Jednolita cz wd powierzchniowych oznacza oddzielny i znaczcy element wd powierzchniowych, taki jak jezioro, zbiornik, strumie, rzeka lub kana, cz strumienia, rzeki lub kanau, wody przejciowe lub pas wd przybrzenych. W 2008 r. Wojewdzki Inspektorat Ochrony rodowiska w Rzeszowie realizowa ustalony na lata 2007-2009 program monitoringu wd powierzchniowych, uwzgldniajcy wymagania Ramowej Dyrektywy Wodnej. Wody Miasta i Gminy Sieniawa zostay przebadane w oparciu o Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czci wd powierzchniowych, ktre dokonuje si w zakresie regulacji wdroenia Ramowej Dyrektywy Wodnej. Rozporzdzenie w/w wymaga dokonania oceny stanu ekologicznego, elementw fizykochemicznych, stanu chemicznego oraz stanu jakoci wd. Na terenie Miasta i Gminy znajduj si dwa punkty kontrolno pomiarowe na ktrych przeprowadzono badania w 2008. Charakterystyk tych punktw przedstawia tabela poniej.
Tabela 2 Punkty pomiarowo kontrolne monitoringu rzek w 2008 roku na terenie Miasta i Gminy Sieniawa
Nazwa rzeki Km rzeki Nazwa punktu pomiarowego San - Ubieszyn Szewnia Laachw Osada Kod punktu pomiarowego PL01S1601_1922 Nazwa JCWP San od Wiaru do Wisoka bez Wisoka Szewnia Kod JCWP

San

99,4

PLRW2000192259

Szewnia

0,5

PL01S1601_1925

PLRW200017225729

Szczegow ocen jakoci wd rzecznych przeprowadzon przez WIO Rzeszw w 2008 roku w ww. punktach pomiarowo kontrolnych przedstawia tabela poniej.

42

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

Tabela 3 Ocena jakoci wd rzecznych w 2008 roku na terenie Miasta i Gminy Sieniawa
Wyszczeglnienie Rodzaj monitoringu Elementy fizykochemiczne Substancje szczeglnie szkodliwe Elementy biologiczne Stan ekologiczny wd Stan chemiczny wd Oglny stan wd Nazwa JCW San od Wiaru do Wisoka bez Wisoka MDRW, MORW dobry dobry i wyszy ni dobry bardzo dobry dobry dobry dobry Szewnia MORW dobry nie badano dobry dobry

Zgodnie z rozporzdzeniem, w przypadku gdy stan elementu biologicznego jakoci wd jest umiarkowany (III klasa), saby (IV klasa) lub zy (V klasa), wwczas nadaje si taki sam stan ekologiczny wd. Natomiast gdy stan wskanika biologicznego jakoci wd jest bardzo dobry (I klasa) lub dobry (II klasa) w ocenie stanu ekologicznego naley uwzgldni rwnie stan wskanikw fizykochemicznych oraz wskanikw substancji szczeglnie szkodliwych. Cieki przepywajce przez teren Miasta i Gminy Sieniawa w badanych punktach pomiarowo kontrolnych charakteryzuj si bardzo dobrym stanem elementw

biologicznych (punkt pomiarowo kontrolny San od Wiaru do Wisoka bez Wisoka), dobrym stanem elementw fizyko-chemicznych oraz dobry i wyszym ni dobry stanem jakoci wd pod wzgldem zawartoci substancji szczeglnie szkodliwych. Wody powierzchniowe na terenie gminy w oglnej ocenie we obu punktach pomiarowo kontrolnych zostay sklasyfikowane jako wody dobrej jakoci. Wody powierzchniowe gminy zostay take przebadane pod wzgldem stopnia ich eutrofizacji. Eutrofizacja definiowana jest jako proces wzbogacania wd biogenami, w szczeglnoci zwizkami fosforu I azotu, powodujcymi przyspieszony wzrost glonw oraz wyszych form ycia rolinnego. W wyniku pojawienia Sie tego typu zwizkw nastpuj niepodane zakcenia biologicznych stosunkw w rodowisku wodnym oraz pogorszenie jakoci tych wd. W ramach realizacji obowizku wynikajcego z art. 47, ustawy Prawo Wodne, wykonana zostaa ocena stopnia eutrofizacji wd powierzchniowych spowodowanej odprowadzeniem do wd zanieczyszcze ze rde komunalnych. Ocena obja lata 20042007, a podstaw oceny byo rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji jednolitych czci wd powierzchniowych oraz wskazwki opracowane przez Gwny Inspektorat Ochrony rodowiska w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie oceny stopnia eutrofizacji wd powierzchniowych. Analizie poddano wyniki bada ktre prowadzono take w punktach pomiarowo kontrolnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa. W ocenie uwzgldnione zostay elementy biologiczne oraz

43

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

wskaniki fizykochemiczne, charakteryzujce warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne oraz substancje biogenne. W przypadku braku wynikw dla wskanikw biologicznych, o ocenie decydoway wskaniki fizykochemiczne. Przyjto zaoenie, e woda nadmiernie zanieczyszczona, wykazujca cechy eutrofizacji, nie osiga stanu dobrego. W przebadanych wodach na terenie gminy, w punktach pomiarowo kontrolnych San Leachw (km 100,9) (badania przeprowadzone w latach 2004-2006) oraz w punkcie Szewnia (km 0,5) (badania przeprowadzone w 2007 roku) nie stwierdzono zjawiska eutrofizacji wd.

4.1.6. OCENA JAKOSCI POWIETRZA Gwn przyczyn zanieczyszczenia powietrza na obszarze miasta i gminy jest emisja antropogeniczna, tj. zwizana z dziaalnoci czowieka. Emisja tych zanieczyszcze pochodzi z procesw energetycznego spalania paliw oraz przemysowych procesw technologicznych. Drugim rde emisji zanieczyszcze do powietrza na terenie Miasta i Gminy Sieniawa jest emisja pochodzca ze rde ruchomych zwizanych z transportem pojazdw samochodowych. Do duy wpyw ma take emisja zwizana z ogrzewaniem mieszka w sektorze komunalno bytowym. Stosowanie wgla do ogrzewania mieszka w znaczny sposb wpywa na wzrost zanieczyszcze w powietrzu. Taki wzrost jest szczeglnie zauwaalny w okresach zimowych, wtedy mamy do du emisj pyw oraz zwizkw kancerogennych (np. benzo(a)pirenu) do powietrza. W ramach Pastwowego Monitoringu rodowiska jako powietrza atmosferycznego w wojewdztwie podkarpackim w 2008 r. monitorowana bya: w zakresie dwutlenku siarki i tlenku azotu na 4 stacjach automatycznych i 13 stanowiskach manualnych, w zakresie tlenku wgla na 2 stacjach automatycznych, w zakresie pyu zawieszonego PM10 na 16 stanowiskach, w tym na 3 prowadzone byy automatyczne pomiary PM10 a na 2 wykonywano automatyczne pomiary PM2.5, w zakresie benzenu na 9 stanowiskach pomiarowych, w zakresie metali i benzo(a)pirenu na 8 stacjach pomiarowych, w zakresie ozonu na 1 stanowisku pomiarowym.

Ocena zanieczyszczenia powietrza w wojewdztwie podkarpackim za rok 2008 wykonana zostaa na podstawie caorocznych serii pomiarowych ze stacji monitoringowych. Stacje te nadzorowane s przez Wojewdzki Inspektorat Ochrony rodowiska w Rzeszowie i Wojewdzk Stacj Sanitarno-Epidemiologiczn w Rzeszowie.

44

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

W przeprowadzonej ocenie jakoci powietrza w wojewdztwie podkarpackim za rok 2008 sklasyfikowano nastpujce strefy, w ktrych: poziom choby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny powikszony margines tolerancji lub poziom docelowy (klasa C), poziom choby jednej substancji mieci si pomidzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powikszonym o margines tolerancji (klasa B), poziom substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego lub poziomu docelowego (klasa A). Klasyfikacji stref dokonano oddzielnie dla dwch kryteriw ustanowionych: w celu ochrony zdrowia (dla terenu kraju i uzdrowisk), w celu ochrony rolin (dla terenu kraju poza aglomeracjami i miastami na prawach powiatu). Kocowym wynikiem oceny jest okrelenie klasy dla strefy ze wzgldu na ochron zdrowia i klasy ze wzgldu na ochron rolin. Klasyfikacja przeprowadzana jest dla kadego zanieczyszczenia oddzielnie na podstawie najwyszych wystpujcych w strefie ste. Ocena obejmuje wszystkie substancje, dla ktrych w rozporzdzeniu Ministra rodowiska w sprawie poziomw niektrych substancji w powietrzu okrelono wartoci dopuszczalne lub wartoci docelowe ste w powietrzu. Lista zanieczyszcze, jakie naley uwzgldni w ocenie rocznej, dokonywanej pod ktem spenienia kryteriw okrelonych w celu ochrony zdrowia, obejmuje: dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), tlenek wgla (CO), benzen (C6H6), ozon (O3), py zawieszony o rednicy ziaren poniej 10m (PM10), ow (Pb), kadm (Cd), nikiel (Ni), arsen (As), benzo(a)piren (B(a)P). Do zanieczyszcze, ktre naley uwzgldni w ocenie rocznej dokonywanej pod ktem spenienia kryteriw okrelonych w celu ochrony rolin, zalicza si: dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOX) oraz ozon (O3). Podstaw klasyfikacji stref w oparciu o wyniki rocznej oceny jakoci powietrza za rok 2008 stanowi:
w przypadku dwutlenku siarki, tlenkw azotu, oowiu, pyu zawieszonego PM10 i tlenku wgla dopuszczalny poziom substancji w powietrzu (w niektrych przypadkach, rozporzdzenie Ministra rodowiska w sprawie poziomw niektrych substancji w powietrzu okrela dozwolon liczb przekrocze dopuszczalnego poziomu), w przypadku dwutlenku azotu i benzenu dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powikszony o margines tolerancji (dozwolone przypadki przekrocze poziomu dopuszczalnego odnosz si take do jego wartoci powikszonej o margines tolerancji), w przypadku arsenu, kadmu, niklu, benzo(a)pirenu i ozonu poziom docelowy.

45

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

Ocena powietrza po ktem ochrony zdrowia W zakresie zanieczyszcze: SO2, NO2, NOX, CO, benzenu, pyu PM10, metali (ow, arsen, kadm, nikiel) i benzo(a)piranu, na potrzeby ocen rocznych wojewdztwo podkarpackie podzielone zostao na dziewi stref. Miasto i Gmina Sieniawa naley do strefy jarosawsko lubaczowskiej ktra charakteryzuje si kodem PL.18.04.z.03. W 2008 na obszarze strefy jarosawsko - lubaczowskiej nie stwierdzono przekrocze dopuszczalnych norm, co dao podstaw do zaklasyfikowania jej pod wzgldem wszystkich w/w zanieczyszcze do klasy A. Wyjtek w przeprowadzonej ocenie stanowi przekroczenia zawartoci pyu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu. Przekroczenie standardw imisyjnych

okrelonych dla pyu zawieszonego PM10 wystpio w obszarze Jarosawia. W strefie jarosawsko lubaczewskiej w 2008 najwikszym rdem punktowym, zlokalizowanym na terenie miasta, emitujcym zanieczyszczenia pyowe jest Owens Illinois Produkcja Polska S.A. Jarosaw. W 2008 roku zakad wprowadzi do powietrza ponad 56 Mg zanieczyszcze pyowych. Stenia pyu znacznie rniy si od siebie w sezonie letnim i zimowym. Przekroczenia pyu PM10 w Jarosawiu w 2008 roku notowane byy gwnie w okresie zimowym. Poziom zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem zawartym w pyle

zawieszonym PM10, w kryterium ochrony zdrowia, ocenia si w odniesieniu do poziomu docelowego ustalonego dla roku kalendarzowego na poziomie 1 ng/m3. Badania prowadzone w wojewdzkiej sieci monitoringu jakoci powietrza wykazay, e w 2008 roku stenia benzo(a)pirenu przekroczyy warto docelow we wszystkich punktach

pomiarowych na terenie wojewdztwa. Benzo(a)piren emitowany jest w znacznych ilociach do powietrza w wyniku spalania paliw staych na cele grzewcze. Na wszystkich stanowiskach pomiarowych stenia benzo(a)pirenu osigay bardzo wysokie wartoci w sezonie grzewczym, wielokrotnie przekraczajce warto 1 ng/m3. Strefa jarosawsko - lubaczewska pod wzgldem zawartoci pyu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu zaliczona zostaa do klasy C (przekroczony poziom docelowy). W 2008 roku na terenie wojewdztwa podkarpackiego pomiary ste ozonu w powietrzu atmosferycznym, w kryterium ochrony zdrowia, prowadzone byy na stacji w Jale przy ul. Floriaskiej. Dodatkowo w jedenastu punktach pomiarowych wykonywano pasywne pomiary wybranych prekursorw ozonu (benzenu, tolenu, n-oktanu, n-heksanu, m+pksylenu, nheptanu, oksylenu, cykloheksanu, formaldehydu), w celu okrelenia poziomu tych substancji w powietrzu na obszarze wojewdztwa podkarpackiego i potencjalnego wpywu wartoci ich ste na poziomy ozonu. W okresie objtym analiz nie wystpio przekroczenie poziomu docelowego ozonu, w ocenie za rok 2008 wojewdztwo podkarpackie zakwalifikowano do klasy A. Na obszarze wojewdztwa w 2008 roku nie zosta take osignity poziom celu dugoterminowego wyznaczonego dla ozonu na poziomie 120 g/m3 dla omiogodzinnego okresu uredniania wynikw. Termin osignicia poziomu celu

46

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

dugoterminowego upywa w 2020 roku. Osignicie celu dugoterminowego ozonu powinno by dokonane za pomoc ekonomicznie uzasadnionych dziaa technicznych

i technologicznych w ramach wojewdzkich programw ochrony rodowiska.

Ocena powietrza po ktem ochrony rolin Ze wzgldu na ochron rolin klasyfikowanych jest w wojewdztwie podkarpackim 7 stref (z wyczeniem stref-miast na prawach powiatw). Klasyfikacja dokonywana jest na podstawie wynikw pomiarw ze stanowisk, ktre speniaj wymagania lokalizacyjne okrelone w rozporzdzeniu Ministra rodowiska z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie dokonywania oceny poziomw substancji w powietrzu. W kryterium ochrony rolin na terenie wojewdztwa w 2008 roku pomiary ste dwutlenku siarki i dwutlenku azotu prowadzone byy na stanowisku zlokalizowanym w miejscowoci ydowskie (teren Magurskiego Parku Narodowego). Dodatkowo przy wykonywaniu oceny za rok 2008 wykorzystano wyniki pomiarw realizowanych przez WIO w Krakowie Delegatura w Nowym Sczu na terenie Magurskiego Parku Narodowego w punkcie Nieznajowa. Na podstawie wynikw bada z roku objtego ocen oraz lat ubiegych, w ocenie rocznej za rok 2008 w zakresie dwutlenku siarki oraz dwutlenku azotu w kryterium ochrony rolin, stref jarosawsko lubaczewsk, do ktrej naley Miasto i Gmina Sieniawa zaliczono do klasy A. Poziom zanieczyszczenia powietrza ozonem, ze wzgldu na ochron rolin, ocenia si w odniesieniu do poziomu dopuszczalnego, ustalonego dla okresu wegetacyjnego (1V-31 VII) jako warto AOT 40 na poziomie 18000 g/m3h. Warto AOT oznacza sum rnic pomidzy steniem jednogodzinnym wyraonym w g/m3 a wartoci 80 g/m3, dla kadej godziny w cigu doby pomidzy 8.00 a 20.00 czasu rodkowoeuropejskiego, dla ktrej stenie jest wiksze ni 80 g/m3. Na obszarze wojewdztwa podkarpackiego nie ma punktu pomiarowego do bada ste ozonu ze wzgldu na ochron rolin. Opierajc si na informacji o wartoci AOT40 obliczonej ze ste 1- godzinnych ozonu w sezonie wegetacyjnym (1V-31 VII) ze stacji pomiarowej w Szymbarku, ktra w 2008 roku wyniosa okoo11033 g/m3.h (61,3% normy), oraz danych o wysokoci ste dwutlenku azotu (prekursora ozonu) na stanowiskach pomiarowych przeznaczonych do prowadzenia pomiarw zanieczyszcze powietrza ze wzgldu na ochron rolin zlokalizowanych w miejscowociach ydowskie i Nieznajowa, wojewdztwo podkarpackie zakwalifikowano do klasy A. 4.1.7. HAAS Ze wzgldu na rodowisko wystpowania moemy dokona podziau haasu na trzy podstawowe grupy:

47

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

haas w przemyle (przemysowy), haas w pomieszczeniach mieszkalnych, uytecznoci publicznej terenach wypoczynkowych (komunalny), haas od rodkw transportu (komunikacyjny). Wojewdzkie inspektoraty ochrony rodowiska prowadz badania haasu

przemysowego i komunikacyjnego natomiast badaniami haasu komunalnego zajmuj si wojewdzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne. Ponadto zarzdcy drg winni prowadzi badania uciliwoci powodowane haasem pochodzcym z drg.

Haas przemysowy Poziomy haasw przemysowych ksztatuj si w sposb indywidualny dla kadego obiektu i zale od zbioru maszyn i urzdze haasotwrczych, izolacyjnoci obudowy hal przemysowych oraz prowadzonego procesu technologicznego. Na terenie Miasta i Gminy Sieniawa wystpuj rda haasu przemysowego, jednak dla adnego z podmiotw gospodarczych nie wydano decyzji o dopuszczalnym poziomie haasu. W zwizku z tym WIO nie prowadzi adnych pomiarw kontrolnych w tym zakresie. Ponadto do istotnym rdem haasu mog by obiekty usugowe oraz imprezy sezonowe. Zakady przemysowe i warsztaty usugowe s rdami haasu o ograniczonym zasigu oddziaywania, wpywaj one na warunki klimatu akustycznego, jednake wpyw ten ma charakter lokalny. Takie stacjonarne rda haasu mog jednak powodowa uciliwoci dla osb zamieszkujcych w ich najbliszym ssiedztwie.

Haas komunikacyjny Dokuczliwym rdem haasu jest komunikacja drogowa. Z uciliwoci akustyczn powodowan przez komunikacj spotykamy si rwnie na terenie Miasta i Gminy Sieniawa. Problem ten dotyczy przede wszystkim miasta oraz terenw zlokalizowanych przy gwnych drogach, w szczeglnoci drogi wojewdzkiej nr 835 Lublin Przeworsk, drogi wojewdzkiej nr 867 Sieniawa Oleszyce oraz drogi wojewdzkiej nr 870 Sieniawa Jarosaw. Z uwagi na wzrastajc liczb pojazdw, a tym samym zwikszajce si natenie ruchu mona przypuszcza, e na omawianym terenie bdzie si utrzymywa tendencja wzrostowa uciliwoci akustycznej powodowanej ruchem samochodowym. Z dyskomfortem akustycznym powodowanym przez komunikacj drogow wie si rwnie za jako nawierzchni drg.

48

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

V. ISTNIEJCE PROBLEMY OCHRONY RODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGLNOCI DOTYCZCE OBSZARW PODLEGAJCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 r. O OCHRONIE PRZYRODY

W projekcie Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa zidentyfikowano nastpujce problemy i zagroenia dla rodowiska naturalnego: WODY PODZIEMNE Zanieczyszczenia obszarowe pochodzenia rolniczego, w tym niewaciwe stosowanie nawozw sztucznych, organicznych i rodkw ochrony rolin (niedostosowane terminy i dawki nawoenia), brak pyt gnojowych itp. Brak waciwego systemu ujmowania i odprowadzania ciekw (nieszczelne zbiorniki bezodpywowe, wylewanie nieoczyszczonych ciekw do wd lub do ziemi), Deponowanie odpadw w miejscach do tego nieprzeznaczonych (bezporednio na ziemi, w ciekach wodnych itp.), Zanieczyszczenia pochodzenia przemysowego, w tym nieszczelne zbiorniki paliw i innych substancji, awarie przemysowe itp.

WODY POWIERZCHNIOWE Odprowadzanie ciekw z komunalnej oczyszczalni ciekw dla Miasta i Gminy Sieniawa do rowu melioracyjnego San. Pomimo tego, ze oczyszczalnia ma charakter proekologiczny stanowi ona zorganizowane rdo emisji zanieczyszcze, Emisja nieoczyszczonych ciekw bytowych do wd powierzchniowych i do ziemi, ktra wynika gwnie z niedostosowanie dugoci sieci kanalizacyjnej do faktycznych potrzeb gminy w tym zakresie. Prowadzone na szerok skal zwodocigowanie wsi nie byo zsynchronizowane z rwnoczesn budow sieci kanalizacyjnych (70% mieszkacw miasta i gminy korzysta z sieci kanalizacyjnej), co w efekcie doprowadzio do powstawania duej iloci ciekw, ktre czsto w stanie surowym trafiaj do rodowiska. Przyczyn jest gwnie brak sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich. To z kolei powoduje narastajce zagroenie dla czystoci wd powierzchniowych, bowiem cieki nieoczyszczone w sposb niekontrolowany trafiaj do rodowiska. Podczas gdy zrzut ciekw z oczyszczalni jest skoncentrowany i odbywa si punktowo kolektorami, spyw zanieczyszcze z terenw wiejskich nastpuje, w zwizku z nie uporzdkowaniem gospodarki ciekowej, systematycznie na caej dugoci odbiornika,

49

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

Powanym zanieczyszczeniem wd powierzchniowych w Miecie i Gminie Sieniawa s rwnie zanieczyszczenia obszarowe (Dyrektywa Azotanowa). S one odprowadzane do wd w sposb niezorganizowany, trudny do okrelenia pomiarowego. Gwnym rdem tych zanieczyszcze s mineralne i organiczne nawozy stosowane pod uprawy oraz chemiczna ochrona rolin. Transport tych substancji z terenu zlewni odbywa si przez wody roztopowe, opadowe i infiltracyjne na caej dugoci rzeki. Powyszy zesp zagroe doprowadza do nadmiernego wzbogacenia wd w substancje biogenne. Przeynienie wd powoduje nadmierny rozwj organizmw, a ich masowy rozkad obnia parametry biochemiczne wd. Stay dopyw ciekw powoduje degradacj wd powierzchniowych, ju w odcinkach rdowych.

Deponowanie odpadw (tzw. dzikie wysypiska) w ciekach wodnych oraz na powierzchni terenu, Bdy w stosowaniu zabiegw agrotechnicznych, takie jak niewaciwy sposb meliorowania gruntw, co powoduje obnienie poziomu wd gruntowych,

a w nastpstwie zmian skadu botanicznego rolinnoci, co w efekcie prowadzi do stepowienia terenu. Wana jest rwnie systematyczna konserwacja urzdze wodnych, co wpynie na popraw przepywu wody w rowach melioracyjnych. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE Na terenie miasta brak jest znaczcych przemysowych rde zanieczyszczenia powietrza. Emisja zanieczyszcze jest spowodowana uwalnianiem do atmosfery

zanieczyszcze pochodzenia energetycznego z kotowni zakadowych i palenisk domowych. Podstawowe zanieczyszczenia to SO2, NO2, py. rdem emisji do powietrza s rwnie drogi komunikacyjne. Wszystkie te rda maj znaczenie lokalne i zaliczane s do tzw. emisji niskiej. Ich uciliwo dla najbliszego otoczenia jest znaczna z uwagi zarwno na ich ilo, dotyczy to w szczeglnoci miasta, jak rwnie niekorzystne warunki rozprzestrzeniania si zanieczyszcze w powietrzu (gsto zabudowy).
ZAGROENIA ZWIZANE Z TRANSPORTEM I POWANE AWARIE

Zagroenia powodowane przez wszelkiego typu awarie infrastruktury technicznej stwarzajce zagroenia dla zdrowia i ycia ludzi oraz katastrofy wywoane przez siy natury powoduj konieczno prewencji i przeciwdziaania w celu zapewnienia bezpieczestwa gminy. Zgodnie z definicj powana awaria to zdarzenie, w szczeglnoci emisja, poar lub eksplozja powstaa w trakcie procesu przemysowego, magazynowania lub transportu, w ktrych wystpuje jedna lub wicej niebezpiecznych substancji, prowadzce do

50

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

natychmiastowego powstania zagroenia ycia lub zdrowia ludzi lub rodowiska lub powstania takiego zagroenia z opnieniem. Na terenie Miasta i Gminy Sieniawa mog wystpi zagroenia: naturalne (poary, wichry, susze, gradobicia); zagroenia cywilizacyjne (transport materiaw niebezpiecznych, awarie urzdze przemysowych i infrastruktury technicznej).

Transport jest powanym rdem zanieczyszczenia rodowiska zarwno w skali lokalnej jak i globalnej. Jest on zwizany z emisj zanieczyszcze do powietrza jak i zwikszeniem natenia haasu. W ostatnich latach w Polsce nastpi gwatowny rozwj transportu drogowego, prawie dwukrotnie wzrosa liczba prywatnych samochodw. Przez teren gminy przebiegaj drogi wojewdzkie Nr 835 Lublin Przeworsk, Nr 867 Sieniawa Oleszyce oraz Nr 870 Sieniawa Jarosaw. Drogi te biegn gwnie przez tereny mieszkalne o stosunkowo wysokim stopniu zaludnienia, co zwiksza zagroenie dla mieszkacw. Szlaki drogowe obcione s rwnie transportem substancji niebezpiecznych, co moe by rdem powanych awarii. Wzrost iloci samochodw, wie si rwnie z powstawaniem odpadw w skutek wycofywania z ruchu pojazdw ju wyeksploatowanych. ZASOBY NATURALNE PRZYRODY Na terenie gminy Sieniawa wystpuj nastpujce obszary cenne przyrodniczo objte ochron na mocy Ustawy o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz.U.09.151.1220 ze zm.). Sieniawski Obszar Chronionego Krajobrazu Rezerwat przyrody Lupa Pomniki przyrody Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Dolina Dolnego Sanu Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Lasy Sieniawskie

Potencjalne zagroenia dla Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze wzgldu na wyrniajcy si krajobraz o zrnicowanych ekosystemach, wartociowe ze wzgldu na moliwo zaspokajania potrzeb zwizanych z turystyk i wypoczynkiem lub penion funkcj korytarzy ekologicznych. Gwne zagroenia dla obszaru stanowi moe: niewaciwie prowadzona gospodarka lena i rolna niesprzyjajca zachowaniu rnorodnoci biologicznej siedlisk przyrodniczych,

51

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

zabijanie dziko wystpujcych zwierzt, niszczenie ich nor, legowisk, innych schronie i miejsc rozrodu oraz tarlisk, zoonej ikry, realizacja przedsiwzi mogcych znaczco oddziaywa na rodowisko, likwidowanie i niszczenie zadrzewie rdpolnych, przydronych i nadwodnych, wykonywanie prac ziemnych trwale znieksztacajcych rzeb terenu, dokonywanie zmian stosunkw wodnych, jeeli su innym celom ni ochrona przyrody lub zrwnowaone wykorzystanie uytkw rolnych i lenych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka,

likwidowanie naturalnych zbiornikw wodnych, starorzeczy i obszarw wodnobotnych.

Potencjalne zagroenia dla rezerwatu przyrody Lupa Przedmiotem ochrony w rezerwacie jest fragment leny z charakterystycznym dla tej dzielnicy drzewostanem mieszanym posiadajcym cechy zespou naturalnego. W rezerwacie znajduj si pomnikowe jody pospolite majce od 140-180 lat oraz inne gatunki drzew tj. buk, db oraz sosna. Gwne zagroenie dla wartoci przyrodniczych rezerwatu stanowi moe

niewaciwie prowadzona gospodarka lena. Rezerwat Lupa pooony jest w granicach Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zagroenia dla OCHK opisano powyej.

Potencjalne zagroenia dla pomnikw przyrody zlokalizowanych na ternie gminy Pomnikami przyrody s pojedyncze twory przyrody ywej i nieoywionej lub ich skupiska o szczeglnej wartoci przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczajce si indywidualnymi cechami, wyrniajcymi je wrd innych tworw, okazaych rozmiarw drzewa, krzewy gatunkw rodzimych lub obcych, rda, wodospady, wywierzyska, skaki, jary, gazy narzutowe oraz jaskinie. Na terenie gminy zlokalizowanych jest pitnacie pomnikowych okazw drzew, w wikszoci na terenie parkw dworskich, cmentarzy i lasw. Zagroenie dla nich stanowi mog przeksztacenia siedlisk (np. zmiany stosunkw wodnych), inwazje szkodnikw oraz poary lasw.

52

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

Potencjalne zagroenia dla Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Dolina Dolnego Sanu W tabeli poniej zestawiono gwne typy siedlisk przyrodniczych z Zacznika I Dyrektywy siedliskowej wystpujce na terenie ostoi oraz potencjalne zagroenia dla tych siedlisk (zgodnie z Poradnikami Ochrony Siedlisk zamieszczonymi na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska).

Tabela 4 Potencjalne zagroenia dla siedlisk przyrodniczych wystpujcych na terenie SOO Dolina Dolnego Sanu
Lp. Kod i nazwa siedliska Potencjale zagroenia - zaprzestanie koszenia lub uytkowanie bez nawoenia; - intensyfikacja gospodarki na uytkach zielonych (zwikszenie nawoenia, nisze koszenie, ubijanie gleby w zwizku z mechanizacj prac); - prowadzenie intensywnego wypasu; - likwidacja drobnych indywidualnych gospodarstw rolnych i wcielane gruntw do duych, stosujcych intensywne metody gospodarowania podmiotw lub ich zalesianie. - wycinanie lasw i zakadanie k lub pastwisk; - usuwanie drzewostanw utrudniajcych spyw wd powodziowych i tworzcych zatory lodowe; - regulacje rzek i odcinanie waami od wpywu powodzi; - nadmierna eutrofizacja wywoana zrzutami ciekw, komunalnych, rolniczych i przemysowych; - zmiana reimu hydrologicznego wywoana budow zbiornikw zaporowych; - presja wdkarska (wydeptywanie cieek i stanowisk, przekopywanie runa, palenie ognisk, pozostawianie odpadw); - fragmentacja gw przez sie dolinnych drg do zwzki siana; - usuwanie drzew i krzeww na midzywalu; - wycinanie gw z ssiedztwa waw z uwagi na ssaki erujce na waach i drce nory w pobliskich waach; - nasadzenia geograficznie i ekologicznie obcej dendroflory. - antropopresja przypieszajca proces eutrofizacji; - zamulanie, wypycanie i zanik starorzeczy zwizane gwnie z odcinaniem ich od kontaktu z rzek i brakiem okresowych zalewa. - antropogeniczne przeksztacenia dolin rzecznych takie jak budowa obwaowa, pogbianie koryta, minimalizacja wyleww, melioracje dolin; - zaprzestanie uytkowania k zaniechanie koszenia; - osuszanie siedlisk; - intensyfikacja koszenia i nawoenia; - wypas. - wycinanie majce na celu uatwienie spywu wd powodziowych i lodw; - zmiany warunkw siedliskowych ograniczenie zaleww, przesuszenie; - regulacja rzek i budowa zbiornikw zaporowych; - chorobowe zamieranie jesionw i dbw. - prace hydrotechniczne zwizane z regulacj dolin rzecznych; - nadmierna eutrofizacja podoa wywoana zrzutami ciekw komunalnych, rolniczych i przemysowych. - niewaciwa gospodarka lena, w tym znieksztacenie naturalnych skadw gatunkowych tych ekosystemw poprzez wprowadzanie sosny na grdowych siedliskach lasu mieszanego, czy buka i jaworu poza granic ich zasigu. - zaprzestanie koszenia; - intensyfikacja gospodarki karskiej (nawoenie, podsiewanie traw pastewnych, intensyfikacja koszenia, melioracje odwadniajce). - inwazja gatunkw obcego pochodzenia;

6510 Niowe i grskie wiee ki uytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

91E0 gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albofragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy rdliskowe)

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

6440 ki selemicowe (Cnidion dubii)

91F0 gowe lasy dbowowizowo-jesionowe (FicarioUlmetum) 3270 Zalewane muliste brzegi rzek 9170 Grd rodkowoeuropejski i subkontynentalny (GalioCarpinetum, TilioCarpinetum) 6410 Zmiennowilgotne ki trzlicowe (Molinion) 6430 Zioorola grskie

8 9

53

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

Lp.

Kod i nazwa siedliska (Adenostylion alliariae) i zioorola nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)

10

7140 Torfowiska przejciowe i trzsawiska (przewanie z rolinnoci z Scheuchzerio-Caricetea) 3130 Brzegi lub osuszane dna zbiornikw wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoto-Nanojuncetea 2330 Wydmy rdldowe z murawami napiaskowymi 6210 Murawy kserotermiczne (FestucoBrometea) - priorytetowe s tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczykw 6120 Ciepolubne, rdldowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)

Potencjale zagroenia - intensyfikacja rolnictwa prowadzca do przeksztacenia tych terenw na w pastwiska; - ruderalizacja tych fitocenoz; - ograniczenie powierzchni nadrzecznych aluwiw; - wskie obwaowywanie przeciwpowodziowe. - zabiegi melioracyjne; - eutrofizacja; - wprowadzanie ciekw i innych zanieczyszcze bytowych; - hodowla ryb; - zasypywanie gruzem i innymi odpadami. - zmiany stosunkw wodnych; - eutrofizacja. - eksploatacja piasku; - przeznaczanie tzw. nieuytkw pod budownictwo lub na cele rekreacyjne (kempingi, pola namiotowe). - zarzucenie ekstensywnej gospodarki pasterskiej; - spywajce z pl nawozy; - nawoenie organiczne; - przeznaczenie obszarw murawowych pod zabudow rekreacyjn. - zarzucenie ekstensywnej gospodarki; - wkraczanie gatunkw obcych dla siedliska; - spywajce z pl nawozy; - nawoenie organiczne.

11

12

13

14

rdo: Opracowanie wasne na podstawie Poradnikw Ochrony Siedlisk

Potencjalne zagroenia dla Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Lasy Sieniawskie W tabeli poniej zestawiono gwne typy siedlisk przyrodniczych z Zacznika I Dyrektywy siedliskowej wystpujce na terenie ostoi oraz potencjalne zagroenia dla tych siedlisk (zgodnie z Poradnikami Ochrony Siedlisk zamieszczonymi na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska).
Tabela 5 Potencjalne zagroenia dla siedlisk przyrodniczych wystpujcych na terenie SOO Lasy Sieniawskie
Lp. Kod i nazwa siedliska 9170 Grd rodkowoeuropejski i subkontynentalny (GalioCarpinetum, TilioCarpinetum) 9110 Kwane buczyny (Luzulo-Fagenion) Potencjale zagroenia - niewaciwa gospodarka lena, w tym znieksztacenie naturalnych skadw gatunkowych tych ekosystemw poprzez wprowadzanie sosny na grdowych siedliskach lasu mieszanego, czy buka i jaworu poza granic ich zasigu. - niewaciwie prowadzona gospodarka lena i zamieranie buka - wycinanie lasw i zakadanie k lub pastwisk; - usuwanie drzewostanw utrudniajcych spyw wd powodziowych i tworzcych zatory lodowe; - regulacje rzek i odcinanie waami od wpywu powodzi; - nadmierna eutrofizacja wywoana zrzutami ciekw, komunalnych, rolniczych i przemysowych; - zmiana reimu hydrologicznego wywoana budow zbiornikw zaporowych; - presja wdkarska (wydeptywanie cieek i stanowisk, przekopywanie runa, palenie ognisk,pozostawianie odpadw); - fragmentacja gw przez sie dolinnych drg do zwzki siana; - usuwanie drzew i krzeww na midzywalu;

91E0 gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albofragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy rdliskowe)

54

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

Lp.

Kod i nazwa siedliska

91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohniiPiceetum i brzozowososnowe bagienne lasy borealne) 91F0 gowe lasy dbowowizowo-jesionowe (FicarioUlmetum) 9130 yzne buczyny (Dentario glandulosaeFagenion, Galio odoratiFagenion)

Potencjale zagroenia - wycinanie gw z ssiedztwa waw z uwagi na ssaki erujce na waach i drce nory w pobliskich waach; - nasadzenia geograficznie i ekologicznie obcej dendroflory - odwadnianie torfowisk, - wprowadzanie upraw np. wierka, - ocieplanie klimatu,

- wycinanie majce na celu uatwienie spywu wd powodziowych i lodw; - zmiany warunkw siedliskowych ograniczenie zaleww, przesuszenie; - regulacja rzek i budowa zbiornikw zaporowych; - chorobowe zamieranie jesionw i dbw. - niewaciwie prowadzona gospodarka lena; - zaprzestanie koszenia lub uytkowanie bez nawoenia; - intensyfikacja gospodarki na uytkach zielonych (zwikszenie nawoenia, nisze koszenie, ubijanie gleby w zwizku z mechanizacj prac); - prowadzenie intensywnego wypasu; - likwidacja drobnych indywidualnych gospodarstw rolnych i wcielane gruntw do duych, stosujcych intensywne metody gospodarowania podmiotw lub ich zalesianie. - zaprzestanie koszenia; - intensyfikacja gospodarki karskiej (nawoenie, podsiewanie traw pastewnych, intensyfikacja koszenia, melioracje odwadniajce).

6510 Niowe i grskie wiee ki uytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

6410 Zmiennowilgotne ki trzlicowe (Molinion)

rdo: Opracowanie wasne na podstawie Poradnikw Ochrony Siedlisk

VI.

INFORMACJA

METODACH

ZASTOSOWANYCH

PRZY

SPORZDZANIU

PROGNOZY Prognoza oddziaywania na rodowisko dla projektu aktualizacji Programu Ochrony rodowiska dla Miasta I Gminy Sieniawa zostaa opracowana na podstawie zapisw ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnieniu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz ocenach oddziaywania na rodowisko, (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227). Analizie poddano prognozowane cele oraz proponowane kierunki dziaa w latach 2010 2013 z perspektyw do roku 2017. Wnioski z tej analizy odniesiono do obecnego stanu rodowiska na terenie gminy i przeanalizowano moliwe skutki realizacji dziaa przewidzianych w aktualizacji Programu Ochrony rodowiska. Do analizy przyjto dwa warianty oddziaywa: niewdroenia ustale Programu tzw. wariant zerowy oraz kompletn realizacj wszystkich ustale zawartych Programie Ochrony rodowiska. Informacje zawarte w prognozie oddziaywania na rodowisko opracowane zostay stosownie do stanu wspczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartoci i stopnia szczegowoci projektowanego dokumentu.

55

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

VII.

POTENCJALNE

ZMIANY

STANU

RODOWISKA W

PRZYPADKU

BRAKU

REALIZACJI ZAOE PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU Nie wdroenie zaoe aktualizacji Programu Ochrony rodowiska (tzw. wariant zerowy) spowoduje dalsze utrzymywanie si dotychczasowej jakoci rodowiska na terenie miasta i gminy Sieniawa, a w niektrych przypadkach nawet postpujc jego degradacj. Wstrzymanie inwestycji zwizanych z rozbudow sieci kanalizacyjnej oraz

modernizacj sieci wodocigowej spowoduje negatywne skutki dla rodowiska objawiajce si postpujcym zanieczyszczeniem gleb oraz wd powierzchniowych i gruntowych spadkiem biornorodnoci fauny, flory. Nie podjcie prac modernizacyjnych majcych na celu optymalizacj wykorzystania istniejcej oczyszczalni ciekw uniemoliwi przyjmowanie coraz wikszej iloci ciekw doprowadzanych do oczyszczalni w zwizku z planowanym rozwojem sieci kanalizacyjnej. Brak budowy przyzagrodowych oczyszczalni ciekw na terenach, gdzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest nieopacalna z przyczyn ekonomicznych, bd bardzo trudna do realizacji ze wzgldw technicznych oraz budowy szczelnych zbiornikw na gnojownic i pyt obornikowych w gospodarstwach rolnych spotguje zagroenie dla rodowiska gruntowo wodnego. Nie podejmowanie przez Urzd Miasta i Gminy Sieniawa dziaa majcych na celu wspieranie podmiotw gospodarczych w zakresie racjonalnego gospodarowania wod (w tym eliminowania nieuzasadnionego wykorzystania wd podziemnych do celw przemysowych), zaniechanie akcji edukacyjnych propagujcych eliminacj zuycia wody przez indywidualnych rolnikw, dalsze funkcjonowanie maych, niedoskonaych uj wraz ze stacjami uzdatniania oraz zaniechanie zgodniej z przepisami unijnymi modernizacji uj wd oraz stacji uzdatniania wody moe spowodowa zmniejszenie zasobw dyspozycyjnych wd. Zaniechanie staej wsppracy Urzdu Miasta i Gminy z wacicielami urzdze wodnych w zakresie oglnej inwentaryzacji, modernizacji, oraz prawidowej eksploatacji, zaniechanie prowadzenia biecej konserwacji urzdze melioracyjnych, przyczyni si do zwikszenia zagroenia powodziowego na ternie gminy, co bdzie wizao si

z zagroeniem dla zdrowia i bezpieczestwa mieszkacw. Zaniechanie udronienia rzek i potokw poprzez budow i przebudow przepawek dla ryb uniemoliwi ich migracj na istniejcych budowlach pitrzcych rzeki San, co bdzie w sposb niekorzystny oddziaywa na biornorodno i funkcjonowanie ekosystemw wodnych. Na skutek braku polepszenia stanu drg (zaniechana modernizacji cigw komunikacyjnych, budowy obej drogowych, budowy ekranw akustycznych i tworzenia

56

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

pasw zwartej zieleni ochronnej penicej funkcj naturalnego ekranu akustycznego) oraz zaniechania budowy nowych odcinkw drg rowerowych wzronie poziom zanieczyszcze i haasu. Pogorszy si tym samym komfort warunkw ycia mieszkacw gminy. Zaniechanie dziaa z zakresu ochrony powietrza takich jak: promocja i wspieranie wykorzystania energii odnawialnych na terenie gminy, zmniejszenie strat energii, zwaszcza cieplnej, w systemach przesyowych, przede wszystkim poprzez uszczelnienie rurocigw oraz ich waciw eksploatacj, modernizacja istniejcych sieci ciepowniczych i kotowni zakadowych, prace termomodernizacyjne przyczyni si do zwikszenia emisji niskiej ze rde grzewczych, co bdzie wizao si z niekorzystnym wpywem na zdrowie mieszkacw, a w sposb poredni bdzie niekorzystnie oddziaywa na biornorodno, obszary chronione oraz obiekty zabytkowe zlokalizowanie na terenie miasta i gminy. Zaniechanie realizacji zada z zakresu ochrony rnorodnoci biologicznej i krajobrazu oraz zrwnowaonego rozwoju lasw tj.: czynna ochrona obiektw i obszarw chronionych zlokalizowanych na terenie gminy, zapewnienie prawidowego funkcjonowania sieci ekologicznej Natura 2000, dokumentowanie i tworzenie nowych form ochrony przyrody na terenie gminy, staa pielgnacja i konserwacja pomnikw przyrody na terenie gminy oraz pielgnacja rnorodnoci biologicznej, przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej gminy, podnoszenie wiadomoci wiedzy ekologicznej mieszkacw dotyczcej ochrony oraz cennych walorw przyrodniczych gminy, wsppraca z Nadlenictwem Sieniawa odnonie monitoringu rodowiska lenego, prowadzenie zalesiania rwnolegle z dziaaniami prowadzcymi do zrnicowania struktury gatunkowej lasw i poprawy struktury wiekowej drzewostanw, przebudowa drzewostanw zmienionych i silnie uszkodzonych lub niezgodnych z siedliskiem, zalesianie gruntw wyczonych z uytkowania rolniczego,

prowadzenie edukacji ekologicznej w sferze wzbogacania i racjonalnego uytkowania zasobw lenych w gminie, ustalanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zagadnie dotyczcych zalesie oraz zadrzewie poprzez wyznaczanie lub zaktualizowanie granicy polno-lenej, tworzenie nowych obszarw zieleni urzdzonej (zielece, ziele przydrona itp.), czy te coroczne zabiegi pielgnacyjne zieleni urzdzonej przyczyni si do zmniejszenia walorw przyrodniczych gminy i spadku biornorodnoci. Brak realizacji zada majcych na celu zabieganie degradacji gleb (wprowadzanie waciwej struktury zagospodarowania przestrzennego, podnoszenie jakoci i struktury gleb poprzez wykorzystanie kompostu, ochrona i rdpolnych i przydronych speniajcych wprowadzenie zadrzewie i zakrzewie rol przeciwerozyjn, przeciwdziaanie

zakwaszeniu gleb, upowszechnianie Dobrych Praktyk Rolniczych), przyczyni si do spadku produkcji rolinnej, co bdzie niekorzystne rwnie z ekonomicznego punktu widzenia. Zaniechanie rekultywacji terenw zdegradowanych i zdewastowanych i likwidacji terenw dzikich skadowisk odpadw niekorzystnie wpywa bdzie na powietrzni ziemi

57

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

i walory krajobrazowe obszaru i przyczyni si do zmniejszenia jego atrakcyjnoci turystycznej. Generalnie brak realizacji zaproponowanych dziaa w oczywisty sposb przyczyni si do pogbienia wszystkich ju istniejcych problemw dotyczcych rodowiska, ktre przedstawione zostay w Rozdziale V niniejszego opracowania. Sytuacja taka spowoduje obnienie poziomu ycia mieszkacw i prowadzia bdzie do destabilizacji stosunkw pomidzy spoeczestwem, a wadzami Miasta i Gminy Sieniawa. Dodatkowo brak edukacji i staego ksztatowania wiadomoci ekologicznej sprawi, e powszechnie akceptowane stan si postawy nieprzyjazne ekologicznie i utrwalane bd negatywne tendencje w zakresie korzystania ze rodowiska (nadmierne wykorzystywanie zasobw rodowiska). Podsumowujc powysze argumenty naley oczekiwa, e brak realizacji zaoe zapisanych w aktualizacji Programu Ochrony rodowiska doprowadzi do oglnego pogorszenia stanu rodowiska przyrodniczego, zdrowia a take poczucia bezpieczestwa mieszkacw gminy. VIII. RODZAJ I SKALA ODDZIAYWANIA NA RODOWISKO 8.1. PRAWDOPODOBIESTWO WYSTPIENIA, CZAS TRWANIA, ZASIG,

CZSTOTLIWO I ODWRACALNO ODDZIAYWA Program Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa nie zawiera

szczegowych danych dotyczcych poszczeglnych inwestycji, w tym dotyczcych lokalizacji i rozwiza technologicznych. W zwizku z tym zakres niniejszej prognozy pozostaje na zblionym poziomie oglnoci. Realizacja celw i zada zaproponowanych w aktualizacji Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa bdzie polegaa na zaplanowaniu oraz realizacji szeregu przedsiwzi inwestycyjnych, planistycznych, ktre mog ingerowa powodujc

w poszczeglne elementy rodowiska, gwnie na etapie ich realizacji, przejciowe uciliwoci.

Na etapie pniejszego uytkowania naley oczekiwa braku oddziaywania na rodowisko, albo wrcz poprawy w stosunku do stanu obecnego. Ocen oddziaywania na rodowisko poszczeglnych zada przewidzianych do realizacji w ramach Programu Ochrony rodowiska przedstawiono w formie tabelarycznej (Zacznik 1). Przy ocenie oddziaywa wzito pod uwag kocowy efekt realizacji poszczeglnych zada. Wzito pod uwag zarwno oddziaywania porednie jak i bezporednie na poszczeglne elementy rodowiska.

58

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

Oddziaywania na etapie realizacji inwestycji szczegowo opisano poniej. 8.2. ETAP REALIZACJI ZADA 8.2.1. ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA Zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego nazywamy wprowadzenie substancji staych, ciekych i gazowych, w ilociach, ktre mog ujemnie wpyn na zdrowie czowieka, klimat, przyrod oywion, wody, gleby lub spowodowa nieprzewidziane szkody w rodowisku naturalnym. Realizacja czci zada przewidzianych w aktualizacji Programu Ochrony

rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa zwizanych z pracami budowlanymi oraz ziemnymi i zwizanym z tym uyciem cikiego sprztu budowlanego, bdzie si charakteryzowaa lokalnym i krtkoterminowym oddziaywaniem na stan powietrza. Do zada tych nale: dalsza modernizacja sieci wodocigowej, dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej, modernizacja oczyszczalni ciekw, budowa oczyszczalni przyzagrodowych, budowa rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekw przemysowych, likwidacja maych niedoskonaych uj wody wraz ze stacjami uzdatniania, modernizacja uj wd i stacji uzdatniania, budowa i przebudowa przepawek dla ryb w celu umoliwienia ich migracji na istniejcych budowlach pitrzcych rzeki San, konserwacja urzdze melioracyjnych, modernizacja instalacji i urzdze technologicznych, wykorzystane energii odnawialnej wiatrowej, sonecznej, z biomasy, modernizacja sieci ciepowniczych, modernizacja kotowni zakadowych, wdraanie nowych systemw i technologii (bardziej przyjaznych rodowisku w zakadach), termomodernizacja budynkw, modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjno turystycznej, budowa obej drogowych, modernizacja cigw komunikacyjnych, modernizacja taboru, budowa nowych cieek rowerowych,

59

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

rozbudowa sieci gazowej, rekultywacja terenw zdegradowanych i zdewastowanych, w tym wyrobisk poeksploatacyjnych, likwidacja dzikich wysypisk odpadw, budowa ekranw akustycznych, budowa i modernizacja sieci elektromagnetycznej.

W zwizku z uyciem transportu ciarowego i pracami budowlanymi naley spodziewa si generowania duych iloci pyw oraz lokalnego podwyszenia ste

niektrych substancji gazowych na skutek cierania opon i nawierzchni drogowej, take okadzin hamulcowych oraz spalin pojazdw i maszyn. Dotyczy to w szczeglnoci substancji emitowanych z silnikw spalinowych (transport i cikie maszyny), prac spawalniczych (gazy i pyy), prac malarskich (lotne zwizki organiczne) i innych. Dokadne okrelenie skali oddziaywania i zasigu wystpowania okrelonych ste danej substancji w celu oceny jakoci powietrza wedug obowizujcych standardw nie jest moliwe, ani celowe. Z punktu widzenia prawa stosunkowo krtkotrwae oddziaywanie zwizane z pracami budowlanymi (emisja niezorganizowana), nie podlega normowaniu. 8.2.2. HAAS W trakcie robt budowlanych i modernizacyjnych a take podczas trwania innych przedsiwzi inwestycyjnych wykorzystywany bdzie sprzt budowlany i rodki transportu, stanowice rdo haasu i drga. Emitowany haas bdzie oddziaywa na okolicznych mieszkacw oraz ludzi przebywajcych chwilowo w rejonie inwestycji a take w obrbie drg dojazdowych. Haas emitowany podczas prac budowlanych oddziaywa bdzie na lokaln faun, szczeglne na gatunki synantropije i synurbijne (yjce w miecie), co spowoduje ich czasowe przemieszczanie si w inne rejony. Urzdzenia stosowane przy pracach powinny spenia kryteria dotyczce ich wartoci akustycznej, wynikajce z przepisw prawa. Obecnie w tym wzgldzie obowizuje Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymaga dla urzdze uywanych na zewntrz pomieszcze w zakresie emisji haasu do rodowiska (Dz.U.2005.263.2202 ze zmianami). Normy obowizujce dla urzdze nowych maj na celu ochron suchu pracownikw, a take osb postronnych. Spenianie tych kryteriw nie spowoduje cakowitej eliminacji uciliwoci haasu na terenach otaczajcych place budowy, naley jednak pamita, e proces budowlany bdzie ograniczony w czasie, a po jego zakoczeniu wszystkie niedogodnoci akustyczne ustan. Oddziaywania bd krtkoterminowe, a ich charakter odwracalny.

60

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

Dla ograniczenia uciliwoci akustycznych, jeli to moliwe, prace budowlane naley wykonywa wycznie w porze dziennej, a w przypadku prac zwizanych z budow i przebudow przepawek dla ryb w celu umoliwienia ich migracji na istniejcych budowlach pitrzcych rzeki San, konserwacj urzdze melioracyjnych poza okresem lgowym ptakw. Na etapie organizacji prac w obrbie poszczeglnych zada istnieje moliwo wykorzystania rnych rodkw zapobiegawczych i ochronnych, jednak w praktyce uciliwoci przy remontach nie s zwykle podstaw do powanych konfliktw, w sytuacji, gdy osoby naraone na niedogodnoci maj jasno okrelony horyzont czasowy, w jakim prace zostan zakoczone oraz ich dokadny harmonogram. 8.2.3. ZANIECZYSZCZENIA WD Niebezpieczestwo zanieczyszczenia wd lub gleb bdzie zwizane z robotami budowlanymi i ziemnymi gownie na terenach przylegych do remontowanych drg, sieci kanalizacyjnej, modernizowanych oczyszczalni ciekw, placw budowy. Bdzie ono dotyczyo szczeglnie skae substancjami niebezpiecznymi, uytymi w procesie

inwestycyjnym lub pochodzcymi ze sprztu budowlanego i rodkw transportu. Aby takie ryzyko zminimalizowa w zalenoci od rodzaju dziaalnoci powinny by ustalone wszelkie rodki bezpieczestwa, zapobiegajce ewentualnym awariom, ktre mog mie wpyw na rodowisko gruntowo-wodne. Naley przestrzega przepisw z zakresu prawa budowlanego, prawa ochrony rodowiska oraz Bezpieczestwa Higieny Pracy. Niebezpieczestwo zagroenia rodowiska wodnego moe nastpi np. z zwizku z niekontrolowanym wyciekiem paliwa z pracujcego sprztu budowlanego czy te innych substancji chemicznych (masy uszczelniajce, farby) w celu uniknicia takich sytuacji naley przestrzega, aby plac budowy (ew. miejsce stacjonowania pojazdw mechanicznych, maszyn, urzdze) posiadao utwardzon i nieprzepuszczaln powierzchni, a take byo odwadniane. Ponadto na etapie opracowania organizacji budowy lub innych inwestycji powinno si uwzgldni doprowadzenie na teren budowy wody do celw technologicznych i sanitarnych oraz zapewni odpowiednie warunki sanitarne osobom wykonujcym prace. Przy realizacji przedsiwzi w obrbie dolin rzecznych tj. budowa i przebudowa przepawek dla ryb w celu umoliwienia ich migracji na istniejcych budowlach pitrzcych rzeki San, konserwacja urzdze melioracyjnych naley tak planowa zakres prac budowlanych, aby w moliwie najwyszym stopniu zapewni ochron gleb, siedlisk, naturalnego uksztatowania terenu i stosunkw wodnych.

61

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

Ze wzgldu na charakter i rodzaj innych wykonywanych robt zakada si, e realizacja planowanych dziaa nie zwikszy zanieczyszczenia wd powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy lub zwikszy je w sposb nieznaczny.

8.2.4. ODDZIAYWANIE NA RNORODNO BIOLOGICZN FAUNA Realizacja przewidzianych w aktualizacji Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa zamierze bdzie charakteryzowaa si wpywem na biornorodno wiata zwierzt. Inwestycje takie jak: modernizacja sieci wodocigowej, rozbudowa sieci kanalizacyjnej, modernizacja oczyszczalni ciekw, budowa oczyszczalni przyzagrodowych, likwidacja maych niedoskonaych uj wody wraz ze stacjami uzdatniania, modernizacja uj wd i stacji uzdatniania, budowa i przebudowa przepawek dla ryb w celu umoliwienia ich migracji na istniejcych budowlach pitrzcych rzeki San, konserwacja urzdze melioracyjnych, modernizacja instalacji i urzdze technologicznych, wykorzystane energii odnawialnej wiatrowej, sonecznej, z biomasy, modernizacja sieci ciepowniczych, modernizacja kotowni zakadowych, wdraanie nowych systemw i technologii (bardziej przyjaznych rodowisku w zakadach), termomodernizacja budynkw, modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjno turystycznej, budowa obej drogowych, modernizacja cigw komunikacyjnych, modernizacja taboru, budowa nowych cieek rowerowych, rozbudowa sieci gazowej, rekultywacja terenw zdegradowanych i zdewastowanych, w tym wyrobisk poeksploatacyjnych, likwidacja dzikich wysypisk odpadw,

62

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

budowa ekranw akustycznych, budowa i modernizacja sieci elektromagnetycznej

mog przyczyni si do zakcenia bytowania zwierzt (w tym gatunkw chronionych) w ich naturalnych siedliskach, a take ich migracji, przez co moe zmniejszy ich rnorodno organizmw ywych na danym obszarze. Bd to w duej mierze oddziaywania krtkoterminowe i odwracalne, zwizane z emisj haasu i drga na etapie realizacji inwestycji. Budynki stanowi miejsca gniazdowania kilkunastu gatunkw ptakw, dla niektrych z nich (np. wrbel, jerzyk i pustuka) s podstawowym miejscem lgw. Prowadzone na szerok skal ronego typu modernizacje budynkw w tym docieplenia mog powodowa ograniczenie liczby miejsc lgowych. Do zwierzt o wiele bardziej zagroonych dziaaniami ociepleniowymi ni ptaki nale nietoperze, gdy chowaj si gbiej w szczelinach, a na odgosy z zewntrz (np. montowania rusztowania, rozmowy pracownikw) reaguj cisz i oczekiwaniem na odejcie. W zwizku z powyszym przed rozpoczciem prac termomodernizacyjnych naley rozway moliwo stworzenia zastpczych schronie dla ptakw i nietoperzy (skrzynki drewniane dla ptakw i nietoperzy). Na szczegln uwag zasuguj inwestycje lub dziaania zlokalizowane na obszarach chronionych w tym na obszarach NATURA 2000 (m.in. budowa i przebudowa przepawek dla ryb w celu umoliwienia ich migracji na istniejcych budowlach pitrzcych rzeki San, konserwacja urzdze melioracyjnych). W przypadku realizacji inwestycji na tych terenach, naley stosowa wszelkie przepisy regulujce dziaania na obszarach chronionych. FLORA Podczas prac zwizanych z realizacj dziaa uwzgldnionych w aktualizacji Programu Ochrony rodowiska moe wystpi konieczno usunicia bd przesadzenia niektrych drzew i krzeww take dokonania nowych nasadze. W przypadku wycinki, o ile jest to moliwe roliny i drzewa naley przesadza, a nie wycina, chyba, e ich warto jest wyjtkowo niska. Wprowadzanie zadrzewie i zakrzewie rdpolnych, szczeglnie na posesjach prywatnych, powinno by prowadzone wedug zaoe zawartych w lokalnych Planach Zagospodarowania Przestrzennego, dokumentach dotyczcych zalesienia terenw

porolnych, a take w oparciu o obowizujce przepisy w zakresie regulowania granicy polno lenej. W przypadku prac majcych na celu wycinanie drzew lub reorganizacje zieleni, na terenach chronionych, naley stosowa si do wszystkich przepisw o ochronie obszarw cennych przyrodniczo oraz objtych ochron prawn, planw ochrony tyche obszarw,

63

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

a take uzyska opinie i pozwolenia wszelkich organw i instytucji, w ktrych kompetencji le takie decyzje. Planujc roboty dotyczce aranacji zieleni warto uwzgldni specyficzne zagroenia w otoczeniu na etapie realizacji jak np. zniszczenie trawnikw lub chronionych gatunkw rolin. 8.2.5. ODPADY W najbliszych latach w zwizku z realizacj planowanych inwestycji na terenie gminy naley spodziewa si wzrostu wytwarzania nastpujcych grup odpadw: 1. Odpady budowlane, w tym szczeglnie: odpady pochodzce z budowy, remontw, i rozbirki drg, mostw i infrastruktury drogowej, w tym odpady niebezpieczne (grupa 17) ziemia zmieszana z gruzem oraz zanieczyszczona rnymi substancjami (grupa 17)

2. Odpady komunalne: odpady zielone i materia rolinny w zwizku z wycink drzew i krzeww (kod: 20 02) odpady z instalacji i urzdze sucych zagospodarowaniu odpadw, z oczyszczalni ciekw oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celw przemysowych (grupa 19) 3. Odpadw wielkogabarytowych rnego rodzaju i pochodzenia (kod: 20 03 07) 4. Odpadw niebezpiecznych rnego rodzaju i pochodzenia.

Powstae w trakcie prac odpady, powinny by w miar moliwoci wtrnie wykorzystywane podawane odzyskowi lub w ostatecznoci segregowane usuwane zgodnie z obowizujcymi przepisami dotyczcymi gospodarki odpadami. W przypadku odpadw niebezpiecznych, kady rodzaj odpadw powinien by gromadzony i przechowywany oddzielnie w warunkach uniemoliwiajcych przedostanie si do rodowiska naturalnego i chroniony przed dziaaniem czynnikw atmosferycznych. Transport tych odpadw z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania powinien si odbywa z zachowaniem szeregu przepisw obowizujcych w takiej dziaalnoci. 8.3. ETAP EKSPLOATACJI 8.3.1. ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY WD I EFEKTYWNEGO WYKORZYTANIA ZASOBW WODNYCH Wybudowanie nowych odcinkw kanalizacji sanitarnej, modernizacja oczyszczalni w kierunku spenienia wymaga obowizujcego prawa oraz dyrektyw UE, propagowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych na terenach, gdzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest nieopacalna z przyczyn ekonomicznych, bd bardzo trudna do realizacji ze

64

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

wzgldw technicznych, wspieranie budowy szczelnych zbiornikw na gnojowic oraz pyt obornikowych, zintensyfikowanie kontroli technicznej i czstotliwoci oprniania zbiornikw bezodpywowych, wspieranie modernizacji technologii produkcji, w celu wyeliminowania ograniczenia zrzutu substancji szczeglnie szkodliwych dla rodowiska wodnego, budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekw przemysowych w znaczcym stopniu przyczyni si do ochrony rodowiska wodno glebowego. Naley stwierdzi, e pozytywne oddziaywanie inwestycji zrwnoway w caoci ewentualny niekorzystny wpyw na rodowisko na etapie realizacji planowanych inwestycji. Inwestycje takie jak oczyszczalnie ciekw nie stwarzaj podczas normalnej eksploatacji znaczcych zagroe dla rodowiska. Z uwagi jednak na znaczce oddziaywania w przypadku awarii lub wypadku wskazana jest staa kontrola stanu technicznego tych instalacji, jak rwnie opracowanie szczegowych planw usuwania skutkw awarii. Likwidacja maych, niedoskonaych uj wraz ze stacjami uzdatniania i podczanie odbiorcw do duych wodocigw sieciowych, modernizacja uj wd oraz stacji uzdatniania wody zgodnie z wymaganiami przepisw unijnych, przeprowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej propagujcej optymalizacj zuycia wody przez indywidualnych uytkownikw (np. gromadzenie wody deszczowej wykorzystywanie jej na cele agrarne - do podlewania zieleni) oraz wspieranie dziaa podmiotw gospodarczych w zakresie racjonalnego gospodarowania wod, w tym eliminowanie nieuzasadnionego wykorzystania wd podziemnych do celw przemysowych przyczyni si do racjonalizacji wykorzystania zasobw wodnych i zwikszenia dyspozycyjnych zasobw wodnych, co w perspektywie dugoterminowej bdzie miao korzystny wpyw na warunki ycia mieszkacw gminy, a take porednio na rnorodno biologiczn.

8.3.2. ZADANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAANIA ZAGROENIOM RODOWISKA (W TYM OCHRONY PRZED POWODZI, POWANYCH AWARII, OGRANICZENIA SKUTKW ZAGROE NATURALNYCH I CHEMICZNYCH) W tym zakresie przewidziano do realizacji nastpujce zadania: staa wsppraca gminy z wacicielami urzdze wodnych w zakresie oglnej inwentaryzacji, modernizacji, oraz prawidowej eksploatacji, udronienie rzek i potokw poprzez budow i przebudow przepawek dla ryb w celu umoliwienia ich migracji na istniejcych budowlach pitrzcych rzeki San, dostosowanie uytkowania rolniczego terenw pooonych w ssiedztwie rzek i potokw do skali zagroenia powodziowego,

65

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

utrzymanie i bieca konserwacja urzdze melioracyjnych, w tym usuwanie skutkw powodzi oraz przywracanie prawidowego funkcjonowania

istniejcych systemw melioracyjnych, opracowanie planu ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego oraz strategii i programw przeciwdziaania skutkom suszy, prowadzenie dziaa na rzecz zmniejszenia ryzyka wystpienia powanych awarii w zakadach przemysowych poprzez modernizacj instalacji oraz urzdze technologicznych, podnoszenie wiadomoci ekologicznej mieszkacw w zakresie zapewnienia bezpieczestwa chemicznego, ograniczenie przewozw materiaw niebezpiecznych na drogach publicznych na rzecz ich przewozu kolej, modernizacja zbyt wskich odcinkw drg, na ktrych prowadzony jest transport materiaw niebezpiecznych. Realizacja tych inwestycji bdzie wizaa si z dugotrwaym korzystnym wpywem na zdrowie i bezpieczestwo mieszkacw miasta i gminy Sieniawa. Udronienie rzek i potokw poprzez budow i przebudow przepawek dla ryb w celu umoliwienia ich migracji na istniejcych budowlach pitrzcych rzeki San bdzie niewtpliwie w sposb korzystny oddziaywa na ichtiofaun i na walory przyrodnicze Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Dolina Rzeki San, ktry stanowi istotny korytarz ekologiczny, w tym dla ichtiofauny. 8.3.3. ZADANA Z ZAKRESU POZYSKIWANIA ENERGII ZE RDE ODNAWIALNYCH Promocja i wspieranie wykorzystania energii odnawialnych na terenie gminy przyczyni si do poprawy warunkw sanitarnych powietrza. Wpyw na rodowisko zaleny bdzie od rodzaju wykorzystywanego odnawialnego rda energii. Szczeglnie istotny bdzie te wybr odpowiedniej lokalizacji i prawidowo wykonany projekt. Podczas spalania biomasy dochodzi do pewnego obcienia rodowiska. Na wielko tego oddziaywania istotny wpyw ma rodzaj wykorzystywanego paliwa, ktrym mog by np. brykiet drewna, soma, zrbki, czy osady ciekowe. Na etapie przygotowywania paliwa mog powstawa odpady lub cieki. W przypadku plantacji energetycznych takich jak wierzba energetyczna mog pojawi si zagroenia takie, jak: powstanie wielkoobszarowych monokultur, ograniczenie

biornorodnoci i wyjaawianie gleb, poniewa uprawy takie s kilkuletnie. Jednak naley podkreli i spalanie biomasy praktycznie nie powoduje emisji dwutlenku wgla (do celw bilansowych przyjmuje si, e ilo tego gazu powstajca podczas spalania jest zbilansowana z poborem w procesie wzrostu roliny).

66

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

Energetyka wiatrowa naley do bezemisyjnych technologii wytwarzania energii. Do obszarw dla ktrych ssiedztwo obiektw energetyki wiatrowej moe stwarza ryzyko wystpienia znaczcych negatywnych oddziaywa nale m. in. rezerwaty przyrody, obszary NATURA 2000, obszary wodno-botne chronione na podstawie Konwencji Ramsarskiej oraz obszary znajdujce si na trasach przelotw migracyjnych lub bdcych terenami staego lub okresowego wystpowania gatunkw wymienionych w zaczniku nr I Dyrektywy Ptasiej lub wskazanych w Polskiej Czerwonej Ksidze, wg aktualnych (nie starszych ni 10 lat) danych naukowych. Std w celu ograniczenie niekorzystnych oddziaywa zwizanych z rozwojem energetyki wiatrowej istotna jest odpowiednia lokalizacja ferm wiatrowych poprzedzona procedur oceny oddziaywana na rodowisko.

Dziaania planowane do realizacji w celu zmniejszenia energochonnoci (tj. zmniejszenie strat energii, zwaszcza cieplnej, w systemach przesyowych, przede wszystkim poprzez uszczelnienie rurocigw oraz ich waciw eksploatacj, modernizacja istniejcych sieci ciepowniczych, modernizacja istniejcych kotowni zakadowych, wdraanie

nowoczesnych systemw oraz technologii w zakadach, technologii bardziej przyjaznych dla rodowiska oraz odpowiednich systemw zapewniajcych dobre zarzdzanie rodowiskiem, termorenowacja budynkw) bd w perspektywie dugoterminowej w sposb korzystny oddziaywa na jako powietrza atmosferycznego poprzez ograniczanie emisji ze rde grzewczych. Niekorzystne oddziaywania bd wystpoway gwnie na etapie realizacji wyej wymienionych inwestycji. 8.3.4. ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY RNORODNOCI BIOLOGICZNEJ

I KRAJOBRAZU ORAZ ZRWNOWAONY ROZWJ LASW Wykonanie zada z zakresu ochrony rnorodnoci biologicznej i krajobrazu oraz zrwnowaonego rozwoju lasw nie powinno wykazywa znaczcego negatywnego wpywu na lokaln faun. W dalszej perspektywie powinno wpyn na popraw rodowiska ycia gatunkw na obszarze gminy. Aby zapewni moliwo migracji gatunkom konieczne jest stworzenie i ochrona korytarzy ekologicznych, w tym kluczowego korytarza obejmujcego dolin rzeki San i jej dopyww. Pozytywny, bezporedni, dugoterminowy wpyw na faun obszaru bd miay zadania przewidziane do realizacji w ramach Programu Ochrony rodowiska: prowadzenie czynnej ochrony obiektw i obszarw chronionych zlokalizowanych na terenie gminy oraz zapewnienie prawidowego funkcjonowania sieci ekologicznej Natura 2000,

67

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

tworzenie nowych form ochrony przyrody na terenie gminy obejmujcych obszary i obiekty o szczeglnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, staa pielgnacja i konserwacja pomnikw przyrody na terenie gminy oraz pielgnacja rnorodnoci biologicznej, prowadzenie zalesiania rwnolegle z dziaaniami prowadzcymi do zrnicowania struktury gatunkowej lasw i poprawy struktury wiekowej drzewostanw, przebudowa drzewostanw zmienionych i silnie uszkodzonych lub niezgodnych z siedliskiem, zalesianie gruntw wyczonych z uytkowania rolniczego, opracowanie i wdraanie programw ochrony terenw zieleni oraz krajobrazu w gminie, tworzenie nowych obszarw zieleni urzdzonej (zielece, ziele przydrona itp.), caoroczne zabiegi pielgnacyjne zieleni urzdzonej.

Efektywn ochron fauny zapewni przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej gminy w celu wskazania obszarw szczeglnie istotnych dla jej ochrony. Realizacja dziaa zwizanych z podnoszeniem wiadomoci i wiedzy ekologicznej mieszkacw dotyczcej ochrony oraz cennych walorw przyrodniczych gminy (bardziej skuteczna dziki planowanej modernizacji i rozbudowie infrastruktury edukacyjno-

turystycznej) przyczyni si do zwikszenia szacunku dla przyrody i w sposb poredni korzystnie bdzie oddziaywa na faun obszaru. Poredni, dugoterminowy korzystny wpyw na faun obszaru bdzie miao take podjcie nastpujcych dziaa: wsppraca z Nadlenictwem Sieniawa odnonie monitoringu rodowiska lenego w celu przeciwdziaania stanom niepodanym (choroby, szkodniki), prowadzenie edukacji ekologicznej w sferze wzbogacania i racjonalnego uytkowania zasobw lenych w gminie, ustalanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

zagadnie dotyczcych zalesie oraz zadrzewie poprzez wyznaczanie lub zaktualizowanie granicy polno-lenej.

Realizacja zaplanowanych w aktualizacji Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa dziaa z zakresu ochrony rnorodnoci biologicznej i krajobrazu oraz zrwnowaonego rozwoju lasw bd take miay pozytywny wpyw na struktur i funkcjonowanie wiata rolinnego.

68

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

Realizacja zada z tego zakresu nie bdzie wizaa si z negatywnym oddziaywaniem na pozostae komponenty rodowiska przyrodniczego.

8.3.5. ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO, KLIMATU I WARSWY OZONOWEJ Przedsiwzicia z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego, klimatu i warstwy ozonowej przyczyni si do ograniczenia emisji zanieczyszcze do atmosfery. Bdzie to miao korzystny wpyw na zdrowie mieszkacw i ograniczy zwizane z zanieczyszczeniem powietrza niszczenie fasad budynkw, w tym zabytkowych. Realizacja zada polegajcych na termomodernizacji budynkw uytecznoci publicznej przyczyni si do polepszenia ich parametrw izolacyjnych - zmniejszenia strat ciepa i pozwoli na obnienie zapotrzebowania na paliwa opaowe, co bdzie wizao si z korzystnym wpywem na jako powietrza atmosferycznego w konsekwencji tych dziaa wielko emisji szkodliwych zwizkw zmaleje. W tym zakresie do inwestycji o najbardziej znaczcym negatywnym oddziaywaniu na rodowisko nale drogi. Emisja substancji z silnikw pojazdw jest znaczna i oddziauje na stan czystoci powietrza szczeglnie w najbliszym otoczeniu drg. Eksploatacja drg wie si z emisj zanieczyszcze i pogorszeniem klimatu akustycznego. Wzdu szlakw komunikacyjnych i drg mog wystpi zanieczyszczenia wd gruntowych. W takich przypadkach gwnym rdem zanieczyszcze s spywy z drogi substancji chemicznych stosowanych przy ich utrzymaniu (sl drogowa), cieki wytwarzane w obiektach obsugi pasaerw, wycieki z pojazdw, a take wytwarzane odpady zwizane z eksploatacj, np. zmiotki z oczyszczania ulic, odpady z koszy przy miejscach postojowych, lecz take dzikie wysypiska oraz odpady i wycieki powstae w wyniku wypadkw i kolizji drogowych Przewidziana w ramach Programu Ochrony rodowiska modernizacja drg przyczyni si o zmniejszenia niekorzystnych oddziaywa zwizanych z ich eksploatacj (emisja haasu i spalin). Modernizacja istniejcych sieci ciepowniczych i kotowni zakadowych przyczyni si do zmniejszenia emisji niskiej ze rde grzewczych, co bdzie wizao si z korzystnym wpywem na zdrowie mieszkacw, a w sposb poredni bdzie niekorzystnie oddziaywa na biornorodno, obszary chronione oraz obiekty zabytkowe zlokalizowanie na terenie miasta i gminy. Do poprawy warunkw sanitarnych powietrza przyczyni si take promocja i wspieranie wykorzystania energii odnawialnych na terenie gminy.

69

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

Wpyw na rodowisko zaleny bdzie od rodzaju wykorzystywanego odnawialnego rda energii. Szczeglnie istotny bdzie te wybr odpowiedniej lokalizacji i prawidowo wykonany projekt. 8.3.6. ZADANA Z ZAKRESU OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I PRZYWRENIE WARTOCI UYTKOWEJ GLEB Upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej, prowadzenie waciwej struktury zagospodarowania przestrzennego, podnoszenie jakoci i struktury gleb poprzez

wykorzystanie kompostu, ochrona i wprowadzenie zadrzewie i zakrzewie rdpolnych i przydronych speniajcych rol przeciwerozyjn, ksztatowanie struktury upraw

przeciwdziaajcej erozji i pogarszaniu si jakoci gleb oraz przeciwdziaanie zakwaszaniu, bieca rekultywacja terenw zdegradowanych i zdewastowanych i przywracanie funkcji przyrodniczych tym terenom oraz staa likwidacja terenw dzikich skadowisk odpadw przyczyni si m.in. do ograniczenia zanieczyszczenia rodowiska gruntowo-wodnego i zwikszenia produktywnoci terenw gleb. Bdzie w sposb korzystny rol oddziaywa dla na

biornorodno

rolniczych

(szczeglnie

istotn

zachowania

biornorodnoci peni zadrzewienia i zakrzewienia rdpolne) oraz na zdrowie mieszkacw i jako powietrza atmosferycznego (pozytywny wpyw na stan sanitarny powietrza bdzie miaa w szczeglnoci staa likwidacja terenw dzikich skadowisk odpadw). 8.3.7. ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY PRZED HAASEM I PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM W wyniku realizacji dziaa zaproponowanych w aktualizacji Programu Ochrony rodowiska naley si spodziewa zmniejszenia poziomu haasu na skutek: zwikszenia pynnoci ruchu pojazdw modernizacj i budow drg, wspierania inwestycji ograniczajcych ujemny wpyw haasu, mianowicie: budowy ekranw akustycznych i tworzenia pasw zwartej zieleni ochronnej penicej funkcj naturalnego ekranu akustycznego, a take zwikszenie izolacji budynkw (np. wymiana okien), ograniczanie ruchu samochodowego w obrbie stref o unikalnych walorach przyrodniczych, tworzenia dogodnych warunkw do rozwoju ruchu rowerowego poprzez budow nowych odcinkw drg rowerowych, ograniczenia emisji haasu pochodzcego z sektora gospodarczego poprzez kontrol przestrzegania obowizujcych w tym zakresie przepisw prawa,

70

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

integrowania miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego z problemami zagroenia haasem (zapewnienie przestrzegania zasady strefowania), podnoszenia wiadomoci ekologicznej spoeczestwa zwizanej z charakterystyk rde i stopnia oddziaywania haasu na rodowisko i ycie mieszkacw gminy

Ochrona przed promieniowaniem poprzez:

elektromagnetycznym

zostanie

zapewniona

integrowanie miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego z problemami zagroenia promieniowaniem elektromagnetycznym, budow i modernizacj sieci elektroenergetycznej na terenie gminy, ktra bdzie uwzgldniaa mao konfliktow lokalizacj linii, kontrol wprowadzania do rodowiska nowych urzdze emitujcych promieniowanie elektromagnetyczne, podnoszenie wiadomoci ekologicznej spoeczestwa zwizanej z charakterystyk rde i stopnia oddziaywania promieniowania elektromagnetycznego na rodowisko i ycie mieszkacw gminy.

Poprawa stanu akustycznego na terenie gminy i zapewnienie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym bezporednio wpyn na popraw warunkw ycia mieszkacw, zwikszenie poczucia bezpieczestwa oraz atrakcyjno inwestycyjn. Eksploatacja drg wizaa si bdzie z emisj zanieczyszcze i haasu, jednak jak wspomniano powyej modernizacja infrastruktury drogowej przyczyni si do poprawy pynnoci ruchu zmniejszenia zatorw drogowych co w efekcie ograniczy emisj spalin i haasu do atmosfery.

8.3.8. ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ZASOBW KOPALIN Realizacja zada z tego zakresu zapewni racjonaln gospodark surowcow i bdzie dugoterminowo w sposb korzystny oddziaywa na powierzchni ziemi, walory

krajobrazowe, rodowisko wodno-gruntowe a take porednio na biornorodno. 8.3.9. ZADANIA Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ Dziaania zwizane z prowadzeniem edukacji ekologicznej w gminie bd aktywoway proekologiczne zachowania spoeczestwa, co w sposb poredni bdzie korzystnie oddziaywa na wszystkie komponenty rodowiska.

71

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

8.3.10. ODPADY Odpady powstajce na terenie gminy w dalszym cigu bd klasyfikowane gwnie jako odpady komunalne. Poniewa coraz wiksza cz powstajcych odpadw

komunalnych bdzie poddana odzyskowi wskazane jest zwikszenie iloci pojemnikw umoliwiajcych ich selektywn zbirk. Dodatkowo konieczne jest wprowadzenie selektywnej zbirki i systemw unieszkodliwiania odpadw biodegradowalnych, w tym odpadw zielonych pochodzcych z prac zwizanych z pielgnacj terenw zielonych i parkw na terenie gminy. Ponadto naley spodziewa si zwikszenia iloci osadw ciekowych wytwarzanych przez oczyszczalnie ciekw. W zwizku z czym naley rozway koncepcje

zagospodarowania i wykorzystania tych odpadw poza skadowaniem.

8.4. PRAWDOPODOBIESTWO WYSTPIENIA RYZYKA DLA ZDROWIA LUDZI 8.4.1. NA ETAPIE REALIZACJI Poniewa elementem oddziaywania na rodowisko jest take zgodnie z definicj ustawow oddziaywanie na zdrowie ludzi, naley zauway, e realizacja zaoe zawartych w aktualizacji Programu Ochrony rodowiska na etapie ich realizacji bdzie wizaa si z pewnym oddziaywaniem na zdrowie ludzkie. Charakteryzowa si ono bdzie emisj zanieczyszcze do powietrza zwizanych ze zwikszonym ruchem koowym pojazdw, pracami budowlano - remontowymi oraz pracami ziemnymi. Mieszkacy na etapie realizacji zada bd naraeni na emisj pyw, spalin oraz odorw emitowanych podczas modernizacji infrastruktury technicznej (sieci wodno-kanalizacyjnej, sieci gazowej). Oprcz problemu zanieczyszcze pojawia si rwnie kwestie bezpieczestwa. Prace zwizane z rozbudow kanalizacji sanitarnej i sieci wodocigowej oraz infrastruktury drogowej mog stanowi zagroenie dla ruchu pieszego. W zwizku z podejmowanymi dziaaniami sugeruje si poinformowanie spoeczestwa o planowanych pracach

z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, wraz ze wskazaniem terminu zakoczenia realizacji inwestycji. Pozwoli to mieszkacom przygotowa si na ewentualne uciliwoci i zwikszy ich ostrono. Ponad to prace najbardziej uciliwe nie powinny odbywa si we wczesnym godzinach porannych oraz wieczornych, by nadmiernie nie ingerowa w ycie mieszkacw. 8.4.2. NA ETAPIE EKSPLOATACJI Realizacja zaoe zawartych w Programie Ochrony rodowiska bdzie miaa pozytywny wpyw na zdrowie ludzi. W zwizku z realizacj inwestycji zaplanowanych

72

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

w Programie (np. modernizacja drg, termomodernizacja budynkw, rozbudowa sieci gazowej w celu umoliwienia wykorzystania gazu w indywidualnych systemach grzewczych, modernizacja kotowni, budowa cieek rowerowych) naley spodziewa si stopniowej poprawy jakoci powietrza, co bdzie w sposb korzystny oddziaywa na zdrowie mieszkacw. Rozbudowa systemu kanalizacyjnego i modernizacja oczyszczalni ciekw ograniczy niekontrolowane przedostawanie si zanieczyszcze do wd powierzchniowych

i podziemnych, a tym samym poprawi jako rodowiska gruntowo- wodnego i wpynie korzystanie na zdrowie mieszkacw. Dbao o dobry stan terenw zielonych usprawni rol rolinnoci jako buforu niekorzystnych oddziaywa na elementy rodowiska i mieszkacw. Polepszeniu ulegn rwnie warunki estetyczne krajobrazu oraz zmniejsz si uciliwoci zwizane z yciem w miecie (haas, zanieczyszczenia, zwikszenie temperatury). Zachowanie walorw przyrodniczych gminy poprawi atrakcyjno inwestycyjn terenu, co przyczyni si do rozwoju sektora usug. Wpynie to na polepszenie standardu ycia mieszkacw. Realizacja zada z zakresu przeciwdziaania zagroeniom rodowiska (w tym ochrony przed powodzi, powanych awarii, ograniczenia skutkw zagroe naturalnych i chemicznych) bdzie dugoterminowo, korzystne oddziaywa na bezpieczestwo i zdrowie mieszkacw gminy. Szczeglne istotne znaczenie ma zmniejszenie zagroenia

przeciwpowodziowego.

8.5.

WPYW

REALIZACJI

POSTANOWIE

DOKUMENTU

NA

OBSZARY

O SZCZEGLNYCH WACIWOCIACH

NATURALNYCH LUB

POSIADAJCYCH

ZNACZENIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Realizacja gminnego Programu Ochrony rodowiska w efekcie kocowym przyczyni si do poprawy stanu rodowiska na terenie gminy, co bdzie korzystnie oddziaywa na obszary i obiekty chronione zlokalizowane na terenie gminy. Program Ochrony rodowiska nie zawiera szczegowych informacji dotyczcych lokalizacji poszczeglnych inwestycji oraz nie przedstawia rozwiza technicznych w zwizku z czym nie jest moliwe szczegowe okrelenie wpywu realizacji

poszczeglnych inwestycji na obszary i obiekty chronione, w tym obszary NATURA 2000. Realizacja poszczeglnych inwestycji poprzedzona bdzie przeprowadzeniem procedury OO, co umoliwi okrelenie szczegowych oddziaywa na rodowisko planowanych przedsiwzi.

73

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

Cz obszaru gminy pooona jest na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zgodnie z Rozporzdzeniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie OCHK zakazuje si: zabijania dziko wystpujcych zwierzt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronie i miejsc rozrodu oraz tarlisk, zoonej ikry, z wyjtkiem amatorskiego poowu ryb oraz wykonywania czynnoci zwizanych

z racjonaln gospodark roln, len, ryback i owieck; realizacji przedsiwzi mogcych znaczco oddziaywa na rodowisko [zakaz nie dotyczy realizacji przedsiwzi mogcych znaczco oddziaywa na rodowisko, dla ktrych przeprowadzona zostaa procedura oceny oddziaywania o oddziaywaniu na rodowisko, przedsiwzicia w trakcie na ktrej sporzdzono wykazaa raport brak

rodowisko,

niekorzystnego wpywu na przyrod obszaru chronionego krajobrazu], likwidowania i nadwodnych, i niszczenia jeeli nie zadrzewie wynikaj rdpolnych, one z przydronych ochrony

potrzeby

przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczestwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontw lub naprawy urzdze wodnych; wykonywania prac ziemnych trwale znieksztacajcych rzeb terenu, z wyjtkiem prac zwizanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budow, odbudow, napraw lub remontem urzdze wodnych; dokonywania zmian stosunkw wodnych, jeeli su innym celom ni ochrona przyrody lub zrwnowaone wykorzystanie uytkw rolnych i lenych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka; likwidowania naturalnych zbiornikw wodnych, starorzeczy i obszarw wodnobotnych. Zadana przewidziane do realizacji w ramach Programu Ochrony rodowiska pozostaj zgodnie z zapisami ww. Rozporzdzenia. Zgodnie z danymi Krajowego Orodka Bada i Dokumentacji Zabytkw na terenie Miasta i Gminy Sieniawa znajduj si nastpujce zabytki wpisane do rejestru Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw: w miejscowoci Czerce: o cmentarz wojenny z I wojny wiatowej, nr rej.: A-826 z 23.04.1996 w miejscowoci Czerwona Wola:

74

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

o dom zakonny ss. suebniczek NMP z kaplic, k. XIX, nr rej.: A-325 z 22.11.1988 w miejscowoci Leachw: o cerkiew greko-kat. p.w. w. Mikoaja, ob. koci rzym.-kat. fil., drewn., k. XVIII, nr rej.: A-106 z 30.12.1986 o cmentarz przykocielny, nr rej.: j.w. w miejscowoci Pigany: o cmentarz wojenny z I wojny wiatowej, nr rej.: A-825 z 23.04.1996 w miejscowoci Rudka: o cerkiew greko-kat., drewn., k. XVII, nr rej.: A-249 z 28.09.1982 w miecie Sieniawa: o zesp kocioa p.w. w. Jana Chrzciciela, 1753, XX, nr rej.: A-664 z 18.05.1994: d. koci, ob. dom przedpogrzebowy dzwonnica cmentarz kocielny ogrodzenie z bramk, 1930 o zesp klasztorny dominikanw, ul. Kopernika 6, nr rej.: A-318 z 6.12.1988: koci, ob. par. p.w. NMP, 1719-51 klasztor, ob. plebania, 1754 dzwonnica, 1 po. XVIII o cmentarz ydowski, ul. 1 Maja, XVIII/XIX, nr rej.: A-345 z 18.12.1989 o ratusz, XVIII, XIX, nr rej.: A-339 z 3.09.1968 o zesp paacowy, ul. Kociuszki 32: paac, XVIII, nr rej.: A-76 z 11.12.1967 oficyna, XVIII-XIX, nr rej.: j.w. park, XVIII-XIX, nr rej.: 29-ZP z 28.02.1949 folwark, XIX, nr rej.: A-799 z 20.06.1995: paacyk letni, drewn. stajnia-wozownia spichrz rzdcwka, drewn. kordegarda biaa (pn.) kordegarda czerwona (pn.) altanka-pawilon

75

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

dom ogrodnika o fortyfikacje dworu Sieniawskich (pozostaoci bastionw i kurtyn), 1664-1680, nr rej.: A-663 z 13.07.1994 o willa, ul. Jana Pawa II 48, po 1920, nr rej.: A-158 z 27.04.2006 o budynek Tow. Gimnastycznego Sok, ul. Kociuszki 4, 1926-28, nr rej. A-329 z 5.02.2009 o dom, ul. Kociuszki 5, pocz. XX, nr rej.: A-339 z 18.03.2009 o dom, ul. Poniatowskiego 2, 1898, nr rej.: A-261 z 11.02.2008 o spichrz, ul. Augustowska, 2 po. XVIII, cz. spalony 1974, nr rej. A-333 z 16.02.2009 Negatywny wpyw na obiekty zabytkowe zlokalizowane na terenie miasta i gminy Sieniawa moe by zwizany ze zwikszon emisj zanieczyszcze do powietrza w trakcie realizacji inwestycji (na etapie trwania prac budowlanych). Przewiduje si, e skala ewentualnych negatywnych oddziaywa na rodowisko (gwnie okresowych, generowanych przez roboty wykonawcze) bdzie niewielka. W perspektywie dugoterminowej realizacja planowanych w Programie Ochrony rodowiska inwestycji majcych na celu ograniczenie emisji zanieczyszcze do powietrza z ciepownictwa oraz ze rde komunikacyjnych i przemysowych bdzie miaa korzystny wpyw na zabytkowe budynki zlokalizowane na terenie miasta i gminy Sieniawa.

8.6. PRAWDOPODOBIESTWO WYSTPIENIA ODDZIAYWA SKUMULOWANYCH Oddziaywania na rodowisko i ludzi poszczeglnych zada ujtych w aktualizacji Programu Ochrony rodowiska w przypadku ich rwnoczesnej realizacji mog si nakada. Wskazane jest uoenie harmonogramu realizacji zada w taki sposb, aby z jednej strony uwzgldni technologi robt, z drugiej za ograniczy kumulacj uciliwych oddziaywa. Poniewa cz zada ujtych w Programie wymaga bezporedniej ingerencji w istniejce cigi komunikacyjne (remont cigw komunikacyjnych i wymiana sieci podziemnych), ze szczegln starannoci powinien zosta przygotowany projekt

organizacji ruchu, tak by poszczeglne fazy robt w jak najmniejszym stopniu utrudniay ycie mieszkacom i osobom przyjezdnym. Niezbdna jest take koordynacja z innymi dziaaniami w tym take dziaaniami opisanymi w aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami. W przypadku zada zwizanych z budow lub modernizacj uzbrojenia podziemnego, o podejmowanych w tym zakresie dziaaniach powinni by informowani zarzdcy wszystkich sieci, tak by w jednym czasie uporzdkowa wszystkie wymagajce tego sieci na danym terenie.

76

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

Generalnie, realizacja zaoe zawartych w aktualizacji Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa nie bdzie generowa znaczcego oddziaywania na wskazane w Ustawie komponenty rodowiska (take na etapie prac wykonawczych). Trwae i korzystne bd natomiast ekologiczne i krajobrazowe efekty realizacji projektu tego dokumentu. 8.7. PRZEWIDYWANE ZNACZCE ODDZIAYWANIA WYMAGAJCE SPORZDZENIA RAPORTU ODDZIAYWANIA NA RODOWISKO Projekt aktualizacji projektu Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa na lata 2010-2013 z perspektyw do 2017 r. bdzie realizowany poprzez ustanowione cele oglne i szczegowe oraz krtko i dugoterminowe zadania rodowiskowe. Okrelaj one rodzaje przedsiwzi o znaczcym wpywie na rodowisko w myl Rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okrelenia rodzajw przedsiwzi mogcych znaczco oddziaywa na rodowisko oraz szczegowych uwarunkowa zwizanych z kwalifikowaniem przedsiwzicia do sporzdzenia raportu o oddziaywaniu na rodowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.). Przedsiwzicia wyszczeglnione w Programie Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa, ktre mog wymaga sporzdzenia raportu o oddziaywaniu

przedsiwzicia na rodowisko to: modernizacja sieci wodocigowej i kanalizacyjnej na terenie gminy, modernizacja i komunalnych, modernizacja uj wd oraz stacji uzdatniania wody, udronienie rzek i potokw poprzez budow i przebudow przepawek dla ryb w celu umoliwienia ich migracji na istniejcych budowlach pitrzcych rzeki San modernizacja sieci ciepowniczych i kotowni, zalesianie, modernizacja cigw komunikacyjnych i transportu kolejowego, rozbudowa sieci gazowej, budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej. Naley zaznaczy, e jest to jedynie wstpna, bardzo oglna kwalifikacja przedsiwzi do procedury oceny oddziaywania na rodowisko, wynikajca z Programu Ochrony rodowiska. Szczegowe kwalifikowanie naley prowadzi na etapie projektowania i realizacji przedsiwzi. budowa i rozbudowa oczyszczalni ciekw przemysowych

77

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

IX. ROZWIZANIA MAJCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJ PRZYRODNICZ NEGATYWNYCH ODDZIAYWA NA

RODOWISKO, MOGCYCH BY REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGLNOCI NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNO TEGO OBSZARU Wszelkie negatywne oddziaywania planowanych inwestycji na rodowisko mog by ograniczone ju na etapie planowania, poprzez ocen wszystkich uwarunkowa, przemylany wybr lokalizacji a dalej odpowiedni dobr rozwiza, technologicznych i zharmonizowanie prac z innymi inwestycjami. Skala wywoywanych przez nie oddziaywa rodowiskowych zalee bdzie w znacznym stopniu od lokalnych uwarunkowa rodowiskowych. Dlatego tak wane jest ujcie kwestii ochrony rodowiska w lokalnych dokumentach strategicznych (w lokalnych Studiach i Planach Zagospodarowania

Przestrzennego). Prawidowy projekt, uwzgldniajcy potrzeby ochrony rodowiska zarwno na etapie budowy jaki i w fazie eksploatacji inwestycji pozwoli istotnie ograniczy takie oddziaywania. Do oglnych dziaa ograniczajcych negatywne oddziaywanie na rodowisko nale: prawidowe zabezpieczenie techniczne sprztu i placu budowy, w tym zwaszcza w miejscach styku z ekosystemami szczeglnie wraliwymi na zmiany warunkw siedliskowych, dostosowanie terminw prac do terminw rozrodu, wegetacji, okresw lgowych, itp. Kompensacja przyrodnicza Dziaania kompensujce to dziaania najczciej niezalene od przedsiwzicia inwestycyjnego, ktrych celem jest kompensacja znaczcego niekorzystnego oddziaywania na rodowisko, jakie jest spowodowane realizacj tego przedsiwzicia. Zgodnie z art. 41 ustawy Prawo Ochrony rodowiska projekt kompensacji przyrodniczej moe by zawarty w prognozie oddziaywania na rodowisko planw, programw i strategii. Zgodnie z art. 75 ustawy Prawo Ochrony rodowiska kompensacja przyrodnicza moe by realizowana tylko wwczas, gdy ochrona elementw przyrodniczych nie jest moliwa". Z przeprowadzonej analizy wynika, e na obecnym etapie nie przewiduje si wystpienia oddziaywa powodujcych znaczne zmiany w rodowisku wywoanych realizacj Programu, ktre wymagayby podjcia takich krokw.

X.

ROZWIZANIA

ALTERNATYWNE

DO

ROZWIZA

ZAWARTYCH

W PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU ORAZ OPIS METOD DOKONANIA OCENY PROWADZCEJ DO TEGO WYBORU ALBO WYJANIENIE BRAKU ROZWIZA ALTERNATYWNYCH, W TYM WSKAZANIA

78

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

NAPOTKANYCH TRUDNOCI WYNIKAJCYCH Z NIEDOSTATKW TECHNIKI LUB LUK WE WSPCZESNEJ WIEDZY Warunkiem prawidowej realizacji zaoe Programu jest zachowanie okrelonych terminw realizacji przyjtych zada oraz dostpno rodkw finansowych jak i brak protestw spoeczestwa. Wikszo proponowanych do realizacji przedsiwzi w ramach aktualizacji Programu ma zdecydowanie pozytywny wpyw na rodowisko. Planowane dziaania maj charakter optymalny dla realizacji ustalonej wizji rozwoju miasta i gminy. Proponowanie rozwiza alternatywnych dla takich dziaa nie ma, zatem uzasadnienia zarwno z formalnego jak i ekologicznego punktu widzenia. Ponadto, dokumenty te maj charakter strategiczny i w zwizku z tym brak jest moliwoci precyzyjnego okrelenia dziaa alternatywnych dla wskazanych dziaa.

XI. PROPOZYCJE DOTYCZCE METOD ANALIZY PRZEWIDYWANYCH SKUTKW REALIZACJI POSTANOWIE PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ

CZSTOTLIWOCI JEJ PRZEPROWADZANIA W aktualizacji Programu Ochrony rodowiska moliwie precyzyjnie okrelone zostay zasady oceny i monitorowania efektw jego realizacji. Zaproponowane w nim wskaniki ilociowe, procentowe lub jakociowe pozwol okreli stopie realizacji poszczeglnych dziaa i prognozowa zwizane z tym zmiany w rodowisku. Ocena realizacji Programu Ochrony rodowiska na podstawie wyznaczonych wskanikw dokonywana bdzie, co dwa lata i opiera si bdzie na regularnej ocenie nastpujcych zagadnie: okrelenie stopnia wykonania przedsiwzicia i/lub dziaania, okrelenia zaawansowania przyjtych celw lub inwestycji, oceny rozbienoci pomidzy przyjtymi celami i dziaaniami, a ich wykonaniem. Koordynator wdraania Programu bdzie ocenia co dwa lata stopie jego wdroenia. Sporzdzany co 2 lata raport z realizacji programu przedstawiany jest Radzie Miasta i Burmistrzowi Miasta. Ocena ta bdzie baz do ewentualnej korekty celw i strategii ich realizacji. Taka procedura pozwoli take na spenienie wymaga zapisanych w ustawie Prawo ochrony rodowiska, a dotyczcych okresu, na jaki jest przyjmowany Program Ochrony rodowiska i systemu raportowania o stanie realizacji programu ochrony rodowiska.

79

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

Tabela 6 Wskaniki monitorowania Programu


Lp. A. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wskanik Wskaniki stanu rodowiska i zmiany presji na rodowisko % % % % m
3

Jednostka

Jako wd powierzchniowych; udzia wd pozaklasowych wg oceny oglnej Jako wd podziemnych; udzia wd o bardzo dobrej i dobrej jakoci (klasa Ia i Ib) Stopie zwodocigowania gminy Stopie skanalizowania gminy cieki przemysowe i komunalne wymagajce oczyszczenia odprowadzane do wd powierzchniowych lub do ziemi Stosunek dugoci sieci kanalizacyjnej do sieci wodocigowej Ilo wytwarzanych odpadw komunalnych /1 mieszkaca na rok Udzia odpadw komunalnych skadowanych na skadowiskach Udzia odpadw przemysowych skadowanych na skadowiskach Wielko emisji zanieczyszcze pyowych do powietrza z zakadw szczeglnie uciliwych Wielko emisji zanieczyszcze gazowych do powietrza z zakadw szczeglnie uciliwych (bez CO2 ) Wskanik lesistoci gminy Procentowy udzia powierzchni terenw objtych ochron prawn Nakady inwestycyjne na ochron rodowiska B. Wskaniki wiadomoci spoecznej

km kg/m/r % % Mg /rok Mg /rok % % tys z.

15 16 17

Udzia spoeczestwa w dziaaniach na rzecz ochrony rodowiska wg oceny jakociowej Ilo i jako interwencji (wnioskw) zgaszanych przez mieszkacw Liczba, jako i skuteczno kampanii edukacyjno - informacyjnych,

b.d. b.d. b.d.

XII.

INFORMACJE

MOLIWYM

TRANSGRANICZNYM

ODDZIAYWANIU

NA

RODOWISKO Wedug zapisw ustawy Prawo Ochrony rodowiska i ustale Konwencji o ocenach oddziaywania na rodowisko w kontekcie transgranicznym, sporzdzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. (Dz. U. z 1999 r., Nr 96, poz. 1110) jako oddziaywanie transgraniczne okrela si "jakiekolwiek oddziaywanie, niemajce wycznie charakteru globalnego, na terenie podlegajcym jurysdykcji strony, spowodowane planowana dziaalnoci, ktrej fizyczna przyczyna jest w caoci lub czciowo pooona na terenie podlegajcym jurysdykcji innej strony; przy czym "oddziaywanie" oznacza jakikolwiek skutek planowanej dziaalnoci dla rodowiska z uwzgldnieniem: zdrowia i bezpieczestwa ludzi, flory, fauny, gleby, powietrza, wody, klimatu, krajobrazu i pomnikw historii lub innych budowli albo wzajemnych oddziaywa miedzy tymi czynnikami; obejmuje ono rwnie skutki dla dziedzictwa kultury lub dla warunkw spoeczno-gospodarczych spowodowane zmianami tych czynnikw.

80

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

Transgraniczne oddziaywania na rodowisko przedsiwzi ujtych w aktualizacji Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa nie jest moliwe, tak ze wzgldu na wielko oddziaywania na rodowisko (powietrze, haas), jak i odlego od granic Pastwa.

XIII. STRESZCZENIE SPORZDZONE W JZYKU NIESPECJALISTYCZNYM Prognoza oddziaywania na rodowisko projektu Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa na lata 2010 2013 z perspektyw do 2017 roku zostaa sporzdzona w celu okrelenia wpywu na rodowisko zaoonych w nim celw i zada zarwno krtko- jak i dugoterminowych. Celem tego dokumentu jest okrelenie systemu ochrony rodowiska w gminie Sieniawa. Uwzgldnia on wymagania rodowiskowe, gospodarcze i spoeczne. Zaktualizowany dokument zawiera analiz istniejcego stanu i prognoz jego zmian oraz definiuje cele i kierunki dziaa zmierzajce do poprawy stanu istniejcego, a take okrela konkretne dziaania planowane do realizacji, okrelajc ich szacunkowy koszt, monta finansowy, potencjalne rdo finansowania oraz podmioty odpowiedzialne za realizacj. Cele te wyznaczono dla nastpujcych obszarw: ochrona przyrody, zasoby wodne, powietrze atmosferyczne, powierzchnia ziemi i rodowisko glebowe, edukacja ekologiczna. Podstaw prawn opracowania prognozy stanowi ustawa z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). W Prognozie przeanalizowano zakres, zawarto i cele przedstawione w projekcie Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa i okrelono, e s one zgodne z dokumentami wyszego szczebla wojewdzkiego, krajowego i powiatowego, a take stanowi kontynuacj ich zapisw na poziomie gminnym. Szczegowo porwnano zgodno celw i zada projektu z Programem Ochrony rodowiska dla Wojewdztwa Podkarpackiego i z Programem Ochrony rodowiska dla Powiatu Przeworskiego. Wykonanie zaplanowanych w projekcie Programu zada o charakterze

inwestycyjnym bdzie ingerowa w rodowisko przede wszystkim na etapie ich realizacji. Najwikszy wpyw na rodowisko w trakcie budowy bd miay nastpujce przedsiwzicia: modernizacja sieci wodocigowej i kanalizacyjnej na terenie gminy,

81

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

modernizacja i komunalnych,

budowa

rozbudowa

oczyszczalni

ciekw

przemysowych

modernizacja uj wd oraz stacji uzdatniania wody, udronienie rzek i potokw poprzez budow i przebudow przepawek dla ryb w celu umoliwienia ich migracji na istniejcych budowlach pitrzcych rzeki San modernizacja sieci ciepowniczych i kotowni, zalesianie, modernizacja cigw komunikacyjnych i transportu kolejowego, rozbudowa sieci gazowej, budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej. Realizacja zada okrelonych w Programie Ochrony rodowiska, przyczyniajc si do osignicia celw zakadanych w tym dokumencie, bdzie miaa w duszej perspektywie czasowej pozytywny wpyw gwnie na takie elementy rodowiska jak: elementy przyrody oywionej, jako wd, jako powietrza. Poprawa jakoci rodowiska na terenie gminny bdzie moliwa dziki integracji lokalnej spoecznoci wok tematu ekologii i ochrony najbliszego rodowiska, i popraw wiadomoci rodowiskowej obywateli. W zwizku z realizacj zaoe Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa nie przewiduje si wystpienia skutkw, czy znaczcych oddziaywa lub

rodowiskowych

wymagajcych

przeprowadzenia

rodkw

zapobiegawczych

kompensacji przyrodniczej, w zwizku, z czym nie przewidziano podjcia takich dziaa. Naley zastosowa jednak kilka zasad, gownie na etapie projektowania

i przygotowania przedsiwzicia - m.in. szczegowo przebada konkretne dziaania, lokalizacj i zastosowane technologie pod ktem ich oddziaywania na rodowisko. Transgraniczne oddziaywania na rodowisko przedsiwzi ujtych w Programie Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa nie jest moliwe, tak ze wzgldu na skal oddziaywania planowanych przedsiwzi na rodowisko (powietrze, haas), jak i odlego gminy od granic pastwa. Formy ochrony przyrody oraz obiekty wpisane do wykazu zabytkw nie s w bezporedni sposb zagroone skutkami realizacji zada zawartych w Programie Ochrony rodowiska. Podsumowujc realizacja zada okrelonych w Programie bdzie miaa dugotrway korzystny wpyw na jako poszczeglnych komponentw rodowiska przyrodniczego gminy, wpynie pozytywnie na sfer ycia i komfort mieszkacw, a take przebywajcych na jej terenie turystw.

82

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

ZACZNIK 1 Ocena wpywu realizacji zada krtko- i dugoterminowych zawartych w Programie Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa na stan rodowiska i zdrowie mieszkacw
Komponent rodowiska Zdrowie ludzkie (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) Formy ochrony przyrody Rnorodno biologiczna Powierzchnia ziemi Walory krajobrazowe (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) Woda i rodowisko gruntowe Powietrze i rodowisko akustyczne Zabytki (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

Cel rodowiskowy

Zadanie rodowiskowe

CEL STRATEGICZNY 1: POPRAWA STANU RODOWISKA PRZYRODNICZEGO ORAZ JEGO STAA OCHRONA

PRIORYET 1: OCHRONA WD I EFEKTYWNE WYKORZYTANIE ZASOBW WODNYCH


Poprawa jakoci wd oraz zapewnienie odpowiedniej ilociowo i jakociowo wody do celw bytowo gospodarczych oraz rekreacyjno turystycznych 1. Dalsza rozbudowa sieci wodocigowej na terenie gminy oraz modernizacja starych odcinkw sieci 2. Dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej na obszarze gminy 3. Optymalizacja wykorzystania istniejcej oczyszczalni (docienie) oraz jej modernizacja w kierunku spenienia wymaga obowizujcego prawa oraz dyrektyw UE 4. Propagowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych na terenach, gdzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest nieopacalna z przyczyn ekonomicznych, bd bardzo trudna do realizacji ze wzgldw technicznych (uksztatowanie terenu) 5. Wspieranie budowy szczelnych zbiornikw na gnojowic oraz pyt obornikowych w gospodarstwach rolnych 6. Rozpowszechnianie zasad ujtych w Kodeksie Dobrych Praktyk Rolniczych majcych na celu ochron wd przed zanieczyszczeniami zwizkami azotu ze rde rolniczych 7. Wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego na terenie gminy (0) (+) (0) (0) (0)

(0)

(+)

(+)

(0)

(0)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(0)

(0)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(-)

(0)

(+)

(+)

(+)

(0)

(0)

(0)

(+)

(+)

(+)

(0)

(0)

(+)

(+)

(0)

(0)

EKO-PROJEKT ul. Dbrowskiego 291A, 60-406 Pozna;

DORADZTWO W OCHRONIE RODOWISKA tel. (061) 667 51 65, 600 914 508, 601 842 619; www.eko-projekt.com

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

Komponent rodowiska Zdrowie ludzkie (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) Formy ochrony przyrody Rnorodno biologiczna Walory krajobrazowe (+) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) Powierzchnia ziemi Woda i rodowisko gruntowe Powietrze i rodowisko akustyczne Zabytki (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

Cel rodowiskowy

Zadanie rodowiskowe

8. Preferowanie uytkowania kowego oraz ksztatowanie pasw rolinnoci wzdu ciekw wodnych 9. Zewidencjonowanie wszystkich zbiornikw bezodpywowych i zintensyfikowanie ich kontroli technicznej oraz czstotliwoci oprniania 10. Wspieranie modernizacji technologii produkcji, w celu wyeliminowania ograniczenia zrzutu substancji szczeglnie szkodliwych dla rodowiska wodnego 11. Budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekw przemysowych w peni dostosowanych do wymogw unijnych 12. Prowadzenie staego monitoringu jakoci wd powierzchniowych i podziemnych Zwikszenie zasobw dyspozycyjnych wd i racjonalizacja wykorzystania zasobw wodnych 1. Likwidacja maych, niedoskonaych uj wraz ze stacjami uzdatniania i podczanie odbiorcw do duych wodocigw sieciowych 2. Modernizacja uj wd oraz stacji uzdatniania wody zgodnie z wymaganiami przepisw unijnych 3. Przeprowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej propagujcej optymalizacj zuycia wody przez indywidualnych uytkownikw (np. gromadzenie wody deszczowej wykorzystywanie jej na cele agrarne - do podlewania zieleni) 4. Wspieranie dziaa podmiotw gospodarczych w zakresie racjonalnego gospodarowania wod, w tym eliminowanie nieuzasadnionego wykorzystania wd podziemnych do celw przemysowych

(0)

(+)

(+)

(+)

(+)

(0)

(+)

(+)

(0)

(0)

(0)

(0)

(+)

(0)

(0)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(-)

(0)

(0)

(+)

(+)

(0)

(0)

(0)

(+)

(0)

(+)

(0)

(0)

(+)

(0)

(0)

(0)

(0)

(+)

(+)

(0)

(0)

(0)

(+)

(+)

(0)

(0)

EKO-PROJEKT ul. Dbrowskiego 291A, 60-406 Pozna;

DORADZTWO W OCHRONIE RODOWISKA tel. (061) 667 51 65, 600 914 508, 601 842 619; www.eko-projekt.com

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

Komponent rodowiska Zdrowie ludzkie (+) (0) (+) (+) (+) (+) (+) (+) Formy ochrony przyrody Rnorodno biologiczna Walory krajobrazowe (+) (0) (0) (+) (+) (+) (0) (0) Powierzchnia ziemi Woda i rodowisko gruntowe Powietrze i rodowisko akustyczne Zabytki (0) (0) (0) (0) (0) (+) (+) (0)

Cel rodowiskowy

Zadanie rodowiskowe

PRIORYTET 2: PRZECIWDZIAANIE ZAGROENIOM RODOWISKA (W TYM OCHRONA PRZED POWODZI, POWANE AWARIE, OGRANICZENIE SKUTKW ZAGROE NATURALNYCH I CHEMICZNYCH)
Ochrona przeciw powodziowa i przeciwdziaanie skutkom suszy 1. Staa wsppraca gminy z wacicielami urzdze wodnych w zakresie oglnej inwentaryzacji, modernizacji, oraz prawidowej eksploatacji 2. Udronienie rzek i potokw poprzez budow i przebudow przepawek dla ryb w celu umoliwienia ich migracji na istniejcych budowlach pitrzcych rzeki San 3. Dostosowanie uytkowania rolniczego terenw pooonych w ssiedztwie rzek i potokw do skali zagroenia powodziowego 4. Utrzymanie i bieca konserwacja urzdze melioracyjnych, w tym usuwanie skutkw powodzi oraz przywracanie prawidowego funkcjonowania istniejcych systemw melioracyjnych 5. Opracowanie planu ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego oraz strategii i programw przeciwdziaania skutkom suszy 1. Prowadzenie dziaa na rzecz zmniejszenia ryzyka wystpienia powanych awarii w zakadach przemysowych poprzez modernizacj instalacji oraz urzdze technologicznych 2. Podnoszenie wiadomoci ekologicznej mieszkacw w zakresie zapewnienia bezpieczestwa chemicznego 3. Ograniczenie przewozw materiaw niebezpiecznych na drogach publicznych na rzecz ich przewozu kolej, modernizacja zbyt wskich odcinkw drg, na ktrych prowadzony jest transport materiaw niebezpiecznych (0) (+) (+) (+) (+)

(0)

(0)

(+)

(0)

(+)

(0)

(+)

(+)

(+)

(0)

(0)

(+/-)

(+/-)

(+)

(+/-)

(0)

(+/-)

(+)

Zmniejszenie ryzyka i Ograniczenie skutkw powanych awarii oraz zapewnienie bezpieczestwa biologicznego i chemicznego

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(0)

(+)

(0)

(+)

(+)

(0)

(+)

EKO-PROJEKT ul. Dbrowskiego 291A, 60-406 Pozna;

DORADZTWO W OCHRONIE RODOWISKA tel. (061) 667 51 65, 600 914 508, 601 842 619; www.eko-projekt.com

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

Komponent rodowiska Zdrowie ludzkie (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) Formy ochrony przyrody Rnorodno biologiczna Walory krajobrazowe ? (0) ? (+) ? ? (0) Powierzchnia ziemi Woda i rodowisko gruntowe Powietrze i rodowisko akustyczne Zabytki (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)

Cel rodowiskowy

Zadanie rodowiskowe

PRIORYTET 3: GOSPODARKA ODPADAMI


Zagadnienia zwizane z gospodark odpadami zostay dokadnie omwione w Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Sieniawa na lata 2010-2013 z perspektyw do roku 2017

PRIORYTET 4: POZYSKIWANIE ENERGII ZE RDE ODNAWIALNYCH


1. Dokonanie oceny zasobw energii odnawialnej i niezbdnej do tego infrastruktury, wyznaczenie regionw preferowanych do rozwoju energetyki odnawialnej 2. Podnoszenie wiadomoci z zakresu energetyki odnawialnej na poziomie lokalnym poprzez programy szkoleniowe w ramach systemu edukacyjnego 3. Promowanie korzyci wynikajcych z wykorzystywania odnawialnych rde energii, a take informowanie o moliwociach skorzystania z pomocy finansowej i technicznej 4. Rozpatrywanie problematyki energii odnawialnej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 5. Promocja i wspieranie wykorzystania energii odnawialnych na terenie gminy, energii wodnej, energii wiatrowej, energii sonecznej, oraz energii z biomasy 6. Pomoc finansowa dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla rodowiska nonikw energii oraz nowych technologicznych rozwiza 1. Zmniejszenie strat energii, zwaszcza cieplnej, w systemach przesyowych, przede wszystkim poprzez uszczelnienie rurocigw oraz ich waciw eksploatacj

Wzrost\ wykorzystania energii ze rde odnawialnych

(+)

(+)

(0)

(0)

(0)

(0)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

Zmn iejsz enie ener goc hon no ci

(+)

(0)

(+)

(0)

(0)

EKO-PROJEKT ul. Dbrowskiego 291A, 60-406 Pozna;

DORADZTWO W OCHRONIE RODOWISKA tel. (061) 667 51 65, 600 914 508, 601 842 619; www.eko-projekt.com

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

Komponent rodowiska Zdrowie ludzkie (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) Formy ochrony przyrody Rnorodno biologiczna Walory krajobrazowe (0) (0) (0) (0) (+) (+) (+) (+) Powierzchnia ziemi Woda i rodowisko gruntowe Powietrze i rodowisko akustyczne Zabytki (+) (+) (+) (0) (0) (0) (0) (0)

Cel rodowiskowy

Zadanie rodowiskowe

2. Modernizacja istniejcych sieci ciepowniczych 3. Modernizacja istniejcych kotowni zakadowych w celu dostosowaniach eksploatacji do spenienia wymogw ochrony rodowiska 4. Wdraanie nowoczesnych systemw oraz technologii w zakadach, technologii bardziej przyjaznych dla rodowiska oraz odpowiednich systemw zapewniajcych dobre zarzdzanie rodowiskiem (ISO 14001) 5. Poprawa parametrw energetycznych budynkw termorenowacja (dobr otworw drzwiowych i okiennych o niskim wspczynniku przenikalnoci cieplnej, waciwa izolacja termiczna cian - ocieplenie budynkw).

(+)

(0)

(+)

(0)

(0)

(+)

(0)

(+)

(0)

(0)

(+)

(+)

(+)

(0)

(0)

(+)

(0)

(+/-)

(0)

(0)

PRIORYTET 5: OCHRONA RNORODNOCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU ORAZ ZRWNOWAONY ROZWJ LASW


1. Prowadzenie czynnej ochrony obiektw i obszarw chronionych zlokalizowanych na terenie gminy oraz zapewnienie prawidowego funkcjonowania sieci ekologicznej Natura 2000 2. Dokumentowanie i tworzenie nowych form ochrony przyrody na terenie gminy obejmujcych obszary i obiekty o szczeglnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych 3. Staa pielgnacja i konserwacja pomnikw przyrody na terenie gminy oraz pielgnacja rnorodnoci biologicznej 4. Prowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej gminy, celem wskazania cennych przyrodniczo walorw gminy

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

Zachowanie oraz ochrona rnorodnoci biologicznej i krajobrazowej

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

EKO-PROJEKT ul. Dbrowskiego 291A, 60-406 Pozna;

DORADZTWO W OCHRONIE RODOWISKA tel. (061) 667 51 65, 600 914 508, 601 842 619; www.eko-projekt.com

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

Komponent rodowiska Zdrowie ludzkie (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) Formy ochrony przyrody Rnorodno biologiczna Walory krajobrazowe (+) ? (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) Powierzchnia ziemi Woda i rodowisko gruntowe Powietrze i rodowisko akustyczne Zabytki (0) ? (0) (+) (0) (+) (0) (0) (0) (0)

Cel rodowiskowy

Zadanie rodowiskowe

5. Realizacja dziaa zwizanych z podnoszeniem wiadomoci i wiedzy ekologicznej mieszkacw dotyczcej ochrony oraz cennych walorw przyrodniczych gminy 6. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjnoturystycznej 1. Wsppraca z Nadlenictwem Sieniawa odnonie monitoringu rodowiska lenego w celu przeciwdziaania stanom niepodanym (choroby, szkodniki), 2. Prowadzenie zalesiania rwnolegle z dziaaniami prowadzcymi do zrnicowania struktury gatunkowej lasw i poprawy struktury wiekowej drzewostanw 3. Przebudowa drzewostanw zmienionych i silnie uszkodzonych lub niezgodnych z siedliskiem 4. Zalesianie gruntw wyczonych z uytkowania rolniczego 5. Prowadzenie edukacji ekologicznej w sferze wzbogacania i racjonalnego uytkowania zasobw lenych w gminie 6. Ustalanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zagadnie dotyczcych zalesie oraz zadrzewie poprzez wyznaczanie lub zaktualizowanie granicy polno-lenej Ochrona terenw zieleni miejskiej, wiejskiej oraz krajobrazu 1. Opracowanie i wdraanie programw ochrony terenw zieleni oraz krajobrazu w gminie 2. Tworzenie nowych obszarw zieleni urzdzonej (zielece, ziele przydrona itp.)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(0)

(0)

(+/-)

(0)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

Zrwnowaona i wielofunkcyjna gospodarka lena

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

EKO-PROJEKT ul. Dbrowskiego 291A, 60-406 Pozna;

DORADZTWO W OCHRONIE RODOWISKA tel. (061) 667 51 65, 600 914 508, 601 842 619; www.eko-projekt.com

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

Komponent rodowiska Zdrowie ludzkie (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) Formy ochrony przyrody Rnorodno biologiczna Walory krajobrazowe (+) (0) (+) (+) (+) (+) (0) (0) Powierzchnia ziemi Woda i rodowisko gruntowe Powietrze i rodowisko akustyczne Zabytki (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)

Cel rodowiskowy

Zadanie rodowiskowe

3. Caoroczne zabiegi pielgnacyjne zieleni urzdzonej

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

PRIORYTET 6: OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO, KLIMATU I WARSWY OZONOWEJ


1. Ograniczenie emisji komunikacyjnej i ochrona przed jej negatywnym oddziaywaniem poprzez budow obej drogowych, modernizacj cigw komunikacyjnych, modernizacj transportu kolejowego 2. Rozwizania problemw komunikacyjnych, poprzez modernizacj taboru Ochrona powietrza atmosferycznego 3. Promowanie proekologicznych rodkw zbiorowego transportu (transport kolejowy) 4. Promowanie komunikacji zbiorowej i ruchu rowerowego szczeglnie na terenach miejskich 5. Tworzenie warunkw dla rozwoju ruchu rowerowego poprzez budow nowych cieek rowerowych 6. Redukowanie emisji niskiej poprzez propagowanie eliminacji wgla jako paliwa w kotowniach lokalnych i gospodarstwach domowych, rozpowszechnienie stosowana drewna, trocin, trzciny energetycznej czy gazu 7. Zredukowanie emisji niskiej poprzez modernizacj ukadw technologicznych kotowni komunalnych i obiektw uytecznoci publicznej z wykorzystaniem paliw ekologicznych oraz linii przesyu ciepa

(+)

(+)

(+)

(0)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(0)

(+)

(+)

(0)

(+)

(0)

(+)

EKO-PROJEKT ul. Dbrowskiego 291A, 60-406 Pozna;

DORADZTWO W OCHRONIE RODOWISKA tel. (061) 667 51 65, 600 914 508, 601 842 619; www.eko-projekt.com

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

Komponent rodowiska Zdrowie ludzkie (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) Formy ochrony przyrody Rnorodno biologiczna Walory krajobrazowe (0) (0) (0) (0) (0) (+) (+/-) (0) Powierzchnia ziemi Woda i rodowisko gruntowe Powietrze i rodowisko akustyczne Zabytki (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)

Cel rodowiskowy

Zadanie rodowiskowe

8. Podjcie dziaa w celu rozbudowy sieci gazowej celem umoliwienia wykorzystania gazu w indywidualnych systemach grzewczych 9. Poprawa waciwoci energetycznych budynkw oraz obiektw uytecznoci publicznej poprzez ich termomodernizacj 10. Ograniczenie emisji z procesw przemysowych, energetyki oraz elektrociepowni poprzez modernizacj i hermetyzacje procesw technologicznych, modernizacje ukadw technologicznych oraz wprowadzanie nowych proekologicznych technik spalania paliw 11. Propagowanie zwikszenia wykorzystania paliw alternatywnych 12. Edukacja ekologiczna spoeczestwa na temat wykorzystania proekologicznych nonikw energii i szkodliwoci spalania materiaw odpadowych (szczeglnie tworzyw sztucznych) oraz upowszechniania wykorzystywania odnawialnych rde energii 1. Poprawa systemu gospodarki odpadami na terenie gminy poprzez zwikszenie % odzyskiwanych odpadw oraz zmniejszenie iloci odpadw u rda 2. Prowadzenie racjonalnej gospodarki lenej i rolnej na terenie gminnej (zwikszanie lesistoci oraz rozwj upraw energetycznych na terenie gminy) 3. Prowadzenie dziaa edukacyjnych zwizanych z ochron klimatu oraz warstw ozonow

(+)

(0)

(+)

(0)

(+)

(+)

(0)

(+/-)

(0)

(+)

(+)

(0)

(+)

(0)

(+)

(+)

(0)

(+)

(0)

(+)

(+)

(0)

(+)

(0)

(+)

Ochrona klimatu i warstwy ozonowej

(+)

(+)

(+)

(+)

(0)

(+)

(+)

(+/-)

(+/-)

(+)

(+)

(0)

(+)

(0)

(+)

PRIORYTET 7: OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I PRZYWRENIE WARTOCI UYTKOWEJ GLEB

EKO-PROJEKT ul. Dbrowskiego 291A, 60-406 Pozna;

DORADZTWO W OCHRONIE RODOWISKA tel. (061) 667 51 65, 600 914 508, 601 842 619; www.eko-projekt.com

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

Komponent rodowiska Zdrowie ludzkie (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) Formy ochrony przyrody Rnorodno biologiczna Walory krajobrazowe ? (0) (+) (0) (0) (+) (+) (+) Powierzchnia ziemi Woda i rodowisko gruntowe Powietrze i rodowisko akustyczne Zabytki (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

Cel rodowiskowy

Zadanie rodowiskowe

Ochrona zasobw gleb

1. Prowadzenie waciwej struktury zagospodarowania przestrzennego (zminimalizowanie powierzchni gruntw rolnych o wyszych klasach bonitacyjnych wyczonych z produkcji rolnej i przeznaczonych na inne cele oraz zagospodarowywanie gruntw o niskiej przydatnoci rolniczej) 2. Podnoszenie jakoci i struktury gleb poprzez wykorzystanie kompostu 3. Ochrona i wprowadzenie zadrzewie i zakrzewie rdpolnych i przydronych speniajcych rol przeciwerozyjn 4. Ksztatowanie struktury upraw przeciwdziaajcej erozji i pogarszaniu si jakoci gleb oraz przeciwdziaanie zakwaszaniu 5. Upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej

(0)

(+)

(0)

(0)

(0)

(0)

(+)

(0)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(0)

(+)

(+)

(+)

(+)

(0)

(+)

(+)

(+)

(+)

Rekultywacja i zagospodarowanie terenw zdegradowanych

1. Bieca rekultywacja terenw zdegradowanych i zdewastowanych w wyniku rnorakiej dziaalnoci w tym eksploatacji surowcw czy skadowania odpadw 2. Przywracanie funkcji przyrodniczych ternom zdegradowanym

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

3. Staa likwidacja terenw dzikich skadowisk odpadw

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

PRIORYTET 8: OCHRONA PRZED HAASEM I PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM

EKO-PROJEKT ul. Dbrowskiego 291A, 60-406 Pozna;

DORADZTWO W OCHRONIE RODOWISKA tel. (061) 667 51 65, 600 914 508, 601 842 619; www.eko-projekt.com

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

Komponent rodowiska Zdrowie ludzkie (+/-) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) Formy ochrony przyrody Rnorodno biologiczna Walory krajobrazowe (+/-) (+/-) (0) ? (0) (0) (0) (0) (+) Powierzchnia ziemi Woda i rodowisko gruntowe Powietrze i rodowisko akustyczne Zabytki (+/-) (+) (0) (+) (0) (0) (0) (0) (0)

Cel rodowiskowy

Zadanie rodowiskowe

1. Modernizacja i budowa drg 2. Wspieranie inwestycji ograniczajcych ujemny wpyw haasu, mianowicie: budowy ekranw akustycznych i tworzenia pasw zwartej zieleni ochronnej penicej funkcj naturalnego ekranu akustycznego, a take zwikszenie izolacji budynkw (np. wymiana okien) 3. Ograniczanie ruchu samochodowego w obrbie stref o unikalnych walorach przyrodniczych 4. Tworzenie dogodnych warunkw do rozwoju ruchu rowerowego poprzez budow nowych odcinkw drg rowerowych 5. Ograniczenie emisji haasu pochodzcego z sektora gospodarczego poprzez kontrol przestrzegania obowizujcych w tym zakresie przepisw prawa 6. Integrowanie miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego z problemami zagroenia haasem (zapewnienie przestrzegania zasady strefowania) 7. Podnoszenie wiadomoci ekologicznej spoeczestwa zwizanej z charakterystyk rde i stopnia oddziaywania haasu na rodowisko i ycie mieszkacw gminy 1. Integrowanie miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego z problemami zagroenia promieniowaniem elektromagnetycznym 2. Budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej na terenie gmin, ktra bdzie uwzgldniaa mao konfliktow lokalizacj linii

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+)

(0)

(+)

(+)

Ochrona przed haasem

(+)

(+)

(+)

(0)

(+)

(+)

(+)

(+/-)

(+)

(0)

(+)

(0)

(0)

(+)

(0)

(0)

(0)

(0)

(+)

(0)

(+)

(0)

(+)

Ochrona przed promieniow aniem elektromag netycznym

(+)

(0)

(+)

(0)

(+)

(+)

(0)

(+)

(0)

(+)

EKO-PROJEKT ul. Dbrowskiego 291A, 60-406 Pozna;

DORADZTWO W OCHRONIE RODOWISKA tel. (061) 667 51 65, 600 914 508, 601 842 619; www.eko-projekt.com

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

Komponent rodowiska Zdrowie ludzkie (+) (+) (0) (0) (0) (0) Formy ochrony przyrody Rnorodno biologiczna Walory krajobrazowe (0) (0) (+) (+) (+) (+) Powierzchnia ziemi Woda i rodowisko gruntowe Powietrze i rodowisko akustyczne Zabytki (0) (0) (0) (0) (0) (0)

Cel rodowiskowy

Zadanie rodowiskowe

3. Kontrola wprowadzania do rodowiska nowych urzdze emitujcych promieniowanie elektromagnetyczne 4. Podnoszenie wiadomoci ekologicznej spoeczestwa zwizanej z charakterystyk rde i stopnia oddziaywania promieniowania elektromagnetycznego na rodowisko i ycie mieszkacw gminy

(+)

(0)

(+)

(0)

(+)

(+)

(0)

(+)

(0)

(+)

PRIORYTET 8: OCHRONA ZASOBW KOPALIN


1. Prowadzenie koncesjonowanej eksploatacji z kopalin z maksymalnym wykorzystaniem kopalin towarzyszcych, ktra bdzie uwzgldnia zasady racjonalnej gospodarki surowcami 2. Eliminowanie nielegalnego wydobycia surowcw poprzez wzmocnienie kontroli systemu 3. Zapewnienie ochrony udokumentowanych z kopalin w planowaniu przestrzennym (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego). 4. Bieca rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych (0) (+) (0) (+) (0)

Zrwnowaone uytkowanie zasobw kopalin

(0)

(+)

(+)

(+)

(0)

(0)

(+)

(0)

(+)

(0)

(0)

(+)

(+)

(+)

(0)

CEL STARTEGICZNY II: PODNOSZENIE WIADOMOCI EKOLOGICZNEJ MIESZKACW GMINY ORAZ POPRAWA DOSTPUJ DO INFORMACJI O RODOWISKU I JEGO OCHRONIE

PRIORYET 10: EDUKACJA EKOLOGICZNA

EKO-PROJEKT ul. Dbrowskiego 291A, 60-406 Pozna;

DORADZTWO W OCHRONIE RODOWISKA tel. (061) 667 51 65, 600 914 508, 601 842 619; www.eko-projekt.com

Prognoza Oddziaywania na rodowisko Programu Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa

Komponent rodowiska Zdrowie ludzkie Formy ochrony przyrody Rnorodno biologiczna Walory krajobrazowe Powierzchnia ziemi Woda i rodowisko gruntowe Powietrze i rodowisko akustyczne Zabytki

Cel rodowiskowy

Zadanie rodowiskowe

1. Rozwijanie edukacji ekologicznej na wszystkich poziomach szkolnictwa poprzez wsparcie placwek owiatowych 2. Prowadzenie przez wadze dziaa (imprezy, konkursy) propagujcych postawy proekologiczne mieszkacw gminy Edukacja ekologiczna mieszkacw 3. Prowadzenie szkole dla samorzdowcw oraz spoecznoci lokalnych w zakresie podejmowania decyzji inwestycyjnych (procedury ocen oddziaywania na rodowisko) 4. Popularyzacja walorw przyrodniczych i problemw rodowiskowych 5. Rozwj form wsppracy wadz samorzdowych z organizacjami pozarzdowymi i innymi podmiotami zewntrznymi prowadzcymi dziaalno szkoleniow
Oznaczenia: - oddziaywanie negatywne + oddziaywanie pozytywne (+/-) oddziaywania pozytywno-negatywne 0 brak oddziaywania ? - na obecnym etapie projektowania nie mona jednoznacznie

Realizacja zaplanowanych dziaa z zakresu edukacji ekologicznej w sposb poredni bdzie korzystnie oddziaywa na wszystkie komponenty rodowiska

stwierdzi wystpowania oddziaywania bd jego charakteru

EKO-PROJEKT ul. Dbrowskiego 291A, 60-406 Pozna;

DORADZTWO W OCHRONIE RODOWISKA tel. (061) 667 51 65, 600 914 508, 601 842 619; www.eko-projekt.com